Suvestinė redakcija nuo 2011-02-23 iki 2012-12-31

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2010, Nr. 3-131, i. k. 1092310ISAK001V-735

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL ASMENŲ, TEIKIANČIŲ MOKYMO PASLAUGAS VALSTYBĖS TARNAUTOJAMS, TVIRTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2009 m. gruodžio 31 d. Nr. 1V-735

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708; 2009, Nr. 154-6960) 45 straipsnio 2 dalimi:

1. T v i r t i n u Asmenų, teikiančių mokymo paslaugas valstybės tarnautojams, tvirtinimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Nustatau, kad:

2.1. valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigos, patvirtintos iki šio įsakymo įsigaliojimo, iki 2010 m. gruodžio 31 d. turi Valstybės tarnybos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos pateikti šiuo įsakymu patvirtinto Asmenų, teikiančių mokymo paslaugas valstybės tarnautojams, tvirtinimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 7.4 punkte nurodytus dokumentus, o Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos – įvertinti, ar šios valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigos atitinka Apraše nustatytus reikalavimus juridiniams asmenims, siekiantiems teikti mokymo paslaugas valstybės tarnautojams;

2.2. jeigu valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigos, patvirtintos iki šio įsakymo įsigaliojimo, iki 2010 m. gruodžio 31 d. nepateiks Aprašo 7.4 punkte nurodytų dokumentų arba Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos nustatys, kad šios valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigos neatitinka Apraše nustatytų reikalavimų, jos bus išbraukiamos iš Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašo.

Papildyta punktu:

Nr. 1V-49, 2010-01-27, Žin., 2010, Nr. 13-651 (2010-02-02), i. k. 1102310ISAK0001V-49

 

3. P r i p a ž į s t u netekusiais galios:

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1V-49, 2010-01-27, Žin., 2010, Nr. 13-651 (2010-02-02), i. k. 1102310ISAK0001V-49

 

3.1. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. liepos 11 d. įsakymą Nr. 341 „Dėl Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų tvirtinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 77-3312).

3.2. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. balandžio 3 d. įsakymą Nr. 1V-120 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. 341 „Dėl Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų tvirtinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2008, Nr. 42-1583).

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                 Raimundas Palaitis


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų

ministro 2009 m. gruodžio 31 d.

įsakymu Nr. 1V-735

 

ASMENŲ, TEIKIANČIŲ MOKYMO PASLAUGAS VALSTYBĖS TARNAUTOJAMS, TVIRTINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Asmenų, teikiančių mokymo paslaugas valstybės tarnautojams, tvirtinimo tvarkos aprašas (toliau vadinama – Aprašas) nustato:

1.1. reikalavimus fiziniams ir juridiniams asmenims, siekiantiems teikti mokymo paslaugas valstybės tarnautojams;

1.2. fizinių asmenų įrašymo į vidaus reikalų ministro tvirtinamą Fizinių asmenų, teikiančių mokymo paslaugas valstybės tarnautojams, sąrašą ir jų išbraukimo iš šio sąrašo procedūras;

1.3. juridinių asmenų įrašymo į vidaus reikalų ministro tvirtinamą Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą ir jų išbraukimo iš šio sąrašo procedūras.

2. Teisę teikti mokymo paslaugas valstybės tarnautojams turi:

2.1. Aprašo 4 punkte nustatytus reikalavimus atitinkantys fiziniai asmenys – Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ir Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių piliečiai ir jų šeimos nariai (toliau – fiziniai asmenys);

2.2. Aprašo 5 punkte nustatytus reikalavimus atitinkantys juridiniai asmenys – Lietuvos Respublikoje, Europos Sąjungos valstybėje narėje įsteigti juridiniai asmenys ar kitos organizacijos, ar jų filialai, įsteigti Lietuvos Respublikoje, ir (arba) kitose užsienio valstybėse įsteigtų juridinių asmenų ar kitų organizacijų filialai Lietuvos Respublikoje (toliau – juridiniai asmenys).

3. Fizinių ir juridinių asmenų, siekiančių teikti mokymo paslaugas valstybės tarnautojams, įrašymo į Fizinių asmenų, teikiančių mokymo paslaugas valstybės tarnautojams, sąrašą ar į Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą procedūra apima dokumentų pateikimą, fizinių ir juridinių asmenų, siekiančių teikti mokymo paslaugas valstybės tarnautojams, vertinimą, siūlymo fizinį asmenį įrašyti į Fizinių asmenų, teikiančių mokymo paslaugas valstybės tarnautojams, sąrašą ar juridinį asmenį įrašyti į Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą pateikimą, fizinio asmens įrašymą į Fizinių asmenų, teikiančių mokymo paslaugas valstybės tarnautojams, sąrašą ar juridinio asmens įrašymą į Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą.

 

II. REIKALAVIMAI FIZINIAMS ASMENIMS, SIEKIANTIEMS TEIKTI MOKYMO PASLAUGAS VALSTYBĖS TARNAUTOJAMS

 

4. Fizinis asmuo, siekiantis teikti mokymo paslaugas valstybės tarnautojams, privalo atitikti šiuos reikalavimus:

4.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį (magistro kvalifikacinį laipsnį) arba jam prilygintą išsilavinimą;

4.2. turėti ne trumpesnę kaip 4 metų praktinės veiklos, susijusios su numatomos (-ų) dėstyti mokymo programos (-ų) turiniu patirtį arba būti su numatomos (-ų) dėstyti mokymo programos (-ų) turiniu susijusios mokslo srities ir (ar) mokslo krypties mokslininku;

4.3. turėti ne mažiau kaip 100 akademinių valandų dėstymo bendrojo lavinimo, profesinio mokymo ar aukštojoje mokykloje arba neformalaus suaugusiųjų švietimo įstaigoje patirties.

 

III. REIKALAVIMAI JURIDINIAMS ASMENIMS, SIEKIANTIEMS TEIKTI MOKYMO PASLAUGAS VALSTYBĖS TARNAUTOJAMS

 

5. Juridinis asmuo, siekiantis teikti mokymo paslaugas valstybės tarnautojams, privalo atitikti šiuos reikalavimus:

5.1. turėti dėstytojus (-ją) įgyvendinsiančius (-tį) mokymo programas, kurie (-is) atitinka Aprašo 4.1, 4.2 ir 4.3 punktuose nustatytus reikalavimus ir yra su juridiniu asmeniu, siekiančiu teikti mokymo paslaugas valstybės tarnautojams, sudarę (-ęs) darbo, autorinę ar preliminariąją sutartį dėl mokymo paslaugų teikimo;

5.2. turėti patirties, teikiant mokymo paslaugas (per vienerius metus iki dokumentų, nurodytų šio Aprašo 7 punkte, pateikimo vykdytų mokymo renginių bendra trukmė turi būti ne trumpesnė kaip 300 akademinių valandų ir apmokyta ne mažiau kaip 200 mokymo dalyvių).

 

IV. DOKUMENTŲ PATEIKIMAS

 

6. Fizinis asmuo, siekiantis teikti mokymo paslaugas valstybės tarnautojams, privalo pateikti Valstybės tarnybos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Valstybės tarnybos departamentas) šiuos dokumentus:

6.1. prašymą įtraukti jį į Fizinių asmenų, teikiančių mokymo paslaugas valstybės tarnautojams, sąrašą, kuriame nurodomas fizinio asmens vardas, pavardė, adresas korespondencijai, telefonas, elektroninio pašto adresas, tinklalapio adresas (jeigu toks yra);

6.2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

6.3. numatomų dėstyti valstybės tarnautojų mokymo programų sąrašą, nurodant kiekvienos mokymo programos aktualumą tikslinei mokymo dalyvių grupei, jos trukmę akademinėmis valandomis, tikslus, uždavinius bei numatomus taikyti mokymo metodus;

6.4. išsilavinimą ir patirtį, nurodytą Aprašo 4 punkte patvirtinančius dokumentus;

6.5. juridinio asmens, kuriame vykdo darbinę ar mokslinę veiklą, rekomendaciją ir ne mažiau kaip 5 asmenų, dalyvavusių fizinio asmens vedamuose mokymuose, teigiamus atsiliepimus apie šių mokymų kokybę.

7. Juridinis asmuo, siekiantis teikti mokymo paslaugas valstybės tarnautojams, privalo pateikti Valstybės tarnybos departamentui šiuos dokumentus:

7.1. prašymą įtraukti juridinį asmenį į Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą, kuriame nurodomas juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas, juridinio asmens adresas korespondencijai, telefonas, elektroninio pašto adresas, tinklalapio adresas (jeigu toks yra);

7.2. Neteko galios nuo 2011-02-23

Punkto naikinimas:

Nr. 1V-115, 2011-02-17, Žin. 2011, Nr. 22-1085 (2011-02-22), i. k. 1112310ISAK001V-115

 

7.3. numatomų įgyvendinti valstybės tarnautojų mokymo programų sąrašą, nurodant kiekvienos mokymo programos aktualumą tikslinei mokymo dalyvių grupei, jos trukmę akademinėmis valandomis, tikslus, uždavinius bei numatomus taikyti mokymo metodus;

7.4. dokumentus, patvirtinančius, kad juridinis asmuo atitinka Aprašo 5 punkte nustatytus reikalavimus:

7.4.1. dėstytojų (-jo) gyvenimo aprašymus (-ą), kuriuose (-iame) pateikti duomenys apie išsilavinimą, darbinę ir/ar mokslinę patirtį;

7.4.2. pažymą apie dėstytojų (-jo) dėstymo patirtį vedant mokymus;

7.4.3. pažymą apie juridinio asmens, siekiančio teikti mokymo paslaugas valstybės tarnautojams, patirtį teikiant mokymo paslaugas.

 

V. FIZINIO IR JURIDINIO ASMENS, SIEKIANČIO TEIKTI MOKYMO PASLAUGAS VALSTYBĖS TARNAUTOJAMS VERTINIMAS

 

8. Valstybės tarnybos departamentas, gavęs šio Aprašo 6 ar 7 punktuose nurodytus dokumentus, per 3 darbo dienas nuo dokumentų gavimo dienos raštu išsiunčia fiziniam arba juridiniam asmeniui patvirtinimą, kad dokumentai yra gauti. Jei fizinis arba juridinis asmuo pateikia ne visus dokumentus arba šiuose dokumentuose pateikta informacija nėra išsami, arba juridinio asmens pateiktame prašyme įtraukti juridinį asmenį į Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą nurodyta informacija apie save neatitinka Juridinių asmenų registre įregistruotų juridinio asmens duomenų, Valstybės tarnybos departamentas per 3 darbo dienas nuo dokumentų gavimo dienos raštu informuoja fizinį arba juridinį asmenį apie būtinybę per nurodytą terminą pateikti papildomus dokumentus arba ištaisyti nurodytus trūkumus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-115, 2011-02-17, Žin., 2011, Nr. 22-1085 (2011-02-22), i. k. 1112310ISAK001V-115

 

9. Valstybės tarnybos departamentas ne vėliau kaip per 20 dienų nuo visų Aprašo 6 ar 7 punktuose nurodytų dokumentų gavimo dienos pagal pateiktus dokumentus įvertina, ar fizinis arba juridinis asmuo atitinka Aprašo 4 ar 5 punktuose nustatytus reikalavimus, ir surašo motyvuotą išvadą bei pateikia ją vidaus reikalų ministrui kartu su vienu iš šių pasiūlymų:

9.1. įrašyti fizinį asmenį, siekiantį teikti mokymo paslaugas valstybės tarnautojams, į Fizinių asmenų, teikiančių mokymo paslaugas valstybės tarnautojams, sąrašą;

9.2. įrašyti juridinį asmenį, siekiantį teikti mokymo paslaugas valstybės tarnautojams, į Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą;

9.3. neįrašyti fizinio asmens, siekiančio teikti mokymo paslaugas valstybės tarnautojams, į Fizinių asmenų, teikiančių mokymo paslaugas valstybės tarnautojams, sąrašą;

9.4. neįrašyti juridinio asmens, siekiančio teikti mokymo paslaugas valstybės tarnautojams, į Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą.

 

VI. FIZINIO IR JURIDINIO ASMENS, SIEKIANČIO TEIKTI MOKYMO PASLAUGAS VALSTYBĖS TARNAUTOJAMS, TVIRTINIMAS

 

10. Vidaus reikalų ministras per 10 dienų nuo 9 punkte nurodytos motyvuotos išvados gavimo priima sprendimą fizinį arba juridinį asmenį, siekiantį teikti mokymo paslaugas valstybės tarnautojams, įrašyti į Fizinių asmenų, teikiančių mokymo paslaugas valstybės tarnautojams, sąrašą ar Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą. Fizinis ar juridinis asmuo, siekiantis teikti mokymo paslaugas valstybės tarnautojams, patvirtinamas vidaus reikalų ministro įsakymu įrašant fizinį asmenį į Fizinių asmenų, teikiančių mokymo paslaugas valstybės tarnautojams, sąrašą, o juridinį asmenį įrašant į Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą.

11. Vidaus reikalų ministrui priėmus sprendimą neįrašyti fizinio ar juridinio asmens, siekiančio teikti mokymo paslaugas valstybės tarnautojams, į Fizinių asmenų, teikiančių mokymo paslaugas valstybės tarnautojams, sąrašą ar Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą, Valstybės tarnybos departamentas apie priimtą sprendimą raštu informuoja fizinį arba juridinį asmenį per 3 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo dienos.

12. Įrašius fizinį asmenį į Fizinių asmenų, teikiančių mokymo paslaugas valstybės tarnautojams, sąrašą, o juridinį asmenį įrašius į Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą, Valstybės tarnybos departamentas per 10 darbo dienų nuo vidaus reikalų ministro įsakymo, nurodyto Aprašo 10 punkte, įsigaliojimo, elektroniniu paštu išsiunčia šiems asmenims priėjimo prie Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos Mokymo įstaigų posistemės vartotojo vardą ir slaptažodį.

 

VII. FIZINIO ASMENS IŠBRAUKIMAS IŠ FIZINIŲ ASMENŲ, TEIKIANČIŲ MOKYMO PASLAUGAS VALSTYBĖS TARNAUTOJAMS, SĄRAŠO IR JURIDINIO ASMENS IŠBRAUKIMAS IŠ VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO ĮSTAIGŲ SĄRAŠO

 

13. Valstybės tarnybos departamentas teikia pasiūlymą vidaus reikalų ministrui išbraukti fizinį asmenį iš Fizinių asmenų, teikiančių mokymo paslaugas valstybės tarnautojams, sąrašo, jeigu:

13.1. fizinis asmuo vienerius metus nevykdė valstybės tarnautojų mokymų. Į vienerių metų laikotarpį neįskaitomi tie kalendoriniai metai, kuriais fizinis asmuo buvo įrašytas į Fizinių asmenų, teikiančių mokymo paslaugas valstybės tarnautojams, sąrašą;

13.2. fizinis asmuo Valstybės tarnautojų mokymo organizavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 340 (Žin., 2002, Nr. 77-3311; 2005, Nr. 69-2487), nustatyta tvarka ir terminais nepateikė veiklos ataskaitos;

13.3. nustatoma, kad fizinis asmuo viešai teikė klaidingą informaciją susijusią su valstybės tarnautojų mokymu;

13.4. paaiškėja, kad buvo pateikti klaidinantys duomenys, kuriais remiantis fizinis asmuo, siekiantis teikti mokymo paslaugas valstybės tarnautojams, buvo įrašytas į Fizinių asmenų, teikiančių mokymo paslaugas valstybės tarnautojams, sąrašą;

13.5. fizinis asmuo pateikia Valstybės tarnybos departamentui prašymą išbraukti jį iš Fizinių asmenų, teikiančių mokymo paslaugas valstybės tarnautojams, sąrašo;

13.6. fizinis asmuo miršta.

14. Valstybės tarnybos departamentas teikia pasiūlymą vidaus reikalų ministrui išbraukti juridinį asmenį iš Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašo, jeigu:

14.1. juridinis asmuo nebeatitinka Aprašo 5.1 punkte nustatytų reikalavimų;

14.2. juridinis asmuo vienerius metus nevykdė valstybės tarnautojų mokymų. Į vienerių metų laikotarpį neįskaitomi tie kalendoriniai metai, kuriais juridinis asmuo buvo įrašytas į Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą;

14.3. juridinis asmuo Valstybės tarnautojų mokymo organizavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 340 (Žin., 2002, Nr. 77-3311; 2005, Nr. 69-2487), nustatyta tvarka ir terminais nepateikia veiklos ataskaitos;

14.4. nustatoma, kad juridinis asmuo viešai teikė klaidingą informaciją, susijusią su valstybės tarnautojų mokymu;

14.5. paaiškėja, kad buvo pateikti klaidinantys duomenys, kuriais remiantis juridinis asmuo, siekiantis teikti mokymo paslaugas valstybės tarnautojams, buvo įrašytas į Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą;

14.6. juridinis asmuo likviduojamas ar reorganizuojamas;

14.7. juridinis asmuo pateikia Valstybės tarnybos departamentui prašymą išbraukti jį iš Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašo.

15. Sprendimą dėl Aprašo 13 ir 14 punktuose nurodytų pasiūlymų priima vidaus reikalų ministras. Fizinis asmuo išbraukiamas iš Fizinių asmenų, teikiančių mokymo paslaugas valstybės tarnautojams, sąrašo, o juridinis asmuo išbraukiamas iš Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašo vidaus reikalų ministro įsakymu.

16. Apie priimtą sprendimą išbraukti fizinį asmenį iš Fizinių asmenų, teikiančių mokymo paslaugas valstybės tarnautojams, sąrašo arba juridinį asmenį išbraukti iš Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašo Valstybės tarnybos departamentas raštu informuoja asmenį per 3 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo dienos, išskyrus Aprašo 13.6 ir 14.6 punktuose nurodytus atvejus.

 

VIII. FIZINIŲ IR JURIDINIŲ ASMENŲ, TEIKIANČIŲ MOKYMO PASLAUGAS VALSTYBĖS TARNAUTOJAMS, PAREIGOS

 

17. Fiziniai ir juridiniai asmenys, teikiantys mokymo paslaugas valstybės tarnautojams, privalo:

17.1. Valstybės tarnybos departamento prašymu teikti informaciją apie mokymo paslaugų valstybės tarnautojams organizavimą ir vykdymą;

17.2. informuoti Valstybės tarnybos departamentą apie duomenų, nurodytų Aprašo 6.1 ir 7.1 punktuose, pasikeitimus, per 10 darbo dienų nuo šių duomenų pasikeitimo.

 

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

18. Fizinių ir juridinių asmenų, teikiančių mokymo paslaugas valstybės tarnautojams, kontaktiniai duomenys, nurodyti šio Aprašo 6.1 ir 7.1 punktuose, skelbiami Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje.

19. Fizinis asmuo, išbrauktas iš Fizinių asmenų, teikiančių mokymo paslaugas valstybės tarnautojams, sąrašo Aprašo 13.3 ir 13.4 punktuose nurodytais pagrindais, ar juridinis asmuo, išbrauktas iš Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašo Aprašo 14.4 ir 14.5 punktuose nurodytais pagrindais, gali pakartotinai kreiptis į Valstybės tarnybos departamentą dėl jo patvirtinimo ne anksčiau kaip po vienerių metų nuo vidaus reikalų ministro įsakymo, kuriuo fizinis asmuo buvo išbrauktas iš Fizinių asmenų, teikiančių mokymo paslaugas valstybės tarnautojams, sąrašo arba juridinis asmuo išbrauktas iš Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašo, įsigaliojimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-266, 2010-05-03, Žin., 2010, Nr. 53-2618 (2010-05-08), i. k. 1102310ISAK001V-266

 

191. Fizinis asmuo, išbrauktas iš Fizinių asmenų, teikiančių mokymo paslaugas valstybės tarnautojams, sąrašo, ar juridinis asmuo, išbrauktas iš Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašo kitais Aprašo 13 ar 14 punktuose nurodytais pagrindais, gali pakartotinai kreiptis į Valstybės tarnybos departamentą dėl jo patvirtinimo anksčiau Aprašo 19 punkte nustatyto termino. Fizinis asmuo, išbrauktas iš Fizinių asmenų, teikiančių mokymo paslaugas valstybės tarnautojams, sąrašo Aprašo 13.2 punkte nurodytu pagrindu, ar juridinis asmuo, išbrauktas iš Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašo Aprašo 14.3 punkte nurodytu pagrindu, pakartotinai kreipdamasis į Valstybės tarnybos departamentą dėl jo patvirtinimo, jeigu nuo vidaus reikalų ministro įsakymo, kuriuo jis buvo išbrauktas iš atitinkamo sąrašo, įsigaliojimo nepraėjo vieneri metai, kartu su Aprašo 6 ir 7 punktuose nurodytais dokumentais turi pateikti savo veiklos ataskaitą pagal Valstybės tarnautojų mokymo organizavimo taisyklėse nustatytus reikalavimus už kalendorinius metus iki fizinio asmens išbraukimo iš Fizinių asmenų, teikiančių mokymo paslaugas valstybės tarnautojams, sąrašo ar juridinio asmens išbraukimo iš Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašo.

Papildyta punktu:

Nr. 1V-266, 2010-05-03, Žin., 2010, Nr. 53-2618 (2010-05-08), i. k. 1102310ISAK001V-266

 

20. Sprendimas dėl fizinio ar juridinio asmens neįrašymo į Fizinių asmenų, teikiančių mokymo paslaugas valstybės tarnautojams, sąrašą ar Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą arba fizinio ar juridinio asmens išbraukimo iš atitinkamo sąrašo gali būti skundžiamas teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) nustatyta tvarka.

 

_________________

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-49, 2010-01-27, Žin., 2010, Nr. 13-651 (2010-02-02), i. k. 1102310ISAK0001V-49

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2009 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1V-735 "Dėl Asmenų, teikiančių mokymo paslaugas valstybės tarnautojams, tvirtinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-266, 2010-05-03, Žin., 2010, Nr. 53-2618 (2010-05-08), i. k. 1102310ISAK001V-266

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2009 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1V-735 "Dėl Asmenų, teikiančių mokymo paslaugas valstybės tarnautojams, tvirtinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-115, 2011-02-17, Žin., 2011, Nr. 22-1085 (2011-02-22), i. k. 1112310ISAK001V-115

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2009 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1V-735 "Dėl Asmenų, teikiančių mokymo paslaugas valstybės tarnautojams, tvirtinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo