Suvestinė redakcija nuo 2013-05-08 iki 2019-04-30

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2003, Nr. 124-5667, i. k. 103106ANUTA00O3-116

 

 

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

 

N U T A R I M A S

DĖL ATSKIRŲ ENERGIJOS IR KURO RŪŠIŲ SĄNAUDŲ NORMATYVŲ BŪSTUI ŠILDYTI IR ŠALTAM VANDENIUI PAŠILDYTI

 

2003 m. gruodžio 22 d. Nr. O3-116

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos mažas pajamas gaunančioms šeimoms (vieniems gyvenantiems asmenims) įstatymo (Žin., 2003, Nr. 73-3352) 7 straipsnio 2 dalimi, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija nutaria:

1. Patvirtinti atskirų energijos ir kuro rūšių sąnaudų normatyvus būstui šildyti ir šaltam vandeniui pašildyti bei jų taikymo metodiką (pridedama).

2. Įsigaliojus šiai metodikai, pripažinti netekusiu galios Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 1999 m. birželio 30 d. nutarimą Nr. 30 „Dėl kompensuojamo normatyvinio energijos kiekio bendrojo (naudingojo) ploto vienam kvadratiniam metrui šildyti“ (Informaciniai pranešimai, 1999, Nr. 26-4).

 

 

Pirmininkas                                                                                 Vidmantas Jankauskas

 


PATVIRTINTA

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės

komisijos

2007 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. O3-5

 

ATSKIRŲ ENERGIJOS IR KURO RŪŠIŲ SĄNAUDŲ NORMATYVŲ BŪSTUI ŠILDYTI IR KARŠTAM VANDENIUI RUOŠTI NUSTATYMO BEI TAIKYMO METODIKA

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Ši metodika reglamentuoja atskirų energijos ir kuro rūšių normatyvinių bei faktinių sąnaudų būstui šildyti ir karštam vandeniui ruošti nustatymo ir taikymo tvarką skaičiuojant kompensacijas.

2. Metodika siekiama įgyvendinti socialinės paramos prieinamumą gyventojams, apsirūpinant juos šiluma bei karštu vandeniu, nepriklausomai nuo naudojamų energijos ar kuro rūšių.

 

II. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 

3. Šioje metodikoje vartojamos sąvokos:

Energijos rūšys – elektros ir šilumos energija.

Kuro rūšys – kuras, naudojamas šildymui ir karštam vandeniui ruošti: buitinis kuras, suskystintos dujos, gamtinės dujos, akmens anglis, antracitas, durpės, durpių briketai, malkos, naudoti tepalai ir kita.

Norminės kuro sąnaudos – kuro sąnaudos vienai kilovatvalandei energijos išgauti.

Vidutiniai energijos ar kuro sąnaudų normatyvai – energijos ar kuro kiekiai ploto, tūrio vienetui ar pan., nustatomi Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisijos) ir taikomi, kai nėra būsto šilumos reikmėms atskiros energijos ar kuro rūšių apskaitos.

Faktinės energijos ar kuro sąnaudos – energijos ar kuro kiekiai ploto, tūrio vienetui ar pan., nustatomi pagal apskaitos prietaisų rodmenis arba pagal Komisijos rekomenduojamus taikyti ar su ja suderintus paskirstymo metodus.

 

III. NUORODOS

 

4. Metodika priimta remiantis šių teisės aktų nuostatomis:

4.1. Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos mažas pajamas gaunančioms šeimoms (vieniems gyvenantiems asmenims) įstatymo pakeitimo įstatymu (Žin., 2003, Nr. 73-3352; 2006, Nr. 130-4899);

4.2. Lietuvos Respublikos energetikos įstatymu (Žin., 2002, Nr. 56-2224; 2003, Nr. 69-3118);

4.3. Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymu (Žin., 2003, Nr. 51-2254);

4.4. Statybos techniniu reglamentu STR 2.01.01 (6):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas (Žin., 1999, Nr. 107-3120; 2002, Nr. 98-4343);

4.5. Statybos techniniu reglamentu STR 2.09.02:1998 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“ ir statybos taisyklėmis ST 8860237.02:1998 „Kietojo kuro šildymo krosnių pastatuose įrengimas“ (Žin., 2002, Nr. 39-1446; 2005, Nr. 75-2729);

4.6. Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklėmis (Žin., 2005, Nr. 30-945);

4.7. Statybos techniniu reglamentu STR 1.12.05:2002 „Gyvenamųjų namų naudojimo ir priežiūros privalomieji reikalavimai“ (Žin., 2002, Nr. 81-3504);

4.8. Statybos techniniu reglamentu STR 2.05.01:2005 „Pastatų atitvarų šiluminė technika“ (Žin., 2005, Nr. 100-3733);

4.9. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. gruodžio 8 d. nutarimu Nr. 03-105 „Dėl maksimalių šilumos suvartojimo normų daugiabučių namų butams ir kitoms patalpoms šildyti“.

4.10. Komisijos 2004 m. lapkričio 11 d. nutarimu Nr. O3-122 patvirtintais rekomenduojamais „Balansiniu šilumos paskirstymo metodu Nr. 1“ bei „Metrologiniu šilumos paskirstymo metodu Nr. 2“ (Žin., 2004, Nr. 167-6172);

4.11. Komisijos 2005 m. gegužės 5 d. nutarimu Nr. O3-19 patvirtintais rekomenduojamais šilumos paskirstymo metodais Nr. 3 ir Nr. 4 (Žin., 2005, Nr. 60-2158);

4.12. Komisijos 2005 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. O3-41 patvirtintu rekomenduojamu „Šilumos bendrojo naudojimo patalpoms šildyti kiekio nustatymo ir paskirstymo metodu Nr. 5“ (Žin., 2005, Nr. 92-3456);

4.13. Komisijos 2005 m. gruodžio 30 d. nutarimu Nr. O3-86 patvirtintu rekomenduojamu „Šilumos šildymui paskirstymo dalikliais metodu Nr. 6“ (Inform. pran., 2006, Nr. 1-14);

4.14. Europos Parlamento ir Tarybos 2006 m. balandžio 5 d. direktyva 2006/32/EB „Dėl energijos galutinio vartojimo efektyvumo ir energetinių paslaugų“.

 

IV. ENERGIJOS IR KURO SĄNAUDŲ NORMATYVAI BEI JŲ TAIKYMAS

 

5. Energijos ir kuro normatyvinių ar faktinių sąnaudų, kurios gali būti kompensuojamos, nustatymas:

5.1. Energijos (qe) normatyvinės sąnaudos, kurios gali būti kompensuojamos, nustatomos pagal 6, 7, 71 ir 8 punktus.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3-144, 2013-04-30, Žin., 2013, Nr. 46-2317 (2013-05-07), i. k. 113106ANUTA00O3-144

 

5.2. Kuro rūšių (gk) vidutinės normatyvinės sąnaudos, kurios gali būti kompensuojamos, nustatomos 5.1 punkte nustatyta tvarka, įvertinus naudojamo kuro normines sąnaudas (Ck) bei kuro deginimo prietaisų naudingo veikimo koeficientą (hk):

 

šildymui gŠk = qŠe x Ck/hk

kg*/m2 per mėn.

karštam vandeniui:

 

šalto vandens pašildymui gKvk = qKve x Ck/hk

kg*/m3

karšto vandens temperatūros palaikymui (cirkuliacijai) gRk = qRe x Ck/hk

kg*/būstui per mėn.

čia Ck – norminės kuro sąnaudos kg*/kWh nustatomos iš 10 punkto 4 lentelės;

hkkuro deginimo prietaisų nvk pagal techninę dokumentaciją arba 0,7 – kai jos nėra;

* – dimensija gali būti ir kitokia.

 

5.2.1. Kai šilumos reikmėms sunaudotas faktinis kuro kiekis apskaitos prietaisais nenustatomas, kompensacijos skaičiuojamos rečiau negu kartą per mėnesį, kuro sąnaudos būstui šildyti ir karštam vandeniui ruošti, kurios gali būti kompensuojamos, nustatomos taikant vidutinius šilumos sąnaudų normatyvus, nustatytus standartinėmis sąlygomis.

5.2.2. Kuro rūšių vidutinės normatyvinės sąnaudos būsto šildymui (gŠk) bei šalto vandens pašildymui (gKvk), kurios gali būti kompensuojamos, taikomos bet kuriuo atveju, o karšto vandens temperatūros palaikymui (cirkuliacijai gRk) – pateikus projektą ir įrengimą patvirtinančius dokumentus.

6. Maksimalūs ir vidutiniai energijos sąnaudų normatyvai (qŠe) būstui šildyti pateikiami 1 lentelėje:

 

1 lentelė

 

Namų tipai

Maksimalūs energijos sąnaudų normatyvai būsto šildymui qŠe0max kWh/m2 per mėn.

Vidutiniai energijos sąnaudų normatyvai būsto šildymui qŠe0vidut kWh/m2 per mėn.

Gyvenamieji namai, pastatyti iki 1992 metų bei ne pagal RSN 143-92 ir STR 2.05.01:2005 reikalavimus

Vieno aukšto, vienbučiai ir daugiabučiai

52

36

Vieno-dviejų aukštų, vienbučiai ir daugiabučiai, įskaitant mansardas

50

35

Dviejų aukštų daugiabučiai blokuoti

44

31

3–4 aukštų, daugiabučiai

38

27

5 aukštų daugiabučiai

34

24

6 aukštų ir aukštesni

35

25

Gyvenamieji namai, pastatyti pagal RSN 143-92 ir STR 2.05.01:2005 reikalavimus

Vieno aukšto, vienbučiai ir daugiabučiai

31

21

Vieno-dviejų aukštų, vienbučiai ir daugiabučiai, įskaitant mansardas

30

21

Dviejų aukštų daugiabučiai blokuoti

26

18

3–4 aukštų

23

16

5 aukštų

21

15

6 aukštų ir aukštesni

21

15

 

6.1. Maksimalūs (qŠe0mx) ir vidutiniai (qŠe0vidut) energijos sąnaudų normatyvai būsto šildymui nustatyti esant tokioms standartinėms sąlygoms: ataskaitinio laikotarpio (mėnesio) vidutinė išorės oro temperatūra 0°C, butų (patalpų) aukštis nuo grindų iki lubų 2,5 m, ataskaitinio laikotarpio (mėnesio) vidutinė trukmė 30,4 paros (730 valandų), ataskaitinio laikotarpio (mėnesio) vidutinė vidaus patalpų temperatūra + 18°C.

6.2. Kai faktinės sąlygos skiriasi nuo standartinių, maksimalūs ir vidutiniai energijos sąnaudų normatyvai skaičiuojami:

6.2.1. faktinė ataskaitinio laikotarpio (mėnesio) išorės oro vidutinė temperatūra, įvertinama koeficientu kt:

 

kt = (1 – t / 18)

 

čia t – ataskaitinio laikotarpio (mėnesio) vidutinė išorės oro temperatūra, pateikta Lietuvos hidrometeorologinės tarnybos, ±°C;

6.2.2. faktinis butų (patalpų) aukštis, įvertinamas koeficientu kH:

 

kH = H / 2,5

 

čia H – faktinis butų (patalpų) aukštis nuo grindų iki lubų, m;

6.2.3. faktinė ataskaitinio laikotarpio (mėnesio) trukmė, įvertinama koeficientu kz:

 

kz = z / 730

 

čia z – ataskaitinio laikotarpio (energijos vartojimo) faktinė trukmė, val.;

6.2.4. maksimalus (qŠF max) ir vidutinis (qŠF vidut) energijos sąnaudų normatyvas šildymui, įvertinantis visas faktines sąlygas:

 

qŠeFmax = qŠe0max x (kt x kH x kz)                                  kWh/m2 per mėn.

 

arba

 

qŠeFvidut = qŠe0vidut x (kt x kH x kz)                                kWh/m2 per mėn.

 

6.3. Netipiniams sudėtingos formos ir didelio tūrio pastatams maksimalūs ir vidutiniai energijos sąnaudų normatyvai šildymui gali būti koreguojami pagal 4.8 punkte nustatytą tvarką.

7. Vidutiniai energijos sąnaudų normatyvai šalto vandens kubinio metro pašildymui (qKve) pateikiami 2 lentelėje: 2 lentelė

 

Taikymas

Vidutiniai energijos sąnaudų normatyvai qKve kWh/m3

Respublikoje

51

Panevėžio m.*

66

Visagino m.*

69

* – atvira karšto vandens tiekimo sistema

 

Kitokius vidutinius energijos sąnaudų normatyvus šalto vandens kubinio metro pašildymui nustato savivaldybė, suderinusi su Komisija.

71. Daugiabučio namo gyventojams teisės aktų nustatyta tvarka pasirinkus apsirūpinimo karštu vandeniu būdą, kai centralizuotai paruoštas karštas vanduo perkamas iš karšto vandens tiekėjo arba, kai šilumos tiekėjas yra karšto vandens tiekėjas Šilumos ūkio įstatymo 15 straipsnio 2 dalies pagrindu, konkrečiam ūkio subjektui Komisijos nutarimu nustatytoje karšto vandens kainos kintamojoje dedamojoje nurodytas šilumos kiekis prilyginamas šalto vandens pašildymo normatyvui.

Papildyta punktu:

Nr. O3-144, 2013-04-30, Žin., 2013, Nr. 46-2317 (2013-05-07), i. k. 113106ANUTA00O3-144

 

8. Vidutiniai energijos sąnaudų normatyvai karšto vandens temperatūrai palaikyti (cirkuliacijai qRe) pateikiami 3 lentelėje:

3 lentelė

Karšto vandens tiekimo sistemos tipas

Vidutiniai energijos sąnaudų cirkuliacijai normatyvai qRe,

kWh/būstui per mėn.

Kai karšto vandens sistemos tiekimo ir cirkuliacijos stovai įrengti virtuvėje ir buto pagalbinėse patalpose (vonioje ar tualete) bei įrengtas vonios šildytuvas

240,

iš jų vonios šildytuvas – 80

Kai karšto vandens sistemos tiekimo ir cirkuliacijos stovai įrengti buto pagalbinėse patalpose (vonioje ar tualete) bei įrengtas vonios šildytuvas

160,

iš jų vonios šildytuvas – 80

Kai karšto vandens sistemos tiekimo ir cirkuliacijos stovai įrengti buto pagalbinėse patalpose (vonioje ar tualete), bet nėra vonios šildytuvo

80

Kai karšto vandens cirkuliacija yra tik namo rūsyje

10

 

Punkto pakeitimai:

Nr. O3-329, 2012-10-26, Žin., 2012, Nr. 130-6604 (2012-11-10), i. k. 112106ANUTA00O3-329

 

9. Neteko galios nuo 2012-11-11

Punkto naikinimas:

Nr. O3-329, 2012-10-26, Žin. 2012, Nr. 130-6604 (2012-11-10), i. k. 112106ANUTA00O3-329

 

9. Kuro rūšių norminės kuro sąnaudos (Ck) pateikiamos 4 lentelėje:

 

4 lentelė

 

Kuro rūšys

Dimensija

Norminės kuro sąnaudos Ck

Dyzelinis krosnių kuras

kg/kWh

0,0851

Suskystintos naftos dujos*

kg/kWh

0,0783

Išgarintos suskystintos naftos dujos

m3/kWh

0,0334

Gamtinės dujos**

kg/kWh

0,0763

nm3/kWh

0,1075

Suskystintos gamtinės dujos

kg/kWh

0,0798

Akmens anglis****

kg/kWh

0,2093–0,1173

(Vidutinės 0,1633)

Antracitas

kg/kWh

0,1228

Durpės****

kg/kWh

0,4615–0,2609

(Vidutinės 0,3612)

Durpių briketai****

kg/kWh

0,2250–0,2143

(Vidutinės 0,2197)

Naudoti tepalai

kg/kWh

0,1321

Malkos 25–30 proc. drėgnumo, natūraliai džiovintos***

kg/kWh

0,2609

ktm3/kWh

0,6536xl0-3

Pjuvenų granulės / medienos briketai

kg/kWh

0,2143

Atliekos****

kg/kWh

0,4864–0,3365

(Vidutinės 0,4114)

Elektros energija/šilumos energija

kWh/kWh

1

* – suskystintas dujas tiekiant iš grupinių rezervuarų, dujų apskaitos ir paskirstymo butams tvarką nustato savivaldybė;

** – dujų kiekis, kuris, esant norminėms sąlygoms (temperatūra + 20°C, slėgis – 101,325 kPa), užima vieno kubinio metro tūrį;

*** – ktm3 – kietmetris;

**** – vidutinės norminės kuro sąnaudos taikomos, kai nepateikiama kuro sertifikato kopija.

Kitų kuro rūšių normines kuro sąnaudas (Ck) nustato savivaldybė, suderinusi su Komisija.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. O3-329, 2012-10-26, Žin., 2012, Nr. 130-6604 (2012-11-10), i. k. 112106ANUTA00O3-329

 

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. O3-5, 2007-01-29, Žin., 2007, Nr. 15-579 (2007-02-03), i. k. 107106ANUTA0000O3-5

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Nutarimas

Nr. O3-130, 2004-12-03, Informaciniai pranešimai, 2004, Nr. 94-839 (2004-12-08), i. k. 104106ANUTA00O3-130

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. gruodžio 22 d. nutarimo Nr. O3-116 "Dėl atskirų energijos ir kuro rūšių sąnaudų normatyvų būstui šildyti ir šaltam vandeniui pašildyti" papildymo

 

2.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Nutarimas

Nr. O3-5, 2007-01-29, Žin., 2007, Nr. 15-579 (2007-02-03), i. k. 107106ANUTA0000O3-5

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. gruodžio 22 d. nutarimo Nr. O3-116 "Dėl atskirų energijos ir kuro rūšių sąnaudų normatyvų būstui šildyti ir šaltam vandeniui pašildyti" pakeitimo ir papildymo

 

3.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Nutarimas

Nr. O3-329, 2012-10-26, Žin., 2012, Nr. 130-6604 (2012-11-10), i. k. 112106ANUTA00O3-329

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. gruodžio 22 d. nutarimo Nr. O3-116 "Dėl atskirų energijos ir kuro rūšių sąnaudų normatyvų būstui šildyti ir karštam vandeniui ruošti" pakeitimo

 

4.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Nutarimas

Nr. O3-144, 2013-04-30, Žin., 2013, Nr. 46-2317 (2013-05-07), i. k. 113106ANUTA00O3-144

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. gruodžio 22 d. nutarimo Nr. O3-116 "Dėl atskirų energijos ir kuro rūšių sąnaudų normatyvų būstui šildyti ir karštam vandeniui ruošti" pakeitimo