Suvestinė redakcija nuo 2019-09-18

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2013, Nr. 1-11, i. k. 1122230ISAK00A1-587

 

Nauja redakcija nuo 2016-01-27:

Nr. A1-40, 2016-01-26, paskelbta TAR 2016-01-26, i. k. 2016-01606

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL SPRENDIMO DĖL UŽSIENIEČIO AUKŠTOS PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS REIKALAUJANČIO DARBO ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO RINKOS POREIKIAMS PRIĖMIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2012 m. gruodžio 28 d. Nr. A1-587

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 441 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir įgyvendindama 2009 m. gegužės 25 d. Tarybos direktyvą 2009/50/EB dėl trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir apsigyvenimo sąlygų siekiant dirbti aukštos kvalifikacijos darbą (OL 2009 L 155, p. 17):

1. T v i r t i n u Sprendimo dėl užsieniečio aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. P a v e d u šio įsakymo vykdymo kontrolę viceministrui pagal veiklos sritį.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė     Algimanta Pabedinskienė

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. A1-587

(Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. rugsėjo 16 d. įsakymo

Nr. A1-534                

redakcija)

 

SPRENDIMO DĖL UŽSIENIEČIO AUKŠTOS PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS

REIKALAUJANČIO DARBO ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO RINKOS POREIKIAMS PRIĖMIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Sprendimo dėl užsieniečio aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja užsieniečio aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo poreikio Lietuvos Respublikos darbo rinkoje nustatymo kriterijus, poreikio įvertinimo ir Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) sprendimo dėl užsieniečio aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo tvarką.

2. Aprašas taikomas užsieniečiui, kuris ketina dirbti Lietuvos Respublikoje Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ (toliau – Įstatymas) 441 straipsnyje nustatytomis sąlygomis, išskyrus Įstatymo 441 straipsnio 1 dalies 3 punkte numatytus atvejus ir išimtis:

2.1. atvykstančiam iš ne Europos Sąjungos valstybės narės ir ketinančiam dirbti aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą;

2.2. atvykstančiam iš Europos Sąjungos valstybės narės, turinčiam tos valstybės narės išduotą leidimą apsigyventi ir dirbti joje (ES mėlynąją kortelę) ir ketinančiam dirbti aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą;

2.3. Lietuvos Respublikoje dirbančiam aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą ir turinčiam leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, išduotą pagal Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 41 punktą, kai keičiamos darbo sutarties sąlygos ir dėl to užsieniečiui mokamas darbo užmokestis taps mažesnis negu 3, bet ne mažesnis negu 1,5 Lietuvos statistikos departamento paskutinio paskelbto ketvirčio šalies ūkio (įtraukiant ir individualių įmonių darbo užmokesčio duomenis) vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio (toliau – Lietuvos statistikos departamento paskutinio paskelbto ketvirčio šalies ūkio BDU) dydžio, jeigu jo profesija nėra įtraukta į Įstatymo 441 straipsnio 11 dalyje nurodytą Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro patvirtintą Profesijų, kurioms būtina aukšta profesinė kvalifikacija ir kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą;

2.4. Lietuvos Respublikoje dirbančiam aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą, turinčiam leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, išduotą pagal Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 41 punktą, ir per pirmuosius 2 teisėto darbo Lietuvos Respublikoje metus pageidaujančiam pakeisti darbdavį arba darbo funkciją pas tą patį darbdavį, išskyrus atvejus, kai pateiktas darbdavio įsipareigojimas mokėti mėnesinį darbo užmokestį, ne mažesnį negu 3 Lietuvos statistikos departamento paskutinio paskelbto ketvirčio šalies ūkio BDU dydžiai, arba kai pateiktas darbdavio įsipareigojimas įdarbinti užsienietį dirbti aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą pagal profesiją, įtrauktą į Įstatymo 441 straipsnio 11 dalyje nurodytą ekonomikos ir inovacijų ministro patvirtintą Profesijų, kurioms būtina aukšta profesinė kvalifikacija ir kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą;

2.5. užbaigusiam studijas Lietuvos Respublikoje, turinčiam leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, išduotą pagal Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 6 punktą, arba turinčiam leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, išduotą pagal Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 15 punktą;

2.6. Lietuvos Respublikoje dirbančiam pagal darbo sutartį ir turinčiam leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, išduotą pagal Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 4 punktą;

2.7. Lietuvos Respublikoje dirbančiam pagal darbo sutartį ir turinčiam leidimą dirbti bei Lietuvos Respublikos išduotą daugkartinę nacionalinę vizą;

2.8. Lietuvos Respublikoje dirbančiam pagal darbo sutartį ir turinčiam leidimą dirbti arba Įstatymo 11 straipsnio 3–5 dalyse nurodytą dokumentą, o jeigu užsienietis buvo atleistas nuo pareigos įsigyti leidimą dirbti pagal Įstatymo 58 straipsnio 11 punktą, darbdavys buvo pranešęs apie tokio užsieniečio įdarbinimą. 

3. Aprašo 34 punkte nurodytais atvejais darbdavys Užimtumo tarnybos administracijos padaliniui pagal darbo vietos adresą turi teikti informaciją ir apie užsienietį, Lietuvos Respublikoje dirbantį aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą ir turintį leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, išduotą pagal Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 41 punktą, jei:

3.1. pateiktas darbdavio įsipareigojimas įdarbinti užsienietį dirbti aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą pagal profesiją, įtrauktą į Įstatymo 441 straipsnio 11 dalyje nurodytą ekonomikos ir inovacijų ministro patvirtintą Profesijų, kurioms būtina aukšta profesinė kvalifikacija ir kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą;

3.2. pateiktas darbdavio įsipareigojimas įdarbinti užsienietį ne trumpesniam negu vienų metų laikotarpiui pagal darbo sutartį ir mokėti mėnesinį darbo užmokestį, ne mažesnį negu 3 Lietuvos statistikos departamento paskutinio paskelbto ketvirčio šalies ūkio BDU dydžiai;

3.3. užsieniečio leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, išduotas dirbti aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą, keičiamas ir jau yra praėję dveji šio užsieniečio teisėto darbo Lietuvos Respublikoje metai.

4. Nuostatos, susijusios su sąlygomis, taikomomis užsieniečiui, kurį įdarbinti įsipareigojusi įmonė Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro patvirtinta Juridinių asmenų įtraukimo į patvirtintų įmonių sąrašą tvarka įtraukta į Patvirtintų įmonių sąrašą (toliau – Patvirtintų įmonių sąrašas), taikomos tik tiems užsieniečiams, kuriems pagal 2018 m. lapkričio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 2018/1806, nustatantį trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašus (OL 2018 L 303, p. 39) (toliau – Vizų režimo reglamentas) taikomas bevizis režimas arba kurie turi pilietybę tokios užsienio valstybės, kuriai Lietuvos Respublika taiko nacionalinių vizų išdavimo lengvatas vienašališkai arba pagal tarptautinius susitarimus.

5. Užsieniečio aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo poreikį Lietuvos Respublikos darbo rinkoje įvertina ir sprendimą priima Užimtumo tarnyba.

6. Darbdavys Aprašo 10 ir 11 punktuose nurodytus dokumentus, reikalingus sprendimui dėl užsieniečio aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priimti, taip pat gali pateikti Migracijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Migracijos departamentas) kartu su užsieniečio prašymu išduoti leidimą laikinai gyventi pagal Leidimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. 1V-329 „Dėl Leidimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

7. Aprašas netaikomas Europos Sąjungos ir Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių piliečiams, jų šeimų nariams ir kitiems asmenims, kurie pagal Europos Sąjungos teisės aktus naudojasi laisvo asmenų judėjimo teise. Aprašas taip pat netaikomas užsieniečiams, kuriems taikomos Įstatymo 45 straipsnio nuostatos.

8. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Įstatyme.

 

II SKYRIUS

UŽSIENIEČIŲ AUKŠTOS PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS REIKALAUJANČIO DARBO POREIKIO LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO RINKOJE NUSTATYMO

KRITERIJAI

 

9. Užsieniečių aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo poreikis Lietuvos Respublikos darbo rinkoje nustatomas vadovaujantis šiais kriterijais:

9.1. darbdavio užregistruota laisva darbo, už kurį mokamas mėnesinis darbo užmokestis yra ne mažesnis negu 1,5 Lietuvos statistikos departamento paskutinio paskelbto ketvirčio šalies ūkio BDU dydžio, vieta Užimtumo tarnybos administracijos padalinyje pagal darbo vietos adresą buvo neužimta ne mažiau kaip 5 darbo dienas nuo jos registracijos dienos;

9.2. Užimtumo tarnybos valdomoje informacinėje sistemoje nėra registruoto darbo ieškančio aukštos profesinės kvalifikacijos Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos valstybės narės ir Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės piliečio ar jo šeimos nario, taip pat užsieniečio, kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje įgijusio ilgalaikio gyventojo statusą, ar užsieniečio, teisėtai gyvenančio Lietuvoje ir jau esančio Lietuvos darbo rinkos dalyviu pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, ketinančio dirbti aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą, atitinkančio Aprašo 9.1 papunktyje nurodytai darbo vietai keliamus aukštos profesinės kvalifikacijos reikalavimus ir galinčių užimti šią laisvą darbo vietą.

 

III SKYRIUS

PRAŠYMO PRIIMTI SPRENDIMĄ DĖL UŽSIENIEČIO AUKŠTOS PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS REIKALAUJANČIO DARBO ATITIKTIES LIETUVOS

RESPUBLIKOS DARBO RINKOS POREIKIAMS PATEIKIMAS

 

10. Darbdavys, ketinantis įdarbinti užsienietį, kuris ketina dirbti aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą, per 1 mėnesį nuo skelbimo galiojimo pabaigos turi pateikti Užimtumo tarnybos administracijos padaliniui, kuriame užregistravo laisvą darbo vietą, nustatytos formos prašymą (Aprašo priedas) (toliau – Prašymas) ir šiuos dokumentus:

10.1. užsieniečio galiojančio kelionės dokumento kopiją;

10.2. įsipareigojimą įdarbinti užsienietį ne trumpesniam negu vienų metų laikotarpiui pagal darbo sutartį (toliau – darbdavio įsipareigojimas);

10.3. jei užsieniečio aukšta profesinė kvalifikacija ir darbdavio įsipareigojime nurodyta profesija nereglamentuojama, – informaciją apie užsieniečio aukštą profesinę kvalifikaciją ir jos atitiktį darbo vietai;

10.4. jei užsieniečio aukšta profesinė kvalifikacija ir darbdavio įsipareigojime nurodyta profesija reglamentuojama Lietuvos Respublikoje pagal Reglamentuojamų profesijų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. 4-486 „Dėl Reglamentuojamų profesijų sąrašo patvirtinimo“, – dokumentą, patvirtinantį, kad užsienietis atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytas sąlygas užsiimti reglamentuojama profesine veikla, nurodyta darbo sutartyje.

11. Darbdavys ketinantis įdarbinti užsienietį dirbti aukštos profesinės kvalifikacijos darbą kaip įmonės vadovą, turi pateikti Užimtumo tarnybos administracijos padaliniui, kuriame įregistravo laisvą darbo vietą, Prašymą, Aprašo 10 punkte nurodytus dokumentus ir Įstatymo 441 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytą dokumentą, patvirtinantį, kad darbdavys, yra Lietuvos Respublikoje įsteigta įmonė, kurios dalyvio (užsienio valstybėje įsteigtos įmonės ar įmonių grupės) metinės pajamos per paskutinius trejus finansinius metus (jeigu įmonė veikia trumpiau negu trejus metus, – nuo įmonės įsteigimo dienos) iki Prašymo pateikimo dienos bent vienais finansiniais metais yra ne mažesnės negu 1 000 000 eurų.

12. Darbdavys, ketinantis įdarbinti užsienietį, kuriam pagal Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 41 punktą išduotas leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje kaip dirbančiam aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą ir kuris per pirmuosius dvejus teisėto darbo Lietuvos Respublikoje pageidauja pakeisti darbdavį ar darbo funkciją pas tą patį darbdavį, ne vėliau kaip likus 1 mėnesiui iki darbo sutarties su užsieniečiu sudarymo turi pateikti Užimtumo tarnybos administracijos padaliniui, kuriame užregistravo laisvą darbo vietą, Prašymą ir Aprašo 10.2 papunktyje nurodytą įsipareigojimą.

13. Darbdavys, įdarbinęs užsienietį, kuriam pagal Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 41 punktą išduotas leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje kaip dirbančiam aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą, kai keičiamos darbo sutarties sąlygos ir dėl to užsieniečiui, kuris įdarbintas dirbti aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą pagal profesiją, kuri nėra įtraukta į Įstatymo 441 straipsnio 11 dalyje nurodytą ekonomikos ir inovacijų ministro patvirtintą Profesijų, kurioms būtina aukšta profesinė kvalifikacija ir kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą, mokamas darbo užmokestis taps mažesnis negu 3, bet ne mažesnis negu 1,5 Lietuvos statistikos departamento paskutinio paskelbto ketvirčio šalies ūkio BDU dydžio, ne vėliau kaip prieš 1 mėnesį iki sumažinto darbo užmokesčio mokėjimo dienos turi pateikti Užimtumo tarnybos administracijos padaliniui, kuriame užregistravo laisvą darbo vietą, Prašymą ir Aprašo 10.2 papunktyje nurodytą įsipareigojimą.

14. Darbdavys, ketinantis įdarbinti Lietuvos Respublikoje studijas užbaigusį užsienietį, kuriam pagal Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 6 punktą ar 15 punktą išduotas leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje ir kuriam numatomas mokėti darbo užmokestis yra 1,5–3 Lietuvos statistikos departamento paskutinio paskelbto ketvirčio šalies ūkio BDU dydžių, arba kurio profesija nėra įtraukta į Įstatymo 441 straipsnio 11 dalyje nurodytą ekonomikos ir inovacijų ministro patvirtintą Profesijų, kurioms būtina aukšta profesinė kvalifikacija ir kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą, turi pateikti Užimtumo tarnybos administracijos padaliniui, kuriame užregistravo laisvą darbo vietą, Prašymą ir Aprašo 10 punkte nurodytus dokumentus.  

15. Darbdavys, ketinantis įdarbinti dirbti aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą užsienietį, kuris Lietuvos Respublikoje dirba pagal darbo sutartį ir turi leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, išduotą pagal Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 4 punktą, arba leidimą dirbti ir Lietuvos Respublikos išduotą daugkartinę nacionalinę vizą arba galiojančią Šengeno vizą, arba Europos Sąjungos leidimo gyventi kortelę, arba kitos Šengeno valstybės leidimą gyventi ar nacionalinę vizą, arba kuriam taikomas bevizis režimas, turi pateikti Užimtumo tarnybos administracijos padaliniui, kuriame užregistravo laisvą darbo vietą, Prašymą bei Aprašo 10 punkte nurodytus dokumentus, jeigu jie Užimtumo tarnybai nebuvo pateikti anksčiau.

16. Darbdavys, ketinantis įdarbinti užsienietį, kuris ketina dirbti aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą ir turi kitos Europos Sąjungos valstybės narės išduotą leidimą apsigyventi ir dirbti joje (ES mėlynąją kortelę), ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo šio užsieniečio atvykimo į Lietuvos Respublikos teritoriją dienos turi pateikti Užimtumo tarnybos administracijos padaliniui, kuriame užregistravo laisvą darbo vietą, Prašymą, Aprašo 10 punkte nurodytus dokumentus ir galiojančio kitos Europos Sąjungos valstybės narės užsieniečiui išduoto leidimo apsigyventi ir dirbti joje (ES mėlynosios kortelės) kopiją. Prašymą ir kitus šiame punkte nurodytus dokumentus darbdavys gali pateikti Užimtumo tarnybos administracijos padaliniui ir tada, kai užsienietis, kuris ketina dirbti aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą ir turi kitos Europos Sąjungos valstybės narės išduotą leidimą apsigyventi ir dirbti joje (ES mėlynąją kortelę), tebegyvena pirmosios Europos Sąjungos valstybės narės teritorijoje.

17. Užsienio valstybių dokumentai turi būti patvirtinti vadovaujantis Dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl Dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašo patvirtinimo“. Dokumentai, parengti užsienio kalba, privalo būti pateikti išversti į lietuvių kalbą ir patvirtinti vertėjo parašu ir (ar) vertimo biuro. Užimtumo tarnybos įgaliotas valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojas), priėmęs Aprašo 10.4 papunktyje nurodytą dokumentą, padaro jo kopiją ir patvirtina, o originalą atiduoda jį pateikusiam asmeniui.

18. Prašymas ir Aprašo 10–16 punktuose nurodyti dokumentai nepriimami, jeigu užsienietis neatitinka nė vienos iš Aprašo 2 punkte nurodytų sąlygų ar Prašymas pateiktas praleidus Aprašo 10 punkto pirmojoje pastraipoje nurodytą terminą.

19. Už sprendimo dėl užsieniečio aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimą imama Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta valstybės rinkliava, kurią darbdavys privalo sumokėti iki Prašymo pateikimo Užimtumo tarnybai dienos. Jeigu Prašymas nepriimamas, valstybės rinkliava grąžinama vadovaujantis Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“.

