Suvestinė redakcija nuo 2020-05-01

 

Įstatymas paskelbtas: Žin. 1996, Nr. 74-1768, i. k. 0961010ISTA00I-1452

 

Nauja redakcija nuo 2018-05-01:

Nr. XIII-982, 2018-01-12, paskelbta TAR 2018-01-23, i. k. 2018-01000

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

METROLOGIJOS

ĮSTATYMAS

 

1996 m. liepos 9 d. Nr. I-1452

Vilnius

 

 

PIRMASIS SKIRSNIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis ir taikymas

1. Šis įstatymas reglamentuoja matavimo vienetus, jų verčių atkūrimą ir perdavimą, metrologinio laidavimo uždavinius, metrologinio laidavimo sistemos subjektus ir jų pagrindines funkcijas, teisinio metrologinio reglamentavimo objektus, matavimo priemonių teisinį metrologinį patvirtinimą, matavimo priemonėms, fasuotoms prekėms ir matavimo indams taikomus bendruosius reikalavimus, matavimo priemonių pateikimą rinkai ir naudojimo pradžią, teisinę metrologinę priežiūrą, teisės atlikti matavimo priemonės tipo įvertinimą, matavimo priemonės patikrą, produkto kiekio pakuotėje ir matavimo indo tūrio kontrolės sistemos įvertinimą ir (arba) produkto kiekio pakuotėje ir matavimo indo tūrio patikrinimus (toliau kartu – tipo įvertinimas, patikra, kontrolės sistemos įvertinimas ir (arba) patikrinimai) įgijimo, paskirtosios įstaigos teisės atlikti tipo įvertinimą, patikrą, kontrolės sistemos įvertinimą ir (arba) patikrinimus sustabdymo, šios teisės sustabdymo panaikinimo ir paskirtosios įstaigos teisės atlikti tipo įvertinimą, patikrą, kontrolės sistemos įvertinimą ir (arba) patikrinimus panaikinimo pagrindus, atsakomybę ir sankcijas už metrologijos srities teisės aktų pažeidimus ir metrologijos srities teisės aktų pažeidimų tyrimo, nagrinėjimo ir sankcijų skyrimo tvarką.

2. Šis įstatymas, išskyrus devintąjį skirsnį, yra taikomas fiziniams asmenims ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka įregistruotiems juridiniams asmenims, juridinių asmenų struktūriniams padaliniams, taip pat kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse ir Europos ekonominės erdvės valstybėse įsisteigusiems juridiniams asmenims ir kitoms organizacijoms bei jų filialams Lietuvos Respublikoje (toliau kartu – juridinis asmuo, jo filialas, padalinys).

3. Šio įstatymo devintasis skirsnis taikomas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka įregistruotiems juridiniams asmenims, kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse ir Europos ekonominės erdvės valstybėse įsisteigusiems juridiniams asmenims ar kitoms organizacijoms.

4. Šis įstatymas yra suderintas su Europos Sąjungos teisės aktų, nurodytų šio įstatymo priede, nuostatomis.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-2521, 2019-11-14, paskelbta TAR 2019-11-29, i. k. 2019-19122

 

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos

1. Faktinis produkto kiekis – fasuoto produkto kiekis.

2. Fasuota prekė – supakuotų nedalyvaujant pirkėjui vieno ar kelių produktų pakuotojo nustatyto kiekio, kurio negalima pakeisti neatidarius ar nepažeidus pakuotės ir kuris nurodomas ant pakuotės, ir pakuotės visuma.

3. Kalibravimo liudijimas – dokumentas, kuriuo patvirtinama metrologinė sietis.

4. Matavimo indas indas, sužymėtas tūrio padalomis.

5. Matavimo indo tūrio kontrolės sistemos įvertinimas – procedūra, kuria nustatoma, ar gamintojo įdiegta matavimo indo tūrio kontrolės sistema užtikrina tūrio atitiktį tam matavimo indui taikomo techninio reglamento nustatytiems reikalavimams.

6. Matavimo indo tūrio patikrinimas – statistinis matavimo indų partijos bandinių patikrinimas, kuriuo įvertinama, ar faktinis matavimo indo tūris atitinka tokiam indui taikomo techninio reglamento reikalavimus.

7. Matavimo metodas – tam tikrų aprašytų ir matavimo metu atliekamų veiksmų loginė seka.

8. Matavimo priemonė – įrankis, prietaisas, sistema, skirti matuoti savarankiškai arba kartu su kitais papildomais įtaisais.

9. Matavimo priemonės atitikties įvertinimas – procesas, kuriuo nustatoma, ar matavimo priemonė atitinka tai priemonei taikomame techniniame reglamente nustatytus reikalavimus.

10. Matavimo priemonės kalibravimas – visuma veiksmų, kuriais nurodytomis sąlygomis nustatomas matavimo priemonės ar matavimo sistemos rodomų dydžių verčių sutapimas arba skirtumas, palyginti su darbinio matavimo vieneto etalono arba etaloninės matavimo priemonės rodomomis vertėmis.

11. Matavimo priemonės patikra – procedūra, kuria įvertinama matavimo priemonės metrologinių parametrų atitiktis kituose negu techniniai reglamentai metrologijos srities teisės aktuose (toliau – kiti metrologijos srities teisės aktai) nustatytiems reikalavimams ir kurią atlikus matavimo priemonė pažymima patikros žymeniu ir (arba) išduodamas patikros sertifikatas. Patikros rūšys yra šios:

1) pirminė matavimo priemonės patikra – pagamintos ar sutaisytos matavimo priemonės pirmoji patikra;

2) periodinė matavimo priemonės patikra – naudojamos matavimo priemonės patikra laikantis nustatyto periodiškumo;

3) neeilinė matavimo priemonės patikra – naudojamos matavimo priemonės patikra anksčiau nustatyto termino.

12. Matavimo priemonės tipas tos pačios paskirties ir vienodos konstrukcijos matavimo priemonės, kurių veikimas pagrįstas tuo pačiu principu.

13. Matavimo priemonės tipo įvertinimas sistemiškas vieno ar kelių matavimo priemonių identifikuoto tipo arba modelio pavyzdžių parametrų tyrimas ir bandymas bei lyginimas su metrologijos srities teisės aktų reikalavimais siekiant nustatyti, ar tas tipas gali būti patvirtintas.

14. Matavimo priemonės tipo patvirtinimas – procedūra, kuria patvirtinama, kad matavimo priemonės tipas atitinka metrologijos srities teisės aktuose nustatytus reikalavimus.

15. Matavimo sistema – kartu sujungtų matavimo priemonių ir kitokių įrenginių grupė tam tikriems matavimams atlikti.

16. Matavimo vienetas – susitarimu apibrėžtas ir priimtas atskirasis dydis, su kuriuo lyginami kiti vienarūšiai dydžiai, norint juos kiekybiškai išreikšti šio dydžio atžvilgiu. Išskiriami šie matavimo vienetai:

1) išvestinis matavimo vienetastam tikros dydžių sistemos išvestinio dydžio, išreikšto šios sistemos pagrindinių dydžių funkcija, matavimo vienetas;

2) dalinis matavimo vienetas pagal perskaičiavimo taisykles iš Lietuvos Respublikoje naudojamo Tarptautinės matavimo vienetų sistemos (SI) pagrindinio matavimo vieneto sudarytas mažesnis matavimo vienetas;

3) kartotinis matavimo vienetaspagal perskaičiavimo taisykles iš Lietuvos Respublikoje naudojamo Tarptautinės matavimo vienetų sistemos (SI) pagrindinio matavimo vieneto sudarytas didesnis matavimo vienetas;

4) nesisteminis matavimo vienetas – matavimo vienetas, nepriklausantis Tarptautinei matavimo vienetų sistemai (SI).

17. Matavimo vieneto etalonas – matavimo priemonė, matavimo sistema ar sertifikuotoji pamatinė medžiaga, skirtos dydžio vieneto vienai ar kelioms jo vertėms atkurti, išlaikyti ir perduoti kitiems etalonams arba matavimo priemonėms. Matavimo vienetų etalonai yra šie:

1) tarptautinis matavimo vieneto etalonas (toliau – tarptautinis etalonas) – matavimo vieneto etalonas, pripažintas tarptautinę sutartį pasirašiusių valstybių ir skirtas naudoti pasauliniu mastu;

2) nacionalinis matavimo vieneto etalonas (toliau – nacionalinis etalonas) – matavimo vieneto etalonas, kurį Lietuvos Respublikos Vyriausybė pripažįsta valstybėje pagrindu priskiriant konkretaus dydžio vertes kitiems matavimo vieneto etalonams;

3) pamatinis matavimo vieneto etalonas (toliau – pamatinis etalonas) matavimo vieneto etalonas, skirtas kitiems tam tikros rūšies dydžių matavimo vieneto etalonams kalibruoti tam tikroje organizacijoje arba tam tikroje vietoje;

4) darbinis matavimo vieneto etalonas (toliau – darbinis etalonas) – matavimo vieneto etalonas, reguliariai naudojamas matavimo priemonėms ar matavimo sistemoms kalibruoti arba jų patikrai atlikti.

18. Matavimo vieneto etalono išlaikymas – personalo veiksmų ir techninių priemonių visuma, skirta nustatytoms matavimo vieneto etalono metrologinėms charakteristikoms ir veikimo sąlygoms palaikyti, taip pat matavimo vieneto vertei atkurti, išlaikyti ir perduoti kitiems matavimo vieneto etalonams arba matavimo priemonėms.

19. Metrologija – matavimo mokslas, apimantis visus teorinius ir praktinius matavimų aspektus, nesvarbu, kokia yra matavimų neapibrėžtis ir kurioje mokslo ar technikos srityje atliekami matavimai.

20. Metrologinė sietis – matavimo rezultatų verčių ryšys su matavimo vieneto etalono vertėmis, užtikrinamas apibrėžtais kalibravimo procesais taikant nenutrūkstamą palyginimų seką.

21. Metrologinės sieties schema – hierarchinė matavimo vienetų etalonų teikiamų dydžio verčių palyginimo seka.

22. Metrologinis laidavimas – metrologijos srities teisės aktų, techninių reglamentų, techninių priemonių ir privalomųjų veiksmų, taikomų matavimo rezultatų patikimumui metrologijoje užtikrinti, visuma.

23. Metrologinis patvirtinimas – matavimo priemonės metrologinių ir (arba) techninių charakteristikų atitikties savo paskirčiai bei metrologijos srities teisės aktų reikalavimams nustatyti skirtų veiksmų, apimančių matavimo priemonės kalibravimą ir patikrą, derinimą, taisymą, pakartotinį kalibravimą ir neeilinę patikrą, ženklinimą ir (arba) plombavimą, visuma.

24. Notifikuotoji įstaiga – Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka įregistruotas juridinis asmuo, taip pat kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse ar Europos ekonominės erdvės valstybėse įsisteigusių juridinio asmens ar kitos organizacijos filialas Lietuvos Respublikoje (toliau – Lietuvos Respublikoje įregistruotas juridinis asmuo), kuris paskirtas įvertinti matavimo priemonės atitiktį šiai priemonei taikomo techninio reglamento reikalavimams ir apie kurį pranešama Europos Komisijai, kitoms Europos Sąjungos valstybėms narėms ir Europos ekonominės erdvės valstybėms.

25. Paskirtoji įstaiga juridinis asmuo, jo filialas, padalinys, šio įstatymo septintajame skirsnyje nustatyta tvarka įgijęs teisę atlikti tipo įvertinimą, patikrą, kontrolės sistemos įvertinimą ir (arba) patikrinimus.

26. Pateikimas rinkai – matavimo priemonės, fasuotos prekės arba matavimo indo tiekimas Lietuvos Respublikos rinkai pirmą kartą.

27. Patikros sertifikatas – dokumentas, kuriuo patvirtinama, kad matavimo priemonės patikros rezultatas patenkinamas.

28. Produkto kiekio pakuotėje kontrolės sistemos įvertinimas – procedūra, kuria nustatoma, ar fasuotos prekės pakuotojo įdiegta produkto kiekio pakuotėje kontrolės sistema užtikrina fasuoto produkto kiekio atitiktį fasuotai prekei taikomo techninio reglamento nustatytiems reikalavimams.

29. Produkto kiekio pakuotėje patikrinimas – statistinis iš fasuotų prekių partijos imamų bandinių patikrinimas, kuriuo įvertinama, ar faktinis produkto kiekis atitinka fasuotai prekei taikomo techninio reglamento arba kitų metrologijos srities teisės aktų reikalavimus.

30. Rinkos priežiūra – Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos vykdoma veikla ir priemonės, kurių ji imasi, siekdama užtikrinti, kad teisinio metrologinio reglamentavimo objektai atitiktų techniniuose reglamentuose ir (arba) metrologijos srities teisės aktuose nustatytus reikalavimus.

31. Sertifikuotoji pamatinė medžiaga – turinti sertifikatą pamatinė medžiaga, kurios vienos ar daugiau savybių vertės yra patvirtintos naudojant procedūrą, kuri sieties principu tiksliai realizuoja matavimo vienetą, kuriuo išreiškiamos tos vertės, ir kiekviena patvirtintoji vertė turi neapibrėžtį su pasirinktu pasikliovimo lygmeniu.

32. Tachografų dirbtuvė – juridinis asmuo, jo filialas, padalinys, kuriam Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka suteikta teisė vykdyti tachografų techninę priežiūrą.

33. Tarptautinis nacionalinių etalonų palyginimas tarptautinių metrologijos organizacijų organizuojamas nacionalinių etalonų ekvivalentiškumo laipsnio kiekybinis įvertinimas, atliekamas taikant nustatytas matavimo duomenų įvertinimo procedūras.

34. Techninis reglamentas – už metrologijos sritį atsakingo ministro patvirtintas teisės aktas, perkeliantis Europos Sąjungos teisės aktus, arba tiesioginio taikymo Europos Sąjungos teisės aktas, kurių nuostatų yra laikomasi pateikiant ir tiekiant rinkai bei pradedant naudoti matavimo priemones ir pateikiant rinkai fasuotas prekes ir matavimo indus.

35. Teisinė metrologija – su matavimais, matavimo vienetais, matavimo priemonėmis, matavimo indais ir metodais susijusi metrologijos sritis, kurios veiklą reglamentuoja įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyti reikalavimai ir vykdo atsakingos kompetentingos institucijos.

36. Teisinė metrologinė priežiūra – teisinio metrologinio reglamentavimo objektų atitikties techniniams reglamentams ir (arba) metrologijos srities teisės aktams kontrolė, šių objektų gamintojų, pardavėjų ir naudotojų kontrolė, siekiant nustatyti, ar jie laikosi šio įstatymo, techninių reglamentų ir (arba) kitų metrologijos srities teisės aktų, ir su tuo susijusi rinkos priežiūra.

37. Teisinis metrologinis reglamentavimas – teisinių valdymo ir kontrolės veiksmų, atliekamų siekiant teisingų matavimo rezultatų, visuma.

38. Tiekimas rinkai – matavimo priemonės, fasuotos prekės arba matavimo indo, skirtų platinti ar naudoti rinkoje, tiekimas vykdant ūkinę komercinę veiklą už atlygį arba be jo.

39. Vardinis fasuotos prekės kiekis – fasuotos prekės produkto kiekis, kuris turi būti pakuotėje pagal pakuotojo įrašą ant pakuotės.

40. Kitos šiame įstatyme vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos atitikties įvertinimo įstatyme.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

MATAVIMO VIENETAI, JŲ VERČIŲ ATKŪRIMAS IR PERDAVIMAS

 

3 straipsnis. Matavimo vienetai

1. Lietuvos Respublikoje atliekamiems matavimams naudojami Tarptautinės matavimo vienetų sistemos (SI) pagrindiniai ir jų išvestiniai, kartotiniai bei daliniai matavimo vienetai.

2. Nesisteminių matavimo vienetų, susijusių su Tarptautine matavimo vienetų sistema (SI) ir leidžiamų naudoti Lietuvos Respublikoje atliekamiems matavimams, sąrašą tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė arba jos įgaliota institucija.

3. Eksportui į trečiąsias šalis ir išvežimui į Europos Sąjungos valstybes nares gaminamos produkcijos metrologinės charakteristikos ir techniniai parametrai gali būti išreikšti užsakovo nurodytais nesisteminiais vienetais.

4. Matavimo vienetų pavadinimai, simboliai ir jų rašymo tvarka turi atitikti Lietuvos standartų reikalavimus.

 

4 straipsnis. Matavimo vienetų verčių atkūrimas ir perdavimas

Matavimo vienetų vertės atkuriamos naudojant matavimo vienetų etalonus ir perduodamos kitoms matavimo priemonėms pagal metrologinės sieties schemas.

 

5 straipsnis. Metrologinė sietis

1. Matavimo rezultatai turi būti nenutrūkstama metrologinės sieties grandine susieti su matavimo vienetų etalonų teikiamomis vertėmis.

2. Metrologinė sietis laiduojama kalibravimu, naudojant kalibruotus matavimo vienetų etalonus. Teisinio metrologinio reglamentavimo sritims, nurodytoms šio įstatymo 16 straipsnio 1 dalyje, priskirtų matavimo priemonių metrologinė sietis laiduojama matavimo priemonės patikra, matuojant kalibruotų matavimo vienetų etalonų perduodamas matavimo vienetų vertes.

3. Nacionalinių etalonų metrologinė sietis laiduojama jų palyginimu su atitinkamais tarptautiniais arba kitų valstybių nacionaliniais etalonais arba kalibravimu. Pamatinių etalonų metrologinė sietis laiduojama kalibravimu su aukštesnio metrologinio lygio matavimo vienetų etalonais. Pamatinius etalonus įsigyja, išlaiko ir saugo ūkio subjektai, užtikrindami laiku atliekamą jų kalibravimą ir išlaikymo, saugojimo bei naudojimo sąlygas, atitinkančias šių etalonų techninių dokumentų reikalavimus.

4. Cheminių matavimų metrologinė sietis laiduojama naudojant sertifikuotąsias pamatines medžiagas ir taikant patvirtintus metodus. Sertifikuotąsias pamatines medžiagas įsigyja, išlaiko ir saugo mokslo ir studijų institucijos bei ūkio subjektai, užtikrindami jų naudojimo ir galiojimo sąlygas, atitinkančias šių medžiagų techninių dokumentų reikalavimus.

 

6 straipsnis. Nacionaliniai etalonai

1. Nacionaliniai etalonai kuriami, tobulinami ir įsigyjami atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos metrologinio laidavimo poreikius ir yra valstybės nuosavybė.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė tvirtina nacionalinių etalonų sąrašą, nustato nacionalinių etalonų kūrimo, tvirtinimo, tobulinimo, išlaikymo ir panaikinimo tvarką.

3. Nacionalinis etalonas turi būti nuolat tiriamas ir prireikus tobulinamas siekiant laiduoti patvirtintą atkuriamos matavimo vieneto vertės tikslumą, jos išsaugojimą ir perdavimą.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

METROLOGINIO LAIDAVIMO UŽDAVINIAI. METROLOGINIO LAIDAVIMO SISTEMOS SUBJEKTAI IR JŲ PAGRINDINĖS FUNKCIJOS

 

7 straipsnis. Metrologinio laidavimo uždaviniai

Metrologinio laidavimo uždaviniai:

1) apsaugoti fizinius ir juridinius asmenis, jų filialus, padalinius nuo neteisingo matavimo padarinių;

2) šalinti laisvo prekių judėjimo kliūtis, susijusias su matavimo priemonių gamyba ir prekyba bei matavimo vienetų naudojimu;

3) taikyti veiksmingą matavimo priemonių naudojimo ir prekių kiekio kontrolę;

4) sudaryti palankias ekonomikos plėtros sąlygas;

5) skatinti ūkio, mokslo ir aukštųjų technologijų plėtrą;

6) siekti Lietuvos Respublikoje atliekamų matavimų rezultatų tarptautinio pripažinimo.

 

8 straipsnis. Metrologinio laidavimo sistemos subjektai

Metrologinio laidavimo sistemos subjektai yra:

1) Lietuvos Respublikos Vyriausybė;

2) ministerija, kurios ministras atsakingas už metrologijos sritį (toliau – ministerija);

3) Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija;

4) nacionalinis metrologijos institutas;

5) paskirtieji institutai;

6) paskirtosios ir notifikuotosios įstaigos;

7) kalibravimo laboratorijos.

 

9 straipsnis. Metrologinio laidavimo sistemos subjektų pagrindinės funkcijos

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybė paskiria nacionalinį metrologijos institutą ir paskirtuosius institutus metrologinio laidavimo poreikiams valstybėje tenkinti ir atlieka kitas šiame įstatyme nustatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės funkcijas.

2. Ministerija:

1) atlieka teisinį metrologinį reglamentavimą ir užtikrina metrologinio laidavimo uždavinių, nurodytų šio įstatymo 7 straipsnyje, įgyvendinimą;

2) atstovauja Lietuvos Respublikai Generalinėje svarsčių ir matų konferencijoje, taip pat pagal kompetenciją dalyvauja kitų tarptautinių ir regioninių metrologijos organizacijų veikloje;

3) paskiria nacionalinį metrologijos institutą ir paskirtuosius institutus pagal kompetenciją dalyvauti tarptautinių ir regioninių metrologijos organizacijų veikloje;

4) atlieka Lietuvos matavimo priemonių valstybės registro valdytojo funkcijas;

5) atlieka kitas šiame įstatyme, techniniuose reglamentuose ir kituose metrologijos srities teisės aktuose nustatytas ministerijos funkcijas.

3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija:

1) atlieka teisinę metrologinę priežiūrą;

2) atlieka kitas šiame įstatyme, techniniuose reglamentuose ir kituose metrologijos srities teisės aktuose nustatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos funkcijas.

4. Nacionalinis metrologijos institutas:

1) kuria, tobulina ir išlaiko nacionalinius etalonus;

2) kuria sertifikuotąsias pamatines medžiagas;

3) atlieka metrologinius tyrimus;

4) laiduoja metrologinę sietį valstybėje ir tarptautiniu mastu su išlaikomais nacionaliniais etalonais susijusiose matavimų srityse;

5) ministerijos paskyrimu dalyvauja tarptautinių ir regioninių metrologijos organizacijų veikloje;

6) atstovauja Lietuvos Respublikai Tarptautiniame svarsčių ir matų biure, vykdo tarptautinius valstybės įsipareigojimus pagal Metro konvenciją ir Daugiašalį nacionalinių matavimo etalonų ir kalibravimo bei matavimų liudijimų, išduotų nacionalinių metrologijos institutų, pripažinimo susitarimą;

7) koordinuoja paskirtųjų institutų veiklą, susijusią su Daugiašalio nacionalinių matavimo etalonų ir kalibravimo bei matavimų liudijimų, išduotų nacionalinių metrologijos institutų, pripažinimo susitarimo įgyvendinimu;

8) teikia siūlymus ministerijai dėl su metrologiniu laidavimu susijusių metrologijos paslaugų poreikio Lietuvos Respublikoje;

9) atlieka kitas metrologijos srities teisės aktuose nustatytas nacionalinio metrologijos instituto funkcijas.

5. Paskirtasis institutas:

1) kuria, tobulina ir išlaiko tuos nacionalinius etalonus, kurių neturi nacionalinis metrologijos institutas;

2) vykdo veiklą, susijusią su Metro konvencijos ir Daugiašalio nacionalinių matavimo etalonų ir kalibravimo bei matavimų liudijimų, išduotų nacionalinių metrologijos institutų, pripažinimo susitarimo įgyvendinimu;

3) valstybėje ir tarptautiniu mastu laiduoja metrologinę sietį su išlaikomais nacionaliniais etalonais susijusiose matavimų srityse;

4) atlieka metrologinius tyrimus;

5) ministerijos paskyrimu dalyvauja tarptautinių ir regioninių metrologijos organizacijų veikloje;

6) atlieka kitas metrologijos srities teisės aktuose nustatytas paskirtųjų institutų funkcijas.

6. Paskirtoji įstaiga:

1) atlieka tipo įvertinimą, patikrą, kontrolės sistemos įvertinimą ir (arba) patikrinimus;

2) išduoda teisinio metrologinio reglamentavimo objektų atitiktį techninių reglamentų ar kitų metrologijos srities teisės aktų nustatytiems reikalavimams patvirtinančius dokumentus ir (arba) ženklina matavimo priemones oficialaus žymėjimo ženklais ir (arba) patikros žymenimis.

7. Notifikuotoji įstaiga pagal techniniuose reglamentuose nustatytus reikalavimus atlieka matavimo priemonių, kurias ketinama pateikti Europos Sąjungos rinkai, atitikties įvertinimą, kuriam atlikti ši įstaiga yra notifikuota, ir kitas su atliekama atitikties įvertinimo veikla susijusias funkcijas.

8. Kalibravimo laboratorija kalibruoja pamatinius ir žemesnio metrologinio lygio matavimo vienetų etalonus ir (arba) matavimo priemones ir išduoda kalibravimo liudijimus.

 

10 straipsnis. Paskirtosios įstaigos

1. Juridinis asmuo, jo filialas, padalinys, siekiantis tapti paskirtąja įstaiga ir įgyti teisę atlikti matavimo priemonės patikrą, turi būti akredituotas kaip kontrolės įstaiga, išskyrus šio straipsnio 5 dalyje nustatytus atvejus.

2. Juridinis asmuo, jo filialas, padalinys, siekiantis tapti paskirtąja įstaiga ir įgyti teisę atlikti matavimo priemonės tipo įvertinimą, turi veikti pagal įdiegtą vadybos sistemą, atitinkančią kontrolės įstaigoms taikomus reikalavimus, turėti parengtus matavimo priemonės tipo, kurio įvertinimą siekia atlikti, įvertinimo procedūrų (bandymų) aprašymus, reikalingą kvalifikaciją turintį personalą, etalonines ir pagalbines matavimo priemones, Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus darbų, gaisrinės saugos ir kitus reikalavimus atitinkančias patalpas, kitą infrastruktūrą, būtiną veiklai paskyrimo srityje (srityse) vykdyti.

3. Juridinis asmuo, jo filialas, padalinys, siekiantis tapti paskirtąja įstaiga ir įgyti teisę atlikti produkto kiekio pakuotėje ir (arba) matavimo indo tūrio kontrolės sistemos įvertinimą, turi būti akredituotas kaip kontrolės įstaiga.

4. Juridinis asmuo, jo filialas, padalinys, siekiantis tapti paskirtąja įstaiga ir įgyti teisę atlikti produkto kiekio pakuotėje ir (arba) matavimo indo tūrio patikrinimus, turi būti akredituotas kaip bandymų laboratorija arba kontrolės įstaiga.

5. Juridinio asmens, jo filialo, padalinio, siekiančio tapti paskirtąja įstaiga ir įgyti teisę atlikti matavimo priemonės patikrą, kompetencija ir nešališkumas gali būti patvirtinamas kitu negu akreditavimas būdu, jeigu:

1) juridinis asmuo, jo filialas, padalinys siekia tapti paskirtąja įstaiga ir įgyti teisę atlikti matavimo priemonės, nepatenkančios į techninių reglamentų taikymo sritį, patikrą ir tos matavimo priemonės patikrai atlikti nėra akredituotos įstaigos Lietuvos Respublikoje. Šiuo atveju juridinis asmuo, jo filialas, padalinys turi veikti pagal įdiegtą vadybos sistemą, atitinkančią kontrolės įstaigoms taikomus reikalavimus, turėti parengtus matavimo priemonės, kurios patikrą siekia atlikti, patikros procedūrų aprašymus, reikalingą kvalifikaciją turintį personalą, etalonines ir pagalbines matavimo priemones, Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus darbų, gaisrinės saugos ir kitus reikalavimus atitinkančias patalpas ir kitą infrastruktūrą, būtiną veiklai paskyrimo srityje (srityse) vykdyti;

2) juridinis asmuo, jo filialas, padalinys siekia tapti paskirtąja įstaiga ir įgyti teisę atlikti matavimo priemonės, nepatenkančios į techninių reglamentų taikymo sritį, patikrą ir tos matavimo priemonės patikrai atlikti yra akredituota įstaiga Lietuvos Respublikoje. Šiuo atveju juridinis asmuo, jo filialas, padalinys turi veikti pagal įdiegtą vadybos sistemą, atitinkančią kontrolės įstaigoms taikomus reikalavimus, turėti matavimo priemonės, kurios patikrą siekia atlikti, patikros metodikas, reikalingą kvalifikaciją turintį personalą, etalonines ir pagalbines matavimo priemones, Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus darbų, gaisrinės saugos ir kitus reikalavimus atitinkančias patalpas ir kitą infrastruktūrą, būtiną veiklai paskyrimo srityje (srityse) vykdyti;

3) juridinis asmuo, jo filialas, padalinys siekia tapti paskirtąja įstaiga ir įgyti teisę atlikti tachografų patikrą.

6. Juridinis asmuo, jo filialas, padalinys, siekiantis įgyti teisę atlikti tipo įvertinimą, patikrą, kontrolės sistemos įvertinimą ir (arba) patikrinimus, turi būti apsidraudęs civilinės atsakomybės draudimu.

 

11 straipsnis. Paskirtosios įstaigos veiklai taikomi reikalavimai

Paskirtoji įstaiga, vykdydama veiklą paskyrimo srityje, turi:

1) užtikrinti metrologinę sietį naudodama tik kalibruotus matavimo vienetų etalonus arba etalonines matavimo priemones;

2) atlikti matavimo priemonės tipo įvertinimą pagal paskirtosios įstaigos vadovo patvirtintą bandymų programą, matavimo priemonės patikrą – pagal šio įstatymo 19 straipsnio 8 dalyje nurodytą tvarką patvirtintas matavimo priemonių patikros metodikas, produkto kiekio pakuotėje ir (arba) matavimo indo tūrio patikrinimus bei produkto kiekio pakuotėje ir (arba) matavimo indo tūrio kontrolės sistemos įvertinimą – pagal paskirtosios įstaigos vadovo patvirtintas bandymų programas arba procedūras;

3) atlikusi matavimo priemonės patikrą ir nustačiusi, kad matavimo priemonė atitinka jai taikomus kitų metrologijos srities teisės aktų reikalavimus, ženklinti tokią matavimo priemonę Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos vadovo nustatytos formos oficialaus žymėjimo ženklais ir (arba) patikros žymenimis;

4) tais atvejais, kai kitų metrologijos srities teisės aktų reikalavimus atitinkančiai matavimo priemonei yra išduodamas patikros sertifikatas, užtikrinti, kad jis atitiktų Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos vadovo patvirtintą patikros sertifikato blanko formą;

5) atlikusi matavimo priemonės tipo įvertinimą, išduoti matavimo priemonės tipo įvertinimo ataskaitą su išvada dėl matavimo priemonės tipo atitikties kitų metrologijos srities teisės aktų reikalavimams;

6) atlikusi produkto kiekio pakuotėje ir (arba) matavimo indo tūrio patikrinimus, išduoti produkto kiekio pakuotėje ir (arba) matavimo indo tūrio patikrinimų protokolą su išvada dėl faktinio produkto kiekio ir (arba) faktinio matavimo indo tūrio atitikties techninio reglamento arba kitų metrologijos srities teisės aktų reikalavimams;

7) atlikusi produkto kiekio pakuotėje ir (arba) matavimo indo tūrio kontrolės sistemos įvertinimą, išduoti produkto kiekio pakuotėje ir (arba) matavimo indo tūrio kontrolės sistemos įvertinimo ataskaitą su išvada dėl produkto kiekio pakuotėje ir (arba) matavimo indo tūrio kontrolės sistemos atitikties techninio reglamento reikalavimams;

8) saugoti duomenis apie matavimo priemonės tipo įvertinimo rezultatus ir išduotas matavimo priemonės tipo įvertinimo ataskaitas, matavimo priemonės patikros rezultatus ir išduotus patikros sertifikatus, produkto kiekio pakuotėje ir (arba) matavimo indo tūrio patikrinimų rezultatus ir išduotus šių patikrinimų protokolus, produkto kiekio pakuotėje ir (arba) matavimo indo tūrio kontrolės sistemos įvertinimo rezultatus ir išduotas produkto kiekio pakuotėje ir (arba) matavimo indo tūrio kontrolės sistemos įvertinimo ataskaitas;

9) įdarbinusi naujus už paskyrimo srities (sričių) veiklą atsakingus ar šią veiklą vykdančius darbuotojus arba kai pakeičiami šių darbuotojų kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo naujų darbuotojų įdarbinimo dienos arba kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų išdavimo dienos pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotai institucijai už metrologijos sritį atsakingo ministro patvirtintame sąraše nurodytus dokumentus;

10) ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šiame punkte nurodytų aplinkybių paaiškėjimo dienos informuoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotą instituciją apie jai išduoto akreditavimo pažymėjimo galiojimo termino pabaigą, akreditavimo pažymėjimo galiojimo sustabdymą, akreditavimo pažymėjimo galiojimo sustabdymo panaikinimą, akreditavimo pažymėjimo galiojimo panaikinimą, taip pat apie teisės vykdyti tachografų techninę priežiūrą sustabdymą, šios teisės sustabdymo panaikinimą ir teisės vykdyti tachografų techninę priežiūrą panaikinimą, jeigu ši įstaiga buvo paskirta atlikti tachografų patikrą, apie reorganizavimą ir (arba) likvidavimą bei kitų sprendimų, galinčių turėti esminę įtaką jos veiklai paskyrimo srityje (srityse), priėmimą;

11) Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos prašymu teikti informaciją apie vykdomą veiklą paskyrimo srityje (srityse);

12) laikytis kitų metrologijos srities teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

 

12 straipsnis. Notifikuotosios įstaigos

1. Lietuvos Respublikoje įregistruotas juridinis asmuo, siekiantis būti paskirtas atlikti matavimo priemonės atitikties įvertinimą pagal techniniuose reglamentuose nustatytus reikalavimus, turi:

1) būti apsidraudęs civilinės atsakomybės draudimu;

2) turėti už matavimo priemonės atitikties įvertinimą atsakingus darbuotojus, turinčius techninių ir profesinių žinių bei tinkamos patirties atliekant atitikties įvertinimo užduotis, kurioms atlikti jis siekia būti paskirtas;

3) užtikrinti Lietuvos Respublikoje įregistruoto juridinio asmens vadovo, valdymo organo narių ir darbuotojų, atsakingų už matavimo priemonės atitikties įvertinimo atlikimą, nešališkumą;

4) turėti technines galimybes, tinkamas patalpas ir kitą infrastruktūrą, reikalingą matavimo priemonės atitikties įvertinimo procedūroms atlikti;

5) turėti parengtus procedūrų, pagal kurias atliekamas matavimo priemonės atitikties įvertinimas, taip pat pagal kurias užtikrinamas užduočių, kurias jis siekia atlikti kaip notifikuotoji įstaiga, ir kitų jo atliekamų užduočių atskyrimas, aprašymus;

6) turėti parengtus procedūrų, pagal kurias jis savo veiklą galėtų vykdyti tinkamai atsižvelgdamas į savo dydį, veiklos sektorių ir veiklos struktūrą, vertinamos matavimo priemonės technologijos sudėtingumą ir tai, ar matavimo priemonių gamyba yra masinė, ar serijinė, aprašymus;

7) atitikti kitus techniniuose reglamentuose ir šio straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka Lietuvos Respublikoje įregistruotiems juridiniams asmenims, siekiantiems būti paskirtiems atlikti matavimo priemonės atitikties įvertinimą, nustatytus reikalavimus.

2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytus reikalavimus atitinkančios įstaigos notifikuojamos Europos Komisijai, kitoms Europos Sąjungos valstybėms narėms ir Europos ekonominės erdvės valstybėms, jų notifikavimas stabdomas ir atšaukiamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

 

13 straipsnis. Notifikuotosios įstaigos veiklai taikomi reikalavimai

Notifikuotoji įstaiga, vykdydama veiklą, kuriai ši įstaiga yra notifikuota, turi:

1) atlikti matavimo priemonės atitikties įvertinimą pagal techniniuose reglamentuose nurodytas atitikties įvertinimo procedūras;

2) atlikdama matavimo priemonės atitikties įvertinimą, laikytis proporcingumo principo ir vengti nepagrįstos naštos ekonominės veiklos vykdytojams (nereikalauti pateikti dokumentų, kurie nebūtini matavimo priemonės atitikties įvertinimui atlikti, ir nesiūlyti papildomų, pagal techninius reglamentus neprivalomų atlikti, matavimo priemonės atitikties įvertinimo veiksmų);

3) būti nepriklausoma nuo vertinamo ekonominės veiklos vykdytojo ar vertinamos matavimo priemonės (neturi priklausyti juridiniam asmeniui, jo filialui, padaliniui, kuris dalyvauja projektuojant, gaminant, tiekiant, įrengiant, perkant, valdant, naudojant ar techniškai prižiūrint vertinamas matavimo priemones);

4) matavimo priemonės atitikties įvertinimą atlikti laikydamasi griežčiausių profesinio sąžiningumo reikalavimų (nepasiduoti matavimo priemonės atitikties įvertinimo rezultatais suinteresuotų asmenų ar asmenų grupių spaudimui priimti tam tikrus sprendimus);

5) užtikrinti informacijos, sudarančios ekonominės veiklos vykdytojo komercinę (gamybinę) paslaptį, konfidencialumą, išskyrus atvejus, kai ši informacija Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais turi būti teikiama kompetentingoms institucijoms;

6) atlikusi matavimo priemonių, kurias ketinama pateikti Europos Sąjungos rinkai, atitikties įvertinimą, išduoti atitikties sertifikatus, išskyrus atvejus, kai, nustačius, kad matavimo priemonių gamintojas nevykdo techninių reglamentų ar techninių specifikacijų reikalavimų, ir apie tai jį informavus, matavimo priemonės gamintojas nesiima taisomųjų veiksmų arba tokie veiksmai neturi reikiamo poveikio;

7) atlikti matavimo priemonės stebėseną po atitikties sertifikato išdavimo;

8) matavimo priemonės stebėsenos metu nustačiusi, kad matavimo priemonė nebeatitinka techninių reglamentų ar techninių specifikacijų reikalavimų, reikalauti, kad matavimo priemonės gamintojas imtųsi taisomųjų veiksmų. Jeigu matavimo priemonės gamintojas šių veiksmų nesiima arba tie veiksmai neturi reikiamo poveikio, notifikuotoji įstaiga laikinai sustabdo išduoto matavimo priemonės atitikties sertifikato galiojimą, o jeigu per matavimo priemonės atitikties sertifikato galiojimo laikino sustabdymo terminą matavimo priemonės gamintojas nesiėmė taisomųjų veiksmų ar šie veiksmai neturėjo reikiamo poveikio, panaikina išduotą matavimo priemonės atitikties sertifikatą;

9) informuoti ministeriją apie atsisakymą išduoti matavimo priemonės atitikties sertifikatą, šio sertifikato galiojimo sustabdymą arba sertifikato panaikinimą, aplinkybes, turinčias įtakos notifikuotosios įstaigos paskyrimo sričiai ir sąlygoms, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos pateiktus prašymus suteikti informaciją apie vykdomą atitikties įvertinimo veiklą ir kitą techniniuose reglamentuose nurodytą informaciją;

10) teikti informaciją kitoms tokių pačių matavimo priemonių, dėl kurių ji buvo notifikuota, atitikties įvertinimą atliekančioms notifikuotosioms įstaigoms apie neigiamus ir, jeigu prašoma, teigiamus atitikties įvertinimo rezultatus;

11) dalyvauti standartizacijos veikloje ir notifikuotųjų įstaigų koordinavimo grupės, sudarytos pagal atitinkamus derinamuosius Europos Sąjungos teisės aktus, veikloje arba užtikrinti, kad jos darbuotojai, atsakingi už atitikties įvertinimo atlikimą, apie standartizacijos ir notifikuotųjų įstaigų koordinavimo grupės veiklą būtų informuoti;

12) laikytis kitų techniniuose reglamentuose nustatytų reikalavimų.

 

14 straipsnis. Nacionalinis metrologijos institutas ir paskirtieji institutai

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybė paskiria atlikti nacionalinio metrologijos instituto funkcijas vieną juridinį asmenį, jo filialą, padalinį, kuris išlaiko nacionalinius etalonus, laiduoja metrologinę sietį su išlaikomais nacionaliniais etalonais susijusiose matavimų srityse, atlieka mokslinę metrologinę veiklą ir dalyvauja atliekant tarptautinį nacionalinių etalonų palyginimą.

2. Nacionaliniu metrologijos institutu ir paskirtaisiais institutais gali būti skiriami juridiniai asmenys, jų filialai, padaliniai, veikiantys pagal kalibravimo laboratorijoms taikomus Lietuvos standartus ir kuriantys bei išlaikantys bent vieną nacionalinį etaloną.

3. Nacionalinis metrologijos institutas ir paskirtieji institutai nacionalinius etalonus išlaiko ir metrologinę sietį su išlaikomais nacionaliniais etalonais susijusiose matavimų srityse laiduoja atsižvelgdami į tarptautinių ir regioninių metrologijos organizacijų rekomendacijas.

4. Nacionalinio metrologijos instituto ir paskirtųjų institutų veiklą, susijusią su nacionalinių etalonų kūrimu, tobulinimu ir išlaikymu, koordinuoja ministerija.

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

TEISINIO METROLOGINIO REGLAMENTAVIMO OBJEKTAI. MATAVIMO PRIEMONIŲ TEISINIS METROLOGINIS PATVIRTINIMAS

 

15 straipsnis. Teisinio metrologinio reglamentavimo objektai

1. Teisinio metrologinio reglamentavimo objektai yra:

1) matavimo priemonės, priskirtos teisinio metrologinio reglamentavimo sritims, nurodytoms šio įstatymo 16 straipsnio 1 dalyje;

2) parduodant sveriamų, skaičiuojamų, matuojamų arba dozuojamų prekių kiekis;

3) produkto kiekis pakuotėje, matavimo indo tūris;

4) produkto kiekio pakuotėje ir matavimo indo tūrio kontrolės sistema.

2. Teisinio metrologinio reglamentavimo objektais taip pat gali būti matavimo metodai, jeigu tai nustatyta techniniuose reglamentuose arba kituose metrologijos srities teisės aktuose.

 

16 straipsnis. Teisinio metrologinio reglamentavimo sritys

1. Teisinis metrologinis reglamentavimas taikomas matavimo priemonėms, kurios naudojamos:

1) nustatant prekių (paslaugų) kiekį ir vertę tiesioginio pirkimo–pardavimo (paslaugų teikimo) sandoriuose tarp pirkėjo ir pardavėjo (kliento ir paslaugų teikėjo) ir atsiskaitant už įsigytas prekes (suteiktas paslaugas), kai nuo jų kiekio matavimo rezultatų priklauso prekių (paslaugų) kaina;

2) atliekant matavimus, kai nuo matavimo rezultatų priklauso baudžiamosiose, administracinių nusižengimų ar civilinėse bylose skiriamos baudos arba turtinės žalos atlyginimo dydis;

3) sveikatos apsaugos, veterinarijos, aplinkos apsaugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos srityse;

4) banko ir kitų kredito įstaigų, mokesčių administratorių, muitinės įstaigų ir pašto paslaugų teikėjų atliekamoms operacijoms;

5) atliekant matavimus teisėsaugos bei valstybės valdymo ir priežiūros institucijų pavedimu.

2. Teisinio metrologinio reglamentavimo sritims priskirtų matavimo priemonių ir jų grupių sąrašą (toliau – Matavimo priemonių sąrašas) tvirtina už metrologijos sritį atsakingas ministras.

3. Juridiniai asmenys, jų filialai, padaliniai ir fiziniai asmenys, kurie verčiasi individualia veikla, naudojantys į Matavimo priemonių sąrašą įtrauktas matavimo priemones šio straipsnio 1 dalyje nurodytose teisinio metrologinio reglamentavimo srityse, sudaro ir patvirtina šių matavimo priemonių sąrašą (toliau – ūkio subjekto matavimo priemonių sąrašas) ir šiame sąraše nurodo naudojamos matavimo priemonės tipą, numerį ir naudojimo sritį.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-2521, 2019-11-14, paskelbta TAR 2019-11-29, i. k. 2019-19122

 

17 straipsnis. Matavimo priemonių teisinis metrologinis patvirtinimas

1. Matavimo priemonės, patenkančios į techninių reglamentų taikymo sritį, teisinį metrologinį patvirtinimą sudaro matavimo priemonės atitikties įvertinimas, matavimo priemonės patikra (periodinė, neeilinė) ir kiti techniniuose reglamentuose nustatyti veiksmai.

2. Matavimo priemonės, nepatenkančios į techninių reglamentų taikymo sritį, teisinį metrologinį patvirtinimą sudaro matavimo priemonės tipo įvertinimas ir patvirtinimas, matavimo priemonės patikra (pirminė, periodinė, neeilinė) ir kiti metrologijos srities teisės aktuose nustatyti veiksmai.

3. Fiziniai ir juridiniai asmenys, jų filialai, padaliniai, kurie patiekia ir tiekia rinkai, įrengia ir naudoja matavimo priemones, kurios yra teisinio metrologinio reglamentavimo objektai, yra atsakingi už tai, kad būtų laiku atliktas šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytas teisinis metrologinis patvirtinimas.

 

18 straipsnis. Matavimo priemonių atitikties įvertinimas ir matavimo priemonių tipo įvertinimas ir patvirtinimas

1. Matavimo priemonės atitikties įvertinimas atliekamas techniniuose reglamentuose nustatyta tvarka.

2. Matavimo priemonės atitikties įvertinimas, pagal Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus atliktas kitoje Europos Sąjungos valstybėse narėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje, yra pripažįstamas Lietuvos Respublikoje.

3. Už metrologijos sritį atsakingas ministras nustato į techninių reglamentų taikymo sritį nepatenkančių matavimo priemonių tipo įvertinimo ir patvirtinimo, matavimo priemonių tipo patvirtinimo galiojimo pratęsimo ir matavimo priemonių tipo patvirtinimo galiojimo panaikinimo tvarką. Matavimo priemonių, nepatenkančių į techninių reglamentų taikymo sritį, tipus tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija.

TAR pastaba. 3 dalis įsigalioja 2018-11-01.

4. Matavimo priemonės, nepatenkančios į techninių reglamentų taikymo sritį, tipo patvirtinimas, kuris yra atliktas kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje pagal šių valstybių nacionalinės teisės aktų reikalavimus, yra Lietuvos Respublikoje pripažįstamas už metrologijos sritį atsakingo ministro tvirtinamose matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklėse nustatyta tvarka.

5. Lietuvos Respublikoje patvirtintas matavimo priemonės tipas, taip pat šio straipsnio 4 dalyje nurodytos matavimo priemonės, nepatenkančios į techninių reglamentų taikymo sritį, tipas, kurio patvirtinimas yra atliktas kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje pagal šių valstybių nacionalinės teisės aktų reikalavimus ir pripažintas Lietuvos Respublikoje, įrašomas į Lietuvos matavimo priemonių valstybės registrą.

 

19 straipsnis. Matavimo priemonių patikra

1. Pirminė matavimo priemonės patikra atliekama pagaminus naujas ar sutaisius naudojamas matavimo priemones.

2. Už metrologijos sritį atsakingo ministro nustatytais atvejais pirminė naujų matavimo priemonių patikra gali būti atliekama atrankos būdu – atrenkant vienarūšių matavimo priemonių kontrolinę grupę ir pirminės matavimo priemonės patikros rezultatus pagrindžiant tam tikro statistiškai tinkamo ir atsitiktinai iš identifikuotos kontrolinės grupės paimtų pavyzdžių skaičiaus rezultatais.

3. Periodinė matavimo priemonės patikra atliekama naudojamoms matavimo priemonėms pagal nustatytą periodiškumą.

4. Už metrologijos sritį atsakingo ministro nustatytais atvejais naudojamų matavimo priemonių periodinė patikra gali būti atliekama atrankos būdu – atrenkant vienarūšių matavimo priemonių kontrolinę grupę ir šių matavimo priemonių periodinės patikros rezultatus pagrindžiant tam tikro statistiškai tinkamo ir atsitiktinai iš identifikuotos kontrolinės grupės paimtų pavyzdžių skaičiaus rezultatais.

5. Neeilinė matavimo priemonės patikra atliekama anksčiau negu nustatyta tos matavimo priemonės periodinė patikra, jeigu įtariama, kad naudojama matavimo priemonė neatitinka nustatytų reikalavimų, arba prieš pradedant ją naudoti po sandėliavimo arba eksponavimo.

6. Matavimo priemonė, atlikus jos patikrą ir patvirtinus atitiktį nustatytiems metrologiniams reikalavimams, yra žymima patikros žymeniu ir (arba) plombuojama, ir (arba) išduodamas patikros sertifikatas, suteikiantis teisę naudoti šią matavimo priemonę pagal paskirtį. Ant matavimo priemonės turi būti pritvirtintas patikros žymuo ir (arba) ji turi būti užplombuota taip, kad nebūtų galima daryti įtakos matavimo priemonės metrologinėms charakteristikoms nepažeidus patikros žymenų ir (arba) plombų.

7. Matavimo priemonės, kuri nepatenka į techninių reglamentų taikymo sritį ir kurios patikra yra atlikta kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje pagal šių valstybių nacionalinės teisės aktų reikalavimus, patikra Lietuvos Respublikoje pripažįstama už metrologijos sritį atsakingo ministro tvirtinamose matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklėse nustatyta tvarka.

8. Už metrologijos sritį atsakingas ministras nustato matavimo priemonių patikros metodikų rengimo ir tvirtinimo tvarką, laiko intervalus tarp periodinių matavimo priemonės patikrų, matavimo priemonės patikros atlikimo pagrindus ir ne Europos Sąjungos valstybėje narėje ar ne Europos ekonominės erdvės valstybėje atliktos matavimo priemonės patikros pripažinimo tvarką.

9. Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija koordinuoja su matavimo priemonių patikros metodikų rengimu susijusią veiklą, taip pat, suderinusi su ministerija, tvirtina matavimo priemonių patikros metodikas.

 

PENKTASIS SKIRSNIS

MATAVIMO PRIEMONĖMS, FASUOTOMS PREKĖMS IR MATAVIMO INDAMS TAIKOMI BENDRIEJI REIKALAVIMAI. MATAVIMO PRIEMONIŲ PATEIKIMAS RINKAI IR NAUDOJIMO PRADŽIA

 

20 straipsnis. Matavimo priemonėms taikomi bendrieji reikalavimai

1. Matavimo priemonės, naudojamos dydžiui ir dydžio santykiui matuoti, matavimų rezultatus turi rodyti šio įstatymo 3 straipsnyje nurodytais Lietuvos Respublikoje leidžiamais naudoti matavimo vienetais.

2. Pagamintos, naudojamos, sutaisytos matavimo priemonės turi atitikti techninių reglamentų arba kitų metrologijos srities teisės aktų reikalavimus.

3. Matavimo priemonės ir jų programinė įranga turi būti apsaugotos nuo rodmenų klastojimo.

 

21 straipsnis. Matavimo priemonių pateikimas rinkai ir naudojimo pradžia

1. Matavimo priemonės, kurios patenka į techninių reglamentų taikymo sritį ir yra pagamintos Lietuvos Respublikoje arba kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje, gali būti be apribojimų pateikiamos rinkai ir pradedamos naudoti, jeigu jos yra pažymėtos techniniuose reglamentuose nurodytais žymenimis ir (arba) ženklais, patvirtinančiais Lietuvos Respublikoje arba kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje atliktą matavimo priemonės atitikties įvertinimą ir atitinka kitus techniniuose reglamentuose nustatytus reikalavimus.

2. Lietuvos Respublikoje arba kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje pagamintos matavimo priemonės, nepatenkančios į techninių reglamentų taikymo sritį, gali būti be apribojimų pateikiamos rinkai ir pradedamos naudoti, jeigu jos atitinka šiuos reikalavimus:

1) matavimo priemonės yra pažymėtos žymenimis ir (arba) ženklais ir (arba) turi dokumentus, patvirtinančius Lietuvos Respublikoje arba kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje atliktą matavimo priemonės tipo įvertinimą ir patvirtinimą, išskyrus metrologijos srities teisės aktuose numatytus atvejus, kai matavimo priemonės tipo įvertinimo ir patvirtinimo procedūra gali būti neatliekama, ir pirminę patikrą, kurie yra atlikti pagal Europos Sąjungos valstybės narės ar Europos ekonominės erdvės valstybės nacionalinės teisės aktų reikalavimus;

2) prie matavimo priemonių yra pridėti lietuvių kalba parengti techniniai matavimo priemonės aprašai su nurodytomis matavimo priemonės metrologinėmis charakteristikomis, matavimo priemonės įrengimo, naudojimo ir techninės priežiūros instrukcijos su nurodytais matavimo priemonės naudojimo, priežiūros reikalavimais, matavimo priemonės klimatinės, mechaninės ir elektromagnetinės aplinkos sąlygomis, matavimo priemonės plombavimo schemos arba matavimo priemonės gamintojo informacija apie žymenų ir (arba) plombavimo vietas, jeigu plombavimas yra taikomas.

3. Ne Europos Sąjungos valstybių narių ir ne Europos ekonominės erdvės valstybių gamintojų matavimo priemonės gali būti pateikiamos rinkai ir pradedamos naudoti, jeigu jos atitinka šiuos reikalavimus:

1) matavimo priemonės, kurios patenka į techninių reglamentų taikymo sritis, yra pažymėtos žymenimis ir (arba) ženklais, patvirtinančiais Lietuvos Respublikoje arba kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje atliktą matavimo priemonės atitikties įvertinimą;

2) matavimo priemonės, kurios nepatenka į techninių reglamentų taikymo sritis, yra pažymėtos žymenimis ir (arba) ženklais ir (arba) turi dokumentus, patvirtinančius Lietuvos Respublikoje arba kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje atliktą matavimo priemonės tipo įvertinimą ir patvirtinimą, išskyrus metrologijos srities teisės aktuose numatytus atvejus, kai matavimo priemonės tipo įvertinimo ir patvirtinimo procedūra gali būti neatliekama, ir pirminę patikrą, kurie yra atlikti pagal Europos Sąjungos valstybės narės ar Europos ekonominės erdvės valstybės nacionalinės teisės aktų reikalavimus. Šiame punkte nustatyti reikalavimai netaikomi, kai dėl ne Europos Sąjungos valstybėje narėje ar ne Europos ekonominės erdvės valstybėje išduotų matavimo priemonių tipo patvirtinimo sertifikatų ir žymenų pripažinimo yra sudaryta Lietuvos Respublikos tarptautinė sutartis arba tarptautinis susitarimas – šiuo atveju ne Europos Sąjungos valstybių narių ir ne Europos ekonominės erdvės valstybių gamintojų matavimo priemonės pateikiamos rinkai ir pradedamos naudoti šios tarptautinės sutarties arba tarptautinio susitarimo pagrindu.

4. Kai matavimo priemonė yra per maža arba per jautri, kad ant jos galėtų būti pritvirtinti šio straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse nurodyti žymenys ir (arba) ženklai, jie turi būti ant matavimo priemonės pakuotės, jeigu ši yra, ir pateikti prie matavimo priemonės pridedamuose dokumentuose.

5. metrologijos sritį atsakingas ministras nustato į techninių reglamentų taikymo sritį nepatenkančioms matavimo priemonėms, kurias ketinama pateikti, tiekti Lietuvos Respublikos rinkai ir (arba) pradėti naudoti, taikomus metrologinius reikalavimus, vadovaudamasis tarptautiniais norminiais dokumentais, darniaisiais standartais ir juose nustatytais metrologiniais reikalavimais.

TAR pastaba. 5 dalis įsigalioja 2018-11-01.

6. Tais atvejais, kai konkrečiai matavimo priemonei nėra parengta darniųjų standartų ar tarptautinių norminių dokumentų, šiai matavimo priemonei taikomus metrologinius reikalavimus už metrologijos sritį atsakingas ministras nustato atsižvelgdamas į tai matavimo sričiai priskirtoms matavimo priemonėms taikomus arba atskirų matavimo priemonių naudojimo sąlygas reglamentuojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus. Nustatant matavimo priemonių, kurioms nėra parengta darniųjų standartų ar tarptautinių norminių dokumentų, metrologinius reikalavimus, turi būti siekiama įgyvendinti šiame įstatyme nustatytus metrologinio laidavimo uždavinius.

TAR pastaba. 6 dalis įsigalioja 2018-11-01.

7. Techninių reglamentų arba šio straipsnio 5 dalyje nurodytų teisės aktų reikalavimų neatitinkančios matavimo priemonės gali būti rodomos ir viešai pristatomos prekybos mugėse, parodose, jeigu yra matomas ženklas, aiškiai nurodantis, kad jos neatitinka nustatytų reikalavimų ir tai, kad jos negali būti pateiktos rinkai ir pradėtos naudoti tol, kol nebus patvirtinta jų atitiktis techninių reglamentų arba šio straipsnio 5 dalyje nurodytų teisės aktų reikalavimams.

 

22 straipsnis. Matavimo priemonių naudojimas

1. Matavimo priemonė turi būti naudojama laikantis gamintojo parengtų techninių matavimo priemonės aprašų.

2. Gamintojo apibrėžtas matavimo priemonės, naudojamos šio įstatymo 16 straipsnio 1 dalyje nurodytose teisinio metrologinio reglamentavimo srityse, normines veikimo sąlygas užtikrina energijos tiekimo įmonės arba fiziniai ir (arba) juridiniai asmenys, jų filialai, padaliniai, turintys įgaliojimus matavimo priemonę įrengti taip, kad matavimo priemonė atitiktų savo paskirtį.

3. Matavimo priemonė, kurios teisinis metrologinis patvirtinimas, nurodytas šio įstatymo 17 straipsnio 1 arba 2 dalyje, neatliktas, gali būti naudojama tik asmeniniams tikslams ir šio įstatymo 16 straipsnio 1 dalyje nurodytoms teisinio metrologinio reglamentavimo sritims nepriskirtose veiklos srityse. Pirkėjo pageidavimu pardavėjas tokią matavimo priemonę turi parduoti kalibruotą.

 

23 straipsnis. Fasuotų prekių kiekiui ir matavimo indų tūriui taikomi bendrieji reikalavimai

1. Tiekiamų rinkai fasuotų prekių faktinis produkto kiekis turi atitikti vardinį fasuotos prekės kiekį su techniniuose reglamentuose arba kituose metrologijos srities teisės aktuose nurodytomis leidžiamomis paklaidomis.

2. Matavimo indai, skirti gėrimams ir kitiems skysčiams supilti bei matuoti, gali būti tiekiami rinkai ir naudojami, jeigu jie turi vardinio tūrio užrašus (ženklinimus) ir žymą, iš kurios gali būti atpažintas matavimo indų gamintojas.

3. Vardinio fasuotos prekės kiekio ir vardinio matavimo indo tūrio vertės, fasuotų prekių ir matavimo indų ženklinimo būdas ir tvarka, kiti fasuotoms prekėms ir matavimo indams taikomi reikalavimai nustatomi techniniuose reglamentuose ir kituose metrologijos srities teisės aktuose.

 

24 straipsnis. Vartotojų teisė gauti metrologinę informaciją

Vartotojai turi teisę Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka gauti patikimą informaciją apie matavimų rezultatus, jeigu tai gali būti susiję su sveikatos ar aplinkos apsauga, darbuotojų sauga ir sveikata bei mokėjimais, atliekamais pagal vartojimo sutartis.

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS

TEISINĖ METROLOGINĖ PRIEŽIŪRA

 

25 straipsnis. Teisinė metrologinė priežiūra

1. Teisinės metrologinės priežiūros metu atliekama:

1) matavimo priemonių, fasuotų prekių ir matavimo indų gamintojų, pardavėjų ir naudotojų šio įstatymo ir kitų metrologijos srities teisės aktų reikalavimų laikymosi kontrolė;

2) matavimo priemonių, fasuotų prekių ir matavimo indų rinkos priežiūra;

3) matavimo priemonių būklės ir naudojimo kontrolė;

4) fasuotų prekių ir matavimo indų kontrolė;

5) parduodant sveriamų, skaičiuojamų, matuojamų ar dozuojamų prekių kiekio kontrolė.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija teisinę metrologinę priežiūrą atlieka vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu ir pagal šio įstatymo reikalavimus patvirtintomis planinių ir neplaninių ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisyklėmis.

 

26 straipsnis. Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos pareigūnų ir ūkio subjektų teisės ir pareigos

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos pareigūnai, atlikdami teisinę metrologinę priežiūrą, turi teisę:

1) pateikę tarnybinį pažymėjimą ir pavedimą atlikti veiklos patikrinimą, ūkio subjektų darbo metu patekti į Lietuvos Respublikoje esančius šių subjektų teritoriją, pastatus, patalpas (įskaitant nuomojamus ar naudojamus panaudos teisinių santykių pagrindu), kuriuose gaminami, parduodami, naudojami arba laikomi (sandėliuojami) teisinio metrologinio reglamentavimo objektai, ir atlikti veiklos patikrinimus. Į fizinio asmens gyvenamąsias patalpas Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos pareigūnai turi teisę patekti tik tuo atveju, kai šis fizinis asmuo sutinka ir įstatymuose nenustatyta kitaip;

2) reikalauti pateikti reikalingą informaciją ir dokumentus, tarp jų ir šio įstatymo 16 straipsnio 3 dalyje nurodytą ūkio subjekto matavimo priemonių sąrašą;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIII-2521, 2019-11-14, paskelbta TAR 2019-11-29, i. k. 2019-19122

 

3) naudoti fotografavimo, filmavimo ir garso įrašymo įrangą;

4) Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka paimti tyrimui matavimo priemonę, fasuotas prekes ar matavimo indus atitikčiai techninių reglamentų arba kitų metrologijos srities teisės aktų numatytiems reikalavimams nustatyti;

5) pasitelkti ekspertus (konsultantus), kitų valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų atstovus.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos pareigūnai, nustatę teisinės metrologijos reikalavimų pažeidimą, turi teisę:

1) raštu apie tai įspėti tikrinamus ūkio subjektus ir įpareigoti juos per nustatytą terminą pašalinti pažeidimą;

2) laikinai, iki bus pašalintas pažeidimas, uždrausti naudoti ar tiekti rinkai matavimo priemones, fasuotas prekes ar matavimo indus;

3) uždrausti naudoti ar tiekti rinkai matavimo priemones, fasuotas prekes ar matavimo indus, jeigu per nustatytą terminą pažeidimas nepašalintas.

3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos pareigūnai, atlikdami teisinę metrologinę priežiūrą, privalo:

1) gerbti tikrinamo ūkio subjekto teisėtus interesus;

2) užtikrinti gautos informacijos, kuri sudaro ūkio subjekto komercinę (gamybinę) paslaptį, konfidencialumą, išskyrus atvejus, kai ši informacija Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais turi būti teikiama kompetentingoms institucijoms. Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos pareigūnas šios informacijos konfidencialumą užtikrina taip pat ir pasibaigus jo tarnybos santykiams, išskyrus šio įstatymo nustatytus atvejus.

4. Ūkio subjektas ir (arba) jo įgaliotas atstovas teisinės metrologinės priežiūros metu turi teisę:

1) dalyvauti Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos pareigūnams atliekant veiklos patikrinimą;

2) susipažinti su veiklos patikrinimo metu surinkta medžiaga, žodžiu arba raštu duoti dėl jos paaiškinimus;

3) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka apskųsti Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos pareigūnų veiksmus arba neveikimą, taip pat šių pareigūnų sprendimus, kuriais įforminti veiklos patikrinimo rezultatai.

5. Ūkio subjektas ir (arba) jo įgaliotas asmuo teisinės metrologinės priežiūros metu privalo:

1) sudaryti Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos pareigūnams veiklos patikrinimui atlikti reikiamas sąlygas;

2) pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos pareigūnų reikalaujamus dokumentus.

 

SEPTINTASIS SKIRSNIS

PASKIRTŲJŲ ĮSTAIGŲ VEIKLOS LICENCIJAVIMAS IR PRIEŽIŪRA

 

27 straipsnis. Teisės atlikti tipo įvertinimą, patikrą, kontrolės sistemos įvertinimą ir (arba) patikrinimus įgijimas ir juridinių asmenų, jų filialų, padalinių, įgijusių teisę atlikti tipo įvertinimą, patikrą, kontrolės sistemos įvertinimą ir (arba) patikrinimus, veiklos priežiūra

1. Juridinis asmuo, jo filialas, padalinys, siekiantis tapti paskirtąja įstaiga ir įgyti teisę atlikti tipo įvertinimą, patikrą, kontrolės sistemos įvertinimą ir (arba) patikrinimus, kreipiasi į Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotą instituciją pateikdamas užpildytą už metrologijos sritį atsakingo ministro patvirtintos formos prašymą dėl paskyrimo atlikti tipo įvertinimą, patikrą, kontrolės sistemos įvertinimą ir (arba) patikrinimus (toliau – prašymas) ir kitus dokumentus, kurių pagrindu vertinama juridinio asmens, jo filialo, padalinio atitiktis šio įstatymo 10 straipsnyje nustatytiems reikalavimams ir galimybė užtikrinti šio įstatymo 11 straipsnyje nustatytų paskirtųjų įstaigų veiklai taikomų reikalavimų vykdymą (toliau – kiti dokumentai). Kitų dokumentų sąrašą, šių dokumentų ir prašymo pateikimo būdą ir tvarką, taip pat keičiant paskyrimo sritis šio straipsnio 9 dalyje nurodytais atvejais pateikiamų dokumentų sąrašą nustato už metrologijos sritį atsakingas ministras.

2. Juridinis asmuo, jo filialas, padalinys laikomas įgijusiu teisę atlikti tipo įvertinimą, patikrą, kontrolės sistemos įvertinimą ir (arba) patikrinimus kitą dieną po jo prašymo ir kitų dokumentų, nurodytų šio straipsnio 1 dalyje, pateikimo Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotai institucijai dienos arba nuo prašyme nurodytos dienos, jeigu ši diena yra vėlesnė negu kita diena po prašymo ir kitų dokumentų pateikimo Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotai institucijai dienos.

3. Juridiniam asmeniui, jo filialui, padaliniui, įgijusiam teisę atlikti matavimo priemonės patikrą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija kitą darbo dieną po prašymo ir kitų dokumentų gavimo dienos šiame prašyme nurodytu būdu praneša apie jam suteiktą atpažinimo ženklą, o teisę atlikti tachografų patikrą įgijusiam juridiniam asmeniui, jo filialui, padaliniui – apie suteiktą patikros ženklą.

4. Paaiškėjus, kad paskirtosios įstaigos prašyme ir (arba) kituose dokumentuose pateikta netiksli, neišsami informacija, klaidingi duomenys ar yra redakcinio pobūdžio neatitikimų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija šiame prašyme nurodytu būdu kreipiasi į įstaigą dėl papildomos informacijos suteikimo (informacijos patikslinimo) ir nurodo ne trumpesnį kaip 5 darbo dienų terminą nuo kreipimosi į šią įstaigą dienos minėtiems trūkumams pašalinti.

5. Juridinis asmuo, jo filialas, padalinys, šio įstatymo 10 straipsnio 1, 3 ir 4 dalyse numatytais atvejais savo kompetenciją įrodęs akreditavimo būdu, įgyja teisę atlikti patikrą, kontrolės sistemos įvertinimą ir (arba) patikrinimus prašyme nurodytoje paskyrimo srityje (srityse) neterminuotam laikui.

6. Juridinis asmuo, jo filialas, padalinys, šio įstatymo 10 straipsnio 2 dalyje nurodytu atveju įrodęs savo kompetenciją kitu negu akreditavimas būdu, įgyja teisę atlikti matavimo priemonės tipo įvertinimą neterminuotam laikui.

7. Juridinis asmuo, jo filialas, padalinys, šio įstatymo 10 straipsnio 5 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytais atvejais savo kompetenciją įrodęs kitu negu akreditavimas būdu, teisę atlikti matavimo priemonės patikrą prašyme nurodytoje paskyrimo srityje (srityse) įgyja dvejų metų laikotarpiui. Šis terminas pradedamas skaičiuoti nuo teisės atlikti matavimo priemonės patikrą įgijimo šio straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka dienos.

8. Juridinis asmuo, jo filialas, padalinys, šio įstatymo 10 straipsnio 5 dalies 3 punkte nurodytu atveju įrodęs savo kompetenciją kitu negu akreditavimas būdu, įgyja teisę atlikti tachografų patikrą ne ilgesniam laikotarpiui, negu nurodyta tachografų dirbtuvių veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

9. Paskyrimo sritis (sritys), kurioje (kuriose) juridinis asmuo, jo filialas, padalinys įgijo teisę atlikti tipo įvertinimą, patikrą, kontrolės sistemos įvertinimą ir (arba) patikrinimus, keičiama (keičiamos), kai yra bent vienas iš šių pagrindų:

1) keičiama juridinio asmens, jo filialo, padalinio akreditavimo sritis;

2) pakeičiamos paskyrimo srityje (srityse) vykdomai veiklai naudojamos etaloninės matavimo priemonės ir (arba) jų metrologinės charakteristikos (matavimų neapibrėžtis, matavimų ribos);

3) keičiamos paskyrimo srityje (srityse) nurodytos tikrinamos matavimo priemonių metrologinės charakteristikos (matavimų ribos, paklaida).

10. Juridinio asmens, jo filialo, padalinio įgyta teisė atlikti tipo įvertinimą, patikrą, kontrolės sistemos įvertinimą ir (arba) patikrinimus negali būti perleidžiama kitiems asmenims, išskyrus šio įstatymo 30 straipsnio 4 dalyje nustatytus atvejus.

11. Juridinio asmens, jo filialo, padalinio, įgijusio teisę atlikti tipo įvertinimą, patikrą, kontrolės sistemos įvertinimą ir (arba) patikrinimus, veiklos priežiūrą atlieka Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija.

 

28 straipsnis. Paskirtosios įstaigos teisės atlikti tipo įvertinimą, patikrą, kontrolės sistemos įvertinimą ir (arba) patikrinimus sustabdymas

1. Paskirtosios įstaigos teisė atlikti tipo įvertinimą, patikrą, kontrolės sistemos įvertinimą ir (arba) patikrinimus sustabdoma šiais atvejais:

1) paskirtosios įstaigos prašymu;

2) kai paskirtosios įstaigos veiklos priežiūros metu nustatoma, kad paskirtoji įstaiga pažeidė šio įstatymo 11 straipsnyje nustatytus paskirtosios įstaigos veiklai taikomus reikalavimus ir per Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatytą protingą terminą nepašalino šių pažeidimų, ir apie pašalintus pažeidimus ne vėliau kaip kitą darbo dieną po pažeidimo pašalinimo apie tai nepranešė Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotai institucijai;

3) kai sustabdomas paskirtajai įstaigai išduoto akreditavimo pažymėjimo galiojimas arba pasibaigia šio pažymėjimo galiojimo terminas;

4) kai paskirtoji įstaiga per Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatytą terminą nepašalina prašymo trūkumų ir apie pašalintus trūkumus nepraneša Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotai institucijai;

5) kai paskirtoji įstaiga per Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatytą terminą nepašalina kitų dokumentų trūkumų ir apie pašalintus trūkumus nepraneša Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotai institucijai.

2. Sprendimą sustabdyti paskirtosios įstaigos teisę atlikti tipo įvertinimą, patikrą, kontrolės sistemos įvertinimą ir (arba) patikrinimus priima Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija. Sprendime sustabdyti paskirtosios įstaigos teisę atlikti tipo įvertinimą, patikrą, kontrolės sistemos įvertinimą ir (arba) patikrinimus nurodomas šios teisės sustabdymo pagrindas, terminas, kuriam sustabdoma paskirtosios įstaigos teisė atlikti tipo įvertinimą, patikrą, kontrolės sistemos įvertinimą ir (arba) patikrinimus, terminas, per kurį paskirtoji įstaiga turi pašalinti nustatytus veiklos pažeidimus ir (arba) prašymo, ir (arba) kitų dokumentų trūkumus (jeigu paskirtosios įstaigos teisė atlikti tipo įvertinimą, patikrą, kontrolės sistemos įvertinimą ir (arba) patikrinimus sustabdoma šio straipsnio 1 dalies 2, 4 ir 5 punktuose nurodytais pagrindais), ir šio sprendimo apskundimo teismui tvarka. Terminas, kuriam sustabdoma paskirtosios įstaigos teisė atlikti tipo įvertinimą, patikrą, kontrolės sistemos įvertinimą ir (arba) patikrinimus, skaičiuojamas nuo tos dienos, kurią paskirtoji įstaiga iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos gauna pranešimą apie priimtą sprendimą.

3. Sprendime sustabdyti paskirtosios įstaigos teisę atlikti tipo įvertinimą, patikrą, kontrolės sistemos įvertinimą ir (arba) patikrinimus nurodytas šios teisės sustabdymo terminas turi sutapti su nustatytu veiklos pažeidimų ir (arba) prašymo, ir (arba) kitų dokumentų trūkumų pašalinimo terminu (jeigu paskirtosios įstaigos teisė atlikti tipo įvertinimą, patikrą, kontrolės sistemos įvertinimą ir (arba) patikrinimus sustabdoma šio straipsnio 1 dalies 2, 4 ir 5 punktuose nurodytais pagrindais).

4. Apie paskirtosios įstaigos teisės atlikti tipo įvertinimą, patikrą, kontrolės sistemos įvertinimą ir (arba) patikrinimus sustabdymą Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija prašyme nurodytu būdu informuoja paskirtąją įstaigą kitą darbo dieną po šio straipsnio 2 dalyje nurodyto sprendimo priėmimo dienos.

5. Tais atvejais, kai paskirtoji įstaiga veiklą vykdo keliose paskyrimo srityse ir paskirtosios įstaigos teisės atlikti tipo įvertinimą, patikrą, kontrolės sistemos įvertinimą ir (arba) patikrinimus sustabdymo pagrindas yra susijęs tik su viena (keliomis) iš paskyrimo sričių, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija sprendime sustabdyti paskirtosios įstaigos teisę atlikti tipo įvertinimą, patikrą, kontrolės sistemos įvertinimą ir (arba) patikrinimus nurodo ir paskyrimo sritį (sritis), kurioje (kuriose) paskirtosios įstaigos teisė atlikti tipo įvertinimą, patikrą, kontrolės sistemos įvertinimą ir (arba) patikrinimus yra sustabdoma. Tačiau tais atvejais, kai aplinkybės, dėl kurių sustabdoma paskirtosios įstaigos teisė atlikti tipo įvertinimą, patikrą, kontrolės sistemos įvertinimą ir (arba) patikrinimus, daro įtaką visose paskyrimo srityse vykdomai paskirtosios įstaigos veiklai, paskirtosios įstaigos teisė atlikti tipo įvertinimą, patikrą, kontrolės sistemos įvertinimą ir (arba) patikrinimus sustabdoma visose paskyrimo srityse.

 

29 straipsnis. Paskirtosios įstaigos teisės atlikti tipo įvertinimą, patikrą, kontrolės sistemos įvertinimą ir (arba) patikrinimus sustabdymo panaikinimas

1. Paskirtosios įstaigos teisės atlikti tipo įvertinimą, patikrą, kontrolės sistemos įvertinimą ir (arba) patikrinimus sustabdymas panaikinamas, kai paskirtoji įstaiga ne vėliau kaip per šio įstatymo 28 straipsnio 2 dalyje nurodytą veiklos pažeidimų ir (arba) prašymo, ir (arba) kitų dokumentų trūkumų pašalinimo terminą (jeigu jis nustatomas) pateikia Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotai institucijai:

1) prašymą panaikinti teisės atlikti tipo įvertinimą, patikrą, kontrolės sistemos įvertinimą ir (arba) patikrinimus sustabdymą, jeigu ši įstaigos teisė buvo sustabdyta šio įstatymo 28 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytu pagrindu;

2) dokumentus, patvirtinančius, kad pašalino šio įstatymo 11 straipsnyje nustatytų paskirtosios įstaigos veiklai taikomų reikalavimų pažeidimus, jeigu teisė atlikti tipo įvertinimą, patikrą, kontrolės sistemos įvertinimą ir (arba) patikrinimus buvo sustabdyta šio įstatymo 28 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytu pagrindu;

3) informaciją apie Lietuvos Respublikos atitikties įvertinimo įstatymo nustatyta tvarka priimtą sprendimą, kuriuo panaikinamas paskirtajai įstaigai išduoto akreditavimo pažymėjimo galiojimo sustabdymas, arba apie paskirtajai įstaigai išduotą akreditavimo pažymėjimą, jeigu teisė atlikti tipo įvertinimą, patikrą, kontrolės sistemos įvertinimą ir (arba) patikrinimus buvo sustabdyta šio įstatymo 28 straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodytu pagrindu;

4) papildytą (patikslintą) prašymą ir (arba) kitus dokumentus, jeigu teisė atlikti tipo įvertinimą, patikrą, kontrolės sistemos įvertinimą ir (arba) patikrinimus buvo sustabdyta šio įstatymo 28 straipsnio 1 dalies 4 arba 5 punkte nurodytu pagrindu.

2. Sprendimą panaikinti paskirtosios įstaigos teisės atlikti tipo įvertinimą, patikrą, kontrolės sistemos įvertinimą ir (arba) patikrinimus sustabdymą priima Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija. Šiame sprendime nurodomas paskirtosios įstaigos teisės atlikti tipo įvertinimą, patikrą, kontrolės sistemos įvertinimą ir (arba) patikrinimus sustabdymo panaikinimo pagrindas ir sprendimo apskundimo teismui tvarka.

3. Apie paskirtosios įstaigos teisės atlikti tipo įvertinimą, patikrą, kontrolės sistemos įvertinimą ir (arba) patikrinimus sustabdymo panaikinimą Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija prašyme nurodytu būdu informuoja paskirtąją įstaigą kitą darbo dieną po šio straipsnio 2 dalyje nurodyto sprendimo priėmimo dienos.

 

30 straipsnis. Paskirtosios įstaigos teisės atlikti tipo įvertinimą, patikrą, kontrolės sistemos įvertinimą ir (arba) patikrinimus panaikinimas

1. Paskirtosios įstaigos teisė atlikti tipo įvertinimą, patikrą, kontrolės sistemos įvertinimą ir (arba) patikrinimus panaikinama šiais atvejais:

1) paskirtosios įstaigos prašymu;

2) kai paskirtoji įstaiga per Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatytą terminą nepašalina padarytų šio įstatymo 11 straipsnyje nustatytų reikalavimų pažeidimų, dėl kurių buvo sustabdyta paskirtosios įstaigos teisė atlikti tipo įvertinimą, patikrą, kontrolės sistemos įvertinimą ir (arba) patikrinimus, ir apie šių pažeidimų pašalinimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo nustatyto termino pabaigos nepraneša Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotai institucijai;

3) kai paskirtoji įstaiga, kurios teisė atlikti tipo įvertinimą, patikrą, kontrolės sistemos įvertinimą ir (arba) patikrinimus yra sustabdyta, vykdo veiklą paskyrimo srityje (srityse), kurioje (kuriose) jos teisė tai daryti yra sustabdyta;

4) kai panaikinamas paskirtosios įstaigos akreditavimo pažymėjimo galiojimas;

5) kai paskirtoji įstaiga yra likviduojama ar yra likviduota arba juridinių asmenų ar kitų organizacijų, įsisteigusių kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse ar Europos ekonominės erdvės valstybėse, filialas Lietuvos Respublikoje, kuriam šio įstatymo 27 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka suteikta teisė atlikti tipo įvertinimą, patikrą, kontrolės sistemos įvertinimą ir (arba) patikrinimus, baigia ar baigė veiklą ir yra išregistruoti iš Juridinių asmenų registro;

6) kai paskirtoji įstaiga per Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatytą terminą nepašalino prašymo ir (arba) kitų dokumentų trūkumų, dėl kurių buvo sustabdyta paskirtosios įstaigos teisė atlikti tipo įvertinimą, patikrą, kontrolės sistemos įvertinimą ir (arba) patikrinimus, ir apie pašalintus trūkumus nepranešė Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotai institucijai;

7) kai po juridinio asmens, jo filialo, padalinio teisės atlikti tipo įvertinimą, patikrą, kontrolės sistemos įvertinimą ir (arba) patikrinimus įgijimo šio įstatymo 27 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka paaiškėjo faktų, kad šis juridinis asmuo, jo filialas, padalinys neatitinka šio įstatymo 10 straipsnyje nustatytų reikalavimų.

2. Sprendimą panaikinti paskirtosios įstaigos teisę atlikti tipo įvertinimą, patikrą, kontrolės sistemos įvertinimą ir (arba) patikrinimus priima Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija. Šiame sprendime nurodomas paskirtosios įstaigos teisės atlikti tipo įvertinimą, patikrą, kontrolės sistemos įvertinimą ir (arba) patikrinimus panaikinimo pagrindas ir sprendimo apskundimo teismui tvarka.

3. Apie paskirtosios įstaigos teisės atlikti tipo įvertinimą, patikrą, kontrolės sistemos įvertinimą ir (arba) patikrinimus panaikinimą Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija prašyme nurodytu būdu informuoja paskirtąją įstaigą kitą darbo dieną po šio straipsnio 2 dalyje nurodyto sprendimo priėmimo dienos.

4. Paskirtosios įstaigos, kuri pasibaigia kitu negu likvidavimas įstatymuose nustatytu pagrindu, teisė atlikti tipo įvertinimą, patikrą, kontrolės sistemos įvertinimą ir (arba) patikrinimus nepanaikinama, tačiau ši įstaiga, laikydamasi šio įstatymo 11 straipsnio 11 punkte nustatytų reikalavimų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotai institucijai raštu arba elektroninių ryšių priemonėmis teikia informaciją apie visus veiklos pokyčius ir kitą su vykdoma veikla susijusią informaciją, kuri turi arba gali turėti esminę įtaką jos, kaip paskirtosios įstaigos, teisės vykdyti veiklą paskyrimo srityje galiojimui.

 

AŠTUNTASIS SKIRSNIS

FINANSAVIMAS

 

31 straipsnis. Finansavimas

Šio įstatymo 9 straipsnio 4 ir 5 dalyse nustatyta veikla yra finansuojama iš valstybės biudžeto asignavimų ir (arba) kitų lėšų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-2521, 2019-11-14, paskelbta TAR 2019-11-29, i. k. 2019-19122

 

DEVINTASIS SKIRSNIS

ATSAKOMYBĖ UŽ METROLOGIJOS SRITIES TEISĖS AKTŲ PAŽEIDIMUS

 

32 straipsnis. Atsakomybė už metrologijos srities teisės aktų pažeidimus

1. Šio įstatymo 1 straipsnio 3 dalyje nurodytiems juridiniams asmenims ar kitoms organizacijoms (toliau šiame skirsnyje – juridiniai asmenys) šio įstatymo nustatyta tvarka skiriamos sankcijos už metrologijos srities teisės aktų pažeidimus, nurodytus šio įstatymo 33 straipsnio 1 dalyje.

2. Metrologijos srities teisės aktų pažeidimus padarę fiziniai asmenys atsako pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksą.

 

33 straipsnis. Juridiniams asmenims skiriamos sankcijos metrologijos srities teisės aktų pažeidimus ir atsakomybės taikymo sąlygos

1. Juridiniams asmenims skiriamos sankcijos už šiuos metrologijos srities teisės aktų pažeidimus:

1) už į Matavimo priemonių sąrašą įtrauktų matavimo priemonių, kurių teisinis metrologinis patvirtinimas techninių reglamentų ar kitų metrologijos srities teisės aktų nustatyta tvarka neatliktas arba kurių patikros žymuo ar plomba yra pažeisti, pateikimą rinkai, tiekimą rinkai arba naudojimą teisinio metrologinio reglamentavimo srityse;

2) už fasuotų prekių, kurių produkto kiekis nurodytas įraše ant pakuotės, ar matavimo indų, skirtų gėrimams ir kitiems skysčiams supilti bei matuoti, pateikimą rinkai, tiekimą rinkai arba ženklinimą pažeidžiant šio įstatymo 23 straipsnio reikalavimus;

3) už į Matavimo priemonių sąrašą įtrauktų matavimo priemonių, kurių neatitiktis techniniams reglamentams ar kitiems metrologijos srities teisės aktams nustatyta teisinės metrologinės priežiūros metu, pateikimą rinkai, tiekimą rinkai arba naudojimą teisinio metrologinio reglamentavimo srityse;

4) už parduodant sveriamų, skaičiuojamų, matuojamų arba dozuojamų prekių pateikimą rinkai ar tiekimą rinkai pažeidžiant metrologijos srities teisės aktų reikalavimus;

5) už į Matavimo priemonių sąrašą įtrauktų matavimo priemonių, nenurodytų ūkio subjekto matavimo priemonių sąraše, naudojimą teisinio metrologinio reglamentavimo srityse;

6) už į Matavimo priemonių sąrašą įtrauktų matavimo priemonių naudojimą teisinio metrologinio reglamentavimo srityse nesilaikant gamintojo parengtų techninių matavimo priemonės aprašų;

7) už į Matavimo priemonių sąrašą įtrauktų matavimo priemonių, naudojamų teisinio metrologinio reglamentavimo srityse, tyčinį gadinimą arba šių priemonių ar jų programinės įrangos rodmenų klastojimą.

2. Už šio straipsnio 1 dalies 1–6 punktuose nurodytus pažeidimus juridiniams asmenims skiriamas įspėjimas arba bauda nuo 300 eurų iki 2 procentų juridinio asmens metinių pajamų, gautų praėjusiais finansiniais metais, bet ne daugiau negu 10 000 eurų. Juridiniam asmeniui, kuris veikia trumpiau negu vienus metus, už šio straipsnio 1 dalies 1–6 punktuose nurodytus pažeidimus skiriamas įspėjimas arba bauda nuo 150 eurų iki 2 procentų jo pajamų, gautų einamaisiais finansiniais metais iki pažeidimo nustatymo, bet ne daugiau negu 5 000 eurų.

3. Už šio straipsnio 1 dalies 7 punkte nurodytus pažeidimus juridiniams asmenims skiriama bauda nuo 450 eurų iki 3 procentų juridinio asmens metinių pajamų, gautų praėjusiais finansiniais metais, bet ne daugiau negu 15 000 eurų. Juridiniam asmeniui, veikiančiam trumpiau negu vienus metus, už šio straipsnio 1 dalies 7 punkte nurodytus pažeidimus skiriama bauda nuo 225 eurų iki 3 procentų jo pajamų, gautų einamaisiais finansiniais metais iki pažeidimo nustatymo, bet ne daugiau negu 7 500 eurų.

4. Juridinio asmens metinės pajamos, pagal kurias skaičiuojamas skiriamos baudos dydis, nustatomos pagal paskutinio juridinio asmens sudaryto metinių finansinių ataskaitų rinkinio duomenis. Juridinio asmens, veikiančio trumpiau negu vienus metus, pajamos, pagal kurias skaičiuojamas skiriamos baudos dydis, nustatomos pagal šio juridinio asmens sudaryto tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio už einamųjų finansinių metų laikotarpį iki pažeidimo nustatymo duomenis.

5. Juridiniam asmeniui, kuris Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotai institucijai per šios institucijos nustatytą ne trumpesnį negu 5 darbo dienų terminą nepateikia informacijos apie praėjusių finansinių metų pajamas, skiriama bauda iki 300 eurų už kiekvieną šios informacijos nepateikimo dieną po Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyto termino pabaigos. Trumpiau negu vienus metus veikiančiam juridiniam asmeniui, kuris Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotai institucijai per šios institucijos nustatytą ne trumpesnį negu 5 darbo dienų terminą nepateikia informacijos apie einamųjų finansinių metų pajamas, skiriama bauda iki 150 eurų už kiekvieną šios informacijos nepateikimo dieną po Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyto termino pabaigos.

6. Baudos už šio straipsnio 5 dalyje nurodytą pažeidimą paskyrimas neatleidžia juridinio asmens nuo atitinkamos informacijos pateikimo, taip pat nuo sankcijos už šio straipsnio 1 dalyje nurodytą pažeidimą paskyrimo.

7. Skiriamos baudos dydis nustatomas pagal minimalios ir maksimalios baudų vidurkį. Skiriant baudą, atsižvelgiama į šio įstatymo 34 straipsnyje nurodytas atsakomybę lengvinančias ir (ar) sunkinančias aplinkybes, pažeidimo pobūdį, pažeidimo trukmę ir mastą. Kai yra atsakomybę lengvinančių aplinkybių, bauda mažinama nuo jos vidurkio iki minimalaus dydžio, o kai yra atsakomybę sunkinančių aplinkybių, bauda didinama nuo jos vidurkio iki maksimalaus dydžio. Kai yra ir atsakomybę lengvinančių, ir sunkinančių aplinkybių, bauda skiriama atsižvelgiant į jų kiekį ir reikšmingumą. Baudos dydžio mažinimas ar didinimas turi būti motyvuotas Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos nutarime skirti sankciją.

8. Kartu su sankcija už metrologijos srities teisės aktų pažeidimą juridiniam asmeniui gali būti skiriamas, o už šio straipsnio 1 dalies 7 punkte nurodytą pažeidimą privalo būti skiriamas matavimo priemonės, kaip pažeidimo padarymo įrankio ar priemonės, konfiskavimas. Spręsdama dėl už šio straipsnio 1 dalies 1–6 punktuose nurodytų pažeidimų padarymą skiriamo matavimo priemonės konfiskavimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija atsižvelgia į šio straipsnio 7 dalyje nurodytas ir kitas pažeidimo tyrimui bei nagrinėjimui reikšmingas aplinkybes. Matavimo priemonė konfiskuojama ir konfiskuota matavimo priemonė realizuojama Administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka.

9. Tais atvejais, kai juridinis asmuo padaro šio straipsnio 1 dalyje nurodytą pažeidimą, kuris Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos vertinamas kaip mažareikšmis, tokio pažeidimo tyrimas ar pažeidimo nagrinėjimas nutraukiamas, o juridiniam asmeniui Viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka pareiškiama žodinė pastaba ar pateikiamas rašytinis nurodymas pašalinti pažeidimą.

 

34 straipsnis. Juridinių asmenų atsakomybę lengvinančios ir sunkinančios aplinkybės

1. Skiriant baudą, lengvinančiomis aplinkybėmis yra laikoma tai, kad juridinis asmuo prisipažino padaręs šio įstatymo 33 straipsnio 1 dalyje nurodytą pažeidimą ir padėjo atskleisti pažeidimo aplinkybes, nedelsdamas ėmėsi priemonių pažeidimui ar juo padarytai žalai pašalinti, užkirto kelią neigiamiems pažeidimo padariniams ar atlygino nukentėjusiems asmenims nuostolius. Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija gali ir kitas šioje dalyje nenurodytas aplinkybes pripažinti atsakomybę lengvinančiomis aplinkybėmis.

2. Skiriant baudą, sunkinančiomis aplinkybėmis yra laikoma tai, kad juridinis asmuo šio įstatymo 33 straipsnio 1 dalyje nurodytą pažeidimą padarė pakartotinai, nepraėjus vieniems metams nuo šio įstatymo 36 straipsnio 11 dalies 1 punkte nurodyto nutarimo skirti sankciją įsigaliojimo dienos, tęsė pažeidimą nepaisydamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos įpareigojimo nutraukti pažeidimą, kliudė atlikti tyrimą, slėpė padarytą pažeidimą, pažeidimas padarytas dviejų ar daugiau susitarusių asmenų arba dėl pažeidimo atsirado sunkių padarinių.

 

35 straipsnis. Sankcijų už metrologijos srities teisės aktų pažeidimus skyrimo juridiniams asmenims terminai

Šio įstatymo 33 straipsnyje nurodytos baudos ar įspėjimas turi būti paskirti juridiniam asmeniui ne vėliau kaip per dvejus metus nuo pažeidimo padarymo, o trunkamojo pažeidimo atveju – per dvejus metus nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos.

 

36 straipsnis. Juridinių asmenų padarytų metrologijos srities teisės aktų pažeidimų tyrimo, nagrinėjimo ir sankcijų skyrimo tvarka

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija nagrinėja šio įstatymo 33 straipsnio 1 dalyje nurodytus juridinių asmenų padarytus pažeidimus (toliau šiame straipsnyje – pažeidimai) ir priima šio straipsnio 11 dalyje nurodytus nutarimus.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotai institucijai teisinės metrologinės priežiūros metu nustačius juridinio asmens padarytą pažeidimą, išskyrus pažeidimą, kuris vertinamas kaip mažareikšmis, per vieną mėnesį surašomas metrologijos srities teisės aktų pažeidimo protokolas (toliau – protokolas). Pažeidimus tiria ir protokolus surašo tam įgalioti juridinio asmens veiklos patikrinimus atlikę Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos pareigūnai.

3. Protokole nurodoma jo surašymo data ir vieta; tyrimą atlikusio ir protokolą surašiusio asmens pareigos, vardas, pavardė; duomenys apie atsakomybėn traukiamą juridinį asmenį (pavadinimas, teisinė forma, juridinio asmens kodas, buveinės adresas); pažeidimo padarymo vieta, laikas ir esmė; atsakomybę už juridinio asmens padarytą pažeidimą nustatantis šio įstatymo 33 straipsnio 1 dalies punktas; įrodymai, kuriais grindžiamas pažeidimo padarymas; liudytojų ir nukentėjusiųjų, jeigu jų yra, vardai, pavardės, gyvenamosios vietos ar kiti korespondencijos įteikimo adresai, telefono numeriai; atsakomybėn traukiamo juridinio asmens įgalioto atstovo paaiškinimas dėl pažeidimo, jo aplinkybių (kai atsakomybėn traukiamo juridinio asmens įgaliotas atstovas dalyvavo surašant protokolą); kiti pažeidimui išnagrinėti būtini duomenys; numatoma posėdžio dėl pažeidimo nagrinėjimo data, o numatant pažeidimą nagrinėti žodinio proceso tvarka, – ir laikas, vieta; atsakomybėn traukiamo juridinio asmens teisės, nurodytos šio straipsnio 5 dalyje; atsakomybėn traukiamo juridinio asmens pageidavimu – jo prašymas procesinius dokumentus gauti kitu adresu, negu nurodyta Juridinių asmenų registre, arba elektroninio pristatymo dėžutės adresu per Nacionalinę elektroninių siuntų pristatymo naudojant pašto tinklą informacinę sistemą. Protokolas surašomas dviem egzemplioriais. Protokolą pasirašo jį surašęs asmuo ir atsakomybėn traukiamo juridinio asmens įgaliotas atstovas, išskyrus atvejus, kai protokolas surašytas atsakomybėn traukiamo juridinio asmens įgaliotam atstovui nedalyvaujant. Jeigu atsakomybėn traukiamo juridinio asmens įgaliotas atstovas atsisako pasirašyti protokolą, tai įrašoma protokole. Atsakomybėn traukiamo juridinio asmens įgaliotas atstovas turi teisę pateikti prie protokolo pridedamus paaiškinimus ir pastabas dėl protokolo turinio, taip pat išdėstyti savo atsisakymo pasirašyti protokolą motyvus.

4. Protokolas, surašomas atsakomybėn traukiamo juridinio asmens įgaliotam atstovui nedalyvaujant, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo surašymo momento išsiunčiamas atsakomybėn traukiamam juridiniam asmeniui.

5. Atsakomybėn traukiamas juridinis asmuo, kuriam surašytas protokolas, turi šias teises:

1) pateikti iki protokole nurodytos pažeidimo nagrinėjimo datos rašytinį paaiškinimą dėl pažeidimo ir pastabas dėl protokolo turinio;

2) pateikti įrodymus ir prašymus;

3) nurodyti savo liudytojus;

4) susipažinti su Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos turima pažeidimo medžiaga, daryti šios medžiagos kopijas ar nuorašus, jei tai nepažeidžia įstatymų reikalavimų dėl valstybės, tarnybos, profesinės, komercinės paslapties ar kitų įstatymų saugomų paslapčių, asmens duomenų apsaugos ir (arba) asmens teisės į privataus gyvenimo neliečiamumą užtikrinimo;

5) ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo protokolo įteikimo dienos pateikti motyvuotą prašymą nagrinėti pažeidimą žodinio proceso tvarka.

6. Pažeidimo nagrinėjimas turi būti numatytas ne anksčiau kaip po 15 darbo dienų nuo protokolo įteikimo pažeidimo padarymu įtariamam juridiniam asmeniui dienos. Laikoma, kad juridinio asmens įgaliotam atstovui tinkamai pranešta apie posėdį dėl pažeidimo nagrinėjimo protokolą įteikus pažeidimo padarymu įtariamo juridinio asmens įgaliotam atstovui pasirašytinai arba išsiuntus registruotu paštu Juridinių asmenų registre nurodytu juridinio asmens buveinės adresu (o kai juridinis asmuo nurodo kitą korespondencijos įteikimo adresą, – šiuo nurodytu adresu) ir adresatui įteikus pasirašytinai arba išsiuntus per Nacionalinę elektroninių siuntų pristatymo naudojant pašto tinklą informacinę sistemą juridinio asmens nurodytu elektroninio pristatymo dėžutės adresu. Tuo atveju, kai atsakomybėn traukiamas juridinis asmuo, kuriam įteiktas protokolas, pasinaudoja šio straipsnio 5 dalies 5 punkte numatyta teise prašyti nagrinėti pažeidimą žodinio proceso tvarka, ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija, tenkindama šį prašymą, paskiria kitą posėdžio dėl pažeidimo nagrinėjimo datą, negu nurodyta protokole, administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki šio posėdžio šioje dalyje numatytais būdais įteikiamas šaukimas į posėdį. Šaukime nurodoma pakeista posėdžio dėl pažeidimo nagrinėjimo data.

7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija nagrinėja pažeidimus rašytinio proceso tvarka, išskyrus atvejus, kai atsakomybėn traukiamo juridinio asmens prašymu ar savo iniciatyva priima sprendimą pažeidimą nagrinėti žodinio proceso tvarka, kai būtina išklausyti žodinius pažeidimo nagrinėjimo dalyvių paaiškinimus ar kai pažeidimas gali būti geriau išnagrinėtas žodinio proceso tvarka.

8. Posėdis dėl pažeidimo nagrinėjimo yra viešas, išskyrus atvejus, kai Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija savo iniciatyva arba atsakomybėn traukiamo juridinio asmens ir (ar) kito pažeidimo nagrinėjimo dalyvio prašymu nusprendžia pažeidimą nagrinėti uždarame posėdyje, siekdama apsaugoti valstybės, tarnybos, profesinę, komercinę paslaptį ar kitas įstatymų saugomas paslaptis arba užtikrinti asmens teisę į privataus gyvenimo neliečiamumą ir (ar) asmens duomenų apsaugą.

9. Atsakomybėn traukiamo juridinio asmens atstovas posėdžio dėl pažeidimo nagrinėjimo metu turi teisę susipažinti su posėdyje pateikta tyrimo medžiaga, daryti šios medžiagos kopijas ar nuorašus, jei tai nepažeidžia įstatymų reikalavimų dėl valstybės, tarnybos, profesinės, komercinės paslapties ar kitų įstatymų saugomų paslapčių, asmens duomenų apsaugos ir (arba) asmens teisės į privataus gyvenimo neliečiamumą užtikrinimo, duoti paaiškinimus, pateikti prašymus, teikti įrodymus, užduoti klausimų liudytojams ar nukentėjusiesiems, jeigu posėdžio metu jie yra apklausiami.

10. Nagrinėjant pažeidimą žodinio proceso tvarka, dalyvauja atsakomybėn traukiamo juridinio asmens įgaliotas atstovas. Juridinio asmens įgalioto atstovo neatvykimas į posėdį dėl pažeidimo nagrinėjimo nekliudo pažeidimą nagrinėti jam nedalyvaujant, jeigu jam tinkamai pranešta apie šį posėdį. Prireikus į posėdį dėl pažeidimo nagrinėjimo Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos sprendimu kviečiamas dalyvauti Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos pareigūnas, dėl pažeidimo nukentėję asmenys, suinteresuoti asmenys (valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ar organizacijų atstovai, kiti asmenys, kurių interesai tiesiogiai susiję su nagrinėjamu pažeidimu, ar jų įgalioti atstovai), liudytojai, ekspertai (konsultantai) ar vertėjai.

11. Išnagrinėjusi pažeidimą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija priima vieną iš šių nutarimų:

1) nutarimą skirti sankciją;

2) nutarimą nutraukti pažeidimo teiseną.

12. Nutarimas nutraukti pažeidimo teiseną priimamas, kai yra bent viena iš šių aplinkybių:

1) padaryta veika neturi pažeidimo požymių;

2) panaikinama juridinio asmens atsakomybę nustatanti teisės aktų nuostata;

3) dėl to paties fakto yra priimtas nutarimas skirti sankciją juridiniam asmeniui;

4) pasibaigęs sankcijos skyrimo terminas;

5) sankcija neskiriama šio įstatymo 33 straipsnio 9 dalyje nurodytu atveju;

6) atsakomybėn traukiamas juridinis asmuo yra likviduotas.

13. Nutarime skirti sankciją nurodoma: nutarimą priėmusios institucijos pavadinimas; pažeidimo nagrinėjimo data ir vieta; duomenys apie pažeidėją (pavadinimas, teisinė forma, juridinio asmens kodas, buveinės adresas); posėdžio dėl pažeidimo nagrinėjimo dalyviai; pažeidimo esmė, pažeidimo padarymo aplinkybės ir motyvuotas jų įvertinimas; įrodymai, kuriais grindžiamas nutarimas, ir jų įvertinimas; pažeidėjo paaiškinimai dėl padaryto pažeidimo ir jų įvertinimas; šio įstatymo 33 straipsnio 1 dalies punktas, nustatantis atsakomybę už pažeidėjo padarytą veiką; atsakomybę sunkinančios ir lengvinančios aplinkybės; skiriama sankcija ir jos skyrimo motyvai; kai skiriama bauda, – baudos dydis, sąskaita, į kurią bauda turi būti sumokėta, ir baudos sumokėjimo terminas; nutarimo apskundimo terminai ir tvarka.

14. Nutarime nutraukti pažeidimo teiseną nurodoma: nutarimą priėmusios institucijos pavadinimas; pažeidimo nagrinėjimo data ir vieta; duomenys apie juridinį asmenį (pavadinimas, teisinė forma, juridinio asmens kodas, buveinės adresas); sprendimą nutraukti pažeidimo teiseną pagrindžiančios aplinkybės ir sprendimo nutraukti pažeidimo teiseną priėmimo motyvai, nutarimo apskundimo terminai ir tvarka.

15. Šio straipsnio 11 dalyje nurodytas nutarimas juridinio asmens įgaliotam atstovui įteikiamas pasirašytinai arba ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo nutarimo priėmimo dienos išsiunčiamas registruotu paštu Juridinių asmenų registre nurodytu juridinio asmens buveinės adresu (o kai juridinis asmuo nurodo kitą korespondencijos įteikimo adresą, – šiuo nurodytu adresu) ir adresatui įteikiamas pasirašytinai arba išsiunčiamas per Nacionalinę elektroninių siuntų pristatymo naudojant pašto tinklą informacinę sistemą juridinio asmens nurodytu elektroninio pristatymo dėžutės adresu. Nukentėjusiam asmeniui šio straipsnio 11 dalyje nurodytas nutarimas įteikiamas pasirašytinai arba ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo nutarimo priėmimo dienos išsiunčiamas registruotu paštu protokole nurodytu gyvenamosios vietos ar kitu korespondencijos įteikimo adresu ir įteikiamas adresatui pasirašytinai.

16. Pažeidimą Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija išnagrinėja ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo protokolo įteikimo pažeidimo padarymu įtariamam juridiniam asmeniui dienos.

17. Protokolo formą ir šio protokolo surašymo taisykles tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija.

 

37 straipsnis. Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos nutarimų apskundimas

1. Juridiniai asmenys ir dėl pažeidimo nukentėję asmenys šio įstatymo 36 straipsnio 11 dalyje nurodytus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos nutarimus per trisdešimt dienų nuo šių nutarimų įteikimo dienos gali apskųsti teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

2. Kreipimasis į teismą sustabdo nutarimo skirti sankciją, kuriuo skiriama bauda, vykdymą.

 

38 straipsnis. Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos nutarimų vykdymas

1. Nutarimu skirti sankciją paskirta bauda į valstybės biudžetą sumokama ne vėliau kaip per trisdešimt dienų nuo šio nutarimo įteikimo juridiniam asmeniui dienos. Teismo sprendimu nutarimą skirti sankciją palikus nepakeistą, šiuo nutarimu paskirta bauda sumokama ne vėliau kaip per trisdešimt dienų nuo teismo sprendimo dėl nutarimo skirti sankciją įsiteisėjimo dienos.

2. Motyvuotu juridinio asmens prašymu Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija turi teisę baudos ar jos dalies mokėjimą atidėti iki vienų metų, jeigu sumokėti baudos per šio straipsnio 1 dalyje nurodytą terminą juridinis asmuo negali dėl objektyvių priežasčių.

3. Nutarimas skirti sankciją, kuriuo skiriama bauda, yra vykdomasis dokumentas, vykdomas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka. Šis nutarimas gali būti pateikiamas vykdyti ne vėliau kaip per vienus metus nuo jo priėmimo dienos. Šis terminas pratęsiamas tokiam laikui, kuriam buvo sustabdytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos nutarimo vykdymas, arba laikotarpiui, kuriam, vadovaujantis šio straipsnio 2 dalimi, buvo atidėtas baudos ar jos dalies mokėjimas.

Skirsnio pakeitimai:

Nr. XIII-2521, 2019-11-14, paskelbta TAR 2019-11-29, i. k. 2019-19122

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                       ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

Lietuvos Respublikos

metrologijos įstatymo

priedas

 

ĮGYVENDINAMI EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAI

 

1. 1974 m. gruodžio 19 d. Tarybos direktyva 75/107/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su butelių, naudojamų kaip matavimo talpos, suderinimo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 2 tomas, p. 169).

2. 1976 m. sausio 20 d. Tarybos direktyva 76/211/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su tam tikrų fasuotų produktų komplektavimu pagal masę arba tūrį, suderinimo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 3 tomas, p. 91) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2007 m. rugsėjo 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/45/EB (OL 2007 L 247, p. 17).

3. 1979 m. gruodžio 20 d. Tarybos direktyva 80/181/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su matavimo vienetais, suderinimo ir Direktyvos 71/354/EEB panaikinimo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 6 tomas, p. 3) su paskutiniais pakeitimas, padarytais 2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/3/EB (OL 2009 L 114, p. 10).

4. 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/31/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su neautomatinių svarstyklių tiekimu rinkai, suderinimo (OL 2014 L 96, p. 107).

5. 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/32/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su matavimo priemonių tiekimu rinkai, suderinimo (OL 2014 L 96, p. 149) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2014 m. spalio 31 d. Komisijos deleguotąja direktyva (ES) 2015/13 (OL 2015 L 3, p. 42).

6. 2016 m. kovo 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/799, kuriuo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 165/2014 ir nustatomi tachografų ir jų komponentų konstrukcijos, bandymo, įrengimo, naudojimo ir remonto reikalavimai (OL 2016 L 139, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. vasario 28 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2018/502 (OL 2018 L 85, p. 1).

Punkto pakeitimai:

Nr. XIII-2521, 2019-11-14, paskelbta TAR 2019-11-29, i. k. 2019-19122

 

Priedo pakeitimai:

Nr. XII-2323, 2016-04-21, paskelbta TAR 2016-04-26, i. k. 2016-10427

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. VIII-1660, 2000-05-02, Žin., 2000, Nr. 42-1188 (2000-05-24), i. k. 1001010ISTAIII-1660

Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo 18 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

2.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. X-717, 2006-06-22, Žin., 2006, Nr. 77-2966 (2006-07-14), i. k. 1061010ISTA000X-717

Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo pakeitimo įstatymas

 

3.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-697, 2013-12-19, paskelbta TAR 2014-01-03, i. k. 2014-00019

Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 18, 19, 22, 23 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMAS

 

4.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-948, 2014-06-12, paskelbta TAR 2014-06-19, i. k. 2014-07823

Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 18, 19, 22, 23 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo Nr. XII-697 9 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

5.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-2323, 2016-04-21, paskelbta TAR 2016-04-26, i. k. 2016-10427

Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo Nr. I-1452 2, 9, 12 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas

 

6.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-982, 2018-01-12, paskelbta TAR 2018-01-23, i. k. 2018-01000

Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo Nr. I-1452 pakeitimo įstatymas

 

7.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-2521, 2019-11-14, paskelbta TAR 2019-11-29, i. k. 2019-19122

Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo Nr. I-1452 1, 16, 26, 31 straipsnių, devintojo skirsnio ir priedo pakeitimo įstatymas