Suvestinė redakcija nuo 2011-10-14

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2006, Nr. 123-4663, i. k. 1062213ISAK002B-318

 

 

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS VIRŠININKO

 

Į S A K Y M A S

DĖL TRANSPORTO PRIEMONIŲ PAKARTOTINIO NAUDOJIMO, PERDIRBIMO IR ATNAUJINIMO TIPO PATVIRTINIMO TAISYKLIŲ

 

2006 m. spalio 31 d. Nr. 2B-318

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 17 d. nutarimo Nr. 44 „Dėl transporto priemonių ir sudėtinių transporto priemonių dalių atitikties įvertinimo“ (Žin., 2001, Nr. 7-194; 2004, Nr. 143-5231) 3.1 punktu bei įgyvendindamas 2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2005/64/EB dėl motorinių transporto priemonių tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į galimybę jas pakartotinai naudoti, perdirbti ir atnaujinti, bei iš dalies keičiančią Tarybos direktyvą 70/156/EEB,

1. Tvirtinu Transporto priemonių pakartotinio naudojimo, perdirbimo ir atnaujinimo tipo patvirtinimo taisykles (pridedama).

2. Technikos skyriui įsakymą nustatyta tvarka teikti skelbti „Valstybės žiniose“ ir Valstybinės kelių transporto inspekcijos interneto tinklalapyje.

 

 

 

INSPEKCIJOS VIRŠININKAS                                                         VIDMANTAS ŽUKAUSKAS


PATVIRTINTA

Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie

Susisiekimo ministerijos viršininko 2006 m.

spalio 31 d. įsakymu Nr. 2B-318

 

TRANSPORTO PRIEMONIŲ PAKARTOTINIO NAUDOJIMO, PERDIRBIMO IR ATNAUJINIMO TIPO PATVIRTINIMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Transporto priemonių pakartotinio naudojimo, perdirbimo ir atnaujinimo tipo patvirtinimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato M1 ir N1 klasių transporto priemonių pakartotinio naudojimo, perdirbimo ir atnaujinimo reikalavimus Europos Bendrijos (toliau – EB) arba nacionaliniam tipo patvirtinimui gauti, taip pat tokių transporto priemonių naujų arba pakartotinai naudojamų sudėtinių dalių reikalavimus.

2. Taisyklės parengtos įgyvendinant 2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2005/64/EB dėl motorinių transporto priemonių tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į galimybę jas pakartotinai naudoti, perdirbti ir atnaujinti, bei iš dalies keičiančią Tarybos direktyvą 70/156/EEB (OL 2005 L 310, p. 10) (toliau – direktyva 2005/64/EB), ir 2009 m. sausio 7 d. Komisijos direktyvą 2009/1/EB, kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/64/EB dėl motorinių transporto priemonių tipų patvirtinimo, atsižvelgiant į galimybę jas pakartotinai naudoti, perdirbti ir atnaujinti, siekiant ją suderinti su technikos pažanga (OL 2009 L 9, p. 31) (toliau – direktyva 2009/1/EB).

Punkto pakeitimai:

Nr. 2B-14, 2010-01-11, Žin., 2010, Nr. 6-284 (2010-01-16), i. k. 1102213ISAK0002B-14

 

3. Šiomis Taisyklėmis nustatomos administracinės ir techninės M1 ir N1 klasių transporto priemonių tipo patvirtinimo nuostatos, siekiant užtikrinti šių Taisyklių 1 priede nustatytą mažiausią pakartotinai naudojamų, perdirbamų ir atnaujinamų jų sudėtinių dalių ir medžiagų procentinį kiekį. Taisyklėse įtvirtinamos konkrečios nuostatos siekiant užtikrinti, kad sudėtinių dalių pakartotinis naudojimas nekeltų pavojaus saugai ar aplinkai.

4. Šios Taisyklės netaikomos:

4.1. specialios paskirties transporto priemonėms, kaip nustatyta Motorinių transporto priemonių, priekabų ir šių transporto priemonių sudedamųjų dalių atitikties įvertinimo atlikimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 3-169 (Žin., 2009, Nr. 49-1997), 7 punkte;

Punkto pakeitimai:

Nr. 2B-14, 2010-01-11, Žin., 2010, Nr. 6-284 (2010-01-16), i. k. 1102213ISAK0002B-14

 

4.2. pakopinėms N1 klasės transporto priemonėms, jei šios bazinės transporto priemonės atitinka šių Taisyklių reikalavimus;

4.3. smulkiaserijinės gamybos transporto priemonėms.

 

II. SĄVOKOS

 

5. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos:

5.1. atliekos – bet kokios medžiagos ar daiktai, kurių turėtojas atsikrato arba privalo atsikratyti pagal galiojančius nacionalinius teisės aktus;

5.2. EB tipo patvirtinimas – transporto priemonės ar jos sudėtinės dalies tipo patvirtinimo procedūra, atliekama direktyvoje 2005/64/EB nurodyta tvarka;

5.3. eksploatuoti netinkama transporto priemonė – transporto priemonė, kuri yra priskiriama prie atliekų;

5.4. energijos gavyba – degiųjų atliekų naudojimas energijai gauti, jas deginant atskirai arba kartu su kitomis atliekomis ir naudojant gautą šilumą;

5.5. informacinis dokumentas – šių Taisyklių 2 priede pateiktas dokumentas, kuriame nurodyta, kokius duomenis turi pateikti pareiškėjas;

5.6. kompetentinga įstaiga – Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Inspekcija) arba kitas ūkio subjektas ar įstaiga, turinti Inspekcijos leidimą ir galinti atlikti pirminį gamintojo įvertinimą bei išduoti atitikties sertifikatą laikydamasi šių Taisyklių reikalavimų; kompetentinga įstaiga turi atitikti EN 45012:1989 standarto arba ISO/IEC 62:1996 bendrųjų sertifikavimo įstaigų, dirbančių su kokybės sistemos sertifikatais, kriterijų vadovo (šis reikalavimas Inspekcijai netaikomas) reikalavimus;

Punkto pakeitimai:

Nr. 2B-14, 2010-01-11, Žin., 2010, Nr. 6-284 (2010-01-16), i. k. 1102213ISAK0002B-14

 

5.7. masė – paruoštos eksploatuoti transporto priemonės masė, kaip apibrėžta 1970 m. vasario 6 d. Tarybos direktyvos 70/156/EEB dėl valstybių narių teisės aktų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų tipo patvirtinimo, suderinimo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 1 tomas, p. 44) (toliau – direktyva 70/156/EEB) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2007 m. birželio 21 d. Komisijos direktyva 2007/37/EB (OL 2007 L 161, p. 60) I priedo 2.6 punkte, bet neįskaičiuojant vairuotojo masės, kuri sudaro apie 75 kg;

Punkto pakeitimai:

Nr. 2B-14, 2010-01-11, Žin., 2010, Nr. 6-284 (2010-01-16), i. k. 1102213ISAK0002B-14

 

5.8. nacionalinis tipo patvirtinimas – transporto priemonės ar jos sudėtinės dalies tipo patvirtinimo procedūra, atliekama pagal Motorinių transporto priemonių, priekabų ir šių transporto priemonių sudedamųjų dalių atitikties įvertinimo atlikimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 3-169, XV skyriaus reikalavimus;

Punkto pakeitimai:

Nr. 2B-14, 2010-01-11, Žin., 2010, Nr. 6-284 (2010-01-16), i. k. 1102213ISAK0002B-14

 

5.9. naudojimas – bet kuris taikytinas veiksmas, nurodytas 2006 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/12/EB dėl atliekų (OL 2006 L 114, p. 9) II B priede;

Punkto pakeitimai:

Nr. 2B-14, 2010-01-11, Žin., 2010, Nr. 6-284 (2010-01-16), i. k. 1102213ISAK0002B-14

 

5.10. pakartotinis naudojimas – eksploatuoti netinkamos transporto priemonės dalių naudojimas tam pačiam tikslui, kuriam jos buvo pagamintos;

5.11. pakopinė transporto priemonė – transporto priemonė, kuri pagaminama daugiau negu per vieną gamybos etapą;

5.12. pakopinė gamyba – procesas, kurio metu transporto priemonė pagaminama per kelis gamybos etapus, bazinėje transporto priemonėje įmontuojant naujų sudėtinių dalių arba jas keičiant;

5.13. pavyzdinė transporto priemonė – tam tikra transporto priemonė, kurios tipą Inspekcija nustato pasikonsultavusi su gamintoju bei pagal kriterijus, nurodytus šių Taisyklių 1 priede, kaip labiausiai problemiškus pakartotinio naudojimo, perdirbimo ir atnaujinimo atveju;

5.14. perdirbimas – atliekų perdirbimas gamybos proceso metu, kad jos būtų panaudotos pirminiam tikslui arba kitiems tikslams, išskyrus energijos gavybą;

5.15. strategija – didelio masto planas, kai imamasi suderintų veiksmų ir techninių priemonių, susijusių su išmontavimu, išardymu ar kitais panašiais veiksmais, medžiagų perdirbimu ar atnaujinimu, siekiant užtikrinti norimą perdirbimo ir atnaujinimo laipsnį kuriant transporto priemonę;

5.16. sudėtinė dalis – transporto priemonės dalis (pvz., žibintas), skirta naudoti kaip transporto priemonės detalė, kuriai galioja atskirose Taisyklėse nustatyti reikalavimai ir kurios tipo patvirtinimą galima gauti atskirai nuo transporto priemonės, jei tokia galimybė aiškiai numatyta atskirose Taisyklėse;

5.17. tinkamumas atnaujinti – galimybė atnaujinti iš eksploatuoti netinkamos transporto priemonės išimtas sudėtines dalis ar medžiagas;

5.18. tinkamumas pakartotinai naudoti – galimybė pakartotinai naudoti iš eksploatuoti netinkamos transporto priemonės išimtas sudėtines dalis;

5.19. tinkamumas perdirbti – galimybė perdirbti iš eksploatuoti netinkamos transporto priemonės išimtas sudėtines dalis ar medžiagas;

5.20. tipo patvirtinimas -procedūra, kurios metu Inspekcija išduotų techninių tarnybų (laboratorijų) ar kompetentingų įstaigų pranešimų pagrindu tvirtina transporto priemonės ar transporto priemonės sudėtinės dalies šių Taisyklių ar direktyvos 2005/64/EB reikalavimų atitikimą; gali būti nacionalinis tipo patvirtinimas arba EB tipo patvirtinimas;

5.21. transporto priemonė – bet kokia motorinė transporto priemonė, skirta naudoti keliuose, turinti bent keturis ratus ir išvystanti didesnį negu 25 km/val. maksimalų konstrukcinį greitį, ir jos priekabos, išskyrus bėgiais važiuojančias transporto priemones bei žemės arba miškų ūkyje naudojamus traktorius ir visus judriuosius mechanizmus;

5.22. transporto priemonės tinkamumo atnaujinti įvertinimo laipsnis (Rcov) – procentais išreikšta naujos transporto priemonės masės dalis, kurią galima pakartotinai panaudoti ir atnaujinti;

5.23. transporto priemonės tinkamumo perdirbti įvertinimo laipsnis (Rcyc) – procentais išreikšta naujos transporto priemonės masės dalis, kurią galima pakartotinai panaudoti ir perdirbti.

6. Kitos sąvokos, kurios vartojamos šiose Taisyklėse, suprantamos kaip Motorinių transporto priemonių, priekabų ir šių transporto priemonių sudedamųjų dalių atitikties įvertinimo atlikimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 3-169.

Punkto pakeitimai:

Nr. 2B-14, 2010-01-11, Žin., 2010, Nr. 6-284 (2010-01-16), i. k. 1102213ISAK0002B-14

 

III. TRANSPORTO PRIEMONIŲ PAKARTOTINIO NAUDOJIMO, PERDIRBIMO IR ATNAUJINIMO TIPO PATVIRTINIMAS

 

7. Paraišką gauti transporto priemonės pakartotinio naudojimo, perdirbimo ir atnaujinimo EB tipo patvirtinimo sertifikatą (toliau – EB tipo patvirtinimo sertifikatas) Inspekcijai pateikia transporto priemonės gamintojas. Paraišką gauti transporto priemonės pakartotinio naudojimo, perdirbimo ir atnaujinimo nacionalinį tipo patvirtinimo sertifikatą (toliau – nacionalinis tipo patvirtinimo sertifikatas) Inspekcijai gali pateikti ir transporto priemonės gamintojo įgaliotas atstovas Lietuvoje. Kartu su paraiška pateikiamas informacinis dokumentas ir atitikties sertifikatas, atitinkantis šių Taisyklių 3 priedą;

8. Inspekcija, gavusi paraišką ir atitikties sertifikatą, jei transporto priemonės pakartotinio naudojimo, perdirbimo ir atnaujinimo tipas atitinka šių Taisyklių reikalavimus, kiekvienam transporto priemonės pakartotinio naudojimo, perdirbimo ir atnaujinimo tipui suteikia EB tipo patvirtinimą, jo numerį ir išduoda EB tipo patvirtinimo sertifikatą (šių Taisyklių 4 priedas) arba suteikia nacionalinį tipo patvirtinimą, jo numerį ir išduoda nacionalinį tipo patvirtinimo sertifikatą, kaip numatyta Motorinių transporto priemonių, priekabų ir šių transporto priemonių sudedamųjų dalių atitikties įvertinimo atlikimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 3-169, 3 priede.

Punkto pakeitimai:

Nr. 2B-14, 2010-01-11, Žin., 2010, Nr. 6-284 (2010-01-16), i. k. 1102213ISAK0002B-14

 

9. Prieš suteikiant tipo patvirtinimą, gamintojas Inspekcijai turi suteikti galimybę susipažinti su išsamia technine informacija, kuri reikalinga šių Taisyklių 1 priede nurodytiems skaičiavimams ir patikrinimams atlikti, apie medžiagų, naudojamų gaminant transporto priemonę ir jos sudėtines dalis, rūšį. Tais atvejais, kai šiai informacijai taikomos intelektinės nuosavybės teisės arba ji yra susijusi su ypatingomis gamintojo ar jo tiekėjų turimomis žiniomis, gamintojas arba jo tiekėjai turi pateikti užtektinai informacijos, reikalingos siekiant tinkamai atlikti skaičiavimus.

 

IV. GAMINTOJO PIRMINIS VERTINIMAS

 

10. Inspekcija nesuteikia tipo patvirtinimo, neįsitikinusi, kad gamintojas laikosi tinkamos tvarkos ir procedūrų, kaip numatyta šių Taisyklių 5 priede.

11. Gamintojo pirminį vertinimą atlieka kompetentinga įstaiga.

Punkto pakeitimai:

Nr. 2B-14, 2010-01-11, Žin., 2010, Nr. 6-284 (2010-01-16), i. k. 1102213ISAK0002B-14

 

12. Atliekant gamintojo pirminį vertinimą:

12.1. kompetentinga įstaiga turi užtikrinti, kad transporto priemonės tipui pagaminti naudotos medžiagos atitiktų Lietuvos higienos normą HN 36:2009 „Draudžiamos ir ribojamos medžiagos“, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. V-510 (Žin., 2009, Nr. 83-3451);

12.2. gamintojas turi pateikti kompetentingai įstaigai išmontavimo, sudėtinių dalių pakartotinio naudojimo, medžiagų perdirbimo ir atnaujinimo strategiją; strategijoje atsižvelgiama į patvirtintas technologijas, kurias jau galima naudoti arba kurios yra kuriamos tuo metu, kai kreipiamasi dėl transporto priemonės tipo patvirtinimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 2B-14, 2010-01-11, Žin., 2010, Nr. 6-284 (2010-01-16), i. k. 1102213ISAK0002B-14

 

13. Atlikus pirminį vertinimą, kompetentinga įstaiga gamintojui išduoda atitikties sertifikatą, kuris galioja dvejus metus nuo jo išdavimo dienos iki naujos patikros; prie atitikties sertifikato pridedami atitinkami dokumentai ir gamintojo siūlomos strategijos aprašas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 2B-14, 2010-01-11, Žin., 2010, Nr. 6-284 (2010-01-16), i. k. 1102213ISAK0002B-14

 

14. Gamintojas turi pranešti kompetentingai įstaigai apie bet kokį žymų pakeitimą, kuris galėtų turėti įtakos atitikties sertifikato galiojimui; kompetentinga įstaiga, pasikonsultavusi su gamintoju, nusprendžia, ar reikia atlikti naują patikrą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 2B-14, 2010-01-11, Žin., 2010, Nr. 6-284 (2010-01-16), i. k. 1102213ISAK0002B-14

 

15. Pasibaigus atitikties sertifikato galiojimui, kompetentinga įstaiga išduoda naują atitikties sertifikatą arba pratęsia galiojimo laiką dar dvejiems metams; tuo atveju, jei kompetentingai įstaigai pranešta apie padarytus žymius pakeitimus, išduodamas naujas atitikties sertifikatas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 2B-14, 2010-01-11, Žin., 2010, Nr. 6-284 (2010-01-16), i. k. 1102213ISAK0002B-14

 

V. SUDĖTINIŲ DALIŲ PAKARTOTINIS NAUDOJIMAS

 

16. Šių Taisyklių 6 priede nurodytos transporto priemonių sudėtinės dalys yra netinkamos pakartotinai naudoti, jei, apskaičiavus tinkamumo perdirbti ir atnaujinti laipsnį, jis yra didesnis nei nustatytas, bei gaminant transporto priemones, kurioms taikomi direktyvos 70/156/EEB reikalavimai.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

17. Jei transporto priemonės, atsižvelgiant į galimybę jas pakartotinai naudoti, perdirbti ir atnaujinti, atitinka šių Taisyklių arba kitų Europos Sąjungos valstybių narių nacionalinių teisės aktų, įgyvendinančių direktyvą 2005/64/EB, reikalavimus, nuo 2006 m. gruodžio 15 d. negalima:

17.1. atsisakyti suteikti šių transporto priemonių tipo patvirtinimą;

17.2. uždrausti naujas transporto priemones registruoti, parduoti ar pradėti eksploatuoti.

18. Jei transporto priemonės, atsižvelgiant į galimybę jas pakartotinai naudoti, perdirbti ir atnaujinti, neatitinka šių Taisyklių arba kitų Europos Sąjungos valstybių narių nacionalinių teisės aktų, įgyvendinančių direktyvą 2005/64/EB, reikalavimų, nuo 2008 m. gruodžio 15 d. šioms transporto priemonėms tipo patvirtinimas nesuteikiamas.

19. Jei transporto priemonės, atsižvelgiant į galimybę jas pakartotinai naudoti, perdirbti ir atnaujinti, neatitinka šių Taisyklių arba kitų Europos Sąjungos valstybių narių nacionalinių teisės aktų, įgyvendinančių direktyvą 2005/64/EB, reikalavimų, nuo 2010 m. liepos 15 d.:

19.1. naujų transporto priemonių EB tipo atitikimo sertifikatai pagal direktyvos 70/156/EEB 7 straipsnio 1 dalį laikomi nebegaliojančiais;

19.2. draudžiama registruoti, parduoti ar pradėti eksploatuoti naujas transporto priemones, išskyrus tuos atvejus, kai taikomas direktyvos 70/156/EEB 8 straipsnio 2 dalies b punktas.

20. Jei transporto priemonės, atsižvelgiant į galimybę jas pakartotinai naudoti, perdirbti ir atnaujinti, neatitinka šių Taisyklių 5 priedo 4 punkto arba kitų Europos Sąjungos valstybių narių nacionalinių teisės aktų, įgyvendinančių direktyvą 2009/1/EB, reikalavimų, nuo 2012 m. sausio 1 d. šioms transporto priemonėms tipo patvirtinimas nesuteikiamas.

Papildyta punktu:

Nr. 2B-14, 2010-01-11, Žin., 2010, Nr. 6-284 (2010-01-16), i. k. 1102213ISAK0002B-14

 

24. Inspekcija pagal savo kompetenciją konsultuoja ūkio subjektus dėl šių Taisyklių taikymo ir teikia jiems metodinę pagalbą. Konsultacijos ir metodinė pagalba teikiama Ūkio subjektų konsultavimo Valstybinėje kelių transporto inspekcijoje prie Susisiekimo ministerijos tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2010 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 2B-556 (Informaciniai pranešimai, 2010, Nr. 99-1174), nustatyta tvarka.

Papildyta punktu:

Nr. 2B-384, 2011-10-10, Žin., 2011, Nr. 123-5868 (2011-10-13), i. k. 1112213ISAK002B-384

 


Transporto priemonių pakartotinio naudojimo,

perdirbimo ir atnaujinimo tipo patvirtinimo

taisyklių

1 priedas

 

MAŽIAUSIO PAKARTOTINAI NAUDOJAMŲ, PERDIRBAMŲ IR ATNAUJINAMŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ SUDĖTINIŲ DALIŲ IR MEDŽIAGŲ PROCENTINIO KIEKIO REIKALAVIMAI

 

1. M1 ir N1 klasėms priklausančios transporto priemonės gaminamos taip, kad mažiausiai 85 proc. jų masės tiktų pakartotinai naudoti ir (arba) perdirbti bei mažiausiai 95 proc. jų masės tiktų pakartotinai naudoti ir (arba) atnaujinti, kaip numatyta šiame priede.

2. Kreipdamasis dėl tipo patvirtinimo, gamintojas pateikia tinkamai užpildytą, pagal ISO 22628:2002 standarto A priedą parengtą duomenų pateikimo formą. Joje pateikiamas medžiagų suskirstymas. Kartu pateikiamas išmontuotų sudėtinių dalių sąrašas, kurį gamintojas sudaro atsižvelgdamas į išmontavimo etapą ir pasiūlo jų apdorojimo būdą.

3. Taikant šio priedo 1 ir 2 punktus, gamintojas turi įrodyti Inspekcijai, kad pavyzdinės transporto priemonės atitinka šių Taisyklių reikalavimus. Taikomas ISO 22628:2002 standarto B priede pateiktas skaičiavimo būdas. Gamintojas taip pat turi įrodyti, kad bet kuris transporto priemonės tipo variantas atitinka šių Taisyklių reikalavimus.

4. Parenkant pavyzdinę transportą priemonę, atsižvelgiama į kėbulo tipą, galimus apdailos lygius (1) ir papildomą įrangą (1), kuri gali būti įmontuota.

5. Jei Inspekcija ir gamintojas kartu nenustato problemiškiausio tam tikro transporto priemonės tipo pakartotinio naudojimo, perdirbimo ir atnaujinimo atveju parenkama viena pavyzdinė transporto priemonė pagal:

5.1. kiekvieną kėbulo tipą, kaip apibrėžta direktyvos 70/156/EEB II priedo C dalies 1 punkte (M1 klasės transporto priemonė);

5.2. kiekvieną kėbulo tipą, t.y. furgoną, važiuoklę su kabina, pikapą ar kt. (N1 klasės transporto priemonė).

6. Atliekant skaičiavimus, padangos laikomos tinkamomis perdirbti.

7. Masė išreiškiama kilogramais vienos dešimtosios dalies tikslumu. Laipsnis išreiškiamas procentais vienos dešimtosios dalies tikslumu ir toliau apvalinamas:

7.1. jei skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, apvalinama iki mažesnio skaičiaus;

7.2. jei skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, apvalinama iki didesnio skaičiaus.

8. Tikrindama šiame priede nurodytus skaičiavimus, Inspekcija užtikrina, kad šio priedo 2 punkte nurodyta duomenų pateikimo forma yra suderinta su rekomenduojama strategija ir pridėta prie šių Taisyklių 3 priede nurodyto atitikties sertifikato.

9. Sudėtinių dalių medžiagoms ir masei tikrinti gamintojas pateikia transporto priemones ir sudėtines dalis, kaip reikalauja Inspekcija.

__________________________

(1) Tai yra odiniai apmušalai, automobilio garso aparatūra, oro kondicionierius, lieto lydinio ratlankiai ir kt.

______________


Transporto priemonių pakartotinio naudojimo,

perdirbimo ir atnaujinimo tipo patvirtinimo

taisyklių

2 priedas

 

INFORMACINIS DOKUMENTAS Nr....,

 

patvirtinantis transporto priemonės dėl pakartotinio naudojimo, perdirbimo ir atnaujinimo EB tipą

 

Šis informacinis dokumentas pateikiamas trimis egzemplioriais. Prie jo pridedamas informacinio dokumento turinys. Visi brėžiniai pateikiami A4 formatu, tinkamo mastelio ir pakankamai išsamūs. Jei yra nuotraukų, jos turi būti informatyvios. Jei sistemose, sudėtinėse dalyse ar atskirose detalėse yra panaudotos specialios medžiagos, turi būti pateikta informacija apie jų eksploatacines savybes.

 

0. BENDROJI DALIS

0.1. Gamintojas (gamintojo pavadinimas) ............................................................................................

0.2. Tipas ..............................................................................................................................................

0.2.0.1. Važiuoklė ................................................................................................................................

0.2.1. Komercinis pavadinimas ............................................................................................................

0.3. Tipo identifikavimo būdas, jei jis nurodytas ant transporto priemonės (b) ....................................

...............................................................................................................................................................

0.3.1. Identifikavimo žymens vieta ......................................................................................................

0.4. Transporto priemonės klasė (c) .......................................................................................................

0.5. Gamintojo pavadinimas ir adresas .................................................................................................

0.8. Surinkimo gamyklos(-ų) adresas(-ai): ............................................................................................

...............................................................................................................................................................

1. TRANSPORTO PRIEMONĖS BENDROSIOS KONSTRUKCINĖS CHARAKTERISTIKOS

1.1. Pavyzdinės transporto priemonės nuotraukos ir (arba) brėžiniai: ..................................................

...............................................................................................................................................................

1.2. Visos transporto priemonės erdvinis brėžinys ...............................................................................

1.3. Ašių ir ratų skaičius: ......................................................................................................................

1.3.1. Ašių su dvigubais ratais skaičius ir padėtis.................................................................................

1.3.3. Sustiprintos ašys (skaičius, padėtis, sujungimas): .......................................................................

1.7. Vairuotojo kabina (priekinio valdymo arba gaubta) (z) .................................................................

3. VARIKLIS (q) (tuo atveju, kai transporto priemonė gali naudoti benziną, dyzeliną ir t.t. arba juos kartu su kitu kuru, punktai pakartojami (+))

3.1. Gamintojas.....................................................................................................................................

3.2. Vidaus degimo variklis...................................................................................................................

3.2.1. Speciali variklio informacija........................................................................................................

3.2.1.1. Darbo principas: priverstinis uždegimas/uždegimas suspaudimu, keturtaktis/ dvitaktis(1)

3.2.1.2. Cilindrų skaičius ir išdėstymas:................................................................................................

3.2.1.3. Variklio galingumas (s)... cm3

3.2.2. Kuras: dyzelinas/benzinas/SND/SGD/etanolis (1)

4. TRANSMISIJA (v)

4.2. Tipas (mechaninė, hidraulinė, elektrinė ir t.t.) ...............................................................................

4.5. Pavarų dėžė

4.5.1. Tipas (rankinė/automatinė/CVT (pastoviai kintama transmisija)) (1)

4.9. Diferencialinis užraktas: taip/ne/fakultatyvus ()

9. KĖBULAS

9.1. Kėbulo tipas ..................................................................................................................................

9.3.1. Durelių konfigūracija ir skaičius: ................................................................................................

9.10.3. Sėdynės

9.10.3.1. Sėdynių skaičius: ...................................................................................................................

15. TINKAMUMAS PAKARTOTINAI NAUDOTI, PERDIRBTI IR ATNAUJINTI

15.1. Versija, kuriai priklauso pavyzdinė transporto priemonė ............................................................

15.2. Pavyzdinės transporto priemonės masė su kėbulu arba važiuoklės ir kabinos masė be kėbulo ir (arba) sukabinimo jungties, jeigu gamintojas nemontuoja kėbulo ir (arba) sukabinimo jungties (įskaitant skysčius, įrankius, atsarginį ratą, jei jie montuojami), be vairuotojo masės ....................................

15.3. Pavyzdinės transporto priemonės medžiagų masė

15.3.1. Medžiagos masė, į kurią atsižvelgiama prieš apdirbimą (##) ....................................................

15.3.2. Medžiagos masė, į kurią atsižvelgiama išmontavimo metu(##) ................................................

15.3.3. Medžiagos masė, į kurią atsižvelgiama ne metalo liekanų apdirbimo metu, kai transporto priemonė laikoma tinkama perdirbti (##) ...........................................................................................................................

15.3.4. Medžiagos masė, į kurią atsižvelgiama ne metalo liekanų apdirbimo metu, kai transporto priemonė laikoma tinkama atnaujinti (##) .........................................................................................................................

15.3.5. Medžiagų suskirstymas (##) .....................................................................................................

15.3.6. Pakartotinai naudoti arba perdirbti tinkamų medžiagų bendroji masė .....................................

15.3.7. Pakartotinai naudoti arba atnaujinti tinkamų medžiagų bendroji masė ....................................

15.4. Laipsnis

15.4.1. Perdirbimo laipsnis „Rcyc (%)“ ................................................................................................

15.4.2. Atnaujinimo laipsnis „Rcov (%)“ .............................................................................................

 

_____________________

(1) Nereikalingą žodį išbraukti.

(##) Sąlygos apibrėžtos pagal ISO 22628:2002 standartą.

______________


Transporto priemonių pakartotinio naudojimo,

perdirbimo ir atnaujinimo tipo patvirtinimo

taisyklių

3 priedas

 

(Atitikties Transporto priemonių pakartotinio naudojimo, perdirbimo ir atnaujinimo tipo patvirtinimo taisyklių 5 priede išdėstytiems reikalavimams sertifikato forma)

 

 

ATITIKTIES TRANSPORTO PRIEMONIŲ PAKARTOTINIO NAUDOJIMO, PERDIRBIMO IR ATNAUJINIMO TIPO PATVIRTINIMO TAISYKLIŲ 5 PRIEDE IŠDĖSTYTIEMS REIKALAVIMAMS SERTIFIKATAS

 

...................... Nr. .....................

                                                                                      (data)

.....................................

(vieta)

..................................................................................................................................................................................  patvirtina, kad

                                                                                 (kompetentingos įstaigos pavadinimas)

 

gamintojas ....................................................................................................................................................................................... ,

 

gamintojo adresas .......................................................................................................................................................................... ,

 

atitinka Transporto priemonių pakartotinio naudojimo, perdirbimo ir atnaujinimo tipo patvirtinimo taisyklių 3 priedo nuostatas.

 

Patikrinimas atliktas .......................................................................................................................................................................

(data)

 

Patikrinimą atliko ............................................................................................................................................................................

                                                                         (kompetentingos įstaigos pavadinimas ir adresas)

Ataskaitos Nr. ....................................................................................................................................................................................

 

Atitikties sertifikatas galioja iki ................................................................................................................................................... .

(data)

 

.............................................................                                                                                   .............................................................

                          (pareigos)                                                             (parašas)                                      (vardas, pavardė)

 

________________

PRIDEDAMA. Transporto priemonės pakartotinio panaudojimo, perdirbimo ir atnaujinimo gamintojo rekomenduojamos strategijos apibūdinimas,........... lapai (-ų).

 

______________


Transporto priemonių pakartotinio naudojimo,

perdirbimo ir atnaujinimo tipo patvirtinimo

taisyklių

4 priedas

 

TRANSPORTO PRIEMONĖS PAKARTOTINIO NAUDOJIMO, PERDIRBIMO IR ATNAUJINIMO, EB TIPO PATVIRTINIMO SERTIFIKATAS

 

apie transporto priemonės:

 

– tipo patvirtinimą (1),

– tipo patvirtinimo pakeitimą (1),

– atsisakymą patvirtinti tipą (1)

 

EB tipo patvirtinimo Nr. ......................................................................................................................

Pakeitimo priežastis ..............................................................................................................................

 

I SKYRIUS

 

0.1. Gamintojas (prekinis gamintojo pavadinimas) ..............................................................................

0.2. Tipas ..............................................................................................................................................

0.2.1. Komercinis(-iai) pavadinimas(-ai) (2) ..........................................................................................

0.3. Tipo identifikavimo priemonė, jei nurodyta ant transporto priemonės .........................................

0.3.1. Šio identifikavimo žymens vieta ................................................................................................

0.4. Transporto priemonės klasė ...........................................................................................................

0.5. Gamintojo pavadinimas ir adresas .................................................................................................

0.8. Surinkimo gamyklos(-ų) adresas(-ai) .............................................................................................

...............................................................................................................................................................

 

II SKYRIUS

 

1. Papildoma informacija ......................................................................................................................

Pavyzdinės(-ių) transporto priemonės(-ių) tinkamumo perdirbti laipsnis(-iai) .....................................

...............................................................................................................................................................

Pavyzdinės(-ių) transporto priemonės(-ių) tinkamumo atnaujinti laipsnis(-iai) ....................................

...............................................................................................................................................................

2. Už bandymų atlikimą atsakinga techninė tarnyba (laboratorija) ......................................................

3. Bandymų ataskaitos parengimo data ...............................................................................................

4. Parengtų ataskaitų nuoroda ..............................................................................................................

5. Pastabos (jeigu buvo pareikštos) ......................................................................................................

6. Pridedami dokumentai: rodyklė ir informacinis paketas ..................................................................

7. Transporto priemonė atitinka/neatitinka (1) Transporto priemonių pakartotinio naudojimo, perdirbimo ir atnaujinimo tipo patvirtinimo taisyklių techninius reikalavimus ..........................................................

...............................................................................................................................................................

(Vieta)                                                                            (Parašas)                                                             (Data)

 

PRIDEDAMA. Informacinis paketas.

________________________

(1) Kas nereikalinga, išbraukti.

(2) Jeigu EB tipo patvirtinimas nesuteiktas, šis punktas pildomas vėliau, kai transporto priemonė pristatoma į rinką.

______________

 


 

Transporto priemonių pakartotinio

naudojimo, perdirbimo ir atnaujinimo

tipo patvirtinimo taisyklių

5 priedas

(Valstybinės kelių transporto inspekcijos

prie Susisiekimo ministerijos viršininko

2010 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. 2B-14

redakcija)

 

GAMINTOJO PIRMINIS ĮVERTINIMAS

 

1. Šiame priede pateikiamas kompetentingos įstaigos atliekamas gamintojo pirminis vertinimas, kad būtų patvirtinta, jog gamintojas laikosi tinkamos tvarkos ir procedūrų.

2. Kompetentinga įstaiga, atlikdama vertinimą, turi užtikrinti, kad gamintojas:

2.1. turi reikalingą informaciją visos tiekimo grandinės metu, ypač apie visų transporto priemonės konstrukcijoje naudojamų medžiagų pobūdį ir masę, kad būtų galima atlikti šiose Taisyklėse numatytus skaičiavimus;

2.2. turi informaciją apie transporto priemonę, kurios reikės atliekant skaičiavimus, pvz., skysčių kiekius ir t. t.;

2.3. deramai patikrino iš tiekėjų gautą informaciją;

2.4. tvarko medžiagų suskirstymą;

2.5. sugeba atlikti transporto priemonės tinkamumo perdirbti ar atnaujinti laipsnio skaičiavimus pagal ISO 22628:2002 standartą;

2.6. pažymėjo iš polimero arba elastomero pagamintas sudėtines dalis pagal 2003 m. vasario 27 d. Komisijos sprendimą 2003/138/EB, nustatantį transporto priemonių sudėtinių dalių ir medžiagų kodavimo standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/53/EB dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 7 tomas, p. 403);

2.7. patikrino, kad šių Taisyklių 6 priede išvardytos sudėtinės dalys nėra dar kartą panaudotos gaminant naujas transporto priemones.

3. Visą reikalingą informaciją, įformintą dokumentuose, gamintojas pateikia kompetentingai įstaigai. Dokumentai ir apskaita apie perdirbamas ir dar kartą panaudojamas medžiagas turi būti tinkamai tvarkomi.

4. Gamintojas turi įrodyti kompetentingai įstaigai, kad savo sutartimis su tiekėjais užtikrina, jog laikomasi 2000 m. rugsėjo 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/53/EB dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 5 tomas, p. 224) (toliau – direktyva 2000/53/EB) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2008 m gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/112/EB (OL 2008 L 345, p. 68), 4 straipsnio 2 dalies a punkto nuostatos.

5. Kompetentinga įstaiga, atlikdama gamintojo pirminį vertinimą, turi užtikrinti, kad gamintojas nustatytų tinkamą tvarką:

5.1. darbuotojai ir visi tiekėjai žinotų jiems taikomus gamintojo pirminio vertinimo reikalavimus;

5.2. būtų stebima ir užtikrinama, kad tiekėjai laikosi šių gamintojo pirminio vertinimo reikalavimų;

5.3. visoje tiekimo grandyje būtų renkami būtini duomenys;

5.4. būtų tikrinama iš tiekėjų gauta informacija;

5.5. gavus tiekėjų informaciją, kad nesilaikoma direktyvos 2000/53/EB 4 straipsnio 2 dalies a punkto nuostatos, būtų reaguojama tinkamai.

6. Įgyvendindamas šio priedo 4 ir 5 punktų nuostatas, gamintojas turi taikyti ISO 9000/14000 arba kitą su kompetentinga institucija suderintą standartizuotą kokybės užtikrinimo programą.

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 2B-14, 2010-01-11, Žin., 2010, Nr. 6-284 (2010-01-16), i. k. 1102213ISAK0002B-14

 


Transporto priemonių pakartotinio naudojimo,

perdirbimo ir atnaujinimo tipo patvirtinimo

taisyklių

6 priedas

 

NETINKAMOS PAKARTOTINAI NAUDOTI SUDĖTINĖS DALYS

 

1. Šio priedo reikalavimai taikomi M1 ir N1 klasės transporto priemonių sudėtinėms dalims, kurių negalima pakartotinai naudoti gaminant naujas transporto priemones.

2. M1 ir N1 klasės transporto priemonių sudėtinių dalių sąrašas:

2.1. visos oro pagalvės (1), įskaitant pagalves, pirotechninius daviklius, elektroninius valdymo blokus ir sensorius;

2.2. automatinių ir neautomatinių saugos diržų komplektai, įskaitant austinius diržus, sagtis, plėtiklius, pirotechninius sensorius;

2.3. sėdynės (tik tais atvejais, kai saugos diržai įtvirtinti ir (arba) oro pagalvės įmontuotos į sėdynę);

2.4. vairavimo užraktai, veikiantys vairo kolonėlėje;

2.5. imobilizatoriai, įskaitant atsakiklius ir elektroninius valdymo blokus;

2.6. išmetamųjų dujų valymo sistemos (pvz.: kataliziniai konverteriai, dalelių filtrai);

2.7. išmetamųjų dujų slopintuvai.

______________

(1) Kai oro pagalvė įmontuojama į vairą- pats vairas.

______________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos, Įsakymas

Nr. 2B-14, 2010-01-11, Žin., 2010, Nr. 6-284 (2010-01-16), i. k. 1102213ISAK0002B-14

Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2006 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. 2B-318 "Dėl Transporto priemonių pakartotinio naudojimo, perdirbimo ir atnaujinimo tipo patvirtinimo taisyklių" pakeitimo

 

2.

Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos, Įsakymas

Nr. 2B-384, 2011-10-10, Žin., 2011, Nr. 123-5868 (2011-10-13), i. k. 1112213ISAK002B-384

Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2006 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. 2B-318 "Dėl Transporto priemonių pakartotinio naudojimo, perdirbimo ir atnaujinimo tipo patvirtinimo taisyklių" pakeitimo