Redaguota: 1994.05.27.

     Pakeitimai:

     1. Nr.1-671; 1990.10.11.; Žin., 1990, Nr.31-746;

     DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ PENSINIO

     APRŪPINIMO GERINIMO ĮSTATYMO PAKEITIMO IR PAPILDYMO

    

     2. Nr.1-716; 1990.10.30; Žin., 1990, Nr.32-767;

     DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ PENSINIO

     APRŪPINIMO GERINIMO ĮSTATYMO 15 STRAIPSNIO PAKEITIMO IR    

     PAPILDYMO

    

     3. Nr.783; 1990.11.15.; Žin., 1990, Nr.33-799;

     DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ PENSIJINIO

     APRŪPINIMO GERINIMO ĮSTATYMO DALINIO PAKEITIMO

    

     4. Nr.1-462; 1994.05.17.; Žin., 1994, Nr.39-705.

     DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ PENSINIO

     APRŪPINIMO GERINIMO ĮSTATYMO 25 STRAIPSNIO PAKEITIMO       

    

 

 

                      LIETUVOS RESPUBLIKOS

             GYVENTOJŲ PENSINIO APRŪPINIMO GERINIMO

                        Į S T A T Y M A S

 

 

     Šis įstatymas reglamentuoja visų rūšių pensijų, paskirtų iki

jo  įsigaliojimo,   padidinimą,   nustato   socialines   pensijas

nedarbingiems asmenims,  neturintiems   teisės  gauti kitų  rūšių

pensijų, taip  pat minimalius  pensijų dydžius  ir kitas pensinio

aprūpinimo sąlygas  bei normas,  reglamentuoja pensijų skyrimo ir

mokėjimo tvarką.  Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba n u t

a r i a:

 

     1 straipsnis.  Padidinti visų  rūšių pensijas, paskirtas iki

šio įstatymo   įsigaliojimo:  10 rublių, jeigu žmogus gavo iki 10

metų imtinai;  15 rublių - nuo 10 iki 15 metų; 20 rublių - nuo 15

iki 20  metų; 30  rublių - nuo 20 iki 25 metų; 40 rublių - nuo 25

metų ir daugiau.

 

     2     straipsnis.  Skirti   ir  mokėti  socialines  pensijas

nedirbantiems asmenims,  jeigu jie  neturi teisės  į kitos rūšies

pensiją:

     I, II  ir III  grupės invalidams,  tarp  jų  invalidams  nuo

vaikystės;

     vaikams, netekusiems  maitintojo, nesukakusiems 18 metų arba

vyresniems, jeigu jie tapo invalidais iki 18 metų;

     vaikams invalidams iki 16 metų;

     kitiems asmenims, kuriems sukako: vyrams - 60 metų, moterims

- 55 metai.

     Invalidams  nuo   vaikystės  skirti   ir  mokėti  socialines

pensijas nepriklausomai nuo to, dirba jie ar nedirba.

 

     3 straipsnis. Nustatyti šiuos socialinių pensijų dydžius:

     a) I  grupės invalidams,  I  ir  II  grupės  invalidams  nuo

vaikystės ir  vaikams invalidams  iki  16  metų  -  100  procentų

minimalaus senatvės pensijos dydžio (6 straipsnis), bet ne mažiau

už  nustatytus   mėnesinių  pašalpų   dydžius  iki  šio  įstatymo

įsigaliojimo;

     b) II  grupės invalidams (išskyrus invalidus nuo vaikystės):

kitiems asmenims,  kuriems sukako  60 metų  (vyrams) ir  55 metai

(moterims), ir   kiekvienam   maitintojo  netekusiam  vaikui - 50

procentų minimalaus senatvės pensijos dydžio;

     c) III  grupės invalidams  - 30 procentų minimalaus senatvės

pensijos dydžio.

     Motinoms, pagimdžiusioms ir išauginusioms 5 ir daugiau vaikų

ir turinčioms  teisę gauti socialinę pensiją pagal šio straipsnio

pirmosios dalies "a" - "c" punktus, šią pensiją skirti ne mažesnę

kaip 100  procentų minimalaus senatvės pensijos dydžio. Motinoms,

pagimdžiusioms ir  išauginusioms mažiau  kaip  5  vaikus,  skirti

socialinę pensiją  po 20  procentų minimalaus   senatvės pensijos

dydžio už   kiekvieną  vaiką,   bet  ne mažiau už  šio straipsnio

pirmosios dalies  "a" -  "c" punktuose nustatytus dydžius.

          Straipsnio pakeitimai:  1-671; 1990.10.11;  Žin., 1990,

Nr.31-746;

 

     4 straipsnis.  Jeigu tuo  pat metu  yra  teisė  į  socialinę

pensiją ir į senatvės ar invalidumo pensijų priedą už nedarbingus

šeimos narius, suteikti gavėjui teisę pasirinkti skiriamą išmoką.

 

     5   straipsnis. Skiriant  ir mokant  socialines    pensijas,

atitinkamai taikyti šio įstatymo 28-34 straipsnius.

 

     6   straipsnis. Nustatyti  minimalią senatvės  pensiją -  80

procentų minimalaus gyvenimo lygio

          Straipsnio pakeitimai:  1-671; 1990.10.11;  Žin., 1990,

31-746; 1-783; 1990.11.15; Žin., 1990, Nr.33-799;

 

     7 straipsnis.  Suteikti teisę gauti senatvės pensiją I ir II

grupės invalidų  nuo vaikystės  ir  vaikų-invalidų  iki  16  metų

amžiaus  motinoms,   išauginusioms  šiuos   vaikus  iki  8  metų,

sukakusioms 50  metų ir  turinčioms ne mažesnį kaip 15 metų darbo

stažą. Kai į šį stažą įtraukiamas I grupės invalidų nuo vaikystės

ir vaikų-invalidų iki 16 metų amžiaus priežiūros laikas, senatvės

pensijai skirti  reikalingas ne  mažesnis   kaip  20  metų  darbo

stažas.

 

     8 straipsnis. Suteikti teisę į padidintą maksimalią senatvės

pensiją anglies,  metalurgijos bei kitų pramonės šakų ir statybos

darbininkams ir tarnautojams, palikusiems darbą, duodantį teisę į

pensiją, iki   1979 metų (iki padidintų maksimalių pensijų dydžių

šios  kategorijos   darbuotojams         nustatymo).   Šių   šakų

darbuotojams,  turintiems   įstatymų   nustatytą   darbo   stažą,

reikalingą  padidintam   maksimaliam  senatvės  pensijos  dydžiui

gauti, pensiją  apskaičiuoti   nuo    uždarbio    (15    ir    26

straipsniai) ir mokėti ne daugiau kaip 210 rublių per mėnesį.

          Straipsnio pakeitimai:  1-671; 1990.10.11;  Žin., 1990,

Nr.31-746;

 

     9 straipsnis.  Nustatyti šiuos minimalius invalidumo pensijų

dydžius darbininkams, tarnautojams, kolūkiečiams, moksleiviams ir

kitiems piliečiams: I ir II grupės invalidams  - 80 procentų, bet

ne mažiau  už nustatytus  dydžius  iki šio įstatymo įsigaliojimo,

III grupės - 50 procentų minimalaus gyvenimo lygio

          Straipsnio pakeitimai:  1-671; 1990.10.11;  Žin., 1990,

Nr.31-746; 1-783; 1990.11.15; Žin., 1990, Nr.33-799;

 

     10 straipsnis.  Nustatyti, kad    darbininkų,    tarnautojų,

kolūkiečių, moksleivių  ir kitų  piliečių šeimų  narių  minimalūs

maitintojo netekimo  pensijų   dydžiai  negali  būti  mažesni  už

socialinę  pensiją,  nustatytą  atitinkamai  nedarbingų    žmonių

kategorijai šio   įstatymo 3 straipsnio pirmosios dalies "a" -"c"

punktuose ir ne mažesni už minimalius dydžius, nustatytus iki šio

įstatymo įsigaliojimo.

          Straipsnio pakeitimai:  1-671; 1990.10.11;  Žin., 1990,

Nr.31-746;

 

     11   straipsnis.   Skirti   maitintojo   netekimo   pensijas

visiškiems našlaičiams,  tai yra  netekusiems abiejų tėvų vaikams

arba mirusios  vienišos motinos vaikams, - 30 procentų maitintojo

darbo užmokesčio (26 straipsnis) kiekvienam vaikui, bet ne mažiau

kaip dvigubą   socialinės pensijos  dydį,  nustatytą  atitinkamai

nedarbingų žmonių kategorijai šio įstatymo 3 straipsnio pirmosios

dalies "a"  - "c"  punktuose. Vaikams - visiškiems našlaičiams ir

kitiems šeimos,  kurioje yra  vaikų - visiškų našlaičių, nariams,

turintiems teisę  gauti maitintojo netekimo pensiją nors už vieną

iš   mirusių   visiško  našlaičio  tėvų, pensiją apskaičiuoti  iš

bendros abiejų tėvų uždarbio sumos (26 straipsnis).

 

     12 straipsnis.   Padidinti invalidumo ir maitintojo netekimo

pensijas (tarp  jų ir minimalaus dydžio) invalidams nuo vaikystės

dėl sužeidimo,  kontuzijos arba  suluošinimo, susijusių  su kovos

veiksmais   Antrojo pasaulinio  karo metais   arba  su  šio  karo

pasekmėmis, -  15 procentų minimalaus senatvės pensijos dydžio (6

straipsnis).

 

     13 straipsnis. Pensijas, kurios pagal galiojančius įstatymus

skiriamos ne  už  visą  darbo  stažą,  apskaičiuoti  proporcingai

turimam stažui,  tačiau nustatant  jas ne  mažesnes už  socialinę

pensiją, nustatytą  atitinkamai nedarbingų žmonių kategorijai šio

įstatymo 3  straipsnio pirmosios  dalies  "a"  -  "c"  punktuose.

Papildomas sąlygas,  kurios buvo  nustatytos   šioms    pensijoms

skirti, panaikinti.

 

     14 straipsnis.  Nustatyti, kad  reabilituotiems  politiniams

kaliniams, tremtiniams  bei rezistencijos  dalyviams, kurie  tapo

invalidais   būdami    kalėjime,   tremtyje    arba   dalyvaudami

rezistencinėje kovoje,  asmenims,  kurie  tapo  armijose  Antrojo

pasaulinio karo  metais, būtinosios  tarnybos kariams, kurie tapo

invalidais   atlikdami    karinę   tarnybą, kariškiams bei vidaus

reikalų organų  eiliniams ir  viršininkams, kurie tapo invalidais

vykdydami  karinės  tarnybos    (tarnybines)  pareigas  ir  gauna

pensijas iš   socialinio aprūpinimo įstaigos, taikomos tos pačios

pensinio aprūpinimo   sąlygos  ir normos,  kuriomis skiriamos  ir

mokamos  pensijos  karo  invalidams  pagal  galiojančius  pensijų

įstatymus  ir  šį  įstatymą  (15-16  straipsniai,  17  straipsnio

pirmoji dalis,  18 straipsnio  antroji pastraipa,  19  straipsnio

antroji ir ketvirtoji pastraipos, 20 straipsnio antroji dalis, 21

straipsnio  pirmosios   dalies  "a"  ir  "b"  punktai,      26-27

straipsniai).

     Šio straipsnio   pirmojoje  dalyje nurodytų  asmenų, mirusių

kalėjime, tremtyje,  rezistencijos būriuose  ir junginiuose   bei

atitinkamos tarnybos  ar veiklos  metu, šeimoms  ir mirusių  šios

kategorijos  invalidų   šeimoms  taikomos   tos  pačios  pensinio

aprūpinimo sąlygos   ir   normos,  kuriomis skiriamos  ir mokamos

pensijos mirusių karo invalidų šeimoms pagal galiojančius pensijų

įstatymus ir   šį įstatymą (23 straipsnio  antroji pastraipa,  24

straipsnio pirmoji dalis, 25-27 straipsniai).

     Reabilituotiems    politiniams  kaliniams,  tremtiniams  bei

rezistencijos dalyviams,  asmenims, tarnavusiems  antihitlerinėje

koalicijoje    dalyvavusių     užsienio    šalių armijose Antrojo

pasaulinio karo  metais, būtinosios  tarnybos kariams, kariškiams

bei vidaus reikalų organų eiliniams ir viršininkams, tarnavusiems

veikiančioje armijoje,   partizanų  būriuose ir  junginiuose arba

dalyvavusiems karo  veiksmuose, asmenims, Antrojo pasaulinio karo

metais išvežtiems  priverstiniams darbams,  buvusiems getuose  ir

kituose laisvės  atėmimo vietose, asmenims, dirbusiems Leningrado

blokados  metu   įmonėse,   įstaigose   bei   organizacijose   ir

apdovanotiems medaliu  "Už   Leningrado    gynybą"  arba   ženklu

"Leningrado blokados  gyventojui" taikomos   galiojančių  pensijų

įstatymų ir   šio   įstatymo  nustatytos karo  dalyviams pensinio

aprūpinimo sąlygos  ir normos  (15-16 straipsniai,  18 straipsnio

antroji  pastraipa,   19  straipsnio     antroji   ir  ketvirtoji

pastraipos, 20  straipsnio antroji dalis, 21 straipsnio pirmosios

dalies  "a"  ir  "b"  punktai,  22,  26-27  straipsniai).  Šiomis

sąlygomis ir  normomis pensijos  skiriamos ir  visiems nurodytųjų

kategorijų asmenims, vėliau tapusiems invalidais dėl ligos.

     Šio straipsnio   trečiojoje  dalyje nurodytų  asmenų mirties

atveju jų šeimoms taikomos pensinio aprūpinimo sąlygos ir normos,

galiojančių įstatymų   ir šio  įstatymo nustatytos  mirusių  karo

dalyvių šeimoms (24 straipsnio antroji dalis, 25-27 straipsniai).

     Kitiems kariams  (išskyrus  būtinosios  tarnybos    karius),

liktinės tarnybos   kariškiams ir vidaus reikalų organų eiliniams

bei viršininkams, tapusiems invalidais per nelaimingą atsitikimą,

nesusijusį su karinės tarnybos (tarnybinių) pareigų vykdymu, arba

dėl ligos   tarnybos metu ir gaunantiems  pensijas iš  socialinio

aprūpinimo įstaigos,  taikomos pensinio  aprūpinimo   sąlygos  ir

normos, nustatytos  galiojančių pensijų  įstatymų ir šio įstatymo

kitiems kariams-invalidams (19 straipsnio 3 pastraipa).

     Šio straipsnio  penktojoje dalyje  nurodytų  asmenų  mirties

atveju jų šeimoms taikomos pensinio aprūpinimo sąlygos ir normos,

nustatytos galiojančių   pensijų  įstatymų ir  šio įstatymo  kitų

karių-invalidų šeimoms (24 straipsnio antroji dalis).

 

     15   straipsnis. Skirti  senatvės pensijas  14    straipsnio

pirmojoje ir  trečiojoje dalyse  nurodytiems  asmenims,  išskyrus

reabilituotus politinius  kalinius,   tremtinius ir rezistencijos

dalyvius, karo  invalidams  ir    karo  dalyviams,  invalidų  nuo

vaikystės motinoms  (7 straipsnis)  - 55  procentų  uždarbio  (26

straipsnis) dydžio.  Be  to,  padidinti  pensiją  vienu  procentu

uždarbio už   kiekvienus    visus  darbo  metus  (16  straipsnis)

išdirbusiems daugiau   kaip  25 metus  vyrams ir  daugiau kaip 20

metų -  moterims,  tačiau  ne  daugiau  kaip  iki  75    procentų

uždarbio. Reabilituotiems  politiniams kaliniams,  tremtiniams ir

rezistencijos  dalyviams  skirti  senatvės  pensiją  55  procentų

uždarbio  už   kiekvienus  visus   darbo  metus  (16  straipsnis)

išdirbusiems daugiau kaip 25 metus vyrams ir daugiau kaip 20 metų

- moterims.  Jų pensijos  neturi būti mažesnės kaip 120 rublių ir

didesnės kaip 300 rublių.

          Straipsnio pakeitimai:  1-716; 1990.10.30;  Žin., 1990,

Nr.32-767;

 

     16 straipsnis.  Įskaityti į  14 straipsnio   pirmojoje    ir

trečiojoje dalyse nurodytų asmenų, karo invalidų ir karo dalyvių,

invalidų nuo  vaikystės motinų  (7 straipsnis)   darbo  metus, už

kuriuos   senatvės   pensija  didinama  1  procentu uždarbio  (15

straipsnis), šiuos laikotarpius:

     reabilituotų  piliečių   arešto  laiką,   bausmės   atlikimo

įkalinimo vietose ir buvimo tremtyje laiką - trigubai;

     karinę     tarnybą  veikiančioje   armijoje  kovos   veiksmų

laikotarpiu, buvimą partizanų būriuose ir junginiuose - trigubai;

     asmenų,   išvežtų    Antrojo    pasaulinio    karo    metais

priverstiniams darbams,  darbo laiką bei buvimo getuose ir kitose

laisvės atėmimo   vietose  Antrojo pasaulinio karo metais laiką -

trigubai;

     darbą Leningrade  jo blokados laikotarpiu Antrojo pasaulinio

karo metais   nuo 1941  m. rugsėjo 8 d. iki 1944m. sausio 27 d. -

trugubai;

     darbą, tarp  jo ir  laisvai samdomo personalo darbą, Antrojo

pasaulinio karo metais kariniuose daliniuose ir tarnybą, išskyrus

šio   straipsnio  antrojoje  dalyje nurodytą  karinę  tarnybą,  -

dvigubai;

     mokymosi aukštosiose ir specialiosiose vidurinėse mokyklose,

kadrų     rengimo,  kvalifikacijos   kėlimo  ir  perkvalifikavimo

mokyklose   ir   kursuose,   aspirantūroje,   doktorantūroje   ir

klinikinėje ordinatūroje  laiką nepriklausomai  nuo to,  ar  buvo

dirbta prieš pradedant mokytis;

     I   grupės  invalido  ir  vaiko  invalido  iki  16  metų bei

sukakusio 80 metų asmens priežiūros laiką;

     laiką, kai  nedirbanti motina  prižiūrėjo mažamečius vaikus,

bet ne ilgiau kaip iki tol, kol kiekvienas vaikas sukako 3 metus,

iš viso ne daugiau kaip 6 metus.

 

     16 1  straipsnis   Nustatyti  šiuos  priedus  prie  senatvės

pensijų (tarp  jų ir  prie minimalių   pensijų),  skiriamų    šio

įstatymo     14     straipsnio  pirmojoje  dalyje    išvardytiems

invalidams  ir   karo  invalidams,  šio  įstatymo  14  straipsnio

trečiojoje dalyje išvardytiems asmenims ir karo dalyviams:

     a)  nedirbantiems  pensininkams,  išlaikantiems  nedarbingus

šeimos  narius,   kurie  priskiriami   prie  asmenų,   aprūpinamų

maitintojo netekimo  pensija,  -  kiekvienam  nedarbingam  šeimos

nariui socialinės   pensijos,  nustatytos atitinkamai  nedarbingų

asmenų kategorijai,  dydžio (3  straipsnio pirmosios dalies "a" -

"c" punktai).  Šį priedą priskaičiuoti tik už tuos šeimos narius,

kurie negauna socialinės ar kitokios pensijos. Esant tuo pat metu

teisei į  socialinę   pensiją   ir  į  priedą  prie  pensijos  už

nedarbingą   šeimos   narį,   gavėjas turi  teisę skiriamą išmoką

pasirinkti;

     b)   vienišiems   pensininkams,   sukakusiems   80   metų,jų

priežiūrai - socialinės pensijos dydžio.

     Abu šie priedai gali būti priskaičiuojami kartu.

          Straipsnio pakeitimai:  1-671; 1990.10.11;  Žin., 1990,

Nr.31-746;

 

     17 straipsnis.  Padidinti senatvės  pensijas šio įstatymo 14

straipsnio pirmojoje   dalyje  išvardintiems  invalidams ir  karo

invalidams minimalaus invalidumo pensijos dydžio pagal atitinkamą

invalidumo grupę   suma,  nustatyta  šio įstatymo  19  straipsnio

antrojoje pastraipoje.

     Senatvės pensijas  šio  įstatymo  14  straipsnio  trečiojoje

dalyje išvardintiems  asmenims ir   karo  dalyviams  padidinti 25

procentais minimalaus senatvės pensijos dydžio (6 straipsnis).

 

     18 straipsnis. Skirti invalidumo pensijas:

     šio įstatymo  14 straipsnio pirmojoje dalyje išvardintiems I

ir II  grupės invalidams  ir I  ir II grupės karo invalidams - 75

procentus, III grupės - 50 procentų uždarbio (26 straipsnis);

     šio įstatymo 14 straipsnio trečiojoje dalyje išvardintiems I

ir II   grupės  invalidams   - karo   dalyviams 55 procentus, III

grupės - 30 procentų uždarbio (26 straipsnis).

 

     19 straipsnis. Nustatyti šiuos minimalius invalidumo pensijų

dydžius:

     šio įstatymo  14 straipsnio pirmojoje dalyje išvardintiems I

ir II   grupės  invalidams   ir I  ir II  grupės karo  invalidams

(būtinosios tarnybos  kareiviams ir  jūreiviams) -  150 procentų,

III grupės  - 75 procentai minimalaus senatvės pensijos dydžio (6

straipsnis);

     šio įstatymo 14 straipsnio trečiojoje dalyje išvardintiems I

ir II   grupės invalidams,  I  ir  II  grupės invalidams  -  karo

dalyviams ir  kitiems kariams  - I  ir II  grupės invalidams  (14

straipsnio penktoji  dalis) -  100 procentų,  bet  ne  mažiau  už

nustatytus dydžius iki šio įstatymo įsigaliojimo, III grupės - 50

procentų minimalaus senatvės pensijos dydžio;

     invalidams  -  būtinosios  tarnybos  seržantams,  viršiloms,

grandiniams  ir   vyresniesiems  jūreiviams   -   110   procentų,

praporščikams, mičmanams  ir liktinės tarnybos kariškiams, vidaus

reikalų organų  eiliniams ir  jaunesniesiems viršininkams  -  120

procentų,  karininkams  ir  vidaus  reikalų  organų  viršininkams

(išskyrus jaunesniuosius)  - 130  procentų atitinkamų   minimalių

invalidumo pensijų  dydžių, nustatytų šio straipsnio antrojoje ir

trečiojoje pastraipose, priklausomai nuo invalidumo priežasties.

 

     20 straipsnis.  Padidinti  20  rublių  invalidumo  pensijas,

apskaičiuotas     pagal  šio   įstatymo  18  ir  19  straipsnius,

karininkams,   praporščikams, mičmanams  ir  liktinės    tarnybos

kariškiams bei  vidaus reikalų  organų eiliniams ir viršininkams.

Kartu nustatyti,  kad pensija  su šiuo  padidinimu neturi viršyti

150 rublių per mėnesį.

     Padidinti minimalius invalidumo pensijų dydžius šio įstatymo

14 straipsnio pirmojoje dalyje išvardintiems II grupės invalidams

ir II  grupės karo  invalidams, neturintiems  teisės gauti  kitos

rūšies pensijos  ir priedo  priežiūrai, nustatyto šio įstatymo 21

straipsnio pirmosios   dalies "b" punkte,  bei  III  grupės  šios

kategorijos   invalidams     25  procentais  minimalaus  senatvės

pensijos dydžio (6 straipsnis).

 

     21 straipsnis.  Nustatyti šiuo  priedus   prie    invalidumo

pensijų   (tarp  jų  ir  prie  minimalių  pensijų),  skiriamų šio

įstatymo 14  straipsnio pirmojoje dalyje išvardintiems invalidams

ir karo  invalidms, šio  įstatymo 14 straipsnio trečiojoje dalyje

išvardintiems asmenims ir karo dalyviams:

     a) nedirbantiems  I ir  II grupės  invalidams, išlaikantiems

nedarbingus  šeimos  narius,  kurie  priskiriami  prie    asmenų,

aprūpinamų maitintojo   netekimo pensija,-kiekvienam nedarbingams

šeimos nariui  - socialinės    pensijos,  nustatytos  atitinkamai

nedarbingų asmenų  kategorijai, dydžio  (3  straipsnio  pirmosios

dalies "a"  - "c"  punktai). Šį  priedą priskaičiuoti tik už tuos

šeimos narius, kurie negauna socialinės ar kitos rūšies pensijos.

Esant tuo  pat metu  teisei į  socialinę pensiją ir į priedą prie

pensijos už  nedarbingą šeimos  narį, teisę  pasirinkti  skiriamą

išmoką turi gavėjas;

     b)  I  grupės  invalidams  ir  vienišiems,    kitų  pagalbos

reikalingiems II  grupės invalidams  - jų priežiūrai 100 procentų

minimalaus senatvės pensijos dydžio.

     Abu šie priedai gali būti priskaičiuojami kartu.

 

     22 straipsnis.  Padidinti invalidumo   pensijas (tarp  jų ir

minimalias   šio    įstatymo  14   straipsnio   trečiojoje dalyje

išvardintiems asmenims ir karo dalyviams 25 procentais minimalaus

senatvės pensijos dydžio (6 straipsnis).

 

     23  straipsnis.   Skirti  šių   dydžių  maitintojo  netekimo

pensijas:

     šio   įstatymo 14  straipsnio  antrojoje  dalyje  išvardintų

mirusių asmenų  ir mirusių karo invalidų kiekvienam šeimos nariui

- 40   procentų maitintojo  uždarbio (26  straipsnis). Tokio  pat

dydžio pensijas  skirti mirusių  šios kategorijos asmenų šeimoms,

kuriose yra vaikų - visiškų našlaičių;

     šio įstatymo   14  straipsnio   šeimos  nariui - 30 procentų

maitintojo uždarbio (26 straipsnis).

 

     24 straipsnis.  Nustatyti, kad  šio įstatymo  14  straipsnio

antrojoje dalyje  nurodytų mirusių asmenų karo invalidų kiekvieno

šeimos nario maitintojo netekimo pensija negali būti mažesnė kaip

100 procentų  minimalaus senatvės  pensijos dydžio (6 straipsnis)

būtinosios tarnybos   kareivių ir  jūreivių šeimoms, 110 procentų

būtinosios tarnybos  seržantų, viršilų,  grandinių ir  vyresniųjų

jūreivių šeimoms,  120 procentų  praporščikų,  mičmanų,  liktinės

tarnybos kariškių,  vidaus reikalų  organų jaunesniųjų viršininkų

ir eilinių šeimoms, 130 procentų karininkų, vidaus reikalų organų

viršininkų (išskyrus jaunesniuosius) šeimoms.

     Šio įstatymo  14  straipsnio  ketvirtojoje  dalyje  nurodytų

mirusių asmenų  šeimoms ir  mirusių karo dalyvių šeimoms bei kitų

mirusių karių  ir mirusių šios kategorijos karių invalidų šeimoms

(14 straipsnio   šeštoji  dalis)  -75 procentai  pensijų  dydžių,

nurodytų šio  straipsnio pirmojoje  dalyje atitinkamų  kategorijų

asmenų šeimoms.

 

     25 straipsnis. Skirti ir mokėti maitintojo netekimo pensijas

vaikams   iki 18   metų  arba  vyresniems negu šio amžiaus, jeigu

pastarieji   tapo invalidais  iki 18  metų,  o  nustatyta  tvarka

įregistruotų  aukštųjų  ir  aukštesniųjų  bei  vidurinių  mokyklų

dieninių skyrių  studentams ir  moksleiviams -   iki  šių mokyklų

baigimo, bet ne ilgiau kaip iki jiems sukaks 24 metai.

          Pakeitimai: Nr.1-462;  1994.05.17.; Žin.,  1994, Nr.39-

705

 

     26 straipsnis.  Pensijas pagal šio įstatymo 7, 11, 15, 18 ir

23   straipsnius   apskaičiuoti  iš  uždarbio  šia tvarka:  jeigu

uždarbis lygus   keturiems  minimaliems  darbo apmokėjimams  arba

mažesnis, pensija  skaičiuojama iš  viso uždarbio. Jeigu uždarbis

viršija 4  minimalius darbo  apmokėjimus,   tai   nuo    penktojo

minimalaus darbo apmokėjimo uždarbio pensijai skaičiuoti imami 85

procentai, šeštojo  - 70  procentų, septintojo  -  55  procentai,

aštuntojo - 40 procentų, devintojo - 25 procentai, dešimtojo - 15

procentų.  Uždarbio  dalis,  viršijanti  dešimt  minimalių  darbo

apmokėjimų, skaičiuojant pensiją atmetama.

 

     27 straipsnis.   Perskaičiuojant pensijas pagal šio įstatymo

normas, remtis   amžiaus, stažo,  uždarbio ir kitais dokumentais,

kurie   perskaičiavimo    metu  yra  pensijos  byloje,  taip  pat

papildomais dokumentais,  kuriuos pensininkas     pateikia    iki

perskaičiavimo laiko.

     Pensininkui vėliau  pateikus    papildomus       dokumentus,

duodančius teisę   didinti   pensiją   pagal šį įstatymą, pensiją

perskaičiuoti už   praėjusį  laiką,  bet  ne  daugiau kaip už  12

mėnesių prieš  pateikiant papildomus  dokumentus ir  ne  anksčiau

kaip nuo šio įstatymo įsigaliojimo dienos.

 

     28 straipsnis.  Nustatyti, kad pensijas pagal šį įstatymą ir

kitus galiojančius   pensijų įstatymus  skiria miestų  ir  rajonų

socialinio aprūpinimo skyrių vedėjai.

 

     29 straipsnis.  Nustatyti, kad pensijas visiems pensininkams

moka miestų ir rajonų socialinio aprūpinimo skyriai iš socialinio

draudimo   lėšų    ir   iš   Respublikos valstybės biudžeto  lėšų

pensininko faktiškoje  gyvenamojoje  vietoje  nepriklausomai  nuo

priregistravimo.

 

     30 straipsnis.  Pensija gali  būti mokama  pagal įgaliojimą,

išduotą ne ilgiau kaip trejiems metams.

 

     31 straipsnis.  Mokėti vaikams - visiškiems našlaičiams viso

dydžio pensijas  ir per  tą  laiką,  kai  juos  visiškai  išlaiko

valstybė.

     Kitiems vaikams,  kuriuos visiškai  išlaiko valstybė, mokėti

25 procentu paskirtos pensijos.

 

     32 straipsnis. Vienišiems pensininkams, gyvenantiems senelių

ir invalidų pensionatuose, mokėti 10 procentų paskirtos pensijos,

bet ne  mažiau kaip  20 procentų minimalios senatvės pensijos per

mėnesį. Kai  pensijos dydis viršija išlaikymo šiuose internatuose

kainą, mokėti  skirtumą tarp pensijos ir išlaikymo kainos, bet ne

mažiau kaip  10 procentų  paskirtos pensijos ir ne mažiau kaip 20

procentų minimalios senatvės pensijos per mėnesį (6 straipsnis).

     Jeigu       pensininkas,   gyvenantis  senelių  ir  invalidų

pensionate, turi  išlaikomų nedarbingų  šeimos  narių,    pensiją

mokėti šia  tvarka: 10  procentų pensijos,  bet ne mažiau kaip 20

procentų minimalios   senatvės  pensijos (6  straipsnis),  mokėti

pačiam pensininkui,  o likusiąją  pensijos dalį,  bet ne  daugiau

kaip 50  procentų paskirtos  pensijos dydžio,  mokėto nurodytiems

šeimos nariams.

 

     33 straipsnis.  Pensininkui mirus,  mokėti jo šeimai arba jį

palaidokusiems asmenims  dviejų mėnesių pensijos dydžio laidojimo

pašalpą.

 

     34 straipsnis. Skundai dėl pensijas skiriančių ir išmokančių

organų ir  pareigūnų veiksmų  gali būti   paduodami  Vyriausiajai

 

valstybinio socialinio   draudimo  valdybai  arba rajono (miesto)

teismui.

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS

PIRMININKAS                             V. LANDSBERGIS   Vilnius,

1990 m. liepos 28 d.

     Nr. I-422

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_