Nutarimas netenka galios 2004-05-01:

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 476, 2004-04-27, Žin., 2004, Nr. 63-2268 (2004-04-28), i. k. 1041100NUTA00000476

Dėl skystojo kuro (mazuto), kuriam taikomos Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 36 straipsnio 1 dalies nuostatos, požymių aprašymo patvirtinimo

 

Suvestinė redakcija nuo 2004-02-27 iki 2004-04-30

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. 64-2590, i. k. 1021100NUTA00000928

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL AKCIZAIS APMOKESTINAMŲ PRODUKTŲ, SKIRTŲ NAUDOTI KAIP DEGALAI (VARIKLIŲ KURAS) IR (ARBA) ŠILDYMUI, JŲ PAKAITALŲ IR PRIEDŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2002 m. birželio 19 d. Nr. 928

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo (Žin., 2001, Nr. 98-3482) 34 straipsniu ir 36 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti akcizais apmokestinamų produktų, skirtų naudoti kaip degalai (variklių kuras) ir (arba) šildymui, jų pakaitalų ir priedų sąrašą (pridedama).

2. Nustatyti:

2.1. orlaivių degalų (variklių kuro), kurie atleidžiami nuo akcizų vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 36 straipsnio 1 dalies 1 punktu, kodus pagal Kombinuotosios prekių nomenklatūros 2004 metų versiją – 2710.11.31.0, 2710.11.70.0 ir 2710.19.21.0;

Punkto pakeitimai:

Nr. 187, 2004-02-23, Žin., 2004, Nr. 30-973 (2004-02-26), i. k. 1041100NUTA00000187

 

2.2. laivų degalų (variklių kuro), kurie atleidžiami nuo akcizų vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 36 straipsnio 1 dalies 2 punktu, kodus pagal Kombinuotosios prekių nomenklatūros 2004 metų versiją – 2710.19.41.2–2710.19.49.9, 2710.19.61.1-2710.19.69.9 ir 2710.19.99.1.

Punkto pakeitimai:

Nr. 187, 2004-02-23, Žin., 2004, Nr. 30-973 (2004-02-26), i. k. 1041100NUTA00000187

 

3. Pripažinti netekusiais galios:

3.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. gruodžio 30 d. nutarimą Nr. 1515 „Dėl akcizų“ (Žin., 1998, Nr. 115-3257);

3.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. sausio 15 d. nutarimą Nr. 57 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. gruodžio 30 d. nutarimo Nr. 1515 „Dėl akcizų“ papildymo“ (Žin., 1999, Nr. 9-198);

3.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario 23 d. nutarimą Nr. 189 „Dėl kainų ribos nustatymo“ (Žin., 1999, Nr. 20- 556);

3.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. liepos 30 d. nutarimą Nr. 875 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. gruodžio 30 d. nutarimo Nr. 1515 „Dėl akcizų“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 1999, Nr. 67-2154);

3.5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gruodžio 31 d. nutarimą Nr. 1506 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. gruodžio 30 d. nutarimo Nr. 1515 „Dėl akcizų“ papildymo“ (Žin., 1999, Nr. 114-3320);

3.6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gegužės 8 d. nutarimą Nr. 508 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. gruodžio 30 d. nutarimo Nr. 1515 „Dėl akcizų“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 2000, Nr. 38-1067);

3.7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. rugpjūčio 29 d. nutarimą Nr. 984 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. gruodžio 30 d. nutarimo Nr. 1515 „Dėl akcizų“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 2000, Nr. 75-2278);

3.8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. vasario 22 d. nutarimą Nr. 191 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. gruodžio 30 d. nutarimo Nr. 1515 „Dėl akcizų“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 2001, Nr. 18-553);

3.9. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. balandžio 10 d. nutarimą Nr. 401 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. gruodžio 30 d. nutarimo Nr. 1515 „Dėl akcizų“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 2001, Nr. 32-1073);

3.10. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. rugsėjo 26 d. nutarimą Nr. 1174 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. gruodžio 30 d. nutarimo Nr. 1515 „Dėl akcizų“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 2001, Nr. 84-2934);

3.11. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 25 d. nutarimą Nr. 574 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. gruodžio 30 d. nutarimo Nr. 1515 „Dėl akcizų“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 2002, Nr. 44-1666).

4. Šis nutarimas įsigalioja nuo 2002 m. liepos 1 dienos.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                             Algirdas Brazauskas

 

 

 

Finansų ministrė                                                                             Dalia Grybauskaitė

 

 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2002 m. birželio 19 d. nutarimu Nr. 928

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2002 m. liepos 16 d. nutarimo Nr. 1144

redakcija)

 

akcizais apmokestinami produktai, skirti naudoti kaip degalai (variklių kuras) ir (arba) šildymui, jų pakaitalai ir priedai

 

 

Produkto pavadinimas

 

Kodas*

 

1. Variklių benzinas, jo pakaitalai ir priedai (Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 29 straipsnis)

 

2710.11.21.0**, 2710.11.25.0**, 2710.11.31.0, 2710.11.41.2–2710.11.59.0, 2710.11.90.0, 3811.11.10.0, 3811.11.90.0, 3811.19.00.0, 3814.00.90.9**, 2909.19.00.0**, 2707.10**, 2707.20**, 2707.30**, 2707.50**, 2707.99.11.0**, ex2901.10.00.3***, 2901.10.00.7***, 2901.24.90.0**, ex2901.29.00.3***, ex2901.29.00.7***, 2902.11.00.0**, 2902.19.80.9**, 2902.20.00.0**, 2902.30.00.0**, 2902.41.00.0**, 2902.42.00.0**, 2902.43.00.0**, 2902.44.00.0**, 2902.50.00.0**, 2902.60.00.0**, 3817.00**

