Suvestinė redakcija nuo 2018-05-01 iki 2019-08-31

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2010, Nr. 13-657, i. k. 1102250ISAK0000V-47

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL KEPENŲ TRANSPLANTACIJOS PASLAUGŲ TEIKIMO BEI APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2010 m. sausio 19 d. Nr. V-47

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 9 straipsnio 6 dalimi ir atsižvelgdamas į Privalomojo sveikatos draudimo tarybos 2009 m. gruodžio 22 d. nutarimą Nr. 7/4 „Dėl Kepenų transplantacijos paslaugų teikimo bei apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

Preambulės pakeitimai:

Nr. V-612, 2016-05-12, paskelbta TAR 2016-05-17, i. k. 2016-13110

 

1. Tvirtinu Kepenų transplantacijos paslaugų teikimo bei apmokėjimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pavedu įsakymo vykdymo kontrolę viceministrui pagal veiklos sritį.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-612, 2016-05-12, paskelbta TAR 2016-05-17, i. k. 2016-13110

 

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                                 ALGIS ČAPLIKAS

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos

apsaugos ministro 2010 m. sausio 19 d.

įsakymu Nr. V-47

 

KEPENŲ transplantacijos paslaugų teikimo bei apmokėjimo

tvarkOS APRAŠAS

 

I. SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-612, 2016-05-12, paskelbta TAR 2016-05-17, i. k. 2016-13110

 

1. Kepenų transplantacijos paslaugų teikimo bei apmokėjimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato kepenų transplantacijos paslaugų teikimo bei apmokėjimo organizavimą.

2. Kepenų transplantacijos paslaugos teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos žmogaus audinių, ląstelių, organų donorystės ir transplantacijos įstatymu.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-612, 2016-05-12, paskelbta TAR 2016-05-17, i. k. 2016-13110

Nr. V-764, 2017-06-19, paskelbta TAR 2017-06-21, i. k. 2017-10358

 

3. Šiame Tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka pagrindines Lietuvos Respublikos žmogaus audinių, ląstelių, organų donorystės ir transplantacijos įstatyme naudojamas sąvokas.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-764, 2017-06-19, paskelbta TAR 2017-06-21, i. k. 2017-10358

 

4. Reikalavimai asmens sveikatos priežiūros įstaigai, kurioje teikiamos kepenų transplantacijos paslaugos (toliau – įstaiga, kurioje teikiamos transplantacijos paslaugos):

4.1. Įstaiga, kurioje teikiamos transplantacijos paslaugos, turi atitikti bendruosius medicinos įstaigoms keliamus higienos reikalavimus, nustatytus Lietuvos higienos normoje HN 47-1:2012 „Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. V-946 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 47-1:2012 „Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai“ patvirtinimo“;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-612, 2016-05-12, paskelbta TAR 2016-05-17, i. k. 2016-13110

 

4.2. Įstaigos, kurioje teikiamos transplantacijos paslaugos, naudojama įranga turi atitikti medicinos prietaisų saugos techninių reglamentų reikalavimus:

4.2.1. Medicinos priemonių (prietaisų) saugos techninio reglamento ir Aktyviųjų implantuojamųjų medicinos priemonių (prietaisų) saugos techninio reglamento, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. V-18 „Dėl Medicinos priemonių (prietaisų) saugos techninio reglamento ir Aktyviųjų implantuojamųjų medicinos priemonių (prietaisų) saugos techninio reglamento patvirtinimo“;

4.2.2. In vitro diagnostikos medicinos priemonių (prietaisų) saugos techninio reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 679 „Dėl In vitro diagnostikos medicinos priemonių (prietaisų) saugos techninio reglamento patvirtinimo“.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-764, 2017-06-19, paskelbta TAR 2017-06-21, i. k. 2017-10358

 

4.3. Įstaigoje, kurioje teikiamos transplantacijos paslaugos, turi būti laboratorinės, endoskopinės, radiologinės ir funkcinės diagnostikos padaliniai, dirbantys visą parą ir atliekantys šiame Tvarkos apraše nurodytus tyrimus.

4.4. Įstaiga, kurioje teikiamos kepenų transplantacijos paslaugos, turi teikti stacionarines tretinio lygio abdominalinės chirurgijos, gastroenterologijos / vaikų gastroenterologijos, vaikų / suaugusiųjų reanimacijos ir intensyviosios terapijos paslaugas bei ambulatorines tretinio lygio gastroenterologijos / vaikų gastroenterologijos bei abdominalinės chirurgijos paslaugas.

4.5. Įstaiga, kurioje teikiamos kepenų transplantacijos paslaugos, turi turėti licenciją teikti organų (kepenų) transplantacijos paslaugas

Punkto pakeitimai:

Nr. V-612, 2016-05-12, paskelbta TAR 2016-05-17, i. k. 2016-13110

 

4.6. Įstaiga, kurioje teikiamos kepenų transplantacijos paslaugos, turi užtikrinti, kad kepenų transplantacijos procese dalyvautų:

4.6.1. abdominalinės chirurgijos gydytojai, turintys galiojančią licenciją, ne mažesnį kaip 10 metų darbo stažą, turintys 5 metų patirtį kepenų chirurgijoje (atlikę ne mažiau kaip 10 kepenų rezekcijų (> 2 segmentų) per metus) ir tulžies latakų rekonstrukcinėje chirurgijoje bei stažavęsi pilvo organų transplantacijos srityje užsienio klinikose;

4.6.2. gydytojai kraujagyslių chirurgai, turintys galiojančią licenciją ir ne mažesnį kaip 10 metų darbo stažą, turintys 5 metų patirtį kraujagyslių rekonstrukcinėje chirurgijoje bei stažavęsi pilvo organų transplantacijos srityje užsienio klinikose;

4.6.3. gydytojai gastroenterologai, turintys galiojančią licenciją ir ne mažesnį kaip 5 metų darbo stažą bei stažavęsi pilvo organų transplantacijos srityje užsienio klinikose;

4.6.4. gydytojai vaikų gastroenterologai, turintys galiojančią licenciją ir ne mažesnį kaip 5 metų darbo stažą bei stažavęsi pilvo organų transplantacijos srityje užsienio klinikose;

4.6.5. gydytojai anesteziologai-reanimatologai, turintys galiojančią licenciją ir ne mažesnį kaip 5 metų darbo stažą bei stažavęsi pilvo organų transplantacijos srityje užsienio klinikose;

4.6.6. gydytojai alergologai ir klinikiniai imunologai, turintys galiojančią licenciją ir ne mažesnį kaip 5 metų darbo stažą transplantacijos srityje bei stažavęsi pilvo organų transplantacijos srityje užsienio klinikose;

4.6.7. bendrosios praktikos slaugytojos, turinčios galiojančią licenciją;

4.6.8. anestezijos ir intensyvios terapijos slaugytojos, turinčios galiojančią licenciją.

4.7. Įstaiga, kurioje teikiamos kepenų transplantacijos paslaugos, turi turėti už kepenų transplantacijų organizavimą, duomenų teikimą Nacionaliniam transplantacijos biurui prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Biuras) atsakingą įstaigos vadovo įgaliotą asmenį (toliau – Įgaliotas asmuo).

Papildyta punktu:

Nr. V-612, 2016-05-12, paskelbta TAR 2016-05-17, i. k. 2016-13110

 

5. Kepenų transplantacijos paslaugų etapai yra šie:

5.1. pacientų atranka kepenų transplantacijai;

5.2. potencialaus recipiento periodinis ambulatorinis ištyrimas;

5.3. potencialaus recipiento paruošimas gyvo / mirusio donoro kepenų transplantacijai;

5.4. potencialaus gyvo donoro atranka ir ištyrimas;

5.5. potencialaus mirusio donoro atranka ir tyrimas;

5.6. kepenų paėmimo operacija;

5.7. kepenų transplantacijos operacija;

5.8. recipiento gydymas ir ištyrimas stacionare po transplantacijos;

5.9. įvadinis imunosupresinis gydymas stacionare po transplantacijos;

5.10. recipiento ambulatorinis stebėjimas ir gydymas po transplantacijos;

5.11. recipiento gydymas stacionare po transplantacijos dėl chirurginių komplikacijų;

5.12. recipiento gydymas stacionare po transplantacijos dėl kitų priežasčių;

5.13. transplantato ūminės atmetimo reakcijos ištyrimas ir gydymas po transplantacijos;

5.14. steroidams rezistentiškos transplantato atmetimo reakcijos ištyrimas ir gydymas po transplantacijos;

5.15. citomegalo viruso infekcijos (CMV) ir kitų infekcijų ištyrimas ir gydymas po transplantacijos;

5.16. virusinio B hepatito ištyrimas ir gydymas po transplantacijos.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-471, 2010-05-25, Žin., 2010, Nr. 64-3184 (2010-06-03), i. k. 1102250ISAK000V-471

 

II. SKYRIUS
PACIENTŲ ATRANKA KEPENŲ TRANSPLANTACIJAI

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-612, 2016-05-12, paskelbta TAR 2016-05-17, i. k. 2016-13110

 

6. Kepenų transplantacijos operacijos indikacijos:

6.1. terminalinė kepenų cirozės stadija;

6.2. ūminis ar lėtinis kepenų funkcijos nepakankamumas;

6.3. kepenų navikai;

6.4. kitos įgytos bei įgimtos būklės, kurios sukelia realią grėsmę paciento gyvybei, išeikvojus visas medikamentinio ir chirurginio gydymo galimybes.

7. Skubios kepenų transplantacijos indikacijos:

7.1. kepenų arterijos trombozė ar pirminis nefunkcionavimas po transplantacijos;

7.2. ūminis kepenų funkcijos nepakankamumas, atitinkantis šiuos kriterijus:

7.2.1. paracetamolio sukeltas:

7.2.1.1. kraujo mėginio, paimto iš arterijos, pH<7.3 (nepriklausomai nuo encefalopatijos laipsnio);

7.2.1.2. arba INR>6,5 bei serumo kreatininas>300 mkmol/l, jei nustatyta III ar IV laipsnio encefalopatija;

7.2.2. neparacetamolio sukeltas:

7.2.2.1. INR >6,5 (nepriklausomai nuo encefalopatijos laipsnio);

7.2.3. arba trys iš penkių požymių:

7.2.3.1. amžius <11 m. ar >40 m.;

7.2.3.2. bendro bilirubino koncentracija serume >300 mkmol/l;

7.2.3.3. laikas tarp geltos atsiradimo ir hepatinės encefalopatijos išsivystymo ilgesnis nei  7 dienos;

7.2.3.4. INR>3,5;

7.2.3.5. kitos kepenų pažeidimo priežastys, nei virusiniai A ir B hepatitai;

7.2.4. Vilsono ligos sukeltas ūminis kepenų funkcijos nepakankamumas, jei išsivystė encefalopatija (nepriklausomai nuo kitų kriterijų);

7.2.5. Budd-Chiari sindromo sukeltas ūminis kepenų funkcijos nepakankamumas, jei išsivystė encefalopatija ir inkstų nepakankamumas (nepriklausomai nuo kitų kriterijų).

Punkto pakeitimai:

Nr. V-612, 2016-05-12, paskelbta TAR 2016-05-17, i. k. 2016-13110

 

8. Kepenų transplantacijos operacijos kontraindikacijos:

8.1. absoliučios:

8.1.1. sisteminės infekcijos;

8.1.2. aktyvios lėtinės infekcinės ligos;

8.1.3. ryškus širdies kraujagyslių sistemos, plaučių funkcijos nepakankamumas;

8.1.4. neišgydyti ekstrahepatiniai vėžiniai susirgimai;

8.1.5. sunkios eigos cukrinis diabetas;

8.1.6. aktyvi psichinė liga;

8.1.7. psichikos ir elgesio sutrikimai, vartojant alkoholį, psichotropines medžiagas;

8.1.8. paciento atsisakymas vykdyti gydytojo nurodymus;

8.2. santykinės:

8.2.1. ŽIV infekcija;

8.2.2. amžius daugiau kaip 70 metų;

8.2.3. cholangiokarcinoma;

8.2.4. vartų venos ir mezenterinių kraujagyslių trombozė;

8.2.5. ryškus ar morbidinis nutukimas (KMI > 40).

9. Gydantis gydytojas (gastroenterologas / vaikų gastroenterologas, infekcinių ligų, abdominalinės chirurgijos, klinikinės toksikologijos gydytojas, anesteziologas-reanimatologas), įvertinęs kepenų transplantacijos indikacijas ir kontraindikacijas, siunčia pacientą į įstaigą, kurioje teikiamos transplantacijos paslaugos, dėl tinkamumo kepenų transplantacijai. Siuntime (medicinos dokumentų išraše Nr. 027/a) gydytojas nurodo šių tyrimų rezultatus:

9.1. pilnas kraujo tyrimas;

9.2. kreatinino koncentracija;

9.3. albumino koncentracija;

9.4. aspartataminotransferazės (ASAT) aktyvumas;

9.5. alaninaminotransferazės (ALAT) aktyvumas;

9.6. šarminės fosfatazės (ŠF) aktyvumas;

9.7. gama gliutamiltranspeptidazės (GGT) aktyvumas;

9.8. bendro bilirubino koncentracija;

9.9. tiesioginio bilirubino koncentracija;

9.10. protrombino aktyvumas ir tarptautinis normalizuotas santykis (SPA / INR);

9.11. pilvo organų sonoskopija.

10. Įstaigos, kurioje teikiamos transplantacijos paslaugos, gydytojas gastroenterologas / vaikų gastroenterologas, įvertinęs paciento būklę, pateiktų medicinos dokumentų išraše Nr. 027/a tyrimų duomenis, organizuoja gydytojų gastroenterologų / vaikų gastroenterologų ir/arba abdominalinės chirurgijos gydytojų konsiliumą. Konsiliume dalyvaujantys gydytojai, esant Tvarkos aprašo 6 punkte nurodytoms kepenų transplantacijos indikacijoms, supažindina pacientą / jo atstovą (jei pacientas nepilnametis arba neveiksnus) su kepenų transplantacijos indikacijomis, operacijos rizika ir paslaugų teikimo tvarka, išdėstyta šiame Tvarkos apraše.

11. Pacientui / jo atstovui susipažinus su kepenų transplantacijos indikacijomis, operacijos rizika, paslaugų teikimo tvarka, pasirašius įstaigos, kurioje teikiamos transplantacijos paslaugos, vadovo patvirtintą paciento sutikimą, kad jam būtų atlikta kepenų transplantacija, gydytojas gastroenterologas / vaikų gastroenterologas stacionare paskiria ištyrimą, numatytą pacientų atrankos kepenų transplantacijai paslaugoje:

11.1. Laboratoriniai tyrimai:

11.1.1. bendras kraujo tyrimas;

11.1.2. kraujo grupės pagal ABO antigenus ir Rh (D) priklausomybės faktorius;

11.1.3. albumino koncentracija;

11.1.4. bendro bilirubino koncentracija;

11.1.5. tiesioginio bilirubino koncentracija;

11.1.6. aspartataminotransferazės (ASAT) aktyvumas;

11.1.7. alaninaminotransferazės (ALAT) aktyvumas;

11.1.8. šarminės fosfatazės (ŠF) aktyvumas;

11.1.9. gama gliutamiltranspeptidazės (GGT) aktyvumas;

11.1.10. protrombino aktyvumas ir tarptautinis normalizuotas santykis (SPA/INR);

11.1.11. fibrinogeno koncentracija;

11.1.12. aktyvintas dalinis tromboplastino laikas (ADTL);

11.1.13. šlapalo koncentracija;

11.1.14. kreatinino koncentracija;

11.1.15. šlapimo rūgšties koncentracija;

11.1.16. C reaktyvus baltymas (CRB);

11.1.17. natrio koncentracija;

11.1.18. kalio koncentracija;

11.1.19. chloridų koncentracija;

11.1.20. bendrojo cholesterolio koncentracija;

11.1.21. didelio tankio lipoproteinų cholesterolio koncentracija;

11.1.22. mažo tankio lipoproteinų cholesterolio koncentracija;

11.1.23. triacilglicerolių koncentracija;

11.1.24. gliukozės koncentracija serume (plazmoje);

11.1.25. hepatito A viruso antikūnai (anti HAV);

11.1.26. hepatito B viruso paviršinis antigenas (HBs Ag);

11.1.27. hepatito B viruso paviršinio antigeno antikūnai (anti HBs);

11.1.28. hepatito B viruso šerdinio antigeno antikūnai (anti HBcor);

11.1.29. hepatito C viruso antikūnai (anti HCV);

11.1.30. citomegalo viruso Ig M (CMV IgM);

11.1.31. citomegalo viruso Ig G (CMV IgG);

11.1.32. Epštein-Baro viruso Ig M (EBV Ig M);

11.1.33. Epštein-Baro viruso Ig G (EBV IgG);

11.1.34. Herpes simplex viruso 1 / 2 IgM (HSV 1 / 2 IgM);

11.1.35. Herpes simplex viruso 1 IgG (HSV 1 IgG);

11.1.36. Herpes zoster viruso IgM (HZV IgM);

11.1.37. Herpes zoster viruso IgG (HZV IgG);

11.1.38. toxoplasma gondii Ig M (TOXO IgM);

11.1.39. toxoplasma gondii Ig G (TOXO IgG);

11.1.40. žmogaus imunodeficito viruso ŽIV 1 ir ŽIV 2 antikūnai (anti ŽIV 1/2);

11.1.41. RPR reakcija;

11.1.42. pasėlis iš nosiaryklės dėl meticilinui atsparaus stafilokoko (MRSA);

11.1.43. alfa fetoproteinas;

11.1.44. vėžio žymuo Ca 19-9;

11.1.45. karcinoembrioninis antigenas (CEA);

11.1.46. bendras šlapimo tyrimas;

11.1.47. koprograma;

11.1.48. imunologinis tyrimas prieš kepenų transplantaciją.

11.2. Instrumentiniai tyrimai:

11.2.1. dvylikos derivacijų EKG su gydytojo aprašymu;

11.2.2. echokardioskopija;

11.2.3. pilvo ir retroperitoninio tarpo kraujagyslių dvigubas skenavimas;

11.2.4. pilvo organų sonoskopija;

11.2.5. diagnostinė ezofagogastroduodenoskopija;

11.2.6. krūtinės ląstos rentgenoskopija;

11.2.7. plaučių funkciniai mėginiai;

11.2.8. pilvo organų kompiuterinė angiografija;

11.2.9. ginekologinė sonoskopija (moterims) / urologinė sonoskopija (vyrams);

11.2.10. mamografija (moterims per 40 metų);

11.2.11. kolonoskopija (per 50 metų).

11.3. Gydytojų specialistų konsultacijos:

11.3.1. gydytojo otorinolaringologo;

11.3.2. gydytojo akušerio ginekologo / urologo;

11.3.3. psichologo / gydytojo psichiatro;

11.3.4. gydytojo odontologo;

11.3.5. gydytojo radiologo.

11.4. Papildomos gydytojų specialistų konsultacijos, laboratoriniai, instrumentiniai tyrimai atliekami pagal klinikines indikacijas.

12. Įstaigos, kurioje teikiamos transplantacijos paslaugos, gydytojas gastroenterologas / vaikų gastroenterologas, įvertinęs šio Tvarkos aprašo 11 punkte nurodytų tyrimų ir konsultacijų rezultatus, nenustatęs kepenų transplantacijos absoliučių kontraindikacijų, teikia pasiūlymą dėl konsiliumo organizavimo.

13. Konsiliumui, kuriame dalyvauja gydytojas gastroenterologas / vaikų gastroenterologas, abdominalinis chirurgas, nusprendus, kad pacientui reikia atlikti kepenų transplantaciją, ir pacientui pasirašius asmens sutikimą, kad jam būtų atlikta kepenų transplantacija, Įgaliotas asmuo teikia duomenis Biurui, kad pacientas būtų įtrauktas į Žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorų bei recipientų registrą (toliau – Registras) teisės aktų, reglamentuojančių duomenų pateikimą Registrui, nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-612, 2016-05-12, paskelbta TAR 2016-05-17, i. k. 2016-13110

 

14. Esant Tvarkos aprašo 7 punkte nurodytoms skubios kepenų transplantacijos indikacijoms, gydytojų konsiliumas, dalyvaujant gydytojui gastroenterologui / vaikų gastroenterologui, gydytojui anesteziologui-reanimatologui, abdominalinės chirurgijos gydytojui, turi teisę motyvuotai sumažinti Tvarkos aprašo 11 punkte numatytų tyrimų apimtį, atliekant 11.1 punkte numatytus laboratorinius tyrimus, pilvo organų kompiuterinę angiografiją ir, nesant kontraindikacijų, kepenų biopsiją bei bioptato histologinį įvertinimą.

15. Konsiliumo sprendimas įrašomas Konsiliumo dėl kepenų transplantacijos indikacijų protokole (2 priedas). Šis protokolas saugomas kartu su pildomais medicinos dokumentais (gydymo stacionare ligos istorija – forma Nr. 003/a ar asmens sveikatos istorija – forma Nr. 025/a).

16. Potencialiam recipientui, kuris įrašytas į Registrą, įstaigos, kurioje teikiamos transplantacijos paslaugos, gydytojas gastroenterologas / vaikų gastroenterologas skiria vakcinaciją nuo šių infekcinių ligų bei sukėlėjų: hepatitų A ir B, gripo, kokliušo, difterijos, stabligės, poliomielito, vėjaraupių, BCG, pasiutligės, tymų, raudonukės, parotito, Haemofilus influenzae, Str. Pneumoniae, N. Meningitidis. Vakcinacijų sąrašas gali būti koreguojamas atsižvelgiant į potencialaus recipiento persirgtų ligų / vakcinacijų anamnezę.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-612, 2016-05-12, paskelbta TAR 2016-05-17, i. k. 2016-13110

 

III. SKYRIUS
POTENCIALAUS RECIPIENTO PERIODINIS AMBULATORINIS IŠTYRIMAS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-612, 2016-05-12, paskelbta TAR 2016-05-17, i. k. 2016-13110

 

17. Įstaigos, kurioje teikiamos transplantacijos paslaugos, gydytojas gastroenterologas / vaikų gastroenterologas / abdominalinis chirurgas privalo periodiškai stebėti įrašyto į Registrą potencialaus recipiento sveikatos būklę, tirti ir gydyti potencialų recipientą bei pranešti apie esminius sveikatos pasikeitimus Biurui, užpildant formą „Pranešimas apie kepenų recipiento statusą Žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorų bei recipientų registre“ (5 priedas):

17.1. nustačius / išnykus indikacijoms skubiai transplantacijai;

17.2. nustačius / išnykus laikinoms transplantacijos kontraindikacijoms;

17.3. išnykus transplantacijos indikacijoms arba nustačius absoliučias kontraindikacijas transplantacijai;

17.4. atlikus transplantacijos operaciją;

17.5. recipientui raštiškai atsisakius transplantacijos;

17.6. recipientui mirus;

17.7. kitais atvejais.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-612, 2016-05-12, paskelbta TAR 2016-05-17, i. k. 2016-13110

 

18. Įstaigos, kurioje teikiamos transplantacijos paslaugos, gydytojas gastroenterologas / vaikų gastroenterologas siunčia potencialų recipientą, įrašytą į Registrą, atlikti tyrimus ambulatoriškai (periodiškumą nustato gydytojas):

18.1. Laboratoriniai tyrimai:

18.1.1. bendras kraujo tyrimas;

18.1.2. bendro bilirubino koncentracija;

18.1.3. tiesioginio bilirubino koncentracija;

18.1.4. aspartataminotransferazės (ASAT) aktyvumas;

18.1.5. alaninaminotransferazės (ALAT) aktyvumas;

18.1.6. šarminės fosfatazės (ŠF) aktyvumas;

18.1.7. gama gliutamiltranspeptidazės (GGT) aktyvumas;

18.1.8. albumino koncentracija;

18.1.9. protrombino aktyvumas ir tarptautinis normalizuotas santykis (SPA/INR);

18.1.10. kreatinino koncentracija;

18.1.11. alfa fetoproteinas (ne rečiau kaip 2 kartus metuose).

18.2. Instrumentiniai tyrimai:

18.2.1. pilvo organų sonoskopija (ne rečiau kaip 2 kartus metuose);

18.2.2. diagnostinė ezofagogastroduodenoskopija (ne rečiau kaip 1 kartą metuose);

18.2.3. pilvo organų kompiuterinė angiografija (ne rečiau kaip 1 kartą metuose).

18.3. Gydytojas gastroenterologas / vaikų gastroenterologas priklausomai nuo klinikinių indikacijų potencialiam recipientui skiria ir kitus reikalingus laboratorinius ir instrumentinius tyrimus, siunčia konsultuotis pas gydytojus specialistus.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-612, 2016-05-12, paskelbta TAR 2016-05-17, i. k. 2016-13110

 

19. Įstaigos, kurioje teikiamos transplantacijos paslaugos, gydytojas gastroenterologas / vaikų gastroenterologas ar abdominalinis chirurgas, potencialų kepenų recipientą pablogėjus jo sveikatos būklei (febrilus karščiavimas, kraujavimas iš virškinamojo trakto, refrakterinis ascitas / hidrotoraksas, spontaninis bakterinis peritonitas, hepatorenalinis sindromas, hepatopulmoninis / portopulmoninis sindromas, III–IV? hepatinės encefalopatijos atsiradimas, hepatoceliulinės karcinomos atsiradimas) hospitalizuoja gydyti ir atlikti tyrimus į gastroenterologijos, abdominalinės chirurgijos ar reanimacijos ir intensyvios terapijos skyrių.

20. Potencialų recipientą gydantis gydytojas gastroenterologas / vaikų gastroenterologas, abdominalinis chirurgas ar gydytojas anesteziologas reanimatologas, nustatęs skubios kepenų transplantacijos indikacijas, nurodytas Tvarkos aprašo 7 punkte, organizuoja gydytojų specialistų, dalyvaujančių transplantacijos procese, konsiliumą. Konsiliumo išvada pateikiama Biurui Tvarkos aprašo 17 punkte nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-612, 2016-05-12, paskelbta TAR 2016-05-17, i. k. 2016-13110

 

21. Skubaus recipiento indikacijas kepenų transplantacijai įstaigų, kuriose teikiamos transplantacijos paslaugos, gydytojų konsiliumas vertina kas 3 dienas ir pažymi tai recipiento ligos istorijoje.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-612, 2016-05-12, paskelbta TAR 2016-05-17, i. k. 2016-13110

 

22. Potencialus recipientas, kuriam nustatyta skubios kepenų transplantacijos indikacija, nurodyta Tvarkos aprašo 7.1 papunktyje, turi pirmenybę prieš potencialų recipientą, kuriam nustatyta skubios kepenų transplantacijos indikacija, nurodyta Tvarkos aprašo 7.2 papunktyje. Toliau potencialaus recipiento ir donoro poros parinkimas atliekamas atsižvelgiant į šiuos kriterijus prioriteto tvarka:

22.1. potencialūs recipientai, kurių kraujo grupė tapati su donoro kraujo grupe. Jei yra keli tapačios kraujo grupės recipientai, pirmenybė teikiama tam recipientui, kuris skubiai kepenų transplantacijai yra anksčiau įregistruotas Registre;

22.2. potencialūs recipientai, kurių kraujo grupė suderinama su donoro kraujo grupe. Jei yra keli suderinamos kraujo grupės recipientai, pirmenybė teikiama tam recipientui, kuris skubiai kepenų transplantacijai yra anksčiau įregistruotas Registre;

22.3. potencialūs recipientai, kurių kraujo grupė nesuderinama su donoro kraujo grupe. Jei yra keli nesuderinamos kraujo grupės recipientai, pirmenybė teikiama tam recipientui, kuris skubiai kepenų transplantacijai yra anksčiau įregistruotas Registre.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-612, 2016-05-12, paskelbta TAR 2016-05-17, i. k. 2016-13110

 

23. Įstaigos įgaliotas asmuo kiekvieno mėnesio pirmąją savaitę teikia Biurui užpildytą formą „Kepenų recipientų, esančių Žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorų bei recipientų registre, charakteristika“ (6 priedas).

Punkto pakeitimai:

Nr. V-612, 2016-05-12, paskelbta TAR 2016-05-17, i. k. 2016-13110

 

IV. SKYRIUS
POTENCIALAUS RECIPIENTO PARUOŠIMAS GYVO / MIRUSIO DONORO KEPENŲ TRANSPLANTACIJAI

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-612, 2016-05-12, paskelbta TAR 2016-05-17, i. k. 2016-13110

 

24. Atsiradus donorui, Biuro budintis koordinatorius atlieka pirminį potencialių recipientų parinkimą, atsižvelgdamas į Tvarkos aprašo 22 ir 25 punktuose nurodytus kriterijus. Parinkimo rezultatus perduoda įstaigų, kuriose teikiamos transplantacijos paslaugos, įgaliotiems asmenims.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-612, 2016-05-12, paskelbta TAR 2016-05-17, i. k. 2016-13110

 

25. Potencialus recipientas donoro kepenų transplantacijai parenkamas atsižvelgiant į šiuos kriterijus prioriteto tvarka:

25.1. kraujo grupė. Pirmenybė teikiama tapačios kraujo grupės potencialiems recipientams. Nesant tokių recipientų, parinkime dalyvauja suderinamų kraujo grupių potencialūs recipientai;

25.2. potencialaus recipiento matematiniu modeliu paremtas transplantacijos poreikio įvertinimo prognostinis balų skaičius (Model of End-Stage Liver Disease, toliau – MELD). Pirmenybė teikiama didesnį MELD balų skaičių turinčiam recipientui;

25.3. potencialaus recipiento transplantacijos laukimo laikas nuo įregistravimo Registre. Pirmenybė teikiama recipientui, kuris ankčiau įregistruotas Registre.

25.4. potencialaus recipiento ir potencialaus donoro antropometriniai duomenys. Pirmenybė teikiama recipientui, kurio antropometriniai duomenys labiausiai atitinka donoro.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-612, 2016-05-12, paskelbta TAR 2016-05-17, i. k. 2016-13110

 

26. Donoro ir recipiento poros tinkamumą kepenų transplantacijai nustato 3 gydytojų konsiliumas. Užpildytas kepenų donoro ir recipiento poros parinkimo protokolas (3 priedas) teikiamas Biurui per 1 darbo dieną.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-612, 2016-05-12, paskelbta TAR 2016-05-17, i. k. 2016-13110

 

27. Potencialus recipientas gyvo donoro kepenų transplantacijai turi būti susijęs giminystės (santuokiniais) ryšiais su dalį savo kepenų transplantacijai dovanojančiu asmeniu, pateikiant tai patvirtinančius dokumentus bei jų kopijas.

28. Įstaigos, kurioje teikiamos transplantacijos paslaugos, gydytojas abdominalinis chirurgas paskiria potencialiam recipientui laboratorinius, instrumentinius tyrimus, gydytojų specialistų konsultacijas:

28.1. Laboratoriniai tyrimai (privalomi visiems potencialiems recipientams):

28.1.1. kraujo grupė pagal ABO antigenus ir Rh (D) priklausomybės faktorius;

28.1.2. bendras kraujo tyrimas;

28.1.3. bendras šlapimo tyrimas;

28.1.4. šlapalo koncentracija;

28.1.5. kreatinino koncentracija;

28.1.6. kalio koncentracija;

28.1.7. natrio koncentracija;

28.1.8. chloridų koncentracija;

28.1.9. kalcio koncentracija;

28.1.10. jonizuoto kalcio koncentracija;

28.1.11. bendro baltymo koncentracija;

28.1.12. albumino koncentracija;

28.1.13. bendro bilirubino koncentracija;

28.1.14. tiesioginio bilirubino koncentracija;

28.1.15. alaninaminotransferazės (ALAT) aktyvumas;

28.1.16. aspartataminotransferazės (ASAT) aktyvumas;

28.1.17. laktatų koncentracija;

28.1.18. šarminės fosfatazės (ŠF) aktyvumas;

28.1.19. gama gliutamiltranspeptidazės (GGT) aktyvumas;

28.1.20. C reaktyvus baltymas;

28.1.21. alfa amilazės koncentracija;

28.1.22. gliukozės koncentracija serume (plazmoje);

28.1.23. protrombino aktyvumas ir tarptautinis normalizuotas santykis (SPA/INR);

28.1.24. fibrinogeno koncentracija;

28.1.25. aktyvintas dalinis tromboplastino laikas (ADTL);

28.1.26. kraujo dujų ir pH tyrimas;

28.1.27. kryžminė donoro recipiento reakcija su vienu serumu limfocitotoksiniu metodu.

28.2. Instrumentiniai tyrimai:

28.2.1. dvylikos derivacijų EKG su gydytojo aprašymu;

28.2.2. krūtinės ląstos organų rentgenoskopija;

28.2.3. pilvo organų sonoskopija.

28.3. Gydytojas abdominalinis chirurgas priklausomai nuo klinikinių indikacijų potencialiam recipientui skiria ir kitus reikalingus laboratorinius ir instrumentinius tyrimus, siunčia konsultuotis pas gydytojus specialistus.

 

V. SKYRIUS
POTENCIALAUS GYVO DONORO ATRANKA IR IŠTYRIMAS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-612, 2016-05-12, paskelbta TAR 2016-05-17, i. k. 2016-13110

 

29. Asmenis, kurie būdami gyvi gali dovanoti savo audinius ir organus transplantacijai, nustato Lietuvos Respublikos žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorystės ir transplantacijos įstatymas.

30. Donorystės kontraindikacijos:

30.1. absoliučios donorystės kontraindikacijos:

30.1.1. gyvo donoro amžius iki 18 metų;

30.1.2. ryškus širdies kraujagyslių, kvėpavimo sistemos, inkstų funkcijos nepakankamumas;

30.1.3. lėtinė kepenų liga;

30.1.4. neišgydytos onkologinės ligos;

30.1.5. žmogaus imunodeficito virusas;

30.1.6. sisteminės infekcijos, sepsis;

30.1.7. aktyvios lėtinės infekcinės ligos;

30.1.8. priklausomybė nuo alkoholio, psichotropinių medžiagų;

30.1.9. ryškus ar morbidinis nutukimas (KMI > 40);

30.1.10. nėštumas;

30.2. reliatyvios donorystės kontraindikacijos:

30.2.1. kraujo grupių pagal ABO antigenus ir rezus Rh (D) faktorių nesuderinamumas;

30.2.2. trombozės arba trombembolijos anamnezėje;

30.2.3. krešumo sistemos patologija;

30.2.4. virusiniai B ir C hepatitai.

31. Asmuo, norėdamas dovanoti dalį savo kepenų transplantacijai, kreipiasi į pirminės sveikatos priežiūros įstaigos, kurią pasirinko teisės aktų nustatyta tvarka, šeimos gydytoją.

32. Pirminės sveikatos priežiūros įstaigos šeimos gydytojas asmenį, kuris nori dovanoti dalį savo kepenų transplantacijai, t.y. potencialų gyvą donorą, siunčia atlikti šiuos tyrimus:

32.1. pilną kraujo tyrimą;

32.2. bendrą šlapimo tyrimą;

32.3. nustatyti kraujo grupę pagal ABO antigenus ir rezus Rh (D) priklausomybės faktorius.

33. Pirminės sveikatos priežiūros įstaigos šeimos gydytojas potencialų gyvą donorą siunčia pas įstaigos, kuri teikia transplantacijos paslaugas, gydytoją gastroenterologą dėl tinkamumo būti kepenų donoru (medicinos dokumentų išrašas Nr. 027/a, diagnozės kodas pagal TLK-10-AM – Z00.5 (organo ar audinio potencialaus donoro ištyrimas). Kartu su siuntimu nurodo šio aprašo 32 punkte atliktų tyrimų rezultatus ir šiuos duomenis:

 

Punkto pakeitimai:

Nr. V-764, 2017-06-19, paskelbta TAR 2017-06-21, i. k. 2017-10358

33.1. asmens amžių;

33.2. asmens ir potencialaus recipiento giminystės (santuokinį) ryšį;

33.3. motyvaciją;

33.4. svarbius anamnezės duomenis;

33.5. ūgį ir svorį;

33.6. arterinį kraujo spaudimą.

34. Potencialus gyvas donoras kartu su siuntimu privalo pateikti tapatybę ir giminystės (santuokinį) ryšį su potencialiu recipientu patvirtinančius dokumentus bei jų kopijas.

35. Įstaigos, kurioje teikiamos transplantacijos paslaugos, gydytojas gastroenterologas potencialų gyvą donorą siunčia atlikti laboratorinius ir instrumentinius tyrimus (ambulatoriškai):

35.1. Laboratoriniai tyrimai:

35.1.1. pilnas kraujo tyrimas;

35.1.2. kraujo grupė pagal ABO antigenus ir rezus Rh (D) priklausomybės faktorius;

35.1.3. bendras šlapimo tyrimas;

35.1.4. gliukozės koncentracija serume (plazmoje);

35.1.5. kreatinino koncentracija;

35.1.6. bendrojo cholesterolio koncentracija;

35.1.7. triacilglicerolių koncentracija;

35.1.8. bendrojo bilirubino koncentracija;

35.1.9. tiesioginio bilirubino koncentracija;

35.1.10. aspartataminotransferazės (ASAT) aktyvumas;

35.1.11. alaninaminotransferazės (ALAT) aktyvumas;

35.1.12. šarminės fosfatazės (ŠF) aktyvumas;

35.1.13. gama gliutamiltranspeptidazės (GGT) aktyvumas;

35.1.14. protrombino aktyvumas ir tarptautinis normalizuotas santykis (SPA/INR);

35.1.15. aktyvinto dalinio tromboplastino laikas (ADTL);

35.1.16. fibrinogeno koncentracija;

35.1.17. D-dimerų koncentracija;

35.1.18. C reaktyvus baltymas (CRB);

35.1.19. prostatos specifinis antigenas (PSA) (vyrams virš 40 m.);

35.1.20. hepatito A viruso IgM antikūnai (anti HAV Ig M);

35.1.21. hepatito B viruso paviršinis antigenas (HBs Ag);

35.1.22. hepatito B viruso replikacinis antigenas (HBe Ag);

35.1.23. hepatito B viruso replikacinio antigeno antikūnai (anti HBe);

35.1.24. hepatito B viruso šerdinio antigeno antikūnai (anti HBcor);

35.1.25. hepatito B viruso paviršinio antigeno antikūnai (anti HBs);

35.1.26. hepatito C viruso antikūnai (anti HCV);

35.1.27. žmogaus imunodeficito viruso ŽIV 1 ir ŽIV 2 antikūnai (anti ŽIV 1/2);

35.1.28. citomegalo viruso Ig M (CMV IgM);

35.1.29. citomegalo viruso Ig G (CMV IgG);

35.1.30. Epštein-Baro viruso Ig M (EBV IgM);

35.1.31. Epštein-Baro viruso Ig G (EBV IgG);

35.1.32. toxoplasma gondii Ig M (TOXO IgM);

35.1.33. toxoplasma gondii Ig G (TOXO IgG);

35.1.34. RPR reakcija;

35.1.35. koprograma;

35.1.36. žmogaus chorioninis gonadotropinas (moterims).

35.2. Instrumentiniai tyrimai:

35.2.1. dvylikos derivacijų EKG su gydytojo aprašymu;

35.2.2. diagnostinė ezofagogastroduodenoskopija;

35.2.3. pilvo organų sonoskopija;

35.2.4. krūtinės ląstos organų rentgenoskopija;

35.2.5. kepenų kompiuterinė angiografija ir volumetrija.

35.3. Gydytojas gastroenterologas priklausomai nuo klinikinių indikacijų potencialiam gyvam donorui skiria ir kitus reikalingus laboratorinius ir instrumentinius tyrimus, siunčia konsultuotis pas gydytojus specialistus.

36. Įstaigos, kurioje teikiamos transplantacijos paslaugos, gydytojas gastroenterologas įvertina potencialaus gyvo donoro tyrimų rezultatus dėl tinkamumo donorystei ir teikia gydytojų konsiliumui.

37. Gydytojų konsiliume dalyvauja: gydytojas gastroenterologas, abdominalinis chirurgas, atliekantis kepenų transplantacijos operacijas, bei kiti gydytojai specialistai (esant reikalui). Konsiliumo išvados galioja 3 mėnesius nuo pasirašymo datos.

38. Konsiliumui nenustačius kepenų donorystės kontraindikacijų ir potencialiam gyvam donorui pasirašius informuoto asmens sutikimą, kad esant gyvam jo audiniai ir (ar) organai būtų paimti transplantacijai (forma Nr. 139/a), potencialus gyvas donoras hospitalizuojamas į įstaigą, kuri teikia transplantacijos paslaugas, kepenų rezekcijos operacijai.

39. Įstaigos, kurioje teikiamos transplantacijos paslaugos, gydytojas gastroenterologas Asmens sutikimo, kad esant gyvam jo audiniai ir (ar) organai būtų paimti transplantacijai (forma Nr. 139/a), originalą teikia Registrui, kopiją – kartu su siuntimu hospitalizuoti pacientui.

 

VI. SKYRIUS
POTENCIALAUS MIRUSIO DONORO ATRANKA IR IŠTYRIMAS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-612, 2016-05-12, paskelbta TAR 2016-05-17, i. k. 2016-13110

 

40. Absoliučios donorystės kontraindikacijos:

40.1. asmens nesutikimas, kad jo audiniai ir (ar) organai po jo mirties būtų panaudoti transplantacijai (forma Nr. 137/a);

40.2. žmogaus imunodeficito virusas;

40.3. išplitusios virusinės, bakterinės ir grybelinės infekcijos;

40.4. piktybiniai augliai, išskyrus centrinės nervų sistemos auglius, odos bazoceliulinę karcinomą ir gimdos karcinomą in situ be sisteminio išplitimo.

41. Reliatyvios donorystės kontraindikacijos:

41.1. potencialaus donoro amžius daugiau nei 70 metų arba mažiau nei 1 metai;

41.2. cukrinis diabetas, priklausomas nuo insulino;

41.3. ūminis ar lėtinis kepenų funkcijos nepakankamumas;

41.4. lėtinės kepenų ligos;

41.5. ūminės kepenų ligos;

41.6. sisteminės ligos (kolagenozės, vaskulitai);

41.7. priklausomybė nuo alkoholio, psichotropinių medžiagų;

41.8. kepenų trauma;

41.9. intraabdominalinė infekcija;

41.10. intoksikacija medikamentais;

41.11. vaikai, kurių tėvai turi žmogaus imunodeficito viruso rizikos faktorių.

42. Potencialaus donoro kepenų tinkamumą donorystei nustato konsiliumas, dalyvaujant abdominaliniam chirurgui, atliekančiam kepenų transplantacijos operacijas / gydytojui gastroenterologui / vaikų gastroenterologui.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-612, 2016-05-12, paskelbta TAR 2016-05-17, i. k. 2016-13110

 

43. Potencialaus mirusio donoro tyrimas atliekamas vadovaujantis Mirusio žmogaus audinių ir organų donorystės, paėmimo, ištyrimo, apdorojimo, konservavimo, laikymo ir paskirstymo paslaugų teikimo reikalavimų aprašu, patvirtintu sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. V-7 „Dėl mirusio žmogaus audinių ir organų donorystės, paėmimo, ištyrimo, apdorojimo, konservavimo, laikymo ir paskirstymo paslaugų teikimo reikalavimų aprašo tvirtinimo“.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-612, 2016-05-12, paskelbta TAR 2016-05-17, i. k. 2016-13110

 

VII. SKYRIUS
KEPENŲ PAĖMIMO OPERACIJA

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-612, 2016-05-12, paskelbta TAR 2016-05-17, i. k. 2016-13110

 

44. Kepenų dalies paėmimo iš gyvo donoro operacija atliekama įstaigoje, kurioje teikiamos transplantacijos paslaugos.

45. Gydytojas abdominalinis chirurgas, vadovavęs kepenų dalies paėmimo iš gyvo donoro operacijai, pildo operacijos protokolą, kurio originalas saugomas gyvo donoro gydymo stacionare ligos istorijoje, o kopija teikiama Registrui.

46. Kepenų paėmimo iš mirusio donoro operacija:

46.1. kepenų paėmimo iš mirusio donoro operacija atliekama gydymo įstaigoje, kurioje ruošiamas miręs donoras;

46.2. kepenų paėmimo operaciją atlieka specialistų brigada, sudaryta iš specialistų, atitinkančių punktuose 4.6.1 ir (ar) 4.6.2 bei 4.6.7 išdėstytus reikalavimus, kurią sukviečia Biuro koordinatorius, vadovaudamasis įstaigų, kuriose teikiamos transplantacijos paslaugos, pateiktais gydytojų budėjimų grafikais.

47. Gydytojas, atlikęs kepenų paėmimo iš mirusio donoro operaciją, pildo kepenų paėmimo protokolą (4 priedas), kurio originalas saugomas donoro gydymo stacionare ligos istorijoje, o kopija siunčiama kartu su organu.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-612, 2016-05-12, paskelbta TAR 2016-05-17, i. k. 2016-13110

 

VIII. SKYRIUS
KEPENŲ TRANSPLANTACIJOS OPERACIJA

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-612, 2016-05-12, paskelbta TAR 2016-05-17, i. k. 2016-13110

 

48. Gyvo / mirusio donoro kepenų transplantacijos operacija atliekama įstaigoje, kurioje teikiamos transplantacijos paslaugos, atitinkančioje šio aprašo 4 punktą.

49. Kepenų transplantaciją atlieka personalas, atitinkantis šio Tvarkos aprašo 4.6 punkto reikalavimus.

50. Gydytojas abdominalinis chirurgas, dalyvavęs kepenų transplantacijos operacijoje, Registrui pateikia duomenis apie transplantaciją, o netransplantavus paimtų kepenų – duomenis apie utilizavimą, pagal Biuro patvirtintas formas.

 

IX. SKYRIUS
RECIPIENTO GYDYMAS IR IŠTYRIMAS STACIONARE PO TRANSPLANTACIJOS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-612, 2016-05-12, paskelbta TAR 2016-05-17, i. k. 2016-13110

 

51. Recipientas po transplantacijos operacijos gydomas įstaigos, kurioje teikiamos transplantacijos paslaugos, reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriuje (toliau – RITS):

51.1. Recipientui atliekami tyrimai (periodiškumą nustato gydantis gydytojas):

51.1.1. ciklosporino / takrolimo koncentracija;

51.1.2. pilnas kraujo tyrimas;

51.1.3. šlapimo tyrimas automatizuotu būdu;

51.1.4. kraujo suderinamumo mėginys;

51.1.5. bendro baltymo koncentracija;

51.1.6. albumino koncentracija;

51.1.7. kreatinino koncentracija;

51.1.8. šlapalo koncentracija;

51.1.9. gliukozės koncentracija (kapiliariniame kraujyje);

51.1.10. bendro bilirubino koncentracija;

51.1.11. tiesioginio bilirubino koncentracija;

51.1.12. kalio koncentracija;

51.1.13. natrio koncentracija;

51.1.14. chloridų koncentracija;

51.1.15. kalcio koncentracija;

51.1.16. fosforo koncentracija;

51.1.17. magnio koncentracija.

51.1.18. intensyviosios priežiūros laboratoriniai rodikliai (kraujo dujos, pH, oksimetrijos rodikliai, hemoglobino frakcijos, osmoliariškumas, gliukozė, laktato koncentracija);

51.1.19. aspartataminotransferazės (ASAT) aktyvumas;

51.1.20. alaninaminotransferazės (ALAT) aktyvumas;

51.1.21. šarminės fosfatazės (ŠF) aktyvumas;

51.1.22. laktatdehidrogenazės (LDH) aktyvumas;

51.1.23. gama gliutamiltransferazės (GGT) aktyvumas;

51.1.24. lipazės aktyvumas;

51.1.25. protrombino aktyvumas ir tarptautinis normalizuotas santykis (SPA/INR);

51.1.26. fibrinogeno koncentracija;

51.1.27. aktyvinto dalinio tromboplastino laikas (ADTL);

51.1.28. antitrombinas III;

51.1.29. prokalcitonino testas;

51.1.30. C reaktyvus baltymas (CRB);

51.1.31. kraujo pasėlis automatizuotu būdu (aerobams ir anaerobams);

51.1.32. patologinės medžiagos tepinėlio, dažyto Gramo būdu, mikroskopija;

51.1.33. jautrumo antibakteriniams vaistams nustatymas diskų difuzijos metodu (12 diskų);

51.1.34. antibakterinio vaisto MIK (mg/ml) nustatymas automatizuota skiedimo sistema;

51.1.35. imunologiniai tyrimai.

51.2. Instrumentiniai tyrimai:

51.2.1. krūtinės ląstos rentgenograma;

51.2.2. krūtinės ląstos, pilvo ir dubens KT su/be intraveninio kontrastavimo;

51.2.3. pilvo organų sonoskopija;

51.2.4. pilvo ir retroperitoninio tarpo kraujagyslių dvigubas skenavimas;

51.2.5. echokardiografija.

51.3. Gydantis gydytojas priklausomai nuo klinikinių indikacijų recipientui skiria ir kitus reikalingus laboratorinius ir instrumentinius tyrimus, siunčia konsultuotis pas gydytojus specialistus.

52. Recipientas po transplantacijos operacijos iš RITS toliau gydytis perkeliamas į įstaigos, kurioje teikiamos transplantacijos paslaugos, abdominalinės chirurgijos skyrių:

52.1. Recipientui atliekami laboratoriniai tyrimai (periodiškumą nustato gydantis gydytojas):

52.1.1. ciklosporino / takrolimo koncentracija;

52.1.2. pilnas kraujo tyrimas;

52.1.3. protrombino aktyvumas ir tarptautinis normalizuotas santykis (SPA/INR);

52.1.4. fibrinogeno koncentracija;

52.1.5. aktyvintas dalinis tromboplastino laikas (ADTL);

52.1.6. kreatinino koncentracija;

52.1.7. šlapalo koncentracija;

52.1.8. bendro bilirubino koncentracija;

52.1.9. tiesioginio bilirubino koncentracija;

52.1.10. laktatdehidrogenazės (LDH) aktyvumas;

52.1.11. aspartataminotransferazės (ASAT) aktyvumas;

52.1.12. alaninaminotransferazės (ALAT) aktyvumas;

52.1.13. šarminės fosfatazės (ŠF) aktyvumas;

52.1.14. gama gliutamiltranspeptidazės (GGT) aktyvumas;

52.1.15. albumino koncentracija;

52.1.16. kalio koncentracija;

52.1.17. natrio koncentracija;

52.1.18. chloridų koncentracija;

52.1.19. kalcio koncentracija;

52.1.20. gliukozės koncentracija;

52.1.21. C reaktyvus baltymas (CRB).

52.2. Instrumentiniai tyrimai:

52.2.1. pilvo organų sonoskopija;

52.2.2. pilvo ir retroperitoninio tarpo kraujagyslių dvigubas skenavimas.

52.3. Gydantis gydytojas priklausomai nuo klinikinių indikacijų recipientui skiria ir kitus reikalingus laboratorinius ir instrumentinius tyrimus, siunčia konsultuotis pas gydytojus specialistus.

53. Recipientas po transplantacijos operacijos iš abdominalinės chirurgijos skyriaus perkeliamas toliau gydytis į įstaigos, kurioje teikiamos transplantacijos paslaugos, gastroenterologijos skyrių:

53.1. Recipientui atliekami laboratoriniai tyrimai (periodiškumą nustato gydantis gydytojas):

53.1.1. ciklosporino / takrolimo koncentracija; 

53.1.2. pilnas kraujo tyrimas;

53.1.3. protrombino aktyvumas ir tarptautinis normalizuotas santykis (SPA/INR);

53.1.4. kreatinino koncentracija;

53.1.5. albumino koncentracija;

53.1.6. bendro bilirubino koncentracija;

53.1.7. tiesioginio bilirubino koncentracija;

53.1.8. aspartataminotransferazės (ASAT) aktyvumas;

53.1.9. alaninaminotransferazės (ALAT) aktyvumas;

53.1.10. šarminės fosfatazės (ŠF) aktyvumas;

53.1.11. gama gliutamiltranspeptidazės (GGT) aktyvumas;

53.1.12. laktatdehidrogenazės (LDH) aktyvumas;

53.1.13. bendras šlapimo tyrimas su šlapimo nuosėdų mikroskopija;

53.1.14. C reaktyvus baltymas (CRB).

53.2. Instrumentiniai tyrimai:

53.2.1. pilvo ir retroperitoninio tarpo kraujagyslių dvigubas skenavimas.

53.3. Gydantis gydytojas priklausomai nuo klinikinių indikacijų recipientui skiria ir kitus reikalingus laboratorinius ir instrumentinius tyrimus, siunčia konsultuotis pas gydytojus specialistus.

54. Gydytojai specialistai, dalyvaujantys kepenų transplantacijos procese (abdominalinis chirurgas, gastroenterologas / vaikų gastroenterologas, alergologas ir klinikinis imunologas), įvertinę indikacijas kepenų transplantacijai, transplantato atmetimo reakcijos profilaktikai recipientui prieš pat kepenų transplantacijos operaciją (abdominalinės chirurgijos skyriuje), pradeda skirti kombinuotą imunosupresinį gydymą medikamentais (kortikosteroidais, kalcineurino inhibitoriais, antiproliferaciniais preparatais, limfocitų membranos baltymų antikūnais), kuris tęsiamas visą recipiento gyvenimą.

 

X. SKYRIUS
ĮVADINIS IMUNOSUPRESINIS GYDYMAS STACIONARE PO TRANSPLANTACIJOS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-612, 2016-05-12, paskelbta TAR 2016-05-17, i. k. 2016-13110

 

55. Įvadinio imunosupresinio gydymo paslaugos teikiamos transplantacijos paslaugas teikiančios įstaigos stacionare.

56. Įvadinis imunosupresinis gydymas pradedamas prieš kepenų transplantacijos operaciją, skiriamas vienkartinėmis infuzijomis pagal imunosupresijos protokolą, patvirtintą įstaigos, kurioje teikiamos transplantacijos paslaugos, vadovo. Įvadinis imunosupresinis gydymas taikomas kitų kepenų transplantacijos etapų metu arba pacientas hospitalizuojamas įvadinės imunosupresijos gydymo kursui.

57. Pakartotinės hospitalizacijos, skirtos įvadinei imunosupresijai, metu gydytojas gastroenterologas / vaikų gastroenterologas recipientui skiria tyrimus:

57.1. Laboratoriniai tyrimai:

57.1.1. ciklosporino / takrolimo koncentracija;

57.1.2. pilnas kraujo tyrimas;

57.1.3. C reaktyvus baltymas (CRB);

57.1.4. kreatinino koncentracija;

57.1.5. bendro bilirubino koncentracija;

57.1.6. tiesioginio bilirubino koncentracija;

57.1.7. aspartataminotransferazės (ASAT) aktyvumas;

57.1.8. alaninaminotransferazės (ALAT) aktyvumas;

57.1.9. šarminės fosfatazės (ŠF) aktyvumas;

57.1.10. gamagliutamiltranspeptidazės (GGT) aktyvumas.

57.2. Instrumentiniai tyrimai:

57.2.1. pilvo ir retroperitoninio tarpo kraujagyslių dvigubas skenavimas.

57.3. Gydantis gydytojas priklausomai nuo klinikinių indikacijų recipientui skiria ir kitus reikalingus laboratorinius ir instrumentinius tyrimus, siunčia konsultuotis pas gydytojus specialistus.

 

XI. SKYRIUS
RECIPIENTO AMBULATORINIS STEBĖJIMAS IR GYDYMAS PO TRANSPLANTACIJOS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-612, 2016-05-12, paskelbta TAR 2016-05-17, i. k. 2016-13110

 

58. Recipientai ambulatoriškai stebimi įstaigos, kurioje teikiamos transplantacijos paslaugos, gydytojo gastroenterologo / vaikų gastroenterologo.

59. Recipientų ambulatorinių tyrimų ir gastroenterologo / vaikų gastroenterologo konsultacijų dažnumas: vieną mėnesį po išrašymo iš stacionaro iki 6 mėnesių po transplantacijos – vieną kartą per 4 savaites, nuo 6 iki 12 mėnesių po transplantacijos – vieną kartą per 1–2 mėnesius, praėjus metams po kepenų transplantacijos – ne rečiau kaip vieną kartą per 3 mėnesius.

60. Gydytojas gastroenterologas / vaikų gastroenterologas skiria laboratorinius ir instrumentinius tyrimus, kurių atlikimo dažnumas priklauso nuo laiko, praėjusio po kepenų transplantacijos, vadovaudamasis 1, 2 ir 3 lentelėmis:

 

1 lentelė

 

TYRIMAI, ATLIEKAMI IKI 6 MĖNESIŲ PO KEPENŲ TRANSPLANTACIJOS

 

Tyrimai

Dažnumas

(kartai per pusę metų)

pilnas kraujo tyrimas

6

bendro bilirubino koncentracija

6

tiesioginio bilirubino koncentracija

6

aspartataminotransferazės (AST) aktyvumas

6

alaninaminotransferazės (ALT) aktyvumas

6

gamagliutamiltranspeptidazės (GGT) aktyvumas

6

šarminės fosfatazės (ŠF) aktyvumas

6

kreatinino koncentracija

6

gliukozės koncentracija serume

6

bendras šlapimo tyrimas

3

C reaktyvus baltymas (CRB)

6

ciklosporino / takrolimo koncentracija

6 / 3

pilvo ir retroperitoninio tarpo kraujagyslių dvigubas skenavimas

2

 

2 lentelė

 

TYRIMAI, ATLIEKAMI NUO 6 IKI 12 MĖNESIŲ PO KEPENŲ TRANSPLANTACIJOS

 

Tyrimai

Dažnumas

(kartai per pusę metų)

pilnas kraujo tyrimas

3

bendro bilirubino koncentracija

3

tiesioginio bilirubino koncentracija

3

aspartataminotransferazės (AST) aktyvumas

3

alaninaminotransferazės (ALT) aktyvumas

3

gamagliutamiltranspeptidazės (GGT) aktyvumas

3

šarminės fosfatazės (ŠF) aktyvumas

3

kreatinino koncentracija

3

gliukozės koncentracija serume

3

ciklosporino / takrolimo koncentracija

6 / 3

C reaktyvus baltymas (CRB)

3

bendrojo cholesterolio koncentracija

1

didelio tankio lipoproteinų cholesterolio koncentracija

1

mažo tankio lipoproteinų cholesterolio koncentracija

1

triacilglicerolių koncentracija

1

bendras šlapimo tyrimas

1

pilvo organų sonoskopija

1

pilvo ir retroperitoninio tarpo kraujagyslių dvigubas skenavimas

1

 

3 lentelė

 

TYRIMAI, ATLIEKAMI PRAĖJUS 1 METAMS PO KEPENŲ TRANSPLANTACIJOS

 

Tyrimai

Dažnumas

(kartai per metus)

pilnas kraujo tyrimas

4

bendro bilirubino koncentracija

4

tiesioginio bilirubino koncentracija

4

aspartataminotransferazės (AST) aktyvumas

4

alaninaminotransferazės (ALT) aktyvumas

4

gamagliutamiltranspeptidazės (GGT) aktyvumas

4

šarminės fosfatazės (ŠF) aktyvumas

4

kreatinino koncentracija

4

gliukozės koncentracija serume

4

ciklosporino / takrolimo koncentracija

8 / 4

C reaktyvus baltymas (CRB)

4

bendrojo cholesterolio koncentracija

1

didelio tankio lipoproteinų cholesterolio koncentracija

1

mažo tankio lipoproteinų cholesterolio koncentracija

1

triacilglicerolių koncentracija

1

bendras šlapimo tyrimas

2

pilvo organų sonoskopija

1

pilvo ir retroperitoninio tarpo kraujagyslių dvigubas skenavimas

2

 

61. Gydytojas gastroenterologas / vaikų gastroenterologas priklausomai nuo klinikinių indikacijų skiria ir kitus reikalingus laboratorinius ir instrumentinius tyrimus, siunčia konsultuotis pas gydytojus specialistus.

 

XII. SKYRIUS
RECIPIENTO GYDYMAS STACIONARE PO TRANSPLANTACIJOS DĖL CHIRURGINIŲ KOMPLIKACIJŲ

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-612, 2016-05-12, paskelbta TAR 2016-05-17, i. k. 2016-13110

 

62. Recipiento gydymas stacionare dėl komplikacijų, susijusių su kepenų transplantacijos operacija, vyksta įstaigoje, kurioje teikiamos transplantacijos paslaugos:

62.1. iš karto po kepenų transplantacijos (tos pačios hospitalizacijos metu) dėl įvykusių komplikacijų (ūminis kraujavimas su hemodinamikos sutrikimo požymiais, kraujagyslių trombozė, tulžies latakų nesandarumas, žarnyno išemija / nekrozė) atliekamos pakartotinės operacijos;

62.2. pakartotinės hospitalizacijos metu dėl įvykusių vėlyvų komplikacijų po kepenų transplantacijos operacijos (kraujagyslių aneurizma / striktūra / trombozė, tulžies latakų striktūra) atliekamos pakartotinės operacijos.

63. Recipientui atliekami tyrimai, kurių periodiškumą nustato gydantis gydytojas:

63.1. Laboratoriniai tyrimai:

63.1.1. ciklosporino / takrolimo koncentracija;

63.1.2. pilnas kraujo tyrimas;

63.1.3. C reaktyvus baltymas (CRB);

63.1.4. protrombino aktyvumas ir tarptautinis normalizuotas santykis (SPA/INR);

63.1.5. kreatinino koncentracija;

63.1.6. bendro bilirubino koncentracija;

63.1.7. tiesioginio bilirubino koncentracija;

63.1.8. aspartataminotransferazės (ASAT) aktyvumas;

63.1.9. alaninaminotransferazės (ALAT) aktyvumas;

63.1.10. šarminės fosfatazės (ŠF) aktyvumas;

63.1.11. gamagliutamiltranspeptidazės (GGT) aktyvumas.

63.2. Recipientui atliekami instrumentiniai tyrimai:

63.2.1. pilvo ir retroperitoninio tarpo kraujagyslių dvigubas skenavimas.

63.3. Gydantis gydytojas priklausomai nuo klinikinių indikacijų recipientui skiria ir kitus reikalingus laboratorinius ir instrumentinius tyrimus, siunčia konsultuotis pas gydytojus specialistus.

 

XIII. SKYRIUS
RECIPIENTO GYDYMAS STACIONARE PO TRANSPLANTACIJOS DĖL KITŲ PRIEŽASČIŲ

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-612, 2016-05-12, paskelbta TAR 2016-05-17, i. k. 2016-13110

 

64. Recipientas pablogėjus sveikatos būklei dėl kitų priežasčių turi būti gydomas stacionare įstaigoje, kurioje teikiamos transplantacijos paslaugos, arba ASPĮ, kurioje teikiamos specializuotos tretinio lygio paslaugos.

65. Įstaigos, kurioje gydomas recipientas, gydytojai specialistai skiria imunosupresinį gydymą, remdamiesi įstaigos, kurioje teikiamos transplantacijos paslaugos, gydytojo gastroenterologo / vaikų gastroenterologo / abdominalinio chirurgo rekomendacijomis.

66. Recipientui atliekami Tvarkos aprašo 63.1, 63.2 punktuose nurodyti laboratoriniai ir instrumentiniai tyrimai bei kiti pagal klinikines indikacijas reikalingi tyrimai ir gydytojų specialistų konsultacijos.

 

XIv. SKYRIUS
TRANSPLANTATO ŪMINĖS ATMETIMO REAKCIJOS IŠTYRIMAS IR GYDYMAS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-612, 2016-05-12, paskelbta TAR 2016-05-17, i. k. 2016-13110

 

67. Kepenų atmetimo reakcijos diagnostikos ir gydymo paslaugos teikiamos įstaigoje, kurioje teikiamos transplantacijos paslaugos.

68. Įtarus kepenų transplantato atmetimo reakciją, nesant kepenų biopsijos kontraindikacijų, atliekama perkutaninė kepenų biopsija ir histologinis bioptato įvertinimas. Patvirtinus transplantato atmetimo reakciją histologiškai arba kliniškai (kai yra kepenų biopsijos kontraindikacijų), skiriamas gydymas metilprednizolono pulsterapija, kartu tęsiant prieš tai skirtą imunosupresinį gydymą.

69. Recipientui atliekami tyrimai, kurių periodiškumą nustato gydytojas gastroenterologas / vaikų gastroenterologas:

69.1. Laboratoriniai tyrimai:

69.1.1. ciklosporino / takrolimo koncentracija;

69.1.2. pilnas kraujo tyrimas;

69.1.3. C reaktyvus baltymas (CRB);

69.1.4. prokalcitonino testas;

69.1.5. protrombino aktyvumas ir tarptautinis normalizuotas santykis (SPA/INR);

69.1.6. D-dimerai;

69.1.7. kreatinino koncentracija;

69.1.8. bendro bilirubino koncentracija;

69.1.9. tiesioginio bilirubino koncentracija;

69.1.10. aspartataminotransferazės (ASAT) aktyvumas;

69.1.11. alaninaminotransferazės (ALAT) aktyvumas;

69.1.12. šarminės fosfatazės (ŠF) aktyvumas;

69.1.13. gama gliutamiltranspeptidazės (GGT) aktyvumas;

69.1.14. laktatdehidrogenazės (LDH) aktyvumas;

69.1.15. gliukozės koncentracija serume;

69.1.16. bendras šlapimo tyrimas.

69.2. Instrumentiniai tyrimai:

69.2.1. pilvo ir retroperitoninio tarpo kraujagyslių dvigubas skenavimas;

69.2.2. pilvo organų echoskopija;

69.2.3. perkutaninė kepenų biopsija su histologiniu ištyrimu (nesant kontraindikacijų);

69.2.4. dvylikos derivacijų EKG su gydytojo aprašymu.

69.3. Gydantis gydytojas priklausomai nuo klinikinių indikacijų recipientui skiria ir kitus reikalingus laboratorinius ir instrumentinius tyrimus, siunčia konsultuotis pas gydytojus specialistus.

 

XV. SKYRIUS
STEROIDAMS REZISTENTIŠKOS TRANSPLANTATO ATMETIMO REAKCIJOS IŠTYRIMAS IR GYDYMAS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-612, 2016-05-12, paskelbta TAR 2016-05-17, i. k. 2016-13110

 

70. Steroidams rezistentiškos kepenų atmetimo reakcijos diagnostikos ir gydymo paslaugos teikiamos įstaigoje, teikiančioje transplantacijos paslaugas.

71. Steroidams rezistentiška atmetimo reakcija turi būti patvirtinta histologiškai (nesant kepenų biopsijos kontraindikacijų), kartojant kepenų biopsiją po ūminės transplantato atmetimo reakcijos gydymo metilprednizolono pulsterapija, jei nėra klinikinio pagerėjimo per 3– 5 paras. Patvirtinus steroidams rezistentišką transplantato atmetimo reakciją histologiškai arba kliniškai (kai yra kepenų biopsijos kontraindikacijų), skiriamas gydymas monokloniniais arba polikloniniais imunoglobulinais, kartu tęsiant prieš tai skirtą imunosupresinį gydymą.

72. Recipientui atliekami šie tyrimai, kurių periodiškumą nustato gydytojas gastroenterologas / vaikų gastroenterologas:

72.1. Laboratoriniai tyrimai:

72.1.1. ciklosporino / takrolimo koncentracija;

72.1.2. pilnas kraujo tyrimas;

72.1.3. C reaktyvus baltymas (CRB);

72.1.4. prokalcitonino testas;

72.1.5. protrombino aktyvumas ir tarptautinis normalizuotas santykis (SPA/INR);

72.1.6. kreatinino koncentracija;

72.1.7. bendro bilirubino koncentracija;

72.1.8. tiesioginio bilirubino koncentracija;

72.1.9. aspartataminotransferazės (ASAT) aktyvumas;

72.1.10. alaninaminotransferazės (ALAT) aktyvumas;

72.1.11. šarminės fosfatazės (ŠF) aktyvumas;

72.1.12. gama gliutamiltranspeptidazės (GGT) aktyvumas;

72.1.13. laktatdehidrogenazės (LDH) aktyvumas;

72.1.14. bendras šlapimo tyrimas;

72.1.15. koprograma.

72.2. Instrumentiniai tyrimai:

72.2.1. pilvo ir retroperitoninio tarpo kraujagyslių dvigubas skenavimas;

72.2.2. pilvo organų echoskopija;

72.2.3. perkutaninė kepenų biopsija su histologiniu ištyrimu (nesant kontraindikacijų);

72.2.4. krūtinės ląstos rentgenoskopija;

72.2.5. dvylikos derivacijų EKG su gydytojo aprašymu.

72.3. Gydantis gydytojas priklausomai nuo klinikinių indikacijų recipientui skiria ir kitus reikalingus laboratorinius ir instrumentinius tyrimus, siunčia konsultuotis pas gydytojus specialistus.

 

XVI. SKYRIUS
CITOMEGALO VIRUSO INFEKCIJOS (CMV) IR KITŲ INFEKCIJŲ IŠTYRIMAS IR GYDYMAS PO TRANSPLANTACIJOS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-612, 2016-05-12, paskelbta TAR 2016-05-17, i. k. 2016-13110

 

73. Recipientas, kuriam įtariama aktyvi CMV ar kita sisteminė infekcija (Herpes simplex, Herpes zoster, Epštein-Baro ir kt. virusinės, bakterinės bei grybinės infekcijos) gydomas įstaigoje, kurioje teikiamos transplantacijos paslaugos.

74. Recipientui atliekami šie tyrimai, kurių periodiškumą nustato gydantis gydytojas:

74.1. Laboratoriniai tyrimai:

74.1.1. ciklosporino / takrolimo koncentracija;

74.1.2. pilnas kraujo tyrimas;

74.1.3. C reaktyvus baltymas (CRB);

74.1.4. protrombino aktyvumas ir tarptautinis normalizuotas santykis (SPA/INR);

74.1.5. kreatinino koncentracija;

74.1.6. bendro bilirubino koncentracija;

74.1.7. tiesioginio bilirubino koncentracija;

74.1.8. aspartataminotransferazės (ASAT) aktyvumas;

74.1.9. alaninaminotransferazės (ALAT) aktyvumas;

74.1.10. šarminės fosfatazės (ŠF) aktyvumas;

74.1.11. gama gliutamiltranspeptidazės (GGT) aktyvumas;

74.1.12. citomegalo viruso Ig M (CMV IgM);

74.1.13. citomegalo viruso DNR (CMV DNR);

74.1.14. candida antigenas (Mananas);

74.1.15. aspergillus antigenas (Galaktomananas);

74.1.16. bendras šlapimo tyrimas su šlapimo nuosėdų mikroskopija;

74.1.17. šlapimo pasėlis;

74.1.18. koprograma.

74.2. Instrumentiniai tyrimai:

74.2.1. pilvo ir retroperitoninio tarpo kraujagyslių dvigubas skenavimas;

74.2.2. krūtinės ląstos rentgenoskopija.

74.3. Gydantis gydytojas priklausomai nuo klinikinių indikacijų recipientui skiria ir kitus reikalingus laboratorinius ir instrumentinius tyrimus, siunčia konsultuotis pas gydytojus specialistus.

 

XVII. SKYRIUS
VIRUSINIO HEPATITO B IŠTYRIMAS IR GYDYMAS PO TRANSPLANTACIJOS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-612, 2016-05-12, paskelbta TAR 2016-05-17, i. k. 2016-13110

 

75. Virusinio hepatito B reaktyvacijos transplantate profilaktika, ištyrimas ir gydymas po kepenų transplantacijos taikomi recipientams, kuriems buvo transplantuotos hepatito B virusu infekuoto donoro kepenys (anti HBcor „+“) arba jie patys anamnezėje buvo persirgę virusiniu hepatitu B.

76. Virusinio hepatito B reaktyvacijos transplantate profilaktikai (recipientams, kurie anamnezėje nebuvo persirgę virusiniu hepatitu B, bet kuriems buvo transplantuotos hepatito B virusu infekuoto donoro kepenys (anti HBcor „+“)) kepenų transplantacijos metu vieną kartą skiriamas imunoglobulinas prieš žmogaus hepatito B virusą.

77. Recipientams, kuriems prieš kepenų transplantaciją buvo diagnozuotas virusinis hepatitas B, gydomi imunoglobulinu prieš žmogaus hepatito B virusą visą gyvenimą.

78. Gydymas imunoglobulinu prieš žmogaus hepatito B virusą pradedamas operacijos metu ir tęsiamas stacionare po kepenų transplantacijos pagal virusinio hepatito B gydymo protokolą, patvirtintą įstaigos, kurioje teikiamos transplantacijos paslaugos, vadovo.

79. Ilgalaikis palaikomasis gydymas imunoglobulinu prieš žmogaus hepatito B virusą tęsiamas visą gyvenimą (kas 4–6 sav.) pagal antikūnų prieš paviršinį hepatito B viruso antigeną (antiHBs) titrą.

80. Recipientui periodiškai atliekami tyrimai, kurių reikalingumą nustato gydytojas gastroenterologas / vaikų gastroenterologas:

80.1. ciklosporino / takrolimo koncentracija;

80.2. bendro bilirubino koncentracija;

80.3. tiesioginio bilirubino koncentracija;

80.4. hepatito B viruso paviršinio antigeno antikūnai (anti HBs);

80.5. aspartataminotransferazės (AST) aktyvumas;

80.6. alaninaminotransferazės (ALT) aktyvumas;

80.7. šarminės fosfatazės (ŠF) aktyvumas;

80.8. gamagliutamiltranspeptidazės (GGT) aktyvumas.

 

XVIII. SKYRIUS
APMOKĖJIMO TVARKA

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-612, 2016-05-12, paskelbta TAR 2016-05-17, i. k. 2016-13110

 

81. Teritorinė ligonių kasa (toliau – TLK) pagal Tvarkos aprašo 1 priede nurodytas bazines kainas moka už kepenų transplantacijos paslaugų atskirus etapus jas suteikusiai įstaigai, turinčiai licenciją teikti šias paslaugas ir sudariusiai sutartį su TLK dėl šių paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1413, 2014-12-23, paskelbta TAR 2014-12-31, i. k. 2014-21121

 

82. Gydytojo gastroenterologo (vaikų gastroenterologo) suteiktos ambulatorinės paslaugos (II, IV, X etapai) apmokamos, kai paciento konsultacijos metu yra atliekami ir formos Nr. 025/a asmens sveikatos istorijoje (ambulatorinėje kortelėje, įdėtiniame lape) įvertinami tvarkos apraše nurodyti privalomi bei, reikalui esant, kiti laboratoriniai ir / ar gydytojo gastroenterologo (vaikų gastroenterologo) kompetencijai priskirti instrumentiniai tyrimai. Kitų gydytojų specialistų konsultacijos, suteiktos II, IV ar X etapo metu, apmokamos PSDF biudžeto lėšomis, skirtomis ambulatorinėms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms apmokėti.

83. Iš PSDF biudžeto apmokama:

83.1. II etapas – ne daugiau kaip 6 paslaugos per metus;

83.2. IV etapas – 1 paslauga vienam potencialiam donorui;

83.3. X etapas:

83.3.1. pirmą pusmetį po transplantacijos – ne daugiau kaip 6 paslaugos;

83.3.2. antrą pusmetį po transplantacijos – ne daugiau kaip 3 paslaugos;

83.3.3. antrais ir vėlesniais metais po transplantacijos – ne daugiau kaip 4 paslaugos per metus.

84. Kepenų transplantacijos stacionarinės paslaugos nustatytomis bazinėmis kainomis apmokamos, kai pacientui atlikti visi atitinkamuose Tvarkos aprašo skyriuose išvardyti bei kiti ligonio gydymo plane numatyti tiriamieji ir gydomieji veiksmai.

85. 50 proc. atitinkamos paslaugos bazinės kainos mokama:

85.1. už VIII, XIII, XIV ar XV etapus, jei paslaugos teikimo trukmė yra mažesnė nei 50 proc. normatyvinės gydymo trukmės;

85.2. už VIII.II etapą, kai tos pačios hospitalizacijos metu buvo suteikta XI etapo paslauga;

85.3. už XV etapą – kai aktyvi CMV infekcija (kitos sisteminės infekcijos) diagnozuojama VIII arba XI etapo metu.

86. Kepenų transplantacijos paslaugos neapmokamos:

86.1. III etapas – jei tos pačios hospitalizacijos metu pacientui teikiamos I etapo ir VII etapo paslaugos;

86.2. XIII etapas – kai transplantato ūminė atmetimo reakcija diagnozuojama ir gydoma VIII, XI arba XV etapo metu.

87. Už įvadinį imunosupresinį gydymą, taikytą prieš kepenų transplantaciją ir pirmą mėnesį po kepenų transplantacijos, mokama vieną kartą IX.I etapo bazine kaina. Kai pagal įvadinės imunosupresijos protokolą pacientui taikytas imunosupresinis gydymas antrą mėnesį, mokama už kiekvieną taikytą gydymo kursą (kai gydymas taikytas kitų kepenų transplantacijos paslaugų metu – mokama IX.II etapo bazine kaina, pakartotinės hospitalizacijos metu – IX.III etapo bazine kaina).

88. Už virusinio hepatito B profilaktiką ir gydymą mokama atitinkamai XVI.I, XVI.II ir XVI.III etapų bazinėmis kainomis, kai minėtas gydymas taikomas kitų kepenų transplantacijos paslaugų teikimo metu. Kai recipientas hospitalizuojamas ilgalaikio palaikomojo virusinio B hepatito gydymo kursui, paslauga apmokama XVI.IV etapo bazine kaina.

89. Kai recipientas gydomas stacionare dėl kitų priežasčių (teikiamos ne kepenų transplantacijos paslaugos), už Tvarkos aprašo 60 punkte nurodytų tyrimų atlikimą ir taikytą imunosupresinį gydymą papildomai mokama XII etapo bazine kaina.

90. Pasibaigus ataskaitiniam mėnesiui, įstaiga, teikianti transplantacijos paslaugas, pateikia TLK sąskaitas ir statistinę ekonominę šių paslaugų teikimo ataskaitą Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus įsakymo nustatyta tvarka. TLK apmoka sąskaitas TLK ir įstaigos sutartyje numatyta tvarka, neviršydama PSDF biudžeto lėšų sumos, skirtos Žmogaus organų ir audinių transplantacijos paprastųjų išlaidų finansavimo programai vykdyti.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1413, 2014-12-23, paskelbta TAR 2014-12-31, i. k. 2014-21121

 

91. Neteko galios nuo 2016-05-18

Punkto naikinimas:

Nr. V-612, 2016-05-12, paskelbta TAR 2016-05-17, i. k. 2016-13110

 

92. Lėšos, skirtos Žmogaus audinių, ląstelių ir organų transplantacijos programai finansuoti, apskaitomos atskiroje įstaigos, kurioje teikiamos transplantacijos paslaugos, sąskaitoje.

93. Neteko galios nuo 2015-01-01

Punkto naikinimas:

Nr. V-1413, 2014-12-23, paskelbta TAR 2014-12-31, i. k. 2014-21121

 

94. Neteko galios nuo 2015-01-01

Punkto naikinimas:

Nr. V-1413, 2014-12-23, paskelbta TAR 2014-12-31, i. k. 2014-21121

 

XIX. SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-612, 2016-05-12, paskelbta TAR 2016-05-17, i. k. 2016-13110

 

95. Fiziniai ir juridiniai asmenys, teikiantys kepenų transplantacijos paslaugas, teisės aktų nustatyta tvarka atsako už šio Tvarkos aprašo laikymąsi, teisingos informacijos pateikimą, priimtus sprendimus ir išvadas.

 

_________________

 

 

 

Kepenų transplantacijos paslaugų teikimo

bei apmokėjimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

KEPENŲ TRANSPLANTACIJOS PASLAUGŲ BAZINIŲ KAINŲ SĄRAŠAS

 

Etapas

Paslaugos pavadinimas

Normatyvinė gydymo trukmė (lovadieniais)

Bazinė kaina (balais)

Pastabos

I

Pacientų atranka kepenų transplantacijai

12

2 017,79

II

Potencialaus recipiento periodinis ambulatorinis ištyrimas

64,38

Iki 6 apsilankymų per metus

III

Potencialaus recipiento paruošimas gyvo/mirusio donoro kepenų transplantacijai

1

557,02

IV

Potencialaus gyvo donoro atranka ir ištyrimas

317,35

Vienam potencialiam donorui – ne daugiau kaip 1 paslauga

V

Potencialaus mirusio donoro atranka ir ištyrimas

Apmokama pagal Nacionalinio transplantacijos biuro ataskaitą

VI

Kepenų paėmimo operacija

VI. I

Gyvo donoro

2 956,53

VI. II

Mirusio donoro

3 139,17

VI. III

Mirusio multiorganinio donoro

2 420,14

VII

Kepenų transplantacijos operacija

6 814,70

VIII

Recipiento gydymas ir ištyrimas stacionare po transplantacijos

VIII. I

Reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriuje

14

20 781,83

VIII. II

Abdominalinės chirurgijos skyriuje

7

2 381,76

VIII. III

Gastroentero-logijos skyriuje

14

3 226,73

 

 

2

 

IX

Įvadinis imunosupresinis gydymas stacionare

IX. I

Pirmą mėnesį po KT taikyti gydymo kursai (tos pačios hospitalizacijos metu)

4 015,28

Kitų KT etapų metu taikytas gydymas

IX. II

Antrą mėnesį taikytas gydymo kursas (tos pačios hospitalizacijos metu)

1 306,82

Kitų KT etapų metu taikytas gydymas

IX. III

Pakartotinės hospitalizacijos metu taikytas gydymo kursas

3

2 030,03

Pakartotinės hospitalizaci-jos metu taikytas gydymas

X

Recipiento ambulatorinis stebėjimas ir gydymas po transplantacijos

122,21

Pirmą

pusmetį – iki 6 apsilankymų.

Antrą

pusmetį – iki 3 apsilankymų.

Antrais ir vėlesniais metais – iki 4 apsilankymų per metus

XI

Recipiento gydymas stacionare po transplantacijos dėl chirurginių komplikacijų

12

6 155,96

XII

Recipiento gydymas stacionare po transplantacijos dėl kitų priežasčių

12

643,18

XIII

Transplantato ūminės atmetimo reakcijos ištyrimas ir gydymas po transplantacijos

14

2 906,60

XIV

Steroidams rezistentiškos transplantato atmetimo reakcijos ištyrimas ir gydymas po transplantacijos

21

17 700,65

XV

Citomegalo viruso infekcijos (CMV) ir kitų infekcijų ištyrimas ir gydymas po transplantacijos

14

3 281,66

XVI

Virusinio hepatito B ištyrimas ir gydymas po transplantacijos

XVI. I

Virusinio hepatito B profilaktika kepenų transplantacijos metu

14 107,34

KT metu taikyta profilaktika

XVI. II

Virusinio hepatito B gydymas stacionare po transplantacijos

28 520,47

Kitų KT etapų metu taikytas 4 savaičių gydymas

XVI. III

Ilgalaikis palaikomasis virusinio hepatito B gydymas po transplantacijos

2 821,47

Kitų KT etapų metu taikytas gydymas

XVI. IV

Ilgalaikis palaikomasis virusinio hepatito B gydymas po transplantacijos

1

2 984,86

 

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. V-996, 2014-09-29, paskelbta TAR 2014-10-08, i. k. 2014-13864

Nr. V-376, 2015-03-20, paskelbta TAR 2015-03-26, i. k. 2015-04307

Nr. V-775, 2016-06-14, paskelbta TAR 2016-06-21, i. k. 2016-17303

Nr. V-764, 2017-06-19, paskelbta TAR 2017-06-21, i. k. 2017-10358

Nr. V-479, 2018-04-19, paskelbta TAR 2018-04-20, i. k. 2018-06370

 

Kepenų transplantacijos paslaugų

teikimo bei apmokėjimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

KONSILIUMO DĖL KEPENŲ TRANSPLANTACIJOS INDIKACIJŲ PROTOKOLAS

 

 

Pacientui (-ei)

___________________________________________________________________________

(vardas ir pavardė, asmens kodas)

sergančiam (-iai) (išsami diagnozė su kepenų funkcijos įvertinimu pagal Child-Pugh, MELD ir komplikacijomis):

 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

neindikuotina / indikuotina atlikti planinę / skubią kepenų transplantaciją (pabraukti tinkamą variantą).

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

Konsiliumo dalyviai:

 

1. _________________________________________________________________________

(vardas, pavardė, parašas)

 

2. _________________________________________________________________________

(vardas, pavardė, parašas)

 

3. _________________________________________________________________________

(vardas, pavardė, parašas)

 

Su konsiliumo išvadomis susipažinau:

___________________________________________________________________________

(paciento (tėvų ar globėjo) vardas, pavardė, parašas)

 

Data __________________

 

_________________

 

Kepenų transplantacijos paslaugų

teikimo bei apmokėjimo tvarkos aprašo

3 priedas

 

KEPENŲ donoro ir recipiento poros parinkimo protokolas

 

 

Pirminį parinkimą atlikusi įstaiga

___________________________________________________________________________

 

Kepenų donoro ir recipiento poros parinkimo data ____________

 

Donoro identifikavimo Nr. _______________   Vyras £[]      Moteris £[]

 

Amžius _______   ABO _________  RhD _________ Svoris ________ Ūgis _________

 

 

ABO

RhD

MELD balų skaičius

Svoris, kg

Ūgis, cm

Skubumas (neskubus/ skubus)

Laukimo laikas (m)

Pastabos

(tinka / atsisakė / nepavyko susisiekti)

Recipientas Nr.

 

 

 

 

 

 

 

 

Recipientas Nr.

 

 

 

 

 

 

 

 

Recipientas Nr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IŠVADA:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

Konsiliumo dalyviai:

 

1. _________________________________________________________________________

(vardas, pavardė, parašas, pareigos)

2. _________________________________________________________________________

(vardas, pavardė, parašas, pareigos)

3. _________________________________________________________________________

(vardas, pavardė, parašas, pareigos)

 

_________________

 

Kepenų transplantacijos paslaugų

teikimo bei apmokėjimo tvarkos aprašo

4 priedas

 

KEPENŲ EKSPLANTACIJOS PROTOKOLAS

 

Data:                                               Donoro Nr.:

 

Donoro identifikacija:

 

Gimimo data: .....-......-.......             Amžius:..........m.

 

Lytis:       V / M                              Ūgis:..............cm

Svoris:............kg

ABO:...............                               Rhezus: Teig. / Neig.

 

HLA tipas:

 

HBsAg: + / -                         (HBcAb: + / - )                        HCV Ab: + / -

 

HIV Ab: + / -                        CMV IgG: + / -                       (Lues Ab: + / -

 

Ligoninė: ......................................................................................................................................

 

Stacionarizuotas: .......-........-........................

Mirties data: .........-.......-.........; ............val.

Mirties priežastis: .........................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Klinikiniai duomenys (organų paėmimo metu)

 

Kūno temperatūra: .........C°                  Diurezė: ............ml per paskutines 24 val.

Diurezė: ............ml per paskutinę valandą

AKS: ......./........mmHg

Data / laikas

Hipotenzijos periodas:

taip / ne

........./....... (trukmė .............min)

 

 

 

Širdies sustojimas:

taip / ne

........./....... (trukmė ..............min)

 

Naudoti medikamentai                 dozės

 

Antibiotikai: .................................................................................................................................

Diuretikai: ....................................................................................................................................

Antidiuretikai: ..............................................................................................................................

Vazopresoriai:                     dopaminas........................................................................ ?g/kg/min

dobutaminas..................................................................... ?g/kg/min

adrenalinas (epinefrinas)................................................... ?g/kg/min

noradrenalinas (norepinefrinas)........................................ ?g/kg/min

 

 

Kraujo transfuzijos: ......................................................................................................................

Plazmos pakaitalai: .......................................................................................................................

Kiti medikamentai: .......................................................................................................................

 

 

Laboratoriniai tyrimai:

 

Šlapimo tyrimas:                 Mikroskopija.....................................................................................

Gliukozė: ..........................................................................................

Baltymas:..................................................................................

Pasėlis: teig. / neig.

 

Urea:                                     ALT                            Bilirubinas

Kreatininas:                           AST                             amilazė

Na                                         LDH                            lipazė

K                                           ?GT                             glikemija

 

Hb:

Leukocitai:

CK:

CK MB:

HbA1C:

 

Skreplių pasėlis: teig. / neig.

 

Kraujo pasėlis: teig. / neig.

 

 

Organų prezervacija:

 

Heparinas:...............IU...................val.         Aorta perspausta:...............val.

 

Aortos perfuzija pradėta.....................val.    V.portae / SMA perfuzija.......val.

 

Perfuzatas: HTK / UW / kitas:......................

 

 

Protokolą užpildė:_____________________________________________________________

(v., pavardė, parašas)

 

_________________

 

 

 

Kepenų transplantacijos paslaugų teikimo bei apmokėjimo tvarkos aprašo

5 priedas

 

(Pranešimo apie kepenų recipiento statusą Žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorų bei recipientų registre forma)

 

Duomenų teikėjo pavadinimas, adresas, kodas

 

Nacionaliniam transplantacijos biurui prie Sveikatos apsaugos ministerijos

 

Pranešimas apie KEPENŲ recipiento STATUSĄ žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorų bei recipientų registre

 

Recipiento vardas, pavardė...................................................................................................................................

Asmens kodas.......................................................Diagnozė (pagal TLK-10-AM)...............................................

Žymos, nurodančios recipiento statusą:

Indikacijos skubiai transplantacijai (data).......................................................................................

 ūminis kepenų funkcijos nepakankamumas

  kepenų arterijos trombozė ar pirminis nefunkcionavimas po transplantacijos

MELD/PELD (jei nustatyta)..............................................................................................................................;

Reikalavimai donorui:   amžius nuo ............ iki...................     kraujo grupė: ABO..................Rh.................

ūgis nuo.........................iki.........................        svoris nuo ...............................iki....................................

£  išnykusios indikacijos skubiai transplantacijai (data) ..................................................................................;

£  nustatytos laikinos kontraindikacijos transplantacijai (data, priežastis).......................................................

..............................................................................................................................................................................;

£  išnykusios laikinos kontraindikacijos transplantacijai (data) ........................................................................;

£  išnykusios indikacijos transplantacijai (data)...............................................................................................;

£  atlikta transplantacija  (data).......................................................................................................................;

£   nustatytos absoliučios kontraindikacijos transplantacijai (data, priežastys)...............................................

..............................................................................................................................................................................;

£  recipientas raštiškai atsisako  transplantacijos (data)...................................................................................;

£  recipientas mirė (data).................................................................................................................................;

£  kita ..................................................................................................................................................................

Gydytojo, atsakingo už informacijos pateikimą, spaudas, parašas......................................................

Data

Papildyta priedu:

Nr. V-612, 2016-05-12, paskelbta TAR 2016-05-17, i. k. 2016-13110

 

 

 

Kepenų transplantacijos paslaugų teikimo

bei apmokėjimo tvarkos aprašo

6 priedas

 

(Kepenų recipientų, esančių Žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorų bei recipientų registre, charakteristikos forma)

 

 

Duomenų teikėjo pavadinimas, adresas, kodas

 

 

 

 

 

 

Nacionaliniam transplantacijos biurui prie Sveikatos apsaugos ministerijos

 

 

KEPENŲ RECIPIENTŲ, ESANČIŲ ŽMOGAUS AUDINIŲ, LĄSTELIŲ IR ORGANŲ BEI RECIPIENTŲ REGISTRE, CHARAKTERISTIKA

 

Data______________________________

 

Eil. Nr.

Recipiento vardas, pavardė

Asmens kodas

Adresas, tel. nr.

ABO RhD

Svo-ris (kg)

Ūgis (cm)

Diag-

nozė

MELD / PELD (Pediatric End-Stage Liver Disease – MELD versija, taikoma pediatrijoje)

CTP

(C (Child Turcote Pugh - kepenų funkcijos nepakankamu-mo vertinimo sistema)

 

Indika-cijų TLK-10-AM kodas

Indika-cijų nusta-tymo data

Recipiento statusas transplan-tacijai

(aktyvus, skubus, laikinai ne recipientas)

Pastabos

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įstaigos įgalioto asmens, atsakingo už informacijos pateikimą, spaudas, parašas____________________________________________________________

Papildyta priedu:

Nr. V-612, 2016-05-12, paskelbta TAR 2016-05-17, i. k. 2016-13110

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-471, 2010-05-25, Žin., 2010, Nr. 64-3184 (2010-06-03), i. k. 1102250ISAK000V-471

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. sausio 19 d. įsakymo Nr. V-47 "Dėl Kepenų transplantacijos paslaugų teikimo bei apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1103, 2011-12-23, Žin., 2011, Nr. 162-7691 (2011-12-30), i. k. 1112250ISAK00V-1103

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. sausio 19 d. įsakymo Nr. V-47 "Dėl Kepenų transplantacijos paslaugų teikimo bei apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-996, 2014-09-29, paskelbta TAR 2014-10-08, i. k. 2014-13864

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. sausio 19 d. įsakymo Nr. V-47 „Dėl Kepenų transplantacijos paslaugų teikimo bei apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1413, 2014-12-23, paskelbta TAR 2014-12-31, i. k. 2014-21121

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. sausio 19 d. įsakymo Nr. V-47 „Dėl Kepenų transplantacijos paslaugų teikimo bei apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-376, 2015-03-20, paskelbta TAR 2015-03-26, i. k. 2015-04307

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. sausio 19 d. įsakymo Nr. V-47 „Dėl Kepenų transplantacijos paslaugų teikimo bei apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-612, 2016-05-12, paskelbta TAR 2016-05-17, i. k. 2016-13110

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. sausio 19 d. įsakymo Nr. V-47 „Dėl Kepenų transplantacijos paslaugų teikimo bei apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-775, 2016-06-14, paskelbta TAR 2016-06-21, i. k. 2016-17303

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. sausio 19 d. įsakymo Nr. V-47 „Dėl Kepenų transplantacijos paslaugų teikimo bei apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-764, 2017-06-19, paskelbta TAR 2017-06-21, i. k. 2017-10358

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. sausio 19 d. įsakymo Nr. V-47 „Dėl Kepenų transplantacijos paslaugų teikimo bei apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-479, 2018-04-19, paskelbta TAR 2018-04-20, i. k. 2018-06370

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. sausio 19 d. įsakymo Nr.V-47 „Dėl Kepenų transplantacijos paslaugų teikimo bei apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo