Suvestinė redakcija nuo 2022-02-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 147-7579, i. k. 1122270ISAK001R-332

 

Nauja redakcija nuo 2016-01-01:

Nr. 1R-387, 2015-12-30, paskelbta TAR 2015-12-31, i. k. 2015-21167

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PROCESINIŲ DOKUMENTŲ PATEIKIMO TEISMUI IR JŲ ĮTEIKIMO ASMENIMS ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ PRIEMONĖMIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2012 m. gruodžio 13 d. Nr. 1R-332

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 1751 straipsniu, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 81 straipsniu, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 24 straipsnio 1 dalimi, 25 straipsnio 1 dalimi, 70 straipsnio 1 dalimi, 74 straipsnio 7 dalimi, 1312 straipsnio 1 dalimi, 1315 straipsnio 2 dalimi, 133 straipsniu, 135 straipsnio 1 dalimi, 158 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 371 straipsnio 3 ir 4 dalimis, Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 569 straipsnio 1 dalimi, 573 straipsnio 4 dalimi, 574 straipsniu, 624 straipsnio 1 dalimi, 647 straipsnio 1 dalimi ir siekdamas, kad elektroninių ryšių priemonėmis teikiami procesiniai dokumentai (elektroninės siuntos) būtų siunčiami ir gaunami per Nacionalinę elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinę sistemą:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 1R-199, 2016-06-30, paskelbta TAR 2016-06-30, i. k. 2016-17935

Nr. 1R-317, 2016-12-23, paskelbta TAR 2016-12-23, i. k. 2016-29442

Nr. 1R-10, 2020-01-09, paskelbta TAR 2020-01-09, i. k. 2020-00261

 

1Tvirtinu Procesinių dokumentų pateikimo teismui ir jų įteikimo asmenims elektroninių ryšių priemonėmis tvarkos aprašą (pridedama) (toliau – aprašas).

2Siūlau:

2.1. pateikiant procesinius dokumentus teismui ir juos įteikiant asmenims elektroninių ryšių priemonėmis vadovautis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 26 d. nutarimo Nr. 914 „Dėl Nacionalinės elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ 5 punktu;

2.2. Lietuvos teismų informacinės sistemos valdytojui sudaryti galimybę procesinius dokumentus pateikti teismui ir juos įteikti asmenims per Lietuvos teismų informacinės sistemos ir Nacionalinės elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinės sistemos integracinę sąsają. Procesinius dokumentus pateikiant teismui ir juos įteikiant per integracinę sąsają mutatis mutandis vadovaujamasi šio aprašo nuostatomis.

 

 

 

L. e. teisingumo ministro pareigas                                   Remigijus Šimašius

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2012 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. 1R-332

(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2015 m. liepos 7 d. įsakymo Nr. 1R-180

redakcija)

 

 

PROCESINIŲ DOKUMENTŲ PATEIKIMO TEISMUI IR JŲ ĮTEIKIMO ASMENIMS ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ PRIEMONĖMIS TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Procesinių dokumentų pateikimo teismui ir jų įteikimo asmenims elektroninių ryšių priemonėmis tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato procesinių dokumentų pateikimo teismui elektroninių ryšių priemonėmis tvarką ir formą ir procesinių dokumentų įteikimo asmenims elektroninių ryšių priemonėmis tvarką ir formą nagrinėjant civilines, administracines, baudžiamąsias ir administracinių nusižengimų bylas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-387, 2015-12-30, paskelbta TAR 2015-12-31, i. k. 2015-21167

Nr. 1R-317, 2016-12-23, paskelbta TAR 2016-12-23, i. k. 2016-29442

 

2. Šiame apraše procesinius dokumentus teikiantis asmuo yra asmuo, kuris, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo ir (ar) Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nuostatomis, turi teisę pateikti teismui procesinius dokumentus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-387, 2015-12-30, paskelbta TAR 2015-12-31, i. k. 2015-21167

Nr. 1R-317, 2016-12-23, paskelbta TAR 2016-12-23, i. k. 2016-29442

 

II SKYRIUS

PROCESINIŲ DOKUMENTŲ PATEIKIMO TEISMUI ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ PRIEMONĖMIS ORGANIZAVIMAS IR ASMENS TAPATYBĖS PATVIRTINIMAS

 

3. Procesiniai dokumentai elektroninių ryšių priemonėmis teismui pateikiami naudojantis Lietuvos teismų informacinės sistemos (toliau – LITEKO) Viešųjų elektroninių paslaugų posistemiu (toliau – VEP posistemis), išskyrus šio aprašo 8–91 punktuose nurodytus atvejus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-387, 2015-12-30, paskelbta TAR 2015-12-31, i. k. 2015-21167

 

4. Asmuo prie LITEKO VEP posistemio paskyros gali prisijungti Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portale, adresu www.e.teismas.lt.

5. Jungdamasis prie LITEKO VEP posistemio paskyros, asmuo privalo patvirtinti savo tapatybę. Asmuo savo tapatybę gali patvirtinti:

5.1. naudodamasis valstybės informacinės sistemos, per kurią asmenims teisės aktų nustatyta tvarka teikiamos institucijų viešosios ir administracinės elektroninės paslaugos, teikiamomis priemonėmis;

5.2. naudodamasis teismo suteiktais asmenį identifikuojančiais prisijungimo duomenimis.

6. Pirmą kartą jungiantis prie LITEKO VEP posistemio šio aprašo 5.2 papunktyje nurodytu būdu, prisijungimo duomenis suteikia teismas, kuriame yra ar gali būti iškelta administracinė byla ar byla nagrinėjama civilinio proceso tvarka, kurioje asmuo yra proceso dalyvis, arba teismas, kuriame nagrinėjama baudžiamoji ar administracinio nusižengimo byla. Suteiktais prisijungimo duomenimis asmuo gali naudotis neribotą laiką.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-387, 2015-12-30, paskelbta TAR 2015-12-31, i. k. 2015-21167

Nr. 1R-317, 2016-12-23, paskelbta TAR 2016-12-23, i. k. 2016-29442

 

7. Fizinis asmuo, prisijungęs prie LITEKO VEP posistemio, paskyroje veikia savo vardu arba kaip kito fizinio ar juridinio asmens atstovas.

8. Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse nurodytais atvejais administracinio nusižengimo protokolas ir kiti procesiniai dokumentai teismui pateikiami per Administracinių nusižengimų registro ir LITEKO integracinę sąsają.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-317, 2016-12-23, paskelbta TAR 2016-12-23, i. k. 2016-29442

 

9. Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse nurodytais atvejais pateikiant skundą teismui dėl institucijos (pareigūno) priimto nutarimo administracinio nusižengimo byloje, skundas elektroniniu būdu teikiamas per Elektroninių paslaugų portalą (https://epaslaugos.ird.lt/). Asmuo savo tapatybę patvirtina naudodamasis valstybės informacinės sistemos, per kurią asmenims teisės aktų nustatyta tvarka teikiamos institucijų viešosios ir administracinės elektroninės paslaugos, teikiamomis priemonėmis arba kitų valstybės informacinių išteklių tapatybės nustatymo paslauga.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-317, 2016-12-23, paskelbta TAR 2016-12-23, i. k. 2016-29442

Nr. 1R-41, 2022-01-31, paskelbta TAR 2022-01-31, i. k. 2022-01614

 

91. Procesiniai dokumentai teismui gali būti pateikiami elektroninių ryšių priemonėmis Teisėjų tarybos nurodytose baudžiamosiose bylose, kurios nagrinėjimo teisme metu vedamos vien elektronine forma.

Papildyta punktu:

Nr. 1R-387, 2015-12-30, paskelbta TAR 2015-12-31, i. k. 2015-21167

 

10. Skundai dėl apylinkių teismų nutarimų ir nutarčių, priimtų nagrinėjant administracinių nusižengimų bylas, teismui pateikiami naudojantis LITEKO VEP posistemiu šio aprašo nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-317, 2016-12-23, paskelbta TAR 2016-12-23, i. k. 2016-29442

 

III SKYRIUS

PROCESINIŲ DOKUMENTŲ PATEIKIMAS TEISMUI ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ PRIEMONĖMIS

 

11. Asmuo elektroninių ryšių priemonėmis teismui gali pateikti procesinius dokumentus.

12. Kai asmuo teikia procesinius dokumentus, susijusius su konkrečios iškeltos bylos nagrinėjimu, jis:

12.1. tais atvejais, kai yra proceso dalyvis, prisijungęs prie LITEKO VEP posistemio paskyros, iš sąrašo pasirenka konkrečią bylą, kurioje teikiami procesiniai dokumentai;

12.2. tais atvejais, kai nėra proceso dalyvis, nurodo bylos, į kurią teikiami procesiniai dokumentai, identifikacinius duomenis.

13Procesiniai dokumentai teismui gali būti pateikiami pildant LITEKO VEP posistemyje esančias procesinių dokumentų formas (šablonus) arba į ją gali būti įkeliami jau parengti procesiniai dokumentai tais formatais, kuriuos palaiko sistema, išskyrus šio aprašo 18, 19 ir 20 punktuose nurodytus procesinius dokumentus.

14. LITEKO VEP posistemis neleidžia asmeniui pateikti procesinių dokumentų teismui, jei nenurodyti duomenys, kurie sistemoje pažymėti kaip privalomi. Apie tai informuojamas dokumentus teikiantis asmuo ir nurodoma, kokių duomenų trūksta. Jei procesiniai dokumentai teikiami pildant procesinių dokumentų formas (šablonus), duomenys vėliau įvedami automatiškai.

15. Procesiniai dokumentai pateikiami teismui, kai dokumentus teikiantis asmuo LITEKO VEP posistemyje patvirtina konkrečių dokumentų siuntimą.

16. Šio aprašo 15 punkte nurodytais atvejais dokumentus teikiančiam asmeniui patvirtinus procesinių dokumentų siuntimą, LITEKO VEP posistemyje automatiškai fiksuojamas jų pateikimo teismui momentas.

17. LITEKO VEP posistemyje teismui pateikti procesiniai dokumentai automatiškai gaunami teismo LITEKO paskyroje.

18. Šio aprašo 8 punkte nurodytais atvejais administracinio nusižengimo protokolą ir kitus procesinius dokumentus teismui pateikia institucija, kurios pareigūnas surašė administracinio nusižengimo protokolą. Elektroninių ryšių priemonėmis teismui perduodami suskaitmeninti administracinio nusižengimo bylos dokumentai. Jeigu yra procesinių dokumentų, kurių originalai yra ne elektroninės formos, taip pat kitais atvejais teismui pareikalavus pateikiami administracinio nusižengimo protokolo ar kitų procesinių dokumentų administracinio nusižengimo byloje originalai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-317, 2016-12-23, paskelbta TAR 2016-12-23, i. k. 2016-29442

 

19. Šio aprašo 9 punkte nurodytu atveju pateikiant skundą dėl institucijos (pareigūno) priimto nutarimo administracinio nusižengimo byloje, Elektroninių paslaugų portale (https://epaslaugos.ird.lt/) užpildomos procesinių dokumentų formos (šablonai) arba įkeliami parengti procesiniai dokumentai tais formatais, kuriuos palaiko sistema. Skundas iš Elektroninių paslaugų portalo pateikiamas į Administracinių nusižengimų registrą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-317, 2016-12-23, paskelbta TAR 2016-12-23, i. k. 2016-29442

Nr. 1R-41, 2022-01-31, paskelbta TAR 2022-01-31, i. k. 2022-01614

 

191. Šio aprašo 91 punkte nurodytu atveju elektroninės formos dokumentus, kuriais inicijuojamas bylos nagrinėjimas teisme, kartu su ikiteisminio tyrimo dokumentais teismui pateikia prokuroras per Integruotos baudžiamojo proceso informacinės sistemos ir LITEKO integracinę sąsają. Jeigu nagrinėti teismui perduodamoje byloje yra ne elektroninės formos dokumentų, taip pat kitais atvejais teismui pareikalavus, teismui pateikiami šių dokumentų originalai.

Papildyta punktu:

Nr. 1R-10, 2020-01-09, paskelbta TAR 2020-01-09, i. k. 2020-00261

 

20. Skundą dėl institucijos (pareigūno) priimto nutarimo administracinio nusižengimo byloje kartu su administracinio nusižengimo byla teismui perduoda nutarimą administracinio nusižengimo byloje priėmusi institucija (pareigūnas) per Administracinių nusižengimų registro ir LITEKO integracinę sąsają. Elektroninių ryšių priemonėmis teismui perduodami suskaitmeninti administracinio nusižengimo bylos dokumentai. Jeigu skundas pateikiamas ne elektroninių ryšių priemonėmis arba administracinio nusižengimo byloje yra procesinių dokumentų, kurių originalai yra ne elektroninės formos, taip pat kitais atvejais teismui pareikalavus teismui pateikiami skundo ir (ar) šių dokumentų originalai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-317, 2016-12-23, paskelbta TAR 2016-12-23, i. k. 2016-29442

 

IV SKYRIUS

PROCESINIŲ DOKUMENTŲ ĮTEIKIMAS ASMENIMS ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ PRIEMONĖMIS

 

21. Jei teisme gauti procesiniai dokumentai turi būti pateikti kitiems proceso dalyviams, atsakingas teismo darbuotojas patikrina, ar, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 1751 straipsnio 9 dalimi, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 81 straipsnio 6 dalimi, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 74 straipsnio 7 dalimi arba Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 573 straipsnio 4 dalimi, adresatas privalo gauti procesinius dokumentus elektroninių ryšių priemonėmis ir yra aktyvi jo LITEKO VEP paskyra, taip pat patikrina, ar adresatas yra pateikęs sutikimą (prašymą) gauti procesinius dokumentus savo LITEKO VEP posistemio paskyroje. Ši nuostata netaikoma baudžiamosiose bylose, kurios nėra Teisėjų tarybos nurodytos kaip baudžiamosios bylos, nagrinėjimo teisme metu vedamos elektronine forma, ir Teisėjų tarybos nurodytose baudžiamosiose bylose, kurios vedamos vien elektronine forma, įteikiant procesinius dokumentus prokurorams, kuriems procesiniai dokumentai įteikiami per Informacinės prokuratūros sistemos ir LITEKO integracinę sąsają, taip pat administracinių nusižengimų bylose įteikiant procesinius dokumentus Administracinių nusižengimų registro tvarkytojams, kuriems procesiniai dokumentai įteikiami per Administracinių nusižengimų registro ir LITEKO integracinę sąsają.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-387, 2015-12-30, paskelbta TAR 2015-12-31, i. k. 2015-21167

Nr. 1R-199, 2016-06-30, paskelbta TAR 2016-06-30, i. k. 2016-17935

Nr. 1R-317, 2016-12-23, paskelbta TAR 2016-12-23, i. k. 2016-29442

Nr. 1R-10, 2020-01-09, paskelbta TAR 2020-01-09, i. k. 2020-00261

 

22. Jei adresatas privalo gauti procesinius dokumentus elektroninių ryšių priemonėmis arba yra pateikęs sutikimą gauti procesinius dokumentus savo LITEKO VEP posistemio paskyroje ir jo LITEKO VEP posistemio paskyra yra aktyvi, atsakingas teismo darbuotojas išsiunčia procesinius dokumentus į adresato LITEKO VEP posistemio paskyrą. Apie tai proceso dalyvis informuojamas elektroniniu pranešimu savo LITEKO VEP posistemio paskyroje ir nurodytu elektroniniu paštu. Patvirtinus dokumentų siuntimą LITEKO VEP posistemyje automatiškai fiksuojamas jų išsiuntimo momentas.

23. Jei adresatas privalo procesinius dokumentus gauti elektroninių ryšių priemonėmis, tačiau jo LITEKO VEP posistemio paskyra nėra aktyvi, teismas registruotu laišku informuoja proceso dalyvį, kad jis privalo aktyvuoti savo LITEKO VEP posistemio paskyrą ir nustato ne trumpesnį nei 7 kalendorinių dienų terminą paskyrai aktyvuoti. Suėjus teismo nustatytam terminui atsakingas teismo darbuotojas išsiunčia procesinius dokumentus į proceso dalyvio LITEKO VEP posistemio paskyrą ir šie procesiniai dokumentai laikomi įteiktais teisės aktų nustatyta tvarka.

24. Jei teisme gautus procesinius dokumentus reikia įteikti kitiems proceso dalyviams, o adresatas neprivalo gauti procesinių dokumentų elektroninių ryšių priemonėmis ir jo LITEKO VEP posistemio paskyra nėra aktyvi, gauti procesiniai dokumentai yra išspausdinami, o atsakingas teismo darbuotojas patvirtina jų kopijų tikrumą ir pateikia juos pašto paslaugų teikėjui. Apie procesinių dokumentų išsiuntimą pažymima teismo LITEKO paskyroje.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

25. Naudojimosi LITEKO VEP posistemiu, taip pat procesinių dokumentų teikimo per LITEKO ir Nacionalinės elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinės sistemos integracinę sąsają sąlygas ir tvarką nustato Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus tvirtinamos teismų viešųjų elektroninių paslaugų teikimo taisyklės.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-387, 2015-12-30, paskelbta TAR 2015-12-31, i. k. 2015-21167

 

______________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-3, 2013-01-03, Žin., 2013, Nr. 2-60 (2013-01-05), i. k. 1132270ISAK00001R-3

Dėl teisingumo ministro 2012 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. 1R-332 "Dėl Procesinių dokumentų pateikimo teismui ir jų įteikimo asmenims elektroninių ryšių priemonėmis tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-180, 2015-07-07, paskelbta TAR 2015-07-07, i. k. 2015-11038

Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2012 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. 1R-332 „Dėl Procesinių dokumentų pateikimo teismui ir jų įteikimo asmenims elektroninių ryšių priemonėmis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-387, 2015-12-30, paskelbta TAR 2015-12-31, i. k. 2015-21167

Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2012 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. 1R-332 „Dėl Procesinių dokumentų pateikimo teismui ir jų įteikimo asmenims elektroninių ryšių priemonėmis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-199, 2016-06-30, paskelbta TAR 2016-06-30, i. k. 2016-17935

Dėl teisingumo ministro 2012 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. 1R-332 „Dėl Procesinių dokumentų pateikimo teismui ir jų įteikimo asmenims elektroninių ryšių priemonėmis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-317, 2016-12-23, paskelbta TAR 2016-12-23, i. k. 2016-29442

Dėl teisingumo ministro 2012 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. 1R-332 „Dėl Procesinių dokumentų pateikimo teismui ir jų įteikimo asmenims elektroninių ryšių priemonėmis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-10, 2020-01-09, paskelbta TAR 2020-01-09, i. k. 2020-00261

Dėl teisingumo ministro 2012 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. 1R-332 „Dėl Procesinių dokumentų pateikimo teismui ir jų įteikimo asmenims elektroninių ryšių priemonėmis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-41, 2022-01-31, paskelbta TAR 2022-01-31, i. k. 2022-01614

Dėl teisingumo ministro 2012 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. 1R-332 „Dėl Procesinių dokumentų pateikimo teismui ir jų įteikimo asmenims elektroninių ryšių priemonėmis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo