Suvestinė redakcija nuo 2017-02-08

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 81-2925, i. k. 1042055ISAK000VA-92

 

Nauja redakcija nuo 2015-06-01:

Nr. VA-34, 2015-05-21, paskelbta TAR 2015-05-22, i. k. 2015-07793

 

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL MOKESČIŲ MOKĖTOJO MOKESTINĖS NEPRIEMOKOS IR NEIŠIEŠKOTOS BAUDOS UŽ ADMINISTRACINĮ NUSIŽENGIMĄ AR JOS DALIES PRIPAŽINIMO BEVILTIŠKOMIS, JŲ REVIZAVIMO BEI APSKAITOS TAISYKLIŲ, MOKESČIŲ MOKĖTOJO MOKESTINĖS NEPRIEMOKOS PRIVERSTINIO IŠIEŠKOJIMO IŠLAIDŲ APSKAIČIAVIMO METODIKOS IR FIZINIŲ ASMENŲ ANKETOS FR0283 FORMOS PATVIRTINIMO

 

2004 m. gegužės 12 d. Nr. VA-92

Vilnius

 

 

Pakeistas teisės akto pavadinimas:

Nr. VA-17, 2017-02-07, paskelbta TAR 2017-02-07, i. k. 2017-02228

 

Vadovaudamasis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 18.11 papunkčiu ir siekdamas nustatyti bendrus mokestinės nepriemokos ir neišieškotos baudos už administracinį teisės pažeidimą ar jos dalies pripažinimo beviltiška, jų revizavimo bei apskaitymo principus, taip pat bendrą mokestinės nepriemokos priverstinio išieškojimo išlaidų apskaičiavimo metodiką:

1. T v i r t i n u pridedamas:

1.1. Mokesčių mokėtojo mokestinės nepriemokos ir neišieškotos baudos už administracinį nusižengimą ar jos dalies pripažinimo beviltiškomis, jų revizavimo bei apskaitos taisykles (toliau – Taisyklės);

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-17, 2017-02-07, paskelbta TAR 2017-02-07, i. k. 2017-02228

 

1.2.    Mokesčių mokėtojo mokestinės nepriemokos priverstinio išieškojimo išlaidų apskaičiavimo metodiką (toliau – Metodika);

1.3. Fizinių asmenų anketos FR0283 formą.

 

2.  Nustatau, kad Taisyklėmis ir Metodika turi vadovautis Valstybinės mokesčių inspekcijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį ir gaunantys darbo užmokestį iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, vykdantys mokestinių nepriemokų ir neišieškotos baudos už administracinį teisės pažeidimą ar jos dalies pripažinimo beviltiška, jų revizavimo bei apskaitymo funkcijas, taip pat mokestinės nepriemokos priverstinio išieškojimo išlaidų apskaičiavimo funkcijas.

 

 

 

Viršininkė                                                                                                  Violeta Latvienė

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos

finansų ministras

Algirdas Butkevičius

2004-05-12

 


 

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų

ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 12 d. įsakymu Nr. VA-92

(Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų

ministerijos viršininko

2017 m. vasario 7 d. įsakymo

Nr. VA-17  redakcija)

 

MOKESČIŲ MOKĖTOJO MOKESTINĖS NEPRIEMOKOS IR NEIŠIEŠKOTOS BAUDOS UŽ ADMINISTRACINĮ nusižengimą AR JOS DALIES PRIPAŽINIMo BEVILTIŠKOMIS, JŲ REVIZAVIMO BEI APSKAITOS TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Mokesčių mokėtojo mokestinės nepriemokos ir neišieškotos baudos už administracinį nusižengimą ar jos dalies pripažinimo beviltiškomis, jų revizavimo bei apskaitos taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (toliau – MAĮ) 113 straipsnio nuostatų įgyvendinimo, mokestinių nepriemokų bei neišieškotų baudų už administracinius nusižengimus ar jų dalies / baudų už administracinius teisės pažeidimus ar jų dalies (toliau – AN bauda) pripažinimo beviltiškomis, jų revizavimo ir apskaitos tvarką.

Pripažįstant beviltiškomis neišieškotas baudas už administracinius teisės pažeidimus ar jų dalis, jas revizuojant ir apskaitant, turi būti vadovaujamasi šių Taisyklių nustatyta tvarka.

2. Visos Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka MAĮ ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

MOKESČIŲ MOKĖTOJO MOKESTINĖS NEPRIEMOKOS IR NEIŠIEŠKOTOS BAUDOS UŽ ADMINISTRACINĮ NUSIŽENGIMĄ AR JOS DALIES PRIPAŽINIMO BEVILTIŠKA TVARKA

 

3. Beviltiška pripažįstama ta mokesčių mokėtojo mokestinė nepriemoka, kuri atitinka MAĮ 113 straipsnio 1 dalyje išdėstytus pagrindus. Beviltiška gali būti pripažįstama ir AN bauda, jeigu ji atitinka MAĮ 113 straipsnio 2 dalyje išdėstytus pagrindus. 

4. Mokestinės nepriemokos ir AN baudos pripažįstamos beviltiškomis mokesčių administratoriaus viršininko (arba jo įgalioto asmens) sprendimu.  

5. Beviltiškomis pripažintoms mokestinėms nepriemokoms bei AN baudoms neteikiama priverstinio išieškojimo pirmenybė ir į jas neatsižvelgiama, planuojant biudžeto pajamas, tačiau, nustačius, kad yra galimybė ir tikslinga mokestinę nepriemoką arba AN baudą priverstinai išieškoti, jos išieškomos.

6. Konkretaus mokesčių mokėtojo mokestinės nepriemokos ir AN baudos pripažinimo beviltiška procedūras vykdo mokesčių administratoriaus administracijos padaliniai, atsakingi už nepriemokų išieškojimo funkcijų vykdymą (toliau – administracijos padaliniai).

7. Pagal MAĮ 113 straipsnio 1 dalies 1 punktą mokestinė nepriemoka pripažįstama beviltiška, jeigu nerasta mokesčių mokėtojo turto arba rastas turtas yra nelikvidus (mažai likvidus).

8. Jeigu administracijos padalinys nustato, kad mokesčių mokėtojo mokestinė nepriemoka atitinka MAĮ 113 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatytus pagrindus, jis informacinėje sistemoje registruoja:

8.1. išvadą, kurioje nurodo, kodėl siūloma pripažinti mokestinę nepriemoką beviltiška;

8.2. mokesčių administratoriaus viršininko sprendimo pripažinti tą mokestinę nepriemoką beviltiška projektą, kuris yra rengiamas dokumentų, patvirtinančių turto neradimo ar rasto turto nelikvidumo faktą (turto neradimo aktai, antstolių pateikti aktai, protokolai bei kiti dokumentai), pagrindu.

9. Sprendimą pripažinti mokestinę nepriemoką beviltiška pagal MAĮ 113 straipsnio 1 dalies 1 punktą pasirašo mokesčių administratoriaus viršininkas (arba jo įgaliotas asmuo).

10. Jeigu administracijos padalinys nustato, kad mokestinė nepriemoka atitinka MAĮ 113 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytą pagrindą, t. y. mokestinė nepriemoka yra mažesnė nei priverstinio išieškojimo išlaidos, kurios yra apskaičiuojamos, vadovaujantis Mokesčių mokėtojo mokestinės nepriemokos priverstinio išieškojimo išlaidų apskaičiavimo metodika, patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 12 d. įsakymu Nr. VA-92 „Dėl Mokesčių mokėtojo mokestinės nepriemokos ir neišieškotos baudos už administracinį nusižengimą ar jos dalies pripažinimo beviltiškomis, jų revizavimo bei apskaitos taisyklių, Mokesčių mokėtojo mokestinės nepriemokos priverstinio išieškojimo išlaidų apskaičiavimo metodikos ir Fizinių asmenų anketos FR0283 formos patvirtinimo“, mokestinės nepriemokos priverstinio išieškojimo veiksmai neinicijuojami.

11. Pagal MAĮ 113 straipsnio 1 dalies 3 punktą mokestinė nepriemoka pripažįstama beviltiška, atsižvelgiant į fizinio asmens sunkią ekonominę (socialinę) padėtį: fiziniam asmeniui reikia valstybės paramos (asmuo yra pensinio amžiaus, neįgalusis, asmeniui reikalingas gydymas, medicininė profilaktika ir reabilitacija, asmuo yra bedarbis, gauna socialinę pašalpą) arba tokia parama jau teikiama ir:

11.1. asmens, jo sutuoktinio ir kitų šeimos narių mėnesio pajamos (jų sumos vidurkis per mėnesį einamaisiais metais arba per paskutinius 6 mėnesius, atskaičius išskaičiuotą gyventojų pajamų mokestį, valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokas), skaičiuojant vienam šeimos nariui, neviršija 80 proc. minimalios mėnesinės algos dydžio;

11.2. asmuo ir / arba jo sutuoktinis turi ne daugiau kaip vieną būstą, kurio normatyvas yra 60 kv. m būsto naudingojo ploto vienam iš sutuoktinių, pridedant 15 kv. m kitam sutuoktiniui; asmuo ir / arba jo sutuoktinis turi ne daugiau kaip vieną žemės sklypą (žemės sklypas, kuriame yra būstas (statinys), nevertinamas kaip atskiras objektas), kurio normatyvai asmeniui: miestuose – 6 arai, miesteliuose ir kaimuose – 25 arai; asmuo ir / arba jo sutuoktinis turi vieną transporto priemonę.

12. Jeigu administracijos padalinys nustato, kad mokestinė nepriemoka atitinka MAĮ 113 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatytus pagrindus, jis, įvertinęs fizinio asmens prašymą dėl mokestinės nepriemokos pripažinimo beviltiška (toliau – prašymas; jei prašymas yra pateiktas) ir kompetentingų institucijų išduotus dokumentus, patvirtinančius, kad fizinis asmuo arba individualios įmonės savininkas, ūkinės bendrijos narys yra sulaukęs pensinio amžiaus, yra neįgalusis, jam reikalingas gydymas, medicininė profilaktika ir reabilitacija arba kad asmuo yra bedarbis, gauna socialinę pašalpą, dokumentus, kuriuose būtų pateikti duomenys apie asmens ir jo šeimos gaunamas pajamas, turimą turtą (reikalingus dokumentus turi pateikti pats mokesčių mokėtojas), taip pat fizinio asmens užpildytą Fizinių asmenų anketos FR0283 formą, patvirtintą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 12 d. įsakymu Nr. VA-92, informacinėje sistemoje registruoja:

12.1. išvadą, kurioje nurodo, kodėl siūloma mokestinę nepriemoką pripažinti beviltiška arba kodėl siūloma mokestinės nepriemokos nepripažinti beviltiška;

12.2. mokesčių administratoriaus viršininko sprendimo pripažinti (nepripažinti) tą mokestinę nepriemoką beviltiška projektą.

13. Sprendimą pripažinti mokestinę nepriemoką beviltiška pagal MAĮ 113 straipsnio 1 dalies 3 punktą pasirašo mokesčių administratoriaus viršininkas (arba jo įgaliotas asmuo).

14. Pagal MAĮ 113 straipsnio 2 dalį AN bauda pripažįstama beviltiška, kai antstolis mokesčių administratoriui grąžina mokesčių administratoriaus sprendimą dėl priverstinio AN baudos išieškojimo su žyma, kad išieškojimas negalimas.     

15. Kai antstolis grąžina sprendimą, administracijos padalinys informacinėje sistemoje registruoja sprendimo pripažinti AN baudą beviltiška projektą, kurį pasirašo mokesčių administratoriaus viršininkas (arba jo įgaliotas asmuo).

 

III SKYRIUS

BEVILTIŠKA PRIPAŽINTOS MOKESTINĖS NEPRIEMOKOS IR NEIŠIEŠKOTOS BAUDOS UŽ ADMINISTRACINĮ NUSIŽENGIMĄ AR JOS DALIES APSKAITA

 

16. Apie tai, kad mokestinė nepriemoka ar AN bauda mokesčių administratoriaus viršininko (arba jo įgalioto asmens) sprendimu yra pripažinta beviltiška, mokesčių mokėtojas neinformuojamas, išskyrus atvejus, kai sprendimas priimamas mokesčių mokėtojo prašymu.

17. Jeigu mokesčių administratoriaus viršininkas (arba jo įgaliotas asmuo) priima sprendimą nepripažinti mokestinės nepriemokos beviltiška pagal mokesčių mokėtojo prašymą, mokesčių mokėtojui kartu su tuo sprendimu turi būti siunčiama ir išvada, pasirašyta mokesčių administratoriaus viršininko (arba jo įgalioto asmens).

18. Visos pripažintos beviltiškomis mokestinės nepriemokos neįtraukiamos į mokesčių administratoriaus pateikiamus duomenis apie bendras mokesčių mokėtojų nepriemokas.

 

IV SKYRIUS

BEVILTIŠKA PRIPAŽINTOS MOKESTINĖS NEPRIEMOKOS BEI NEIŠIEŠKOTOS BAUDOS UŽ ADMINISTRACINĮ NUSIŽENGIMĄ AR JOS DALIES REVIZAVIMO Tvarka

 

19. Mokesčių mokėtojo beviltiškos mokestinės nepriemokos, taip pat AN baudos, kurioms neteikiama priverstinio išieškojimo pirmenybė ir į kurias neatsižvelgiama, planuojant biudžeto pajamas, yra revizuojamos, atsižvelgiant į jų pripažinimo beviltiškomis pagrindą.

20. Jeigu Taisyklių 9, 13 ir 15 punktuose nurodytas sprendimas buvo priimtas, vadovaujantis MAĮ 113 straipsnio 1 dalies 1 ir 3 punktais bei to paties straipsnio 2 dalimi, tai revizuoti šias nepriemokas ir AN baudas privaloma ne rečiau kaip kartą per kalendorinius metus.

21. Jeigu Taisyklių 9 punkte nurodytas sprendimas buvo priimtas, vadovaujantis MAĮ 113 straipsnio 1 dalies 1 punktu, ir, atliekant turto paiešką, nustatoma, kad yra registruotino turto ir yra galimybė išieškoti beviltiška pripažintą mokestinę nepriemoką, informacinėje sistemoje nedelsiant registruojamas mokesčių administratoriaus sprendimo pripažinti netekusiu galios sprendimą pripažinti mokestinę nepriemoką beviltiška projektas, kurį pasirašo mokesčių administratoriaus viršininkas (arba jo įgaliotas asmuo). Mokestinė nepriemoka priskiriama prie išieškotinų mokestinių nepriemokų. Administracijos padalinys sprendime nurodytą mokestinę nepriemoką išieško bendra MAĮ nustatyta mokestinių nepriemokų išieškojimo tvarka.

22. Administracijos padalinys nuolat revizuoja mokestines nepriemokas, kurios atitinka MAĮ 113 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytas sąlygas, t. y. kai mokesčių mokėtojo bendra mokestinė nepriemoka tampa didesnė nei apskaičiuotos priverstinio išieškojimo išlaidos, ši mokestinė nepriemoka išieškoma bendra MAĮ nustatyta mokestinių nepriemokų išieškojimo tvarka.

23. Jeigu Taisyklių 13 punkte nurodytas sprendimas buvo priimtas, vadovaujantis MAĮ 113 straipsnio 1 dalies 3 punktu, ir, atliekant turto paiešką bei įvertinus fizinio asmens ekonominę (socialinę) padėtį, nustatoma, kad atsirado galimybė išieškoti beviltiška pripažintą mokestinę nepriemoką (asmuo pasveiko, neteko neįgalumo, pripažintas darbingu, bedarbis pradėjo dirbti ir gauna darbo užmokestį), informacinėje sistemoje nedelsiant registruojama išvada (prie jos pridėti kompetentingų institucijų išduotus atitinkamus dokumentus, patvirtinančius asmens pasveikimą, neįgalumo netekimą, pripažinimą darbingu ir pan.) ir sprendimo pripažinti netekusiu galios sprendimą pripažinti mokestinę nepriemoką beviltiška projektas, kurį pasirašo mokesčių administratoriaus viršininkas (arba jo įgaliotas asmuo). Administracijos padalinys sprendime nurodytą mokestinę nepriemoką išieško bendra MAĮ nustatyta mokestinių nepriemokų išieškojimo tvarka.

24. Mokesčių administratoriaus viršininkui (arba jo įgaliotam asmeniui) priėmus sprendimą pripažinti netekusiu galios sprendimą pripažinti mokestinę nepriemoką beviltiška pagal MAĮ 113 straipsnio 1 dalies 3 punktą (kai buvo pateiktas mokesčių mokėtojo prašymas), vienas sprendimo egzempliorius kartu su lydraščiu, kuriame išdėstomos minėto sprendimo priėmimo aplinkybės, siunčiamas mokesčių mokėtojui.

25. Jeigu Taisyklių 15 punkte nurodytas sprendimas buvo priimtas, vadovaujantis MAĮ 113 straipsnio 2 dalimi, ir, atliekant turto paiešką bei įvertinus asmens turimą turtą ir pajamas, nustatoma, kad atsirado galimybė išieškoti beviltiška pripažintą AN baudą, informacinėje sistemoje nedelsiant registruojamas mokesčių administratoriaus sprendimo pripažinti netekusiu galios sprendimą pripažinti šią AN baudą beviltiška projektas, kurį pasirašo mokesčių administratoriaus viršininkas (jo įgaliotas asmuo). Administracijos padalinys sprendime nurodytą AN baudą išieško bendra MAĮ nustatyta mokestinių nepriemokų išieškojimo tvarka.

26. Administracijos padalinys sprendime nurodytą AN baudą gali perduoti antstoliui pakartotinai priverstinai išieškoti, netaikydamas 6 mėnesių AN baudos perdavimo priverstinai išieškoti termino, kai pasikeičia AN baudos pripažinimo beviltiška sąlygos – atsiranda turto ar pajamų, iš kurių gali būti vykdomas išieškojimas. 

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

27. Pasikeitus MAĮ, jo nuostatomis turi būti vadovaujamasi iš karto, nelaukiant Taisyklių papildymo ar pakeitimo.

28. Valstybinės mokesčių inspekcijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį ir gaunantys darbo užmokestį iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, pažeidę Taisyklių nuostatas, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. VA-47, 2005-05-13, Žin., 2005, Nr. 63-2262 (2005-05-19), i. k. 1052055ISAK000VA-47

Nr. VA-17, 2017-02-07, paskelbta TAR 2017-02-07, i. k. 2017-02228

 

 


 

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 12 d. įsakymu Nr. VA-92

(Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2015 m. gegužės 21 d. įsakymo   Nr. VA-34 redakcija)

 

MOKESČIŲ MOKĖTOJO MOKESTINĖS NEPRIEMOKOS PRIVERSTINIO

IŠIEŠKOJIMO IŠLAIDŲ APSKAIČIAVIMO METODIKA

 

1. Šios metodikos tikslas, remiantis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 113 straipsnio 1 dalies 2 punkto nuostatomis, nustatyti mokesčių mokėtojo mokestinės nepriemokos priverstinio išieškojimo išlaidų (toliau – Išlaidos) apskaičiavimo tvarką.

2. Priverstinio išieškojimo veiksmai – tai mokesčių administratoriaus nepriemokų išieškojimą vykdančių administracijos padalinių (toliau – NIP) veiksmai, tiesiogiai susiję su mokesčių mokėtojo mokestinės nepriemokos išieškojimu iš turto ir iš sąskaitose kredito įstaigose esančių piniginių lėšų.

3. Vidutinės Išlaidos kiekvienam atskiram priverstinio išieškojimo veiksmui atlikti apskaičiuojamos pagal formulę:

 

VDVK x VDLS,

 

kur:          VDVK – vidutinė NIP valstybės tarnautojo ar darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį ir gaunančio darbo užmokestį iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (toliau – darbuotojas) darbo valandos kaina;

VDLS – vidutinės NIP darbuotojo darbo laiko, reikalingo tam tikram mokesčių mokėtojo mokestinės nepriemokos priverstinio išieškojimo veiksmui atlikti, sąnaudos.

4. VDVK apskaičiuojama taip:

 

VDVK = VI : VDS NIP : DVS,

 

kur:          VI – visos per metus patirtos išlaidos NIP išlaikyti: darbo užmokesčiui (įskaitant ir darbdavio mokamas valstybinio socialinio draudimo įmokas), komunalinėms paslaugoms (elektros energijai, vandeniui, šildymui, telefonams, patalpų nuomai (jei už ją mokama) ir kitiems komunaliniams patarnavimams), naudojamos kompiuterinės įrangos nusidėvėjimo kanceliarinėms prekėms įsigyti, transportui, darbuotojų kvalifikacijos kėlimui, paštui, tarnybinėms komandiruotėms, kitos NIP funkcionavimui užtikrinti patiriamos išlaidos;

VDS NIP – vidutinis NIP darbuotojų skaičius, kuris yra lygus NIP darbuotojų skaičiaus metų sausio 2 d. ir NIP darbuotojų skaičiaus metų gruodžio 31 d. aritmetiniam vidurkiui;

DVS – atitinkamais metais NIP darbuotojų dirbtų darbo valandų skaičius.

5. VDLS apskaičiuojama kaip penkių kontrolinių vienam tam tikram mokesčių mokėtojo mokestinės nepriemokos priverstinio išieškojimo veiksmui atlikti darbo laiko sąnaudų vidurkis. Šiuos matavimus atlieka NIP darbuotojai.

6. Vidutinės Išlaidos kiekvienam atskiram priverstinio išieškojimo veiksmui atlikti einamiesiems metams apskaičiuojamos remiantis praėjusių kalendorinių metų duomenimis kartą per kalendorinius metus, bet ne vėliau kaip iki einamųjų metų sausio 20 dienos.

______________


 

FR0283 forma patvirtinta

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos

Respublikos finansų ministerijos viršininko

2001 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. 236

(Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos

Respublikos finansų ministerijos viršininko

2015 m. gegužės 21 d. įsakymo Nr. VA-34 redakcija)

 

 

 

 

Fizinių asmenų anketa

 

 

I. Anketą užpildančio asmens duomenys:

 

 

 

1. Vardas

 

2. Pavardė

 

 

 

 

3. Asmens kodas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Nuolatinė gyvenamoji vieta

 

 

 

 

5. Telefono Nr.

 

 

 

 

6. Darbovietė ir pareigų pavadinimas

 

 

 

 

7. Šeimos narių skaičius

 

,

iš jų iki 18 metų

 

 

 

 

Pasikeitimai šeimos sudėtyje per pastaruosius 5 metus

 

 

(santuokos, ištuokos ir pan. data)

 

 

8. Gyvenamosios sąlygos:

 

butas

 

nuosavas

Gyvena nuo

 

 

 

 

m.

 

(pažymėti X)

 

namas

 

nuomojamas

 

 

 

 

bendrabutis

 

įsigytas gavus kreditą

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Nuosavybės teise priklausantis kitas turtas, kurį privaloma teisiškai registruoti: ________________

 

__________________________________________________________________________________________________

(pavadinimas, įsigijimo metai, vertė)

 

_____________________________________________________________________________________________________________________                                                                             

 

 

 

 

10. Nuosavybės teise priklausantis ilgalaikis turtas (nebaigta statyba, įrengimai, prietaisai ir pan.), kuriam neprivaloma teisinė registracija __________________________________________________ __________________________________________________________________________________

(pavadinimas, įsigijimo metai, vertė)

___________________________________________________________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________                                                                                                                                                         

 

11. Nuosavybės teise priklausantis finansinis turtas (akcijos, vertybiniai popieriai ir pan.):_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

(pavadinimas, įsigijimo metai, vertė)

___________________________________________________________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

12. Kitas turtas:   lėšos, esančios bankų įstaigose        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(nurodomas        grynieji pinigai 

turima valiuta)    brangenybės

kita

 

 

 

 

 

 

13. Gautos paskolos, sudarytos lizingo (finansinės nuomos) sutartys:

 

Kredito davėjo pavadinimas

Gavimo data

Gauta suma

Grąžinimo terminas

Mėnesio įmoka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lizingo davėjas

Sudarymo

data

Finansuojama 

suma

Nuomos laikotarpis

(nuo iki)                    

Mėnesio įmoka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Suteiktos paskolos tretiesiems asmenims ________________________________________________

____________________________________________________________________________________

(juridinio ir/ar fizinio asmens pavadinimas, suteikimo data, paskolos suma, grąžinimo data, grąžinta suma)

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________                               

 

15. Per praėjusius dvejus ir einamuosius metus parduotas, dovanotas, paskolintas arba kitaip perleistas kilnojamasis ir finansinis turtas:___________________________________________________________

 

 

 

(turto rūšis, kam parduotas, dovanotas, paskolintas ar kitaip perleistas (pavadinimas ir kodas arba vardas, pavardė), kaina)

 

 

 

 

 

 

 

16. Informacija apie narystę tikrosiose ūkinėse bendrijose, komanditinėse ūkinėse bendrijose, kredito

 

unijose ir pan.

 

 

(pavadinimas ir pajaus suma)

 

 

 

 

 

17. Sudarytos draudimo sutartys:

 

 

 

(draudimo rūšis, sutarties sudarymo data ir trukmė, metinė įmoka)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Pajamos* (nurodyti einamųjų ir praėjusių dvejų metų laikotarpio kiekvienų metų bendrą pajamų sumą turima/gauta valiuta):

 

 

 

 

 

m.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Anketą užpildančio asmens sutuoktinio duomenys:

 

 

 

1. Vardas

 

2. Pavardė

 

 

 

 

3. Asmens kodas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Sutuoktinio darbovietė ir pareigų pavadinimas ___________________________________________

 

 

5. Gyvenamosios sąlygos:

 

butas

 

nuosavas

Gyvena nuo

 

 

 

 

m.

 

pažymėti X)

 

namas

 

nuomojamas

 

 

 

 

bendrabutis

 

įsigytas gavus kreditą

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Nuosavybės teise priklausantis kitas turtas, kurį privaloma teisiškai registruoti: _________________

___________________________________________________________________________________                                        

 

(pavadinimas, įsigijimo metai, vertė)

___________________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

 

 

7. Nuosavybės teise priklausantis ilgalaikis turtas (nebaigta statyba, įrengimai, prietaisai ir pan.), kuriam neprivaloma teisinė registracija___________________________________________________

(pavadinimas, įsigijimo metai, vertė)                                                       

 

____________________________________________________________________________________________________________________________

 

______________________________________________________________________________________________________________________

 

8. Nuosavybės teise priklausantis finansinis turtas (akcijos, vertybiniai popieriai, ir pan.): ___________

 

____________________________________________________________________________________________________________________________

(pavadinimas, įsigijimo metai, vertė)

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

 

9. Kitas turtas:      lėšos, esančios bankų įstaigose   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(nurodomas          grynieji pinigai

turima valiuta)      brangenybės

kita

 

10. Gautos paskolos, sudarytos lizingo (finansinės nuomos) sutartys:

 

Kredito davėjo pavadinimas

Gavimo data

Gauta suma

Grąžinimo terminas

Mėnesio įmoka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lizingo davėjas

Sudarymo data

Finansuojama

suma

Nuomos laikotarpis

(nuo iki)

Mėnesio įmoka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Suteiktos paskolos tretiesiems asmenims: _______________________________________________

____________________________________________________________________________________                                                                                                           

(juridinio ir/ar fizinio asmens pavadinimas, suteikimo data, paskolos suma, grąžinimo data, grąžinta suma)

____________________________________________________________________________________

 

 

12. Per praėjusius dvejus ir einamuosius metus parduotas, dovanotas, paskolintas arba kitaip perleistas kilnojamasis ir finansinis turtas: __________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

(turto rūšis, kam parduotas, dovanotas, paskolintas ar kitaip perleistas (pavadinimas ir kodas arba vardas, pavardė), kaina)

_______________________________________________________________________________________________________________________                                                                            

 

 

13. Informacija apie narystę tikrosiose ūkinėse bendrijose, komanditinėse ūkinėse bendrijose, kredito

 

unijose ir pan.

 

(pavadinimas ir pajaus suma)

 

 

 

14. Sudarytos draudimo sutartys: ________________________________________________________

 

(draudimo rūšis, sutarties sudarymo data ir trukmė, metinė įmoka)

____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

15. Pajamos* (nurodyti einamųjų ir praėjusių dvejų metų laikotarpio kiekvienų metų bendrą pajamų sumą turima/gauta valiuta):

 

 

 

 

 

 

 

m.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m.

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Kitų anketą užpildančio asmens šeimos narių duomenys (kiekvieno nario užpildoma atskirai):

 

 

 

1.Vardas

 

2. Pavardė

 

 

 

 

2. Giminystės ryšiai: ___________________________________________________________________

 

 

 

4. Asmens kodas (jei nesuteiktas, tai nurodoma gimimo data)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Gyvenamosios sąlygos:

 

butas

 

nuosavas

Gyvena nuo

 

 

 

 

m.

 

(pažymėti X)

 

namas

 

nuomojamas

 

 

 

 

bendrabutis

 

įsigytas gavus kreditą

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Nuosavybės teise priklausantis kitas turtas, kurį privaloma teisiškai registruoti:

 

 

(pavadinimas, įsigijimo metai, vertė)

 

 

 

 

 

 

 

7. Sudarytos draudimo sutartys:

 

 

(draudimo rūšis, sutarties sudarymo data ir trukmė, metinė įmoka)

 

 

 

 

 

8. Per pastaruosius metus parduotas, dovanotas, paskolintas arba kitaip perleistas kilnojamasis ir

 

finansinis turtas:

 

 

 

 

(turto rūšis, kam parduotas, dovanotas, paskolintas ar kitaip perleistas (pavadinimas ir kodas arba vardas, pavardė), kaina)

 

 

 

 

 

 

 

9. Kitas turtas:

lėšos, esančios bankų įstaigose

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(nurodomas

grynieji pinigai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

turima valiuta)

brangenybės

kita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Pajamos* (nurodyti einamųjų ir praėjusių dvejų metų laikotarpio kiekvienų metų bendrą pajamų sumą turima/gauta valiuta):

 

 

 

 

 

m.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priedas

 

lapų.

 

 

 

Tvirtinu, kad šioje anketoje nurodyti duomenys yra teisingi. Apie atsakomybę už neteisingą duomenų pateikimą Valstybinei mokesčių inspekcijai man žinoma.

 

 

Anketą užpildęs asmuo

 

 

 

 

 

 

(parašas)

 

(vardo raidė, pavardė)

 

Anketos užpildymo data

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o

______________________________________________________________________________________________        

 

* Pajamas sudaro:

SU DARBO SANTYKIAIS AR JŲ ESMĘ ATITINKANČIAIS SANTYKIAIS SUSIJUSIOS PAJAMOS

1)  Su darbo santykiais susijusios pajamos;

2) Individualiosios įmonės savininko, ūkinės bendrijos tikrojo nario iš individualios įmonės (ūkinės bendrijos) arba mažosios bendrijos nario iš mažosios bendrijos gautos pajamos, pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2 straipsnio 34 dalį priskiriamos pajamoms, susijusioms su darbo santykiais;

3) Ligos, motinystės, tėvystės ir motinystės (tėvystės) pašalpos.

SU DARBO SANTYKIAIS AR JŲ ESMĘ ATITINKANČIAIS SANTYKIAIS NESUSIJUSIOS PAJAMOS

1) Palūkanos už vertybinius popierius, indėlius, suteiktas paskolas ir kt.;

2) Nekilnojamojo daikto nuomos pajamos;

3) Kito turto nuomos pajamos;

4) Pajamos iš paskirstytojo pelno (dividendai);

5) Neribotos civilinės atsakomybės vieneto dalyvio pajamos iš pelno po apmokestinimo;

6) Neribotos civilinės atsakomybės vieneto dalyvio pajamos ne iš pelno mokesčiu apmokestinto pelno;

7) Iš žemės ūkio veiklą vykdančios kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) gautos apyvartai proporcingos išmokos;

8) Miško gėrybių pardavimo pajamos;

9) Azartinių lošimų laimėjimų pajamos;

10) Tantjemos;

11) Dovanos;

12) Stipendijos;

13) Pensijos, pensijų anuitetai, rentos;

14) Sporto veiklos pajamos (gautos iš juridinio asmens, nesusijusios su darbo santykiais ir ne iš individualios veiklos);

15) Atlikėjų veiklos pajamos (gautos iš juridinio asmens, nesusijusios su darbo santykiais ir ne iš individualios veiklos);

16) Sporto veiklos pajamos (gautos iš gyventojo, nesusijusios su darbo santykiais ir ne iš individualios veiklos);

17) Atlikėjų veiklos pajamos (gautos iš gyventojo, nesusijusios su darbo santykiais ir ne iš individualios veiklos);

18) Autoriniai atlyginimai (gauti iš juridinio asmens);

19) Honorarai;

20) Autoriniai atlyginimai (gauti iš gyventojo);

21) Pensijų kaupimo išmokos, ne didesnės už sumokėtas įmokas;

22) Gyvybės draudimo išmokos, ne didesnės už sumokėtas;

23) Kitos su darbo santykiais nesusijusios ir ne individualios veiklos pajamos.

Pastaba.

Duomenų apie pajamas už praėjusius metus teikti nebūtina tuo atveju, jei mokesčių mokėtojas yra pateikęs mokesčių administratoriui metines pajamų deklaracijas

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-47, 2005-05-13, Žin., 2005, Nr. 63-2262 (2005-05-19), i. k. 1052055ISAK000VA-47

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 12 d. įsakymo Nr. VA-92 "Dėl Mokesčių mokėtojų mokestinės nepriemokos pripažinimo beviltiška, jos revizavimo bei apskaitos taisyklių ir Mokesčių mokėtojų mokestinės nepriemokos priverstinio išieškojimo išlaidų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-65, 2007-10-05, Žin., 2007, Nr. 106-4363 (2007-10-13), i. k. 1072055ISAK000VA-65

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 12 d. įsakymo Nr. VA-92 "Dėl Mokesčių mokėtojo mokestinės nepriemokos pripažinimo beviltiška, jos revizavimo ir apskaitos taisyklių bei Mokesčių mokėtojo mokestinės nepriemokos priverstinio išieškojimo išlaidų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-34, 2015-05-21, paskelbta TAR 2015-05-22, i. k. 2015-07793

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 12 d. įsakymo Nr.VA-92 ,,Dėl Mokesčių mokėtojo mokestinės nepriemokos pripažinimo beviltiška, jos revizavimo ir apskaitos taisyklių bei Mokesčių mokėtojo mokestinės nepriemokos priverstinio išieškojimo išlaidų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo`` pakeitimo

 

4.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-17, 2017-02-07, paskelbta TAR 2017-02-07, i. k. 2017-02228

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 12 d. įsakymo Nr. VA-92 ,,Dėl Mokesčių mokėtojo mokestinės nepriemokos ir neišieškotos baudos už administracinį teisės pažeidimą ar jos dalies pripažinimo beviltiškomis, jų revizavimo bei apskaitos taisyklių, mokesčių mokėtojo mokestinės nepriemokos priverstinio išieškojimo išlaidų apskaičiavimo metodikos ir fizinių asmenų anketos FR0283 formos patvirtinimo“ pakeitimo