Nutarimas skelbtas: Žin., 1995, Nr. 83-1891

Neoficialus nutarimo tekstas

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

N U T A R I M A S

 

1995 m. spalio 5 d. Nr. 1309

 

Vilnius

 

DĖL NAMŲ ŪKIŲ PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ TYRIMO

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

1. Pavesti Statistikos departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės parengti naują namų ūkių biudžetų tyrimo programą bei metodiką ir nuo 1996 m. sausio 1 d. pradėti tyrimą šiuo klausimu.

 

2. (neteko galios).

Punkto pakeitimai:

Nr. 306, 2012-03-21, Žin., 2012, Nr. 35-1712 (2012-03-24)

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                 ADOLFAS ŠLEŽEVIČIUS

 

 

FINANSŲ MINISTRAS                                                         REINOLDIJUS ŠARKINAS

________________

 

Pakeitimai:

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 306, 2012-03-21, Žin., 2012, Nr. 35-1712 (2012-03-24)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1995 M. SPALIO 5 D. NUTARIMO NR. 1309 "DĖL NAMŲ ŪKIŲ PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ TYRIMO" PAKEITIMO

Nutarimas įsigalioja 2012-04-01.

 

*** Pabaiga ***

 

 

Redagavo Aušra Bodin (2012-03-26)

 aubodi@lrs.lt