Suvestinė redakcija nuo 2015-01-01 iki 2015-01-20

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2010, Nr. 122-6254, i. k. 110106ANUTA00O3-202

 

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS

NUTARIMAS

 

Dėl šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo

 

2010 m. spalio 4 d. Nr. O3-202

Vilnius

 

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (Žin., 2003, Nr. 51-2254; 2007, Nr. 130-5259; 2010, Nr. 65-3196) 10 straipsnio 1 dalimi, nutaria:

1. Patvirtinti Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašą (pridedama).

2. Nustatyti, kad iki 2010 m. birželio 5 d. buvę nereguliuojami nepriklausomi šilumos gamintojai (toliau vadinama – Gamintojai) per 3 mėnesius nuo šio nutarimo įsigaliojimo privalo pateikti bazinių šilumos gamybos kainų skaičiavimo projektus arba prašymus dėl privalomos šilumos gamybos kainodaros netaikymo.

3. Nustatyti, kad iki bazinių šilumos gamybos kainų nustatymo šio nutarimo 2 punkte nurodytiems Gamintojams, gaminantiems šilumą iš atsinaujinančių energijos išteklių ar deginant atliekas, ar iki motyvuoto Komisijos sprendimo priėmimo netaikyti privalomos šilumos gamybos kainodaros minėtiems Gamintojams, palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos skaičiuojamos kaip iš iškastinio kuro šilumą gaminantiems Gamintojams.

4. Nustatyti, kad Komisija, nustatydama šio nutarimo 3 punkte nurodytoms įmonėms bazines šilumos gamybos kainas ar priimdama motyvuotą sprendimą dėl privalomosios šilumos gamybos kainodaros netaikymo, priims sprendimą ir dėl laikotarpio, kurio metu šio nutarimo 3 punkte minėtos įmonės galės taikyti palyginamąsias šilumos gamybos sąnaudas, skaičiuojamas kaip naujai į rinką ateinantiems Gamintojams, gaminantiems šilumą iš atsinaujinančių energijos išteklių ar deginant atliekas.

5. Paskelbti šį nutarimą leidinyje „Valstybės žinios“.

 

 

Komisijos pirmininkė                                                                Diana Korsakaitė

 

 


 

Patvirtinta

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010 m. spalio 4 d. nutarimu Nr. O3-202

(Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. vasario 28 d. nutarimo Nr. O3-74 redakcija)

 

ŠILUMOS SUPIRKIMO IŠ NEPRIKLAUSOMŲ ŠILUMOS GAMINTOJŲ TVARKOS IR SĄLYGŲ APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašu (toliau – Supirkimo tvarka) siekiama sudaryti prielaidas Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 10 straipsnio pakeitimo įstatymo (Žin., 2010, Nr. 65-3196) įgyvendinimui bei Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 56-2224; 2011, Nr. 160-7576) 26 straipsnio 3 dalies įgyvendinimui šilumos energetikos sektoriuje, sudarant prielaidas užtikrinti veiksmingą konkurenciją šilumos gamyboje, skatinti atliekinės šilumos panaudojimą ir atsinaujinančiųjų energijos išteklių bei atliekų deginimo šilumai gaminti naudojimą, įgyvendinti šilumos vartotojų teisę gauti šilumą mažiausiomis sąnaudomis, taip pat sudaryti palankesnes sąlygas, šalinant kliūtis naujų gamybos pajėgumų bei naujų rinkos dalyvių prieigai prie tinklų (sistemų).

2. Supirkimo tvarka taikoma visiems šilumos tiekėjams ir nepriklausomiems šilumos gamintojams, taip pat ūkio subjektams, ketinantiems gaminti ir parduoti šilumą į centralizuoto aprūpinimo šiluma sistemas.

3. Supirkimo tvarkoje vartojamos šios sąvokos:

Didelio efektyvumo kogeneracija – tai kogeneracijos procesas, kai pasiekiamas ne mažesnis kaip 10 proc. kuro (pirminės energijos) sutaupymas, palyginti su atskira palyginamąja šilumos ir elektros energijos gamyba, arba pasiekiamas ne mažesnis kaip 0 proc. kuro sutaupymas mažesnės nei 1 MW elektrinės galios kogeneracijos blokui, kaip nustatyta Elektros energijos, pagamintos didelio efektyvumo kogeneracijos proceso metu, kilmės garantijos pažymėjimų išdavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. 4-206 (Žin., 2008, Nr. 59-2254).

Pakankama šilumos tiekėjo šilumos įrenginių galia – šilumos tiekėjo nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdoma šilumos įrenginių galia, pakankama visam atitinkamo mėnesio vartotojų galios poreikiui patenkinti.

Palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos – atitinkamo mėnesio sąnaudos, apskaičiuojamos, vadovaujantis Komisijos patvirtinta Šilumos kainų nustatymo metodika ir Supirkimo tvarkoje reglamentuota tvarka, ir taikomos nustatyti iš nepriklausomų šilumos gamintojų superkamos šilumos kainų viršutinę ribą atitinkamoje sistemoje.

Rezervinės galios užtikrinimo paslauga – Ūkio subjekto teikiama paslauga, leidžianti šilumos tiekėjui užtikrinti per paskutinius 3 metus fiksuotą maksimalų sistemos galios poreikį ir užtikrinti papildomą galios kiekį, atitinkantį konkrečioje sistemoje esančio didžiausio katilo galią, tačiau ne didesnę kaip 30 proc. maksimalios galios sistemoje.

Šiluma, pagaminta iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių – šiluma, kuriai pagaminti panaudoti atsinaujinantieji energijos ištekliai.

Valdoma šilumos galia – nepriklausomo šilumos gamintojo garantuojama šilumos galia sujungimo su šilumos perdavimo tinklu komercinės apskaitos taške, esant šilumos tiekėjo nustatytiems perdavimo tinklo techniniams parametrams – tiekiamo ir grąžinamo šilumnešio temperatūrų, slėgių ir šilumnešio srauto.

Kitos šioje Supirkimo tvarkoje vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatyme (Žin., 2003, Nr. 51-2254; 2007, Nr. 130-5259) ir Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme (Žin., 2011, Nr. 62-2936) vartojamas sąvokas.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3-177, 2013-05-14, Žin., 2013, Nr. 51-2599 (2013-05-17), i. k. 113106ANUTA00O3-177

 

4. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisija) sprendimą netaikyti privalomojo reguliavimo šilumos gamybos kainodaros srityje nepriklausomo šilumos gamintojo atžvilgiu priima, vadovaudamasi Nepriklausomų šilumos gamintojų pripažinimo nereguliuojamais tvarkos aprašu.

 

II. SUPERKAMOS ŠILUMOS KOKYBĖS, TIEKIMO PATIKIMUMO REIKALAVIMAI

 

5. Nepriklausomas šilumos gamintojas privalo:

5.1. užtikrinti, kad iš nepriklausomo šilumos gamintojo superkama šiluma atitiktų šilumos tiekėjo nustatytus ir viešai paskelbtus techninius reikalavimus – šilumnešio kokybę pagal aprūpinimo šiluma sistemoje naudojamus standartus ir techninius parametrus (temperatūros grafiką, slėgį, šilumnešio srautą, termofikacinio vandens kokybę ir pan.);

5.2. užtikrinti patikimą teisėtai valdomos šilumos tiekimo sistemos veiklą – reikiamą šilumos gamybos įrenginių techninę būklę pagal Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 1-211 (Žin., 2012, Nr. 128-6443), ir Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 29 straipsnyje nustatytas energijos išteklių (kuro) rezervines atsargas;

5.3. padengti šilumos tiekėjo patirtas šilumos balansavimo tinkle faktines išlaidas tuo atveju, jei nepriklausomas šilumos gamintojas į šilumos perdavimo tinklą ties šilumos pirkimo-pardavimo sutartyje nustatytos galios riba atitinkamu laikotarpiu nepatiekia šilumos kiekio, nustatyto, vadovaujantis Supirkimo tvarkos 28 punktu, arba patiekta šiluma neatitinka Supirkimo tvarkos 5.1 punkte nurodytų kokybės reikalavimų. Šiuo atveju dengtinos balansavimo išlaidos nustatomos pagal šią formulę:

 

 

kur:

CHB, y – dengtinos balansavimo išlaidos mėnesį y, Eur;

QHB, j, y – balansuojantis šilumos kiekis, susidaręs dėl nepriklausomo šilumos gamintojo j veiksmų (neveikimo), mėnesį y, kWh. Šiuo atveju balansuojantis šilumos kiekis apskaičiuojamas kaip skirtumas tarp nepriklausomo šilumos gamintojo j planuoto patiekti ir faktiškai patiekto šilumos kiekio (mėnesio tikslumu), įvertinus šilumos pirkimo-pardavimo sutartyse numatytas tolerancijos ribas;

pHB, y šilumos tiekėjo faktinės balansavimo šilumos užtikrinimo sąnaudos mėnesį y, euro ct/kWh. Kai šilumos balansavimo šaltinis yra šilumos tiekėjas, faktinės balansavimo sąnaudos lygios šilumos tiekėjo kintamosios dedamosios, naudotos palyginamųjų sąnaudų skaičiavime mėnesį y, ir pastoviųjų šilumos gamybos sąnaudų, nustatytų vadovaujantis Šilumos kainų nustatymo metodika, sumai. Kai šilumos balansavimo šaltinis yra kitas nepriklausomas šilumos gamintojas, faktinės balansavimo sąnaudos lygios balansuojantį šilumos kiekį parduodančio nepriklausomo šilumos gamintojo j faktinėms šilumos gamybos sąnaudoms (kintamosioms ir pastoviosioms) mėnesį y, apskaičiuotoms vadovaujantis Šilumos kainų nustatymo metodika.

pHB, j, y – nepriklausomo šilumos gamintojo j pranešta pagal Supirkimo tvarkos 28 punktą šilumos pardavimo šilumos tiekėjui kaina mėnesį y, euro ct/kWh;

1,02 – balansavimo šilumos pirkimo koeficientas;

Punkto pakeitimai:

Nr. O3-366, 2014-07-28, paskelbta TAR 2014-07-29, i. k. 2014-10646

 

5.4. padengti šilumos tiekėjo patirtas šilumos balansavimo tinkle faktines išlaidas tuo atveju, jei nepriklausomas šilumos gamintojas į šilumos perdavimo tinklą atitinkamu laikotarpiu patiekia daugiau šilumos, nei nustatyta vadovaujantis Supirkimo tvarkos 28 punktu, ir tokio veiksmo nėra suderinęs su šilumos tiekėju. Šiuo atveju dengtinos balansavimo išlaidos nustatomos pagal šią formulę:

 

CHB,y = QHB,j,y x pHp,j,y x 0,1

 

kur:

0,1 – balansavimo šilumos pirkimo koeficientas.

6. Nepriklausomas šilumos gamintojas turi užtikrinti reikiamą šilumos gamybos galią ir nenutrūkstamą šilumos tiekimą ties šilumos pirkimo–pardavimo sutartyje nustatytos galios riba ne trumpiau kaip vieną šildymo sezoną. Šilumos tiekėjas ir nepriklausomas šilumos gamintojas šilumos pirkimo–pardavimo sutartyje gali numatyti kitą (ilgesnį) laikotarpį.

7. Nepriklausomas šilumos gamintojas rezervinę šilumos gamybos galią nemokamai gauna iš šilumos tiekėjo, jei šilumos tiekėjo teisėtai valdomų įrenginių galia sistemoje yra pakankama nepriklausomam šilumos gamintojui rezervuoti. Šiuo atveju nepriklausomas šilumos gamintojas privalo apie tokį pasirinkimą informuoti šilumos tiekėją. Šilumos tiekėjas per 10 darbo dienų nuo nepriklausomo šilumos gamintojo pranešimo privalo pateikti patvirtinimą, ar šilumos tiekėjas yra pajėgus rezervuoti galią nepriklausomo šilumos gamintojo apimčiai atitinkamam laikotarpiui.

8. Nepriklausomas šilumos gamintojas, sudarydamas šilumos pirkimo–pardavimo sutartį su šilumos tiekėju, privalo pateikti Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos (toliau – Valstybinė energetikos inspekcija) išvadą (aktą) dėl nepriklausomo šilumos gamintojo šilumos gamybos įrenginių techninės būklės, eksploatavimo atitikties galiojantiems reikalavimams.

 

III. NEPRIKLAUSOMŲ ŠILUMOS GAMINTOJŲ GAMINAMOS ŠILUMOS

KAINOS NUSTATYMAS

 

9. Nepriklausomas šilumos gamintojas taiko, o šilumos tiekėjas superka nepriklausomo šilumos gamintojo pagamintą šilumą pagal tokią kainą:

9.1. nustatytą laisvai, nepriklausomo šilumos gamintojo nuožiūra, jei Komisija, vadovaudamasi Nepriklausomų šilumos gamintojų pripažinimo nereguliuojamais tvarkos aprašu, yra priėmusi motyvuotą sprendimą netaikyti privalomojo reguliavimo šilumos gamybos kainodaros srityje konkretaus nepriklausomo šilumos gamintojo atžvilgiu. Jeigu nepriklausomo šilumos gamintojo pagaminta šilumą atitinka Supirkimo tvarkos 5.1 punkte nurodytus reikalavimus ir parduodama ne didesne kaina, negu atitinkamo šilumos tiekėjo palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos, šilumos tiekėjas privalo supirkti šilumą iš nepriklausomo šilumos gamintojo už nepriklausomo šilumos gamintojo nustatytą kainą;

9.2. ne didesnę, nei nustatyta, vadovaujantis Šilumos kainų nustatymo metodika, jei Komisija, vadovaudamasi Nepriklausomų šilumos gamintojų pripažinimo nereguliuojamais tvarka, nėra priėmusi motyvuoto sprendimo netaikyti privalomojo reguliavimo šilumos gamybos kainodaros srityje konkretaus nepriklausomo šilumos gamintojo atžvilgiu. Kai šiame Supirkimo tvarkos punkte nurodytas nepriklausomas šilumos gamintojas parduoda šilumos tiekėjui rezervinės galios užtikrinimo paslaugą ir už ją šilumos tiekėjas atsiskaito Šilumos kainų nustatymo metodikoje nustatyta tvarka apskaičiuota šios paslaugos kaina (Eur/mėn./kW), toks nepriklausomas šilumos gamintojas taiko ne didesnę, nei vadovaujantis Šilumos kainų nustatymo metodika nustatyta šilumos gamybos vienanarė kaina (euro ct/kWh). Šiuo atveju nepriklausomas šilumos gamintojas gali parduoti šilumą už mažesnę nei pagal nustatytas dedamąsias apskaičiuotą šilumos gamybos kainą;

Punkto pakeitimai:

Nr. O3-366, 2014-07-28, paskelbta TAR 2014-07-29, i. k. 2014-10646

 

9.21. nustatytą tarpusavio susitarimu tarp šilumos tiekėjo ir asmens, prisijungusio prie šilumos perdavimo tinklų ir atliekančio bandomąją eksploataciją (paleidimo-derinimo darbus). Ši kaina negali būti didesnė nei šilumos tiekėjo palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos, nustatytos pagal Supirkimo tvarkos 10 punktą.

Papildyta punktu:

Nr. O3-235, 2013-06-17, Žin., 2013, Nr. 66-3333 (2013-06-22), i. k. 113106ANUTA00O3-235

 

9.3. visais atvejais nepriklausomas šilumos gamintojas negali taikyti kainų, didesnių nei šilumos tiekėjo palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos, nustatytos pagal Supirkimo tvarkos 10 punktą.

10. Šilumos tiekėjo palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos nustatomos taip:

10.1. jei šilumos tiekėjas valdo šilumos gamybos įrenginius, kurių galios pakanka visam vartotojų šilumos poreikiui patenkinti, šilumos tiekėjo palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos apskaičiuojamos kaip atitinkamo mėnesio šilumos gamybos kainos kintamoji dedamoji konkrečioje sistemoje;

10.2. jei šilumos tiekėjo valdomų šilumos gamybos įrenginių galios nepakanka vartotojų šilumos poreikiui patenkinti, palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos nustatomos kaip šilumos tiekėjo atitinkamo mėnesio šilumos gamybos kainos kintamosios dedamosios konkrečioje sistemoje, nustatomos pagal Supirkimo tvarkos 10.1 punktą, ir Supirkimo tvarkos 9.2 punkte nurodytų nepriklausomų šilumos gamintojų, veikiančių konkrečioje šilumos sistemoje, šilumos gamybos kainų, t.y. kintamųjų ir pastoviųjų dedamųjų, apskaičiuotų pagal Šilumos kainų nustatymo metodiką, svertinis vidurkis. Šiuo atveju palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos nustatomos pagal formulę:

 

 

kur:

TLG, y – palyginamosios šilumos tiekėjo šilumos gamybos sąnaudos mėnesį y, euro ct/kWh;

TH, KD, y – šilumos tiekėjo šilumos gamybos vienanarės kainos kintamoji dedamoji mėnesį y, euro ct/kWh;

TNG, j, y – Supirkimo tvarkos 9.2 punkte nurodyto nepriklausomo šilumos gamintojo j, veikiančio konkrečioje šilumos sistemoje, šilumos gamybos kaina (kintamoji ir pastovioji dedamosios) mėnesį y, euro ct/kWh;

QH, y – šilumos tiekėjo ir Supirkimo tvarkos 9.2 punkte nurodytų nepriklausomų šilumos gamintojų į konkrečios šilumos sistemos šilumos perdavimo tinklą planuojamas patiekti šilumos kiekis mėnesį y, kWh;

QHM, y – šilumos tiekėjo valdomais šilumos gamybos įrenginiais gaminamas šilumos kiekis mėnesį y, kWh;

QHP, j, y – iš Supirkimo tvarkos 9.2 punkte nurodyto nepriklausomo šilumos gamintojo j planuojamas nupirkti šilumos kiekis mėnesį y, kWh;

Punkto pakeitimai:

Nr. O3-366, 2014-07-28, paskelbta TAR 2014-07-29, i. k. 2014-10646

 

10.3. jei šilumos tiekėjas konkrečioje sistemoje šilumos gamybos įrenginių nevaldo, palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos prilyginamos Supirkimo tvarkos 9.2 punkte nurodytų nepriklausomų šilumos gamintojų, veikiančių konkrečioje sistemoje, šilumos gamybos kainų (pastoviosios ir kintamosios dedamųjų), apskaičiuotų pagal Šilumos kainų nustatymo metodiką, svertiniam vidurkiui.

10.4. jei nepriklausomas šilumos gamintojas, kuriam Komisija, vadovaudamasi Nepriklausomų šilumos gamintojų pripažinimo nereguliuojamais tvarkos aprašu, yra priėmusi motyvuotą sprendimą netaikyti privalomojo reguliavimo šilumos gamybos kainodaros srityje konkretaus nepriklausomo šilumos gamintojo atžvilgiu, yra gavęs Europos sąjungos struktūrinių fondų paramos lėšų, subsidijų, dotacijų ar kitų paramos lėšų, investicijoms šilumos gamybos įrenginių įsigijimui, šiluminės katilinės ar termofikacinės jėgainės statybai, jam šildymo sezono metu taikomos palyginamosios sąnaudos apskaičiuojamos pagal formulę:

 

kur:

TLG`, y – palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos mėnesį y, euro ct/kWh;

pb – atitinkamo mėnesio Komisijos skelbiama medienos kilmės biokuro rinkos kaina, įskaitant transportavimo sąnaudas, Eur/tne.

Papildyta punktu:

Nr. O3-235, 2013-06-17, Žin., 2013, Nr. 66-3333 (2013-06-22), i. k. 113106ANUTA00O3-235

Punkto pakeitimai:

Nr. O3-366, 2014-07-28, paskelbta TAR 2014-07-29, i. k. 2014-10646

 

Punkto pakeitimai:

Nr. O3-235, 2013-06-17, Žin., 2013, Nr. 66-3333 (2013-06-22), i. k. 113106ANUTA00O3-235

 

11. Šilumos tiekėjo valdomų šilumos gamybos įrenginių galia, apskaičiuojant palyginamąsias šilumos gamybos sąnaudas pagal Supirkimo tvarkos 10.1 arba 10.2 punktą, nustatoma kiekvienam mėnesiui.

12. Apskaičiuojant palyginamąsias šilumos tiekėjo šilumos gamybos sąnaudas pagal Supirkimo tvarkos 10.1 ir 10.2 punktus, taikoma šilumos tiekėjo šilumos gamybos atitinkamo mėnesio kuro struktūra, paskelbta Supirkimo tvarkos 29 punkte nustatyta tvarka, ir atitinkamo mėnesio faktinės lyginamosios kuro sąnaudos (kg/MWh).

13. Supirkimo tvarkos 9.2 punkte nurodyti nepriklausomi šilumos gamintojai apie ateinančio mėnesio šilumos kainos dedamąsias (kintamąją ir pastoviąją), nustatytas vadovaujantis Šilumos kainų nustatymo metodika, viešai praneša ne vėliau kaip 17 einamojo kalendorinio mėnesio dieną.

14. Šilumos tiekėjas apie ateinantį mėnesį taikomas palyginamąsias šilumos gamybos sąnaudas viešai praneša ne vėliau kaip 18 einamojo kalendorinio mėnesio dieną. Šilumos tiekėjas palyginamųjų sąnaudų skaičiavimus pagal Supirkimo tvarkos 10.2 punktą skelbia viešai.

 

IV. ŠILUMOS TIEKĖJO DISPEČERINIO VALDYMO VEIKLA

 

15. Dispečerinį šilumos gamybos įrenginių valdymą atlieka šilumos tiekėjas, pagal vartotojų šilumos poreikį nustatydamas savo šilumos gamybos įrenginių ir nepriklausomų šilumos gamintojų šilumos gamybos įrenginių generuojamą galią bei temperatūros hidraulinį režimą, visais atvejais atsižvelgdamas į Supirkimo tvarkos V skyriaus reikalavimus.

16. Šilumos tiekėjas atsako už nenutrūkstamą šilumos tiekimą vartotojams, šilumnešio parametrų nukrypimus, taip pat privalo palaikyti šilumos perdavimo tinklų teisės aktuose nustatytą šilumos tiekimo darbo režimą ir šilumnešio parametrus.

17. Šilumos tiekėjas prognozuoja perdavimo sistemos galios balansą. Supirkimo tvarkos 28.3 punkte nurodytą informaciją šilumos tiekėjas skelbia viešai.

18. Nepriklausomi šilumos gamintojai šilumą į perdavimo tinklą tiekia laikydamiesi šilumos tiekėjo nustatytų techninių sąlygų ir vykdo perdavimo tinklo dispečerio nurodymus.

 

V. ŠILUMOS SUPIRKIMO IŠ NEPRIKLAUSOMŲ ŠILUMOS GAMINTOJŲ PRIORITETŲ NUSTATYMAS

 

19. Jeigu nepriklausomi šilumos gamintojai taiko skirtingas šilumos kainas, šilumos tiekėjas privalo supirkti nepriklausomų šilumos gamintojų šilumą, teikdamas prioritetą mažiausiai kainai.

20. Jeigu nepriklausomi šilumos gamintojai taiko vienodą šilumos kainą, šilumos tiekėjas privalo supirkti nepriklausomų šilumos gamintojų šilumą, laikydamasis šios prioritetų eilės:

20.1. iš bendrų elektros ir šilumos energijos gamybos įrenginių, naudojančių atsinaujinančiuosius energijos išteklius arba deginančių atliekas;

20.2. pagamintą iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių arba atliekų;

20.3. atliekinę – iš pramonės įmonių;

20.4. iš didelio efektyvumo kogeneracijos įrenginių;

20.5. iš iškastinio kuro katilinių.

21. Šilumos tiekėjas privalo supirkti tik nepriklausomų šilumos gamintojų pagamintą šilumą, atitinkančią kokybės, tiekimo patikimumo, aplinkosaugos reikalavimus ir parduodamą ne didesne kaina, negu šilumos tiekėjų palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos.

22. Esant kitoms vienodoms sąlygoms, prioritetas teikiamas nepriklausomam šilumos gamintojui, užtikrinančiam ilgesnį šilumos gamybos (pardavimo) laikotarpį.

 

VI. NEPRIKLAUSOMŲ ŠILUMOS GAMINTOJŲ ŠILUMOS SUPIRKIMAS

 

23. Nepriklausomo šilumos gamintojo šilumos gamybos įrenginių prijungimo išlaidas padengia nepriklausomas šilumos gamintojas.

24. Šilumos tiekėjas privalo visais atvejais prijungti nepriklausomo šilumos gamintojo šilumos gamybos įrenginius prie šilumos perdavimo tinklų, išskyrus tuos atvejus, kai:

24.1. nepriklausomas šilumos gamintojas:

24.1.1. nepateikia Valstybinės energetikos inspekcijos išvadų dėl nepriklausomo šilumos gamintojo šilumos gamybos įrenginių techninės būklės ir eksploatavimo atitikties galiojantiems reikalavimams;

24.1.2. neužtikrina techninių prisijungimo sąlygų įvykdymo;

24.1.3. atsisako padengti prijungimo išlaidas;

24.2. Valstybinės energetikos inspekcijos išvadose nurodyti šiurkštūs šilumos gamybos įrenginių eksploatavimo pažeidimai, galintys daryti įtaką šilumos tiekimo saugumui ir patikimumui.

25. Siekiant apsaugoti visuomenės interesus, atliekant šilumos tinklų priežiūros, įskaitant remonto, darbus, nepriklausomų šilumos gamintojų šilumos supirkimas gali būti laikinai nutraukiamas (sustabdomas), nesant nepriklausomo šilumos gamintojo kaltės. Planiniams šilumos tinklų priežiūros, įskaitant remonto, darbams atlikti šilumos tiekėjas gali iš dalies arba visiškai atjungti nepriklausomo šilumos gamintojo įrenginius ne ilgesniam kaip vieno mėnesio laikotarpiui tik pagal iš anksto nustatytą grafiką ir ne vėliau kaip prieš 20 kalendorinių dienų iki planuojamo atjungimo pranešęs nepriklausomam šilumos gamintojui. Šilumos tinklų priežiūros darbams atlikti šilumos tiekėjas gali iš dalies arba visiškai atjungti nepriklausomo šilumos gamintojo įrenginius ilgesniam nei vieno mėnesio laikotarpiui tik pagal iš anksto nustatytą grafiką ir ne vėliau kaip prieš 20 kalendorinių dienų iki planuojamo atjungimo pranešęs nepriklausomam šilumos gamintojui bei tik esant motyvuotai Valstybinės energetikos inspekcijos išvadai dėl šilumos tinklų priežiūros, įskaitant remonto, darbų atlikimo laikotarpio pagrįstumo. Esant avarinei situacijai, kai būtina atjungti šilumos tinklų ruožą, per kurį nepriklausomas šilumos gamintojas tiekia šilumą, šilumos tiekėjas, nedelsdamas pranešęs nepriklausomam šilumos gamintojui, gali atjungti nepriklausomo šilumos gamintojo įrenginius ne ilgesniam kaip avarinės situacijos likvidavimo laikotarpiui.

26. Šilumos tiekėjas nepriklausomo šilumos gamintojo šilumos įrenginius prijungia per tarpinį šilumokaitį, atskiriantį cirkuliuojančius šilumnešius perdavimo tinkle ir nepriklausomo šilumos gamintojo įrenginiuose, arba tiesiogiai. Jei nepriklausomas šilumos gamintojas nesutinka su prijungimo techninėmis sąlygomis, jis kreipiasi į Valstybinę energetikos inspekciją, kuri teikia motyvuotą išvadą dėl galimai perteklinių techninių sąlygų panaikinimo. Šilumokaičio vieta nebūtinai turi sutapti su nuosavybės riba.

27. Šilumos tiekėjas privalo eksploatuoti, prižiūrėti, valdyti ir plėtoti perdavimo tinklus taip, kad sudarytų objektyvias ir nediskriminuojančias naudojimosi perdavimo tinklais sąlygas visiems šilumos gamintojams. Perdavimo tinklo eksploatavimas, priežiūra, valdymas ir plėtojimas negali diskriminuoti nepriklausomų šilumos gamintojų, bloginti šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų sąlygas, mažinti superkamus kiekius, riboti vartotojų šilumos poreikius ar sudaryti sąlygas papildomoms šilumos gamybos įrenginių prijungimo išlaidoms atsirasti, kurias turėtų padengti nepriklausomas šilumos gamintojas.

28. Šilumos tiekėjas superka nepriklausomų šilumos gamintojų pagamintą šilumą, neviršydamas centralizuoto aprūpinimo šiluma sistemos vartotojų šilumos poreikio, pagal šios Supirkimo tvarkos V skyriuje nurodytus prioritetus, laikydamasis šių reikalavimų:

28.1. iš nepriklausomo šilumos gamintojo superkamos šilumos prognozuojamas kiekis ir šilumos kaina nustatoma kartą per mėnesį visam ateinančiam mėnesiui. Nepriklausomas šilumos gamintojas šilumą superkančiam šilumos tiekėjui užantspauduotame voke teikia pranešimą, kuriame nurodo ateinančio kalendorinio mėnesio šilumos kainą ir šilumos kiekį, kurį nepriklausomas šilumos gamintojas patieks į tinklą per ateinantį kalendorinį mėnesį, ne vėliau kaip 20 einamojo kalendorinio mėnesio dieną;

28.2. kitą dieną po pranešimų pateikimo šilumos tiekėjo sudaryta komisija atplėšia vokus, surašydama atitinkamą protokolą. Vokų atplėšimo posėdis yra viešas. Apie minėto posėdžio laiką šilumos tiekėjas informuoja viešai;

28.3. šilumos teikėjas privalo viešai (savo tinklalapyje) paskelbti gautus pranešimus, nepriklausomų šilumos gamintojų sąrašą ir iš kiekvieno nepriklausomo šilumos gamintojo ateinantį kalendorinį mėnesį superkamą šilumos kiekį ne vėliau kaip 25 einamojo kalendorinio mėnesio dieną;

28.4. jeigu bendras šilumos kiekis, apie kurį ateinančiam kalendoriniam mėnesiui pranešė nepriklausomi šilumos gamintojai, viršija bendrą centralizuoto aprūpinimo šiluma sistemos vartotojų šilumos poreikį, šilumos tiekėjas šilumą iš nepriklausomų šilumos gamintojų superka, vadovaudamasis šios Supirkimo tvarkos V skyriuje nurodytais prioritetais. Šiuo atveju šilumos tiekėjas privalo nedelsdamas individualiai informuoti Šilumos pirkimo–pardavimo sutartyje nustatyta forma tuos nepriklausomus šilumos gamintojus, iš kurių superkamos šilumos kiekis bus sumažintas arba šiluma nebus superkama;

28.5. jeigu bendras šilumos kiekis, apie kurį ateinančiam kalendoriniam mėnesiui pranešė nepriklausomi šilumos gamintojai, viršija bendrą centralizuoto aprūpinimo šiluma sistemos vartotojų šilumos poreikį, o nepriklausomi šilumos gamintojai savo pranešimuose nurodo vienodas kainas ir atitinka vienodus Supirkimo tvarkos V skyriuje nurodytus prioritetus, šilumos tiekėjas per dvi dienas nuo pranešimų gavimo dienos viešai (savo tinklalapyje) paskelbia tokių nepriklausomų šilumos gamintojų gautus pranešimus. Nepriklausomi šilumos gamintojai turi teisę per vieną dieną teikti naujus pranešimus užantspauduotuose vokuose, kurie atplėšiami kitą dieną. Tokiu atveju reikiamas šilumos kiekis superkamas iš nepriklausomo šilumos gamintojo, pasiūliusio mažiausią kainą. Jei nepriklausomas šilumos gamintojas, pakartotiniame pranešime pasiūlęs mažiausią kainą, neužtikrina viso šilumos vartojimo poreikio, likęs reikiamas šilumos kiekis superkamas iš kito nepriklausomo šilumos gamintojo, naujuoju pranešimu nurodžiusio mažiausią kainą. Jei nei vienas nepriklausomas šilumos gamintojas nepateikia naujo pranešimo, laikoma, kad nepriklausomi šilumos gamintojai palaiko iki einamojo mėnesio 20 dienos paskelbtuose pranešimuose nurodytus siūlymus. Šiuo atveju superkamas šilumos kiekis iš kiekvieno nepriklausomo šilumos gamintojo nustatomas proporcingai pagal šilumos kiekį, kurį nepriklausomas šilumos gamintojas nurodė pranešimuose, kaip galimą patiekti į tinklą per ateinantį kalendorinį mėnesį.

 

VII. NEPRIKLAUSOMŲ ŠILUMOS GAMINTOJŲ PRIJUNGIMO IR ŠILUMOS SUPIRKIMO REIKALAVIMAI

 

29. Šilumos tiekėjas privalo kas mėnesį – iki mėnesio 25 dienos viešai skelbti informaciją apie ateinančių 12 mėnesių prognozuojamą kasmėnesinį šilumos poreikį, planuojamus supirkti ir pagaminti šilumos kiekius bei naudojamo kuro struktūrą, taikytinus skaičiuojant palyginamąsias šilumos sąnaudas.

30. Šilumos tiekėjas, gavęs nepriklausomo šilumos gamintojo ar kito ūkio subjekto, ketinančio gaminti ir parduoti šilumą į aprūpinimo šiluma sistemas (potencialaus nepriklausomo šilumos gamintojo), rašytinį prašymą, per 15 dienų privalo pateikti išsamią informaciją apie prisijungimo prie šilumos perdavimo sistemos technines galimybes ir reikalavimus: šilumos perdavimo tinklo pralaidumą ir šilumnešio techninius parametrus (slėgius, temperatūras ir srautą). Šią informaciją šilumos tiekėjas privalo teikti nemokamai.

31. Nepriklausomo šilumos gamintojo šilumos gamybos įrenginių prijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu (Žin., 1996, Nr. 32-188), parengia, viešai paskelbia ir išduoda perdavimo tinklų teisėtas valdytojas. Nepriklausomas šilumos gamintojas ir šilumos tiekėjas, vykdydami objektų prijungimą ir eksploatuodami sujungtus objektus, privalo laikytis suderintų techninių sąlygų ir reikalavimų.

32. Šilumos tiekėjas su ūkio subjektu, ketinančiu gaminti ir parduoti šilumą į aprūpinimo šiluma sistemas (potencialiu nepriklausomu šilumos gamintoju), sudaro preliminarią šilumos pirkimo–pardavimo sutartį. Preliminarioje šilumos pirkimo–pardavimo sutartyje aptariamos esminės sąlygos: sutarties šalių duomenys ir rekvizitai, santykių reglamentavimas, įsipareigojimai, atsakomybė, planuojama nepriklausomo šilumos gamintojo objektų prijungimo prie šilumos tiekėjo šilumos perdavimo tinklų data, šilumos supirkimo kainos nustatymo būdas ir atsiskaitymo tvarka, pagrindinės šilumos pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo sąlygos, pakeitimo bei nutraukimo sąlygos, ginčų nagrinėjimo tvarka bei kitos reikšmingos aplinkybės.

33. Šilumos tiekėjas negali reikalauti į šilumos pirkimopardavimo sutartį įtraukti tokias sąlygas, kurios diskriminuotų nepriklausomus šilumos gamintojus, sudarytų prastesnes sąlygas tiekti į tinklą nepriklausomų šilumos gamintojų šilumą, palyginti su šilumos tiekėjo gamybos padalinio turimomis sąlygomis, taip pat nepagrįstai mažintų superkamus iš nepriklausomų šilumos gamintojų šilumos kiekius ar sudarytų sąlygas atsirasti papildomoms nepriklausomų šilumos gamintojų išlaidoms, įskaitant sąlygas:

33.1. reikalaujančias, kad nepriklausomas šilumos gamintojas padengtų tokias šilumos tiekėjo sąnaudas, kurias šilumos tiekėjas jau yra įtraukęs į šilumos kainą, nustatomą pagal Šilumos kainų nustatymo metodiką;

33.2. leidžiančias apriboti šilumos tiekėjo atsakomybę už Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo nustatytos pareigos supirkti šilumą iš nepriklausomų šilumos gamintojų nevykdymą;

33.3. nustatančias neproporcingo dydžio sankcijas nepriklausomiems šilumos gamintojams už šilumos pirkimopardavimo sutarties sąlygų netinkamą vykdymą;

33.4. numatančias nepriklausomam šilumos gamintojui baudų taikymą už pertrauktą šilumos tiekimą, išskyrus tiekimo pertraukimus dėl avarinių situacijų.

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

34. Nepriklausomas šilumos gamintojas, gaminantis šilumą iš atsinaujinančių energijos išteklių ir (ar) iškastinio kuro, privalo kas mėnesį (iki mėnesio 10 dienos) informuoti Komisiją ir viešai paskelbti duomenis apie praėjusio ataskaitinio mėnesio šilumos kiekį, pagamintą iš atsinaujinančių energijos išteklių, ir šilumos kiekį, pagamintą iš iškastinio kuro.

35. Šilumos tiekėjas ne vėliau kaip einamojo kalendorinio mėnesio 15 dieną viešai (savo tinklalapyje) skelbia informaciją apie praėjusio mėnesio faktinį šilumos poreikį, savo gamybos šaltiniuose pagamintą šilumos kiekį ir iš kiekvieno nepriklausomo šilumos gamintojo nupirktą šilumos kiekį.

36. Nepriklausomo šilumos gamintojo ar šilumos tiekėjo skundus ir ginčus dėl šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų išankstine privaloma skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka nagrinėja Komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 34 straipsniu.

37. Asmenys, pažeidę šios Supirkimo tvarkos nuostatas, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

38. Komisija iš šilumos tiekėjų ir nepriklausomų šilumos gamintojų turi teisę gauti visą reikiamą informaciją, teisės aktais pavestoms funkcijoms vykdyti.

39. Komisijos veikimas ar neveikimas gali būti skundžiami teisės aktuose numatyta tvarka.

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. O3-142, 2012-06-08, Žin., 2012, Nr. 67-3462 (2012-06-16), i. k. 112106ANUTA00O3-142

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Nutarimas

Nr. O3-160, 2011-06-30, Žin., 2011, Nr. 83-4084 (2011-07-09), i. k. 111106ANUTA00O3-160

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010 m. spalio 4 d. nutarimo Nr. O3-202 "Dėl Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo" pakeitimo ir papildymo

 

2.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Nutarimas

Nr. O3-142, 2012-06-08, Žin., 2012, Nr. 67-3462 (2012-06-16), i. k. 112106ANUTA00O3-142

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010 m. spalio 4 d. nutarimo Nr. O3-202 "Dėl Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Nutarimas

Nr. O3-179, 2012-07-09, Žin., 2012, Nr. 82-4332 (2012-07-13), i. k. 112106ANUTA00O3-179

Dėl Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo, patvirtinto Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. birželio 8 d. nutarimu Nr. O3-142, korektūros klaidos ištaisymo ir pakeitimo

 

4.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Nutarimas

Nr. O3-74, 2013-02-28, Žin., 2013, Nr. 25-1250 (2013-03-08), i. k. 113106ANUTA000O3-74

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010 m. spalio 4 d. nutarimo Nr. O3-202 "Dėl Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Nutarimas

Nr. O3-177, 2013-05-14, Žin., 2013, Nr. 51-2599 (2013-05-17), i. k. 113106ANUTA00O3-177

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010 m. spalio 4 d. nutarimo Nr. O3-202 "Dėl Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Nutarimas

Nr. O3-235, 2013-06-17, Žin., 2013, Nr. 66-3333 (2013-06-22), i. k. 113106ANUTA00O3-235

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010 m. spalio 4 d. nutarimo Nr. O3-202 "Dėl Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

7.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Nutarimas

Nr. O3-366, 2014-07-28, paskelbta TAR 2014-07-29, i. k. 2014-10646

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010 m. spalio 4 d. nutarimo Nr. O3-202 „Dėl Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo