Suvestinė redakcija nuo 2011-01-01 iki 2011-03-26

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 100-3724, i. k. 1041100NUTA00000801

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL IŠMOKŲ VAIKAMS SKYRIMO IR MOKĖJIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2004 m. birželio 28 d. Nr. 801

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymo (Žin., 1994, Nr. 89-1706; 2004, Nr. 88-3208) 21 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatus (pridedama).

2. Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja nuo 2004 m. liepos 1 dienos.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRĖ                           VILIJA BLINKEVIČIŪTĖ


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2004 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 801

 

IŠMOKŲ VAIKAMS SKYRIMO IR MOKĖJIMO NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatai (toliau vadinama – Nuostatai) reglamentuoja Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymo (Žin., 1994, Nr. 89-1706; 2004, Nr. 88-3208) (toliau vadinama – Išmokų vaikams įstatymas) nustatytų išmokų (toliau vadinama – išmokos) skyrimo ir mokėjimo tvarką, taikomą ir Lietuvos Respublikos socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinojo įstatymo (Žin., 2009, Nr. 152-6820) (toliau vadinama – Socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinasis įstatymas) galiojimo laikotarpiu nustatytam išmokos vaikui skyrimui ir mokėjimui. Nuostatuose vartojamos sąvokos atitinka Išmokų vaikams įstatyme ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose vartojamas sąvokas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 245, 2009-04-01, Žin., 2009, Nr. 41-1564 (2009-04-11), i. k. 1091100NUTA00000245

Nr. 1785, 2009-12-23, Žin., 2009, Nr. 158-7171 (2009-12-31), i. k. 1091100NUTA00001785

 

2. Išmokos skiriamos tik nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantiems asmenims ir Lietuvos Respublikoje gyvenantiems užsieniečiams, įstatymų nustatyta tvarka paskirtiems vaiko, Lietuvos Respublikos piliečio, globėjais (rūpintojais), ir Lietuvos Respublikoje gyvenantiems vaikams užsieniečiams, kuriems įstatymų nustatyta tvarka globa (rūpyba) nustatyta Lietuvos Respublikoje arba kurių globos (rūpybos) vykdymą perėmė Lietuvos Respublikos kompetentinga institucija.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1013, 2006-10-17, Žin., 2006, Nr. 111-4226 (2006-10-19), i. k. 1061100NUTA00001013

Nr. 1216, 2008-11-24, Žin., 2008, Nr. 137-5420 (2008-11-29), i. k. 1081100NUTA00001216

 

3. Kai šią sąlygą atitinka vienas iš vaiko tėvų, vienkartinė išmoka vaikui, išmoka vaikui ir išmoka privalomosios tarnybos kario vaikui skiriamos, jeigu vaikas nuolat gyvena Lietuvos Respublikoje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1013, 2006-10-17, Žin., 2006, Nr. 111-4226 (2006-10-19), i. k. 1061100NUTA00001013

Nr. 1216, 2008-11-24, Žin., 2008, Nr. 137-5420 (2008-11-29), i. k. 1081100NUTA00001216

 

4. Išmokas skiria ir moka savivaldybės administracija, vadovaudamasi Išmokų vaikams įstatymu, Socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinojo įstatymo 12 straipsniu ir šiais Nuostatais, jeigu Europos Sąjungos reglamentai, tarptautinės sutartys nenumato kitų išmokų skyrimo sąlygų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1013, 2006-10-17, Žin., 2006, Nr. 111-4226 (2006-10-19), i. k. 1061100NUTA00001013

Nr. 1216, 2008-11-24, Žin., 2008, Nr. 137-5420 (2008-11-29), i. k. 1081100NUTA00001216

Nr. 1785, 2009-12-23, Žin., 2009, Nr. 158-7171 (2009-12-31), i. k. 1091100NUTA00001785

 

5. Išmokos mokamos iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1013, 2006-10-17, Žin., 2006, Nr. 111-4226 (2006-10-19), i. k. 1061100NUTA00001013

 

II. KREIPIMASIS DĖL IŠMOKŲ

 

6. Pareiškėjai, išskyrus asmenis, besikreipiančius dėl globos (rūpybos) išmokos, ir asmenis, besikreipiančius dėl išmokos vaikui, kuriam vaiko laikinoji globa (rūpyba) nustatyta tėvų prašymu dėl jų laikino išvykimo iš Lietuvos Respublikos, dėl išmokų kreipiasi į savivaldybės, kurios teritorijoje yra įregistruotas arba deklaruoja gyvenamąją vietą, o jeigu gyvenamosios vietos neturi, – savivaldybės, kurioje gyvena (toliau vadinama – gyvenamosios vietos savivaldybė), administraciją, pateikdami visus reikiamus dokumentus.

Globėjas (rūpintojas), kai vaiko laikinoji globa (rūpyba) nustatyta tėvų prašymu dėl jų laikino išvykimo iš Lietuvos Respublikos, dėl išmokos vaikui kreipiasi kaip tėvų įgaliotasis asmuo į vaiko tėvo ar motinos deklaruotos gyvenamosios vietos savivaldybės administraciją, pateikdamas prašymą skirti išmoką vaiko tėvo ar motinos vardu, vieno iš tėvų įstatymų nustatyta tvarka patvirtintus reikiamus dokumentus ir įgaliojimą. Jeigu vaikas, kuriam laikinoji globa (rūpyba) nustatyta tėvų prašymu dėl jų laikino išvykimo iš Lietuvos Respublikos, yra nuolatinis Lietuvos gyventojas ir nė vienas iš vaiko tėvų nedeklaravę gyvenamosios vietos Lietuvoje, dėl išmokos vaikui globėjas (rūpintojas) kreipiasi į savo gyvenamosios vietos savivaldybės administraciją, pateikdamas savo vardu prašymą skirti išmoką ir visus reikiamus dokumentus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1013, 2006-10-17, Žin., 2006, Nr. 111-4226 (2006-10-19), i. k. 1061100NUTA00001013

Nr. 1216, 2008-11-24, Žin., 2008, Nr. 137-5420 (2008-11-29), i. k. 1081100NUTA00001216

 

7. Dėl globos (rūpybos) išmokos vaikams, kuriems globa (rūpyba) nustatyta iki 2006 m. gruodžio 31 d. įskaitytinai, mokėjimo, išskyrus tuos atvejus, kai vaiko globėju (rūpintoju) iki 2006 m. gruodžio 31 d. įskaitytinai buvo paskirta apskrities viršininko įsteigta vaikų globos įstaiga, vaikų globėjai (rūpintojai) kreipiasi į savivaldybės, kurios teritorijoje globėjas (rūpintojas) įregistruotas arba deklaruoja gyvenamąją vietą, administraciją. Vaikų globėjai (rūpintojai) dėl globos (rūpybos) išmokos vaikams, kuriems globa (rūpyba) nustatyta po 2007 m. sausio 1 d. įskaitytinai, kreipiasi į savivaldybės, kurios vaiko teisių apsaugos institucijos teikimu vaikui buvo nustatyta globa (rūpyba), administraciją. Turintys teisę gauti globos (rūpybos) išmoką asmenys, besimokantys Lietuvos profesinio mokymo įstaigose ir aukštosiose mokyklose, kreipiasi į savivaldybės, kurios teritorijoje yra mokykla, administraciją, o studijuojantys užsienio valstybių bendrojo lavinimo mokyklose, profesinio mokymo įstaigose ar aukštosiose mokyklose – į savivaldybės, kurios teritorijoje deklaravę gyvenamąją vietą, administraciją.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1013, 2006-10-17, Žin., 2006, Nr. 111-4226 (2006-10-19), i. k. 1061100NUTA00001013

Nr. 1216, 2008-11-24, Žin., 2008, Nr. 137-5420 (2008-11-29), i. k. 1081100NUTA00001216

Nr. 1255, 2010-08-31, Žin., 2010, Nr. 104-5398 (2010-09-02), i. k. 1101100NUTA00001255

 

8. Kreipimosi dėl išmokos diena laikoma diena, kurią priimtas prašymas skirti išmoką. Kai kreipiantis dėl išmokos su prašymu pateikiami ne visi reikiami dokumentai, pareiškėjas gali juos pateikti per mėnesį nuo prašymo priėmimo dienos. Jeigu per mėnesį reikiamų dokumentų pareiškėjas nepateikia, jo prašymas laikomas nepateiktu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1013, 2006-10-17, Žin., 2006, Nr. 111-4226 (2006-10-19), i. k. 1061100NUTA00001013

 

9. Dėl išmokų skyrimo gali kreiptis vienas iš vaiko (vaikų) tėvų, globėjas (rūpintojas), vienas iš bendrai gyvenančių asmenų – dėl išmokų jo šeimoje augantiems vaikams, pats pilnametis ar nepilnametis asmuo, turintis teisę gauti išmoką, arba šių asmenų Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka įgaliotas asmuo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1216, 2008-11-24, Žin., 2008, Nr. 137-5420 (2008-11-29), i. k. 1081100NUTA00001216

 

III. DOKUMENTAI, BŪTINI ATITINKAMAI IŠMOKAI PASKIRTI

 

10. Kreipiantis dėl bet kurios Išmokų vaikams įstatyme nustatytos išmokos, būtina pateikti:

10.1. prašymą skirti atitinkamą išmoką, kuriame nurodomas asmens, turinčio teisę gauti išmoką, vardas, pavardė, asmens kodas, kreipiantis dėl išmokų vaikams – asmens, kuris kreipiasi dėl išmokų, vardas, pavardė, asmens kodas, vaiko vardas, pavardė, asmens kodas ir vaiko tėvų vardai, pavardės, asmens kodai. Jeigu globėjas (rūpintojas) yra juridinis asmuo, nurodomas institucijos pavadinimas, kodas, buveinė. Jeigu pateikiamas prašymas skirti išmokas už praėjusį laikotarpį, jame nurodomi duomenys apie gyvenamosios vietos deklaravimo pokyčius per praėjusį laikotarpį, bet ne ilgesnį nei 12 mėnesių iki prašymo pateikimo dienos, jeigu per šį laikotarpį deklaruota gyvenamoji vieta buvo keičiama. Prašyme nurodomas asmens informavimo būdas, kuriuo pageidaujama gauti informaciją dėl išmokos teikimo;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1255, 2010-08-31, Žin., 2010, Nr. 104-5398 (2010-09-02), i. k. 1101100NUTA00001255

 

10.2. asmens, turinčio teisę gauti išmoką, tapatybę patvirtinantį dokumentą, arba teisę užsieniečiui nuolat arba laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinantį dokumentą, jeigu tokį dokumentą privalo turėti pagal galiojančius teisės aktus (toliau vadinama – asmens tapatybės dokumentai), išskyrus tuos atvejus, kai valstybės elektroninės valdžios sistemoje teikiama tokios rūšies elektroninė paslauga ir dėl atitinkamos išmokos skyrimo kreipiamasi elektroniniu būdu. Asmuo, pateikdamas prašymą elektroniniu būdu, patvirtina savo tapatybę elektroniniu parašu arba kitais būdais, nustatytais Lietuvos Respublikos teisės aktuose. Fizinio ar juridinio asmens, turinčio teisę gauti išmoką, įgaliotas asmuo, be reikiamų dokumentų, turi pateikti savo asmens tapatybės dokumentą ir įgaliojimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1255, 2010-08-31, Žin., 2010, Nr. 104-5398 (2010-09-02), i. k. 1101100NUTA00001255

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 1216, 2008-11-24, Žin., 2008, Nr. 137-5420 (2008-11-29), i. k. 1081100NUTA00001216

 

11. Kreipiantis dėl vienkartinės išmokos gimusiam vaikui paskyrimo, būtina pateikti vaiko gimimo liudijimą arba civilinės metrikacijos skyriaus išduotą dokumentą, kai vaiko gimimo liudijimas neišduodamas. Kreipiantis dėl vienkartinės išmokos įvaikintam vaikui paskyrimo, būtina pateikti teismo sprendimą įvaikinti ir vaiko gimimo liudijimą. Šių dokumentų pateikti nereikia, jeigu pareiškėjo prašyme nurodyti duomenys yra Lietuvos Respublikos gyventojų registre ar kituose valstybės registruose.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1013, 2006-10-17, Žin., 2006, Nr. 111-4226 (2006-10-19), i. k. 1061100NUTA00001013

Nr. 965, 2007-09-11, Žin., 2007, Nr. 100-4071 (2007-09-22), i. k. 1071100NUTA00000965

Nr. 1785, 2009-12-23, Žin., 2009, Nr. 158-7171 (2009-12-31), i. k. 1091100NUTA00001785

 

12. Kreipiantis dėl išmokos vaikui paskyrimo, atsižvelgiant į aplinkybes, lemiančias asmens teisę į išmoką (toliau vadinama – aplinkybės) būtina:

12.1. pateikti mokymo įstaigos pažymą, jeigu vyresnis kaip 18 metų asmuo mokosi;

12.2. prašyme nurodyti ištuokos datą, jeigu vaiko tėvai yra nutraukę santuoką;

12.3. Neteko galios nuo 2011-01-01

Punkto naikinimas:

Nr. 245, 2009-04-01, Žin. 2009, Nr. 41-1564 (2009-04-11), i. k. 1091100NUTA00000245

Punkto pakeitimai:

Nr. 1785, 2009-12-23, Žin., 2009, Nr. 158-7171 (2009-12-31), i. k. 1091100NUTA00001785

 

12.4. Neteko galios nuo 2011-01-01

Punkto naikinimas:

Nr. 245, 2009-04-01, Žin. 2009, Nr. 41-1564 (2009-04-11), i. k. 1091100NUTA00000245

Punkto pakeitimai:

Nr. 1785, 2009-12-23, Žin., 2009, Nr. 158-7171 (2009-12-31), i. k. 1091100NUTA00001785

Nr. 1255, 2010-08-31, Žin., 2010, Nr. 104-5398 (2010-09-02), i. k. 1101100NUTA00001255

 

12.5. dokumentus apie globos (rūpybos) nustatymą ir asmens paskyrimą globėju (rūpintoju).

Papildyta punktu:

Nr. 1785, 2009-12-23, Žin., 2009, Nr. 158-7171 (2009-12-31), i. k. 1091100NUTA00001785

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 1216, 2008-11-24, Žin., 2008, Nr. 137-5420 (2008-11-29), i. k. 1081100NUTA00001216

Nr. 245, 2009-04-01, Žin., 2009, Nr. 41-1564 (2009-04-11), i. k. 1091100NUTA00000245

 

13. Kreipiantis dėl išmokos privalomosios tarnybos kario vaikui, būtina pateikti pažymą iš apskrities, rajono teritorinio gynybos štabo apie vaiko tėvo pašaukimą į privalomąją karo tarnybą.

14. Kreipiantis dėl globos (rūpybos) išmokos, atsižvelgiant į aplinkybes, būtina pateikti:

14.1. Neteko galios nuo 2008-11-30

Punkto naikinimas:

Nr. 1216, 2008-11-24, Žin. 2008, Nr. 137-5420 (2008-11-29), i. k. 1081100NUTA00001216

 

14.2. dokumentus apie globos (rūpybos) nustatymą ir asmens paskyrimą globėju (rūpintoju);

14.3. šeimynos ar nevyriausybinės vaikų globos institucijos arba valstybės ar savivaldybės vaikų globos institucijos registravimo dokumentą;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1013, 2006-10-17, Žin., 2006, Nr. 111-4226 (2006-10-19), i. k. 1061100NUTA00001013

 

14.4. Neteko galios nuo 2006-10-20

Punkto naikinimas:

Nr. 1013, 2006-10-17, Žin. 2006, Nr. 111-4226 (2006-10-19), i. k. 1061100NUTA00001013

Punkto pakeitimai:

Nr. 278, 2005-03-14, Žin., 2005, Nr. 35-1154 (2005-03-17), i. k. 1051100NUTA00000278

 

14.5. teismo sprendimą dėl išlaikymo vaikui priteisimo, jeigu vaikui priteistas išlaikymas;

14.6. duomenis apie praėjusį iki kreipimosi mėnesį ar kreipimosi mėnesį gautą išlaikymą, jeigu išlaikymas priteistas kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis (pažymą iš įmonės, įstaigos ar organizacijos, kai išlaikymas mokamas iš darbo užmokesčio, pažymą iš Vaikų išlaikymo fondo administracijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kai vaikas gauna Vaikų išlaikymo fondo išmoką; pašto perlaidas, kai išlaikymas vaikui gaunamas paštu, ir kita). Jeigu globėjas (rūpintojas) kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis priteisto išlaikymo praėjusį mėnesį negavo, jis raštu tai patvirtina prašyme;

Punkto pakeitimai:

Nr. 965, 2007-09-11, Žin., 2007, Nr. 100-4071 (2007-09-22), i. k. 1071100NUTA00000965

Nr. 1255, 2010-08-31, Žin., 2010, Nr. 104-5398 (2010-09-02), i. k. 1101100NUTA00001255

 

14.7. mokyklos pažymą, kai vaikas (asmuo) yra išlaikomas (nemokamai gauna nakvynę ir maistą) bendrojo lavinimo mokyklos, mokyklos ar profesinio mokymo įstaigos bendrabutyje;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1013, 2006-10-17, Žin., 2006, Nr. 111-4226 (2006-10-19), i. k. 1061100NUTA00001013

Nr. 1216, 2008-11-24, Žin., 2008, Nr. 137-5420 (2008-11-29), i. k. 1081100NUTA00001216

 

14.8. Neteko galios nuo 2008-11-30

Punkto naikinimas:

Nr. 1216, 2008-11-24, Žin. 2008, Nr. 137-5420 (2008-11-29), i. k. 1081100NUTA00001216

 

14.9. mokyklos pažymą, jeigu vyresnis kaip 18 metų asmuo mokosi.

15. Kreipiantis dėl vienkartinės išmokos įsikurti, atsižvelgiant į aplinkybes, būtina:

15.1. pateikti dokumentus apie globos (rūpybos) nustatymą;

15.2. pateikti teismo sprendimą dėl nepilnamečio pripažinimo veiksniu, jeigu vaikas emancipuotas;

15.3. prašyme nurodyti santuokos datą, jeigu nepilnametis yra įregistravęs santuoką.

Punkto pakeitimai:

Nr. 245, 2009-04-01, Žin., 2009, Nr. 41-1564 (2009-04-11), i. k. 1091100NUTA00000245

 

16. Kreipiantis dėl vienkartinės išmokos nėščiai moteriai, būtina pateikti:

16.1. sveikatos priežiūros įstaigos išduotą pažymą apie nėštumą ar vaiko gimimo liudijimą arba civilinės metrikacijos skyriaus išduotą dokumentą, kai vaiko gimimo liudijimas neišduodamas. Šių dokumentų pateikti nereikia, jeigu pareiškėjo prašyme nurodyti duomenys yra Lietuvos Respublikos gyventojų registre ar kituose valstybės registruose.

Punkto pakeitimai:

Nr. 278, 2005-03-14, Žin., 2005, Nr. 35-1154 (2005-03-17), i. k. 1051100NUTA00000278

Nr. 965, 2007-09-11, Žin., 2007, Nr. 100-4071 (2007-09-22), i. k. 1071100NUTA00000965

Nr. 1785, 2009-12-23, Žin., 2009, Nr. 158-7171 (2009-12-31), i. k. 1091100NUTA00001785

 

16.2. Neteko galios nuo 2006-10-20

Punkto naikinimas:

Nr. 1013, 2006-10-17, Žin. 2006, Nr. 111-4226 (2006-10-19), i. k. 1061100NUTA00001013

Punkto pakeitimai:

Nr. 1013, 2006-10-17, Žin., 2006, Nr. 111-4226 (2006-10-19), i. k. 1061100NUTA00001013

 

17. Kreipdamasis dėl išmokos skyrimo, asmuo pateikia reikiamų dokumentų originalus, išskyrus tuos atvejus, kai dėl atitinkamos išmokos skyrimo kreipiamasi elektroniniu būdu. Dokumentus priėmęs asmuo privalo padaryti ir patvirtinti šių dokumentų (išskyrus asmens tapatybės dokumentus) kopijas. Jeigu valstybės elektroninės valdžios sistemoje teikiama tokios rūšies elektroninė paslauga ir prašymas skirti išmoką pateikiamas elektroniniu būdu, asmuo turi nurodyti, kokios įstaigos gali patvirtinti jo prašyme pateiktą informaciją.

Punkto pakeitimai:

Nr. 278, 2005-03-14, Žin., 2005, Nr. 35-1154 (2005-03-17), i. k. 1051100NUTA00000278

Nr. 1216, 2008-11-24, Žin., 2008, Nr. 137-5420 (2008-11-29), i. k. 1081100NUTA00001216

 

18. Kilus abejonėms, savivaldybės administracija turi teisę pareikalauti, kad pareiškėjas pateiktų kitus papildomus, tam tikras aplinkybes patikslinančius dokumentus.

19. Jeigu prašymas skirti išmoką siunčiamas paštu arba dėl išmokos kreipiasi įgaliotas asmuo, prie prašymo pridedamos visų reikiamų dokumentų kopijos, patvirtintos įstatymų nustatyta tvarka.

20. Savivaldybės administracija gautą prašymą ir prie jo pridėtus reikiamus dokumentus tą pačią dieną registruoja ir išduoda (arba išsiunčia) pranešimą apie prašymo ir dokumentų gavimą, nurodydama jų registravimo datą. Elektroniniu būdu gautas prašymas registruojamas ir tvarkomas pagal Elektroninių dokumentų valdymo taisykles, patvirtintas Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2006 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. V-12 (Žin., 2006, Nr. 7-268), pranešimas apie prašymo gavimą ir vykdymo būklę tą pačią dieną perduodamas į elektroninių paslaugų sistemos paslaugos teikimo eigos stebėsenos modulį.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1216, 2008-11-24, Žin., 2008, Nr. 137-5420 (2008-11-29), i. k. 1081100NUTA00001216

 

IV. IŠMOKŲ SKYRIMAS

 

21. Išmokos skiriamos savivaldybės administracijos direktoriaus arba jo įgalioto asmens sprendimu. Jeigu priimamas sprendimas neskirti išmokos, būtina nurodyti atsisakymo skirti išmoką priežastis ir šio sprendimo apskundimo tvarką.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1785, 2009-12-23, Žin., 2009, Nr. 158-7171 (2009-12-31), i. k. 1091100NUTA00001785

 

22. Sprendimas dėl išmokos, išskyrus vienkartinę išmoką vaikui ir vienkartinę išmoką nėščiai moteriai, skyrimo turi būti priimtas ne vėliau kaip per mėnesį nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų gavimo dienos. Sprendimas dėl vienkartinės išmokos vaikui ir vienkartinės išmokos nėščiai moteriai skyrimo priimamas ir išmokos išmokamos per 10 darbo dienų nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų gavimo savivaldybės administracijoje dienos. Savivaldybės administracija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo asmens prašyme nurodytu informavimo būdu praneša pareiškėjui apie priimtą sprendimą. Jeigu valstybės elektroninės valdžios sistemoje teikiama tokios rūšies elektroninė paslauga, savivaldybės administracija, priėmusi sprendimą dėl elektroniniu būdu pateikto prašymo, tą pačią dieną priimtą sprendimą pateikia elektroninių paslaugų sistemos paslaugos teikimo eigos stebėsenos modulyje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1013, 2006-10-17, Žin., 2006, Nr. 111-4226 (2006-10-19), i. k. 1061100NUTA00001013

Nr. 1216, 2008-11-24, Žin., 2008, Nr. 137-5420 (2008-11-29), i. k. 1081100NUTA00001216

Nr. 1255, 2010-08-31, Žin., 2010, Nr. 104-5398 (2010-09-02), i. k. 1101100NUTA00001255

 

23. Apskaičiuojant šeimos ar bendrai gyvenančių asmenų vidutines pajamas, tenkančias vienam asmeniui per mėnesį, skaičiuojamos Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymo 15 straipsnio 1 dalyje nustatytos gautos pajamos:

23.1. išskaičiavus gyventojų pajamų mokestį ir valstybinio socialinio draudimo įmokas;

23.2. įskaitant gautas sumas į pajamas tų mėnesių, už kuriuos jos išmokėtos;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1255, 2010-08-31, Žin., 2010, Nr. 104-5398 (2010-09-02), i. k. 1101100NUTA00001255

 

23.3. piniginių lėšų, mokamų vaikui išlaikyti (alimentų), neįskaitant į jas mokančio asmens pajamas;

23.4. neįskaitant globojamo vaiko gautų pajamų į globėjų (rūpintojų) šeimos ar jį globojančių asmenų gautas pajamas. Skaičiuojant šeimos ar bendrai gyvenančių asmenų auginamų vaikų skaičių, globojamas vaikas įskaitomas.

Jeigu kreipimosi dėl išmokos vaikui metu pareiškėjo šeimos narių ar bendrai gyvenančių asmenų skaičius pasikeitęs, palyginti su laikotarpiu, pagal kurį skaičiuojamos gautos pajamos teisei į išmoką nustatyti, vidutinės pajamos, tenkančios vienam asmeniui per mėnesį, apskaičiuojamos sudedant kiekvieno kreipimosi metu esančio šeimos nario ar bendrai gyvenančio asmens pajamas, gautas per vertinamą laikotarpį arba šio laikotarpio dalį tų asmenų, kurie šeimos nariais ar bendrai gyvenančiais asmenimis tapo vertinamo laikotarpio eigoje, ir dalijant pajamų sumą iš kreipimosi metu nurodyto asmenų skaičiaus bei 12 mėnesių laikotarpio;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1255, 2010-08-31, Žin., 2010, Nr. 104-5398 (2010-09-02), i. k. 1101100NUTA00001255

 

23.5. pajamas iš žemės ūkio veiklos, skaičiuojant pagal šios veiklos apskaitos dokumentus, netaikant pajamų nustatymo pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintus žemės ūkio veiklos pajamų, įvertintų pagal sąlygines išlaidas, normatyvus arba pajamų normą hektarui žemės ūkio naudmenų;

Papildyta punktu:

Nr. 1255, 2010-08-31, Žin., 2010, Nr. 104-5398 (2010-09-02), i. k. 1101100NUTA00001255

 

23.6. skaičiuojant šeimos ar bendrai gyvenančių asmenų gautas pajamas tuo laikotarpiu, pagal kurį nustatoma teisė į išmoką vaikui, jeigu kreipiamasi dėl išmokos mokėjimo už praėjusį laikotarpį.

Papildyta punktu:

Nr. 1255, 2010-08-31, Žin., 2010, Nr. 104-5398 (2010-09-02), i. k. 1101100NUTA00001255

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 1785, 2009-12-23, Žin., 2009, Nr. 158-7171 (2009-12-31), i. k. 1091100NUTA00001785

 

24. Neteko galios nuo 2011-01-01

Punkto naikinimas:

Nr. 245, 2009-04-01, Žin. 2009, Nr. 41-1564 (2009-04-11), i. k. 1091100NUTA00000245

Punkto pakeitimai:

Nr. 245, 2009-04-01, Žin., 2009, Nr. 41-1564 (2009-04-11), i. k. 1091100NUTA00000245

Nr. 1785, 2009-12-23, Žin., 2009, Nr. 158-7171 (2009-12-31), i. k. 1091100NUTA00001785

 

25. Vienkartinės išmokos vaikui, vienkartinės išmokos įsikurti ir vienkartinės išmokos nėščiai moteriai dydis apskaičiuojamas pagal teisės į išmoką atsiradimo dieną galiojančius išmokos ir bazinės socialinės išmokos dydžius. Išmokos vaikui, išmokos privalomosios tarnybos kario vaikui ir globos (rūpybos) išmokos dydis apskaičiuojamas pagal tą mėnesį, už kurį išmoka mokama, galiojančius išmokos ir bazinės socialinės išmokos dydžius.

Punkto pakeitimai:

Nr. 278, 2005-03-14, Žin., 2005, Nr. 35-1154 (2005-03-17), i. k. 1051100NUTA00000278

Nr. 1013, 2006-10-17, Žin., 2006, Nr. 111-4226 (2006-10-19), i. k. 1061100NUTA00001013

Nr. 1216, 2008-11-24, Žin., 2008, Nr. 137-5420 (2008-11-29), i. k. 1081100NUTA00001216

Nr. 245, 2009-04-01, Žin., 2009, Nr. 41-1564 (2009-04-11), i. k. 1091100NUTA00000245

 

26. Jeigu periodinė išmoka skiriama ne už visą mėnesį, jos dydis apskaičiuojamas proporcingai to mėnesio kalendorinių dienų, už kurias išmoka skiriama, skaičiui.

Išmokos, išskyrus vienkartines išmokas, mokamos už praėjusį mėnesį iki einamojo mėnesio 25 dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1216, 2008-11-24, Žin., 2008, Nr. 137-5420 (2008-11-29), i. k. 1081100NUTA00001216

 

27. Savivaldybės administracija, priėmusi sprendimą skirti išmokas vaikams:

Punkto pakeitimai:

Nr. 1785, 2009-12-23, Žin., 2009, Nr. 158-7171 (2009-12-31), i. k. 1091100NUTA00001785

27.1. jos mokėjimą vykdo iki atsiranda aplinkybės, turinčios įtakos išmokos dydžio pasikeitimui, išmokos mokėjimo sustabdymui ar nutraukimui;

27.2. Neteko galios nuo 2011-01-01

Punkto naikinimas:

Nr. 245, 2009-04-01, Žin. 2009, Nr. 41-1564 (2009-04-11), i. k. 1091100NUTA00000245

Punkto pakeitimai:

Nr. 1785, 2009-12-23, Žin., 2009, Nr. 158-7171 (2009-12-31), i. k. 1091100NUTA00001785

Nr. 1255, 2010-08-31, Žin., 2010, Nr. 104-5398 (2010-09-02), i. k. 1101100NUTA00001255

 

27.3. kiekvienam šeimos ar bendrai gyvenančių asmenų auginamam ir (ar) globojamam vaikui, iki jam sukaks 18 metų, skiria ir moka išmoką vaikui, jeigu šeima ar bendrai gyvenantys asmenys augina ir (ar) globoja tris ir daugiau vaikų ir pilnamečiai vaikai ar buvę globojami vaikai mokosi pagal bendrojo lavinimo programą, formaliojo profesinio mokymo programą pirmajai kvalifikacijai įgyti ar studijuoja aukštojoje mokykloje pagal dieninės studijų formos nuosekliųjų studijų programą ar nuolatinės studijų formos programą (įskaitant ir akademinių atostogų laikotarpį), bet ne ilgiau kaip iki jiems sukanka 24 metai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1785, 2009-12-23, Žin., 2009, Nr. 158-7171 (2009-12-31), i. k. 1091100NUTA00001785

 

27.4. sustabdo išmokos mokėjimą tuo atveju, jeigu vyresnis negu 18 metų asmuo, turintis teisę gauti išmokas, mokosi, tačiau kiekvienais naujaisiais mokslo metais per mėnesį nuo mokslo metų toje mokymo įstaigoje pradžios nepateikia Nuostatų 12 punkte nurodytos pažymos;

27.5. besimokančiajam mokymo įstaigoje baigiamaisiais mokymosi metais išmokas skiria iki tų mokslo metų pabaigos. Baigiančiajam dieninę bendrojo lavinimo mokyklą išmokas, išskyrus išmoką vaikui, skiria ir moka iki tų pačių metų rugsėjo 1 dienos;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1255, 2010-08-31, Žin., 2010, Nr. 104-5398 (2010-09-02), i. k. 1101100NUTA00001255

 

27.6. globos (rūpybos) išmoką moka socialinės globos įstaigai, jeigu besimokantis vyresnis negu 18 metų asmuo lieka gyventi ir yra išlaikomas (nemokamai gauna nakvynę, maistą ir kitas paslaugas) socialinės globos įstaigoje, kurioje iki pilnametystės jam buvo nustatyta globa (rūpyba);

27.7. turi teisę pagal Išmokų vaikams įstatymo 18 straipsnį apklausti asmenis, turinčius teisę gauti išmokas, tikrinti jų pateiktus dokumentus, reikalauti papildomos informacijos, įrodančios teisę gauti išmokas vaikui, ir neskirti šių išmokų, sustabdyti arba nutraukti jų mokėjimą, jeigu gavėjas (jo atstovas pagal įstatymą) nepateikia teisingos informacijos, įrodančios asmens teisę gauti įstatymu nustatytas išmokas, ir nevykdo kitų Išmokų vaikams įstatymo 19 straipsnyje nustatytų pareigų, tėvams apribota tėvų valdžia, globėjas (rūpintojas) atleistas ar nušalintas nuo globėjo (rūpintojo) pareigų;

27.8. duomenis apie išmokų gavėjus, jiems paskirtas ir išmokėtas išmokas privalo registruoti SPIS.

Punkto pakeitimai:

Nr. 278, 2005-03-14, Žin., 2005, Nr. 35-1154 (2005-03-17), i. k. 1051100NUTA00000278

Nr. 1013, 2006-10-17, Žin., 2006, Nr. 111-4226 (2006-10-19), i. k. 1061100NUTA00001013

Nr. 965, 2007-09-11, Žin., 2007, Nr. 100-4071 (2007-09-22), i. k. 1071100NUTA00000965

Nr. 1216, 2008-11-24, Žin., 2008, Nr. 137-5420 (2008-11-29), i. k. 1081100NUTA00001216

Nr. 245, 2009-04-01, Žin., 2009, Nr. 41-1564 (2009-04-11), i. k. 1091100NUTA00000245

 

28. Skiriant globos (rūpybos) išmoką neįgaliam vaikui, įstatymų nustatyta tvarka gaunančiam valstybinę socialinio draudimo maitintojo netekimo pensiją, iš nustatyto išmokos dydžio išskaičiuojama tik ta maitintojo netekimo pensijos dalis, kuri lieka atėmus vaikui galinčios priklausyti šalpos išmokos, nustatytos Lietuvos Respublikos valstybinių šalpos išmokų įstatyme (Žin., 1994, Nr. 96-1873; 2005, Nr. 71-2556), dydį.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1013, 2006-10-17, Žin., 2006, Nr. 111-4226 (2006-10-19), i. k. 1061100NUTA00001013

 

29. Kai išmokos gavėjas, gaunantis globos (rūpybos) išmoką, įstatymų nustatyta tvarka gauna našlaičių pensiją ir (arba) vaikui išlaikyti kas mėnesį mokamą periodinę išmoką, vaiko globos (rūpybos) išmokos dydis yra lygus skirtumui tarp išmokos gavėjui nustatyto vaiko globos (rūpybos) išmokos dydžio bei gaunamos našlaičių pensijos ir (arba) vaiko išlaikymui kas mėnesį mokamos periodinės išmokos dydžio. Už du ar daugiau mėnesių iš karto išmokėta našlaičių pensija ar piniginės lėšos vaikui išlaikyti išskaičiuojamos mokant globos (rūpybos) išmoką už  tą mėnesį, kurį jos buvo gautos.

Jeigu vaikas (asmuo) išlaikomas (nemokamai gauna nakvynę ir maistą) bendrojo lavinimo mokyklos ar profesinio mokymo įstaigos bendrabutyje ir įstatymų nustatyta tvarka gauna našlaičių pensiją ir (arba) vaikui išlaikyti kas mėnesį mokamą periodinę išmoką, jam mokama išmoka, lygi skirtumui tarp 2 bazinių socialinių išmokų dydžių bei gaunamos našlaičių pensijos ir (arba) vaikui išlaikyti kas mėnesį mokamos periodinės išmokos dydžio.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1013, 2006-10-17, Žin., 2006, Nr. 111-4226 (2006-10-19), i. k. 1061100NUTA00001013

Nr. 1216, 2008-11-24, Žin., 2008, Nr. 137-5420 (2008-11-29), i. k. 1081100NUTA00001216

 

30. Globos (rūpybos) išmoka nuolatinės globos (rūpybos) nustatymo ar panaikinimo, globėjo ar rūpintojo paskyrimo, atleidimo ar nušalinimo nuo pareigų atveju skiriama ar nutraukiama nuo teismo sprendimo (nutarties) priėmimo dienos. Paskirtoji globos (rūpybos) išmoka mokama iki teismo sprendimo įvaikinti įsiteisėjimo dienos.

Papildyta punktu:

Nr. 1013, 2006-10-17, Žin., 2006, Nr. 111-4226 (2006-10-19), i. k. 1061100NUTA00001013

Punkto pakeitimai:

Nr. 1216, 2008-11-24, Žin., 2008, Nr. 137-5420 (2008-11-29), i. k. 1081100NUTA00001216

 

31. Išmoka privalomosios tarnybos kario vaikui skiriama nuo vaiko tėvo pašaukimo į privalomąją karo tarnybą dienos. Vaikui, gimusiam po jo tėvo pašaukimo į privalomąją karo tarnybą dienos, ši išmoka skiriama nuo vaiko gimimo dienos.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1013, 2006-10-17, Žin., 2006, Nr. 111-4226 (2006-10-19), i. k. 1061100NUTA00001013

 

32. Socialinės rizikos šeimoms išmokos teikiamos savivaldybių tarybų nustatyta tvarka.

 

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1013, 2006-10-17, Žin., 2006, Nr. 111-4226 (2006-10-19), i. k. 1061100NUTA00001013

 

V. KREIPIMOSI DĖL IŠMOKŲ TERMINAI

 

33. Vienkartinė išmoka gimusiam vaikui skiriama, jeigu dėl jos kreiptasi ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo vaiko gimimo dienos. Vaiko globėjui ji mokama, jeigu jis kreipiasi per 6 mėnesius nuo globos nustatymo dienos, bet ne vėliau kaip, iki vaikui sukaks pusantrų metų, ir jeigu vienkartinė išmoka už šį vaiką anksčiau nebuvo išmokėta. Vienkartinė išmoka įvaikintam vaikui skiriama, jeigu dėl jos kreiptasi ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo vaiko įvaikinimo dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1013, 2006-10-17, Žin., 2006, Nr. 111-4226 (2006-10-19), i. k. 1061100NUTA00001013

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1013, 2006-10-17, Žin., 2006, Nr. 111-4226 (2006-10-19), i. k. 1061100NUTA00001013

 

34. Išmoka vaikui, išmoka privalomosios tarnybos kario vaikui ir globos (rūpybos) išmoka skiriamos ir mokamos nuo teisės gauti išmoką atsiradimo dienos, tačiau ne daugiau kaip už 12 praėjusių mėnesių nuo visų dokumentų, būtinų išmokai skirti, pateikimo savivaldybės administracijai dienos.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1013, 2006-10-17, Žin., 2006, Nr. 111-4226 (2006-10-19), i. k. 1061100NUTA00001013

 

35. Vienkartinė išmoka įsikurti skiriama, jeigu prašymą skirti šią išmoką asmuo pateikė savivaldybės administracijai iki jam sukako 25 metai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1216, 2008-11-24, Žin., 2008, Nr. 137-5420 (2008-11-29), i. k. 1081100NUTA00001216

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1013, 2006-10-17, Žin., 2006, Nr. 111-4226 (2006-10-19), i. k. 1061100NUTA00001013

 

36. Vienkartinė išmoka nėščiai moteriai skiriama, jeigu dėl jos buvo kreiptasi ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo dienos, kurią moteriai buvo likę 70 kalendorinių dienų iki numatomos gimdymo datos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1013, 2006-10-17, Žin., 2006, Nr. 111-4226 (2006-10-19), i. k. 1061100NUTA00001013

Nr. 1216, 2008-11-24, Žin., 2008, Nr. 137-5420 (2008-11-29), i. k. 1081100NUTA00001216

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1013, 2006-10-17, Žin., 2006, Nr. 111-4226 (2006-10-19), i. k. 1061100NUTA00001013

 

VI. IŠMOKŲ MOKĖJIMAS

 

37. Išmoka pervedama į pareiškėjo nurodytą asmeninę, socialinės globos įstaigos, globėjo (rūpintojo), kai vaiko laikinoji globa (rūpyba) nustatyta tėvų prašymu dėl jų laikino išvykimo iš Lietuvos Respublikos, ar vaiko vardu atidarytą sąskaitą Lietuvos Respublikos teritorijoje esančiame banke ar banko skyriuje arba mokama per valstybės įmonės Lietuvos pašto vietos paštą pagal išmokos gavėjo gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikos teritorijoje. Prireikus išmoka gali būti mokama per savivaldybės kasą. Išmokos gavimo būdą, išskyrus socialinės rizikos šeimas, pasirenka jos gavėjas arba įstatymų nustatyta tvarka jo įgaliotas asmuo, arba vienas iš asmens, kuriam paskirta išmoka, tėvų (įtėvių), jo globėjas ar rūpintojas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1216, 2008-11-24, Žin., 2008, Nr. 137-5420 (2008-11-29), i. k. 1081100NUTA00001216

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1013, 2006-10-17, Žin., 2006, Nr. 111-4226 (2006-10-19), i. k. 1061100NUTA00001013

 

38. Išmoka gali būti mokama pagal įgaliojimą.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1013, 2006-10-17, Žin., 2006, Nr. 111-4226 (2006-10-19), i. k. 1061100NUTA00001013

 

39. Jeigu išmokos gavėjas, gaunantis periodinę išmoką, persikelia gyventi į kitą savivaldybę, išmokos mokėjimas ankstesnėje savivaldybėje nutraukiamas išmokėjus ją už tą mėnesį, kurį asmuo pakeitė gyvenamąją vietą. Naujosios gyvenamosios vietos savivaldybėje ši išmoka skiriama ir mokama nustatytąja tvarka, bet ne anksčiau kaip nuo kito mėnesio, kurį asmens gyvenamoji vieta buvo pakeista. Jeigu pareiškėjo gyvenamoji vieta pasikeitė ir jis dėl išmokų ankstesnėje savivaldybėje nesikreipė, išmokas už praėjusį laikotarpį, kai asmuo turi teisę jas gauti, moka ta savivaldybė, kurioje asmuo kreipimosi dėl išmokų metu yra deklaravęs gyvenamąją vietą. Pasikeitus globėjui (rūpintojui), už praėjusį laikotarpį priklausančios neišmokėtos išmokos išmokamos toje savivaldybėje, kurioje jos buvo paskirtos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1216, 2008-11-24, Žin., 2008, Nr. 137-5420 (2008-11-29), i. k. 1081100NUTA00001216

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1013, 2006-10-17, Žin., 2006, Nr. 111-4226 (2006-10-19), i. k. 1061100NUTA00001013

 

40. Vienkartinė išmoka įsikurti grynaisiais pinigais neišmokama, išskyrus tuos atvejus, kai lieka nepanaudota mažesnė negu 1 bazinės socialinės išmokos dydžio išmokos dalis, kuri gali būti išmokama grynaisiais pinigais pačiam išmokos gavėjui. Savivaldybės administracijos direktoriaus arba jo įgalioto asmens sprendimu vienkartinė išmoka įsikurti pervedama viso dydžio arba dalimis tiesiogiai kredito teikėjui, būsto savininkui, darbų atlikėjui, kitam juridiniam ar fiziniam asmeniui pagal pareiškėjo pateiktus dokumentus, patvirtinančius būsto įsigijimą, baldų, namų apyvokos reikmenų ar vaizdo ir garso, buitinės technikos įsigijimą, būsto nuomą, atliktus remonto darbus ir panašiai. Ši išmoka turi būti panaudota per 24 mėnesius nuo sprendimo skirti išmoką priėmimo dienos, o nepanaudotą išmokos sumą savivaldybės administracija grąžina į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1013, 2006-10-17, Žin., 2006, Nr. 111-4226 (2006-10-19), i. k. 1061100NUTA00001013

Nr. 1216, 2008-11-24, Žin., 2008, Nr. 137-5420 (2008-11-29), i. k. 1081100NUTA00001216

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1013, 2006-10-17, Žin., 2006, Nr. 111-4226 (2006-10-19), i. k. 1061100NUTA00001013

 

41. Išmokos gavėjui mirus, iki mirties dienos neišmokėta priklausiusi išmokos suma išmokama kitam suaugusiam išmokos gavėjo šeimos nariui arba, jo nesant, pervedama į vaiko (vaikų) vardu atidarytas sąskaitas banke. Nepanaudota vienkartinės išmokos įsikurti suma išmokama pinigais mirusio išmokos gavėjo sutuoktiniui arba pervedama į jo vaiko (vaikų) vardu atidarytą sąskaitą banke.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1216, 2008-11-24, Žin., 2008, Nr. 137-5420 (2008-11-29), i. k. 1081100NUTA00001216

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1013, 2006-10-17, Žin., 2006, Nr. 111-4226 (2006-10-19), i. k. 1061100NUTA00001013

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

42. Neteko galios nuo 2011-01-01

Punkto naikinimas:

Nr. 245, 2009-04-01, Žin. 2009, Nr. 41-1564 (2009-04-11), i. k. 1091100NUTA00000245

Punkto pakeitimai:

Nr. 1216, 2008-11-24, Žin., 2008, Nr. 137-5420 (2008-11-29), i. k. 1081100NUTA00001216

Nr. 245, 2009-04-01, Žin., 2009, Nr. 41-1564 (2009-04-11), i. k. 1091100NUTA00000245

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1013, 2006-10-17, Žin., 2006, Nr. 111-4226 (2006-10-19), i. k. 1061100NUTA00001013

 

43. Neteko galios nuo 2011-01-01

Punkto naikinimas:

Nr. 245, 2009-04-01, Žin. 2009, Nr. 41-1564 (2009-04-11), i. k. 1091100NUTA00000245

Papildyta punktu:

Nr. 245, 2009-04-01, Žin., 2009, Nr. 41-1564 (2009-04-11), i. k. 1091100NUTA00000245

 

44. Neteko galios nuo 2011-01-01

Punkto naikinimas:

Nr. 245, 2009-04-01, Žin. 2009, Nr. 41-1564 (2009-04-11), i. k. 1091100NUTA00000245

Papildyta punktu:

Nr. 245, 2009-04-01, Žin., 2009, Nr. 41-1564 (2009-04-11), i. k. 1091100NUTA00000245

 

45. Savivaldybės administracijos direktoriaus ar jo įgalioto asmens sprendimai dėl asmens teisės gauti išmokas skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) nustatyta tvarka.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1013, 2006-10-17, Žin., 2006, Nr. 111-4226 (2006-10-19), i. k. 1061100NUTA00001013

Nr. 245, 2009-04-01, Žin., 2009, Nr. 41-1564 (2009-04-11), i. k. 1091100NUTA00000245

 

46. Neteko galios nuo 2011-01-01

Punkto naikinimas:

Nr. 245, 2009-04-01, Žin. 2009, Nr. 41-1564 (2009-04-11), i. k. 1091100NUTA00000245

Papildyta punktu:

Nr. 245, 2009-04-01, Žin., 2009, Nr. 41-1564 (2009-04-11), i. k. 1091100NUTA00000245

Punkto pakeitimai:

Nr. 1785, 2009-12-23, Žin., 2009, Nr. 158-7171 (2009-12-31), i. k. 1091100NUTA00001785

 

______________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 278, 2005-03-14, Žin., 2005, Nr. 35-1154 (2005-03-17), i. k. 1051100NUTA00000278

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. 801 "Dėl Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1013, 2006-10-17, Žin., 2006, Nr. 111-4226 (2006-10-19), i. k. 1061100NUTA00001013

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. 801 "Dėl Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 965, 2007-09-11, Žin., 2007, Nr. 100-4071 (2007-09-22), i. k. 1071100NUTA00000965

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. 801 "Dėl Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1216, 2008-11-24, Žin., 2008, Nr. 137-5420 (2008-11-29), i. k. 1081100NUTA00001216

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. 801 "Dėl Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 245, 2009-04-01, Žin., 2009, Nr. 41-1564 (2009-04-11), i. k. 1091100NUTA00000245

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. 801 "Dėl Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1785, 2009-12-23, Žin., 2009, Nr. 158-7171 (2009-12-31), i. k. 1091100NUTA00001785

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. 801 "Dėl Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1255, 2010-08-31, Žin., 2010, Nr. 104-5398 (2010-09-02), i. k. 1101100NUTA00001255

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. 801 "Dėl išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo" pakeitimo