Suvestinė redakcija nuo 2013-07-28

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 67-3421, i. k. 1121100NUTA00000692

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL KONKREČIŲ VALSTYBĖS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR ŠIOS RINKLIAVOS MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ IR KAI KURIŲ JĮ KEITUSIŲ NUTARIMŲ PAKEITIMO

 

2012 m. birželio 13 d. Nr. 692

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

1. Pakeisti konkrečius valstybės rinkliavos dydžius, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2002, Nr. 15-587, Nr. 96-4185; 2003, Nr. 36-1587, Nr. 48-2128, Nr. 52-2343, Nr. 61-2796, Nr. 100-4493; 2004, Nr. 34-1107, Nr. 113-4225, Nr. 136-4939, Nr. 148-5364, Nr. 153-5578; 2005, Nr. 54-1850, Nr. 81-2958; 2006, Nr. 72-2715, Nr. 127-4839, Nr. 132-4998; 2007, Nr. 37-1360, Nr. 42-1584, Nr. 72-2847; 2008, Nr. 36-1285, Nr. 73-2835, Nr. 90-3607; 2009, Nr. 22-850, Nr. 45-1750, Nr. 67-2710, Nr. 109-4629, Nr. 153-6924; 2010, Nr. 65-3234, Nr. 82-4330; 2011, Nr. 15-653, Nr. 41-1950, Nr. 82-4012; 2012, Nr. 13-555, Nr. 57-2865):

1.1. Išdėstyti 3.4 punktą taip:

„3.4.

rašytinio sutikimo ar licencijos prekiauti civilinėje apyvartoje ginklais, šaudmenimis, jų dalimis ir ginklų priedėliais, importuoti, eksportuoti ginklus, šaudmenis, jų dalis ir ginklų priedėlius, nuomoti ginklus:

 

3.4.1.

išdavimą

200 litų

3.4.2.

licencijos patikslinimą (papildymą) ar licencijos dublikato išdavimą

50 litų“.

 

1.2. Pripažinti netekusiu galios 3.5 punktą.

1.3. Išdėstyti 3.6 punktą taip:

„3.6.

rašytinio sutikimo ar licencijos eksploatuoti tirus, šaudyklas:

 

3.6.1.

išdavimą

200 litų

3.6.2.

licencijos patikslinimą (papildymą) ar licencijos dublikato išdavimą

50 litų“.

 

1.4. Pripažinti netekusiu galios 3.61 punktą.

1.5. Išdėstyti 3.10 punktą taip:

„3.10.

gamybos licencijos išdavimą

678 litai“.

 

1.6. Išdėstyti 3.12 punktą taip:

„3.12.

licencijos, patvirtinančios fizinio asmens teisę verstis asmens sveikatos priežiūros (bendrąja slaugos, akušerijos, medicinos) praktika, išdavimą:

 

3.12.1.

jeigu taikytinas kitoje valstybėje narėje įgytos profesinės kvalifikacijos pripažinimo procesas:

 

3.12.1.1.

atsiimant licenciją išdavimo vietoje

167 litai

3.12.1.2.

siunčiant licenciją paštu

187 litai

3.12.2.

jeigu netaikytinas kitoje valstybėje narėje įgytos profesinės kvalifikacijos pripažinimo procesas:

 

3.12.2.1.

atsiimant licenciją išdavimo vietoje

83 litai

3.12.2.2.

siunčiant licenciją paštu

102 litai“.

 

1.7. Išdėstyti 3.121 punktą taip:

„3.121.

licencijos, kuria patvirtinama fizinio asmens teisė verstis asmens sveikatos priežiūros (bendrąja slaugos, akušerijos ar medicinos) praktika, rekvizitų duomenų patikslinimą:

 

3.121.1.

atsiimant licenciją išdavimo vietoje

48 litai

3.121.2.

siunčiant licenciją paštu

68 litai“.

 

1.8. Išdėstyti 3.122 punktą taip:

„3.122.

licencijos, kuria patvirtinama fizinio asmens teisė verstis asmens sveikatos priežiūros (bendrąja slaugos, akušerijos ar medicinos) praktika, dublikato išdavimą:

 

3.122.1.

atsiimant licenciją išdavimo vietoje

41 litas

3.122.2.

siunčiant licenciją paštu

60 litų“.

 

1.9. Išdėstyti 3.13 punktą taip:

„3.13.

licencijos, suteikiančios asmeniui, išskyrus fizinį asmenį, teisę verstis sveikatos priežiūros veikla, išdavimą:

 

3.13.1.

ambulatorine asmens sveikatos priežiūros veikla ir bendrosiomis asmens sveikatos priežiūros paslaugomis:

 

3.13.1.1.

atsiimant licenciją išdavimo vietoje

190 litų

3.13.1.2.

siunčiant licenciją paštu

212 litų

3.13.2.

stacionarine asmens sveikatos priežiūros veikla:

 

3.13.2.1.

atsiimant licenciją išdavimo vietoje

427 litai

3.13.2.2.

siunčiant licenciją paštu

450 litų

3.13.3.

ambulatorine ir stacionarine asmens sveikatos priežiūros veikla:

 

3.13.3.1.

atsiimant licenciją išdavimo vietoje

531 litas

3.13.3.2.

siunčiant licenciją paštu

553 litai.“

 

1.10. Išdėstyti 3.131 punktą taip:

„3.131.

licencijos, kuria suteikiama asmeniui, išskyrus fizinį asmenį, teisė verstis ambulatorine asmens sveikatos priežiūros veikla ir bendrosiomis asmens sveikatos priežiūros paslaugomis, patikslinimą:

 

3.131.1.

atsiimant licenciją išdavimo vietoje

173 litai

3.131.2.

siunčiant licenciją paštu

195 litai“.

 

1.11. Išdėstyti 3.132 punktą taip:

„3.132.

licencijos, kuria suteikiama asmeniui, išskyrus fizinį asmenį, teisė verstis stacionarine asmens sveikatos priežiūros veikla, patikslinimą:

 

3.132.1.

atsiimant licenciją išdavimo vietoje

359 litai

3.132.2.

siunčiant licenciją paštu

381 litas“.

 

1.12. Išdėstyti 3.133 punktą taip:

„3.133.

licencijos, kuria suteikiama asmeniui, išskyrus fizinį asmenį, teisė verstis ambulatorine ir stacionarine asmens sveikatos priežiūros veikla, patikslinimą:

 

3.133.1.

atsiimant licenciją išdavimo vietoje

358 litai

3.133.2.

siunčiant licenciją paštu

380 litų“.

 

1.13. Išdėstyti 3.134 punktą taip:

„3.134.

licencijos, kuria suteikiama asmeniui, išskyrus fizinį asmenį, teisė verstis sveikatos priežiūros veikla, dublikato išdavimą:

 

3.134.1.

atsiimant licenciją išdavimo vietoje

32 litai

3.134.2.

siunčiant licenciją paštu

55 litai“.

 

1.14. Išdėstyti 3.135 punktą taip:

„3.135.

licencijos, suteikiančios asmeniui, išskyrus fizinį asmenį, teisę verstis visuomenės sveikatos priežiūros veikla:

 

3.135.1.

išdavimą:

 

3.135 1.1.

atsiimant licenciją išdavimo vietoje

162 litai

3.135.1.2.

siunčiant licenciją paštu

184 litai

3.135.2.

dublikato išdavimą:

 

3.135.2.1.

atsiimant licenciją išdavimo vietoje

37 litai

3.135.2.2.

siunčiant licenciją paštu

60 litų

3.135.3.

patikslinimą:

 

3.135.3.1.

atsiimant licenciją išdavimo vietoje

150 litų

3.135.3.2.

siunčiant licenciją paštu

173 litai“.

 

1.15. Išdėstyti 3.14 punktą taip:

„3.14.

licencijos gaminti, naudoti, saugoti, prižiūrėti, remontuoti, perdirbti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius ir (ar) tvarkyti (atlikti pradinį radioaktyviųjų atliekų apdorojimą (rinkti, rūšiuoti, dezaktyvuoti), atlikti pagrindinį radioaktyviųjų atliekų apdorojimą, saugoti) radioaktyviąsias atliekas, kurią išduoda Radiacinės saugos centras:

 

3.14.1.

išdavimą

564 litai

3.14.2.

patikslinimą ar dublikato išdavimą

79 litai“.

 

1.16. Išdėstyti 3.141 punktą taip:

„3.141.

licencijos montuoti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius, kurią išduoda Radiacinės saugos centras:

 

3.141.1.

išdavimą

234 litai

3.141.2.

patikslinimą ar dublikato išdavimą

79 litai“.

 

1.17. Išdėstyti 3.142 punktą taip:

„3.142.

licencijos prekiauti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais:

 

3.142.1.

išdavimą

234 litai

3.142.2.

patikslinimą ar dublikato išdavimą

79 litai“.

 

1.18. Išdėstyti 3.143 punktą taip:

„3.143.

licencijos vežti radioaktyviąsias medžiagas ir (ar) radioaktyviąsias atliekas:

 

3.143.1.

išdavimą

234 litai

3.143.2.

patikslinimą ar dublikato išdavimą

79 litai“.

 

1.19. Papildyti 3.144 punktu:

3.144.

licencijos verstis veikla jonizuojančiosios spinduliuotės aplinkoje pas kitą asmenį, turintį licenciją:

 

3.144.1.

išdavimą

234 litai

3.144.2.

patikslinimą ar dublikato išdavimą

79 litai“.

 


1.20. Išdėstyti 3.693 punktą taip:

„3.693.

licencijos vežti krovinius geležinkelių transportu Lietuvos Respublikos teritorijoje išdavimą

245 litai“.

 

1.21. Neteko galios nuo 2013-07-28

Punkto naikinimas:

Nr. 668, 2013-07-17, Žin. 2013, Nr. 82-4088 (2013-07-27), i. k. 1131100NUTA00000668

 

1.22. Išdėstyti 3.82 punktą taip:

„3.82.

inžinieriaus, techniko, mechaniko licencijos išdavimą:

50 litų“.

 

1.23. Pripažinti netekusiu galios 3.83 punktą.

1.24. Išdėstyti 3.146 punktą taip:

„3.146.

licencijos verstis veikla, susijusia su pirmos kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais):

 

3.146.1.

išdavimą

430 litų

3.146.2.

dublikato išdavimą

190 litų“.

 

1.25. Išdėstyti 3.147 punktą taip:

„3.147.

specialiosios licencijos verstis veikla, susijusia su pirmos kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais):

 

3.147.1.

išdavimą

430 litų

3.147.2.

dublikato išdavimą

190 litų

3.147.3.

tikslinimą

120 litų“.

 

1.26. Išdėstyti 3.165 punktą taip:

„3.165.

elektros energijos perdavimo licencijos:

 

3.165.1.

išdavimą

2000 litų

3.165.2.

pakeitimą, patikslinimą

1000 litų

3.165.3.

dublikato išdavimą

150 litų“.

 

1.27. Išdėstyti 3.166 punktą taip:

„3.166.

elektros energijos skirstymo licencijos:

 

3.166.1.

išdavimą

2000 litų

3.166.2.

pakeitimą, patikslinimą

1000 litų

3.166.3.

dublikato išdavimą

150 litų“.

 

1.28. Išdėstyti 3.167 punktą taip:

„3.167.

elektros energijos visuomeninio tiekimo licencijos:

 

3.167.1.

išdavimą

2000 litų

3.167.2.

pakeitimą, patikslinimą

1000 litų

3.167.3.

dublikato išdavimą

150 litų“.

 

1.29. Pripažinti netekusiu galios 3.168 punktą.

1.30. Pripažinti netekusiu galios 3.169 punktą.

1.31. Išdėstyti 3.170 punktą taip:

„3.170.

grūdų sandėlio veiklos licencijos:

 

3.170.1.

išdavimą

300 litų

3.170.2.

pakartotinį išdavimą

110 litų

3.170.3.

dublikato išdavimą

10 litų“.

 

1.32. Pripažinti netekusiu galios 3.171 punktą.

1.33. Pripažinti netekusiu galios 3.172 punktą.

1.34. Išdėstyti 3.211 punktą taip:

3.211.

licencijos, suteikiančios fiziniam asmeniui teisę verstis visuomenės sveikatos priežiūros veikla:

 

3.211.1.

išdavimą:

 

3.211.1.1.

atsiimant licenciją išdavimo vietoje

75 litai

3.211.1.2.

siunčiant licenciją paštu

95 litai

3.211.2.

dublikato išdavimą:

 

3.211.2.1.

atsiimant licenciją išdavimo vietoje

42 litai

3.211.2.2.

siunčiant licenciją paštu

65 litai

3.211.3.

patikslinimą:

 

3.211.3.1.

atsiimant licenciją išdavimo vietoje

53 litai

3.211.3.2.

siunčiant licenciją paštu

76 litai“.

 

1.35. Papildyti 3.213 punktu:

„3.213.

licencijos verstis bulvių, daržovių ir vaisių sandėlio veikla:

 

3.213.1.

išdavimą

480 litų

3.213.2.

pakartotinį išdavimą

210 litų

3.213.3.

dublikato išdavimą

14 litų“.

 

1.36. Papildyti 4.132 punktu:

„4.132.

neterminuoto leidimo laikyti (nešiotis) ginklus išdavimą

10 litų“.

 

1.37. Išdėstyti 4.221 punktą taip:

„4.221.

narkotinių ir psichotropinių vaistų bei vaistinių medžiagų importo ir eksporto leidimų išdavimą

147 litai“.

 

1.38. Išdėstyti 4.284 punktą taip:

„4.284.

dokumentų, kurie pateikiami norint gauti leidimą atlikti klinikinį vaistinio preparato tyrimą, ekspertizę ir ekspertizės pažymos arba leidimo išdavimą

1931 litas“.

 

1.39. Išdėstyti 4.321 punktą taip:

„4.321.

leidimo įvežti, išvežti, vežti tranzitu ir vežti Lietuvos Respublikoje radioaktyviąsias medžiagas:

 

4.321.1.

išdavimą

136 litai

4.321.2.

dublikato išdavimą

65 litai“.

 

1.40. Išdėstyti 4.322 punktą taip:

„4.322.

leidimo įvežti, išvežti, vežti tranzitu ir vežti Lietuvos Respublikoje radioaktyviąsias atliekas, susidariusias nebranduolinio kuro ciklo metu:

 

4.322.1.

išdavimą

136 litai

4.322.2.

dublikato išdavimą

65 litai“.

 

1.41. Papildyti 4.3211 punktu:

„4.3211.

laikinojo leidimo gaminti, naudoti, saugoti, prižiūrėti, remontuoti, perdirbti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius ir (ar) tvarkyti (atlikti pradinį radioaktyviųjų atliekų apdorojimą (rinkti, rūšiuoti, dezaktyvuoti), atlikti pagrindinį radioaktyviųjų atliekų apdorojimą, saugoti) radioaktyviąsias atliekas:

 

4.3211.1.

išdavimą

346 litai

4.3211.2.

patikslinimą ar dublikato išdavimą

79 litai“.

 

1.42. Papildyti 4.3212 punktu:

„4.3212.

laikinojo leidimo montuoti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius:

 

4.3212.1.

išdavimą

234 litai

4.3212.2.

patikslinimą ar dublikato išdavimą

79 litai“.

 

1.43. Papildyti šiuo 4.3213 punktu:

4.3213.

laikinojo leidimo prekiauti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais:

 

4.3213.1.

išdavimą

234 litai

4.3213.2.

patikslinimą ar dublikato išdavimą

79 litai“.

 

1.44. Papildyti 4.3214 punktu:

„4.3214.

laikinojo leidimo vežti radioaktyviąsias medžiagas ir (ar) radioaktyviąsias atliekas:

 

4.3214.1.

išdavimą

234 litai

4.3214.2.

patikslinimą ar dublikato išdavimą

79 litai“.

 

1.45. Papildyti 4.3215 punktu:

„4.3215.

laikinojo leidimo verstis veikla jonizuojančiosios spinduliuotės aplinkoje pas kitą asmenį, turintį licenciją:

 

4.3215.1.

išdavimą

234 litai

4.3215.2.

patikslinimą ar dublikato išdavimą

79 litai“.

 

1.46. Išdėstyti 4.2721 punktą taip:

„4.2721.

vairuotojo liudijimo pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1072/2009 dėl bendrųjų patekimo į tarptautinio krovinių vežimo kelių transportu rinką taisyklių nuostatas išdavimą

55 litai“.

 

1.47. Išdėstyti 4.2722 punktą taip:

„4.2722.

vairuotojo liudijimo pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1072/2009 dėl bendrųjų patekimo į tarptautinio krovinių vežimo kelių transportu rinką taisyklių nuostatas kopijos išdavimą

5 litai“.

 

1.48. Papildyti 4.2725 punktu:

„4.2725.

ADR vairuotojo pasirengimo pažymėjimo ar jo dublikato išdavimą, pratęsimą

40 litų“.

 

1.49. Išdėstyti 4.2856 punktą taip:

„4.2856.

saugos sertifikato A dalies išdavimą

817 litų“.

 

1.50. Pripažinti netekusiu galios 4.2857 punktą.

1.51. Išdėstyti 4.2859 punktą taip:

„4.2859.

saugos sertifikato B dalies išdavimą

442 litai“.

 

1.52. Pripažinti netekusiu galios 4.28510 punktą.

1.53. Išdėstyti 4.28512 punktą taip:

„4.28512.

įgaliojimo geležinkelių eismo saugos srityje A dalies išdavimą

818 litų“.

 

1.54. Pripažinti netekusiu galios 4.28513 punktą.

1.55. Išdėstyti 4.28536 punktą taip:

„4.28536.

darbuotojų, kurių darbas susijęs su geležinkelių transporto eismu, pažymėjimo išdavimą ar pakeitimą

10 litų“.

 

1.56. Išdėstyti 4.28537 punktą taip:

„4.28537.

asmenų, atsakingų už krovinių krovimą ir tvirtinimą vagonuose (darbų vadovų), egzaminavimą

66 litai“.

 

1.57. Išdėstyti 4.28538 punktą taip:

„4.28538.

asmenų, atsakingų už krovinių krovimą ir tvirtinimą vagonuose (darbų vadovų), pažymėjimo išdavimą

11 litų“.

 

1.58. Pripažinti netekusiu galios 4.28539 punktą.

1.59. Pripažinti netekusiu galios 4.28548 punktą.

1.60. Išdėstyti 4.28549 punktą taip:

„4.28549.

įgaliojimo geležinkelių eismo saugos srityje B dalies išdavimą

443 litai“.

 

1.61. Išdėstyti 4.2921 punktą taip:

„4.2921.

veiklos, susijusios su antros ir (arba) trečios kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), vietos registracijos pažymėjimo:

 

4.2921.1.

išdavimą

400 litų

4.2921.2.

dublikato išdavimą

160 litų

4.2921.3.

tikslinimą

90 litų“.

 

1.62. Išdėstyti 4.2922 punktą taip:

„4.2922.

narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) importo leidimo išdavimą

480 litų“.

 

1.63. Išdėstyti 4.2923 punktą taip:

„4.2923.

narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) eksporto leidimo išdavimą

480 litų“.

 

1.64. Išdėstyti 4.293 punktą taip:

„4.293.

gidų pažymėjimų ar jų dublikatų išdavimą

12 litų“.

 

1.65. Išdėstyti 4.294 punktą taip:

„4.294.

kelionės organizatorių pažymėjimų ar jų dublikatų išdavimą 

27 litai“.

 

1.66. Išdėstyti 4.2941 punktą taip:

„4.2941.

kelionių agentūrų, kelionių agentų pažymėjimų ar jų dublikatų išdavimą

17 litų“.

 

1.67. Išdėstyti 4.2951 punktą taip:

„4.2951.

veterinarinių vaistų registravimą ir perregistravimą Veterinarinių vaistų valstybės registre:

 

4.2951.1.

veterinarinio vaisto, kai Lietuvos Respublika jo duomenų sąranką nagrinėja pagal nacionalinę, decentralizuotą ar savitarpio pripažinimo procedūrą kaip referentinė valstybė:

 

4.2951.1.1.

registravimą

3453 litai

4.2951.1.2.

perregistravimą

1727 litai

4.2951.2.

veterinarinio vaisto, kai Lietuvos Respublika jo duomenų sąranką nagrinėja pagal decentralizuotą ar savitarpio pripažinimo procedūrą kaip nereferentinė valstybė:

 

4.2951.2.1.

registravimą

2072 litai

4.2951.2.2.

perregistravimą

1036 litai

4.2951.3.

veterinarinio vaisto sąrankos duomenų I tipo keitimą

345 litai

4.2951.4.

veterinarinio vaisto sąrankos duomenų II tipo keitimą

1381 litas

4.2951.5.

homeopatinio veterinarinio vaisto:

 

4.2951.5.1.

kuriam nustatytos specifinės indikacijos:

 

4.2951.5.1.1.

registravimą

1381 litas

4.2951.5.1.2.

perregistravimą

691 litas

4.2951.5.2.

kuriam nenustatytos specifinės indikacijos:

 

4.2951.5.2.1.

registravimą

1036 litai

4.2951.5.2.2.

perregistravimą

518 litų

4.2951.6.

retųjų veterinarinių vaistų:

 

4.2951.6.1.

registravimą

420 litų

4.2951.6.2.

perregistravimą

210 litų

4.2951.7.

biocidų (veterinarinės higienos biocidų, maisto ir pašarų dezinfekantų, maisto ir pašarų atsargų antiseptikų, rodenticidų, insekticidų, akaracidų ir kitų nariuotakojų kontrolės biocidų, repelentų ir atraktantų):

 

4.2951.7.1.

autorizavimą ar registravimą

1420 litų

4.2951.7.2.

autorizacijos ar registracijos atnaujinimą

710 litų

4.2951.7.3.

sąrankos duomenų keitimą

330 litų“.

 

1.68. Išdėstyti 4.2958 punktą taip:

„4.2958.

Produkcijos, žaliavų tikrinimą ir sertifikavimą:

 

4.2958.1.

gyvūninių produktų ir pašarų siuntos, išskyrus ūkio subjektų, kurie moka valstybės rinkliavą už valstybinės veterinarinės kontrolės atlikimą pagal 4.2952 punktą, tikrinimą ir sertifikavimą

30 litų

4.2958.2.

gyvūninių produktų / žaliavų veterinarijos pažymėjimo išdavimą

10 litų

4.2958.3.

importuojamo negyvūninio maisto siuntos kontrolę

48 litai

4.2958.4.

importuojamo negyvūninio maisto ir negyvūninių pašarų, kuriems taikoma sustiprinta kontrolė ir išduodamas bendrasis įvežimo dokumentas, siuntos kontrolę

60 litų“.

 

1.69. Išdėstyti 4.2981 punktą taip:

„4.2981.

leidimo įvežti į Lietuvos Respubliką, išvežti iš jos ar vežti tranzitu per Lietuvos Respubliką pavienius A kategorijos ginklus ir jų šaudmenis išdavimą

44 litai“.

 

1.70. Pripažinti netekusiu galios 4.30214 punktą.

1.71. Pripažinti netekusiu galios 4.30215 punktą.

1.72. Pripažinti netekusiu galios 4.30216 punktą.

1.73. Išdėstyti 4.3241 punktą taip:

„4.3241.

žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo kvalifikacijos pažymėjimo išdavimą

60 litų“.

 

1.74. Pripažinti netekusiu galios 4.335 punktą.

1.75. Pripažinti netekusiu galios 4.336 punktą.

1.76. Pripažinti netekusiu galios 4.337 punktą.

1.77. Išdėstyti 4.338 punktą taip:

„4.338.

patvirtinimo (leidimo), kad ūkio subjektas pateikė pranešimą apie elektros energijos nepriklausomo tiekimo veiklos vykdymą ir turi teisę verstis nepriklausomo tiekimo veikla:

 

4.338.1.

išdavimą

42 litai

4.338.2.

dublikato išdavimą

42 litai

4.338.3.

pakeitimą, patikslinimą

42 litai“.

 

1.78. Pripažinti netekusiu galios 4.350 punktą.

1.79. Išdėstyti 4.471 punktą taip:

„4.471.

Pranešimo apie koncentraciją nagrinėjimą: 

 

4.471.1.

kai koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų suminės bendrosios pajamos paskutiniais prieš koncentracijos įgyvendinimą ūkiniais metais yra iki 100 mln. litų

5600 litų

4.471.2.

kai koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų suminės bendrosios pajamos paskutiniais prieš koncentracijos įgyvendinimą ūkiniais metais yra nuo 100 mln. litų iki 500 mln. litų

8000 litų

4.471.3.

kai koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų suminės bendrosios pajamos paskutiniais prieš koncentracijos įgyvendinimą ūkiniais metais yra nuo 500 mln. litų

11200 litų“.

 

1.80. Išdėstyti 4.478 punktą taip:

„4.478.

energetikos įrenginių eksploatavimo veiklos atestato išdavimą pagal ūkio subjekte dirbančių darbuotojų skaičių:

 

4.478.1.

iki 10 darbuotojų

290 litų

4.478.2.

iki 50 darbuotojų 

480 litų

4.478.3.

50 ir daugiau darbuotojų

670 litų“.

 

1.81. Išdėstyti 4.479 punktą taip:

„4.479.

energetikos įrenginių eksploatavimo veiklos atestato pakeitimą

160 litų“.

 

1.82. Įrašyti po 4.479 punkto pastraipą „Žemės ūkio ministerijos“.

1.83. Išdėstyti 4.480 punktą taip:

„4.480.

tautinio paveldo produkto sertifikato:

 

4.480.1.

išdavimą

200 litų

4.480.2.

dublikato išdavimą

80 litų“.

 

1.84. Išdėstyti 4.481 punktą taip:

„4.481.

tradicinių amatų mokymo programos sertifikato:

 

4.481.1.

išdavimą

200 litų

4.481.2.

dublikato išdavimą

80 litų“.

 

1.85. Išdėstyti 4.482 punktą taip:

„4.482.

tradicinės mugės sertifikato:

 

4.482.1.

išdavimą

200 litų

4.482.2.

dublikato išdavimą

80 litų“.

 

1.86. Išdėstyti 4.483 punktą taip:

„4.483.

tradicinių amatų meistro pažymėjimo:

 

4.483.1.

išdavimą

130 litų

4.483.2.

dublikato išdavimą

80 litų

4.483.3.

tradicinių amatų meistro pažymėjimo pratęsimą

80 litų“.

 

2. Pripažinti netekusiais galios:

2.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 8 d. nutarimo Nr. 194 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ papildymo“ (Žin., 2002, Nr. 15-587) 1 punkto penktąją ir šeštąją pastraipas;

2.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 1 d. nutarimo Nr. 1522 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ papildymo“ (Žin., 2002, Nr. 96-4185) ketvirtąją ir penktąją pastraipas;

2.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gegužės 14 d. nutarimo Nr. 595 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2003, Nr. 48-2128) 1 punkto keturioliktąją–dvidešimt antrąją pastraipas ir 2 punktą;

2.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gegužės 27 d. nutarimo Nr. 667„Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2003, Nr. 52-2343) 1.1 punkto penktąją, šeštąją, septintąją pastraipas ir 1.2 punktą;

2.5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. spalio 21 d. nutarimo Nr. 1313 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ papildymo“ (Žin., 2003, Nr. 100-4493) 1 punkto trečiąją, šeštąją ir devintąją pastraipas;

2.6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 2 d. nutarimo Nr. 1112 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ papildymo“ (Žin., 2004, Nr. 136-4939) dvidešimt šeštąją, dvidešimt septintąją ir dvidešimt aštuntąją pastraipas;

2.7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 27 d. nutarimo Nr. 632 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2006, Nr. 72-2715) 1.61, 1.62, 1.105–1.107 ir 1.110 punktus;

2.8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. lapkričio 21 d. nutarimo Nr. 1157 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2006, Nr. 127-4839) 4–8 ir 10 punktus;

2.9. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. birželio 19 d. nutarimo Nr. 608 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2007, Nr. 72-2847) 1.123, 1.126, 1.129, 1.150 ir 1.159 punktus;

2.10. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 20 d. nutarimo Nr. 246 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2008, Nr. 36-1285) 1.4.27 punktą;

2.11. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. birželio 25 d. nutarimo Nr. 607 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2008, Nr. 73-2835) 1.169, 1.171, 1.173, 1.195 ir 1.204 punktus;

2.12. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 7 d. nutarimo Nr. 965 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ papildymo“ (Žin., 2010, Nr. 82-4330) 1–3 ir 5 punktus;

2.13. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimo Nr. 792 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ ir kai kurių jį keitusių nutarimų pakeitimo“ (Žin., 2011, Nr. 82-4012) 1.1.2, 1.1.4, 1.1.130, 1.1.132, 1.1.134, 1.1.139 ir 1.1.148 punktus.

3. Šis nutarimas, išskyrus 1.1–1.4, 1.19, 1.22–1.23, 1.26–1.33, 1.35, 1.36, 1.41–1.48, 1.50, 1.52, 1.54–1.59, 1.67–1.78, 1.80, 1.82–1.86 ir 2 punktus, įsigalioja 2012 m. liepos 1 dieną.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

FINANSŲ MINISTRĖ                                                                         INGRIDA ŠIMONYTĖ

 

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 668, 2013-07-17, Žin., 2013, Nr. 82-4088 (2013-07-27), i. k. 1131100NUTA00000668

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 "Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo" ir kai kurių jį keitusių nutarimų pakeitimo ir pripažinimo netekusiais galios