 

2. Žibalas, jo pakaitalai ir priedai (Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 30 straipsnis)

 

2710.11.70.0, 2710.19.21.0, 2710.19.25.0, 2710.19.29.0

 

3. Gazoliai, jų pakaitalai ir priedai (Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 31 straipsnis), skystasis kuras (mazutas), jo pakaitalai ir priedai (Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 32 straipsnio 2 dalis)

 

2707.99.19, 2710.19.41.2–2710.19.49.9, 2710.19.61.8, 2710.19.63.8, 2710.19.65.8, 2710.19.69.9, 2710.19.81.0**, 2710.19.83.0**, 2710.19.87.0**–2710.19.93.0**, 2710.19.99.8**, 2710.91.00.0, 2710.99.00.0******, 3824.90.99.7

 

4. Skystasis kuras (mazutas), atitinkantis Kombinuotosios prekių nomenklatūros 2004 metų versijos 27 skirsnio 3 nacionalinėje papildomojoje pastaboje nurodytus požymius, jo pakaitalai ir priedai (Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 32 straipsnio 1 dalis)

 

2710.19.61.1, 2710.19.63.1, 2710.19.65.1, 2710.19.69.1, 2710.19.99.1, ex2710.99.00.0******

 

5. Skirti naudoti kaip degalai (variklių kuras) naftos dujos ir dujiniai angliavandeniliai, jų pakaitalai ir priedai (Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 33 straipsnis)*****

 

ex2901.10.00.1****, 2901.10.00.5****, 2901.21.00.0, 2901.22.00.0, 2901.23, 2901.24.10.0, ex2901.29.00.2****, ex2901.29.00.6****, 2711.12.11.1–2711.12.19.0, 2711.12.94.1–2711.12.97.9, 2711.13.91.0–2711.19.00.9

___________________

* Kodai pateikiami pagal Kombinuotosios prekių nomenklatūros 2004 metų versiją.

**Tik tie produktai, kurie numatomi naudoti, parduodami arba naudojami kaip degalai (variklių kuras), kuras šildymui ar degalų (variklių kuro) priedai. Bet koks asmuo, taip pardavęs ar sunaudojęs minėtuosius produktus Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo taikymo tikslais, laikomas pagaminusiu akcizais apmokestinamą kurą.

*** Kombinuotosios prekių nomenklatūros 2901.10.00.3, 2901.10.00.7, 2901.29.00.3 ir 2901.29.00.7 subpozicijose klasifikuojami skysti alifatiniai angliavandeniliai, kurie numatomi naudoti, parduodami arba naudojami kaip degalai (variklių kuras), kuras šildymui ar degalų (variklių kuro) priedai. Bet koks asmuo, taip pardavęs ar sunaudojęs minėtuosius produktus Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo taikymo tikslais, laikomas pagaminusiu akcizais apmokestinamą kurą.

****Kombinuotosios prekių nomenklatūros 2901.10.0.1, 2901.10.00.5, 2901.29.00.2 ir 2901.29.00.6 subpozicijose klasifikuojami dujiniai alifatiniai angliavandeniliai.

***** Tik tos naftos dujos ir dujiniai angliavandeniliai, kurie numatomi naudoti, parduodami arba naudojami kaip degalai (variklių kuras).

******Visos kitos alyvų atliekos, nenurodytos 4 punkte.

*******Tik tos alyvų atliekos, kurios gaunamos tvarkant susidariusias atliekas (jeigu tai atliekos produktų, nurodytų Kombinuotosios prekių nomenklatūros 27 skirsnio 3 nacionalinėje papildomojoje pastaboje) iš atplaukiančių į uostą laivų, jeigu tokius darbus vykdo įmonės, įregistruotos Atliekas tvarkančių įmonių registre.

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 1069, 2002-07-08, Žin., 2002, Nr. 70-2920 (2002-07-10), i. k. 1021100NUTA00001069

Nr. 1144, 2002-07-16, Žin., 2002, Nr. 73-3126 (2002-07-19), i. k. 1021100NUTA00001144

Nr. 187, 2004-02-23, Žin., 2004, Nr. 30-973 (2004-02-26), i. k. 1041100NUTA00000187

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1069, 2002-07-08, Žin., 2002, Nr. 70-2920 (2002-07-10), i. k. 1021100NUTA00001069

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 19 d. nutarimo Nr. 928 "Dėl akcizais apmokestinamų produktų, skirtų naudoti kaip degalai (variklių kuras) ir (arba) šildymui, jų pakaitalų ir priedų sąrašo patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1144, 2002-07-16, Žin., 2002, Nr. 73-3126 (2002-07-19), i. k. 1021100NUTA00001144

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 19 d. nutarimo Nr. 928 "Dėl akcizais apmokestinamų produktų, skirtų naudoti kaip degalai (variklių kuras) ir (arba) šildymui, jų pakaitalų ir priedų sąrašo patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 187, 2004-02-23, Žin., 2004, Nr. 30-973 (2004-02-26), i. k. 1041100NUTA00000187

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 19 d. nutarimo Nr. 928 "Dėl akcizais apmokestinamų produktų, skirtų naudoti kaip degalai (variklių kuras) ir (arba) šildymui, jų pakaitalų ir priedų sąrašo patvirtinimo" pakeitimo