Suvestinė redakcija nuo 2021-07-15

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2006, Nr. 130-4897, i. k. 1061100NUTA00001168

 

Nauja redakcija nuo 2021-07-15:

Nr. 548, 2021-07-07, paskelbta TAR 2021-07-14, i. k. 2021-15866

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL GAMINIŲ IR PAKUOČIŲ ATLIEKŲ NAUDOJIMO IR (AR) PERDIRBIMO UŽDUOČIŲ PATVIRTINIMO

 

2006 m. lapkričio 24 d. Nr. 1168

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 2 straipsnio 31 dalimi, 3415 straipsnio 17 dalimi, 3418 straipsnio 7 dalimi, Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 7 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 2 straipsnio 3 dalimi, 6 straipsnio 4 dalimi ir įgyvendindama 1994 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2018/852, 2006 m. rugsėjo 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/66/EB dėl baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų ir Direktyvos 91/157/EEB panaikinimo su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2018/849, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Gaminių ir pakuočių atliekų naudojimo ir (ar) perdirbimo užduotis (pridedama).

2. Nustatyti, kad:

2.1. gamintojams ir importuotojams, vienkartines pripildytas pakuotes sunaudojantiems savo reikmėms ir pakuočių atliekas tvarkantiems individualiai, taikoma ne mažiau kaip 80 proc. pakuočių, sunaudotų savo reikmėms, atliekų sutvarkymo užduotis (atsižvelgiant į šių pakuočių kiekį), užtikrinant, kad sutvarkytų savo reikmėms sunaudotų pakuočių atliekų perdirbimo lygis bus ne mažesnis už nurodytą 8–17 punktuose.

2.2. gamintojo sąvoka šiame nutarime suprantama taip, kaip ji apibrėžta Mokesčio už aplinkos teršimą įstatyme.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                              Gediminas Kirkilas

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                     Arūnas Kundrotas

 

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2006 m. lapkričio 24 d. nutarimu Nr. 1168
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2021 m. liepos 7 d. nutarimo Nr. 548

redakcija)

 

 

GAMINIŲ IR PAKUOČIŲ ATLIEKŲ NAUDOJIMO IR (AR) PERDIRBIMO UŽDUOTYS

 

Eil. Nr.

Metai

Gaminių ir pakuočių atliekų pavadinimas

Naudojimas ir (ar) perdirbimas

(Gaminių ir pakuočių atliekų naudojimas ir (ar) perdirbimas Atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu 2 priede nurodytais R1, R3–R5 būdais Lietuvos Respublikos arba kitos valstybės narės teritorijoje)

Užduotis, atsižvelgiant į tiektų Lietuvos Respublikos vidaus rinkai gaminių ir vienkartinių pripildytų pakuočių kiekį, proc.

I. GAMINIŲ ATLIEKŲ NAUDOJIMO IR (AR) PERDIRBIMO UŽDUOTYS

1.

nuo 2021 m.

motociklų ir lengvųjų automobilių padangos

perdirbimas ar kitoks naudojimas

80

nuo 2025 m.

85

nuo 2030 m.

90

2.

nuo 2021 m.

autobusų, krovininių automobilių, žemės ūkio, miško ūkio, orlaivių, statybos ir pramonės paskirties transporto priemonių padangos ir kitos padangos, sveriančios daugiau kaip 3 kg

perdirbimas ar kitoks naudojimas

80

nuo 2025 m.

85

nuo 2030 m.

90

3.

nuo 2021 m.

galvaniniai elementai (baterijos)

perdirbimas

45

4.

nuo 2021 m.

akumuliatoriai

perdirbimas

45

5.

nuo 2021 m.

vidaus degimo variklių degalų ir (ar) tepalų filtrai, jų dalys ir komponentai

perdirbimas ar kitoks naudojimas

80

6.

nuo 2021 m.

vidaus degimo variklių įsiurbiamo oro filtrai, jų dalys ir komponentai

perdirbimas ar kitoks naudojimas

80

7.

nuo 2021 m.

autotransporto priemonių amortizatoriai

perdirbimas ar kitoks naudojimas

80

II. PAKUOČIŲ ATLIEKŲ NAUDOJIMO IR (AR) PERDIRBIMO UŽDUOTYS

8.

2021 m.

stiklinės pakuotės

perdirbimas

65

2022 m.

67

2023 m.

70

2024 m.

70

nuo 2025 m.

70

nuo 2030 m.

75

9.

2021 m.

plastikinės pakuotės

 

naudojimas,

iš jo perdirbimas

50

37

2022 m.

65

55

2023 m.

70

60

2024 m.

73

63

nuo 2025 m.

perdirbimas

65

nuo 2030 m.

70

10.

2021 m.

PET pakuotės

naudojimas,

iš jo perdirbimas

50

37

2022 m.

65

55

2023 m.

70

60

2024 m.

73

63

nuo 2025 m.

perdirbimas

65

nuo 2030 m.

70

11.

2021 m.

kombinuotos pakuotės

naudojimas,

iš jo perdirbimas

25

20

nuo 2022 m.

30

25

nuo 2025 m.

perdirbimas

30

nuo 2030 m.

35

12.

2021 m.

metalinės pakuotės

perdirbimas

54

13.

nuo 2022 m.

metalinės (juodųjų metalų) pakuotės

perdirbimas

54

nuo 2025 m.

75

nuo 2030 m.

85

14.

nuo 2022 m.

metalinės (aliuminio) pakuotės

perdirbimas

54

nuo 2025 m.

55

nuo 2030 m.

65

15.

2021 m.

popierinės ir kartoninės pakuotės

naudojimas,

iš jo perdirbimas

80

76

2022 m.

85

80

2023 m.

85

81

2024 m.

85

82

nuo 2025 m.

perdirbimas

83

nuo 2030 m.

85

16.

nuo 2021 m.

medinės pakuotės

naudojimas,

iš jo perdirbimas

45

35

nuo 2025 m.

perdirbimas

35

nuo 2030 m.

37

17.

nuo 2021 m.

kitos pakuotės

naudojimas,

iš jo perdirbimas

45

22

nuo 2025 m.

perdirbimas

25

nuo 2030 m.

27

III. PAKUOČIŲ, KURIOMS TAIKOMA UŽSTATO UŽ VIENKARTINES PAKUOTES SISTEMA, ATLIEKŲ SURINKIMO IR PERDIRBIMO UŽDUOTYS

18.

nuo 2021 m.

stiklinės pakuotės

surinkimas ir perdirbimas

88

19.

nuo 2021 m.

plastikinės pakuotės

90

20.

nuo 2021 m.

PET pakuotės

90

21.

nuo 2021 m.

metalinės (juodųjų metalų) pakuotė

90

22.

nuo 2021 m.

metalinės (aliuminio) pakuotės

90

 

––––––––––––––––––––

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1546, 2011-12-28, Žin., 2011, Nr. 165-7864 (2011-12-31), i. k. 1111100NUTA00001546

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. lapkričio 24 d. nutarimo Nr. 1168 "Dėl apmokestinamųjų gaminių ir pakuočių atliekų naudojimo ir (ar) perdirbimo 2007–2012 metų užduočių patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1224, 2013-12-18, Žin., 2013, Nr. 134-6834 (2013-12-27); paskelbta TAR 2013-12-31, i. k. 2013-00205

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. lapkričio 24 d. nutarimo Nr. 1168 "Dėl Apmokestinamųjų gaminių ir pakuočių atliekų naudojimo ir (ar) perdirbimo užduočių patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1324, 2015-12-16, paskelbta TAR 2015-12-22, i. k. 2015-20173

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. lapkričio 24 d. nutarimo Nr. 1168 „Dėl apmokestinamųjų gaminių ir pakuočių atliekų naudojimo ir (ar) perdirbimo užduočių patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1113, 2017-12-20, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-20953

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. lapkričio 24 d. nutarimo Nr. 1168 „Dėl apmokestinamųjų gaminių ir pakuočių atliekų naudojimo ir (ar) perdirbimo užduočių patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 548, 2021-07-07, paskelbta TAR 2021-07-14, i. k. 2021-15866

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. lapkričio 24 d. nutarimo Nr. 1168 „Dėl apmokestinamųjų gaminių ir pakuočių atliekų naudojimo ir (ar) perdirbimo užduočių patvirtinimo“ pakeitimo