Suvestinė redakcija nuo 2017-01-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2005, Nr. 4-87, i. k. 1052230ISAKA1-1/V-2

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS IR

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL DARBINGUMO LYGIO, SUSIJUSIO SU NELAIMINGAIS ATSITIKIMAIS DARBE AR PROFESINIŲ LIGŲ PADARINIAIS, NUSTATYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2005 m. sausio 3 d. Nr. A1-1/V-2

Vilnius

 

 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 20 straipsnio 3 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 2 d. nutarimo Nr. 1116   „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos invalidų socialinės integracijos įstatymo pakeitimo įstatymą“ 1.1 papunkčiu:

Preambulės pakeitimai:

Nr. A1-91/V-253, 2016-02-17, paskelbta TAR 2016-02-18, i. k. 2016-03069

 

1. Tvirtiname Darbingumo lygio, susijusio su nelaimingais atsitikimais darbe ir profesinių ligų padariniais, nustatymo taisykles (pridedama).

2. Šis įsakymas įsigalioja nuo 2005 m. liepos 1 dienos.

 

 

 

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRĖ                           VILIJA BLINKEVIČIŪTĖ

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                                     ŽILVINAS PADAIGA


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos

ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro

2005 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. A1-1/V-2

 

DARBINGUMO LYGIO, SUSIJUSIO SU NELAIMINGAIS ATSITIKIMAIS DARBE AR PROFESINIŲ LIGŲ PADARINIAIS, NUSTATYMO TAISYKLĖS

 

1. Darbingumo lygio, susijusio su nelaimingais atsitikimais darbe ar profesinių ligų padariniais, nustatymo taisyklės (toliau – taisyklės) nustato asmenų, kuriems nustatomas darbingumo lygis dėl nelaimingų atsitikimų darbe, pakeliui į darbą/iš darbo (toliau – nelaimingi atsitikimai darbe) ar profesinių ligų padarinių, nustatymo tvarką ir sąlygas.

2. Asmenims darbingumo lygį, susijusį su nelaimingais atsitikimais darbe ar profesinių ligų padariniais, nustato Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – NDNT).

3. NDNT, nustatydama darbingumo lygį, susijusį su nelaimingais atsitikimais darbe ar profesinių ligų padariniais, vadovaujasi Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintais teisės aktais, reglamentuojančiais darbingumo lygio nustatymą, darbingumo lygio nustatymo kriterijus, taip pat šiomis taisyklėmis.

4. Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, apibrėžtas Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatyme, Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatyme bei Lietuvos Respublikos žalos atlyginimo dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar susirgimų profesine liga laikinajame įstatyme.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-91/V-253, 2016-02-17, paskelbta TAR 2016-02-18, i. k. 2016-03069

 

5. Darbingumo lygis, susijęs su nelaimingais atsitikimais darbe ar profesinių ligų padariniais, nustatomas visiems asmenims nepriklausomai nuo jų amžiaus, nurodytiems Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo 4 straipsnyje bei Lietuvos Respublikos žalos atlyginimo dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar susirgimų profesine liga laikinojo įstatymo 5 straipsnyje, šiuose įstatymuose nustatytoms išmokoms gauti.

6. Asmuo ar jo tėvai, globėjai (rūpintojai) ar kiti jo įgalioti asmenys (toliau – asmuo), kreipdamasis į NDNT dėl darbingumo lygio, susijusio su nelaimingais atsitikimais darbe ar profesinių ligų padariniais, nustatymo, pateikia šiuos dokumentus:

6.1. asmens prašymą dėl siuntimo į NDNT darbingumo lygiui nustatyti;

6.2. asmens sveikatos priežiūros įstaigos siuntimą į NDNT teisės aktų nustatyta tvarka;

6.3. išsamią ligos anamnezę, medicininių tyrimų (instrumentinių, laboratorinių), patvirtinančių ligos sunkumą ir diagnozę kopijas;

6.4. priklausomai nuo sveikatos sutrikimo pobūdžio papildomai pateikiami dokumentai:

6.4.1. informuojantys apie Bartelio indeksą, funkcinio nepriklausomumo testą, skausmo įvertinimo skalę, raumenų būklės vertinimą, judėjimo funkcijos sutrikimo laipsnį, esant judėjimo funkcijos sutrikimams;

6.4.2 informuojantys apie asmens intelekto koeficientą (IQ), Mini mental testą, psichologinį asmenybės tyrimą, patvirtinantį silpnaprotystės laipsnį, elgesio, emocijų, valios ir kitus sutrikimus, esant psichikos sutrikimams;

6.4.3. informuojantys apie specialius kontrolinius tyrimus, patvirtinančius regos ir (ar) klausos sutrikimų laipsnį, esant regos ir klausos sutrikimams;

6.4.4. kalbos tyrimo testas, esant kalbos funkcijos sutrikimui,

6.5. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (Lietuvos Respublikos piliečio pasą, Lietuvos Respublikos pasą, Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelę arba leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje) arba šio dokumento patvirtintą kopiją;

6.6. patvirtinantį asmens gyvenamąją vietą dokumentą arba pažymą, patvirtinančią, kad asmuo įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą;

6.7. Nelaimingo atsitikimo darbe aktą (Forma N-1) ar Nelaimingų atsitikimų pakeliui į darbą / iš darbo aktą (Forma N-2) arba Profesinės ligos patvirtinimo aktą.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-91/V-253, 2016-02-17, paskelbta TAR 2016-02-18, i. k. 2016-03069

 

7. Esant reikalui, kitus papildomus dokumentus:

7.1. teismo sprendimo ir kitų dokumentų, gautų iš teisėsaugos bei administracinius nusižengimus tiriančių institucijų bei įstaigų, kopijas;

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-91/V-253, 2016-02-17, paskelbta TAR 2016-02-18, i. k. 2016-03069

Nr. A1-215/V-527, 2016-04-27, paskelbta TAR 2016-04-27, i. k. 2016-10537

 

7.2. Centrinės darbo medicinos ekspertų komisijos išvados dėl profesinės ligos pagrįstumo kopiją.

8. Darbingumo lygis, susijęs su nelaimingais atsitikimais darbe ar profesinių ligų padariniais, asmenims nustatomas per 15 darbo dienų nuo visų reikalingų dokumentų gavimo NDNT dienos.

9. NDNT teritorinis skyrius, priėmęs sprendimą dėl asmens darbingumo lygio, susijusio su nelaimingais atsitikimais darbe ar profesinių ligų padariniais, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas išrašo ir išduoda (išsiunčia) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintos formos Darbingumo lygio dėl nelaimingo atsitikimo darbe ar profesinės ligos pažymą (toliau – pažyma).

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-341/V-729, 2014-06-25, paskelbta TAR 2014-06-30, i. k. 2014-09331

 

10. Jeigu asmeniui yra nustatyti keli sužalojimai ar ligos, darbingumo lygis nustatomas atskirai dėl kiekvieno nelaimingo atsitikimo arba profesinės ligos atvejo, nevertinant kitų ligų ar traumų pasekmių (įtakos), nesusijusių su šios traumos ar ligos pasekmėmis. Dėl kiekvieno nustatyto nelaimingo atsitikimo darbe arba profesinės ligos atvejo NDNT išduoda atskirą pažymą.

11. NDNT, nustačiusi asmeniui darbingumo lygį, susijusį su nelaimingu atsitikimu darbe ar profesinės ligos padariniais, taip pat nustato ir netekto darbingumo lygį. Šis lygis yra apskaičiuojamas iš 100 procentų atimant asmeniui nustatytus darbingumo lygio procentus.

12. Ginčai dėl darbingumo lygio, susijusio su nelaimingais atsitikimais darbe ar profesinių ligų padariniais, nustatymo sprendžiami įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. A1-341/V-729, 2014-06-25, paskelbta TAR 2014-06-30, i. k. 2014-09331

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. sausio 3 d. įsakymo Nr. A1-1/V-2 ,,Dėl Darbingumo lygio, susijusio su nelaimingais atsitikimais darbe ar profesinių ligų padariniais, nustatymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. A1-91/V-253, 2016-02-17, paskelbta TAR 2016-02-18, i. k. 2016-03069

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. sausio 3 d. įsakymo Nr. A1-1/V-2 „Dėl Darbingumo lygio, susijusio su nelaimingais atsitikimais darbe ar profesinių ligų padariniais, nustatymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. A1-215/V-527, 2016-04-27, paskelbta TAR 2016-04-27, i. k. 2016-10537

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. sausio 3 d. įsakymo Nr. A1-1/V-2 „Dėl Darbingumo lygio, susijusio su nelaimingais atsitikimais darbe ar profesinių ligų padariniais, nustatymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo