Suvestinė redakcija nuo 2022-01-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2009, Nr. 6-175, i. k. 1092330ISAK00003D-2

 

Nauja redakcija nuo 2022-01-01:

Nr. 3D-817, 2021-12-15, paskelbta TAR 2021-12-16, i. k. 2021-25981

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PRODUKTŲ ŽENKLINIMO EKOLOGIŠKŲ PRODUKTŲ ŽENKLU BEI

SU EKOLOGINE GAMYBA SUSIJUSIO ŽENKLINIMO IR REKLAMOS OFICIALIOS KONTROLĖS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2009 m. sausio 6 d. Nr. 3D-2

Vilnius

 

 

Įgyvendindamas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 15 d. nutarimu Nr. 1120 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 8.16 papunktį,

t v i r t i n u   Produktų ženklinimo ekologiškų produktų ženklu bei su ekologine gamyba susijusio ženklinimo ir reklamos oficialios kontrolės tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS                                                             KAZYS STARKEVIČIUS

 

SUDERINTA

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

2008-12-30 raštu Nr. B6-(1.19)-2025

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2009 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. 3D-2

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2021 m. gruodžio 15 d. įsakymo Nr. 3D-817

redakcija)

 

 

PRODUKTŲ ŽENKLINIMO EKOLOGIŠKŲ PRODUKTŲ ŽENKLU BEI

SU EKOLOGINE GAMYBA SUSIJUSIO ŽENKLINIMO IR REKLAMOS OFICIALIOS KONTROLĖS TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Produktų ženklinimo ekologiškų produktų ženklu bei su ekologine gamyba susijusio ženklinimo ir reklamos oficialios kontrolės tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) parengtas įgyvendinant 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/848 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 834/2007, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2021 m. liepos 13 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2021/1698, 2017 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/625 dėl oficialios kontrolės ir kitos oficialios veiklos, kuri vykdoma siekiant užtikrinti maisto ir pašarų srities teisės aktų bei gyvūnų sveikatos ir gerovės, augalų sveikatos ir augalų apsaugos produktų taisyklių taikymą, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 999/2001, (EB) Nr. 396/2005, (EB) Nr. 1069/2009, (EB) Nr. 1107/2009, (ES) Nr. 1151/2012, (ES) Nr. 652/2014, (ES) 2016/429 ir (ES) 2016/2031, Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1/2005 ir (EB) Nr. 1099/2009 bei Tarybos direktyvos 98/58/EB, 1999/74/EB, 2007/43/EB, 2008/119/EB ir 2008/120/EB, ir kuriuo panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 854/2004 ir (EB) Nr. 882/2004, Tarybos direktyvos 89/608/EEB, 89/662/EEB, 90/425/EEB, 91/496/EEB, 96/23/EB, 96/93/EB ir 97/78/EB bei Tarybos sprendimas 92/438/EEB, su pakutiniais pakeitimais, padarytais 2021 m. spalio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2021/1756, ir nustato ekologinės gamybos vienete pagamintų ekologiškų produktų (ekologiško maisto ir (arba) pašarų) ženklinimo prekių ženklu „Ekologinis žemės ūkis“ (toliau – ekologiškų produktų ženklas) tvarką, taip pat su ekologine gamyba susijusio ženklinimo ir reklamos oficialią kontrolę.

2. Ženklinant ekologiškus produktus ekologiškų produktų ženklu siekiama sukurti tokių produktų išskirtinę rinką ir užtikrinti sąžiningą taip ženklinamos produkcijos konkurenciją formuoti vartotojo supratimą apie ekologiškos produkcijos privalumus.

3. Tvarkos aprašas taikomas:

3.1. veiklos vykdytojams, ženklinantiems ekologiškų produktų ženklu ekologišką maistą ir (arba) pašarus ir pateikiantiems juos Lietuvos rinkai (veiklos vykdytojams, tiekiantiems ekologišką maistą ir (arba) pašarus kitų šalių rinkai, ekologiškų produktų ženklas nėra privalomas naudoti);

3.2. VšĮ „Ekoagros“, atliekančiai ekologinės gamybos oficialią kontrolę (toliau – kontrolės institucija);

3.3. Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai (toliau – VMVT), atliekančiai oficialią maisto ir pašarų kontrolę ir jų ženklinimo kontrolę rinkoje.

4. Ekologiškų produktų ženklu (žr. 1 pav.) turi būti ženklinami visi pateikiami Lietuvos rinkai ekologiški supakuoti ar fasuoti maisto produktai ir (arba) pašarai, kurių oficialią kontrolę atliko kontrolės institucija ir išdavė ekologiškiems produktams sertifikatą, kurio pavyzdys nurodytas reglamento (ES) Nr. 2018/848 VI priede.

5. Prekiauti ekologiškais produktais, neatitinkančiais Tvarkos aprašo reikalavimų, draudžiama.

6. Ekologiškų produktų ženklu gali būti ženklinami šį Tvarkos aprašą atitinkantys Lietuvos rinkai pateikiami ekologiški produktai, kuriems oficialią kontrolę atliko ir išdavė ekologiškų produktų sertfikatą kitos Europos Sąjungos (toliau – ES) kontrolės institucijos arba kontrolės įstaigos. Tokiu atveju veiklos vykdytojas, kuris ketina patiekti Lietuvos rinkai kitoje ES valstybėje pagamintus ekologiškus produktus, paženklintus ekologiškų produktų ženklu, kreipiasi į Lietuvos kontrolės instituciją raštu arba el. paštu lietuvių arba anglų kalba dėl etiketės suderinimo ir pateikia lietuvių arba anglų kalba: produkto ženklinimo etiketės projektą, produkto pavadinimą (jeigu jis nėra nurodytas setifikate), produktui išduotą sertifikatą, taip pat nurodo laikotarpį, kuriuo numatoma pateikti Lietuvos rinkai ekologišką produktą. Taip pat nurodytas veiklos vykdytojas iki einamųjų metų vasario 1 d. pateikia Lietuvos kontrolės institucijai raštu arba el. paštu informaciją apie praeitais metais patiektų Lietuvos rinkai ekologiškų produktų ženklu paženklintų visų produkcijos rūšių kiekius.

7. Ekologiškų produktų ženklu draudžiama ženklinti perėjimo prie ekologinės gamybos vienete pagamintus perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio produktus arba neekologinės gamybos vienete pagamintus produktus.

8. Ženklinti produktus ekologiškų produktų ženklu neprivaloma tiems veiklos vykdytojams, kurie, pateikdami rinkai ekologiškus produktus, turi ūkininko ūkio registravimo pažymėjimą arba žemės ūkio valdymo ar naudojimo patvirtinimo dokumentus bei ekologiškam produktui išduotą kontrolės institucijos sertifikatą ir ekologiškus produktus patys patiekia rinkai galutiniam vartotojui.

9. Draudžiama neekologiškus produktus:

9.1. ženklinti ekologiškų produktų ženklu ir patiekti juos rinkai kaip ekologiškus;

9.2. reklamuoti bei informuoti apie juos naudojant ekologiškų produktų ženklą;

9.3. prekybos vietose dėti į lentynas arba skyrelius, pažymėtus ekologiškų produktų ženklu arba kitomis ekologinės gamybos nuorodomis.

 

II SKYRIUS

EKOLOGIŠKŲ PRODUKTŲ ŽENKLO FORMOS REIKALAVIMAI IR JO NAUDOJIMO TVARKA

 

1 pav. Spalvotas ekologiškų produktų ženklas

 

10. Spalvotas ekologiškų produktų ženklas (žr. 1 pav.):

10.1. ovalo formos, proporcijų santykis 70 mm x 50 mm (plotis x aukštis);

10.2. apatinėje dalyje – baltas užrašas žalios spalvos fone lietuvių kalba didžiosiomis raidėmis EKOLOGINIS ŽEMĖS ŪKIS. Viršutinėje dalyje – Tvarkos aprašo 10.4 papunktyje nurodyto žalios spalvos kodo augalo simbolis baltame fone;

10.3. šriftas:

10.3.1. žodžio EKOLOGINIS – Helvetica Condensed Black, paryškintas, raidės ne mažesnės kaip 0,7 A aukščio, kur A yra 10 mm;

10.3.2. žodžių ŽEMĖS ŪKIS – Helvetica Condensed Black, raidės ne mažesnės kaip 0,4 A aukščio, kur A yra 10 mm;

10.4. Spalvotas ekologiškų produktų ženklas yra žalios spalvos (žalios spalvos kodas – Pantone 356 C arba CMYK 100/0/100/20), fonas – baltas. Užrašas spausdinamas balta spalva.

2 pav. Spalvotas ekologiškų produktų ženklas (Pantone 356 C arba CMYK 100/0/100/20)

 

11. Gali būti naudojamas juodai baltas (toliau – nespalvotas) ekologiškų produktų ženklas (žr. 3 pav.).

3 pav. Nespalvotas ekologiškų produktų ženklas

 

12. Jeigu ekologiško produkto fasuotės ir (arba) pakuotės fono spalva yra juoda, gali būti naudojamas nespalvoto ekologiškų produktų ženklo negatyvinis atvaizdas arba aplink ekologiškų produktų ženklą gali būti apibrėžta išorinė balta linija, kuri padėtų sukurti didesnį kontrastą.

13. Jei ant vienspalvės spalvotos ekologiškų produktų fasuotės ir (arba) pakuotės visos pateiktos į ekologinę gamybą nuorodos yra vienos spalvos, spalvoto ekologiškų produktų ženklo žalia spalva gali būti pakeista į nuorodų į ekologinę žemės ūkio gamybą spalvą, atitinkamai balta ekologiškų produktų ženklo spalva – į fasuotės ir (arba) pakuotės spalvą.

14. Jei spalvotas ekologiškų produktų ženklas naudojamas tokiame spalviniame fone, kuriame jį sunku pastebėti, aplink ekologiškų produktų ženklo simbolį gali būti apibrėžta išorinė balta linija, kuri padėtų sukurti didesnį kontrastą fono spalvoms.

15. Ekologiškų produktų ženklą (spalvotą arba nespalvotą) galima sumažinti. Proporcingai mažinamas aukštis (plotis) ir užrašas, nepakeičiant jų formos (žr. 4 pav.).

 

  

4 pav. Mažiausias ekologiškų produktų ženklas

 

16. Mažiausias ekologiškų produktų ženklo dydis turi būti ne mažesnis kaip 15 mm x 10,71 mm (plotis x aukštis), proporcingai mažinamas aukštis (plotis) ir užrašas, nepakeičiant jų formos.

17. Išimtiniais atvejais ant labai mažų fasuočių ir (arba) pakuočių gali būti naudojamas ne mažesnis kaip 9 mm aukščio ekologiškų produktų ženklas, proporcingai mažinamas aukštis (plotis) ir užrašas, nepakeičiant jų formos (žr. 5 pav.).

  

5 pav. Ant labai mažų fasuočių ir (arba) pakuočių leistinas naudoti ekologiškų produktų ženklas

 

18. Ekologiškų produktų ženklas gali būti proporcingai didinamas.

19. Ekologiškų produktų ženklas gali būti išlietas, išgraviruotas arba pagamintas kitais būdais. Jis turi būti ryškus, aiškus ir lengvai nenutrinamas.

20. Kai produktas paženklinamas Europos Sąjungos ekologinės gamybos logotipu, nurodytu reglamento (ES) Nr. 2018/848 V priede, ir ekologiškų produktų ženklu, abu ženklai, jei telpa ant fasuotės ir (arba) pakuotės, pateikiami ant produkto fasuotės ir (arba) pakuotės vienas šalia kito arba, jei netelpa, – abu ženklai pateikiami tame pat regėjimo lauke.

 

III SKYRIUS

ŽENKLINIMO IR REKLAMOS KONTROLĖ

 

21. Kontrolės institucija atlikdama oficialią kontrolę ekologiškų produktų gamybos ir paruošimo etape kontroliuoja maisto ir pašarų ženklinimą ekologiškų produktų ženklu bei tikrina visų su ekologine gamyba susijusių terminų naudojimą, laikydamasi reglamento (ES) Nr. 2018/848 IV skyriuje ženklinimui nustatytų reikalavimų.

22. Kontrolės institucija ir (arba) VMVT, nustačiusi produktų ženklinimo pažeidimų, imasi priemonių, numatytų reglamento (ES) 2017/625 138 straipsnyje, ir užtikrina, kad visoje atitinkamoje partijoje ar gamybos serijoje nebūtų daromos arba būtų pašalintos nuorodos į ekologinę gamybą.

23. Jeigu kontrolės institucija ir (arba) VMVT turi įtarimų, kad veiklos vykdytojas ketina pateikti rinkai neekologišką produktą, tačiau paženklintą nuorodomis į ekologinę gamybą, ji nedelsdama:

23.1. inicijuoja ir atlieka veiklos vykdytojo oficialų tyrimą, kaip nurodyta 2021 m. vasario 22 d. Komisijos 2021 m. vasario 22 d. įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/279, kuriuo nustatomos išsamios Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/848 įgyvendinimo taisyklės dėl kontrolės ir kitų priemonių, kuriomis užtikrinamas atsekamumas ir atitiktis ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo reikalavimams, 2 straipsnyje, siekdamos nustatyti, ar produktas atitinka ekologinės gamybos reikalavimus;

23.2. kol atliekamas oficialus tyrimas, laikinai sustabdo paženklintų produktų su nuorodomis į ekologinę gamybą tiekimą rinkai.

24. Jei įtarimas, jog produktas neekologiškas, nepasitvirtina, Tvarkos aprašo 23.2 papunktyje minėtas sprendimas panaikinamas nedelsiant arba per atitinkamą laikotarpį, kurį nustato kontrolės institucija arba VMVT.

25. Jeigu kontrolės institucija nustato jau patiektų rinkai ekologiškų produktų ženklo naudojimo arba kitų teisės aktų nustatytų produktų ženklinimo pažeidimų, ji apie tai nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, informuoja atitinkamą Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritorinį departamentą (toliau – VMVT teritorinis departamentas) raštu, el. paštu arba faksu.

26. Mažmeninės ir didmeninės prekybos įmonėse produktų ženklinimo kontrolę vykdo VMVT  ir VMVT teritoriniai departamentai.

27. VMVT teritorinio departamento pareigūnas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atlieka tikrinimus ir taiko atitinkamas poveikio priemones.

28. Tvarkos aprašo 7 ir 9 punktuose nurodytų neekologiškų produktų ženklinimo kontrolę vykdo bei atitinkamas sankcijas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka taiko VMVT.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

29. Veiklos vykdytojai, pažeidę Tvarkos aprašo nuostatas, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

30. Veiklos vykdytojai, nesutinkantys su kontrolės institucijos ir (arba) VMVT teritorinių departamentų pareigūnų sprendimais, turi teisę juos skųsti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

______________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-855, 2010-09-22, Žin., 2010, Nr. 113-5780 (2010-09-25), i. k. 1102330ISAK003D-855

Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. 3D-2 „Dėl Ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų ženklinimo ir ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų ženklo naudojimo tvarkos aprašo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-534, 2018-08-08, paskelbta TAR 2018-08-08, i. k. 2018-12934

Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. 3D-2 „Dėl Ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų ženklinimo ir ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų ženklo naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-817, 2021-12-15, paskelbta TAR 2021-12-16, i. k. 2021-25981

Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. sausio 6 d. įsakymo  Nr. 3D-2 „Dėl Ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų ženklinimo ir ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų ženklo naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo