Suvestinė redakcija nuo 2015-09-09 iki 2018-05-31

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2010, Nr. 87-4625, i. k. 110203NISAK0001-213

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO

į s a k y m a s

 

DĖL MAGISTRALINIŲ DUJOTIEKIŲ APSAUGOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2010 m. liepos 16 d. Nr. 1-213

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 56-2224; 2009, Nr. 10-352) 6 straipsnio 3 punktu:

1. T v i r t i n u Magistralinių dujotiekių apsaugos taisykles (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos 1993 m. lapkričio 5 d. įsakymą Nr. 152 „Dėl magistralinių dujotiekių apsaugos taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 1993, Nr. 74-1397).

 

 

 

Energetikos ministras                                                         Arvydas Sekmokas


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos energetikos ministro

2010 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. 1-213

 

MAGISTRALINIŲ DUJOTIEKIŲ APSAUGOS TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Magistralinių dujotiekių apsaugos taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato aukšto slėgio (daugiau nei 16 bar) dujotiekių vamzdynų, su jais susijusių įrenginių ir statinių (uždaromųjų įtaisų, įrenginių aikštelių, aptvarų, apsaugos nuo elektrocheminės korozijos įrenginių, dujų kompresorinių stočių, dujų skirstymo stočių, dujų apskaitos stočių) (toliau – dujotiekių) apsaugos zonose vykdomos veiklos sąlygas, dujotiekius eksploatuojančių įmonių ar asmenų, atliekančių darbus apsaugos zonoje, teises ir pareigas.

2. Taisyklės privalomos asmenims projektuojantiems, statantiems, eksploatuojantiems dujotiekius ar vykdantiems bet kokią veiklą dujotiekių apsaugos zonų ribose. Paminėti asmenys taip pat privalo vadovautis Taisyklėse nurodytų teisės aktų reikalavimais.

3. Žemė, esanti dujotiekių apsaugos zonose, išskyrus dujotiekių objektų žemę, gali būti naudojama žemės ūkio ir kitoms reikmėms, vadovaujantis Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 (Žin., 1992, Nr. 22-652; 1996, Nr. 4-43) (toliau – Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos) ir Taisyklių reikalavimais.

4. Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme (Žin., 2002, Nr. 56-2224), Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatyme (Žin., 2000, Nr. 89-2743; 2007, Nr. 43-1626), Lietuvos Respublikos želdynų įstatyme (Žin., 2007, Nr. 80-3215), Lietuvos Respublikos statybos įstatyme (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597) ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

 

II. Dujotiekių apsaugos zonos

 

5. Dujotiekių apsaugos zonos nustatomos:

5.1. išilgai vamzdynų trasos – žemės juosta, kurios plotis – po 25 metrus abipus vamzdyno ašies;

5.2. išilgai kelių eilių vamzdynų trasos – žemės juosta, kurios plotis – po 25 metrus nuo kraštinių vamzdynų ašies, taip pat žemės juosta tarp vamzdynų, jei lygiagrečių dujotiekių apsaugos zonos persidengia;

5.3. aplink magistralinių dujotiekių įrenginius ir objektus – 25 metrų pločio žemės juosta aplink nurodytųjų objektų aptvertą teritoriją;

5.4. aplink rezervuarus kondensatui laikyti ir dujoms iš jo pašalinti – 50 metrų pločio žemės juosta aplink nurodytuosius objektus.

6. Rengiantis statyti bet kuriuos pastatus, įrenginius ar kitus objektus 200 metrų ir mažesniu atstumu nuo dujotiekio trasos, priešprojektinius pasiūlymus bei projektinę dokumentaciją būtina suderinti su šį dujotiekį eksploatuojančia įmone.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-214, 2015-09-07, paskelbta TAR 2015-09-08, i. k. 2015-13600

 

III. Dujotiekių APSAUGOS ZONŲ ŽYMĖJIMAS

 

7. Dujotiekių trasos žymimos skiriamaisiais ženklais – stulpeliais, kurių aukštis 1,5–2 metrai nuo žemės paviršiaus, su informaciniais ženklais (Taisyklių priedas). Informaciniuose ženkluose turi būti nurodyta: užrašas „Didelio slėgio dujotiekis“, nurodytas apsaugos zonos plotis, įspėjimas apie pavojingumą, ženklo identifikacijos numeris arba kita informacija, leidžianti identifikuoti konkretų ženklą, eksploatuojančios įmonės pavadinimas, adresas ir telefono numeris. Informaciniame ženkle gali būti nurodyta ir kita eksploatuojančiai įmonei svarbi informacija. Rekomenduojami informacinio ženklo išmatavimai nuo 175 x 350 mm iki 300 x 400 mm.

8. Skiriamieji ženklai statomi ne rečiau kaip kas 500 metrų, dujotiekių posūkių vietose, susikirtimuose su vandens telkiniais, keliais, geležinkeliais, kitos infrastruktūros įrenginiais, išskyrus žemės ūkio paskirties žemėje, kurioje ženklai statomi prie laukų ribos.

9. Dujotiekių trasos sankirtų su laivybinėmis ir plukdymo upėmis ir kanalais, ežerais ir kitais vandens telkiniais vietos krantuose pažymimos informaciniais ženklais. Informacinius ženklus stato dujotiekius eksploatuojanti įmonė, suderinusi su valstybės įmone Vidaus vandens kelių direkcija.

10. Magistralinio dujotiekio vamzdyno susikirtimo su visų kategorijų automobilių keliais vietose iš abiejų pusių pastatomi ženklai „Sustoti draudžiama“ (Kelių eismo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950 (Žin., 2003, Nr. 7-263; 2008, Nr. 88-3530) (toliau – KET), 1 priedo 6 punkto ženklas Nr. 332) su papildoma lentele „Galiojimo zona į priekį“ (KET 1 priedo 14 punkto papildoma lentelė Nr. 806), nurodant ženklo galiojimo zoną 600 metrų (po 300 m į abi puses nuo sankirtos).

11. Geležinkelio stotelių įrengimas ir geležinkelių riedmenų sustojimai dujotiekio apsaugos zonoje, išskyrus priverstinius, draudžiami.

12. Skiriamuosius ženklus savo lėšomis įrengia ir prižiūri dujotiekius eksploatuojančios įmonės. Skiriamieji ženklai įrengiami pagal suderintus projektus dujotiekių statybos metu. Skiriamųjų ženklų, nurodytų 9–11 punktuose, įrengimas turi būti suderintas su asmenimis, atsakingais už atitinkamų vandens telkinių, kelių, geležinkelių infrastruktūros priežiūrą ir naudojimą. Skiriamuosius ženklus dujotiekių susikirtimo su vandens telkiniais, keliais, geležinkeliais vietose gali statyti ir asmenys, atsakingi už vandens telkinių, kelių, geležinkelių ruožų priežiūrą ir eksploataciją.

 

IV. INFORMAVIMAS APIE Dujotiekių APSAUGOS ZONAS

 

13. Įrengus dujotiekius ir teisės aktų nustatyta tvarka juos pripažinus tinkamais naudoti, įforminta geodezinė nuotrauka ir kiti dokumentai apie dujotiekių vietą, apsaugos zonas dujotiekius eksploatuojančios įmonės turi būti perduoti miestų ir rajonų savivaldybėmis. Miestų ir rajonų savivaldybės dujotiekius privalo pažymėti žemės naudojimo dokumentuose.

14. Dujotiekius eksploatuojančios įmonės ir savivaldybės teikia informaciją apie dujotiekių vietą ir apsaugos zonas suinteresuotoms įmonėmis, organizacijoms, įstaigoms, žemės savininkams ir (ar) kitais teisėtais pagrindais valdantiems žemės sklypą (toliau – naudotojai).

15. Dujotiekius eksploatuojanti įmonė privalo periodiškai per žiniasklaidos priemones informuoti fizinius ir juridinius asmenis, vykdančius veiklą dujotiekio apsaugos zonose, apie būtinumą vykdyti Taisyklėse ir Specialiosiose žemės ir miško naudojimo sąlygose nustatytus reikalavimus. Pranešimų periodiškumą nustato dujotiekius eksploatuojančios įmonės vadovas, atsižvelgdamas į sezoninių darbų laiką.

16. Dujotiekius eksploatuojanti įmonė per žiniasklaidos priemones ar kitu būdu informuoja žemės savininkus (naudotojus), regionų aplinkos apsaugos departamentų rajonų (miestų) agentūras apie nustatytą apsaugos zoną.

17. Įvykus avarijai, vamzdyną eksploatuojanti įmonė nedelsdama imasi šią avariją lokalizuoti ir likviduoti, pranešusi apie tai savivaldybės administracijai, geležinkelių infrastruktūros valdytojui ir (ar) žemės savininkui (naudotojui).

 

V. DUJOTIEKIŲ APSAUGOS ZONOSE VYKDOMOS VEIKLOS SĄLYGOS

 

I. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

 

18. Įmonės, nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdančios dujotiekius, privalo užtikrinti dujotiekių, jų įrenginių ir kito dujų įmonių turto apsaugą nuo nesankcionuotų ar neteisėtų veiksmų, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai sukeltų pavojų žmonių sveikatai, saugumui ar sutrikdytų normalią jų veiklą.

19. Fizinės saugos sistema turi apsunkinti neteisėtų veiksmų vykdymą ir užkirsti tam kelią.

20. Priklausomai nuo turto vertės ir svarbos, turi būti pasirenkamos atitinkamos saugos priemonės ir jėgos, kurių vykdymas gali užtikrinti nuolatinę dujotiekių, jiems priklausančių įrenginių, statinių apsaugą.

21. Kompresorinės stotys, dispečeriniai centrai turi būti aprūpinti techninėmis apsaugos priemonėmis, apsaugine signalizacija, vaizdo stebėjimo sistemomis ir būti nuolat saugomi apsaugos darbuotojų.

22. Dujotiekius eksploatuojančios įmonės darbuotojai turi teisę dujotiekių apsaugos zonoje nekliudomai remontuoti, rekonstruoti dujotiekius, esančius žemės valdų savininkų ir (ar) naudotojų teritorijoje, prieš tai jiems pranešus (raštu, žodžiu, telefonu, per žiniasklaidą). Apie numatomus vykdyti darbus turi būti pranešama ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki darbų pradžios. Dujotiekių apžiūros, techninio patikrinimo, sutrikimų, avarijų lokalizavimo ir likvidavimo darbai vykdomi be išankstinio pranešimo.

23. Dujotiekius eksploatuojanti įmonė privalo vykdyti dujotiekių apsaugos zonos priežiūrą, kad būtų laikomasi Taisyklių ir Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų nuostatų.

24. Dujotiekius eksploatuojančios įmonės darbuotojai turi teisę:

24.1. privažiuoti automobiliais ir kita technika prie vamzdynų pagal privažiavimo schemą, suderintą su žemės savininku ir (ar) naudotoju;

24.2. dujotiekių apsaugos zonose dirbti žemės kasimo darbus, daryti iškasas vamzdynų izoliacijos kokybei ir jų elektrocheminės apsaugos nuo korozijos įrenginių būklei tikrinti, kai tai būtina techniškai prižiūrint, remontuojant, rekonstruojant šiuos dujotiekius, apie tai pranešus žemės savininkams ir (ar) naudotojams, kurių teritorijoje yra dujotiekiai;

24.3. apsaugos zonoje pjauti žolę, kirsti krūmus, medžius, genėti medžių šakas ir atlikti kitus vamzdynų apsaugos zonos priežiūros darbus apie tai pranešus žemės savininkams ar naudotojams, kurių teritorijoje yra dujotiekiai. Kirtimo liekanas (iškirsta mediena, krūmai bei išgenėtos šakos) iš dujotiekių apsaugos zonos savo lėšomis pašalina dujotiekius eksploatuojanti įmonė. Kirtimo liekanos yra želdinių ar žemės savininkų ar naudotojų nuosavybė;

24.4. kirsti miškus, įvykus avarijai miško masyvuose, vėliau nustatytąja tvarka įforminus miško kirtimą ir pašalinus iš kirtaviečių kirtimo liekanas;

24.5. nekliudomai atlikti vamzdynų trasos apžiūras, vamzdyno techninį patikrinimą, remontą, rekonstravimą ar modernizavimą;

24.6. vykdyti avarijų ir sutrikimų lokalizavimo ir likvidavimo darbus;

24.7. sustabdyti darbus, kuriuos atlieka kiti asmenys dujotiekių apsaugos zonose, pažeisdami Taisyklių reikalavimus;

24.8. reikalauti iš apsaugos zonoje darbus vykdančių asmenų, žemės savininkų ar naudotojų vykdyti Taisyklių reikalavimus.

25. Atliekant darbus, nurodytus Taisyklių 24 punkte, geležinkelio kelių ir jų įrengimų apsaugos zonoje, šiuos darbus būtina raštu suderinti su viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytoju ir (ar) savininku, o jei šie darbai vykdomi geležinkelio želdinių apsaugos zonoje – su geležinkelio želdinius eksploatuojančia įmone.

 

II. LEIDŽIAMA VYKDYTI VEIKLA IR SĄLYGOS

 

26. Žemės sklypai, esantys dujotiekių apsaugos zonose, naudojami žemės ūkio ir kitoms reikmėms laikantis Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų ir Taisyklių reikalavimų.

27. Asmenys, atliekantys darbus dujotiekio apsaugos zonoje, turi apsaugoti dujotiekį nuo pažeidimų savo lėšomis. Darbai turi būti suderinti su šiuos dujotiekius eksploatuojančia įmone.

28. Žemės savininkai ir naudotojai, kurių valdose nutiesti dujotiekiai, privalo:

28.1. negadinti, nepažeisti dujotiekių, jų įrenginių, ženklų;

28.2. nekliudyti vykdyti darbus, užtikrinti dujotiekius eksploatuojančių įmonių darbuotojams laisvą priėjimą ir privažiavimą prie dujotiekių ir jų įrenginių pagal suderintą su žemės savininku ir (ar) naudotoju privažiavimo schemą;

28.3. pripažįstant tinkamais naudoti dujotiekių apsaugos zonose pastatytus statinius, į statinių pripažinimo tinkamais naudoti komisiją kviesti šiuos dujotiekius eksploatuojančių įmonių atstovus;

28.4. teisės aktų nustatyta tvarka suteikti žemės sklypus dujotiekių rekonstravimui ir (ar) remontui;

28.5. vykdant darbus apsaugos zonose laikytis Taisyklių reikalavimų.

29. Žemės kasimo darbai dujotiekių apsaugos zonoje atliekami šia tvarka:

29.1. žemės kasimo darbai atliekami vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.07.02:2005 „Žemės darbai“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. D1-629 (Žin., 2005, Nr. 151-5569);

29.2. žemės kasimo darbams, kai juos atlieka ne dujotiekius eksploatuojančios įmonės darbuotojai, turi būti gautas raštiškas dujotiekius eksploatuojančios įmonės sutikimas;

29.3. apie numatomus žemės kasimo darbus, kai juos atlieka ne dujotiekius eksploatuojančios įmonės darbuotojai, ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas turi būti pranešta dujotiekius eksploatuojančiai įmonei;

29.4. dujotiekių, nutiestų per žemės ūkio naudmenas, planinis rekonstravimas ir (ar) remontas atliekamas suderinus darbų laiką su žemės savininkais arba naudotojais. Nepavykus suderinti darbų laiko, dujotiekius eksploatuojantys asmenys apie numatomus vykdyti darbus turi pranešti raštu žemės savininkams arba naudotojams prieš 15 kalendorinių dienų iki darbų pradžios;

29.5. darbai, kuriais siekiama išvengti avarijų ir sutrikimų dujotiekiuose arba likviduoti jų padarinius, gali būti atliekami bet kuriuo laiku be išankstinio pranešimo žemės savininkams arba naudotojams, vėliau pranešus jiems apie atliktus darbus;

29.6. asmenys, vykdantys žemės kasimo darbus, radę techniniuose dokumentuose nenurodytus kabelius, vamzdžius ar kitus įrenginius turi nedelsdami nutraukti šiuos darbus, imtis jų išsaugojimo priemonių ir pranešti apie tai artimiausiam inžinerinius tinklus eksploatuojančiam asmeniui ir vietos savivaldybei, jeigu iš pastarosios buvo gautas leidimas žemės kasimo darbams ar tie darbai buvo derinami.

30. Dujotiekių apsaugos zonoje auganti žolė, krūmai, medžiai (toliau – želdiniai) šalinami šia tvarka:

30.1. želdinius gali šalinti žemės savininkai ar naudotojai savo iniciatyva, šiuos darbus suderinę su dujotiekius eksploatuojančia įmone. Jei žemės savininkai ar naudotojai želdinių nepašalina, želdinius šalina dujotiekius eksploatuojanti įmonė savo lėšomis, pranešdama žemės savininkams ar naudotojams apie darbų pradžią. Iškirsta mediena, krūmai, išgenėtos šakos lieka žemės savininko (naudotojo) nuosavybėje;

30.2. valomieji želdinių kirtimai apsaugos juostoje ir zonoje vykdomi be leidimo, išskyrus medžių, kurių skersmuo yra 16 cm ar didesnis, kirtimą apsaugos zonoje už apsaugos juostos. Leidimas kirsti medžius išduodamas vadovaujantis Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. D1-386 (Žin., 2004, Nr. 116-4348 ). Leidimas išduodamas dujotiekius eksploatuojančiai įmonei arba žemės savininkui (naudotojui);

30.3. medžių kirtimas apsaugos zonose miestų ribose turi būti suderintas su vietos savivaldybėmis. Savivaldybės negali riboti medžių kirtimo dujotiekių apsaugos juostoje.

31. Kertant medžius ir krūmus už dujotiekių apsaugos zonų ribų, vykdantieji šiuos darbus turi gauti leidimą kirsti medžius. Leidimas išduodamas vadovaujantis teisės aktu, nurodytu Taisyklių 30.2 punkte.

32. Medžių ir krūmų kirtimas, genėjimas ar kitoks pertvarkymas už dujotiekių apsaugos zonų ribų tarpusavyje derinamas su:

32.1. želdinių savininkais (naudotojais);

32.2. miškų urėdijomis arba nacionalinių (regioninių) parkų administracijų direkcijomis, kertant medžius valstybiniuose ir privačiuose miškuose, o jei šie medžiai ir krūmai yra valstybės saugomose teritorijoje (rezervatuose, draustiniuose, nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose, gamtos paminklų apsaugos zonose, vandens telkinių apsaugos juostose ir zonose) – ir su saugomų teritorijų administracijomis ir su atitinkamomis rajonų ir miestų aplinkos apsaugos agentūromis.

33. Avarijų lokalizavimo metu avarijų lokalizavimo tikslais iškirstiems medžiams už apsaugos zonos ribų leidimai įforminami po avarijos lokalizavimo darbų.

34. Darbai kelio juostoje ar kelio apsaugos zonoje atliekami šia tvarka:

34.1. planiniai dujotiekių rekonstravimo ar remonto darbai kelio juostoje atliekami po to, kai šių darbų vykdymo sąlygos iš anksto raštu suderinamos su Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos arba kelių savininkais, o kai reikia riboti eismą – ir su Lietuvos policijos eismo priežiūros tarnyba. Planiniai darbai kelio juostoje miestuose ir kitose gyvenamosiose vietovėse iš anksto raštu suderinami su vietos savivaldybėmis, o kai reikia riboti eismą – ir su kelių policija;

34.2. dujotiekius eksploatuojanti įmonė, atliekanti dujotiekių rekonstravimo ar remonto darbus kelio juostoje, savo lėšomis turi įrengti laikinus apvažiavimus, aptverti darbų vietą, pastatyti atitinkamus kelio ženklus, o baigus darbus atstatyti kelio dangą, sutvarkyti apsaugos zoną.

35. Planiniai dujotiekių rekonstravimo ir remonto darbai geležinkelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje gali būti atliekami po to, kai šių darbų vykdymo sąlygos iš anksto raštu suderinamos su geležinkelių infrastruktūros valdytoju ar savininku, o kai šie darbai vykdomi geležinkelio želdinių apsaugos zonoje – su geležinkelio želdinius eksploatuojančia įmone.

36. Planiniai dujotiekių rekonstravimo ir remonto darbai ryšių, elektros linijų, vamzdynų, kitos inžinerinės infrastruktūros, statinių, vandens telkiniuose ar vandens telkinių apsaugos zonose turi būti raštu suderinti su asmenimis, eksploatuojančiais minėtus objektus.

37. Avarijos atveju leidžiama atlikti avarijos lokalizavimo ir likvidavimo darbus be išankstinio derinimo, tačiau pranešus apie šiuos darbus asmenims, kurių teritorijoje ar apsaugos zonoje vykdomi avarijos lokalizavimo ir likvidavimo darbai.

38. Elektros linijų, ryšių, vamzdynų, kelių, geležinkelių, kitos inžinerinės infrastruktūros ar statinių eksploatavimo ar remonto darbai, kai jie atliekami dujotiekių apsaugos zonoje, turi būti raštu suderinti su dujotiekius eksploatuojančia įmone.

39. Vykdant planinius rekonstravimo ar remonto darbus, nurodytus Taisyklių 34.1, 35, 36 ir 38 punktuose, darbų vykdymo sąlygos turi būti suderintos ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki darbų pradžios.

40. Asmenys, gavę raštišką sutikimą dirbti darbus dujotiekių apsaugos zonose, privalo užtikrinti saugų darbų vykdymą ir atsako už dujotiekių techninės būklės išsaugojimą.

41. Kai dujotiekiai nutiesti saugomų objektų teritorija, už šias teritorijas atsakingi asmenys turi išduoti šiuos dujotiekius aptarnaujantiems darbuotojams nuolatinius leidimus dujotiekiams apžiūrėti ir (ar) remontuoti pagal dujotiekius eksploatuojančio asmens prašymą.

42. Dujotiekius eksploatuojanti įmonė, baigusi dujotiekio ir jo įrenginių rekonstravimo, remonto, atstatymo, avarijų likvidavimo, žemės kasimo, miško kirtimo ir kitokius darbus, savo lėšomis privalo sutvarkyti žemės (miško) savininkų teritorijas ir žemės naudmenas taip, kad jos būtų tinkamos toliau naudoti pagal paskirtį, ir atlyginti žemės (miško) savininkams ar naudotojams darbų metu padarytus nuostolius.

43. Asmenys, vykdę elektros linijų, ryšių, vamzdynų, kelių, geležinkelių, kitos inžinerinės infrastruktūros, statinių eksploatavimo ar remonto darbus dujotiekio apsaugos zonoje, privalo atlyginti padarytus nuostolius dujotiekius eksploatuojančioms įmonėms ir dujotiekių apsaugos zonos žemės savininkams ar naudotojams.

 

III. DRAUDŽIAMA VYKDYTI VEIKLA

 

44. Dujotiekių apsaugos zonose draudžiama:

44.1. statyti bet kokius pastatus, pavojingų medžiagų talpyklas, įrengti sąvartynus;

44.2. įrengti sporto, žaidimų aikšteles, stadionus, turgavietes, transporto sustojimo vietas, mašinų ir mechanizmų stovėjimo aikšteles;

44.3. sandėliuoti bet kokias medžiagas, pilti druskas, pavojingas medžiagas, atliekas;

44.4. mesti inkarus, plaukti su įmestais inkarais ir kitais vandens telkinių dugną siekiančiais įrankiais;

44.5. gadinti, užtverti, užgriozdinti privažiavimus ir kelius;

44.6. gadinti, perstatyti, užversti ženklus, aptvarus, įrenginius;

44.7. deginti ugnį, įrengti atvirus arba uždarus ugnies šaltinius;

44.8. ardyti vamzdyno pakrančių tvirtinimus, vandens pralaidas, žemės ir kitus įrenginius, saugančius dujotiekį nuo pažeidimų;

44.9. sodinti medžius ir krūmus;

44.10. organizuoti renginius, susijusius su žmonių susibūrimais;

44.11. atlikti bet kokius veiksmus, dėl kurių gali sutrikti dujotiekių darbas ar įvykti nelaimingas atsitikimas.

45. Dujotiekių apsaugos zonose be juos eksploatuojančių asmenų raštiško sutikimo draudžiama:

45.1. statyti, rekonstruoti, remontuoti, griauti bet kokius statinius ir įrenginius, perstatyti, užstatyti įspėjamuosius ženklus;

45.2. vykdyti statybos, montavimo, kalnakasybos, vandens telkinių dugno gilinimo darbus;

45.3. vykdyti geologinius, geodezijos ir kitus tyrinėjimo darbus, susijusius su gręžinių, iškasų įrengimu ir grunto bandinių (išskyrus dirvos pavyzdžius) ėmimu;

45.4. auginti medžius ir krūmus, vykdyti medžių kirtimus;

45.5. sandėliuoti pašarus, krauti į stirtas šieną, šiaudus, šakas, medžius;

45.6. laikyti gyvulius, įrengti girdyklas;

45.7. įrengti stacionarias tvoras ar aptvarus;

45.8. skirti žuvininkystės plotus, pramoniniu būdu žvejoti ir gaudyti vandens gyvūnus;

45.9. kapoti ir (ar) pjaustyti ledą;

45.10. įrengti pervažas per vamzdynų trasas, steigti kolektyvinius sodus;

45.11. vykdyti žemės melioravimo, drėkinimo ir sausinimo darbus;

45.12. vykdyti žemės darbus giliau kaip 0,3 metro;

45.13. dirbti smūginiais mechanizmais, vykdyti sprogdinimo darbus;

45.14. atidaryti kabelinio ryšio punktų, katodinės ir drenažinės apsaugos stočių, stebėjimo šulinių ir kitų linijinių įrenginių angas, kontrolinius matavimo punktus; atsukti ir užsukti čiaupus, sklendes; išjungti arba įjungti vamzdynų ryšio, elektros tiekimo ir telemechanikos įtaisus;

45.15. važinėti sunkiasvorėmis transporto priemonėmis (jų junginiais), kai transporto priemonės leidžiama ašies (ašių) apkrova viršija 8 t;

45.16. atidaryti dujotiekių objektų aptvarus, vartus, duris, pašaliniams asmenims būti aptvertų objektų teritorijose.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

46. Žemės savininkai ir (ar) naudotojai, asmenys, atliekantys darbus dujotiekių apsaugos zonose ar arti jų, pastebėję dujotiekio gedimą arba dujų nuotėkį, turi nedelsdami apie tai pranešti dujotiekį eksploatuojančiam asmeniui arba bendruoju pagalbos telefonu 112.

47. Asmenims, kurie derina dujotiekius eksploatuojančios įmonės darbų vykdymo sąlygas, draudžiama nustatyti nesusijusius su derinamų darbų vykdymu įpareigojimus.

48. Žemės savininkams ir (ar) naudotojams ir kitiems asmenims draudžiama trukdyti dujotiekius eksploatuojančiai įmonei vykdyti dujotiekių priežiūros, remonto, rekonstravimo, avarijų, sutrikimų likvidavimo darbus.

49. Taisyklių laikymąsi kontroliuoja Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos, kitos valstybinės priežiūros institucijos, dujotiekius valdančio asmens vadovo įgalioti asmenys pagal savo kompetenciją.

50. Žemės savininkai ir (ar) naudotojai ir kiti asmenys, padarę pažeidimus, privalo atlyginti dujotiekius eksploatuojančiai įmonei padarytus nuostolius.

51. Asmenys, pažeidę Taisyklių reikalavimus, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

_________________


Dujotiekių apsaugos taisyklių

priedas

 

Magistralinį dujotiekį žymintis informacinis ženklas

 

 

 

 

 

_________________

 

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas

Nr. 1-214, 2015-09-07, paskelbta TAR 2015-09-08, i. k. 2015-13600

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. 1-213 „Dėl Magistralinių dujotiekių apsaugos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo