Įsakymas netenka galios 2020-01-02:

Lietuvos transporto saugos administracija, Įsakymas

Nr. 2BE-455, 2019-12-27, paskelbta TAR 2019-12-30, i. k. 2019-21487

Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2013 m. lapkričio 5 d. įsakymo Nr. 4R-241 „Dėl formų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

 

Suvestinė redakcija nuo 2015-12-29 iki 2020-01-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2013, Nr. 116-5836, i. k. 1132217ISAK004R-241

 

CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS

Į S A K Y M A S

 

DĖL FORMŲ PATVIRTINIMO

 

2013 m. lapkričio 5 d. Nr. 4R-241

Vilnius

 

 

Įgyvendindamas 2003 m. lapkričio 20 d. Europos Komisijos reglamento (EB) Nr. 2042/2003 „Dėl orlaivių nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti ir aviacijos produktų, dalių bei prietaisų tinkamumo naudoti ir šias užduotis atliekančių organizacijų bei darbuotojų patvirtinimo“ (OL 2003 m. specialusis leidimas, 7 skyrius, 7 tomas, p. 541) I priedo M dalies M.A.603, M.A.702 punktus su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2010 m. vasario 5 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 127/2010 (OL 2010 L 40, p. 4), M.B.602(a,f), M.B.603(a,b), M.B.702(a,f), AMC M.B.602(f), AMC M.B.702(a,f), AMC M.B.703 punktus, II priedo 145 dalies 145.A.15 punktą su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2010 m. vasario 5 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 127/2010 (OL 2010 L 40, p. 4), 145.B.20 (1,5), 145.B.25(1,2), AMC 145.B.20(1,5) punktus:

1. T v i r t i n u šias pridedamas formas:

1.1. Europos Aviacijos saugos agentūros (toliau – EASA) 2 formą (M IR 145 dalių patvirtinimas);

1.2. EASA 3-145 formą;

1.3. EASA 3-MF formą;

1.4. EASA 4 formą;

1.5. EASA 6 formą;

1.6. EASA 6F formą;

1.7. EASA 13 formą;

1.8. EASA 14 formą.

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios:

2.1. 2010 m. liepos 15 d. Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus įsakymą Nr. 4R-137 „Dėl formų patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 93-4943).

 

 

 

Direktorius                                                                                       Kęstutis Auryla


PATVIRTINTA

Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus

2013 m. lapkričio 5 d.

įsakymu Nr. 4R-241

 

CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJA

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA

M-DALIES F POSKYRIO PATVIRTINIMAS*

Part-M Subpart F Approval

£[] Pradinio patvirtinimo prašymas *

Application for initial grant

£[] Pakeitimo prašymas*

Application for changes

145 DALIES PATVIRTINIMAS*

Part-145 Approval

£[] Pradinio patvirtinimo prašymas *

Application for initial grant

£[] Pakeitimo prašymas*

Application for change

M-DALIES G POSKYRIO PATVIRTINIMAS*

Part-M Subpart G Approval

£[] Pradinio patvirtinimo prašymas  *

Application for initial grant

£[] Pakeitimo prašymas*

Application for change

1. Registruotas pareiškėjo pavadinimas:

Registered name of applicant:

 

 

 

 

 

2. Prekybinis pavadinimas (jeigu skiriasi):

Trading name (if different):

 

 

 

 

 

3. Tvirtinami adresai:

Addresses requiring approval:

 

 

 

 

 

4. Telefonas:

Tel.:

 

Faksas:

Fax:

 

El. paštas:

E-Mail:

 

 

 

 

 

5. Patvirtinimo apimtis susijusi su šiuo prašymu: dėl galimų patvirtinimo variantų F poskyrio/145 dalies organizacijoms žr. 2 psl.:

Scope of  approval relevant to this application: see page 2 for possibilities in the case of a Subpart F / Part-145 approval

 

 

 

 

 

 

6. (Siūlomo*) atsakingojo vadybininko pareigos ir pavardė:

Position and name of the (proposed*) Accountable Manager:

 

 

 

 

 

7. (Siūlomo*) atsakingojo vadybininko parašas:

Signature of the (proposed*) Accountable Manager:

 

 

8. Vieta:

Place:

 

 

 

 

9. Data:

Date:

 

 

 

 

* ištrinti, kai netaikoma

* delete as applicable

EASA 2 forma                                                                                                                                                         Puslapis 1 iš 3

EASA Form 2                                                                                                                                                                Page 1 of 3

 


GALIMOS PATVIRTINIMO APIMTYS

SCOPE OF APPROVAL AVAILABLEKLASĖ

Class

KATEGORIJA

Rating

RIBOJIMAI

Limitation

Bazinė priežiūra

Base

Linijinė priežiūra

Line

ORLAIVIAI

Aircraft

A1 Lėktuvai daugiau kaip 5700 kg

Aeroplanes above 5700 kg

[Ši kategorija rezervuota pagal 145 dalies reikalavimus patvirtintai organizacijai]

[Rating reserved to Maintenance Organisations approved in accordance with Annex II (Part-145)

[Nurodyti orlaivio gamintoją arba grupę, arba seriją, arba tipą, ir/arba techninės priežiūros užduotis]

[State aeroplane manufacturer or group or series or type and/or the maintenance tasks]

Pavyzdys: Airbus A320 serija

Example: Airbus A320 Series

[TAIP/NE]*

[YES/NO]*

[TAIP/NE]*

[YES/NO]*

 

A2 Lėktuvai iki 5700 kg

Aeroplanes 5700 kg and below

[Nurodyti orlaivio gamintoją arba grupę, arba seriją, arba tipą, ir/arba techninės priežiūros užduotis]

[State aeroplane manufacturer or group or series or type and/or the maintenance tasks]

Pavyzdys: DHC-6 Twin Otter serija

Example: DHC-6 Twin Otter Series

[TAIP/NE]*

[YES/NO]*

[TAIP/NE]*

[YES/NO]*

 

A3 Sraigtasparniai

Helicopters

[Nurodyti sraigtasparnio gamintoją arba grupę, arba seriją, arba tipą, ir/arba techninės priežiūros užduotį (-is)]

[State helicopter manufacturer or group or series or type and/or the maintenance task(s)]

Pavyzdys: Robinson R44

Example: Robinson R44

[TAIP/NE]*

[YES/NO]*

[TAIP/NE]*

[YES/NO]*

 

A4 Kiti orlaiviai, nei nurodyta A1, A2, A3

Aircraft other than A1, A2 or A3

[Nurodyti orlaivio seriją, arba tipą, ir/arba techninės priežiūros užduotį (-is)]

[State aircraft series or type and/or the maintenance task(s)]

[TAIP/NE]*

[YES/NO]*

[TAIP/NE]*

[YES/NO]*

VARIKLIAI

Engines

 

B1 Turbininiai

Turbine

[Nurodyti variklio seriją arba tipą, ir/arba techninės priežiūros užduotį (-is)]

[State engine series or type and/or the maintenance task(s)]

Pavyzdys: PT6A serija

Example: PT6A Series

 

 

 

B2 Stūmokliniai

Piston

[Nurodyti variklio gamintoją arba grupę, arba seriją, arba tipą, ir/arba techninės priežiūros užduotį (-is)]

[State engine manufacturer or group or series or type and/or the maintenance task(s)]

 

 

 

B3 Pagalbinė jėgainė

APU

[Nurodyti variklio gamintoją arba grupę, arba seriją, arba tipą, ir/arba techninės priežiūros užduotį (-is)]

[State engine manufacturer or group or series or type and/or the maintenance task(s)]

 

 

EASA 2 forma                                                                                                                                                         Puslapis 2 iš 3

EASA Form 2                                                                                                                                                                Page 2 of 3

 


GALIMOS PATVIRTINIMO APIMTYS

SCOPE OF APPROVAL AVAILABLEKLASĖ

Class

KATEGORIJA

Rating

RIBOJIMAI

Limitation

Bazinė priežiūra

Base

Linijinė priežiūra

Line

KITI KOMPONENTAI, IŠSKYRUS SUKOMPLEKTUOTUS VARIKLIUS ARBA PAGALBINES JĖGAINES

COMPONENTS OTHER THAN COMPLETE ENGINES OR APUS

C1 Oro kondicionavimas ir hermetizavimas

Air Condition and Pressurisation

[Nurodyti orlaivio tipą arba orlaivio gamintoją, arba komponento gamintoją, arba tam tikro komponento ir/arba kryžminę nuorodą į galimų atlikti darbų sąrašą išaiškinime ir/arba techninės priežiūros užduotį (-is)]

[State aircraft type or aircraft manufacturer or component manufacturer or the particular component and/or cross refer to a capability list in the exposition and/or the maintenance task(s).]

Pavyzdys: PT6A kuro kontrolė

Example: PT6A Fuel Control

 

 

C2 Autopilotas

Auto Flight

C3 Ryšiai ir navigacija

Communication and Navigation

C4 Durys-liukai

Doors and Hatches

C5 Elektros įranga ir   apšvietimas

Electrical power & Light

C6 Įranga

Equipment

C7 Variklis-pagalbinė jėgainė

Engine and APU’s

C8 Skrydžio vairai

Flight Controls

C9 Degalai

Fuel

C10 Sraigtasparniai – rotoriai

Helicopter – Rotors

C11 Sraigtasparniai –transmisija

Helicopter – Transmission

C12 Hidraulika

Hydraulic

C13 Indikacijų – įrašymo sistemos

Indicating – Recording systems

C14 Važiuoklė

Landing Gear

C15 Deguonis

Oxygen

C16 Oro sraigtai

Propellers

C17 Pneumatika ir vakuumas

Pneumatic & Vacuum

C18 Apsauga nuo ledo/lietaus/gaisro

Protection ice/rain/fire

C19 Langai

Windows

C20 Struktūra

Structure

C21 Vandens balastas

Water ballast

C22 Varomosios jėgos padidinimas

Propulsion Augmentation

SPECIALIZUOTOS PASLAUGOS Specialised Services

D1 Neardomoji kontrolė

Non Destructive Testing (NDT)

Nurodyti neardomosios kontrolės metodą (-us).

[State particular NDT method(s).]

 

 

EASA 2 forma                                                                                                                                                         Puslapis 3 iš 3

EASA Form 2                                                                                                                                                                Page 3 of 3

_________________


 

PATVIRTINTA

Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus

2015 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. 4R-163

Puslapis    iš   

Page     of  

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKA

 

CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJA

REPUBLIC OF LITHUANIA

 

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

Europos Sąjungos narė

A member of the European Union

 

 

TECHNINĖS PRIEŽIŪROS ORGANIZACIJOS PATVIRTINIMO PAŽYMĖJIMAS

MAINTENANCE ORGANIZATION APPROVAL  CERTIFICATE

Nr.

Reference

LT.MF.XXX

 

Pagal šiuo metu galiojantį Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 ir Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1321/2014 bei atsižvelgdama į toliau nurodytas sąlygas Lietuvos Respublikos civilinės aviacijos administracija patvirtina, kad

(Pursuant to Regulation (EC) No 216/2008 of the European Parliament and of the Council and to Commission Regulation (EC) No 1321/2014 for the time being in force and subject to the condition specified below, the Civil Aviation Administration of Republic of Lithuania hereby certifies)

[Kompanijos pavadinimas ir adresas]

[Company name and address]

kaip techninės priežiūros organizacija pagal Reglamento (EB) Nr. 1321/2014 I priedo (145 dalies) A skyriaus, F poskyrio reikalavimus yra patvirtinta atlikti šio patvirtinimo pažymėjimo priede išvardintų orlaivių, jų komponentų ir prietaisų techninės priežiūros darbus bei išduoti atitinkamus atidavimo naudoti pažymėjimus naudojant aukščiau pateiktą patvirtinimo numerį.

(as a maintenance organization in compliance with Section A, Subpart F of Annex I (Part-M) of Regulation (EC) No 1321/2014, approved to maintain the products, parts and appliances listed in the attached approval schedule and issue related certificates of release to service using the above references.

 

 

SĄLYGOS

CONDITIONS

 

 

1.   Šiuo pažymėjimu leidžiama atlikti tik tuos techninės priežiūros darbus, kurie nurodyti patvirtinto techninės priežiūros organizavimo žinyno, nurodyto Reglamento (EB) Nr. 1321/2014 I priedo (M dalies) A skyriaus F poskyryje, patvirtinimo taikymo srities skyriuje, ir

(This approval is limited to that specified in the scope of work section of the approved maintenance organisation manual as referred to in Section A of Subpart F of Annex I (Part-M), and)

 

 

2.   Šis pažymėjimas įpareigoja laikytis patvirtintame techninės priežiūros organizavimo žinyne numatytos tvarkos ir

(This approval requires compliance with the procedures specified in the approved maintenance organization manual, and)

 

 

3.   Šis patvirtinimas galioja tol, kol patvirtinta techninės priežiūros organizacija atitinka Reglamento (EB) Nr. 1321/2014 I priedo (M dalies) reikalavimus.

(This approval is valid whilst the approved maintenance organization remains in compliance with Annex I (Part-M) of Regulation (EC) No 1321/2014).

 

 

4.   Laikantis nurodytų sąlygų, šis patvirtinimas galioja neribotą laiką, jeigu anksčiau patvirtinimo nebuvo atsisakyta, jis nebuvo pakeistas, jo galiojimas nebuvo sustabdytas arba jis nebuvo atšauktas.

(Subject to compliance with the foregoing conditions, this approval shall remain valid for an unlimited duration unless the approval has previously been surrendered, superseded, suspended or revoked.)

 

Pirmojo išdavimo data:

Date of original issue

 

 

 

Pakeitimo data:

Date of this revision

 

Pakeitimo Nr.:    Revision No

 

 

Pasirašė:

Signed

 

 

 

 

Civilinės aviacijos administracijos vardu:

For the Competent Authority

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

PATVIRTINTA

Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus

2015 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. 4R-163

 

 

Puslapis    iš   

Page     of  

 

 

TECHNINĖS PRIEŽIŪROS ORGANIZACIJOS PATVIRTINIMO PAŽYMĖJIMO PRIEDAS

MAINTENANCE ORGANIZATION APPROVAL  SCHEDULE

 

Nr.

Reference

LT.MF.XXX

 

 

[Kompanijos pavadinimas ir adresas]

[Company name and address]

 

 

 

Klasė

Class

Kategorija

Rating

 

Ribojimai

Limitation

Orlaiviai

(Aircraft)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varikliai

(Engines)

 

 

 

 

Komponentai, išskyrus sukomplektuotus variklius arba pagalbines jėgaines

(Components other than complete engines or APUs)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specializuotos paslaugos

(Specialised services)

 

 

 

 

 

 

 

Šis patvirtinimo pažymėjimas yra ribojamas patvirtinto techninės priežiūros organizavimo žinyno patvirtinimo apimčių skyriuje nurodytais produktais, dalimis ir prietaisais bei paslaugomis,

This approval is limited to the products, parts and appliances and to the activities specified in the scope of work section of the maintenance organisation manual,

 

Nuoroda į techninės priežiūros organizavimo žinyną:

Maintenance Organisation Manual Reference:

 

Pirmojo išdavimo data:

Date of original issue

 

 

Paskutinio pakeitimo patvirtinimo data:

Date of last revision approved:

 

Pakeitimo Nr.: Revision No

 

 

Pasirašė:

Signed

 

 

 

 

 

Civilinės aviacijos administracijos vardu:

For the Competent Authority

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formos pakeitimai:

Nr. 4R-163, 2015-09-18, paskelbta TAR 2015-09-24, i. k. 2015-14141

 


 

PATVIRTINTA

Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus

2015 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. 4R-163

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKA

CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJA

REPUBLIC OF LITHUANIA

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

Europos Sąjungos narė

A member of the European Union

 

 

 

Puslapis    iš  

Page     of  

 

 

 

 

 

 

 

TECHNINĖS PRIEŽIŪROS ORGANIZACIJOS PATVIRTINIMO PAŽYMĖJIMAS

MAINTENANCE ORGANIZATION APPROVAL  CERTIFICATE

 

 

Nr.

Reference

LT.145.XXX

 

Pagal šiuo metu galiojantį Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 ir Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1321/2014 bei atsižvelgdama į toliau nurodytas sąlygas Lietuvos Respublikos civilinės aviacijos administracija patvirtina, kad

(Pursuant to Regulation (EC) No 216/2008 of the European Parliament and of the Council and to Commission Regulation (EC) No 1321/2014 for the time being in force and to the condition specified below, the Civil Aviation Administration of Republic of Lithuania hereby certifies)

[Kompanijos pavadinimas ir adresas]

[Company name and address]

kaip techninės priežiūros organizacija pagal Reglamento (EB) Nr. 1321/2014 II priedo (145 dalies) A skyrių yra patvirtinta atlikti šio patvirtinimo pažymėjimo priede išvardintų orlaivių, jų komponentų ir prietaisų techninės priežiūros darbus bei išduoti atitinkamus atidavimo naudoti pažymėjimus naudojant aukščiau pateiktą patvirtinimo numerį.

(as a maintenance organization in compliance with Section A of Annex II (Part-145) of Regulation (EC) No 1321/2014, approved to maintain products, parts and appliances listed in the attached approval schedule and issue related certificates of release to service using the above references.

 

 

SĄLYGOS

CONDITIONS

 

 

1.     Šiuo pažymėjimu leidžiama atlikti tik tuos techninės priežiūros darbus, kurie nurodyti patvirtinto techninės priežiūros organizavimo vadovo, nurodyto Reglamento (EB) Nr. 1321/2014 II priedo (145 dalies) A skyriuje, patvirtinimo taikymo srities skyriuje.

(This approval is limited to that specified in the scope of approval section of the approved maintenance organisation exposition as referred to in Section A of Annex II (Part-145), and).

 

 

2.   Šis pažymėjimas įpareigoja laikytis patvirtintame techninės priežiūros organizavimo vadove numatytos tvarkos ir

(This approval requires compliance with the procedures specified in the approved maintenance organization exposition, and)

 

 

3.   Šis patvirtinimas galioja tol, kol patvirtinta techninės priežiūros organizacija atitinka Reglamento (EB) Nr. 1321/2014 II priedą (145 dalį).

(This approval is valid whilst the approved maintenance organization remains in compliance with Annex II (Part-145) of Regulation (EC) No 1321/2014).

 

 

4.   Laikantis nurodytų sąlygų, šis patvirtinimas galioja neribotą laiką, jeigu anksčiau patvirtinimo nebuvo atsisakyta, jis nebuvo pakeistas, jo galiojimas nebuvo sustabdytas arba jis nebuvo atšauktas.

(Subject to compliance with the foregoing conditions, this approval shall remain valid for an unlimited duration unless the approval has previously been surrendered, superseded, suspended or revoked.)

 

 

 

 

Pirmojo išdavimo data:

Date of original issue

 

 

 

Pakeitimo data:

Date of this revision

 

Pakeitimo Nr.:    Revision No

 

 

Pasirašė:

Signed

 

 

 

 

Civilinės aviacijos administracijos vardu:

For the Competent Authority

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

PATVIRTINTA

Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus

2015 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. 4R-163

 

 

Puslapis    iš  

Page  of  

 

TECHNINĖS PRIEŽIŪROS ORGANIZACIJOS PATVIRTINIMO PAŽYMĖJIMO PRIEDAS

MAINTENANCE ORGANIZATION APPROVAL  SCHEDULE

 

Nr.

Reference

LT.145.XXX

 

 

[Kompanijos pavadinimas ir adresas]

[Company name and address]

 

 

 

Klasė

Class

Kategorija

Rating

 

Ribojimai

Limitation

 

Bazinė

Base

 

Linijinė

Line

Orlaiviai

(Aircraft)

 

 

Taip/Ne

Yes/No

Taip/Ne

Yes/No

 

 

Taip/Ne

Yes/No

Taip/Ne

Yes/No

 

 

Taip/Ne

Yes/No

Taip/Ne

Yes/No

 

 

Taip/Ne

Yes/No

Taip/Ne

Yes/No

 

 

Taip/Ne

Yes/No

Taip/Ne

Yes/No

 

 

Taip/Ne

Yes/No

Taip/Ne

Yes/No

Varikliai

(Engines)

 

 

 

 

 

 

Kiti komponentai, išskyrus sukomplektuotus variklius arba pagalbines jėgaines

(Components other than complete engines or APUs)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specializuotos paslaugos

(Specialised services)

 

 

 

 

 

 

 

Šis patvirtinimo pažymėjimo priedas yra ribojamas patvirtinto techninės priežiūros organizavimo vadovo patvirtinimo apimčių skyriuje nurodytais produktais, dalimis ir prietaisais bei paslaugomis,

This approval schedule is limited to those products, parts and appliances and to the activities specified in the scope of work section of the maintenance organisation exposition,

Nuoroda į techninės priežiūros organizavimo vadovą:

Maintenance Organisation Exposition Reference:

 

Pirmojo išdavimo data:

Date of original issue

 

 

Paskutinio pakeitimo patvirtinimo data:

Date of last revision approved:

 

Pakeitimo Nr.: Revision No

 

 

Pasirašė:

Signed

 

 

 

 

 

Civilinės aviacijos administracijos vardu:

For the Competent Authority

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formos pakeitimai:

Nr. 4R-163, 2015-09-18, paskelbta TAR 2015-09-24, i. k. 2015-14141

 


PATVIRTINTA

Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus

2013 m. lapkričio 5 d.

įsakymu Nr. 4R-241

 

CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJA

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA

 

Detali informacija apie vadybos darbuotojus, kurie turi būti pripažinti, kaip nurodyta:

Details of Management Personnel required to be accepted as specified in:

£[]   PART 145.A.30

£[]   PART M SUBPART F M.A. 606

£[]   PART M SUBPART G M.A. 706

£[]   PART 147.A.105 (b)

£[]   PART 21.A.145 (c) (2)

£[]   PART 21.A.243 (d)

1. Organizacijos pavadinimas:

Name of the organisation:

 

 

 

2. Asmens vardas ir pavardė:

Name, surname of the person:

 

 

 

3. Pareigos organizacijoje:

Position in the organisation:

 

 

 

4. Kvalifikacija, susijusi su 3 punkte nurodytomis pareigomis:

Qualifications relevant to the item (3) position:

5. Darbo patirtis, susijusi su 3 punkte nurodytomis pareigomis:

Work expierence relevant to the item (3) position:

 

 

Parašas

Signature  ____________________

Asmens, nurodyto 2 punkte

Person’s indicated in the item (2)

Data

Date _____________

Užpildytą šią formą prašom siųsti su nuoroda „konfidencialiai” Civilinės aviacijos administracijai:

On completion, please send this form under confidential cover to:

 

 

Civilinės aviacijos administracija

Rodūnios kelias 2, LT-02188 Vilnius

Lietuva

Pildo CAA

CAA use only

 

Įgalioto CAA darbuotojo, tvirtinančio šį asmenį, vardas, pavardė ir parašas:

Name and signature of authorised CAA staff member accepting this person:

 

 

Parašas

Signature  _______________

 

 

Data

Date _______________

 

Vardas, pavardė

Name, surname      _______________

 

Būstinė

Office _______________

 

EASA 4 forma

EASA Form 4

_________________


 

 

PATVIRTINIMO PAGAL 145 DALIES REIKALAVIMUS

REKOMENDACIJOS ATASKAITA

 

EASA 6 FORMA

 

1 dalis: Bendroji informacija

 

Organizacijos pavadinimas:

 

Patvirtinimo pažymėjimo numeris:

 

Prašoma suteikti kategorija:

 

EASA 3 formos data :

 

FAA FAR 145 Pažymėjimo Nr. (jei taikoma):

 

Įmonės, kurioje atliekamas patikrinimas, adresas:

 

Patikrinimų periodas: nuo – iki

 

Patikrinimo (-ų) data (-os):

 

Patikrinimo numeris (-iai):

 

 

 

 

 

Patikrinimo metu sutikti asmenys:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patikrinimą atlikęs (-ę) CAA darbuotojas (-ai):

Parašas (-ai):

1. Vardas, pavardė

 

2. Vardas, pavardė

 

3. Vardas, pavardė

 

 

 

CAA buveinė: 

Rodūnios kelias 2, Vilnius   

 

 

 

 

EASA 6 formos 1 dalies užpildymo data:

 

 

 

 

 


 

PATVIRTINIMO PAGAL 145 DALIES REIKALAVIMUS

REKOMENDACIJOS ATASKAITA

 

EASA 6 FORMA

 

2 dalis: Atitikties 145 dalies reikalavimams patikrinimo apžvalga

Galima naudoti keturias skiltis žymėti patikrintos organizacijos kategorijai. Kiekvienoje skiltyje, skirtoje 145 dalies punktui, varnele (V) žymėkite langelį, jeigu įsitikinote, kad laikomasi reikalavimo; kryžiuku (x) žymėkite langelį, jeigu reikalavimo nesilaikoma, ir prie langelio nurodykite 4 dalies išvados numerį. Kai punktas netaikomas, įrašykite N/A; arba N/R, kai taikomas, bet netikrintas.

 

Punktas

Tema

 

145.A.25

Patalpoms taikomi reikalavimai

 

 

 

 

 

 

 

145.A.30

Reikalavimai darbuotojams

 

 

 

 

 

 

 

145.A.35

Sertifikuojantis ir B1 ir B2 kategorijų pagalbinis personalas    

 

 

 

 

 

 

 

145.A.36

Tinkamumo skraidyti patikros darbuotojų įrašai

 

 

 

 

 

 

 

145.A.40

Įranga, įrankiai ir medžiagos                      

 

 

 

 

 

 

 

145.A.42

Komponentų priėmimas                 

 

 

 

 

 

 

 

145.A.45

Techninės priežiūros duomenys      

 

 

 

 

 

 

 

145.A.47

Darbų planavimas                         

 

 

 

 

 

 

 

145.A.48

Techninės priežiūros atlikimas

 

 

 

 

 

 

 

145.A.50

Techninės priežiūros darbų sertifikavimas                               

 

 

 

 

 

 

 

145.A.55

Techninės priežiūros ir tinkamumo skraidyti patikros įrašai    

 

 

 

 

 

 

 

145.A.60

Pranešimai apie įvykius                  

 

 

 

 

 

 

 

145.A.65

Saugos ir kokybės politika, TP procedūros ir kokybės sistema                     

 

 

 

 

 

 

 

145.A.70

Techninės priežiūros organizavimo vadovas. Žr. 3 dalį                                     

 

 

 

 

 

 

 

145.A.75

Organizacijos privilegijos                            

 

 

 

 

 

 

 

145.A.80

Organizacijos ribojimai                              

 

 

 

 

 

 

 

145.A.85

Organizacijos pasikeitimai                          

 

 

 

 

 

 

 

145.A.95

Trūkumai          

 

 

 

 

 

 

 

M.A.302

Orlaivio techninės priežiūros programa

 

 

 

 

 

 

 

M.A.304

Modifikacijų ir remontų duomenys

 

 

 

 

 

 

 

M.A.403

Orlaivio defektai

 

 

 

 

 

 

 

M.A.501

Komponentų ir detalių instaliavimas

 

 

 

 

 

 

 

M.A.504

Netinkamų naudoti komponentų kontrolė

 

 

 

 

 

 

 

M.A.710

Tinkamumo skraidyti peržiūra

 

 

 

 

 

 

 

 

Patikrinimą atlikęs (-ę) CAA darbuotojas (-ai):

Parašas (-ai):

1. Vardas, pavardė

 

2. Vardas, pavardė

 

3. Vardas, pavardė

 

 

CAA buveinė: 

Rodūnios kelias 2, Vilnius   

EASA 6 formos 2 dalies užpildymo data:

 


 


PATVIRTINIMO PAGAL 145 DALIES REIKALAVIMUS

REKOMENDACIJOS ATASKAITA

 

EASA 6 FORMA

 

3 dalis: Atitiktis 145.A.70 techninės priežiūros organizavimo vadovo reikalavimams

Varnele (V) žymėkite langelį, jeigu įsitikinote, kad laikomasi reikalavimo; jeigu reikalavimo nesilaikoma, nurodykite
4 dalies išvados numerį arba įrašykite N/A, kai punktas netaikomas; arba N/R, kai taikomas, bet netikrintas.

1 dalis Vadyba

1.1

 

Bendrieji atsakingojo vadybininko įsipareigojimai

1.2

 

Saugos ir kokybės politika

1.3

 

Vadovaujantys darbuotojai

1.4

 

Vadovaujančių darbuotojų pareigos ir atsakomybė

1.5

 

Organizacijos valdymo schema

1.6

 

Sertifikuojančio, B1 ir B2 pagalbinio personalo bei tinkamumo skraidyti patikros personalo sąrašas (Pastaba. Gali būti nurodytas atskiras dokumentas)

1.7

 

Darbo jėgos šaltiniai

1.8

 

Patalpų bendrasis aprašymas (turi apimti ir patalpas, esančias kitais adresais)

1.9

 

Numatoma organizacijos darbo apimtis

1.10

 

Pranešimo CAA tvarka apie organizacijos veiklos / leidimų / vietos / darbuotojų pasikeitimus

1.11

 

Vadovo papildymo tvarka

2 dalis Techninės priežiūros procedūros

2.1

 

Tiekėjo įvertinimo ir subrangovo kontrolės procedūra

2.2

 

Orlaivių komponentų ir medžiagų, gautų iš kitų šaltinių, priėmimas / tikrinimas

2.3

 

Orlaivių komponentų ir medžiagų sandėliavimas, ženklinimas ir atidavimas naudoti

2.4

 

Įrankių ir įrangos priėmimas

2.5

 

Įrankių ir įrangos kalibravimas

2.6

 

Įrankių ir įrangos (tarp jų alternatyvių įrankių) naudojimas

2.7

 

Techninės priežiūros patalpų švaros standartai

2.8

 

Techninės priežiūros instrukcijos ir ryšys su orlaivio / orlaivio komponentų gamintojo instrukcijomis, taip pat jų atnaujinimas ir teikimas darbuotojams

2.9

 

Remonto tvarka

2.10

 

Orlaivio techninės priežiūros programos laikymasis

2.11

 

Tinkamumo skraidyti direktyvų tvarka

2.12

 

Neprivalomų modifikacijų tvarka

2.13

 

Techninės priežiūros dokumentai ir jų pildymas

2.14

 

Techninių įrašų kontrolė

 

 

 


 

PATVIRTINIMO PAGAL 145 DALIES REIKALAVIMUS

REKOMENDACIJOS ATASKAITA

 

EASA 6 FORMA

 

3 dalis: Atitiktis 145.A.70 techninės priežiūros organizavimo vadovo reikalavimams

 

2.15

 

Defektų, nustatytų bazinės techninės priežiūros metu, taisymas

2.16

 

Atidavimo naudoti tvarka

2.17

 

Dokumentai vežėjui

2.18

 

Pranešimai apie defektus CAA / vežėjui / gamintojui

2.19

 

Netinkamo orlaivio komponento grąžinimas į sandėlį

2.20

 

Netinkamo komponento grąžinimas subrangovams

2.21

 

Kompiuterinės techninės priežiūros įrašų sistemos kontrolė

2.22

 

Žmogaus darbo valandų plano pagal planuojamus techninės priežiūros darbus kontrolė

2.23

 

Kritinių užduočių kontrolė

2.24

 

Informacija apie specialiąsias techninės priežiūros procedūras

2.25

 

Techninės priežiūros klaidų aptikimo ir taisymo procedūros

2.26

 

Pamainos / Darbo užduočių perdavimo procedūros

2.27

 

Pranešimų apie techninės priežiūros dokumentų netikslumus ir neaiškumus atitinkamo tipo pažymėjimo turėtojui procedūros

2.28

 

Gamybos planavimo procedūros

2.29

 

Su ELA 1 orlaiviais, nenaudojamais komercinėje veikloje, susijusios tinkamumo skraidyti procedūros ir įrašai

2.30

 

ELA 2 orlaivių, nenaudojamų komercinėje veikloje, techninės priežiūros programos parengimo ir patvirtinimo procedūros

L2 dalis: Papildomos linijinės techninės priežiūros procedūros

L2.1

 

Orlaivio komponentų, įrankių, įrangos ir kt. linijinės techninės priežiūros kontrolė

L2.2

 

Su technine priežiūra / degalų pylimu / ledo šalinimu ir kt. susijusi linijinė techninė priežiūra

L2.3

 

Defektų ir pakartotinių defektų linijinės techninės priežiūros kontrolė

L2.4

 

Techninio žurnalo pildymo linijinė procedūra

L2.5

 

Drauge laikomų dalių ir pasiskolintų detalių linijinė procedūra

L2.6

 

Netinkamų iš orlaivio pašalintų dalių grąžinimo linijinė procedūra

L2.7

 

Kritinių užduočių kontrolės linijinė procedūra

3 dalis: Kokybės sistemos procedūros

3.1

 

Organizacijos procedūrų kokybės auditas

3.2

 

Orlaivio kokybės auditas

3.3

 

Kokybės audito taisomųjų veiksmų procedūra

3.4

 

Sertifikuojančio personalo kvalifikacijos kėlimo ir mokymo procedūra

3.5

 

Sertifikuojančio personalo bylos

 

 

 

 


 

PATVIRTINIMO PAGAL 145 DALIES REIKALAVIMUS

REKOMENDACIJOS ATASKAITA

 

EASA 6 FORMA

 

3 dalis: Atitiktis 145.A.70 techninės priežiūros organizavimo vadovo reikalavimams

 

3.6

 

Kokybės audito personalas

3.7

 

Kvalifikuojantys inspektoriai

3.8

 

Kvalifikuojantys mechanikai

3.9

 

Orlaivio arba komponentų techninės priežiūros užduotims taikomų išimčių proceso kontrolė

3.10

 

Nukrypimų nuo organizacijos procedūrų nuolaidų kontrolė

3.11

 

Specializuotos veiklos (tokios kaip NDT, virinimas ir kt.) kvalifikacijos procedūros

3.12

 

Gamintojo ir kitų techninės priežiūros darbo grupių kontrolė

3.13

 

Žmogaus veiksnio mokymo procedūra

3.14

 

Personalo kompetencijos vertinimas

3.15

 

Mokymo darbo vietoje tvarka, kaip nurodyta 66 dalies (Part-66) III priedo 6-me skyriuje (apsiribojant atveju, kai 145 dalies (Part-145) tvirtinimą ir priežiūrą bei licencijavimą pagal 66 dalį (Part-66) atlieka ta pati kompetentinga valdžios institucija).

3.16

 

Rekomendacijos pateikimas kompetentingai institucijai dėl techninės priežiūros licencijos pagal 66 dalį (Part-66) išdavimo pagal 66.B.105 punktą (apsiribojant atveju, kai 145 dalies (Part-145) tvirtinimą ir priežiūrą bei licencijavimą pagal 66 dalį (Part-66) atlieka ta pati kompetentinga valdžios institucija).

4 dalis: Vežėjai

4.1

 

Vežėjai pagal kontraktą

4.2

 

Vežėjo procedūros / dokumentai

4.3

 

Vežėjo dokumentų pildymas

5 dalis: Priedai

5.1

 

Dokumentų pavyzdžiai

5.2

 

Subrangovų sąrašas

5.3

 

Linijinės techninės priežiūros atlikimo vietų sąrašas

5.4

 

Organizacijų, patvirtintų pagal 145 dalies reikalavimus, sąrašas

 

 

 

 

 

 

 

TPOV nuoroda (leidimas, patvirtinimo data):

 

TPOV pakeitimas (pakeitimas, patvirtinimo data):

 

Patikrinimą atlikęs (-ę) CAA darbuotojas (-ai):

Parašas (-ai):

1. Vardas, pavardė

 

2. Vardas, pavardė

 

CAA buveinė: 

Rodūnios kelias 2, Vilnius   

EASA 6 formos 3 dalies užpildymo data:

 

 


 

PATVIRTINIMO PAGAL 145 DALIES REIKALAVIMUS

REKOMENDACIJOS ATASKAITA

 

EASA 6 FORMA

 

4 dalis: Trūkumų, susijusių su 145 dalies reikalavimais, sąrašas

Kiekvienas 1 ir 2 lygio trūkumas turi būti įrašytas, nežiūrint į tai, ar jis buvo ištaisytas, ar ne, ir jis turi būti su nuoroda į
2 arba 3 dalies reikalavimą. Visi neištaisyti trūkumai turi būti perduoti organizacijai raštu, kad būtų atlikti būtini koreguojantys veiksmai.

 

2 ar 3 dalies nuo-roda

 

 

Patikrinimo numeris, trūkumai:

 

 

LYG I S

Koreguojamieji veiksmai

Ištaisymo terminas

Ištaisymo data

Nuoroda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

PATVIRTINIMO PAGAL 145 DALIES REIKALAVIMUS

REKOMENDACIJOS ATASKAITA

 

EASA 6 FORMA

 

5 dalis: 145 dalies patvirtinimo išdavimo, jo galiojimo laiko pratęsimo arba patvirtinimo keitimo rekomendacija*

 

Organizacijos pavadinimas:

 

Patvirtinimo pažymėjimo nuorodos numeris:

 

Patikrinimo numeris (-iai):

 

Šiai organizacijai rekomenduojama tokia patvirtinimo pagal 145 dalies reikalavimus apimtis:

 

 

 

 

 

 

 

 

Arba rekomenduojama, kad 145 dalies patvirtinimo, nurodyto EASA 3 formoje Nr..................., galiojimo laikas būtų pratęstas:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekomendaciją pateikęs (-ę) CAA darbuotojas (-ai) pavardė (-ės):

Parašas (-ai):

1. Vardas, pavardė

 

2. Vardas, pavardė

 

 

 

CAA buveinė: 

Rodūnios kelias 2, Vilnius   

Rekomendacijos data: 

 

 

 

EASA 6 formos apžvalga (kokybės patikrinimas)

 

 

 

 

 

 

Formos pakeitimai:

Nr. 4R-212, 2015-12-22, paskelbta TAR 2015-12-28, i. k. 2015-20407

 


 

PATVIRTINIMO PAGAL M DALIES F POSKYRIO REIKALAVIMUS

REKOMENDACIJOS ATASKAITA

 

EASA 6F FORMA

 

1 dalis: Bendroji informacija

 

Organizacijos pavadinimas:

 

Patvirtinimo pažymėjimo numeris:

 

Prašoma suteikti kategorija:

 

                           EASA 3 formos data :

 

Kiti turimi patvirtinimai (jei taikoma):

 

Įmonės, kurioje atliekamas patikrinimas, adresas:

 

Patikrinimų periodas: nuo–iki

 

Patikrinimo (-ų) data (-os):

 

Patikrinimo numeris (-iai):

 

 

 

 

 

Patikrinimo metu sutikti asmenys:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patikrinimą atlikęs (-ę) CAA darbuotojas (-ai):

Parašas (-ai):

1. Vardas, pavardė

 

2. Vardas, pavardė

 

3. Vardas, pavardė

 

 

 

CAA buveinė: 

Rodūnios kelias 2, Vilnius   

 

 

 

 

EASA 6F formos 1 dalies užpildymo data:

 

 

 

 

 


 

PATVIRTINIMO PAGAL M DALIES F POSKYRIO REIKALAVIMUS

REKOMENDACIJOS ATASKAITA

 

EASA 6F FORMA

 

2 dalis: Atitikties M dalies F poskyrio reikalavimams patikrinimo apžvalga

Galima naudoti keturias skiltis žymėti patikrintos organizacijos kategorijai. Kiekvienoje skiltyje, skirtoje M dalies F skyriaus punktui, varnele (V) žymėkite langelį, jeigu įsitikinote, kad laikomasi reikalavimo; kryžiuku (x) žymėkite langelį, jeigu reikalavimo nesilaikoma, ir prie langelio nurodykite 4 dalies išvados numerį. Kai punktas netaikomas, įrašykite N/A; arba N/R, kai taikomas, bet netikrintas.

 

Punktas

Tema

 

M.A.603

Patvirtinimo apimtis    

 

 

 

 

 

 

 

M.A.604

Kompanijos techninės priežiūros žinynas (TPOŽ). Žr. 3 dalį    

 

 

 

 

 

 

 

M.A.605

Patalpos 

 

 

 

 

 

 

 

M.A.606

Reikalavimai darbuotojams

 

 

 

 

 

 

 

M.A.607

Sertifikuojantis personalas ir tinkamumo skraidyti patikros darbuotojai

 

 

 

 

 

 

 

M.A.608

Komponentai, įranga ir įrankiai

 

 

 

 

 

 

 

M.A.609

Techninės priežiūros duomenys     

 

 

 

 

 

 

 

M.A.610

Techninės priežiūros užsakymas

 

 

 

 

 

 

 

M.A.611

Techninės priežiūros standartai

 

 

 

 

 

 

 

M.A.612

Orlaivio atidavimo naudoti pažymėjimo išdavimas

 

 

 

 

 

 

 

M.A.613

Komponento atidavimo naudoti pažymėjimo išdavimas

 

 

 

 

 

 

 

M.A.614

Techninės priežiūros ir tinkamumo skraidyti patikros įrašai    

 

 

 

 

 

 

 

M.A.615

Organizacijos privilegijos 

 

 

 

 

 

 

 

M.A.616

Organizacijos peržiūra (patikrinimas)

 

 

 

 

 

 

 

M.A.617

Patvirtintos TP organizacijos pasikeitimai                          

 

 

 

 

 

 

 

M.A.619

Trūkumai          

 

 

 

 

 

 

 

M.A.302

Orlaivio techninės priežiūros programa

 

 

 

 

 

 

 

M.A.304

Modifikacijų ir remontų duomenys

 

 

 

 

 

 

 

M.A.501

Komponentų ir detalių instaliavimas

 

 

 

 

 

 

 

M.A.504

Netinkamų naudoti komponentų kontrolė

 

 

 

 

 

 

 

M.A.710

Tinkamumo skraidyti peržiūra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patikrinimą atlikęs (-ę) CAA darbuotojas (-ai):

Parašas (-ai):

1. Vardas, pavardė

 

2. Vardas, pavardė

 

3. Vardas, pavardė

 

 

CAA buveinė: 

Rodūnios kelias 2, Vilnius   

 

 

EASA 6F formos 2 dalies užpildymo data:

 

 


 

PATVIRTINIMO PAGAL M DALIES F POSKYRIO REIKALAVIMUS

REKOMENDACIJOS ATASKAITA

 

EASA 6F FORMA

 

3 dalis: M dalies F poskyrio techninės priežiūros organizacijos žinynas (TPOŽ)

Kiekvienoje skiltyje, skirtoje M dalies F skyriaus punktui, varnele (V) žymėkite langelį, jeigu įsitikinote, kad laikomasi reikalavimo; kryžiuku (x) žymėkite langelį, jeigu reikalavimo nesilaikoma, ir prie langelio nurodykite 4 dalies išvados numerį. Kai punktas netaikomas, įrašykite N/A; arba N/R, kai taikomas, bet netikrintas.

A dalis:  Bendroji dalis

1.1

 

Turinys

1.2

 

Galiojančių puslapių sąrašas

1.3

 

Įrašai apie vadovo papildymus

1.4

 

Vadovo papildymo tvarka

1.5

 

Vadovo paskirstymas

1.6

 

Atsakingo vadovo pareiškimas

B dalis: Organizacijos apibūdinimas

2.1

 

Organizacijos patvirtinimo apimtis

2.2

 

Bendrasis organizacijos pristatymas

2.3

 

Atsakingųjų pareigūnų vardai ir pareigos

2.4

 

Organizacijos valdymo schema

2.5

 

Sertifikuojantis personalas ir tinkamumo skraidyti patikros personalas

2.6

 

Kitas personalas

2.7

 

Patalpų bendrasis aprašymas (turi apimti ir patalpas, esančias kitais adresais)

2.8

 

Įrankių, įrangos ir medžiagų naudojimas

2.9

 

Techninės priežiūros duomenys    

C dalis: Pagrindinės procedūros

3.1

 

Organizacijos peržiūros procedūros

3.2

 

Mokymų procedūros

3.3

 

Subrangos sutartys specialiesiems techninės priežiūros darbams

3.4

 

Vienkartinio sertifikavimo įgaliojimo išdavimo procedūra

 


 

PATVIRTINIMO PAGAL M DALIES F POSKYRIO REIKALAVIMUS

REKOMENDACIJOS ATASKAITA

 

EASA 6F FORMA

 

3 dalis: M dalies F poskyrio techninės priežiūros organizacijos žinynas (TPOŽ)

D dalis: Darbo procedūros

4.1

 

Techninės priežiūros darbų užsakymų priėmimo procedūra

4.2

 

Techninės priežiūros darbų paketo formavimo ir išleidimo procedūra

4.3

 

Logistikos procedūros

4.4

 

Techninės priežiūros vykdymo procedūros

4.5

 

Atidavimas naudoti – sertifikuojantis personalas

4.6

 

Atidavimas naudoti – priežiūra

4.7

 

Atidavimas naudoti – atidavimo naudoti pažymėjimo išdavimo procedūra

4.8

 

Įrašai

4.9

 

Su ELA 1 orlaiviais, nenaudojamais komercinėje veikloje, susijusios tinkamumo skraidyti procedūros ir įrašai

4.10

 

ELA 2 orlaivių, nenaudojamų komercinėje veikloje, techninės priežiūros programos parengimo ir patvirtinimo procedūros

4.11

 

Specialiosios techninės priežiūros procedūros

4.12

 

Pranešimų apie įvykius procedūra

4.13

 

Techninės priežiūros organizavimo žinyno (TPOŽ) netiesioginio patvirtinimo procedūra

E dalis: Priedai

5.1

 

Dokumentų pavyzdžiai

5.2

 

Subrangovų sąrašas

5.3

 

Techninės priežiūros atlikimo vietų sąrašas

5.4

 

Organizacijų, patvirtintų pagal 145 dalies arba M dalies F skyriaus reikalavimus, sąrašas

 

 

 

TPOŽ nuoroda (leidimas, patvirtinimo data):

 

TPOŽ pakeitimas (pakeitimas, patvirtinimo data):

 

Patikrinimą atlikęs (-ę) CAA darbuotojas (-ai):

Parašas (-ai):

1. Vardas, pavardė

 

2. Vardas, pavardė

 

 

CAA buveinė: 

Rodūnios kelias 2, Vilnius 

EASA 6F formos 3 dalies užpildymo data:

 

 

 

 


 

PATVIRTINIMO PAGAL M DALIES F POSKYRIO REIKALAVIMUS

REKOMENDACIJOS ATASKAITA

 

EASA 6F FORMA

 

4 dalis: Trūkumų, susijusių su M dalies F poskyrio reikalavimais, sąrašas

Kiekvienas 1 ir 2 lygio trūkumas turi būti įrašytas, nežiūrint į tai, ar jis buvo ištaisytas, ar ne, ir turi būti su nuoroda į 2 arba 3 dalies reikalavimą. Visų neištaisytų trūkumų informacija turi būti perduota organizacijai raštu, kad būtų atlikti būtini koreguojantys veiksmai.

 

2 ar 3 dalies nuo-roda

 

 

Patikrinimo numeris, trūkumai:

 

 

LYG I S

Koreguojamieji veiksmai

Ištaisymo terminas

Ištaisymo data

Nuoroda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

PATVIRTINIMO PAGAL M DALIES F POSKYRIO REIKALAVIMUS

REKOMENDACIJOS ATASKAITA

 

EASA 6F FORMA

 

5 dalis: Organizacijos patvirtinimo, tęstinio patvirtinimo ar pakeitimo pagal M dalies F poskyrio reikalavimus rekomendacija

 

Organizacijos pavadinimas:

 

Patvirtinimo pažymėjimo nuorodos numeris:

 

Patikrinimo numeris (-iai):

 

Šiai organizacijai rekomenduojama tokia patvirtinimo pagal M dalies F skyriaus reikalavimus apimtis:

 

 

 

 

 

 

 

 

Arba rekomenduojama, kad M dalies F skyriaus patvirtinimo, nurodyto EASA 3 formoje Nr..................., galiojimo laikas būtų pratęstas:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekomendaciją pateikęs (-ę) CAA darbuotojas (-ai):

Parašas (-ai):

 

1. Vardas, pavardė

 

2. Vardas, pavardė

 

 

 

CAA buveinė: 

Rodūnios kelias 2, Vilnius

Rekomendacijos data: 

 

 

 

EASA 6F formos apžvalga (kokybės patikrinimas)

 

 

 

 

 

Formos pakeitimai:

Nr. 4R-212, 2015-12-22, paskelbta TAR 2015-12-28, i. k. 2015-20407

 


 

PATVIRTINIMO PAGAL M DALIES G POSKYRIO REIKALAVIMUS

REKOMENDACIJOS ATASKAITA

 

EASA 13 FORMA

 

1 dalis: Bendroji informacija

 

Organizacijos pavadinimas:

 

Patvirtinimo pažymėjimo numeris:

 

Prašoma suteikti kategorija:

 

EASA 14 formos arba AOC data* :

 

Kitos turimos patvirtinimo apimtys (jei yra):

 

Įmonės, kurioje atliekamas patikrinimas, adresas:

 

Patikrinimo periodas: nuo–iki

 

Patikrinimo (-ų) data (-os):

 

Patikrinimo numeris (-iai):

 

 

 

 

 

Patikrinimo metu sutikti asmenys:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patikrinimą atlikęs (-ę) CAA darbuotojas (-ai):

Parašas (-ai):

1. Vardas, pavardė

 

2. Vardas, pavardė

 

3. Vardas, pavardė

 

 

 

CAA buveinė: 

Rodūnios kelias 2, Vilnius   

 

 

 

 

13 formos 1 dalies užpildymo data:

 

 

 

 

 


 

PATVIRTINIMO PAGAL M DALIES G POSKYRIO REIKALAVIMUS

REKOMENDACIJOS ATASKAITA

 

EASA 13 FORMA

 

2 dalis: Atitikties M dalies G poskyrio reikalavimams patikrinimo apžvalga

Galima naudoti keturias skiltis žymėti patikrintos organizacijos kategorijai. Kiekvienoje skiltyje, skirtoje M dalies G skyriaus punktui, varnele (V) žymėkite langelį, jeigu įsitikinote, kad laikomasi reikalavimo; kryžiuku (x) žymėkite langelį, jeigu reikalavimo nesilaikoma, ir prie langelio nurodykite 4 dalies išvados numerį. Kai punktas netaikomas, įrašykite N/A; arba N/R, kai taikomas, bet netikrintas.

 

Punktas

Tema

 

M.A.703

Patvirtinimo apimtis                                 

 

 

 

 

 

 

 

M.A.704

Tinkamumo skraidyti tęstinumo vadybos vadovas. Žr. 3 dalį    

 

 

 

 

 

 

 

M.A.705

Patalpos                                      

 

 

 

 

 

 

 

M.A.706

Reikalavimai personalui                                 

 

 

 

 

 

 

 

M.A.707

Tinkamumo skraidyti peržiūros personalas

 

 

 

 

 

 

 

M.A.708

Tinkamumo skraidyti tęstinumo vadyba

 

 

 

 

 

 

 

M.A.201

Įsipareigojimai                  

 

 

 

 

 

 

 

M.A.202

Pranešimai apie įvykius

 

 

 

 

 

 

 

M.A.302

Orlaivio techninės priežiūros programa       

 

 

 

 

 

 

 

M.A.303

Tinkamumo skraidyti direktyvos      

 

 

 

 

 

 

 

M.A.304

Modifikacijų ir remontų duomenys             

 

 

 

 

 

 

 

M.A.305

Orlaivio tinkamumo skraidyti tęstinumo įrašai

 

 

 

 

 

 

 

M.A.306

Operatoriaus techninių įrašų sistema             

 

 

 

 

 

 

 

M.A.307

Orlaivio tinkamumo skraidyti tęstinumo įrašų perdavimas

 

 

 

 

 

 

 

M.A.709

Dokumentai

 

 

 

 

 

 

 

M.A.710

Tinkamumo skraidyti peržiūra         

 

 

 

 

 

 

 

M.A.711

Organizacijos privilegijos                

 

 

 

 

 

 

 

M.A.712

Kokybės sistema                           

 

 

 

 

 

 

 

M.A.7

3

Tinkamumo skraidyti tęstinumo vadybos organizacijos pasikeitimai                               

 

 

 

 

 

 

 

M.A.714

Įrašų saugojimas                  

 

 

 

 

 

 

 

M.A.716

Trūkumai

 

 

 

 

 

 

 

 

Patikrinimą atlikęs (-ę) CAA darbuotojas (-ai):

Parašas (-ai):

1. Vardas, pavardė

 

2. Vardas, pavardė

 

3. Vardas, pavardė

 

 

 

CAA buveinė: 

Rodūnios kelias 2, Vilnius   

 

 

 

 

13 formos 2 dalies užpildymo data:

 

 

2T dalis: Atitikties T dalies reikalavimams patikrinimo apžvalga

Galima naudoti keturias skiltis žymėti patikrintos organizacijos kategorijai. Kiekvienoje skiltyje, skirtoje M dalies G skyriaus punktui, varnele (V) žymėkite langelį, jeigu įsitikinote, kad laikomasi reikalavimo; kryžiuku (x) žymėkite langelį, jeigu reikalavimo nesilaikoma, ir prie langelio nurodykite 4 dalies išvados numerį. Kai punktas netaikomas, įrašykite N/A; arba N/R, kai taikomas, bet netikrintas.

 

Punktas                                              Tema

T.A.201

Įsipareigojimai

 

 

 

 

 

 

 

T.A.704

Tinkamumo skraidyti tęstinumo vadybos vadovas. Žr. 3 dalį

 

 

 

 

 

 

 

T.A.706

Reikalavimai personalui

 

 

 

 

 

 

 

T.A.708

Tinkamumo skraidyti tęstinumo vadyba

 

 

 

 

 

 

 

T.A.709

Dokumentai

 

 

 

 

 

 

 

T.A.711

Organizacijos teisės

 

 

 

 

 

 

 

T.A.712

Kokybės sistema                           

 

 

 

 

 

 

 

T.A.714

Įrašų saugojimas                  

 

 

 

 

 

 

 

T.A.715

Patvirtinimo galiojimo trukmė

 

 

 

 

 

 

 

T.A.716

Trūkumai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patikrinimą atlikęs (-ę) CAA darbuotojas (-ai):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parašas (-ai):

1. Vardas, pavardė

 

2. Vardas, pavardė

 

3. Vardas, pavardė

 

 

 

CAA buveinė: 

Rodūnios kelias 2, Vilnius   

 

 

13 formos 2T dalies užpildymo data:

 

 

 


 

 

PATVIRTINIMO PAGAL M DALIES G POSKYRIO REIKALAVIMUS

REKOMENDACIJOS ATASKAITA

 

EASA 13 FORMA

 

3 dalis: M dalies G poskyrio tinkamumo skraidyti tęstinumo vadybos vadovas (TSTVV)

Varnele (V) žymėkite langelį, jeigu įsitikinote, kad laikomasi reikalavimo; jeigu reikalavimo nesilaikoma, nurodykite 4 dalies išvados numerį arba įrašykite N/A, kai punktas netaikomas; arba N/R, kai taikomas, bet netikrintas.

 

0 dalis: Bendrosios nuostatos

0.1

 

Bendrieji atsakingojo vadybininko įsipareigojimai

0.2

 

Bendroji informacija

0.3

 

Vadovaujantis personalas

0.4

 

Organizacijos valdymo schema

0.5

 

Pranešimo CAA tvarka apie organizacijos veiklos, patvirtinimų, vietos, personalo pasikeitimus

0.6

 

Vadovo papildymo tvarka

1 dalis: Tinkamumo skraidyti tęstinumo vadybos procedūros

1.1

 

Orlaivio techninio žurnalo pildymas ir MEL taikymas (komercinės kategorijos orlaiviams)

Orlaivių tinkamumo skraidyti tęstinumo įrašų sistemos naudojimas (nekomercinių kategorijų orlaiviams)

1.2

 

Orlaivio techninės priežiūros programa – sudarymas, papildymas, tvirtinimas

1.3

 

Resursų ir tinkamumo skraidyti tęstinumo įrašai, atsakomybė, saugojimas ir prieinamumas

1.4

 

Tinkamumo skraidyti direktyvų įgyvendinimas ir kontrolė

1.5

 

Techninės priežiūros programos efektyvumo analizė

1.6

 

Neprivalomos modifikacijos įgyvendinimo procedūra

1.7

 

Esminių modifikacijų standartai

1.8

 

Pranešimai apie gedimus

1.9

 

Inžinerinė veikla

1.10

 

Patikimumo programos

1.11

 

Priešskrydinė patikra

1.12

 

Orlaivio svėrimas

1.13

 

Kontrolinio skrydžio procedūros

2 dalis: Kokybės sistema

2.1

 

Tinkamumo skraidyti tęstinumo kokybės politika, auditų planas ir procedūros

2.2

 

Tinkamumo skraidyti tęstinumo vadybos veiklos priežiūra

2.3

 

Techninės priežiūros programos efektyvumo stebėjimas

2.4

 

Stebėjimas, ar visi techninės priežiūros darbai atliekami atitinkamai patvirtintoje TP organizacijoje

2.5

 

Stebėjimas, ar visi sutartyje numatyti techninės priežiūros darbai atliekami pagal sutartį, įskaitant techninę priežiūrą atliekančius samdomus subrangovus

2.6

 

Personalas, atliekantis kokybės auditus

 

 

 


 

PATVIRTINIMO PAGAL M DALIES G POSKYRIO REIKALAVIMUS

REKOMENDACIJOS ATASKAITA

 

EASA 13 FORMA

 

3 dalis: M dalies G poskyrio tinkamumo skraidyti tęstinumo vadybos vadovas (TSTVV)

 

3 dalis: Pagal sutartį atliekama techninė priežiūra

3.1

 

Techninės priežiūros rangovo atrankos procedūra

3.2

 

Detalus techninės priežiūros rangovų sąrašas

3.3

 

Orlaivio kokybės auditai

4 dalis: Tinkamumo skraidyti peržiūros procedūros

4.1

 

Tinkamumo skraidyti periodinės patikros personalas

4.2

 

Orlaivio dokumentų peržiūra

4.3

 

Fizinis orlaivio inspektavimas

4.4

 

Papildomos procedūros dėl rekomendacijos teikimo CAA importuojant orlaivį

4.5

 

Rekomendacijos teikimas CAA dėl tinkamumo skraidyti periodinės patikros pažymėjimo išdavimo

4.6

 

Tinkamumo skraidyti periodinės patikros pažymėjimo išdavimas

4.7

 

Tinkamumo skraidyti peržiūros dokumentai, atsakomybė, jų saugojimas ir prieinamumas

4B dalis: Leidimo skristi procedūros

4B.1

 

Atitiktis patvirtintoms skrydžio sąlygoms

4B.2

 

Tinkamumo skraidyti tęstinumo vadybos organizacijos Leidimo skristi išdavimas

4B.3

 

Įgaliotieji Leidimo skristi išdavimo asmenys

4B.4

 

Bendradarbiavimas su CAA dėl skrydžio, kai orlaiviui išduodamas leidimas skristi

4B.5

 

Leidimo skristi įrašai, atsakomybė, saugojimas ir prieinamumas

5 dalis: Priedai

5.1

 

Dokumentų pavyzdžiai

5.2

 

Tinkamumo skraidyti peržiūros personalas

5.3

 

Subrangovų, atliekančių darbus pagal M.A.711(a)3 ir AMC M.A.201 (h)1 punktų reikalavimus, sąrašai

5.4

 

Patvirtintų techninės priežiūros organizacijų, su kuriomis sudarytos sutartys, sąrašas

5.5

 

Subrangos sutarčių kopijos (pagal  II priedo prie  AMC M.A.201 (h)1 reikalavimus)

5.6

 

Sutarčių, sudarytų su patvirtintomis techninės priežiūros organizacijomis, kopijos

 

TSTVV nuoroda (leidimas, patvirtinimo data):

 

TSTVV pakeitimas (pakeitimas, patvirtinimo data):

 

Patikrinimą atlikęs (-ę) CAA darbuotojas (-ai):

Parašas (-ai):

1. Vardas, pavardė

 

2. Vardas, pavardė

 

3. Vardas, pavardė

 

CAA buveinė: 

Rodūnios kelias 2, Vilnius 

13 formos 3 dalies užpildymo data:

 

 


 

 

 

PATVIRTINIMO PAGAL M DALIES G POSKYRIO REIKALAVIMUS

REKOMENDACIJOS ATASKAITA

 

EASA 13 FORMA

 

4 dalis: Trūkumų, susijusių su M dalies G poskyrio reikalavimais, sąrašas

Kiekvienas 1 ir 2 lygio trūkumas turi būti įrašytas, nežiūrint į tai, ar jis buvo ištaisytas, ar ne, ir jis turi būti su nuoroda į 2 arba 3 dalies reikalavimą. Visi neištaisyti trūkumai turi būti perduoti organizacijai raštu, kad būtų atlikti būtini koreguojantys veiksmai.

 

2 ar 3 dalies nuo-roda

 

 

Patikrinimo numeris, trūkumai:

 

 

LYG I S

Koreguojamieji veiksmai

Ištaisymo terminas

Ištaisymo data

Nuoroda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINIMO PAGAL M DALIES G POSKYRIO REIKALAVIMUS

REKOMENDACIJOS ATASKAITA

 

EASA 13 FORMA

 

5 dalis: Organizacijos patvirtinimo, tęstinio patvirtinimo ar pakeitimo pagal M dalies G poskyrio reikalavimus rekomendacija

 

Organizacijos pavadinimas:

 

Patvirtinimo pažymėjimo nuorodos numeris:

 

Patikrinimo numeris (-iai):

 

Šiai organizacijai rekomenduojama tokia patvirtinimo pagal M dalies G skyriaus reikalavimus apimtis:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arba rekomenduojama, kad patvirtinimo pagal M dalies G skyriaus reikalavimus, nurodyto EASA 14 formoje Nr..................., galiojimo laikas būtų pratęstas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekomendaciją pateikęs (-ę) CAA darbuotojas (-ai):

Parašas (-ai):

 

1. Vardas, pavardė

 

 

 

 

 

CAA buveinė: 

Rodūnios kelias 2, Vilnius   

Rekomendacijos data: 

 

 

 

13 formos apžvalga (kokybės patikrinimas)

 

 

 

 

 

 

 

Formos pakeitimai:

Nr. 4R-212, 2015-12-22, paskelbta TAR 2015-12-28, i. k. 2015-20407

 


 

LIETUVOS RESPUBLIKA

CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJA

REPUBLIC OF LITHUANIA

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

Europos Sąjungos narė

A member of the European Union

 

TINKAMUMO SKRAIDYTI TĘSTINUMO VADYBOS ORGANIZACIJOS PATVIRTINIMO PAŽYMĖJIMAS

CONTINUING AIRWORTHINESS MANAGEMENT ORGANIZATION APPROVAL  CERTIFICATE

 

Nr.

Reference

LT.MG.XXX (Nr. LT.AOC.XXX)

 

Pagal šiuo metu galiojantį Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 ir Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1321/2014 bei atsižvelgdama į toliau nustatytas sąlygas Lietuvos Respublikos civilinės aviacijos administracija patvirtina, kad:

(Pursuant to Regulation (EC) No 216/2008 of the European Parliament and of the Council and to Commission Regulation (EC) No 1321/2014 for the time being in force and to the condition specified below, the Civil Aviation Administration of Republic of Lithuania hereby certifies):

[Įmonės pavadinimas ir adresas]

[Company name and address]

kaip tinkamumo skraidyti tęstinumo vadybos organizacija pagal Reglamento (EB) Nr. 1321/2014 I priedo (M dalies) A skyriaus
G poskyrį yra patvirtinta užtikrinti orlaivių, išvardytų pridedamoje patvirtinimo specifikacijoje, nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti ir, jei numatyta, po tinkamumo skraidyti patikros, nustatytos I priedo (M dalies) M.A.710 punkte, išduoti rekomendacijas arba tinkamumo skraidyti periodinės patikros pažymėjimus, taip pat, jei numatyta, išduoti skrydžio leidimus, nustatytus to paties reglamento I priedo (M dalies) M.A.711(c) punkte.

(as a continuing airworthiness management organization in compliance with Section A, Subpart G of Annex I (Part-M) of Regulation (EC) No 1321/2014, approved to manage the continuing airworthiness of the aircraft listed in the attached schedule of approval and, when stipulated, to issue recommendations or airworthiness review certificates after an airworthiness review as specified in point M.A.710 of Annex I (Part-M), and, when stipulated, to issue permits to fly as specified in point M.A.711(c) of Annex I (Part-M) of the same regulation.

SĄLYGOS

CONDITIONS

1.    Šio patvirtinimo taikymo sritis apribota taikymo sritimi, nustatyta patvirtinto Tinkamumo skraidyti tęstinumo vadybos vadovo, nurodyto Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 I priedo (M dalies) A skyriaus G poskyryje, patvirtinimo taikymo srities skyriuje.

(This approval is limited to that specified in the scope of approval section of the approved airworthiness management exposition as referred to in Section A, Subpart G of Annex I (Part-M) of Regulation (EU) No 1321/2014).

2.    Pagal šį patvirtinimą privaloma laikytis patvirtintos nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti tęstinumo vadybos vadove nustatytos tvarkos pagal Reglamento (EB) Nr. 1321/2014 I priedą (M dalį) ir, jei taikytina, Va priedą (T dalį).

(This approval requires compliance with the approved continuing airworthiness management exposition procedures specified in the Annex I (Par-M) and, if applicable, Annex Va (Part-T) to Regulation (EU) No 1321/2014).

3.    Šis patvirtinimas galioja tol, kol patvirtinta tinkamumo skraidyti tęstinumo vadybos organizacija atitinka Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 I priedą (M dalį) ir, jei taikytina, Va priedą (T dalį).

(This approval is valid whilst the approved continuing airworthiness management organization remains in compliance with Annex I (Part M), and if applicable, Annex Va (Part-T) to Regulation (EU) No 1321/2014).

4.    Jeigu tinkamumo skraidyti tęstinumo vadybos organizacija, remdamasi savo įdiegta kokybės sistema, sudaro sutartį su viena ar keliomis organizacijomis dėl paslaugų teikimo, šis patvirtinimas tebegalioja, su sąlyga, kad tokia organizacija ar organizacijos vykdys taikomus sutartinius įsipareigojimus.

(Where the continuing airworthiness management organization contracts under its Quality System the service of an/several organization(s), this approval remains valid subject to such organization(s) fulfilling applicable contractual obligations).

5.    Laikantis 1–4 punktuose minėtų sąlygų, šis patvirtinimas galioja neribotą laiką, jeigu patvirtinimo anksčiau nebuvo atsisakyta, jis nebuvo pakeistas, jo galiojimas nebuvo sustabdytas arba jis nebuvo atšauktas. Jei ši forma taip pat taikoma pagal Reglamentą (EB) Nr. 1008/2008 išduotas licencijas turintiems oro vežėjams, oro vežėjo pažymėjimo (AOC) numeris nurodytas kartu su standartiniu numeriu, ir 5 sąlyga keičiama šiomis papildomomis nuostatomis:

(Subject to compliance with the conditions 1 to 4 above, this approval shall remain valid for an unlimited duration unless the approval has previously been surrendered, superseded, suspended or revoked. If this form is also used for licenced air carriers in accordance with Regulation (EC) No 1008/2008, the Air Operator Certificate (AOC) number shall be added to the reference, in addition to the standard number, and the condition 5 shall be replaced by the following extra conditions:).

6.    Šis patvirtinimas nesuteikia teisės naudoti 1 punkte išvardytų tipų orlaivius. Leidimas naudoti orlaivį – oro vežėjo pažymėjimas (AOC).

(This approval does not constitute an authorisation to operate the types of aircraft referred in paragraph 1. The authorization to operate the aircraft is the Air Operator Certificate (AOC)).

7.    Jeigu kompetetinga institucija aiškiai nenurodo kitaip, nutraukus, sustabdžius oro vežėjo pažymėjimo (AOC) galiojimą arba jį atšaukus, šis patvirtinimas iš karto netenka galios AOC nurodytų orlaivių registracijų atžvilgiu.

(Termination, suspension or revocation of the AOC automaticaly invalidates the present approval in relation to the aircraft registrations specified in the AOC, unless otherwise explicitly stated by the competent authority).

8.    Laikantis nurodytų sąlygų, šis patvirtinimas galioja neribotą laiką, jeigu anksčiau patvirtinimo nebuvo atsisakyta, jis nebuvo pakeistas, jo galiojimas nebuvo sustabdytas arba jis nebuvo atšauktas.

(Subject to compliance with the previous conditions, this approval shall remain valid for an unlimited duration unless the approval has previously been surrendered, superseded, suspended or revoked.)

Pirmojo išdavimo data:

Date of original issue

 

 

 

Pasirašė:

Signed

 

 

 

Pakeitimo data:

Date of this revision

 

Pakeitimo Nr.:   

Revision No

 

 

Civilinės aviacijos administracijos vardu:

For the Competent Authority

 

 

Puslapis  iš

Page  of    

 


 

 

EASA 14 forma, 4 leidimas

EASA form 14, Issue 4

 

 

TINKAMUMO SKRAIDYTI TĘSTINUMO VADYBOS ORGANIZACIJOS PATVIRTINIMO SPECIFIKACIJA

CONTINUING AIRWORTHINESS MANAGEMENT ORGANIZATION APPROVAL  SCHEDULE

 

Nr.

Reference

LT.MG.XXX (Nr. LT.AOC.XXX)

 

 

[Kompanijos pavadinimas ir adresas]

[Company name and address]

 

 

Orlaivio tipas / serija / grupė

(Aircraft type/series/group)

Tinkamumo skraidyti patikra

(Airworthiness review authorized)

Leidimų skristi išdavimas

(Permits to fly authorized)

Kompanijos kokybės sistema įdiegta

(Organisation(-s) working under the quality system)

 

Taip / Ne

Yes / No

Taip / Ne

Yes / No

 

 

Taip / Ne

Yes / No

Taip / Ne

Yes / No

 

 

Taip / Ne

Yes / No

Taip / Ne

Yes / No

 

 

Taip / Ne

Yes / No

Taip / Ne

Yes / No

 

 

 

Šios patvirtinimo specifikacijos taikymas apribotas taikymo sritimi, nustatyta patvirtinto Tinkamumo skraidyti tęstinumo vadybos vadovo skyriuje.

This approval schedule is limited to that specified in the scope of approval contained in the approved Continuing Airworthiness Management Exposition section    .

Nuoroda į tinkamumo skraidyti tęstinumo vadybos vadovą:

Continuing Airworthiness Management Exposition Reference

 

Pirmojo išdavimo data:

Date of original issue:

 

 

Pasirašė:

Signed:

 

Paskutinio pakeitimo data:

Date of this revision:

 

Pakeitimo Nr.:

Revision No

 

 

 

Civilinės aviacijos administracijos vardu:

For the Competent Authority:

 

 

 

Puslapis  iš

Page  of    

 

 

 

 

 

 

EASA 14 forma, 4 leidimas

EASA form 14, Issue 4

 

Formos pakeitimai:

Nr. 4R-212, 2015-12-22, paskelbta TAR 2015-12-28, i. k. 2015-20407

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Civilinės aviacijos administracija, Įsakymas

Nr. 4R-163, 2015-09-18, paskelbta TAR 2015-09-24, i. k. 2015-14141

Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2013 m. lapkričio 5 d. įsakymo Nr. 4R-241 „Dėl formų patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Civilinės aviacijos administracija, Įsakymas

Nr. 4R-212, 2015-12-22, paskelbta TAR 2015-12-28, i. k. 2015-20407

Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2013 m. lapkričio 5 d. įsakymo Nr. 4R-241 „Dėl formų patvirtinimo“ pakeitimo"