Nutarimas paskelbtas: Žin., 2010, Nr.46-2218

Neoficialus nutarimo tekstas

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

 

DĖL ŠIAULIŲ KOLEGIJOS PERTVARKYMO

 

2010 m. balandžio 14 d. Nr. 421

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo (Žin., 2009, Nr. 54-2140) 28 straipsnio 4 dalimi, 31 ir 80 straipsniais, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 54-1492; 2002, Nr. 60-2412; 2006, Nr. 87-3397; 2008, Nr. 19-673; 2009, Nr. 93-3967) 19 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir 2 dalies 3, 5, 7 ir 8 punktais, taip pat įgyvendindama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugsėjo 26 d. nutarimo Nr. 1025 „Dėl valstybės ir savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo viešosiose įstaigose“ (Žin., 2007, Nr. 103-4218; 2009, 147-6580) 2.2 punktą ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 5 d. nutarimą Nr. 16 „Dėl Valstybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 3-48; 2003, Nr. 13-504), Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pertvarkyti valstybės biudžetinę įstaigą Šiaulių kolegiją į viešąją įstaigą Šiaulių valstybinę kolegiją.

2. Patvirtinti Šiaulių valstybinės kolegijos statutą (pridedama).

3. Nustatyti, kad valstybei nuosavybės teise priklausantis ir šiuo metu Šiaulių kolegijos patikėjimo teise valdomas ilgalaikis turtas (išskyrus nekilnojamąjį turtą) pagal 1 priedą, trumpalaikis turtas pagal 2 priedą ir atsargos pagal 3 priedą, kurių nepriklausomo turto vertintojo 2009 m. lapkričio 20 d. nustatyta turto rinkos vertė – 2497406,47 lito, investuojamas formuojant viešosios įstaigos Šiaulių valstybinės kolegijos savininko kapitalą.

4. Perduoti viešajai įstaigai Šiaulių valstybinei kolegijai valstybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą pagal 4 priedą valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise po to, kai įstaiga bus pertvarkyta ir suformuoti nauji valdymo organai.

5. Pavesti Švietimo ir mokslo ministerijai:

5.1. įgyvendinti valstybės, kaip viešosios įstaigos Šiaulių valstybinės kolegijos savininkės, turtines ir neturtines teises ir pareigas;

5.2. pasirašyti 4 punkte nurodyto turto patikėjimo sutartis.

6. Nustatyti, kad šio nutarimo 5 punktas įsigalioja viešosios įstaigos Šiaulių valstybinės kolegijos įregistravimo Juridinių asmenų registre dieną.

7. Įgalioti Šiaulių kolegijos direktorių teisės aktų nustatyta tvarka pasirašyti Šiaulių valstybinės kolegijos statutą, pateikti jį ir kitus pakeistus duomenis Juridinių asmenų registrui, taip pat atlikti kitus veiksmus, susijusius su kolegijos pertvarkymu.

8. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. balandžio 15 d. nutarimą Nr. 303 „Dėl Šiaulių kolegijos statuto patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 48-1901).

9. Nustatyti, kad šis nutarimas tą pačią dieną oficialiai skelbiamas „Valstybės žiniose“, o nutarimas su priedais „Valstybės žinių“ interneto tinklalapyje (www.valstybes-zinios.lt).

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Andrius Kubilius

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministras                                                            Gintaras Steponavičius

 

 


 

Nauja statuto redakcija :

Nr. 858, 2012-07-11, Žin., 2012, Nr. 83-4381 (2012-07-14)

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2010
m. balandžio 14 d. nutarimu Nr. 421

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2012 m. liepos 11 d. nutarimo Nr. 858
redakcija)

 

 

ŠIAULIŲ VALSTYBINĖS KOLEGIJOS STATUTAS

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.    Šiaulių valstybinė kolegija (toliau – Kolegija) yra Lietuvos Respublikos valstybinė aukštoji mokykla. Kolegijos buveinės adresas: Šiauliai, Aušros al. 40.

2.    Kolegija yra viešasis juridinis asmuo, veikiantis kaip viešoji įstaiga, turi antspaudą su valstybės herbu ir savo pavadinimu ir atsiskaitomąją sąskaitą banke.

3.    Kolegija turi savo vėliavą, emblemą ir kitą atributiką; jų naudojimo tvarką tvirtina Kolegijos akademinė taryba (toliau – Akademinė taryba).

4.    Kolegijos steigėja yra Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

5.    Kolegija turi autonomiją, derinamą su atskaitomybe visuomenei ir apimančią akademinę, administracinę, ūkio ir finansų tvarkymo veiklą, grindžiamą savivaldos principu, akademine laisve ir pagarba žmogaus teisėms.

6.     Kolegija sudaro sąlygas Lietuvos gyventojams įgyti aukštąjį koleginį išsilavinimą, profesinio bakalauro laipsnį arba profesinio bakalauro laipsnį ir kvalifikaciją.

7.    Kolegija, įgyvendindama savo tikslus, vadovaujasi demokratijos, darnios plėtros, visapusiško asmenybės ugdymo principais.

8.    Kolegijos statutas (toliau – Statutas) nustato Kolegijos vietą Lietuvos aukštojo mokslo sistemoje, pavadinimą, buveinės adresą, teisinę formą, Kolegijos veiklos tikslus ir uždavinius, veiklos sritis ir rūšis, mokslo ir studijų organizavimo pagrindines nuostatas, Kolegijos organus ir jų kompetenciją, jų rinkimo (skyrimo, šaukimo) ir atšaukimo tvarką, studentų ir darbuotojų teises,  pareigas ir atsakomybę, studentų priėmimo ir šalinimo tvarką, ginčų tarp studentų ir administracijos ir kitų darbuotojų nagrinėjimo, komisijų sudarymo, ginčų nagrinėjimo ir sprendimų įgyvendinimo tvarką, lėšų šaltinius, turto ir lėšų naudojimo tvarką, mokslo ir studijų kokybės užtikrinimo tvarką, filialų ir atstovybių bei jų veiklos nutraukimo tvarką, Statuto keitimo tvarką ir kita.

9.    Kolegija yra paramos gavėja pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą (Žin., 1993, Nr. 21-506; 2000, Nr. 61-1818).

10.     Kolegijos dėstytojai, studentai, mokslo, administracijos ir kiti darbuotojai turi žodžio, studijų, taikomųjų mokslinių tyrimų laisvę ir ja naudojasi nepažeisdami kitų asmenų teisių, Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų ir Statuto.

 

II. KOLEGIJOS MISIJA, VEIKLOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI, VEIKLOS
SRITYS IR RŪŠYS

 

11.     Kolegijos misiją, įvertinusi Akademinės tarybos siūlymus, tvirtina Kolegijos taryba.

12.     Kolegijos veiklos tikslai:

12.1.   vykdyti studijas, teikiančias asmeniui aukštąjį koleginį išsilavinimą ir aukštojo mokslo kvalifikaciją, tenkinančias Lietuvos valstybės, visuomenės ir ūkio reikmes ir atitinkančias mokslo ir naujausių technologijų lygį;

12.2.   plėtoti regionui reikalingus taikomuosius mokslinius tyrimus, konsultuoti valdžios ir ūkio subjektus;

12.3.   sudaryti sąlygas tobulinti asmenų įgytas žinias ir gebėjimus;

12.4.   ugdyti švietimui ir kultūrai imlią visuomenę, gebančią dirbti sparčios technologijų kaitos sąlygomis.

13.     Kolegijos uždaviniai:

13.1.   sukurti studijoms ir taikomųjų mokslinių tyrimų įgūdžiams įgyti tinkamą aplinką;

13.2.   užtikrinti dėstytojų ir mokslo darbuotojų mokslinį, metodinį, profesinį, edukacinį potencialą;

13.3.   užtikrinti, kad teikiamo išsilavinimo lygis ir studijų kokybė atitiktų Lietuvos ir Europos Sąjungos standartus;

13.4.   rengti ir vykdyti paklausias, perspektyvias, darbo rinkos ir bendruomenės poreikius atitinkančias studijų, mokymo ir kitas programas;

13.5.   užtikrinti nuolatinį studijoms ir taikomiesiems moksliniams tyrimams vykdyti skirtos bazės atnaujinimą, modernių technologijų diegimą;

13.6.   plėtoti partnerystės tinklą Lietuvoje ir užsienyje, sudaryti dėstytojų ir studentų akademinio mobilumo, inovacijų ir patirties sklaidos sąlygas;

13.7.   dalyvauti projektinėje veikloje, užtikrinant kompetencijų, infrastruktūros ir akademinės viešosios erdvės plėtrą;

13.8.   vykdyti šviečiamąją, konsultacinę, edukacinę veiklą, skirtą Lietuvos konkurencingumui didinti;

13.9.   sudaryti vienodas studijų sąlygas asmenims, siekiantiems koleginio išsilavinimo ir profesinio bakalauro laipsnio, nepaisant lyties, amžiaus, etninės priklausomybės, religijos, politinių pažiūrų, negalios ir socialinės padėties.

14.     Pagrindinė Kolegijos veiklos sritis – švietimas. Kolegijos pagrindinė veiklos rūšis – aukštasis koleginis išsilavinimas.

15.     Kitos veiklos, kurios gali imtis Kolegija, rūšys (pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių):

15.1.   spausdinimas ir įrašytų laikmenų tiražavimas, kodas – 18;

15.2.   variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas, kodas – 45.20;

15.3.   knygų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse, kodas – 47.61;

15.4.   laikraščių ir raštinės reikmenų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse, kodas – 47.62;

15.5.   apgyvendinimo veikla, kodas – 55;

15.6.   kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas – 56.29;

15.7.   leidybinė veikla, kodas – 58;

15.8.   kompiuterių programavimo, konsultacinė ir susijusi veikla, kodas – 62;

15.9.   nekilnojamojo turto operacijos, kodas – 68;

15.10.    apskaitos, buhalterijos ir audito veikla; konsultacijos mokesčių klausimais, kodas – 69.20;

15.11.    konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla, kodas – 70.22;

15.12.     moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla, kodas – 72;

15.13.    rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa, kodas – 73.2;

15.14.    kita profesinė, mokslinė ir techninė veikla, kodas – 74;

15.15.    vertimo raštu ir žodžiu veikla, kodas – 74.30;

15.16.    nuoma ir išperkamoji nuoma, kodas – 77;

15.17.    ekskursijų organizatorių veikla, kodas – 79.12;

15.18.    techninis ir profesinis vidurinis mokymas, kodas – 85.32;

15.19.     kitas mokymas, kodas – 85.5;

15.20.    medicininės ir odontologinės praktikos veikla, kodas – 86.2;

15.21.     nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo veikla, kodas – 88;

15.22.    bibliotekų ir archyvų veikla, kodas – 91.01;

15.23.    sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimo veikla, kodas – 93;

15.24.    narystės organizacijų veikla, kodas – 94;

15.25.    kirpyklų ir kitų grožio salonų veikla, kodas – 96.02.

 

III. KOLEGIJOS TEISĖS

 

16.     Kolegija turi teisę:

16.1.   pasirinkti studijų ir asmenybės ugdymo, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros, profesionaliosios meno veiklos, kultūros ir mokslo žinių sklaidos kryptis ir formas;

16.2.   nustatyti studijų tvarką;

16.3.   Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo (Žin., 2009, Nr. 54-2140) nustatyta tvarka nustatyti studijų kainą;

16.4.   rengti ir tvirtinti teisės aktų nustatytus reikalavimus atitinkančias studijų programas;

16.5.   teikti švietimo, kvalifikacijos tobulinimo, ekspertines paslaugas;

16.6.   leisti studijų, mokslo ir kitą literatūrą;

16.7.   nustatyti savo struktūrą, steigti savo veiklai reikalingus padalinius (filialus, fakultetus, bibliotekas, katedras, laboratorijas ir kitus struktūrinius padalinius) ir nutraukti jų veiklą, nustatyti vidaus darbo tvarką, darbuotojų skaičių, jų teises, pareigas ir darbo apmokėjimo sąlygas, pareigybių reikalavimus, konkursų pareigoms eiti organizavimo ir darbuotojų atestavimo tvarką, laikydamasi įstatymų ir kitų teisės aktų;

16.8.   Statuto nustatyta tvarka priimti ir šalinti studentus ir klausytojus;

16.9.   skirti stipendijas studentams iš savo ar rėmėjų lėšų;

16.10.    nustatyti bendradarbiavimo su Lietuvos Respublikos ir užsienio fiziniais ir juridiniais asmenimis formas;

16.11.    turtą valdyti, naudoti, disponuoti juo Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka;

16.12.    verstis įstatymų nedraudžiama ūkine komercine veikla, kuri neatsiejamai susijusi su Kolegijos veiklos tikslais;

16.13.    atlikti taikomuosius mokslinius tyrimus pagal sutartis su Lietuvos Respublikos ir užsienio juridiniais ir fiziniais asmenimis, taip pat dalyvauti tarptautinėse ir užsienio valstybių tyrimų programose;

16.14.    naudotis kitomis teisės aktų nustatytomis teisėmis.

17.     Kolegija gali sudaryti bendradarbiavimo, studijų, mokslo ir kitas sutartis su Lietuvos Respublikos, užsienio mokslo ir studijų, kitomis institucijomis ir asmenimis, taip pat jungtis į asociacijas, tarp jų ir į tarptautines.

 

IV. MOKSLO IR STUDIJŲ ORGANIZAVIMO PAGRINDINĖS NUOSTATOS

 

18.     Kolegijoje mokslo ir studijų vienovė užtikrinama per glaudų ryšį su praktika – dėstytojų ir studentų dalyvavimą taikomuosiuose moksliniuose tyrimuose ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros darbuose pagal verslo, pramonės ir kitų organizacijų užsakymus, regionų plėtros projektuose, konsultacinėje veikloje.

19.     Pagrindinė Kolegijos taikomosios mokslinės veiklos organizavimo grandis yra fakultetai, katedros ir kiti akademinės veiklos padaliniai. Jų atlikti tyrimai – kūrybinės veiklos ir studijų integracijos, studijų ir mokslinės kvalifikacijos kėlimo pagrindas.

20.     Taikomųjų mokslinių tyrimų kryptis nustato Akademinė taryba, atsižvelgdama į Kolegijos mokslinių tyrimų galimybes, studijų poreikius, mokslinių tyrimų svarbą Lietuvos ir tarptautinės visuomenės švietimui, kultūrai ir ūkiui, tarptautinio mokslinio bendradarbiavimo programas, taip pat Kolegijos mokslo darbuotojų kvalifikaciją ir turimus finansinius išteklius. Akademinė taryba taip pat skatina dalykinius ir tarpdalykinius taikomuosius mokslinius tyrimus, teminių projektų plėtrą, partnerystę ir bendradarbiavimą per pasaulio ir Europos tarpdalykinius mokslinių tyrimų tinklus.

21.     Taikomųjų mokslinių tyrimų rezultatai naudojami studijų procese.

22.     Taikomųjų mokslinių tyrimų rezultatai skelbiami viešai (internete ir kitais būdais), kiek tai neprieštarauja intelektinės nuosavybės ir komercinių ar valstybės ir tarnybos paslapčių apsaugą reglamentuojantiems teisės aktams.

23.     Kolegijoje skatinama studentų taikomoji mokslinė veikla, veikia studentų mokslo draugijos, organizuojamos studentų konferencijos, seminarai, konkursai ir kiti renginiai.

24.     Kolegija turi leidybos teises, leidžia periodinius recenzuojamus mokslinius žurnalus ir kitus mokslo darbų rinkinius, mokslo, metodinę, mokymo ir kitokią literatūrą, rengia mokslines konferencijas, seminarus ir kitus mokslinius bei metodinius renginius.

25.     Studijos Kolegijoje vykdomos pagal laipsnį suteikiančias studijų programas ir laipsnio nesuteikiančias studijų programas, įtrauktas į Studijų ir mokymo programų registrą.

26.     Kolegijoje laipsnį suteikiančios studijų programos – pirmosios pakopos profesinio bakalauro studijos.

27.     Asmeniui, baigusiam pirmosios pakopos studijų programą, Kolegija išduoda tai patvirtinantį nustatytos formos diplomą ir diplomo priedėlį.

28.     Asmeniui, nebaigusiam studijų programos, jo rašytiniu prašymu išduodama akademinė pažyma apie išlaikytus egzaminus ir įskaitas.

29.     Kvalifikacija, suteikiama baigus atitinkamas Kolegijos studijas, nurodoma studijų programoje.

30.     Kolegijoje dėstoma lietuvių kalba. Kitomis kalbomis dėstoma, kai:

30.1.  studijų programos turinys siejamas su kita kalba;

30.2. paskaitas skaito ar kitiems akademiniams užsiėmimams vadovauja užsienio dėstytojai;

30.3. studijos vyksta pagal jungtinių studijų programas arba studijų programas, kurias baigus suteikiamas dvigubas kvalifikacinis laipsnis, ir šių programų dalis vykdoma kitose šalyse, nevalstybinėse aukštosiose mokyklose, kuriose dėstoma ne lietuvių kalba, arba atitinka Statuto 30.1 ar 30.2 punkte nustatytus atvejus;

30.4. studijos vyksta pagal užsieniečių studijoms skirtas studijų programas arba studijų mainų atveju.

31.     Studijos yra nuolatinės ir ištęstinės formų. Konkrečios studijų krypties formas, dėstomus dalykus ir jų santykį nustato atitinkamos studijų krypties aprašas.

32.     Studijų tvarką tvirtina Akademinė taryba.

33. Konkursinių mokomųjų dalykų pagal studijų kryptis sąrašą, konkursinio balo sudarymo principus, mažiausią stojamąjį balą ir kitus kriterijus, įvertinus Studentų atstovybei, nustato Kolegija ir skelbia ne vėliau kaip prieš dvejus metus iki atitinkamų mokslo metų pradžios.

34. Pirmosios pakopos studijų programos skiriamos bendrai erudicijai ugdyti, teoriniams studijų krypties pagrindams perteikti ir profesiniams įgūdžiams, kurie būtini savarankiškam darbui, formuoti. Koleginių studijų programos labiau orientuotos į pasirengimą profesinei veiklai. Asmenims, baigusiems pirmosios pakopos koleginių studijų programas, suteikiamas atitinkamos (atitinkamų) studijų krypties (krypčių) profesinio bakalauro laipsnis arba profesinio bakalauro laipsnis ir kvalifikacija.

35. Vykdomos tik akredituotos studijų programos, kurių apimtį kreditais nustato Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas ir kiti teisės aktai.

36. Dalinės studijos yra studento mokymasis pagal studijų programos dalį, suteikiančią žinių ir gebėjimų (kompetencijų), kurie įvertinami ir patvirtinami pažymėjimu.

37. Laipsnio nesuteikiančios studijų programos skiriamos kvalifikacijai įgyti arba savarankiškai praktinei veiklai pasirengti Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytais atvejais ir tvarka.

38. Laipsnio nesuteikiančių studijų programų apimtį kreditais nustato Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas ir kiti teisės aktai.

39. Kolegijoje įskaitomi:

39.1. studentų dalinių studijų užsienio valstybės aukštojoje mokykloje rezultatai, jeigu ši mokykla yra pripažinta tos valstybės įstatymų nustatyta tvarka;

39.2.   Kolegijos studentų dalinių studijų kitoje to paties ar kito tipo Lietuvos aukštojoje mokykloje rezultatai;

39.3.   Kolegijos studentų dalinių studijų pagal kitą Kolegijos studijų programą rezultatai.

40.     Dalinių studijų rezultatai įskaitomi Švietimo ir mokslo ministerijos nustatyta tvarka. Studijų apimtį ir trukmę nustato Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas, kiti teisės aktai ir Kolegijos dokumentai.

41.    Kolegija Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka gali vykdyti jungtines studijų programas. 

 

V. KOLEGIJOS ORGANAI IR JŲ KOMPETENCIJA, JŲ RINKIMas (SKYRIMas, ŠAUKIMas) IR ATŠAUKIMas

 

42. Kolegialūs Kolegijos valdymo organai yra Kolegijos taryba ir Akademinė taryba, vienasmenis valdymo organas – Kolegijos direktorius (toliau – direktorius).

43. Kolegijos valdymas grindžiamas demokratijos, kompetencijos, savivaldos ir efektyvumo principais.

44. Kolegija, įgyvendindama savo tikslus ir uždavinius, pasirenka organizacinę ir valdymo struktūrą.

45. Kolegijos taryba atlieka šias funkcijas:

45.1.      įvertinusi Akademinės tarybos siūlymus, tvirtina Kolegijos viziją ir misiją;

45.2.      įvertinusi Akademinės tarybos siūlymus, teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei tvirtinti Statuto pakeitimus;

45.3.      įvertinusi Akademinės tarybos siūlymus, tvirtina direktoriaus pateiktą Kolegijos strateginį veiklos planą;

45.4.      svarsto ir tvirtina direktoriaus teikiamus Kolegijos struktūros pertvarkos planus;

45.5.      įvertinusi Akademinės tarybos siūlymus, nustato Kolegijos lėšų (taip pat lėšų, skirtų administracijos ir kitų darbuotojų darbo užmokesčiui) ir nuosavybės teise valdomo turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais tvarką;

45.6.      įvertinusi Akademinės tarybos siūlymus, tvirtina direktoriaus rinkimų viešo konkurso būdu organizavimo tvarką;

45.7.      renka, skiria ir atleidžia direktorių;

45.8.      nustato Kolegijos administracijos ir kitų darbuotojų parinkimo ir vertinimo principus;

45.9.     tvirtina Kolegijos vidaus tvarkos taisykles;

45.10.    direktoriaus teikimu nustato studijų kainą ir įmokų, tiesiogiai nesusijusių su studijų programos įgyvendinimu, dydžius;

45.11.    įvertinusi Akademinės tarybos siūlymus, nustato bendrą studijų vietų skaičių, atsižvelgdama į galimybes užtikrinti studijų ir mokslo, meno veiklos kokybę;

45.12.    svarsto direktoriaus pateiktą Kolegijos metinę pajamų ir išlaidų sąmatą ir tvirtina šios sąmatos įvykdymo ataskaitą;

45.13.    tvirtina direktoriaus pateiktą Kolegijos metinę veiklos ataskaitą;

45.14.    įvertinusi Akademinės tarybos siūlymus, tvirtina Kolegijos reorganizavimo arba likvidavimo planus ir teikia juos Lietuvos Respublikos Vyriausybei;

45.15.    rengia metinę savo veiklos ataskaitą ir ją skelbia viešai Kolegijos interneto tinklalapyje kasmet iki balandžio 1 dienos;

45.16.    atlieka Statute ir kituose teisės aktuose nustatytas kitas funkcijas.

46. Kolegijos taryba sudaroma iš 9 narių tokia tvarka:

46.1. vieną Kolegijos tarybos narį skiria Studentų atstovybė savo nustatyta tvarka, o jeigu jos nėra, – visuotinis studentų susirinkimas (konferencija);

46.2. keturis Kolegijos tarybos narius skiria kiti akademinės bendruomenės nariai (išskyrus studentus) Akademinės tarybos nustatyta tvarka;

46.3. Akademinės tarybos nustatyta tvarka atrenkami, skiriami ir atšaukiami keturi nepriklausantys Kolegijos personalui ir studentams nariai, iš jų vienas narys – Studentų atstovybės savo nustatyta tvarka, o jeigu jos nėra, – visuotinio studentų susirinkimo (konferencijos). Šie 4 nariai atrenkami viešo konkurso būdu ir skiriami įvertinus Aukštojo mokslo tarybos atliktą kandidatų įvertinimą.

47. Kolegijos tarybos sudėtį viešai skelbia Akademinės tarybos pirmininkas.

48. Kolegijos tarybos nariu gali būti asmuo, atitinkantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme nustatytus reikalavimus.

49. Kolegijos tarybos kadencija – 5 metai. Ne vėliau kaip prieš mėnesį iki Kolegijos tarybos nario kadencijos pabaigos Akademinės tarybos pirmininkas paskelbia sudaromos naujos Kolegijos tarybos sudėtį.

50. Pradėdamas eiti pareigas, Kolegijos tarybos narys tarybos posėdyje, į kurį kviečiami Akademinės tarybos nariai ir kiti akademinės bendruomenės atstovai, pasirašo įsipareigojimą vadovautis Kolegijos ir visuomenės interesais ir sąžiningai atlikti Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo nustatytas funkcijas.

51. Kolegijos taryba visų narių balsų dauguma iš savo narių renka ir atšaukia Kolegijos tarybos pirmininką. Kolegijos tarybos pirmininku negali būti Kolegijos personalui priklausantis asmuo ar studentas.

52. Kolegijos taryba tvirtina savo darbo reglamentą. Kolegijos taryba sprendimus priima paprasta posėdyje dalyvaujančių Kolegijos tarybos narių balsų dauguma atviru balsavimu. Kolegijos tarybos posėdžiai yra teisėti, jeigu juose dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai tarybos narių. Savo sprendimus Kolegijos taryba skelbia viešai Kolegijos interneto tinklalapyje.

53. Direktorius gali dalyvauti Kolegijos tarybos posėdžiuose patariamojo balso teise.

54. Jeigu Kolegijos tarybos narys netinkamai vykdo Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo, Statuto, Kolegijos tarybos darbo reglamento ar Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 20 straipsnio 7 dalyje nurodyto įsipareigojimo nustatytas pareigas arba nepasirašo minėto įsipareigojimo, Kolegijos tarybos pirmininkas turi teisę kreiptis į tą narį paskyrusį asmenį su prašymu atšaukti paskirtą Kolegijos tarybos narį.

55. Jeigu Kolegijos tarybos nario įgaliojimai nutrūksta iki kadencijos pabaigos, naują Kolegijos tarybos narį Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje ir Statute nustatyta tvarka skiria asmuo, skyręs Kolegijos tarybos narį, kurio įgaliojimai nutrūko. Naujasis Kolegijos tarybos narys pareigas pradeda eiti po to, kai apie jo paskyrimą paskelbia Akademinės tarybos pirmininkas ir Kolegijos tarybos narys pasirašo Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 20 straipsnio 7 dalyje nurodytą įsipareigojimą.

56. Kolegijos tarybos nariams gali būti atlyginama už veiklą einant Kolegijos tarybos nario pareigas iš Kolegijos lėšų pagal pasirašytas sutartis už atitinkamų funkcijų atlikimą.

57. Kolegijos tarybos veiklai reikiamas organizacines sąlygas užtikrina direktorius.

58. Akademinė taryba yra Kolegijos akademinių reikalų valdymo organas.

59. Akademinė taryba atlieka šias funkcijas:

59.1. tvirtina studijų programas ir teikia direktoriui siūlymus dėl šių programų finansavimo ir Kolegijos struktūros pertvarkos, reikalingos toms programoms įgyvendinti, vertina atliktų tyrimų rezultatus ir Kolegijos taikomosios mokslinės veiklos ir meno veiklos kokybę ir lygį;

59.2. nustato studijų tvarką;

59.3. tvirtina vidinę studijų kokybės užtikrinimo sistemą ir kontroliuoja, kaip ji įgyvendinama;

59.4. pagal akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus rekomendacijas parengia ir tvirtina Akademinės etikos kodeksą;

59.5. nustato dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinius reikalavimus, nustato dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo ir konkursų pareigoms eiti organizavimo tvarką;

59.6. šaukia Kolegijos akademinės bendruomenės susirinkimus (konferencijas) svarbiems Kolegijos veiklos klausimams aptarti; apie sprendimą sušaukti tokį susirinkimą (konferenciją) informuoja akademinę bendruomenę ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas Kolegijos interneto tinklalapyje;

59.7. fakulteto tarybos siūlymu, atsižvelgdama į asmens mokslinės ar pedagoginės ir (ar) kitus visuomenei svarbius veiklos rezultatus, teikia garbės ir kitus vardus;

59.8. svarsto ir teikia siūlymus Kolegijos tarybai dėl Kolegijos vizijos ir misijos, strateginio veiklos plano;

59.9. svarsto ir teikia siūlymus Kolegijos tarybai dėl Statuto pakeitimų;

59.10. svarsto ir teikia siūlymus Kolegijos tarybai dėl kandidatų tinkamumo eiti direktoriaus pareigas;

59.11. svarsto ir teikia siūlymus Kolegijos tarybai dėl Kolegijos reorganizavimo arba likvidavimo planų;

59.12. svarsto ir teikia siūlymus Kolegijos tarybai dėl Kolegijos lėšų (taip pat lėšų, skirtų administracijos ir kitų darbuotojų darbo užmokesčiui) ir nuosavybės teise valdomo turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais tvarkos;

59.13. svarsto ir teikia siūlymus Kolegijos tarybai dėl bendro studijų vietų skaičiaus nustatymo, atsižvelgdama į galimybes užtikrinti studijų ir mokslo, meno veiklos kokybę;

59.14. atlieka kitas teisės aktuose ir Statute nustatytas funkcijas.

60. Akademinė taryba sudaroma iš 16 išrinktų narių ir renkama 5 metams.

61. Akademinės tarybos nariais gali būti Kolegijos akademinės bendruomenės nariai, Kolegijos administracijos darbuotojai, patenkantys į Akademinę tarybą pagal pareigas, taip pat kitų mokslo ir studijų institucijų mokslininkai ir dėstytojai. Studentų skiriami atstovai turi sudaryti ne mažiau kaip 20 procentų Akademinės tarybos narių. Studentų atstovus į Akademinę tarybą skiria Studentų atstovybė, o jeigu jos nėra, – visuotinis studentų susirinkimas (konferencija). Docento ir (ar) vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas einantys asmenys turi sudaryti ne mažiau kaip 20 procentų Akademinės tarybos narių. Akademinės tarybos nariai pagal pareigas turi sudaryti ne daugiau kaip 10 procentų Akademinės tarybos narių. Kolegijos direktorius yra Akademinės tarybos narys pagal pareigas.

62.     Akademinės tarybos narius, išskyrus studentų skiriamus atstovus, renka Kolegijos akademinės bendruomenės susirinkimas. Šį susirinkimą šaukia direktorius arba Akademinės tarybos pirmininkas. Akademinės bendruomenės susirinkimas yra teisėtas, kai jame dalyvauja daugiau kaip pusė akademinės bendruomenės narių. Akademinės tarybos narys laikomas išrinktu, jeigu už jo kandidatūrą balsuoja daugiau kaip pusė susirinkimo dalyvių.

63.      Akademinės tarybos veiklą reglamentuoja Akademinės tarybos patvirtintas darbo reglamentas. Pirmąjį išrinktos naujos Akademinės tarybos posėdį ne vėliau kaip per mėnesį nuo Akademinės tarybos narių išrinkimo šaukia direktorius.

64.     Akademinė taryba paprasta balsų dauguma iš savo narių renka Akademinės tarybos pirmininką ir pirmininko pavaduotoją. Jie gali būti atšaukti 2/3 visų Akademinės tarybos narių balsų dauguma. Akademinės tarybos pirmininku negali būti Kolegijos direktorius.

65.     Akademinė taryba savo sprendimus skelbia viešai. Apie Akademinės tarybos sprendimus Kolegijos akademinė bendruomenė informuojama ne vėliau kaip per 3 darbo dienas Kolegijos interneto tinklalapyje ir kitais Akademinės tarybos nustatytais būdais.

66.     Akademinė taryba kartą per metus už savo veiklą atsiskaito Kolegijos akademinei bendruomenei akademinės bendruomenės susirinkime.

67. Direktorius yra vienasmenis valdymo organas, veikia Kolegijos vardu ir jai atstovauja.

68. Direktorius atlieka šias funkcijas:

68.1. vadovauja Kolegijai, organizuoja jos veiklą, užtikrindamas Kolegijos strateginio veiklos plano įgyvendinimą;

68.2. leidžia įsakymus;

68.3. priima ir atleidžia Kolegijos darbuotojus;

68.4. Statuto nustatyta tvarka priima ir šalina studentus;

68.5. teikia Kolegijos tarybai siūlymus dėl studijų kainos ir įmokų, tiesiogiai nesusijusių su studijų programos įgyvendinimu, dydžių nustatymo;

68.6. atsako už Kolegijos finansinę veiklą, tinkamą lėšų ir turto valdymą, naudojimą ir disponavimą jais;

68.7. teikia Kolegijos tarybai tvirtinti Kolegijos metinę veiklos ataskaitą;

68.8. skelbia viešai Kolegijos tarybos patvirtintą Kolegijos metinę veiklos ataskaitą;

68.9. teikia Akademinei tarybai svarstyti ir Kolegijos tarybai tvirtinti Kolegijos strateginį veiklos ir Kolegijos struktūros pertvarkos planus;

68.10. svarsto ir priima sprendimus, susijusius su Kolegijos lėšų (taip pat lėšų, skirtų administracijos ir kitų darbuotojų darbo užmokesčiui) ir turto valdymu, naudojimu ir disponavimu jais;

68.11. teikia Akademinei tarybai 5 metų kadencijai tvirtinti fakultetų dekanus ir padalinių vadovus;

68.12. dekanų teikimu tvirtina fakulteto prodekanus;

68.13. nustato direktoriaus pavaduotojų, dekanų, padalinių vadovų funkcijas ir įgaliojimus;

68.14. atlieka kitas teisės aktuose ir Statute nustatytas funkcijas.

69.    Direktorių viešo konkurso būdu renka, skiria ir atleidžia Kolegijos taryba jos nustatyta tvarka.

70.    Viešą konkursą direktoriaus pareigoms eiti skelbia Kolegijos taryba. Direktorius laikomas išrinktu, jeigu už jį balsuoja ne mažiau kaip 3/5 visų Kolegijos tarybos narių.

71.    Direktoriumi gali būti asmuo, turintis pedagoginės ir vadybinės patirties.

72.    Su išrinktu direktoriumi jo kadencijos laikotarpiui darbo sutartį Kolegijos vardu pasirašo Kolegijos tarybos pirmininkas arba kitas Kolegijos tarybos įgaliotas asmuo.

73.    Direktoriaus kadencija – 5 metai. Tas pats asmuo direktoriumi gali būti renkamas ne daugiau kaip 2 kadencijas iš eilės ir ne anksčiau kaip po 5 metų nuo paskutinės kadencijos pabaigos, jeigu paskutinė kadencija buvo iš eilės antra.

74.    Jeigu direktoriaus pateikta Kolegijos metinė veiklos ataskaita Kolegijos tarybos visų narių balsų dauguma nepatvirtinama, direktorius teisės aktų nustatyta tvarka atleidžiamas iš pareigų ne mažiau kaip 6 tarybos narių balsų dauguma.

75.    Direktorius įsakymu dalį savo funkcijų (išskyrus tas, kurias turi atlikti pats kaip įstaigos vadovas) gali perduoti atlikti direktoriaus pavaduotojams, fakultetų dekanams ir padalinių vadovams.

76.       Direktoratas yra direktoriaus kolegiali patariamoji institucija. Direktoratą sudaro direktorius, jo pavaduotojai, padalinių vadovai ir Studentų atstovybės (jeigu jos nėra, – visuotinio studentų susirinkimo arba studentų atstovų konferencijos) skirtas narys. Į direktorato posėdžius direktorius gali kviesti ir kitus asmenis.

77.   Direktorato sudėtį tvirtina direktorius įsakymu.

78.   Direktoratas svarsto organizacinius, studijų, mokslo, ūkio ir kitus klausimus, Kolegijos padalinių darbą, padeda direktoriui įgyvendinti Kolegijos tarybos ir Akademinės tarybos priimtus sprendimus.

79.   Fakulteto veiklai vadovauja fakulteto taryba ir dekanas.

80.    Fakulteto tarybą 5 metams renka fakulteto akademinės bendruomenės susirinkimas. Į fakulteto tarybą pagal pareigas įeina dekanas.

81.    Fakulteto taryba yra fakulteto akademinių reikalų valdymo organas.

82.    Fakulteto taryba atlieka šias funkcijas:

82.1.   rengia ir teikia Akademinei tarybai tvirtinti fakulteto nuostatus;

82.2.   renka fakulteto tarybos pirmininką ir sekretorių;

82.3.   svarsto ir teikia Akademinei tarybai tvirtinti studijų programas ir jų pakeitimus;

82.4.   svarsto ir tvirtina studijų programų savianalizių suvestines;

82.5.   teikia direktoriui siūlymus dėl katedrų, laboratorijų ir kitų padalinių steigimo ar panaikinimo;

82.6.   sudaro komisijas svarbiems fakulteto veiklos klausimams nagrinėti ir spręsti;

82.7.   išklauso ir tvirtina dekano teikiamą fakulteto metinės veiklos ataskaitą; jeigu ji nepatvirtinama, teikia Akademinei tarybai siūlymą dėl dekano atstatydinimo;

82.8.   siūlo Akademinei tarybai suteikti Kolegijos garbės ir kitus vardus, atsižvelgdama į asmens mokslinės ar pedagoginės ir (ar) kitus visuomenei svarbius veiklos rezultatus;

82.9.   svarsto ir sprendžia kitus fakultetui svarbius klausimus.

83.   Fakulteto tarybos posėdžius šaukia fakulteto tarybos pirmininkas ne rečiau kaip 2 kartus per semestrą. 1/3 fakulteto tarybos narių arba dekano siūlymu šaukiamas neeilinis tarybos posėdis ne vėliau kaip per 7 dienas nuo rašytinio siūlymo įteikimo.

84.   Fakulteto tarybos nutarimai priimami atviru arba slaptu balsavimu paprasta balsų dauguma, dalyvaujant ne mažiau kaip 2/3 fakulteto tarybos narių. Fakulteto tarybos nutarimus skelbia fakulteto dekanas.

85.   Fakulteto tarybos veiklai vadovauja fakulteto tarybos pirmininkas.

86.   Dekanas atlieka šias funkcijas:

86.1.   koordinuoja ir organizuoja studijų procesą fakultete, įgyvendina Akademinės tarybos ir fakulteto tarybos priimtus nutarimus, direktoriaus įsakymus;

86.2.   leidžia įsakymus ir duoda nurodymus, privalomus fakulteto padaliniams, darbuotojams, studentams ir klausytojams;

86.3.   atstovauja fakultetui, teikia direktoriui siūlymus dėl studentų ir klausytojų priėmimo ir šalinimo;

86.4.   teikia direktoriui siūlymus dėl fakulteto prodekanų ir katedrų vedėjų; pasibaigus dekano įgaliojimams kartu pasibaigia prodekanų įgaliojimai;

86.5.   kasmet už fakulteto veiklą atsiskaito fakulteto tarybai.

87.   Dekanatas yra dekano kolegiali patariamoji institucija. Dekanatą sudaro dekanas, prodekanai ir katedrų vedėjai. Dekanatas svarsto fakulteto kompetencijai priklausančius organizacinius, studijų, ūkio ir kitus klausimus, padeda įgyvendinti Kolegijos tarybos, Akademinės tarybos ir fakulteto tarybos priimtus nutarimus, direktoriaus įsakymus. Į dekanato posėdžius gali būti kviečiami ir kiti fakulteto darbuotojai.

88.   Pagrindinis Kolegijos studijų ir mokslo padalinys yra katedra, kuriai vadovauja katedros vedėjas. Prie katedrų gali būti steigiami taikomųjų mokslinių tyrimų padaliniai.

89.   Katedra atlieka šias funkcijas:

89.1. organizuoja studijų ir studentų ugdymo procesą, taikomuosius mokslinius tyrimus ir metodinį darbą;

89.2. rengia ir tobulina studijų dalykų ir mokymo programas, vadovėlius, mokymo priemones, kitą studijoms būtiną metodinę medžiagą;

89.3. diegia į studijų procesą naujausias studijų formas ir metodus;

89.4. nagrinėja ir vertina studijų kokybę ir absolventų parengimą praktiniam darbui, rengia siūlymus dėl specialistų rengimo tobulinimo;

89.5. siūlo kandidatus dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigoms, į kurias priimama ne konkurso būdu;

89.6. gali inicijuoti bendradarbiavimo sutartis su mokslo ir studijų, kitomis įstaigomis.

90.   Katedros vedėju gali būti asmuo, turintis pedagoginės ir vadybinės patirties.

91.   Katedros dėstytojų ir mokslo darbuotojų susirinkimas šaukiamas katedros vedėjo arba 1/3 katedros narių teikimu. Į katedros susirinkimus, svarstant tam tikrus klausimus, su patariamojo balso teise gali būti kviečiami studentai, mokslo ir kiti darbuotojai. Susirinkimas laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 katedros narių. Susirinkimo nutarimai priimami balsų dauguma ir yra privalomi visiems katedros darbuotojams.

 

VI. STUDENTŲ IR DARBUOTOJŲ TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

 

92.   Kolegijos akademinę bendruomenę sudaro Kolegijos studentai, dėstytojai, mokslo darbuotojai, kiti tyrėjai ir profesoriai emeritai.

93.   Akademinės bendruomenės nariams laiduojama akademinė laisvė, apimanti:

93.1.   minties ir išraiškos laisvę;

93.2.   mokslo ir pedagoginės veiklos metodų ir prieigos pasirinkimo laisvę, atitinkančią pripažįstamus etikos principus;

93.3.   apsaugą nuo varžymų ir sankcijų už savo tyrimų rezultatų ir įsitikinimų skelbimą, išskyrus atvejus, kai skelbiama informacija yra valstybės ar tarnybos paslaptis ir (arba) Lietuvos Respublikos įstatymų pažeidimas.

94.   Akademinei bendruomenei taip pat laiduojama:

94.1.   kūrybos ir intelektinio darbo autorių teisės, nustatytos Lietuvos Respublikos įstatymuose ir tarptautinėse sutartyse;

94.2.   lygios teisės dalyvauti konkursuose;

94.3.   nešališkas ir viešas mokslo darbų recenzavimas.

95.    Akademinė bendruomenė naudojasi akademine laisve ir vadovaujasi Akademinės etikos kodeksu, kurį pagal akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus rekomendacijas parengia ir tvirtina Akademinė taryba.

96.   Į Kolegijos pirmosios pakopos studijų programas konkurso būdu priimami ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą turintys asmenys, atsižvelgiant į mokymosi rezultatus, stojamuosius egzaminus ar kitus Akademinės tarybos nustatytus kriterijus.

97.    Studentams išduodamas studento pažymėjimas. Studento pažymėjimo formą ir išdavimo tvarką nustato Švietimo ir mokslo ministerija, o gamybą ir išdavimą organizuoja Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų atstovybių sąjunga (sąjungos).

98.    Studentai turi teisę:

98.1.  studijuoti pagal pasirinktą studijų programą;

98.2.  studijuoti pagal individualų studijų planą Akademinės tarybos nustatyta tvarka;

98.3.   studijuoti pagal daugiau negu vieną studijų programą arba kitus studijų dalykus Kolegijoje arba kitoje aukštojoje mokykloje;

98.4.   vertinti studijuojamų dalykų dėstymo ir studijų aprūpinimo kokybę;

98.5.   rinktis dėstytojus, jeigu tą patį dalyką dėsto keli dėstytojai;

98.6.   siūlyti savo baigiamojo darbo temą arba pasirinkti iš keleto pasiūlytų temų;

98.7.   atsiskaityti už darbus alternatyviais būdais, jeigu turi negalią, dėl kurios negali atsiskaityti nustatyta tvarka, o alternatyvus atsiskaitymo būdas užtikrina, kad bus pasiekti numatyti tikslai;

98.8.   kreiptis į Kolegijos administraciją, kad būtų įskaityti studijų Kolegijoje arba kitoje Lietuvos ar užsienio aukštojoje mokykloje rezultatai;

98.9.   kreiptis į Kolegijos administraciją, ginčų nagrinėjimo komisiją dėl interesų pažeidimo;

98.10.    Statuto nustatyta tvarka nutraukti ir atnaujinti studijas:

98.10.1.     išeiti akademinių atostogų, neprarasdami studento statuso ir teisės po akademinių atostogų tęsti studijas valstybės finansuojamoje studijų vietoje, jeigu joje studijavo išeidami akademinių atostogų;

98.10.2.     dėl svarbių asmeninių priežasčių, įvykus nelaimei šeimoje, pertraukti studijas ne ilgiau kaip vienus metus, o per visą studijų laikotarpį ne daugiau kaip 2 kartus;

98.11. laisvai reikšti mintis ir pažiūras;

98.12. gauti akademinę pažymą apie išlaikytus egzaminus ir įskaitas;

98.13. dalyvauti Kolegijos valdymo organuose;

98.14. rinkti Studentų atstovybę ir būti išrinkti į ją, laisvai jungtis į kitas asociacijas;

98.15. naudotis įstatymų, Statuto ir kitų teisės aktų nustatytomis kitomis teisėmis.

98.     Studentas, neišlaikęs egzamino ar įskaitos, turi teisę šį atsiskaitymą vieną kartą nemokamai pakartoti Akademinės tarybos nustatyta tvarka; ši tvarka turi būti priimta išnagrinėjus Studentų atstovybės (jeigu jos nėra, – visuotinio studentų susirinkimo (konferencijos) siūlymus.

99.         Kolegijos studentų interesams atstovauja Studentų atstovybė, veikianti pagal visuotinio studentų susirinkimo (konferencijos) patvirtintus įstatus. Studentų atstovybė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu (Žin., 2004, Nr. 25-745), taip pat Statutu, kitais teisės aktais ir visuotinio studentų susirinkimo (konferencijos) patvirtintais įstatais. Studentų atstovybės prezidentas renkamas visuotinio studentų susirinkimo (konferencijos). Jeigu nėra Studentų atstovybės, jos funkcijas atlieka visuotinis studentų susirinkimas (konferencija).

100.     Studentų atstovybė (jeigu jos nėra, – visuotinis studentų susirinkimas (konferencija) turi teisę gauti informaciją ir paaiškinimus visais studijų klausimais iš Kolegijos ir jos padalinių administracijos, reikšti savo nuomonę visais studentams rūpimais klausimais ir jos narių balsų dauguma pareikalauti Kolegijos valdymo organų dar kartą apsvarstyti priimtus sprendimus. Rašytinis reikalavimas turi būti pateiktas kartu su Studentų atstovybės (jeigu jos nėra, – visuotinio studentų susirinkimo (konferencijos) susirinkimo protokolo išrašu.

101.     Kolegijos tarybos nustatyta tvarka Kolegija remia studentų atstovybę ir kitas studentų organizacijas, skiria joms patalpas ir lėšų jų veiklai finansuoti, taip pat skiria lėšų studentų kultūros, sporto ir visuomeninei veiklai. Studentų atstovybė atsiskaito už Kolegijos skirtas lėšas pagal lėšų naudojimo ataskaitas Kolegijos tarybai studentų atstovybės įstatų nustatyta tvarka.

102.     Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka studentai turi teisę gauti stipendijas.

103.     Studentas, manantis, kad jo teisės ar teisėti interesai pažeisti, gali kreiptis į direktorių arba jo įgaliotus asmenis. Direktorius arba jo įgalioti asmenys, gavę studentų rašytinius prašymus, skundus ar pranešimus dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme ar kituose teisės aktuose nustatytų jų teisių arba teisėtų interesų pažeidimo, privalo per 15 kalendorinių dienų juos išnagrinėti ir atsakyti raštu.

104.     Studentai privalo:

105.1.    uoliai studijuoti;

105.2.    laikytis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo, Statuto, Akademinės etikos kodekso, kitų teisės aktų ir vidaus tvarkos taisyklių;

105.3.    vykdyti Kolegijos valdymo institucijų sprendimus, direktoriaus ir dekanų įsakymus, kitų darbuotojų teisėtus reikalavimus.

105.     Studentas atsako už:

106.1.    studijų programos reikalavimų ir įsipareigojimų, numatytų sutartyje su Kolegija, vykdymą;

106.2.    Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo, Statuto, Akademinės etikos kodekso, kitų teisės aktų ir vidaus tvarkos taisyklių laikymąsi.

106.     Paskatų ir nuobaudų skyrimo studentams tvarką nustato Akademinė taryba, įvertinusi Studentų atstovybės siūlymus.

107.     Drausminės nuobaudos studentams pagal Akademinės tarybos nustatytą tvarką skiriamos direktoriaus įsakymu.

108.     Drausminės nuobaudos Studentų atstovybės nariams skiriamos pagal Akademinės tarybos nustatytą tvarką.

109.     Studentas gali būti pašalintas iš Kolegijos, jeigu:

109.1.    pažeidžia Statuto, Studijų tvarkos ar Kolegijos vidaus tvarkos taisyklių reikalavimus;

109.2.    nevykdo studijų programoje ir (ar) sutartyje nustatytų reikalavimų.

110.   Klausytojų studijų sąlygos, teisės ir pareigos nustatomos jų sutartyse su Kolegija.

111.   Kolegijos personalą sudaro dėstytojai, mokslo darbuotojai, administracija ir kiti Kolegijos veiklą užtikrinantys darbuotojai.

112.   Darbo santykius, socialines garantijas, darbuotojų teises, pareigas ir atsakomybę Kolegijoje nustato įstatymai, Statutas ir kiti teisės aktai, taip pat Kolegijos valdymo organų priimti aktai.

113.    Kolegijos personalas teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę:

113.1.    pagal kompetenciją dalyvauti konkursuose mokslo programoms vykdyti ir mokslo ir studijų fondų paramai gauti, disponuoti skirtomis lėšomis;

113.2.  dalyvauti konkursuose stažuotėms Lietuvos Respublikoje ir užsienyje;

113.3.  gauti iš valstybės institucijų moksliniam darbui reikalingą informaciją (jeigu tokia informacija yra valstybės ar tarnybos paslaptis, ji teikiama ir naudojama teisės aktų nustatyta tvarka);

113.4.  dalyvauti svarstant Statutą ir kitus Kolegijos veiklą ir jos kryptis reglamentuojančius dokumentus;

113.5.  dalyvauti įvairiose profesinėse sąjungose ir asociacijose, tarp jų ir veikiančiose užsienyje;

113.6.  dirbti savarankiškai arba jungtis į kūrybines grupes;

113.7.  savarankiškai skelbti savo mokslo darbus.

114.  Kolegijos personalas privalo:

114.1.  dirbti dorai ir sąžiningai;

114.2.  laikytis darbo drausmės, laiku ir tiksliai vykdyti teisėtus Kolegijos administracijos nurodymus, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus, tausoti Kolegijos turtą.

115.     Kolegijos personalas, susijęs su taikomaisiais moksliniais tyrimais ir studijų veikla, privalo laikytis Akademinės etikos kodekso, atlikti kitas Statute ir kituose vidaus dokumentuose ir darbo sutartyse nustatytas pareigas.

116.  Kolegijos personalas atsako už Lietuvos Respublikos įstatymų, Statuto, kitų teisės aktų ir vidaus dokumentų laikymąsi ir tinkamą pareigų atlikimą.

117.  Asmuo, norintis dirbti Kolegijoje kaip nepagrindinėje darbovietėje, prašyme priimti dirbti nurodo savo pareigas (dirbamą darbą) pagrindinėje ir visose nepagrindinėse darbovietėse.

118.  Dėstytojai ir mokslo darbuotojai į pagrindines pareigas kiekvienai 5 metų kadencijai priimami viešo konkurso būdu. Konkursą skelbia direktorius, o darbuotojų parinkimo ir vertinimo principus nustato Kolegijos taryba. Konkursai šioms pareigoms eiti organizuojami, dėstytojai ir mokslo darbuotojai atestuojami įstatymų, kitų teisės aktų ir Akademinės tarybos nustatyta tvarka. Kandidatus į dėstytojų ir mokslo darbuotojų, išskyrus mokslininkus stažuotojus, pareigas vertina Dėstytojų ir mokslo darbuotojų priėmimo į pagrindines pareigas komisija (toliau – Priėmimo komisija), sudaryta Akademinės tarybos nustatyta tvarka. Ne mažiau kaip 1/3 Priėmimo komisijos narių sudaro Kolegijoje nedirbantys asmenys. Rengiant konkursą vyriausiojo mokslo darbuotojo ar profesoriaus pareigoms eiti, Priėmimo komisijoje turi būti bent vienas tarptautinis ekspertas.

119.  Kiti Kolegijos darbuotojai priimami į darbą ir atleidžiami iš jo įstatymų nustatyta tvarka.

120.  Likus ne mažiau kaip 3 mėnesiams iki Kolegijos dėstytojo ir mokslo darbuotojo kadencijos pabaigos skelbiamas viešas konkursas šioms pareigoms eiti. Konkurse gali dalyvauti ir šias pareigas einantis asmuo. Pranešimas apie konkursą pareigoms eiti turi būti skelbiamas Kolegijos, Lietuvos mokslo tarybos interneto tinklalapiuose ir šalies, o jeigu tikslinga, – ir tarptautinėse visuomenės informavimo priemonėse.

121.  Su asmeniu, antrą kartą iš eilės laimėjusiu konkursą toms pačioms dėstytojo ar mokslo darbuotojo pareigoms eiti, sudaroma neterminuota darbo sutartis šioms pareigoms eiti. Šis asmuo atestuojamas kas 5 metai Akademinės tarybos nustatyta tvarka. Neatestuotas asmuo atleidžiamas iš einamų pareigų. Tarybos nustatyta tvarka gali būti rengiama neeilinė Kolegijos dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestacija. Į aukštesnes dėstytojo ar mokslo darbuotojo pareigas priimama viešo konkurso būdu.

122.  Darbuotojai priimami į darbą ir atleidžiami iš darbo direktoriaus įsakymu teisės aktų nustatyta tvarka.

123.  Kolegija gali kviesti dėstytojus ir mokslo darbuotojus ne ilgiau kaip 2 metus dirbti pagal terminuotą darbo sutartį įstatymų nustatyta tvarka.

124.  Kviestiniams dėstytojams ir mokslo darbuotojams Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo nustatyta skyrimo į pareigas tvarka netaikoma.

125.  Akademinės tarybos nustatyta tvarka dėstytojai kas 5 metai gali būti ne ilgiau kaip vieniems metams atleidžiami nuo pedagoginio darbo moksliniams tyrimams atlikti, mokslinei ir pedagoginei kvalifikacijai tobulinti. Per šį laiką dėstytojui mokamas vidutinis jo darbo užmokestis.

126.  Kolegijos darbuotojams Akademinės tarybos nustatyta tvarka sudaromos sąlygos kelti kvalifikaciją, rengtis doktorantūros studijoms.

 

VII. GINČŲ TARP STUDENTŲ IR ADMINISTRACIJOS IR KITŲ DARBUOTOJŲ NAGRINĖJIMO KOMISIJŲ SUDARYMAS, GINČŲ NAGRINĖJIMAS IR SPRENDIMŲ ĮGYVENDINIMAS

 

127.  Kolegijoje veikia šios ginčų, prašymų ir skundų nagrinėjimo komisijos:

127.1.  Ginčų nagrinėjimo komisija, sprendžianti ginčus tarp Kolegijos administracijos ir studentų;

127.2.  Darbo ginčų nagrinėjimo komisija, sprendžianti darbo ginčus tarp Kolegijos administracijos ir kitų Kolegijos darbuotojų.

128.  Ginčų nagrinėjimo komisija sudaroma direktorius įsakymu. Ši komisija yra nuolatinė institucija, sudaryta iš 6 įgaliotų asmenų. Į komisiją skiriama po lygiai Kolegijos administracijos ir Studentų atstovybės įgaliotų asmenų.

129.  Ginčų nagrinėjimo komisija paprasta balsų dauguma iš savo narių renka Ginčų nagrinėjimo komisijos pirmininką.

130.  Ginčų nagrinėjimo komisija, gavusi studento skundą, privalo jį išnagrinėti per 15 kalendorinių dienų.

131.  Ginčų nagrinėjimo komisijos posėdžius šaukia komisijos pirmininkas, posėdžiai teisėti, jeigu juose dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 komisijos narių, o sprendimai priimami daugiau kaip 1/2 visų narių balsų dauguma.

132.  Apie ginčų nagrinėjimo komisijos sprendimą studentas informuojamas raštu.

133.  Ginčų nagrinėjimo komisijos sprendimas Kolegijoje yra galutinis.

134.  Darbo ginčai tarp Kolegijos administracijos ir kitų Kolegijos darbuotojų dėl darbo įstatymuose, kituose teisės aktuose ir darbo sutartyje nustatytų teisių ir pareigų įgyvendinimo nagrinėjami Darbo ginčų nagrinėjimo komisijoje Lietuvos Respublikos darbo kodekso (Žin., 2002, Nr. 64-2569) ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

VIII. LĖŠŲ ŠALTINIAI, TURTO IR LĖŠŲ NAUDOJIMAS

 

135.  Kolegijos lėšas sudaro:

135.1.  Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto bazinio finansavimo lėšos;

135.2.  Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo nustatyta tvarka studijoms skiriamos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos;

135.3.  valstybės investicijų programų ir valstybės investicijų projektų lėšos;

135.4.  pajamos, gautos kaip mokestis už studijas, taip pat pajamos iš ūkinės, mokslinės veiklos ir teikiamų paslaugų;

135.5.  lėšos, gautos kaip programinis konkursinis mokslinių tyrimų finansavimas;

135.6.  valstybės fondų lėšos;

135.7.  tarptautinių, užsienio fondų ir organizacijų skiriamos lėšos;

135.8.  lėšos, gautos kaip parama pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą;

135.9.  kitos teisėtai gautos lėšos.

136.  Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto bazinio finansavimo lėšos Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka skiriamos:

136.1.    administravimui ir ūkiui;

136.2.    kitoms reikmėms.

137.  Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos studijoms Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka skiriamos:

137.1.    studijų kainai valstybės finansuojamose studijų vietose apmokėti;

137.2.    geriausių studijų rezultatų pasiekusių valstybės nefinansuojamose studijų vietose studentų sumokėtai studijų kainai kompensuoti Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 71 straipsnyje nustatyta tvarka;

137.3.    tiksliniam studijų finansavimui;

137.4.    paramai studentams.

138.  Kolegija savo turtą valdo, naudoja ir juo disponuoja vadovaudamasi visuomeninės naudos, efektyvumo, racionalumo, atskaitingumo visuomenei ir ūkinės veiklos autonomijos principais.

139.  Kolegijos turtą sudaro:

139.1.    valstybei nuosavybės teise priklausantis ir pagal turto patikėjimo sutartį Kolegijai perduotas ilgalaikis materialusis turtas;

139.2.    Kolegijai nuosavybės teise priklausantis turtas.

140.  Turtas, kurį Kolegija valdo, naudoja ir kuriuo disponuoja nuosavybės teise, yra:

140.1.  valstybės investuotas turtas;

140.2.  pajamos, gautos kaip mokestis už studijas, taip pat pajamos iš ūkinės, mokslinės veiklos ir teikiamų paslaugų;

140.3.  lėšos ir kitas turtas, gauti kaip parama pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą;

140.4.  kitos piniginės lėšos, išskyrus Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšas;

140.5.  iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir Statuto 141.2–141.4 punktuose nurodytų lėšų įgytas turtas, išskyrus nekilnojamąjį turtą, įgytą už Europos Sąjungos paramos, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir valstybės fondų lėšas;

140.6.  dovanotas turtas;

140.7.  paveldėtas turtas;

140.8.  turtinės teisės, atsirandančios iš intelektinės veiklos rezultatų (mokslo ar meno kūrinių ir pramoninės nuosavybės teisių objektų – išradimų patentų, dizaino, prekių ženklų ir puslaidininkių gaminių topografijos ir kitų intelektinės nuosavybės objektų);

140.9.  pajamos, turtas ar kita nauda, gauti valdant, naudojant Statuto 141.1–141.8 punktuose nurodytas lėšas ar kitą turtą ir disponuojant jais.

141.  Nuosavybės teise priklausantį turtą Kolegija valdo, naudoja ir juo disponuoja vadovaudamasi įstatymais Kolegijos tarybos nustatyta tvarka.

142.  Valstybei nuosavybės teise priklausantį ir pagal turto patikėjimo sutartį Kolegijai perduotą ilgalaikį materialųjį turtą Kolegija valdo, naudoja ir juo disponuoja vadovaudamasi įstatymais ir valstybės turto patikėjimo sutartimi, laikydamasi Kolegijos tarybos nustatytos tvarkos.

143.  Kolegija naudojasi savo teritorijos ir pastatų neliečiamumo teise. Keisti Kolegijos teritorijos ribas ar valstybės pastatų valdytojus gali tik Lietuvos Respublikos Vyriausybė, įvertinusi Kolegijos tarybos nuomonę.

144.  Kolegijos darbuotojai, studentai ir klausytojai Kolegijos turtu naudojasi laikydamiesi vidaus tvarkos taisyklių.

145.  Pajamas ir išlaidas Kolegija tvarko pagal Kolegijos tarybos patvirtintą metinę pajamų ir išlaidų sąmatą. Kolegija kiekvienais metais (ne vėliau kaip kovo mėnesį) viešai skelbia metines pajamų ir išlaidų sąmatas ir jų įvykdymo ataskaitas.

 

IX. TAIKOMOSIOS MOKSLINĖS VEIKLOS IR STUDIJŲ KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS

 

146.  Kolegija atsako už taikomųjų mokslinių tyrimų, studijų ir kitos veiklos kokybę. Kolegija viešai skelbia savo veiklos kokybės rodiklius, puoselėja taikomosios mokslinės veiklos ir studijų veiklos kokybės kultūrą.

147.  Taikomosios mokslinės veiklos ir studijų kokybė užtikrinama per Kolegijos vidines kokybės užtikrinimo sistemas, išorinį studijų programų vertinimą ir akreditavimą, išorinį mokslo ir studijų institucijų įvertinimą ir (arba) akreditavimą.

148.  Kolegija turi vidinę studijų kokybės užtikrinimo sistemą, grindžiamą Europos aukštojo mokslo erdvės studijų kokybės užtikrinimo nuostatomis.

149.  Kolegija nuolat atlieka savo taikomosios mokslinės veiklos ir studijų kokybės vertinimą.

150.  Kolegija nuolat savo interneto tinklalapyje ir kitais būdais viešai skelbia tikslią kiekybinę ir kokybinę informaciją apie studijų programas, suteikiamas aukštojo mokslo kvalifikacijas, taikomąją mokslinę veiklą, įsivertinimo rezultatus, studentų, absolventų ir kitų suinteresuotų šalių Kolegijos veiklos vertinimus, absolventų karjeros rodiklius ir kitus duomenis, kurių reikia visuomenei informuoti apie studijas.

151.  Kolegijos veikla nuolat tobulinama atsižvelgiant į veiklos įsivertinimo rezultatus ir išorinio vertinimo išvadas.

 

X. FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMAS IR JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMAS

 

153.Kolegija savo veiklai užtikrinti gali steigti filialus ir atstovybes.

154. Kolegijos filialas yra struktūrinis padalinys, turintis savo buveinę ir atliekantis visas Kolegijos funkcijas arba jų dalį. Filialas veikia pagal Kolegijos patvirtintus nuostatus. Filialas nėra juridinis asmuo. Kolegija atsako pagal filialo prievoles, ir filialas atsako pagal Kolegijos prievoles.

155. Kolegijos filialo nuostatus tvirtina Kolegijos taryba.

156. Kolegija turi teisę priimti sprendimą nutraukti filialo veiklą.

157.Atstovybė veikia pagal Kolegijos patvirtintus nuostatus. Atstovybė nėra juridinis asmuo. Kolegija atsako pagal atstovybės prievoles, ir atstovybė atsako pagal Kolegijos prievoles.

158. Kolegijos filialai ir atstovybės steigiami ir jų veikla nutraukiama Kolegijos tarybos nutarimu Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262) ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

XI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

159. Statutą tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

160. Statuto pakeitimus Lietuvos Respublikos Vyriausybei tvirtinti teikia Kolegijos taryba, įvertinusi Akademinės tarybos siūlymus. 

161.  Nė viena Statuto nuostata negali būti aiškinama taip, kad būtų susiaurinta Lietuvos Respublikos Konstitucijos garantuota aukštosios mokyklos autonomija.

162.  Sprendimą dėl Kolegijos reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo Kolegijos tarybos arba Švietimo ir mokslo ministerijos teikimu priima Lietuvos Respublikos Vyriausybė, įvertinusi Kolegijos tarybos nuomonę.

163.  Kolegijos veiklos klausimai, neaptarti Statute, sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Statuto pakeitimai:

Nr. 858, 2012-07-11, Žin., 2012, Nr. 83-4381 (2012-07-14)

 

––––––––––––––––––––

 

 

Pakeitimai:

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 858, 2012-07-11, Žin., 2012, Nr. 83-4381 (2012-07-14)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2010 M. BALANDŽIO 14 D. NUTARIMO NR. 421 "DĖL ŠIAULIŲ KOLEGIJOS PERTVARKYMO" PAKEITIMO

Nauja statuto redakcija nuo 2012-07-16.

*** Pabaiga ***

 

 

Redagavo Vilija Tamaliūnienė (2012-07-16)

                  vilija.tamaliuniene@lrs.lt