20. Priėmęs Aprašo 1016 punktuose nurodytus dokumentus, Užimtumo tarnybos darbuotojas patikrina, ar darbdavys (juridinis asmuo) yra įtrauktas į Patvirtintų įmonių sąrašą ir ar užsienietis atitinka Aprašo 4 punkte nurodytą sąlygą. Jei darbdavio (juridinio asmens) nėra Patvirtintų įmonių sąraše arba užsienietis neatitinka Aprašo 4 punkte nurodytos sąlygos, patikrinama, ar darbdavys atitinka šiuos reikalavimus:

20.1. yra Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo, Europos Sąjungos valstybėje narėje įsteigtas juridinis asmuo ar kita organizacija arba jų filialai ar atstovybės, įsteigti Lietuvos Respublikoje, arba fizinis asmuo, kuris yra nuolatinis Lietuvos Respublikos gyventojas, Europos Sąjungos valstybės narės pilietis, kitas fizinis asmuo, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jam suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis ir kuris turi teisę gyventi Lietuvos Respublikoje;

20.2. nėra likviduojamas, bankrutuojantis arba nevykdo ekonominės veiklos;

20.3. Prašyme nurodytas mėnesinis darbo užmokestis yra ne mažesnis negu 1,5 Lietuvos statistikos departamento paskutinio paskelbto ketvirčio šalies ūkio BDU dydžio;

20.4. neturi didesnės negu vieno bazinės socialinės išmokos dydžio mokestinės nepriemokos Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybių biudžetams ar fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, ar Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui (išskyrus atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas išdėstytas dalimis ar atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas);

20.5. nėra baustas pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 95, 540 straipsnius arba nuo dienos, kurią skirta minėta nuobauda baigta vykdyti, praėjo ne mažiau kaip vieni metai, arba per pastaruosius penkerius metus nėra įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis dėl Lietuvos Respublikoje nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių darbo. Šis reikalavimas taikomas ir darbdavio vadovui ar kitam už užsieniečių įdarbinimą atsakingam darbdavio darbuotojui;

20.6. neturi baudos, skirtos už Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 56 ir 57 straipsniuose nustatytus pažeidimus, arba nuo dienos, kurią skirta minėta bauda baigta vykdyti, praėjo ne mažiau kaip vieni metai.

21. Priėmęs Aprašo 1016 punktuose nurodytus dokumentus, Užimtumo tarnybos darbuotojas patikrina, ar:

21.1. užsienietis atitinka Aprašo 4 punkte nurodytą sąlygą;

21.2. Prašyme nurodyta informacija apie užsieniečio turimą dokumentą, suteikiantį teisę būti ar gyventi Lietuvos Respublikoje, jei toks buvo išduotas, atitinka Užsieniečių registro duomenis, pateiktus:

21.2.1. Aprašo 12–13 punktuose nurodytais atvejais – leidime laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, išduotame pagal Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 41 punktą;

21.2.2. Aprašo 14 punkte nurodytu atveju – leidime laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, išduotame pagal Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 6 punktą arba pagal 40 straipsnio 1 dalies 15 punktą;

21.2.3. Aprašo 15 punkte nurodytu atveju – leidime laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, išduotame pagal Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 4 punktą, arba Lietuvos Respublikos išduotoje daugkartinėje nacionalinėje vizoje;

21.3. Užimtumo tarnybos valdomoje informacinėje sistemoje yra informacija apie užsieniečiui išduotą leidimą dirbti, jei toks buvo išduotas.

22. Darbdaviui pageidaujant, Užimtumo tarnybos darbuotojas išduoda dokumentų gavimo pažymą.

23. Jeigu darbdavys neatitinka Aprašo 20.4 papunktyje nustatyto reikalavimo, Užimtumo tarnybos darbuotojas paprašo pateikti patikslintą informaciją ir kompetentingos institucijos išduotą dokumentą per 5 darbo dienas nuo Prašymo gavimo dienos. Aprašo 25 punkte nurodytas terminas sustabdomas, kol Užimtumo tarnyboje bus gauta patikslinta informacija ir kompetentingos institucijos išduotas dokumentas.

 

IV SKYRIUS

SPRENDIMO DĖL UŽSIENIEČIO AUKŠTOS PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS REIKALAUJANČIO DARBO ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO RINKOS POREIKIAMS PRIĖMIMAS

 

24. Kilus įtarimui, kad kartu su Prašymu pateiktas dokumentas (-ai) yra (buvo) suklastotas (-i), kreipiamasi į kompetentingą instituciją ir Aprašo 25 punkte nurodytas terminas sustabdomas, kol bus priimtas kompetentingos institucijos sprendimas. Apie Aprašo 25 punkte nurodyto termino sustabdymą darbdavys informuojamas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas elektroniniu paštu. Jei darbdavys nenurodė elektroninio pašto adreso, pranešimas išsiunčiamas paštu.

25. Užimtumo tarnybos direktorius ar jo įgaliotas valstybės tarnautojas, įvertinęs Aprašo 9 punkte nustatytus kriterijus ir tai, ar darbdavys ir užsienietis atitinka Aprašo 20 ir 21  punktuose nustatytus reikalavimus, ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo Aprašo 10–16 punktuose nurodytų dokumentų gavimo dienos priima sprendimą dėl užsieniečio aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams. Sprendimas dėl užsieniečio aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams įforminamas Užimtumo tarnybos direktoriaus ar jo įgalioto valstybės tarnautojo įsakymu.

26. Įsakyme, kuriuo įforminamas sprendimas dėl užsieniečio aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams, nurodoma: užsieniečio vardas, pavardė, gimimo data, pilietybė, kvalifikacija, numatomas darbo sutarties galiojimo laikotarpis, numatomas darbo užmokestis darbo sutarties galiojimo laikotarpiu, darbo vieta (įmonė, įstaiga, organizacija, juridinio asmens kodas, adresas, telefono ryšio nr., fakso ryšio nr., el. pašto adresas; filialas ar atstovybė, struktūrinis padalinys; jeigu darbdavys yra fizinis asmuo, – vardas, pavardė, gimimo data, veiklos adresas, telefono ryšio nr., fakso ryšio nr., el. pašto adresas) ir darbo funkcija (profesija, pareigų pavadinimas, kodas pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių), sprendimo apskundimo tvarka.

27. Apie priimtą sprendimą dėl užsieniečio aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams Užimtumo tarnyba per 3 darbo dienas per Užimtumo tarnybos valdomą informacinę sistemą informuoja Migracijos departamentą. Darbdaviui per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos elektroniniu paštu išsiunčiamas informacinis pranešimas apie priimtą sprendimą dėl užsieniečio aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams, o jei Prašymas netenkinamas, – įsakymo išrašas. Jei darbdavys nenurodė elektroninio pašto adreso, pranešimas (įsakymo išrašas) jam išsiunčiamas paštu.  

28. Darbdaviui pateikus prašymą nutraukti sprendimo dėl užsieniečio aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo procedūrą, ji nutraukiama.

 

V SKYRIUS

PRAŠYMO NETENKINIMO PAGRINDAI

 

29. Prašymo netenkinimo pagrindai:

29.1. pateikti dokumentai buvo gauti apgaule, yra suklastoti arba padirbti;

29.2. netenkinami Aprašo 9 punkte nustatyti kriterijai;

29.3. darbdavys neatitinka bent vieno iš Aprašo 20 punkte, o užsienietis – 21 punkte nustatytų reikalavimų;

29.4. pateikti ne visi Aprašo 10–16 punktuose nurodyti dokumentai;

29.5. per nustatytą terminą nepateikta Aprašo 23 punkte nurodyta informacija ir kompetentingos institucijos išduotas dokumentas.

 

VI SKYRIUS

SPRENDIMO DĖL UŽSIENIEČIO AUKŠTOS PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS REIKALAUJANČIO DARBO ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO RINKOS POREIKIAMS PANAIKINIMAS

 

30. Sprendimas dėl užsieniečio aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams panaikinamas, jei:

30.1. paaiškėja, kad pateikti dokumentai buvo gauti apgaule, yra suklastoti arba padirbti;

30.2. paaiškėja, kad darbdavys nevykdo įsipareigojimo darbo sutarties galiojimo laikotarpiu mokėti darbo užmokestį, ne mažesnį negu 1,5 Lietuvos statistikos departamento paskutinio paskelbto ketvirčio šalies ūkio BDU dydžio;

30.3. darbdavys pateikia prašymą panaikinti sprendimą, nes užsienietis neatvyko per 10 dienų;

30.4. gaunamas Aprašo 34 punkte nurodytas pranešimas.

31. Užimtumo tarnybos direktorius ar jo įgaliotas valstybės tarnautojas, įvertinęs Aprašo 30 punkte nurodytas aplinkybes, per 5 darbo dienas panaikina sprendimą dėl užsieniečio aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams. Sprendimo dėl užsieniečio aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams panaikinimas įforminamas Užimtumo tarnybos direktoriaus ar jo įgalioto valstybės tarnautojo įsakymu. Apie panaikintą sprendimą dėl užsieniečio aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams Užimtumo tarnyba per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos per Užimtumo tarnybos valdomą informacinę sistemą informuoja Migracijos departamentą ir darbdavį, elektroniniu paštu išsiųsdama nuskaityto įsakymo išrašą. Jei darbdavys nenurodė elektroninio pašto adreso, nuskaityto įsakymo išrašas jam išsiunčiamas paštu.

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

32. Darbdavys privalo užtikrinti užsieniečiui darbuotojų saugos ir sveikatos bei darbo santykius reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus atitinkančias darbo sąlygas ir laikytis užsieniečių įdarbinimo tvarkos reikalavimų, nustatytų Lietuvos Respublikos užimtumo įstatyme.

33. Darbo sutartis su užsieniečiu sudaroma raštu Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka lietuvių ir kita užsieniečiui suprantama kalba. Tai pačiai darbo funkcijai atlikti su užsieniečiu gali būti sudaryta darbo keliems darbdaviams sutartis, kuri turi atitikti Lietuvos Respublikos darbo kodekso 96–99 straipsniuose nustatytus reikalavimus.

34. Darbdavys privalo pranešti Užimtumo tarnybos administracijos padaliniui, kuris priėmė sprendimą dėl užsieniečio aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams, per 3 darbo dienas nuo šių aplinkybių atsiradimo:

34.1. apie darbo apmokėjimo sąlygų pakeitimus, kai nustatomas mažesnis negu 1,5 Lietuvos statistikos departamento paskutinio paskelbto ketvirčio šalies ūkio BDU dydžio darbo užmokestis;

34.2. apie darbo laikotarpius, kai nemokamas arba mokamas mažesnis nei darbo sutartyje nustatytas darbo užmokestis (prastova, nemokamos atostogos ir kt.), išskyrus užsieniečiui išduoto elektroninio nedarbingumo pažymėjimo arba elektroninio nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimo galiojimo laikotarpius;

34.3. apie darbo sutarties nutraukimą.

35. Užimtumo tarnyba, bendradarbiaudama su Migracijos departamentu, gauna informaciją apie užsieniečiams išduotus leidimus laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje pagal Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 41 punktą.

36. Užimtumo tarnyba per 3 darbo dienas nuo informacijos gavimo dienos per Užimtumo tarnybos valdomą informacinę sistemą informuoja Migracijos departamentą apie Aprašo 34.1 papunktyje nurodytus darbo apmokėjimo sąlygų pakeitimus.

37. Sprendimo dėl užsieniečio aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo procedūroje dalyvaujantys subjektai privalo užtikrinti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi pagal 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) bei Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatas.

38. Dokumentai saugomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu.

 

 

_____________________________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. A1-534, 2019-09-16, paskelbta TAR 2019-09-17, i. k. 2019-14703

 

 

Sprendimo dėl užsieniečio aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo tvarkos aprašo

priedas

 

(Prašymo priimti sprendimą dėl užsieniečio aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams forma)

___________________________________________________________________________________

(darbdavio pavadinimas, kodas, adresas, telefono ryšio Nr., el. pašto adresas)

 

Užimtumo tarnybai prie Lietuvos Respublikos

socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

__________________ Nr. ___________________

(data)

 

PRAŠYMAS PRIIMTI SPRENDIMĄ DĖL UŽSIENIEČIO AUKŠTOS PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS REIKALAUJANČIO DARBO ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO RINKOS POREIKIAMS

 

Užsienietis

VARDAS

 

PAVARDĖ

 

Gimimo data

__ __ __ __ - __ __ -__ __ metai-mėnuo-diena

Lytis

mot. / vyr. 

Pilietybė

 

Asmens dokumentas (nurodyti vieną):

□ Kelionės dokumentas

 

Nr. ____________ galioja iki _______________________

Leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, išduotas pagal Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“:

□ 441 str.

□ 40 str. 1 d. 4 p.

□ 40 str. 1 d. 6 p.

□ 40 str. 1 d. 15 p.

 

 

 

 

Nr. _____________ galioja iki _______________________

Nr. _____________ galioja iki _______________________

Nr. _____________ galioja iki _______________________

Nr. _____________ galioja iki _______________________

□ Lietuvos Respublikos daugkartinė nacionalinė viza

 

Nr. _____________ galioja iki _______________________

□ Kitoje ES valstybėje narėje išduota ES mėlynoji kortelė

 

Nr. _____________ galioja iki _______________________

Teisėtas buvimas Lietuvos Respublikoje ne ilgiau negu 90 d. per 180 d.:

 

□ bevizis

nuo____________________iki_______________________

□ Šengeno viza

Nr. _____________ galioja iki _______________________

Europos Sąjungos leidimo gyventi kortelė

Nr. _____________ galioja iki _______________________

□ kitos Šengeno valstybės leidimas gyventi

Nr. _____________ galioja iki _______________________

□ kitos Šengeno valstybės viza

Nr. _____________ galioja iki _______________________

Kvalifikacija ir jos atitiktis darbo vietai

 

5 metų profesinė patirtis prilyginta aukštojo mokslo kvalifikacijai

 

Darbdavys

Įmonės, įstaigos, organizacijos pavadinimas, kodas, adresas, telefono ryšio Nr., fakso ryšio Nr., el. pašto adresas, filialas ar atstovybės pavadinimas, struktūrinio padalinio pavadinimas

 

Registruota laisva darbo vieta

 

Numatomas darbo sutarties laikotarpis

(ne trumpesnis nei 1 metai)

 

Numatoma darbo funkcija (profesijos ar pareigų pavadinimas, kodas pagal LPK)

 

Numatomas darbo užmokestis (Eur)

 

 

 

Esu susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 441 straipsnio 1 dalies 1 punktu: „...įdarbinti užsienietį pagal darbo sutartį, kurioje numatytas mėnesinis darbo užmokestis yra ne mažesnis negu 1,5 Lietuvos statistikos departamento paskutinio paskelbto ketvirčio šalies ūkio (įtraukiant ir individualių įmonių darbo užmokesčio duomenis) vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio dydžio“

 

PRIDEDAMA: (nurodyti pridedamus dokumentus, jų lapų skaičių)

 

(Pareigų pavadinimas)                               (Parašas)                                        (Vardas ir pavardė)

Priedo pakeitimai:

Nr. A1-543, 2014-11-10, paskelbta TAR 2014-11-13, i. k. 2014-16774

Nr. A1-40, 2016-01-26, paskelbta TAR 2016-01-26, i. k. 2016-01606

Nr. A1-650, 2016-12-06, paskelbta TAR 2016-12-06, i. k. 2016-28305

Nr. A1-215, 2018-05-18, paskelbta TAR 2018-05-21, i. k. 2018-08112

Nr. A1-639, 2018-11-19, paskelbta TAR 2018-11-20, i. k. 2018-18684

Nr. A1-534, 2019-09-16, paskelbta TAR 2019-09-17, i. k. 2019-14703

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-192, 2013-05-07, Žin., 2013, Nr. 48-2398 (2013-05-11), i. k. 1132230ISAK00A1-192

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. A1-587 "Dėl Sprendimo dėl užsieniečio aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo" papildymo

 

2.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-635, 2013-11-15, Žin., 2013, Nr. 119-6032 (2013-11-20), i. k. 1132230ISAK00A1-635

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. A1-587 "Dėl Sprendimo dėl užsieniečio aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-275, 2014-05-22, paskelbta TAR 2014-05-26, i. k. 2014-05708

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. A1-587 ,,Dėl Sprendimo dėl užsieniečio aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-543, 2014-11-10, paskelbta TAR 2014-11-13, i. k. 2014-16774

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. A1-587 „Dėl Sprendimo dėl užsieniečio aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-40, 2016-01-26, paskelbta TAR 2016-01-26, i. k. 2016-01606

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. A1-587 „Dėl Sprendimo dėl užsieniečio aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-175, 2016-04-04, paskelbta TAR 2016-04-04, i. k. 2016-07365

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. A1-587 „Dėl Sprendimo dėl užsieniečio aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo atitikties Lietuvos darbo rinkos poreikiams priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-650, 2016-12-06, paskelbta TAR 2016-12-06, i. k. 2016-28305

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. A1-587 „Dėl Sprendimo dėl užsieniečio aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-215, 2018-05-18, paskelbta TAR 2018-05-21, i. k. 2018-08112

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. A1-587 „Dėl Sprendimo dėl užsieniečio aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-639, 2018-11-19, paskelbta TAR 2018-11-20, i. k. 2018-18684

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. A1-587 „Dėl Sprendimo dėl užsieniečio aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-132, 2019-03-05, paskelbta TAR 2019-03-05, i. k. 2019-03590

DĖL Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. A1-587 „Dėl Sprendimo dėl užsieniečio aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-534, 2019-09-16, paskelbta TAR 2019-09-17, i. k. 2019-14703

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. A1-587 „Dėl Sprendimo dėl užsieniečio aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo