Suvestinė redakcija nuo 2007-01-01 iki 2007-09-30

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 86-3134, i. k. 1042270ISAK001R-119

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL REIKALAVIMŲ, KELIAMŲ NOTARŲ BIURAMS IR NOTARŲ DARBO LAIKUI, PATVIRTINIMO

 

2004 m. gegužės 17 d. Nr. 1R-119

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos notariato įstatymo (Žin., 1992, Nr. 28-810; 2003, Nr. 15-598) 6 straipsnio 3 dalimi:

1. Tvirtinu Reikalavimus, keliamus notarų biurams ir notarų darbo laikui (pridedama).

2. Pripažįstu netekusiu galios Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 1998 m. spalio 30 d. įsakymą Nr. 169 „Dėl Reikalavimų, keliamų notarų biurams ir notarų darbo laikui, patvirtinimo“.

 

 

 

Teisingumo ministras                                                             Vytautas Markevičius


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2004 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. 1R-119

 

REIKALAVIMAI, KELIAMI NOTARŲ BIURAMS IR NOTARŲ DARBO LAIKUI

 

I. NOTARO (NOTARŲ) BIURO STEIGIMAS

 

1. Notaro (notarų) biurai steigiami ir jų buveinė nustatoma teisingumo ministro įsakymu.

2. Notarai, steigiantys notaro (notarų) biurą arba keičiantys biuro buveinę, pateikia Teisingumo ministerijai šiuos dokumentus:

2.1. prašymą leisti steigti notaro (notarų) biurą arba pakeisti įsteigto biuro buveinę;

2.2. motyvuotą Notarų rūmų prezidiumo nutarimą dėl:

2.2.1. notaro (notarų) biuro steigimo ar įsteigto biuro buveinės pakeitimo;

2.2.2. notaro (notarų) biuro buveinės vietos, atsižvelgiant į Notarų gyventojams teikiamų teisinių paslaugų poreikių vertinimo metodikoje nustatytus kriterijus;

2.2.3. steigiamo notaro (notarų) biuro notaro (notarų) veiklos teritorijos nustatymo ir/ar notarui (notarams) nustatytos veiklos teritorijos pakeitimo;

2.2.4. biuro patalpų atitikimo nustatytiems reikalavimams ir pasirengimo biuro darbui;

2.3. notaro (notarų) biuro patalpų įgijimo privačion nuosavybėn ar naudojimosi jomis nuomos (panaudos) pagrindais dokumento kopiją;

2.4. biuro patalpų plano kopiją su paaiškinimu nurodant šių Reikalavimų 6.1 punkte minimų patalpų išsidėstymą plane;

2.5. nustatyta tvarka išduoto leidimo statiniui rekonstruoti, remontuoti, paskirčiai pakeisti kopiją, statinio priėmimo naudoti akto (pažymos) kopiją;

2.6. darbų saugos pažymėjimo kopiją.

3. Tais atvejais, kai notarų biurą steigia keli notarai, pateikiama sutartis dėl bendro notarų biuro darbo organizavimo ir veiklos.

4. Prašyme leisti steigti notaro (notarų) biurą ar pakeisti biuro buveinę turi būti nurodyta notaro (notarų) veiklos pradžia šiose patalpose. Prašymas pateikiamas ne vėliau kaip prieš dešimt darbo dienų iki biuro atidarymo.

 

II. NOTARO (NOTARŲ) BIURO PATALPOS

 

5. Notaro (notarų) biuro patalpose turi būti sudarytos sąlygos kultūringai aptarnauti gyventojus ir užtikrinti notarinių veiksmų paslapties išsaugojimą.

6. Notaro (notarų) biuro patalpoms nustatomi šie reikalavimai:

6.1. notaro (notarų) biure turi būti šios izoliuotos patalpos: notaro kabinetas fizinių asmenų ir juridinių asmenų atstovų priėmimui (jeigu notarų biure dirba du ir daugiau notarų, kiekvienas jų privalo turėti atskirą kabinetą), biuro personalo darbo kabinetas, laukiamasis, archyvo saugojimo patalpa. Biuro personalo darbo kabinetas ir laukiamasis gali būti bendras, jeigu asmenų laukimo vietai tenka ne mažiau kaip penki kvadratiniai metrai;

6.2. notaro (notarų) biuro patalpos privalo atitikti priešgaisrinės apsaugos, higienos, nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos reikalavimus;

6.3. biuro patalpose turi būti įrengta priešgaisrinė ir apsaugos signalizacijos;

6.4. biuro patalpos turi būti lengvai pasiekiamos asmenims, pagal galimybę su specialiu įėjimu neįgaliesiems;

6.5. laukiamajame asmenims turi būti įrengtos vietos atsisėsti;

6.6. prie įėjimo į pastatą, kuriame yra notaro (notarų) biuras, turi būti aiškiai matomoje vietoje pakabinta teisingumo ministro nustatyta notaro (notarų) biuro iškaba;

6.7. informacija apie fizinių asmenų ir juridinių asmenų atstovų priėmimo laiką turi būti iškabinama prie įėjimo į notaro (notarų) biuro patalpas;

6.8. notaro vardas ir pavardė turi būti nurodyti ant (prie) notaro kabineto durų;

6.9. jeigu notaro (notarų) biuras įrengtas administraciniame pastate, kuriame yra įsikūrę keletas organizacijų, turi būti ženklai, nurodantys notaro (notarų) biuro patalpas;

6.10. notaro (notarų) biuro priimamajame turi būti būtiniausios informacijos stendai: apie notarinius veiksmus, notarų imamo atlyginimo už notarinių veiksmų atlikimą, sandorių projektų parengimą, konsultacijas bei technines paslaugas dydžius (įkainius), civilinės atsakomybės dėl galimo ieškinio už fiziniams ar juridiniams asmenims padarytą žalą atliekant notarinius veiksmus draudimo dokumentas.

 

III. NOTARO (NOTARŲ) BIURO ĮRANGA

 

7. Notaro (notarų) biure turi būti:

7.1. kompiuteris su spausdintuvu;

7.2. kopijavimo aparatas;

7.3. dokumentų naikinimo aparatas;

7.4. laidinis telefonas ir faksas;

7.5. nedegama spinta arba seifas.

 

IV. NOTARO (NOTARŲ) BIURO DARBUOTOJAI

 

8. Notaras (notarai) savo nuožiūra priima į darbą jam reikalingus biuro darbuotojus, moka jiems atlyginimą. Notaras privalo turėti bent vieną darbuotoją, kuriam pavedama atlikti darbus, susijusius su notarinių veiksmų atlikimu.

9. Notaras, priimdamas į darbą darbuotojus, privalo juos supažindinti pasirašytinai su pareiga užtikrinti atliekamų notarinių veiksmų slaptumą. Šiai pareigai vykdyti notaras privalo užtikrinti tinkamas darbo vietos sąlygas.

 

V. NOTARO DARBO BEI ASMENŲ PRIĖMIMO LAIKAS

 

10. Notaras privalo priimti gyventojus ir atlikti notarinius veiksmus darbo dienomis: pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais, penktadieniais. Priėmimui per vieną savaitę turi būti skirta ne mažiau kaip keturiasdešimt valandų, o priėmimui per vieną darbo dieną – ne mažiau kaip 7 valandos. Notaras gali priimti asmenis ir atlikti notarinius veiksmus taip pat ir kitomis savaitės dienomis. Kasdienio darbo pradžią ir pabaigą, kasdieninio ir kassavaitinio poilsio laiką notaras nustato savo nuožiūra ir apie tai informuoja raštu Teisingumo ministeriją ir Notarų rūmus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-336, 2006-10-10, Žin., 2006, Nr. 110-4183 (2006-10-14), i. k. 1062270ISAK001R-336

 

11. Tais atvejais, kai priėmimo valandomis notaras pagal iškvietimą atlieka notarinius veiksmus ne notaro (notarų) biuro patalpose arba yra išvykęs kitu tikslu, biure turi būti darbuotojas, kuris teiktų informaciją besikreipiantiems asmenims.

12. Jeigu dėl objektyvių priežasčių notaro (notarų) biuras nedirba, apie tai prie įėjimo į biurą turi būti iškabinta informacija. Šioje informacijoje taip pat turi būti nurodyta, kas paskirtas pavaduojančiu notaru, artimiausių notarų biurų adresai ir telefonų numeriai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-336, 2006-10-10, Žin., 2006, Nr. 110-4183 (2006-10-14), i. k. 1062270ISAK001R-336

 

______________

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-336, 2006-10-10, Žin., 2006, Nr. 110-4183 (2006-10-14), i. k. 1062270ISAK001R-336

Dėl teisingumo ministro 2004 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. 1R-119 "Dėl Reikalavimų, keliamų notarų biurams ir notarų darbo laikui, patvirtinimo" pakeitimo