Suvestinė redakcija nuo 2019-05-29

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2006, Nr. 25-851, i. k. 1062070ISAKISAK-109

 

Nauja redakcija nuo 2019-05-29:

Nr. V-648, 2019-05-28, paskelbta TAR 2019-05-28, i. k. 2019-08423

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL INSTITUCIJŲ, VYKDANČIŲ MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, VEIKLOS VERTINIMO IR AKREDITACIJOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2006 m. sausio 23 d. Nr. ISAK-109

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 23 straipsnio 6 dalimi:

1. Tvirtinu Institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos vertinimo ir akreditacijos taisykles (pridedama).

2. N u s t a t a u,  kad Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai pavaldžių švietimo pagalbos įstaigų vertinimą ir akreditaciją vykdo Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu sudaryta ekspertų grupė iš 3–5 asmenų: Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir kitų ekspertų.

3. Rekomenduoju siekdamas užtikrinti mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimo paslaugų kokybę, mokytojų ir kitų ugdymo procese dalyvaujančių asmenų kvalifikacijai tobulinti mokymo lėšas skirti pedagogų rengimo centrams ir kitoms akredituotoms institucijoms, vykdančioms mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą.

 

 

 

ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS                                           REMIGIJUS MOTUZAS

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo

ministro 2006 m. sausio 23 d. įsakymu

Nr. ISAK-109

(Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo

ministro 2008 m. balandžio 22 d. įsakymo

Nr. ISAK-1116 redakcija)

 

INSTITUCIJŲ, VYKDANČIŲ MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, VEIKLOS VERTINIMO IR AKREDITACIJOS TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-648, 2019-05-28, paskelbta TAR 2019-05-28, i. k. 2019-08423

 

1. Institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos vertinimo ir akreditacijos taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja švietimo teikėjų – juridinių asmenų – veiklos, susijusios su mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimu (toliau – Institucijų veikla), vertinimo ir akreditacijos tikslą, uždavinius, principus, kriterijus, vertinimo ir akreditacijos organizavimą, vykdymą.

2. Vertinimą ir akreditaciją koordinuoja Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija (toliau – Ministerija), organizuoja Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra  (toliau – Centras).

Punkto pakeitimai:

Nr. V-2460, 2010-12-30, Žin., 2011, Nr. 5-155 (2011-01-13), i. k. 1102070ISAK00V-2460

Nr. V-648, 2019-05-28, paskelbta TAR 2019-05-28, i. k. 2019-08423

 

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

Institucijos veiklos įsivertinimas – tai sistemingas veiklos, susijusios su mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimu, tyrimas pagal Institucijai aktualias veiklos sritis ir jų dalis nustatant savo potencialą, veiklos rezultatų kokybę ir siekiant Institucijos veiklos tobulinimo.

Institucijos veiklos išorinis vertinimas – tai akreditacijos siekiančios Institucijos veiklos, susijusios su mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimu, ekspertinis tyrimas, kurio metu, remdamiesi įsivertinimo išvadomis, institucijų veiklos išorinio vertinimo ekspertai (toliau – Ekspertai) padeda jai nustatyti veiklos rezultatų kokybę ir teikia rekomendacijas dėl veiklos tobulinimo.

4. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, Valstybinių ir savivaldybių mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. ISAK-556 „Dėl Valstybinių ir savivaldybių mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo nuostatų patvirtinimo“, Profesijos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. ISAK-591„Dėl Profesijos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo nuostatų“, vartojamas sąvokas.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-648, 2019-05-28, paskelbta TAR 2019-05-28, i. k. 2019-08423

 

II SKYRIUS

INSTITUCIJŲ VEIKLOS VERTINIMO IR AKREDITACIJOS TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR PRINCIPAI

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-648, 2019-05-28, paskelbta TAR 2019-05-28, i. k. 2019-08423

 

5. Institucijų veiklos vertinimo ir akreditacijos tikslas – užtikrinti Institucijų veiklos kokybę nuolat vertinant veiklą pagal Institucijų veiklos vertinimo sritis ir jų dalis ir nustatant veiklos kokybės lygį.

6. Uždaviniai:

6.1. skatinti, kad valstybės biudžeto lėšos, skiriamos mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijai tobulinti, būtų naudojamos Institucijoms, kurių veikla yra akredituota;

6.2. vykdyti informacijos sklaidą apie mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimo paslaugų kokybę ir akredituotas Institucijas.

7. Institucijų veiklos vertinimo ir akreditacijos organizavimo bei vykdymo bendrieji principai:

7.1. aktualumas – Institucija renkasi vertinti aktualias veiklos sritis ir jų dalis;

7.2. tęstinumas – veiklos įsivertinimą Institucija atlieka kartą per metus, duomenis naudoja veiklai tobulinti;

7.3. etiškumas – Institucijos veiklos išorinis vertinimas atliekamas pagal etikos ir bendrosios moralės normas, sąžiningai, kruopščiai ir atsakingai;

7.4. objektyvumas – Institucijos veiklos išorinis vertinimas atliekamas dalykiškai, nešališkai, neturint išankstinių nuostatų ir vadovaujantis Taisyklėmis;

7.5. viešumas – Centras viešai skelbia informaciją apie akredituotas institucijas.

 

III SKYRIUS

INSTITUCIJŲ VEIKLOS VERTINAMOSIOS SRITYS IR JŲ DALYS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-648, 2019-05-28, paskelbta TAR 2019-05-28, i. k. 2019-08423

 

8. Institucijos veikla vertinama pagal šias veiklos sritis ir jų dalis:

8.1. Veiklos sritis „Mokymosi aplinkos“ ir jos dalys:

8.1.1. Biblioteka;

8.1.2. Internetas;

8.1.3. Seminarai, kursai, paskaitos ir kiti renginiai;

8.1.4. Gerosios patirties sklaida ir edukacinės patirties bankas;

8.1.5. Konsultavimas;

8.1.6. Projektinė veikla ir partnerystės tinklai;

8.1.7. Ekspertizė;

8.2. Veiklos sritis „Vadyba ir administravimas“ ir jos dalys:

8.2.1. Vadovavimas, personalo vadyba ir įvaizdžio kūrimas;

8.2.2. Planavimas ir administravimas;

8.2.3. Mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimo renginių programų vadyba.

9. Siekianti akreditacijos Institucija privalo įsivertinti ir pateikti informaciją:

9.1. iš veiklos srities „Mokymosi aplinkos“ – apie ne mažiau kaip 4 dalis, iš kurių privalomos yra „Seminarai, kursai, paskaitos ir kiti renginiai“, „Gerosios patirties sklaida ir edukacinės patirties bankas“;

9.2. iš veiklos srities „Vadyba ir administravimas“ – apie visas dalis.

10. Kitas veiklos srities „Mokymosi aplinkos“ dalis įsivertinanti Institucija gali rinktis pati.

 

IV SKYRIUS

INSTITUCIJOS VEIKLOS VERTINIMAS IR AKREDITACIJA

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-2460, 2010-12-30, Žin., 2011, Nr. 5-155 (2011-01-13), i. k. 1102070ISAK00V-2460

Nr. V-648, 2019-05-28, paskelbta TAR 2019-05-28, i. k. 2019-08423

 

11. Institucijos veiklos vertinimo procesas susideda iš Institucijos veiklos įsivertinimo ir išorinio vertinimo. Įsivertinimą atlieka Institucija, išorinį vertinimą – Ekspertai.

12. Kasmet atlikdama veiklos įsivertinimą Institucija:

12.1. renka ir sistemina duomenis apie savo veiklą, užpildydama Klausimyno Institucijos veiklai įsivertinti pagal veiklos sritis ir jų dalis formą (1 priedas);

12.2. analizuoja surinktus duomenis pagal Veiklos sričių ir jų dalių vertinimo požymius ir jų vertinimo skalę (2 priedas);

12.3. parengia Institucijos veiklos įsivertinimo išvadas pagal Institucijos, vykdančios mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos įsivertinimo išvadų formą (3 priedas).

13. Iki kiekvienų metų lapkričio 15 d. Centro direktoriui Institucijos gali pateikti prašymus dėl veiklos išorinio vertinimo ir akreditacijos kitais kalendoriniais metais, nurodydamos pageidaujamą vertinimo pradžios datą.

14. Centro direktorius, atsižvelgdamas į Institucijų prašymus, iki kiekvienų metų gruodžio 31 d. tvirtina Institucijų veiklos išorinio vertinimo metinį planą ir paskelbia jį Centro interneto svetainėje.

15. Institucijos veiklos išorinio vertinimo eiga:

15.1. prieš 1 mėnesį iki Ekspertų grupės vizito Institucija Centrui pateikia veiklos įsivertinimo dokumentų, numatytų 12.1 ir 12.3 punktuose, po 1 egzempliorių ir elektroninę versiją:

15.1.1. pastarųjų 3 metų, jei Institucija vertinama ir akredituojama pirmą kartą;

15.1.2. laikotarpio nuo paskutinės akreditacijos, jei Institucija vertinama ir akredituojama pakartotinai;

15.2. Centras sudaro Ekspertų grupę iš 3–5 asmenų:

15.2.1. Ekspertų grupė sudaroma iš Ministerijos ir/ar Centro atstovo (-ų) ir kitų Ekspertų;

15.2.2. vienas iš Ekspertų skiriamas grupės vadovu ir atsako už darbo funkcijų Ekspertams skirstymą, veiklos išorinio vertinimo išvadų tinkamą pateikimą laiku;

15.3. prieš mėnesį iki Ekspertų grupės vizito Centras informuoja Instituciją apie Ekspertų grupės sudėtį. Per 5 darbo dienas nuo informacijos apie Ekspertų grupės sudėtį gavimo dienos Institucija gali teikti Centrui argumentuotą prašymą pakeisti nepriimtiną (-us) Ekspertą (-us). Išnagrinėjęs prašymą per 5 darbo dienas nuo jo gavimo dienos, Centro direktorius gali į grupę įtraukti kitą Ekspertą;

15.4. Ekspertai atlieka Institucijos veiklos išorinį vertinimą:

15.4.1. analizuoja Institucijos pateiktus veiklos įsivertinimo dokumentus;

15.4.2. susipažįsta su Institucijos veikla (vizito trukmė nustatoma Centro direktoriaus įsakymu nuo 1 iki 5 dienų);

15.4.3. vizito pabaigoje supažindina Institucijos vadovą su preliminariomis veiklos išorinio vertinimo išvadomis;

15.4.4. parengia Institucijos veiklos išorinio vertinimo išvadas pagal Institucijos, vykdančios mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos išorinio vertinimo išvadų formą (4 priedas) ir per 10 darbo dienų nuo vizito pabaigos pateikia jas Centrui (2 egzemplioriai ir elektroninė versija);

15.5. Centras teikia Ekspertų parengtas veiklos išorinio vertinimo išvadas Institucijai per 5 darbo dienas nuo jų gavimo dienos; Institucija per 5 darbo dienas nuo išvadų gavimo dienos gali teikti Centrui pastabas ir papildomus dokumentus;

15.6. Centras, gavęs Institucijos pastabas ir papildomus dokumentus, per 5 darbo dienas perduoda juos Ekspertams;

15.7. Prireikus Ekspertai per 5 darbo dienas nuo Institucijos pastabų ir papildomų dokumentų gavimo dienos teikia Centrui patikslintas veiklos išorinio vertinimo išvadas (2 egzemplioriai ir elektroninė versija);

15.8. Centras, gavęs patikslintas veiklos išorinio vertinimo išvadas, per 5 darbo dienas teikia jas Institucijai.

16. Rengiant Institucijos veiklos išorinio vertinimo išvadas Ekspertų rekomendacijos dėl Institucijos akreditacijos gali būti:

16.1. siūlyti Instituciją akredituoti 5 metams, jei pateiktos išoriniam vertinimui penkios Institucijos veiklos dalys yra įvertintos ne žemesniu kaip 4 kokybės lygiu, o likusios ne žemesniu kaip 3 kokybės lygiu;

16.2. siūlyti Instituciją akredituoti 3 metams, jei pateiktos išoriniam vertinimui penkios Institucijos veiklos dalys yra įvertintos ne žemesniu kaip 3 kokybės lygiu, o likusios ne žemesniu kaip 2 kokybės lygiu;

16.3. siūlyti Instituciją akredituoti 1 metams, jei iš pateiktų išoriniam vertinimui privalomų Institucijos veiklos dalių visos įvertintos ne žemesniu kaip 2 kokybės lygiu;

16.4. siūlyti Institucijos ne akredituoti, jei iš pateiktų išoriniam vertinimui privalomų Institucijos veiklos dalių nors viena yra įvertinta 1 kokybės lygiu.

17. Institucijos veiklos išorinio vertinimo išvadas pasirašo visi Ekspertai. Jei vienas ar keli Ekspertai nesutinka su išvadomis, jas pasirašo su išlyga, pažymėdami ją prie parašo. Eksperto pasirašyta išlyga pridedama atskiru lapu.

18. Iki kiekvienų metų gruodžio 15 d. Centras Ministerijai teikia ataskaitą apie Institucijų veiklos išorinio vertinimo metinio plano įvykdymą.

 

V SKYRIUS

REIKALAVIMAI EKSPERTAMS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-648, 2019-05-28, paskelbta TAR 2019-05-28, i. k. 2019-08423

 

19. Apeliacijos dėl Ekspertų parengtų Institucijos veiklos išorinio vertinimo išvadų teikimo terminui pasibaigus Centras per 5 darbo dienas raštu teikia Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministrui Ekspertų pasiūlymą dėl Institucijos akreditacijos.

Papildyta punktu:

Nr. V-2460, 2010-12-30, Žin., 2011, Nr. 5-155 (2011-01-13), i. k. 1102070ISAK00V-2460

Punkto pakeitimai:

Nr. V-648, 2019-05-28, paskelbta TAR 2019-05-28, i. k. 2019-08423

 

20. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministras, atsižvelgdamas į Ekspertų pasiūlymą, priima sprendimą dėl Institucijos akreditacijos. Institucijos akreditacija įsigalioja nuo Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymo įsigaliojimo dienos.

Papildyta punktu:

Nr. V-2460, 2010-12-30, Žin., 2011, Nr. 5-155 (2011-01-13), i. k. 1102070ISAK00V-2460

Punkto pakeitimai:

Nr. V-648, 2019-05-28, paskelbta TAR 2019-05-28, i. k. 2019-08423

 

21. Centras išduoda Institucijai Centro direktoriaus pasirašytą Institucijos, vykdančios mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos vertinimo ir akreditacijos pažymą, parengtą pagal Institucijos, vykdančios mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos vertinimo ir akreditacijos pažymos formą (5 priedas).

Papildyta punktu:

Nr. V-2460, 2010-12-30, Žin., 2011, Nr. 5-155 (2011-01-13), i. k. 1102070ISAK00V-2460

Punkto pakeitimai:

Nr. V-648, 2019-05-28, paskelbta TAR 2019-05-28, i. k. 2019-08423

 

22. Kandidatu i Ekspertus atranka vykdo Centras.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. V-2460, 2010-12-30, Žin., 2011, Nr. 5-155 (2011-01-13), i. k. 1102070ISAK00V-2460

 

23. Reikalavimai kandidatams į Ekspertus:

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. V-2460, 2010-12-30, Žin., 2011, Nr. 5-155 (2011-01-13), i. k. 1102070ISAK00V-2460

 

23.1. turėti aukštąjį išsilavinimą ir pedagogo kvalifikaciją;

23.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį švietimo sistemoje bent vienoje iš šių sričių: pedagoginėje, mokslinėje, vadybinėje;

23.3. išmanyti Lietuvos pedagogų rengimą ir kvalifikacijos tobulinimą reglamentuojančius teisės aktus;

23.4. mokėti dirbti kompiuteriu (tekstų rengykle, skaičiuokle, pateikčių rengykle, interneto naršykle, elektroniniu paštu).

24. Atrenkant kandidatus į Ekspertus pirmenybė teikiama asmenims, turintiems ekspertinio darbo patirties.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. V-2460, 2010-12-30, Žin., 2011, Nr. 5-155 (2011-01-13), i. k. 1102070ISAK00V-2460

 

25. Neteko galios nuo 2019-05-29.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-2460, 2010-12-30, Žin., 2011, Nr. 5-155 (2011-01-13), i. k. 1102070ISAK00V-2460

Nr. V-648, 2019-05-28, paskelbta TAR 2019-05-28, i. k. 2019-08423

 

26. Neteko galios nuo 2019-05-29.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-648, 2019-05-28, paskelbta TAR 2019-05-28, i. k. 2019-08423

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. V-2460, 2010-12-30, Žin., 2011, Nr. 5-155 (2011-01-13), i. k. 1102070ISAK00V-2460

 

6 skyrius. Neteko galios nuo 2011-01-14

Skyriaus naikinimas:

Nr. V-2460, 2010-12-30, Žin. 2011, Nr. 5-155 (2011-01-13), i. k. 1102070ISAK00V-2460

 

VII SKYRIUS

APELIACIJŲ TEIKIMAS IR NAGRINĖJIMAS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-648, 2019-05-28, paskelbta TAR 2019-05-28, i. k. 2019-08423

 

27. Jei Institucija nesutinka su Ekspertų parengtomis Institucijos veiklos išorinio vertinimo išvadomis, per 20 darbo dienų nuo jų gavimo dienos gali teikti argumentuotą apeliaciją raštu Centro direktoriui.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-2460, 2010-12-30, Žin., 2011, Nr. 5-155 (2011-01-13), i. k. 1102070ISAK00V-2460

 

28. Apeliaciją dėl Ekspertų parengtų Institucijos veiklos išorinio vertinimo išvadų nagrinėja Institucijų veiklos akreditacijos apeliacijos komisija (toliau – Apeliacijos komisija). Apeliacijos komisijos darbo reglamentą ir sudėtį tvirtina Centro direktorius. Apeliacijos komisija sudaroma iš trijų asmenų: Ministerijos atstovo ir dviejų Ekspertų, nedalyvavusių Institucijos veiklos išoriniame vertinime.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-2460, 2010-12-30, Žin., 2011, Nr. 5-155 (2011-01-13), i. k. 1102070ISAK00V-2460

 

29. Apeliacijos komisijai Centras teikia Institucijos veiklos išorinio vertinimo išvadas. Į Apeliacijos komisijos posėdį gali būti kviečiamas Institucijos atstovas, ankstesniame išoriniame vertinime dalyvavę Ekspertai ir Centro atstovai.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. V-2460, 2010-12-30, Žin., 2011, Nr. 5-155 (2011-01-13), i. k. 1102070ISAK00V-2460

 

30. Apeliacijos komisija per 20 darbo dienų nuo apeliacijos pateikimo dienos išnagrinėja Institucijos veiklos išorinio vertinimo išvadas ir priima vieną iš šių sprendimų:

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. V-2460, 2010-12-30, Žin., 2011, Nr. 5-155 (2011-01-13), i. k. 1102070ISAK00V-2460

 

30.1. pritarti Ekspertų parengtoms Institucijos veiklos išorinio vertinimo išvadoms;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-2460, 2010-12-30, Žin., 2011, Nr. 5-155 (2011-01-13), i. k. 1102070ISAK00V-2460

 

30.2. nepritarti Ekspertų parengtoms Institucijos veiklos išorinio vertinimo išvadoms ir siūlyti Institucijos veiklos išorinį vertinimą atlikti iš naujo.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-2460, 2010-12-30, Žin., 2011, Nr. 5-155 (2011-01-13), i. k. 1102070ISAK00V-2460

 

31. Centras per 5 darbo dienas nuo Apeliacijos komisijos sprendimo priėmimo dienos raštu informuoja Instituciją apie Apeliacijos komisijos sprendimą. Apeliacijos komisijai pritarus Ekspertų parengtoms Institucijos veiklos išorinio vertinimo išvadoms, Centras per 5 darbo dienas nuo Apeliacijos komisijos sprendimo priėmimo dienos, raštu teikia Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministrui Ekspertų komisijos pasiūlymą dėl Institucijos akreditacijos.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-2460, 2010-12-30, Žin., 2011, Nr. 5-155 (2011-01-13), i. k. 1102070ISAK00V-2460

Nr. V-648, 2019-05-28, paskelbta TAR 2019-05-28, i. k. 2019-08423

 

32. Apeliacija dėl Ekspertų parengtų konkrečios Institucijos veiklos išorinio vertinimo išvadų gali būti teikiama vieną kartą.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-2460, 2010-12-30, Žin., 2011, Nr. 5-155 (2011-01-13), i. k. 1102070ISAK00V-2460

 

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-648, 2019-05-28, paskelbta TAR 2019-05-28, i. k. 2019-08423

 

33. Ekspertų darbui apmokėti lėšų skiria Ministerija teisės aktų nustatyta tvarka..

Punkto pakeitimai:

Nr. V-2460, 2010-12-30, Žin., 2011, Nr. 5-155 (2011-01-13), i. k. 1102070ISAK00V-2460

 

34. Neteko galios nuo 2019-05-29.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-648, 2019-05-28, paskelbta TAR 2019-05-28, i. k. 2019-08423

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. V-2460, 2010-12-30, Žin., 2011, Nr. 5-155 (2011-01-13), i. k. 1102070ISAK00V-2460

 

35. Pasibaigus akreditacijos laikotarpiui Institucija gali teikti Centrui prašymą dėl išorinio vertinimo ir akreditacijos.

Papildyta punktu:

Nr. V-2460, 2010-12-30, Žin., 2011, Nr. 5-155 (2011-01-13), i. k. 1102070ISAK00V-2460

 

36. Informacija apie akredituotas Institucijas skelbiama Centro interneto svetainėje.

Papildyta punktu:

Nr. V-2460, 2010-12-30, Žin., 2011, Nr. 5-155 (2011-01-13), i. k. 1102070ISAK00V-2460

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. ISAK-1116, 2008-04-22, Žin., 2008, Nr. 51-1905 (2008-04-30), i. k. 1082070ISAKSAK-1116

 

 

Institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo

pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos

tobulinimą, veiklos vertinimo ir akreditacijos

taisyklių

1 priedas

 

(Klausimyno institucijos veiklai įsivertinti pagal veiklos sritis ir jų dalis forma)

 

KLAUSIMYNAS INSTITUCIJOS VEIKLAI ĮSIVERTINTI PAGAL VEIKLOS SRITIS IR JŲ DALIS

 

I. VERTINIMO SRITIS „MOKYMOSI APLINKOS“ IR JOS DALYS

 

1. Biblioteka.

 

Klausimai apie veiklos turinį

Klausimo numeris

Ar bibliotekoje yra:

1.1

£[] – sisteminis katalogas

1.1.1

£[] – abėcėlinis katalogas

1.1.2

£[] – knygų sąrašas

1.1.3

Kiek bibliotekoje turite knygų? (įrašykite skaičių)

1.2

Knygų pavadinimų

 

 

1.2.1

Knygų egzempliorių

 

 

1.2.2

Kiek bibliotekoje vyko renginių? (įrašykite skaičių)

1.3

 

 

 

 

Su kokiomis kitų institucijų bibliotekomis bendradarbiaujate? (įrašykite skaičių)

1.4

Viešosiomis

 

 

1.4.1

Mokyklų

 

 

1.4.2

Universitetų

 

 

1.4.3

 

 

 

 

Kaip informuojate skaitytojus apie naujausius leidinius ir kitus informacinius šaltinius?

1.5

£[] – institucijos interneto svetainėje skelbiate naujausių leidinių sąrašus

1.5.1

£[] – mokyklas informuojate paštu ar elektroniniu paštu

1.5.2

£[] – informacija skelbiama institucijos skelbimų lentoje

1.5.3

£[] – kita (įrašykite) ............................................................

1.5.4

Ar bibliotekoje kaupiama institucijoje vykusių renginių medžiaga?

1.6

£[] – taip

1.6.1

£[] – ne

1.6.2

Bibliotekos personalas (įrašykite skaičių)

1.7

Nuolatiniai (etatiniai) darbuotojai

 

 

1.7.1

Institucijos darbuotojai, turintys ir kitų pareigų

 

 

1.7.2

Ar bibliotekoje kaupiate elektronines informacijos laikmenas?

1.8

£[] – taip

1.8.1

£[] – ne (pereikite prie 1.11 klausimo)

1.8.2

Ar yra elektroninių informacijos laikmenų katalogai/sąrašai?

1.9

£[] – sisteminis

1.9.1

£[] – abėcėlinis

1.9.2

£[] – kompaktinių diskų sąrašas

1.9.3

Kiek turite kompaktinių diskų? (įrašykite skaičių)

1.10

Kompaktinių diskų pavadinimų

 

 

1.10.1

Kompaktinių diskų egzempliorių

 

 

1.10.2

Ar bibliotekos informaciniai šaltiniai skolinami išsinešti?

(pažymėkite + arba – atitinkamame langelyje)

1.11

 

 

 

Spaudiniai

Kompaktiniai diskai

Renginių metodinė medžiaga

 

 

 

Institucijos darbuotojams

 

 

 

1.11.1

 

Lektoriams

 

 

 

1.11.2

 

Institucijos renginių dalyviams

 

 

 

1.11.3

 

Visiems regiono švietimo darbuotojams

 

 

 

1.11.4

 

Visiems švietimo darbuotojams

 

 

 

1.11.5

 

Mokiniams

 

 

 

1.11.6

 

Visiems pageidaujantiems

 

 

 

1.11.7

 

Ar yra galimybė institucijoje kopijuoti skaitytojams reikalingą bibliotekos medžiagą? (pažymėkite + arba – atitinkamame langelyje)

1.12

 

 

 

Spaudiniai

Kompaktiniai diskai

Renginių metodinė medžiaga

 

 

 

Institucijos darbuotojams

 

 

 

1.12.1

 

Lektoriams

 

 

 

1.12.2

 

Institucijos renginių dalyviams

 

 

 

1.12.3

 

Visiems regiono švietimo darbuotojams

 

 

 

1.12.4

 

Visiems švietimo darbuotojams

 

 

 

1.12.5

 

Mokiniams

 

 

 

1.12.6

 

Visiems pageidaujantiems

 

 

 

1.12.7

 

Ar yra įrengta skaitykla? (įrašykite vietų skaičių)

1.13

 

Spaudinių

 

 

1.13.1

 

Interneto

 

 

1.13.2

 

Bibliotekos darbo laikas (įrašykite):

1.14

 

 

Pirmadienis

 

 

 

 

 

Antradienis

 

 

 

 

 

Trečiadienis

 

 

 

 

 

Ketvirtadienis

 

 

 

 

 

Penktadienis

 

 

 

 

 

Šeštadienis

 

 

 

 

 

Sekmadienis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiek skaitytojų aptarnauta per ataskaitinį laikotarpį? (įrašykite skaičių)

1.15

 

 

Iš viso (jei manote, kad tikslinga, išskaidykite į grupes)

 

 

1.15.1

 

 

Institucijos darbuotojų

 

 

1.15.2

 

 

Lektorių

 

 

1.15.3

 

 

Institucijos renginių dalyvių

 

 

1.15.4

 

 

Regiono švietimo darbuotojų

 

 

1.15.5

 

 

Mokinių

 

 

1.15.6

 

 

Kitų (įrašykite) ..................

 

 

1.15.7

 

 

 

 

Ar tiriami bibliotekos skaitytojų poreikiai?

1.16

 

£[] – taip

1.16.1

 

£[] – ne (pereikite prie 2 dalies)

1.16.2

 

Kaip tiriami skaitytojų poreikiai?

1.17

 

£[] – registruojamos ir analizuojamos įvykdytos ir neįvykdytos skaitytojų užklausos

1.17.1

 

£[] – pagal institucijos vykdomų apklausų duomenis

1.17.2

 

£[] – kita (įrašykite) .......................................

1.17.3

 

Kokia dalimi biblioteka, Jūsų nuomone, tenkina skaitytojų poreikius? (nurodykite procentais)

 

 

1.18

 

 

2. Internetas.

 

Klausimai apie veiklos turinį

Klausimo numeris

Kiek kompiuterių su internetu naudojate klientų mokymui? (įrašykite skaičių)

2.1

 

 

 

 

 

 

 

 

Keliomis duomenų bazėmis naudojatės? (įrašykite skaičių)

2.2

Mokamomis

 

 

2.2.1

Nemokamomis

 

 

2.2.2

 

 

 

 

Ar institucija turi interneto svetainę?

2.3

£[] – taip (įrašykite adresą) ..............................................

2.3.1

£[] –  ne (pereikite prie 2.6 klausimo)

2.3.2

Institucijos interneto svetainėje klientai gali:

2.4

£[] – rašyti atsiliepimus apie institucijos veiklą

2.4.1

£[] – rašyti atsiliepimus apie interneto svetainę

2.4.2

£[] – registruotis į renginius

2.4.3

£[] – dalyvauti elektroninėse konferencijose

2.4.4

£[] – kita (įrašykite) ...........................................................

2.4.5

Ar fiksuojamas apsilankiusiųjų interneto svetainėje skaičius?

2.5

£[] – taip

2.5.1

£[] – ne

2.5.2

Ar institucijoje įrengta interneto skaitykla?

2.6

£[] – taip

2.6.1

£[] – ne (pereikite prie 2.15 klausimo)

2.6.2

Interneto skaityklos personalas (įrašykite skaičių)

2.7

Nuolatiniai (etatiniai) darbuotojai

 

 

2.7.1

Institucijos darbuotojai, turintys ir kitų pareigų

 

 

2.7.2

 

 

 

 

Kiek darbo vietų skirta lankytojams naudotis internetu? (įrašykite skaičių)

 

 

2.8

 

 

 

 

Ar interneto skaityklos paslaugos lankytojams mokamos?

2.9

£[] – mokamos

2.9.1

£[] – nemokamos

2.9.2

Interneto skaityklos darbo laikas (įrašykite):

2.10

 

Pirmadienis

 

 

 

 

Antradienis

 

 

 

 

Trečiadienis

 

 

 

 

Ketvirtadienis

 

 

 

 

Penktadienis

 

 

 

 

Šeštadienis

 

 

 

 

Sekmadienis

 

 

 

Ar padedama lankytojams naudotis internetu?

2.11

£[] – konsultavimo paslaugą galima užsakyti iš anksto

2.11.1

£[] – konsultuojama nuolat

2.11.2

£[] – esant galimybei konsultuoja institucijos darbuotojai

2.11.3

£[] – lankytojai padeda vienas kitam

2.11.4

Kokiomis priemonėmis stengiatės motyvuoti klientus naudotis internetu?

2.12

£[] – interneto svetainėje skelbiate mokytojams būtinai reikalingą medžiagą, prieinamą tik elektronine forma

2.12.1

£[] – skelbiate ugdymo įstaigose apie galimybę naudotis interneto skaitykla

2.12.2

£[] – kitomis priemonėmis informuojate apie interneto skaityklą (įrašykite) ............................

2.12.3

Koks interneto skaityklos apkrovimas*? (nurodykite procentais)

 

 

2.13

 

 

 

 

Pastaba:

 

*maksimalus skaityklos pajėgumas P=kompiuterių skaičius x (padauginti) skaityklos darbo valandų per savaitę skaičius. Šis skaičius sudaro 100 procentų. Suskaičiavus, kiek kompiuterių kokį valandų skaičių per savaitę nebuvo naudojami (N), galima apskaičiuoti skaityklos apkrovimą: A = (P – N ) x 100 % / P.

 

Kiek lankytojų aptarnauta interneto skaitykloje per ataskaitinį laikotarpį? (įrašykite skaičių)

2.14

Iš viso (jei manote, kad tikslinga, išskaidykite į atskiras grupes)

 

 

2.14.1

Institucijos darbuotojų

 

 

2.14.2

Lektorių

 

 

2.14.3

Institucijos renginių dalyvių

 

 

2.14.4

Regiono švietimo darbuotojų

 

 

2.14.5

Mokinių

 

 

2.14.6

Kitų (įrašykite) .....................................

 

 

2.14.7

 

 

 

 

Kiek renginių vyko apie informacinių technologijų naudojimą? (išskirkite iš bendro seminarų, kursų ir paskaitų skaičiaus)

2.15

Seminarai

 

 

2.15.1

Kursai

 

 

2.15.2

Paskaitos

 

 

2.15.3

 

 

 

 

Ar institucija organizuoja mokymus nuotoliniu būdu?

2.16

£[] – taip

2.16.1

£[] – ne (pereikite prie 2.18 klausimo)

2.16.2

Kiek renginių vyko nuotoliniu būdu? (išskirkite iš bendro seminarų, kursų ir paskaitų skaičiaus)

2.17

Seminarai

 

 

2.17.1

Kursai

 

 

2.17.2

Paskaitos

 

 

2.17.3

 

 

 

 

Ar tiriate klientų poreikius institucijoje naudotis interneto kaip mokymosi aplinkos paslaugomis?

2.18

£[] – taip (įrašykite, kaip tiriate) ..................................

2.18.1

£[] – ne

2.18.2

 

3. Seminarai, kursai, paskaitos ir kiti renginiai.

 

Klausimai apie veiklos turinį

Klausimo numeris

Kokių sričių seminarų, kursų, paskaitų ir kitų renginių galite pasiūlyti klausytojams?

3.1

£[] – pedagoginė sistema

3.1.1

 

£[] – ugdymo tikslai

3.1.1.1

 

£[] – ugdymo turinys

3.1.1.2

 

£[] – ugdymo metodai

3.1.1.3

 

£[] – mokytojo vaidmuo

3.1.1.4

 

£[] – mokinio veikla

3.1.1.5

 

£[] – mokymosi motyvacija

3.1.1.6

 

£[] – vertinimas

3.1.1.7

£[] – mokykla

3.1.2

 

£[] – organizacijos kultūra

3.1.2.1

 

£[] – mikroklimatas

3.1.2.2

 

£[] – socialinė aplinka

3.1.2.3

 

£[] – vadyba

3.1.2.4

£[] – švietimo sistema

3.1.3

 

£[] – švietimo politika

3.1.3.1

 

£[] – švietimo sistemos struktūra

3.1.3.2

 

£[] – ugdymo turinys

3.1.3.3

 

£[] – mokytojų rengimas ir kvalifikacijos tobulinimas

3.1.3.4

 

£[] – mokymosi pasiekimų vertinimas (egzaminai, tarptautiniai tyrimai)

3.1.3.5

£[] – kita (įrašykite) .........................

3.1.4

Kokiu skaičiumi skirtingų pavadinimų seminarų, kursų, paskaitų ir kitų renginių disponuoja institucija? (įrašykite skaičių)

3.2

 

Seminarai

 

 

3.2.1

 

Kursai

 

 

3.2.2

 

Paskaitos

 

 

3.2.3

 

Kiti renginiai

 

 

3.2.4

 

Iš jų:

 

 

 

 

edukacinės išvykos

 

 

3.2.4.1

 

tęstiniai mokymai

 

 

3.2.4.2

 

(įrašykite) ....................

 

 

3.2.4.3

 

(įrašykite) ....................

 

 

3.2.4.4

 

Iš viso

 

 

3.2.5

 

 

 

 

Kiek seminarų, kursų, paskaitų ir kitų renginių mokytojams institucija organizavo per ataskaitinius metus? (įrašykite skaičių)

3.3

 

 

Skaičius

Valandų skaičius

Dalyvių skaičius

 

 

 

Seminarai

 

 

 

 

3.3.1

 

Kursai

 

 

 

 

3.3.2

 

Paskaitos

 

 

 

 

3.3.3

 

Kiti renginiai

 

 

 

 

3.3.4

 

Iš jų:

 

 

 

 

 

 

edukacinės išvykos

 

 

 

 

3.3.4.1

 

tęstiniai mokymai

 

 

 

 

3.3.4.2

 

(įrašykite) ....................

 

 

 

 

3.3.4.3

 

(įrašykite) ....................

 

 

 

 

3.3.4.4

 

Iš viso

 

 

 

 

3.3.5

 

 

 

 

Kiek seminarų, kursų, paskaitų vyko institucijos patalpose ir kiek klientų darbo vietose? (įrašykite skaičių)

3.4

 

 

Institucijos patalpose

Klientų darbo vietose

 

 

 

Seminarai

 

 

 

3.4.1

 

Kursai

 

 

 

3.4.2

 

Paskaitos

 

 

 

3.4.3

 

Kiti renginiai (įrašykite) ................

 

 

 

3.4.4

 

 

 

 

Kokios seminarų dalyvių tikslinės grupės?

3.5

 

 

Seminarų skaičius

Valandų skaičius

Dalyvių skaičius

 

 

 

Ikimokyklinio ugdymo mokytojai

 

 

 

 

3.5.1

 

Priešmokyklinio ugdymo mokytojai

 

 

 

 

3.5.2

 

Pradinio ugdymo mokytojai

 

 

 

 

3.5.3

 

Pagrindinių ir vidurinių mokyklų dalykų mokytojai

 

 

 

 

3.5.4

 

Mokyklų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai

 

 

 

 

3.5.5

 

Specialiojo ugdymo pedagogai

 

 

 

 

3.5.6

 

Profesinio rengimo mokytojai

 

 

 

 

3.5.7

 

Neformaliojo vaikų švietimo mokytojai

 

 

 

 

3.5.8

 

Mokyklų bendruomenės, komandos

 

 

 

 

3.5.9

 

Apskričių viršininkų, savivaldybių administracijų švietimo padalinių darbuotojai

 

 

 

 

3.5.10

 

Kita (įrašykite) ..........................

 

 

 

 

3.5.11

 

 

 

 

Kokios kursų dalyvių tikslinės grupės?

3.6

 

 

Kursų skaičius

Valandų skaičius

Dalyvių skaičius

 

 

 

Ikimokyklinio ugdymo mokytojai

 

 

 

 

3.6.1

 

Priešmokyklinio ugdymo mokytojai

 

 

 

 

3.6.2

 

Pradinio ugdymo mokytojai

 

 

 

 

3.6.3

 

Pagrindinių ir vidurinių mokyklų dalykų mokytojai

 

 

 

 

3.6.4

 

Mokyklų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai

 

 

 

 

3.6.5

 

Specialiojo ugdymo pedagogai

 

 

 

 

3.6.6

 

Profesinio rengimo mokytojai

 

 

 

 

3.6.7

 

Neformaliojo vaikų švietimo mokytojai

 

 

 

 

3.6.8

 

Mokyklų bendruomenės, komandos

 

 

 

 

3.6.9

 

Apskričių viršininkų, savivaldybių administracijų švietimo padalinių darbuotojai

 

 

 

 

3.6.10

 

Kita (įrašykite) ..........................

 

 

 

 

3.6.11

 

 

 

 

Kokios paskaitų dalyvių tikslinės grupės?

3.7

 

 

Paskaitų skaičius

Valandų skaičius

Dalyvių skaičius

 

 

 

Ikimokyklinio ugdymo mokytojai

 

 

 

 

3.7.1

 

Priešmokyklinio ugdymo mokytojai

 

 

 

 

3.7.2

 

Pradinio ugdymo mokytojai

 

 

 

 

3.7.3

 

Pagrindinių ir vidurinių mokyklų dalykų mokytojai

 

 

 

 

3.7.4

 

Mokyklų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai

 

 

 

 

3.7.5

 

Specialiojo ugdymo pedagogai

 

 

 

 

3.7.6

 

Profesinio rengimo mokytojai

 

 

 

 

3.7.7

 

Neformaliojo vaikų švietimo mokytojai

 

 

 

 

3.7.8

 

Mokyklų bendruomenės, komandos

 

 

 

 

3.7.9

 

Apskričių viršininkų, savivaldybių administracijų švietimo padalinių darbuotojai

 

 

 

 

3.7.10

 

Kita (įrašykite) ..........................

 

 

 

 

3.7.11

 

 

 

 

Seminarų, kursų, paskaitų ir kitų renginių lektoriai

3.8

 

 

Seminarų skaičius

Kursų skaičius

Paskaitų skaičius

 

 

 

Institucijos darbuotojai

 

 

 

 

3.8.1

 

Mokytojai praktikai

 

 

 

 

3.8.2

 

Aukštųjų mokyklų ir mokslo institucijų mokslininkai, dėstytojai

 

 

 

 

3.8.3

 

Lektoriai iš užsienio šalių

 

 

 

 

3.8.4

 

Ministerijų, apskričių viršininkų, savivaldybių administracijų ir kitų valstybės institucijų darbuotojai

 

 

 

 

3.8.5

 

Mokyklų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai

 

 

 

 

3.8.6

 

Kita (įrašykite) ..........................

 

 

 

 

3.8.7

 

 

 

 

Kas lemia lektoriaus pakvietimą?

3.9

 

 

Įvertinkite balais nuo 0 iki 4 (4 – svarbiausia)

 

 

 

Klientų pageidavimai

 

 

3.9.1

 

Tematika

 

 

3.9.2

 

Finansinės galimybės

 

 

3.9.3

 

Ministerijų, apskričių viršininkų, savivaldybių administracijų ir kitų valstybės institucijų darbuotojų rekomendacijos

 

 

3.9.4

 

Ankstesnių renginių dalyvių nuomonė

 

 

3.9.5

 

Institucijos vadovo nuomonė

 

 

3.9.6

 

Kitų institucijų rekomendacijos

 

 

3.9.7

 

Kita (įrašykite) ..........................

 

 

3.9.8

 

 

 

 

Kokius reikalavimus keliate lektoriui?

3.10

 

 

Įvertinkite balais nuo 0 iki 4 (4 – svarbiausia)

 

 

 

Žino naujausius edukologijos mokslo pasiekimus, ypač naujuosius mokymosi dalykus

 

 

3.10.1

 

Žino naujausius švietimo teisės aktus

 

 

3.10.2

 

Moka sudominti auditoriją

 

 

3.10.3

 

Turi turtingą pedagoginę praktiką

 

 

3.10.4

 

Pateikia įdomius pedagoginių eksperimentų rezultatus

 

 

3.10.5

 

Uždega žmones veiklai ir tolesniam tobulėjimui

 

 

3.10.6

 

Sugeba įtraukti dalyvius į kūrybinį darbą seminaro metu

 

 

3.10.7

 

Kita (įrašykite) ..........................

 

 

3.10.8

 

 

 

 

Ar renkate grįžtamąją informaciją apie seminarų, kursų, paskaitų kokybę?

3.11

£[] – taip, iš klausytojų ir iš lektorių

3.11.1

£[] – taip, tik iš klausytojų

3.11.2

£[] – taip, tik iš lektorių

3.11.3

£[] – nerenkame

3.11.4

 

 

Kokiu būdu sužinote, kaip klientai panaudoja seminaruose, kursuose, paskaitose ir kituose renginiuose įgytą patirtį ir žinias?

3.12

£[] – atliekami tyrimai

3.12.1

£[] – informacija renkama neformaliuoju būdu

3.12.2

£[] – tuo nesidomime (pereikite prie 4 dalies)

3.12.3

 

 

Kaip klientai įgytą patirtį ir žinias panaudoja savo veikloje?

3.13

£[] – dauguma sėkmingai panaudoja savo veiklos tobulinimui

3.13.1

£[] – dalis sėkmingai panaudoja savo veiklos tobulinimui

3.13.2

£[] – tik nedidelė dalis įgytą patirtį ir žinias naudoja savo veiklos tobulinimui

3.13.3

£[] – nenaudoja

3.13.4

 

 

 

4. Gerosios patirties sklaida ir edukacinės patirties bankas

 

Klausimai apie veiklos turinį

Klausimo numeris

Ar keitimasis gerąja patirtimi institucijoje yra reglamentuotas dokumentais?

4.1

£[] – taip (nurodykite dokumentus) ....................................

4.1.1

£[] – ne

4.1.2

Keitimosi gerąja patirtimi sritys:

4.2

£[] – pedagoginė sistema

4.2.1

 

£[] – ugdymo tikslai

4.2.1.1

 

£[] – ugdymo turinys

4.2.1.2

 

£[] – ugdymo metodai

4.2.1.3

 

£[] – mokytojo vaidmuo

4.2.1.4

 

£[] – mokinio veikla

4.2.1.5

 

£[] – mokymosi motyvacija

4.2.1.6

 

£[] – vertinimas

4.2.1.7

£[] – mokykla

4.2.2

 

£[] – organizacijos kultūra

4.2.2.1

 

£[] – mikroklimatas

4.2.2.2

 

£[] – socialinė aplinka

4.2.2.3

 

£[] – vadyba

4.2.2.4

£[] – švietimo sistema

4.2.3

 

£[] – švietimo politika

4.2.3.1

 

£[] – švietimo sistemos struktūra

4.2.3.2

 

£[] – ugdymo turinys

4.2.3.3

 

£[] – mokytojų rengimas ir kvalifikacijos tobulinimas

4.2.3.4

 

£[] – mokymosi pasiekimų vertinimas (egzaminai, tarptautiniai tyrimai)

4.2.3.5

£[] – kita (įrašykite) .........................

4.2.4

Keitimosi gerąja patirtimi renginių ir dalyvių skaičius pagal formas per ataskaitinį laikotarpį (įrašykite skaičių)

4.3

 

Formos

Renginių skaičius

Dalyvių skaičius

 

 

 

Gerosios patirties seminarai (išskirkite iš bendro seminarų skaičiaus)

 

 

 

4.3.1

 

Atviros pamokos

 

 

 

4.3.2

 

Parodos

 

 

 

4.3.3

 

Iš jų:

 

 

 

 

 

autorinės

 

 

 

 

teminės

 

(įrašykite autorių skaičių)

 

4.3.4

 

Konferencijos

 

 

 

4.3.5

 

Apskriti stalai, diskusijos

 

 

 

4.3.6

 

Gerosios patirties leidiniai

 

 

 

4.3.7

 

Straipsniai spaudoje

 

 

 

4.3.8

 

Mokytojų kūrybos vakarai

 

 

 

4.3.9

 

Kiti renginiai (įrašykite) ................

 

 

 

4.3.10

 

 

 

 

Kaip organizuojamas keitimosi gerąja patirtimi procesas?

4.4

Skleidžiančiojo patirtį suradimas:

4.4.1

£[] – norintieji pasidalyti savo patirtimi kreipiasi į instituciją

4.4.1.1

£[] – institucija ieško norinčiųjų pasidalyti patirtimi

4.4.1.2

Priimančiojo patirtį suradimas

4.4.2

£[] – norintieji sužinoti apie kitų patirtį kreipiasi į instituciją

4.4.2.1

£[] – institucija ieško norinčiųjų sužinoti apie kitų patirtį

4.4.2.2

Kaip institucija tiria keitimosi gerąja patirtimi kokybę?

4.5

£[] – organizuojamos apklausos (anketavimas)

4.5.1

£[] – neformaliuoju būdu

4.5.2

£[] – kita (įrašykite) ............................

4.5.3

Ar kaupiamas edukacinės patirties bankas?

4.6

£[] – taip

4.6.1

£[] – ne (pereikite prie 5 dalies)

4.6.2

Kokia laikmenų forma kaupiamas edukacinės patirties bankas? (įrašykite skaičių)

4.7

Popierinių

 

 

4.7.1

Elektroninių

 

 

4.7.2

Vaizdajuosčių

 

 

4.7.3

Kita (įrašykite) ..................................

 

 

4.7.4

 

 

 

 

Ar vedama klientų, besinaudojančių edukacinės patirties banko paslaugomis, apskaita?

4.8

£[] – taip

4.8.1

£[] – ne (pereikite prie 4.10 klausimo)

4.8.2

Kiek klientų pasinaudojo edukacinės patirties banku per ataskaitinį laikotarpį? (įrašykite skaičių)

4.9

Iš viso (jei manote, kad tikslinga, išskaidykite į grupes)

 

 

4.9.1

Institucijos darbuotojų

 

 

4.9.2

Lektorių

 

 

4.9.3

Institucijos renginių dalyvių

 

 

4.9.4

Regiono švietimo darbuotojų

 

 

4.9.5

Mokinių

 

 

4.9.6

Kitų (įrašykite) ....................

 

 

4.9.7

 

 

 

 

Kas institucijoje vykdo gerosios ir/ar pažangiausiosios patirties atranką edukacinės patirties bankui?

4.10

£[] – institucijos darbuotojai

4.10.1

£[] – mokytojai praktikai

4.10.2

£[] – mokslininkai

4.10.3

£[] – nepriklausomi ekspertai

4.10.4

£[] – kiti (įrašykite) ......................

4.10.5

Ar tiriate, kaip diegiama edukacinės patirties banke sukaupta patirtis?

4.11

£[] – taip (įrašykite kaip tiriate)

4.11.1

£[] – ne

4.11.2

 

5. Konsultavimas

 

Klausimai apie veiklos turinį

Klausimo numeris

Kokių sričių konsultacijas teikiate? (įrašykite skaičių)

5.1

 

Sritys

Konsultacijų skaičius

 

 

 

1. (įrašykite) .........

 

 

5.1.1

 

2. (įrašykite) .........

 

 

5.1.2

 

3. (įrašykite) .........

 

 

5.1.3

 

 

 

 

Ar vedama konsultacijų apskaita?

5.2

£[] – taip

5.2.1

£[] – ne

5.2.2

Kiek asmenų konsultuota per ataskaitinį laikotarpį? (įrašykite skaičių)

5.3.

Iš viso (jei manote, kad tikslinga, išskaidykite į grupes)

 

 

5.3.1

Mokytojų

 

 

5.3.2

Mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų

 

 

5.3.3

Mokinių tėvų

 

 

5.3.4

Kitų (įrašykite) ..........................

 

 

5.3.5

 

 

 

 

Kiek organizacijų konsultuota per ataskaitinį laikotarpį? (įrašykite skaičių)

5.4

Iš viso (jei manote, kad tikslinga, išskaidykite į grupes)

 

 

5.4.1

Bendrojo lavinimo mokyklų

 

 

5.4.2

Ikimokyklinio ugdymo mokyklų

 

 

5.4.3

Neformaliojo vaikų švietimo mokyklų

 

 

5.4.4

Kitų (įrašykite) ..........................

 

 

5.4.5

 

 

 

 

Ką kviečiate konsultantais?

5.5

£[] – institucijos darbuotojus

 

 

5.5.1

£[] – mokytojus praktikus

 

 

5.5.2

£[] – aukštųjų mokyklų mokslininkus, dėstytojus

 

 

5.5.3

£[] – užsienio šalių mokslininkus

 

 

5.5.4

£[] – apskričių viršininkų, savivaldybių administracijų švietimo padalinių darbuotojus

 

 

5.5.5

£[] – mokyklų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai

 

 

5.5.6

£[] – kiti (įrašykite) .........................

 

 

5.5.7

 

 

 

 

Kokius reikalavimus keliate konsultantui?

5.6

 

 

Įvertinkite balais nuo 0 iki 4 (4 – svarbiausia)

 

 

 

Moka aptikti probleminės situacijos priežastis

 

 

5.6.1

 

Moka įgalinti patį žmogų ar organizaciją spręsti savo problemą

 

 

5.6.2

 

Konsultantas aktyviai dalyvauja sprendžiant problemą

 

 

5.6.3

 

Geba bendrauti, išklausyti

 

 

5.6.4

 

Kita (įrašykite) ..........................

 

 

5.6.5

 

 

 

 

Kada teikiamos konsultacijos? (pažymėkite tipiškiausią atvejį)

5.7

£[] – kliento pageidaujamu laiku

5.7.1

£[] – institucijos nustatytu laiku

5.7.2

£[] – šalims susitarus

5.7.3

£[] – kitu laiku (įrašykite) ........................

5.7.4

Ar esate parengę konsultacijų efektyvumo vertinimo kriterijus?

5.8

£[] – taip

5.8.1

£[] – ne

5.8.2

Kaip kinta konsultacijų skaičius?

5.9

£[] – didėja

5.9.1

£[] – mažėja

5.9.2

£[] – nekinta

5.9.3

Kiek apytiksliai klientų nurodo, jog konsultacijos duoda naudos? (nurodykite procentais)

 

 

5.10

 

 

 

 

 

6. Projektinė veikla ir partnerystės tinklai.

 

Klausimai apie veiklos turinį

Klausimo numeris

Kokiuose projektuose dalyvauja institucija?

6.1

 

 

Projektų skaičius

Projektų partnerinių organizacijų skaičius

 

 

 

Regioniniai ir/ar lokaliniai

 

 

 

6.1.1

 

Šalies

 

 

 

6.1.2

 

Tarptautiniai

 

 

 

6.1.3

 

Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektai

 

 

 

6.1.4

 

Iš viso

 

 

 

6.1.5

 

 

 

 

Institucijos vaidmenys projektinėje veikloje

6.2

 

 

Įvertinkite balais nuo 0 iki 4 (4 – dažniausiai)

 

 

 

Vykdo savo organizacijos parengtus projektus

 

 

6.2.1

 

Realizuoja projektus kaip partneris

 

 

6.2.2

 

Skleidžia informaciją apie projektus

 

 

6.2.3

 

Padeda rasti partnerius

 

 

6.2.4

 

Organizuoja projekto rengimą

 

 

6.2.5

 

Konsultuoja rengiant ir realizuojant projektus

 

 

6.2.6

 

Koordinuoja projektus

 

 

6.2.7

 

Vertina projektus ir jų vykdymą

 

 

6.2.8

 

Kita (įrašykite) ..........................

 

 

6.2.9

 

 

 

 

Kokie institucijos per ataskaitinį laikotarpį vykdomų projektą tikslai?

6.3

£[] – tobulinti mokyklos kaip organizacijos veiklą

6.3.1

£[] – tobulinti mokytojo kompetenciją

6.3.2

£[] – išmokyti mokytojus dirbti komandoje

6.3.3

£[] – pripratinti prie projektinio darbo režimo

6.3.4

£[] – išmokyti numatyti veiklos perspektyvą bei planuoti savo veiklą derinant ją su kitų veikla

6.3.5

£[] – išmokyti žmones kurti partnerystės tinklus ir juose veikti

6.3.6

£[] – išmokyti žmones priimti kultūrinę įvairovę

6.3.7

£[] – kita (įrašykite) ...............................

6.3.8

Ką davė projektai, kuriuose dalyvavo institucija?

6.4

£[] – pagerintas institucijos materialinis aprūpinimas

6.4.1

£[] – pakilo institucijos darbuotojų kompetencija

6.4.2

£[] – pakilo institucijos renginių kokybė

6.4.3

£[] – padidėjo institucijos renginių apimtys

6.4.4

£[] – užmegzti partnerystės ryšiai su kitomis institucijomis

6.4.5

£[] – Lietuvoje

6.4.5.1

£[] – užsienyje

6.4.5.2

£[] – kita (įrašykite) ...............................

6.4.6

Kokio masto partnerystės tinkluose dalyvaujate? (įrašykite skaičių)

6.5

Regioninių ir/ar lokalinių

 

 

6.5.1

Šalies

 

 

6.5.2

Tarptautinių

 

 

6.5.3

Iš viso

 

 

6.5.4

 

 

 

 

Kokio pobūdžio partnerystės tinkluose dalyvaujate? (įrašykite skaičių)

6.6

Oficialiuose (pavyzdžiui, sudarytuose ir patvirtintuose Europos Sąjungos, Lietuvos švietimo projektuose)

 

 

6.6.1

Formaliuose (sudarytuose pačių organizacijų iniciatyva, tačiau nepagrįstų kokiais nors finansuojamais projektais)

 

 

6.6.2

Neformaliuose (susidariusiuose institucijai bendraujant su dalykiniais partneriais, tačiau šių santykių neformalizuojant partnerystės tinklo sukūrimo dokumentais)

 

 

6.6.3

Iš viso

 

 

6.6.4

 

 

 

 

Kiek organizacijų paskatinote dalyvauti projektuose? (įrašykite skaičių)

 

 

6.7

Ką davė projektai šioms organizacijoms?

6.8

£[] – organizacijos pagerino materialinę bazę

6.8.1

£[] – prasiplėtė (kai kurių) organizacijos narių kompetencijos

6.8.2

£[] – organizacijos struktūra pasidarė efektyvesnė

6.8.3

£[] – atsirado galimybės naujai organizacijos veiklai

6.8.4

£[] – užmegzti partnerystės ryšiai su organizacijomis

6.8.5

£[] – Lietuvoje

6.8.5.1

£[] – užsienyje

6.8.5.2

£[] – kita (įrašykite) ...............................

6.8.6

Kiek pavienių asmenų paskatinote dalyvauti projektuose? (įrašykite skaičių)

 

 

6.9

Ką davė projektai šiems asmenims?

6.10

£[] – įgijo naujų kompetencijų

6.10.1

£[] – patobulino turimas kompetencijas

6.10.2

£[] – praplėtė akiratį

6.10.3

£[] – kita (įrašykite) ................................

6.10.4

Pastaruoju metu institucijos dalyvavimas projektuose ir partnerytės tinkluose

6.11

£[] – aktyvėja

6.11.1

£[] – nekinta

6.11.2

£[] – silpnėja

6.11.3

Ar tiriamas projektinės veiklos efektyvumas?

6.12

£[] – taip (nurodykite, kaip tiriamas) .............................

6.12.1

£[] – ne

6.12.2

 

7. Ekspertizė

 

Klausimai apie veiklos turinį

Klausimo numeris

Ekspertinio vertinimo objektai (įrašykite skaičių)

7.1

Programos

 

 

7.1.1

Vadovėliai

 

 

7.1.2

Metodinės priemonės

 

 

7.1.3

Pedagoginė veikla

 

 

7.1.4

Mokytojų, mokyklos vadovų kompetencijos

 

 

7.1.5

Mokyklos organizacijos

 

 

7.1.6

Kita (įrašykite) ..................

 

 

7.1.7

Iš viso

 

 

7.1.9

 

 

 

 

Ekspertizės mastai (įrašykite skaičių)

7.2

Mokyklos

 

 

7.2.1

Regiono

 

 

7.2.2

Šalies

 

 

7.2.3

Tarptautiniai

 

 

7.2.4

Iš viso

 

 

7.2.5

 

 

 

 

Kas kreipiasi ekspertizės?

7.3

£[] – mokytojai

7.3.1

£[] – mokyklų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai

7.3.2

£[] – apskričių viršininkų, savivaldybių administracijų švietimo padalinių darbuotojai

7.3.3

£[] – kiti (įrašykite) ...................

7.3.4

 

 

Ką kviečiate ekspertais? (nurodykite ekspertizių skaičių)

7.4

Institucijos darbuotojus

 

 

7.4.1

Mokytojus praktikus

 

 

7.4.2

Lietuvos universitetų, kitų aukštųjų mokyklų ir mokslo institucijų mokslininkus, dėstytojus

 

 

7.4.3

Užsienio mokslininkus bei praktikus

 

 

7.4.4

Apskričių viršininkų, savivaldybių administracijų švietimo padalinių darbuotojus

 

 

7.4.5

Kitus (įrašykite) ............................

 

 

7.4.6

Iš viso

 

 

7.4.7

 

 

 

 

Kokius reikalavimus keliate ekspertams?

7.5

£[] – turi formalų kompetencijos pripažinimą plačioje tematikos srityje

7.5.1

£[] – turi formalų kompetencijos pripažinimą siauroje ekspertuojamos temos kryptyje

7.5.2

£[] – turi neformalų kompetencijos pripažinimą plačioj e tematikos srityje

7.5.3

£[] – turi neformalų kompetencijos pripažinimą siauroje ekspertuojamos temos kryptyje

7.5.4

£[] – kita (įrašykite) ..........................

7.5.5

 

 

Kokių tikslų siekiama atliekant ekspertizę?

7.6

 

 

Įvertinkite balais nuo 0 iki 4 (4 – dažniausiai)

 

 

 

Kompetencijos įvertinimo

 

 

7.6.1

 

Darbo rezultatų įvertinimo

 

 

7.6.2

 

Tobulėjimo gairių numatymo

 

 

7.6.3

 

Gerosios ir/ar pažangiausiosios patirties nustatymo

 

 

7.6.4

 

Trūkumų nustatymo

 

 

7.6.5

 

Kita (įrašykite) .........................

 

 

7.6.6

 

 

 

 

Ar fiksuojami atliekamų ekspertizių vertinimai?

7.7

£[] – taip

7.7.1

£[] – ne

7.7.2

 

 

Kaip sužinote, ar klientai atliktą ekspertizę laiko objektyvia ir patikima?

7.8

£[] – to klausiate po ekspertizės ir kilus nesutarimams pateikiate papildomus ekspertizės objektyvumo įrodymus

7.8.1

£[] – to klausiate po ekspertizės ir kilus nesutarimams diskutuojate

7.8.2

£[] – pasidomite neformaliai

7.8.3

£[] – manote, jog ekspertizės objektyvumas nediskutuotinas

7.8.4

£[] – kita (įrašykite) ................................

7.8.5

 

 

 

II. VERTINIMO SRITIS „VADYBA IR ADMINISTRAVIMAS“ IR JOS DALYS

 

8. Vadovavimas, personalo vadyba ir įvaizdžio kūrimas.

 

Klausimai apie veiklos turinį

Klausimo numeris

Koks yra institucijos vadovo išsilavinimas? (įrašykite) ..............................

8.1

Ar institucijos vadovas turi kvalifikacinį ar mokslinį laipsnį?

8.2

£[] – magistro

8.2.1

£[] – daktaro

8.2.2

Ar institucijos vadovas turi vadybinės patirties?

8.3

£[] – taip (įrašykite) ...........................

8.3.1

£[] – ne

8.3.2

Kaip dažnai institucijos vadovas tobulina savo kvalifikaciją? (pažymėkite + atitinkamame langelyje)

8.4

 

 

Vadybinę

Pedagoginę psichologinę

Andragoginę

Kitą

 

 

 

Dažniau kaip kartą per pusmetį

 

 

 

 

 

8.4.1

 

Kartą per metus

 

 

 

 

 

8.4.2

 

Rečiau nei kartą per metus

 

 

 

 

 

8.4.3

 

 

 

 

Kaip institucijoje dažniausiai priimami strateginiai sprendimai?

8.5

£[] – sprendimus priima institucijos vadovas

8.5.1

£[] – sprendimai priimami institucijos vadybininkų grupėje

8.5.2

£[] – dalyvaujant visiems institucijos darbuotojams

8.5.3

£[] – strateginius sprendimus dažniausiai priima aukštesnės institucijos

8.5.4

 

 

Kuri darbo formą Jūsų manymu, yra efektyvesnė institucijoje?

8.6

£[] – individualus darbas

8.6.1

£[] – darbas grupėmis/komandinis darbas

8.6.2

£[] – vienodai efektyvios abi darbo formos

8.6.3

 

 

Ar institucijoje tiriami personalo mokymosi poreikiai?

8.7

£[] – taip

8.7.1

£[] – ne

8.7.2

Kieno iniciatyva institucijos darbuotojai dažniausiai tobulina kvalifikaciją?

8.8

£[] – savo asmenine

8.8.1

£[] – institucijos vadovų

8.8.2

Ar darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas planuojamas ir koordinuojamas?

8.9

£[] – taip

8.9.1

£[] – ne

8.9.2

Kaip skatinamas personalo kvalifikacijos tobulinimas?

8.10

£[] – skatinamas materialiai

8.10.1

£[] – sudarant sąlygas mokytis

8.10.2

£[] – skatinant moraliai

8.10.3

£[] – kita (įrašykite) .........................

8.10.4

 

 

Ar institucijos vadovas ir darbuotojai rengia savo kompetencijos aplankus(portfelius)?

8.11

£[] – vadovas

8.11.1

£[] – darbuotojai

8.11.2

Kokios specialios veiklos, skirtos organizaciją reprezentuoti klientams, imasi institucija?

8.12

£[] – projektų pradžios ir pabaigos renginiai

8.12.1

£[] – tradicinės šventės

8.12.2

£[] – tradiciniai vizitai pas klientus

8.12.3

£[] – institucija savo interneto svetainę laiko svarbiu įvaizdžio formavimo veiksniu

8.12.4

£[] – rimtai rūpinasi centro funkciniu-estetiniu vaizdu

8.12.5

£[] – rengia savo organizacijos ir jos siūlomų paslaugų bukletus, lankstinukus ir kitą medžiagą

8.12.6

£[] – kita (įrašykite) .........................

8.12.7

 

 

Ar kurti institucijos įvaizdį kviečiami specialistai?

8.13

£[] – taip (įrašykite) ...............................

8.13.1

£[] – ne

8.13.2

 

9. Planavimas ir administravimas

 

Klausimai apie veiklos turinį

Klausimo numeris

Kokius planus ir kokiam laikotarpiui rengiate? (įrašykite)

9.1

£[] – strateginis ...........................................................................................

9.1.1

£[] – metinis ................................................................................................

9.1.2

£[] – renginių ..............................................................................................

9.1.3

£[] – kiti planai ...........................................................................................

9.1.4

 

 

Kokie yra institucijos nuostatuose suformuluoti tikslai, uždaviniai, funkcijos?

9.2

£[] – suformuluoti remiantis strateginiais švietimo sistemos dokumentais

9.2.1

£[] – institucijos tikslai, uždaviniai ir funkcijos suformuluoti remiantis steigėjo tikslais ir uždaviniais

9.2.2

£[] – institucija formulavo savus tikslus, uždavinius, funkcijas

9.2.3

 

 

Ar darbuotojai supažindinti ir savo veikloje vadovaujasi šiais dokumentais?

9.3

 

Institucijos vadovo ir darbuotojų pareiginiais nuostatais

£[] – taip

 

9.3.1

£[] – ne

 

9.3.2

 

Institucijos darbo tvarkos taisyklėmis

£[] – taip

 

9.3.3

£[] – ne

 

9.3.4

 

 

 

 

Kokiu tikslu rengiamos veiklos ataskaitos?

9.4

£[] – atsiskaityti klientams

9.4.1

£[] – atsiskaityti steigėjui

9.4.2

£[] – savianalizei ir problemų identifikavimui

9.4.3

£[] – institucijos reklamai

9.4.4

£[] – viešam veiklos pristatymui

9.4.5

£[] – ataskaitų nerengiame

9.4.6

 

 

Kaip dažnai rengiamos veiklos atskaitos?

9.5

£[] – už kalendorinius metus

9.5.1

£[] – už mokslo metus

9.5.2

£[] – kita (įrašykite) .............................

9.5.3

 

 

Ar savo veikloje institucija akcentuoja kokią nors specifinę tematiką ar veiklos sritį?

9.6

£[] – taip, savo veikloje akcentuojame (įrašykite) ................................

9.6.1

£[] – ne, visoms sritims skiriamas vienodas dėmesys

9.6.2

 

 

 

 

 

10. Mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimo renginių programų vadyba.

Klausimai apie veiklos turinį

Klausimo numeris

Ar programų vertinimas institucijoje reglamentuotas dokumentais?

10.1

[] – taip (nurodykite dokumentus)

10.1.1

[] – ne

10.1.2

 

 

Kas inicijuoja mokytojų kvalifikacijos tobulinimo renginių programų kūrimą?

10.2

[] – pati institucija

10.2.1

[] – Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

10.2.2

[] – savivaldybės administracijos švietimo padalinys

10.2.3

[] – mokyklų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai

10.2.4

[] – mokytojai

10.2.5

[] – kiti (įrašykite) .....................................

10.2.6

 

 

Kokiu skaičiumi mokytojų kvalifikacijos tobulinimo renginių (seminarų, kursų, paskaitų ir kitų renginių) programų disponuoja institucija? (įrašykite skaičių)

10.3

Iš viso

 

 

10.3.1

Iš jų:

 

 

 

Akredituotų

 

 

10.3.2

Prilygintų akredituotoms

 

 

10.3.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kas rengė institucijos įgyvendinamų mokytojų kvalifikacijos tobulinimo renginių (seminarų, kursų, paskaitų, konferencijų ir kitų renginių) programas? (įrašykite skaičių)

10.4

 

 

Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo renginių (seminarų, kursų, paskaitų, kitų renginių) programos

Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo renginių (seminarų, kursų, paskaitų ir kitų renginių) nacionalinio lygmens programos

 

 

 

Institucijos darbuotojai

 

 

 

10.4.1

 

Mokytojai

 

 

 

10.4.2

 

Mokyklų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai

 

 

 

10.4.3

 

Mokslininkai

 

 

 

10.4.4

 

Ministerijų, savivaldybių administracijų ir kitų valstybės institucijų darbuotojai

 

 

 

10.4.5

 

Komandos

 

 

 

10.4.6

 

Kiti (įrašykite) ...................

 

 

 

10.4.7

 

Iš viso

 

 

 

10.4.8

 

 

 

 

Kas ekspertuoja institucijos įgyvendinamas programas?

10.5

 

 

Įvertinkite balais nuo 0 iki 4 (4 – dažniausiai)

 

 

 

Institucijos darbuotojai

 

 

10.5.1

 

Mokytojai

 

 

10.5.2

 

Mokyklų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai

 

 

10.5.3

 

Mokslininkai

 

 

10.5.4

 

Savivaldybių administracijų švietimo padalinių darbuotojai

 

 

10.5.5

 

Ekspertų grupė

 

 

10.5.6

 

Kita (įrašykite) .........................

 

 

10.5.7

 

 

 

 

Kaip institucija tiria realizuojamų programų efektyvumą?

10.6

[] – sprendžia pagal programoje dalyvavusių klientų skaičių

10.6.1

[] – atlieka klientų specialias apklausas apie konkrečios programos naudingumą

10.6.2

[] – analizuoja pateiktos programos turinį

10.6.3

[] – efektyvumo specialiai netiria

10.6.4

 

 

Ar dažnai turimos programos tobulinamos?

10.7

[] – reguliariai, tam skiriamas nuolatinis dėmesys

10.7.1

[] – tobulinamos tik tada, kai išaiškėja toks klientų poreikis

10.7.2

[] – tai nėra daroma, tik kuriamos naujos programos, o senų atsisakoma

10.7.3

 

 

Kas sąlygoja parengtų programų tobulinimą?

10.8

[] – klientų poreikių tyrimas

10.8.1

[] – siekis tobulinti savo veiklą

10.8.2

[] – Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos specialistų rekomendacijos

10.8.3

[] – savivaldybės administracijos švietimo padalinio rekomendacijos

10.8.4

[] – nuolat kintanti aplinka

10.8.5

[] – kita (įrašykite) .......................................

10.8.6

 

 

Kaip institucija reklamuoja savo siūlomas programas?

10.9

[] – skelbimais savivaldybių švietimo padaliniams, mokykloms

10.9.1

[] – skelbimais pedagoginėje ir kitoje spaudoje

10.9.2

[] – skelbia informaciją savo interneto svetainėje

10.9.3

[] – specialios reklaminėmis akcijomis (lankstinukai, specialūs leidiniai)

10.9.4

[] – kita (įrašykite) .......................................

10.9.5

 

 

 

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. V-648, 2019-05-28, paskelbta TAR 2019-05-28, i. k. 2019-08423

 

 

Institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo

pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos

tobulinimą, veiklos vertinimo ir akreditacijos

taisyklių

2 priedas

 

VEIKLOS SRIČIŲ IR JŲ DALIŲ VERTINIMO POŽYMIAI IR JŲ VERTINIMO SKALĖ

 

I. VEIKLOS SRITIS „MOKYMOSI APLINKOS“ IR JOS DALYS

 

1. Biblioteka.

1.1. Veiklos požymiai ir juos pagrindžiančių klausimų numeriai*.

 

Pastaba:

* klausimų numeriai yra nurodyti Institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos vertinimo ir akreditacijos taisyklių 1 priede.

 

Veiklos požymiai

Klausimų numeriai

Vadyba. Kokia yra mokymosi aplinkos vadyba?

1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 1.8; 1.9; 1.10

Prieinamumas. Ar klientams prieinama mokymosi aplinka?

1.11; 1.12; 1.13; 1.14; 1.15

Statistika. Ką leidžia teigti kiekybiniai mokymosi aplinkos panaudojimo duomenys?

1.2; 1.10; 1.15

Grįžtamasis ryšys. Ar domimasi, kaip klientai diegia įgytas žinias, naudoja gebėjimus?

1.16; 1.17; 1.18

 

1.2. Veiklos požymio „Vadyba“ vertinimo skalė.

 

Kokybės lygis

Veiklos požymio „Vadyba“ iliustracijos

Išvada

4

Institucija turi finansines galimybes sistemingai komplektuoti bibliotekos fondus. Bibliotekoje dirba etatinis darbuotojas (-ai). Yra abėcėlinis ir sisteminis katalogai. Nuolat didinama elektroninės informacijos laikmenų biblioteka ir kuriamos geresnės galimybės ja naudotis. Bibliotekoje kaupiama institucijoje vykusių renginių medžiaga. Jeigu institucija yra toli nuo rajone ar mieste esančių didesnių bibliotekų, ateityje planuojama turėti kelių tūkstančių spaudinių biblioteką, kitus išteklius ir tapti informaciniu centru. Vyksta renginiai apie bibliotekos įsigytą naują medžiagą ir naudojant šią medžiagą. Klientai įvairiais būdais informuojami apie naujausią literatūrą ir  bibliotekos renginius.

Institucija užsitikrinusi perspektyvą

3

Jei bibliotekoje mažiau nei 500 egzempliorių spaudinių, elektroninės informacijos laikmenų vienetų, pakanka knygų ar kompaktinių diskų sąrašų; nebūtinas nuolatinis bibliotekos darbuotojas, bibliotekininko pareigas gali atlikti kitas institucijos darbuotojas, kurio pareiginiuose nuostatuose numatyta ši funkcija. Ryšiai su kitų institucijų bibliotekomis padėtų aprūpinti klientus informaciniais šaltiniais.

Jei bibliotekoje daugiau nei 1000 egzempliorių spaudinių, elektroninės informacijos laikmenų vienetų, reikalingas sisteminis arba abėcėlinis katalogas; bibliotekininko pareigas gali atlikti kitas institucijos darbuotojas, kurio pareiginiuose nuostatuose numatyta ši funkcija.

Jei spaudinių keli tūkstančiai ir daugiau, reikalingas bibliotekininkas; turi būti sisteminis arba abėcėlinis katalogas. Vyksta renginiai apie bibliotekos įsigytą naują medžiagą ir naudojant šią medžiagą. Periodiškai sudaromi naujausių informacijos šaltinių sąrašai, apie juos informuojami skaitytojai.

Viskas gerai

2

Bibliotekos fondų komplektavimas nėra sistemingas. Trūksta kryptingesnio elektroninės informacijos laikmenų fondo kaupimo. Organizuojant institucijos renginius labai mažai naudojamasi bibliotekos fondais, apie naujausią literatūrą skaitytojai retai informuojami.

Galėtų būti geriau

1

Jei bibliotekoje yra mažiau nei 500 egzempliorių spaudinių, elektroninės informacijos laikmenų vienetų, o pati institucija yra toli nuo didesnių bibliotekų, artimiausiose bibliotekose nėra pedagoginės literatūros, reikėtų pradėti kaupti biblioteką.

Jei bibliotekoje yra daugiau nei 1000 egzempliorių spaudinių, elektroninių informacijos laikmenų vienetų, turėtų būti katalogai, bibliotekininkas ar už biblioteką atsakingas asmuo.

Biblioteka nesinaudoja institucijos klientai, darbuotojai. Organizuojant institucijos renginius nesinaudojama bibliotekos fondais, lankytojai negauna informacijos apie bibliotekos veiklą.

Sunerimkite

 

1.3. Veiklos požymio „Prieinamumas“ vertinimo skalė.

 

Kokybės lygis

Veiklos požymio „Prieinamumas“ iliustracijos

Išvada

4

Institucijos biblioteka tampa prieinama ne tik tiesioginiams klientams – mokytojams, bet ir kitoms skaitytojų grupėms (moksleiviams, tėvams, bendruomenių atstovams). Bibliotekos darbo laikas patogus klientams, atsižvelgiama į jų galimybes lankytis bibliotekoje. Įrengtos spaudinių ir interneto skaityklos (ar kompiuterizuotos darbo vietos lankytojams spaudinių skaitykloje).

Institucija užsitikrinusi perspektyvą

3

Bibliotekos medžiaga skolinama išsinešti ir kopijuoti įvairioms klientų grupėms. Bibliotekos darbo laikas patogus klientams, atsižvelgiama į jų galimybes lankytis bibliotekoje. Įrengta spaudinių skaitykla su kompiuterizuotomis darbo vietomis lankytojams.

Viskas gerai

2

Biblioteka darbo laikas sutampa su klientų darbo laiku, nepakankamai atsižvelgiama į jų galimybes lankytis bibliotekoje. Spaudiniai skolinami išsinešti ne visoms klientų grupėms. Ne visiems klientams sudaromos galimybės peržiūrėti elekroninių informacijos laikmenų turinį.

Galėtų būti geriau

1

Biblioteka dirba klientams nepatogiu laiku, neatsižvelgiama į jų galimybes lankytis bibliotekoje. Biblioteka prieinama tik privilegijuotiems skaitytojams (institucijos darbuotojams, lektoriams). Negalima peržiūrėti elektroninės informacijos laikmenų turinio (nėra tam skirto kompiuterio).

Sunerimkite

 

1.4. Veiklos požymio „Statistika“ vertinimo skalė.

 

Kokybės lygis

Veiklos požymio „Statistika“ iliustracijos

Išvada

4

Bibliotekoje nuolat lankosi skaitytojai, jais tampa ir kiti klientai, ne tik ugdymo institucijų darbuotojai. Skaitytojų skaičius atitinka potencialias bibliotekos išgales.

Institucija užsitikrinusi perspektyvą

3

Biblioteka aktyviai naudojasi įvairios skaitytojų grupės. Skaitytojų skaičius atitinka potencialias bibliotekos išgales.

Viskas gerai

2

Skaitytojai biblioteka aktyviai nesinaudoja. Pagal potencialias bibliotekos išgales skaitytojų skaičius galėtų būti didesnis. Bibliotekos fondai nepakankamai papildomi naujais leidiniais. Nepakankamai orientuojamasi į elektroninių informacijos laikmenų kaupimą.

Galėtų būti geriau

1

Šalia institucijos nėra nė vienos didesnės bibliotekos, o bibliotekos fondai nepapildomi naujais leidiniais. Skaitytojai biblioteka aktyviai nesinaudoja. Orientuojamasi tik į spaudinių kaupimą, nekreipiant dėmesio į elektronines informacijos laikmenas.

Sunerimkite

 

1.5. Veiklos požymio „Grįžtamasis ryšys“ vertinimo skalė.

 

Kokybės lygis

Veiklos požymio „Grįžtamasis ryšys“ iliustracijos

Išvada

4

Biblioteka vykdo reguliarias skaitytojų apklausas, analizuoja gautus duomenis, jų pagrindu tobulina savo veiklą. Biblioteka tenkina didžiąją dalį skaitytojų poreikių.

Institucija užsitikrinusi perspektyvą

3

Bibliotekos skaitytojų poreikiai žinomi. Biblioteka tenkina didžiąją dalį skaitytojų poreikių.

Viskas gerai

2

Biblioteka nepajėgia tenkinti didžiosios dalies skaitytojų poreikių. Skaitytojų poreikių tyrimui skiriamas nepakankamas dėmesys.

Galėtų būti geriau

1

Visiškai nežinomi skaitytojų poreikiai.

Sunerimkite

 

2. Internetas.

2.1. Veiklos požymiai ir juos pagrindžiančių klausimų numeriai.

 

Veiklos požymiai

Klausimų numeriai

Vadyba. Kokia yra mokymosi aplinkos vadyba?

2.1; 2.2; 2.3; 2.6; 2.7; 2.8; 2.12; 2.15; 2.16; 2.17

Prieinamumas. Kiek klientams mokymosi aplinka prieinama?

2.4; 2.9; 2.10; 2.11; 2.14

Statistika. Ką leidžia teigti kiekybiniai mokymosi aplinkos panaudojimo rodikliai?

2.5; 2.13; 2.14

Grįžtamasis ryšys. Ar domimasi, kaip klientai diegia įgytas žinias, naudoja gebėjimus?

2.3; 2.4; 2.5; 2.18

 

2.2. Veiklos požymio „Vadyba“ vertinimo skalė.

 

Kokybės lygis

Veiklos požymio „Vadyba“ iliustracijos

Išvada

4

Institucija turi pakankamai kompiuterių su internetu klientų mokymui. Aktyviai naudojamasi mokamomis ir nemokamomis duomenų bazėmis. Įrengta interneto skaitykla arba klientams sudaryta galimybė naudotis kompiuterizuotomis darbo vietomis bibliotekoje; dirba nuolatinis (etatinis) darbuotojas arba darbuotojas, turintis ir kitų pareigų. Klientai naudotis internetu motyvuojami įvairiomis priemonėmis. Institucija informacines technologijas naudoja ne tik įvaizdžio kūrimui (interneto svetainė), bet ir mokymosi aplinkos plėtrai (organizuojami seminarai, kursai, paskaitos apie informacinių technologijų naudojimą). Organizuojami renginiai nuotoliniu būdu.

Institucija užsitikrinusi perspektyvą

3

Institucija turi pakankamai kompiuterių su internetu klientų mokymui. Naudojamasi duomenų bazėmis. Institucijos interneto svetainėje pateikiama klientams naudinga informacija. Klientai turi galimybę  naudotis internetu (interneto skaitykloje arba bibliotekoje). Klientai naudotis internetu motyvuojami įvairiomis priemonėmis. Organizuojami renginiai apie informacinių technologijų naudojimą. Turite technines galimybes organizuoti mokymus nuotoliniu būdu, organizuojate juos ar artimiausiu metu numatote tai daryti.

Viskas gerai

2

Institucija neturi pakankamai kompiuterių su internetu klientų mokymui. Institucijos interneto svetainėje informacija atnaujinama nesistemingai.

Galėtų būti geriau

1

Visai nenaudojamas internetas klientų mokymui; klientai institucijoje neturi galimybės naudotis  internetu. Institucija neturi interneto svetainės, neplanuoja artimiausioje ateityje jos turėti.

Sunerimkite

 

2.3. Veiklos požymio „Prieinamumas“ vertinimo skalė.

 

Kokybės lygis

Veiklos požymio „Prieinamumas“ iliustracijos

Išvada

4

Institucijos interneto svetainėje klientai gali registruotis į renginius. Interneto skaityklos paslaugos nemokamos, jomis gali naudotis visos klientų grupės. Interneto skaityklos darbo laikas patogus klientams. Klientai nuolat konsultuojami.

Institucija užsitikrinusi perspektyvą

3

Interneto skaitykla gali naudotis įvairios klientų grupės, naudojimosi internetu paslaugos nemokamos. Lankytojai konsultuojami.

Viskas gerai

2

Ne visiems leidžiama dirbti interneto skaitykloje ar bibliotekoje. Interneto paslaugos mokamos.

Galėtų būti geriau

1

Klientai neturi galimybės centre naudotis internetu.

Sunerimkite

 

2.4. Veiklos požymio „Statistika“ vertinimo skalė.

 

Kokybės lygis

Veiklos požymio „Statistika“ iliustracijos

Išvada

4

Fiksuojamas apsilankiusiųjų institucijos interneto svetainėje skaičius. Interneto skaitykla aktyviai naudojasi įvairių grupių klientai. Pakankamai didelis interneto skaityklos apkrovimas.

Institucija užsitikrinusi perspektyvą

3

Fiksuojamas apsilankiusiųjų institucijos interneto svetainėje skaičius. Galimybę naudotis interneto skaitykla turi ne visų grupių klientai.

Viskas gerai

2

Interneto skaityklos apkrovimas mažas. Nėra lankytojų įvairovės.

Galėtų būti geriau

1

Institucijoje klientai retai naudojasi internetu.

Sunerimkite

 

2.5. Veiklos požymio „Grįžtamasis ryšys“ vertinimo skalė.

 

Kokybės lygis

Veiklos požymio „Grįžtamasis ryšys“ iliustracijos

Išvada

4

Sistemingai analizuojami institucijos interneto svetainėje pateikiami klientų atsiliepimai, remiantis jais tobulinama veikla šioje srityje. Fiksuojamas apsilankiusiųjų interneto svetainėje skaičius. Periodiškai atliekami tyrimai klientų poreikiams nustatyti, taip pat domimasi, kiek institucijos veikla naudojant internetą kaip mokymosi aplinką padeda mokytojams tobulėti profesinėje srityje ir plėtoja jų informacinius technologinius gebėjimus.

Institucija užsitikrinusi perspektyvą

3

Interneto svetainėje klientai gali rašyti atsiliepimus apie institucijos veiklą, jie periodiškai analizuojami. Fiksuojamas apsilankiusiųjų interneto svetainėje skaičius. Periodiškai atliekami klientų poreikių tyrimai.

Viskas gerai

2

Interneto svetainėje klientai gali