Nutarimas skelbtas: Žin., 2004, Nr. 87-3178

Neoficialus nutarimo tekstas

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

2004 m. gegužės 27 d. Nr. 652

Vilnius

 

 

Nauja nutarimo redakcija:

Nr. 1070, 2008-10-29, Žin., 2008, Nr. 126-4798 (2008-11-04)

Dėl Visuomenės sveikatos saugos ekspertizės atlikimo tvarkos APRAŠO PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo (Žin., 2002, Nr. 56-2225; 2007, Nr. 64-2455) 39 straipsniu ir 44 straipsnio 6 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti Visuomenės sveikatos saugos ekspertizės atlikimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Gediminas Kirkilas

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                           Gediminas Černiauskas

 

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2004 m. gegužės 27 d.
nutarimu Nr. 652
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2008 m.
spalio 29 d. nutarimo Nr. 1070 
redakcija)

 
 
Visuomenės sveikatos saugos ekspertizės atlikimo tvarkos aprašas
 
 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
 
1. Visuomenės sveikatos saugos ekspertizės atlikimo tvarkos aprašas (toliau vadinama – šis aprašas) nustato visuomenės sveikatos saugos ekspertizės (toliau vadinama – saugos ekspertizė) ir valstybinės visuomenės sveikatos saugos ekspertizės (toliau vadinama – valstybinės saugos ekspertizė) atlikimo atvejus, organizavimą, atlikimą ir apmokėjimą. Kai šio aprašo normos taikomos ir saugos ekspertizei, ir valstybinei saugos ekspertizei, vartojamas žodis „ekspertizė“.
2. Šiame apraše vartojamos sąvokos:
Ekspertizės objektas – visuomenės sveikatai įtaką darantys veiksniai (žmogaus aplinkos biologinių, cheminių, ekonominių, ergonominių, fizikinių, socialinių, psichologinių ir kitų veiksnių, darančių įtaką ir žmogaus, ir visuomenės sveikatai, visuma).
Ūkinė veikla – veikla, kuri patenka į Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių, patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 (Žin., 2007, Nr. 119-4877), ir kurioje vyrauja ekspertizės objektas. 
3. Kitos šiame apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatyme (Žin., 2002, Nr. 56-2225).
4. Atliekant ekspertizę, privaloma vadovautis teisės aktų nuostatomis ir šiais principais:
4.1. asmenų, atliekančių ekspertizę, kompetencijos, nešališkumo, nepriklausomumo (išvados teikiamos remiantis tik specialiomis žiniomis ir atliktų tyrimų rezultatais) ir konfidencialumo (asmenys, atliekantys ekspertizę, neatskleidžia gautos informacijos be atitinkamo leidimo arba įgaliojimo, išskyrus tuos atvejus, kai to reikalauja teisės aktai);
4.2. mokslinio pagrįstumo (ekspertizė atliekama tik tais metodais ir priemonėmis, kurie moksliškai pagrįsti, naudojami tik esant pakankamai racionalių mokslinių argumentų, rodančių tikėtiną šių metodų ir priemonių teisingumą).
 
II. EKSPERTIZĖS ATLIKIMO ATVEJAI
 
5. Saugos ekspertizė atliekama ūkio subjektų užsakymu, siekiant nustatyti, ar jų vykdoma ūkinė veikla atitinka visuomenės sveikatos saugos reikalavimus.
6. Valstybinė saugos ekspertizė atliekama valstybės viešojo administravimo institucijų užsakymu, siekiant nustatyti, ar:
6.1. tam tikroje vietovėje išplitę arba padažnėję žmonių susirgimai sietini su ūkinės veiklos padariniais;
6.2. vykdoma ūkinė veikla dėl jos išskirtinumo (valstybinės reikšmės, naujumo, galimo poveikio visuomenės sveikatai) atitinka visuomenės sveikatos saugos reikalavimus.
7. Valstybinės saugos ekspertizės užsakovas privalo inicijuoti valstybinės saugos ekspertizės atlikimą esant pagrįstam (pateikęs laboratorinių tyrimų duomenis, įrodančius galimą neigiamą įtaką sveikatai, ir (ar) informaciją, įrodančią, kad esami susirgimai siejami su ekspertizės objektu) fizinio ar juridinio asmens prašymui arba savo iniciatyva, kai negali nustatyti, ar vykdoma ūkinė veikla turi ar gali turėti neigiamos įtakos visuomenės sveikatai.
 
III. EKSPERTIZĖS ORGANIZAVIMAS IR ATLIKIMAS
 
8. Atliekant ekspertizę, nustatomas, apibūdinamas ir įvertinamas dėl ekspertizės objekto atsiradusių ir (ar) galinčių atsirasti visuomenės sveikatai darančių įtaką veiksnių galimas ir (ar) esamas poveikis visuomenės sveikatai, parengiamos išvados ir pasiūlymai, kaip užkirsti kelią neigiamam poveikiui ar jį riboti. 
9. Saugos ekspertizę turi teisę atlikti juridiniai asmenys ir juridinių asmenų ar kitų  organizacijų, įsisteigusių Europos Sąjungos valstybėse narėse ir kitose Europos ekonominės erdvės susitarimą pasirašiusiose valstybėse, filialai Lietuvos Respublikoje, turintys visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licenciją visuomenės sveikatos saugos ekspertizei, išduotą Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. 
10. Valstybinę saugos ekspertizę pagal kompetenciją atlieka Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai priklausančios biudžetinės visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos, kurių steigėja yra Sveikatos apsaugos ministerija, veikiančios visoje valstybės teritorijoje. Minėtų įstaigų kompetenciją atliekant valstybinę saugos ekspertizę apibrėžia sveikatos apsaugos ministras.
11. Ekspertizės atlikėjas turi parengti ekspertizės atlikimo programą (toliau vadinama – programa), kuri suderinama su ekspertizės užsakovu. Programoje nurodomas ekspertizės tikslas, apimtis, numatomi atlikti darbai ir jų apimtis, laboratoriniai tyrimai, kuriuos reikia atlikti, ekspertizės atlikimo terminai ir išlaidos. 
12. Valstybinės saugos ekspertizės užsakovas ekspertizės užsakymą kartu su turima dokumentacija apie ekspertizės objektą pateikia ekspertizės atlikėjui ir po to, kai parengiama ir suderinama programa, per 5 darbo dienas informuoja ūkio subjektą apie planuojamą atlikti šiam ūkio subjektui priklausančio objekto valstybinę saugos ekspertizę, nurodydamas valstybinės saugos ekspertizės atlikėją, tikslą, apimtį ir atlikimo terminą ir pateikdamas programos nuorašą. Ūkio subjektas privalo pateikti turimus su ekspertizės objektu susijusius dokumentus ir informaciją ekspertizės atlikėjui jo prašymu, jeigu šie dokumentai ir informacija nepateikti valstybinės saugos ekspertizės užsakovui.
13. Ekspertizė susideda iš:
13.1. ekspertizės objekto galimo ir (ar) esamo poveikio visuomenės sveikatai nustatymo, apibūdinimo ir įvertinimo; 
13.2. išvadų ir pasiūlymų, kaip užkirsti kelią neigiamam poveikiui visuomenės sveikatai ar jį riboti, parengimo. 
 
IV. EKSPERTIZĖS ATLIKĖJŲ PAREIGOS IR TEISĖS
 
14. Atliekantys ekspertizę asmenys prieš pradėdami atlikti ekspertizę turi pasirašyti nešališkumo ir konfidencialumo pasižadėjimus. Esant aplinkybėms, dėl kurių minėti asmenys gali pažeisti šio aprašo 4.1 punkte nurodytus principus, jie privalo nusišalinti nuo ekspertizės atlikimo.
15. Ekspertizės atlikėjas privalo:
15.1. ekspertizę atlikti vadovaudamasis šio aprašo 4 punkte nustatytais principais;
15.2. atlikdamas ekspertizę laikytis programos;
15.3. saugoti komercines ir technologines paslaptis, neatskleisti gautos konfidencialios informacijos.
16. Ekspertizės atlikėjas turi teisę:

16.1. susipažinti su dokumentacija apie ekspertizės objektą;

16.2. savarankiškai parengti išvadas ir pasiūlymus.

 
V. EKSPERTIZĖS ATLIKIMO ĮFORMINIMAS
 
17. Atlikta ekspertizė įforminama sveikatos apsaugos ministro patvirtintos formos ekspertizės protokolu.
18. Ekspertizės atlikėjas ekspertizės užsakovui pateikia ekspertizės protokolą ir laboratorinių tyrimų protokolus ar jų kopijas, jeigu atlikti laboratoriniai tyrimai. Prie ekspertizės protokolo gali būti pridedamos nuotraukos ar kita vaizdinė medžiaga ir techninė dokumentacija. Jeigu atlikta valstybinė saugos ekspertizė, ekspertizės protokolas pateikiamas ir ūkio subjektui, dėl kurio vykdomos veiklos atlikta ekspertizė.
 
VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
 
19. Laboratoriniai tyrimai, kurių reikia saugos ekspertizei atlikti, turi būti atliekami teisės aktų nustatyta tvarka atestuotose ir (ar) akredituotose laboratorijose, o tie, kurių reikia valstybinei saugos ekspertizei atlikti, – tik akredituotose laboratorijose.
20. Saugos ekspertizė apmokama ekspertizės užsakovo lėšomis. Valstybinė saugos ekspertizė apmokama Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.
21. Ekspertizės išvados gali būti skundžiamos įstatymų nustatyta tvarka.
22. Už ekspertizės atlikimo tvarkos pažeidimus, komercinių ir technologinių paslapčių, konfidencialios informacijos atskleidimą ekspertizės atlikėjas atsako teisės aktų nustatyta tvarka.
23. Ekspertizės atlikėjai sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka privalo Sveikatos apsaugos ministerijai ar jos įgaliotai įstaigai kasmet iki vasario 15 d. pagal sveikatos apsaugos ministro patvirtintą ataskaitos formą pateikti savo veiklos ataskaitą.

 

 

 

––––––––––––––––––––

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1070, 2008-10-29, Žin., 2008, Nr. 126-4798 (2008-11-04)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2004 M. GEGUŽĖS 27 D. NUTARIMO NR. 652 "DĖL VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS EKSPERTIZĖS ATLIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

*** Pabaiga ***

 

 

Redagavo Aušra Bodin (2008-11-04)

                  ausra.bodin@lrs.lt