Suvestinė redakcija nuo 2011-11-11 iki 2012-02-18

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. 124-5655, i. k. 1021100NUTA00002080

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2002 m. gruodžio 21 d. Nr. 2080

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti valstybės rinkliavos objektų sąrašą ir šios rinkliavos dydžius, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2002, Nr. 12-403, Nr. 93-3987):

1.1. Neteko galios nuo 2008-03-30

Papunkčio naikinimas:

Nr. 246, 2008-03-20, Žin. 2008, Nr. 36-1285 (2008-03-29) ; Žin. 2008, Nr. 38-0 (2008-04-03), i. k. 1081100NUTA00000246

 

1.2. Išdėstyti 3.1, 3.2 ir 3.3 punktus taip:

3.1. licencijos parduoti civilines pirotechnikos priemones: 3.1.1. išdavimą 200 litų

3.1.2. patikslinimą ar dublikato išdavimą 50 litų

3.2. licencijos gaminti antspaudus:

3.2.1. išdavimą 200 litų

3.2.2. patikslinimą ar dublikato išdavimą 50 litų

3.3. licencijos importuoti civilines pirotechnikos priemones:

3.3.1. išdavimą 200 litų

3.3.2. patikslinimą ar dublikato išdavimą 50 litų“.

1.3. Neteko galios nuo 2004-09-15

Papunkčio naikinimas:

Nr. 1154, 2004-09-09, Žin. 2004, Nr. 138-5040 (2004-09-14), i. k. 1041100NUTA00001154

 

1.4. Išdėstyti 3.71 ir 3.72 punktus taip:

3.71. kelių transporto veiklos licencijos vežti 150 litų keleivius lengvaisiais automobiliais užsakomaisiais reisais tarptautinio ir tolimojo susisiekimo maršrutais išdavimą

3.72. kelių transporto veiklos licencijos vežti 200 litų“. keleivius autobusais tolimojo susisiekimo maršrutais išdavimą“

1.5. Papildyti šiuo 3.721 punktu:

„3.721. kelių transporto veiklos licencijos 200 litų“. vežti keleivius autobusais tarptautinio susisiekimo maršrutais išdavimą“

1.6. Išdėstyti 3.74 punktą taip:

3.74. „kelių transporto veiklos licencijos vežti 30 litų“. keleivius lengvaisiais automobiliais užsakomaisiais reisais vietinio susisiekimo maršrutais išdavimą“

1.7. Papildyti šiuo 3.741 punktu:

3.741. kelių transporto veiklos licencijos vežti 30 litų“. keleivius autobusais vietinio susisiekimo maršrutais išdavimą“

1.8. Išdėstyti 3.75 punktą taip:

3.75. kelių transporto veiklos licencijos vežti 250 litų“. krovinius vidaus maršrutais išdavimą“

1.9. Papildyti šiuo 3.751 punktu:

„3.751. kelių transporto veiklos licencijos 250 litų“. vežti krovinius tarptautiniais maršrutais išdavimą“

1.10. Išdėstyti 3.76 ir 3.77 punktus taip:

„3.76. licencijos kortelės transporto priemonei 150 litų vežti kelių transportu krovinius vidaus arba tarptautiniais maršrutais išdavimą, pratęsimą

3.77. licencijos kortelės transporto priemonei 150 litų“. vežti keleivius autobusais tolimojo arba tarptautinio susisiekimo maršrutais išdavimą, pratęsimą“

1.11. Papildyti šiuo 3.771 punktu:

„3.771. licencijos kortelės transporto priemonei 100 litų vežti keleivius lengvaisiais automobiliais užsakomaisiais reisais tolimojo arba tarptautinio susisiekimo maršrutais išdavimą, pratęsimą

Pastaba. Nustatytas 3.76–3.771 punktuose valstybės rinkliavos dydis dalijamas proporcingai išduodamos licencijos kortelės galiojimo laikui“.

1.12. Išdėstyti 4.4 ir 4.5 punktus taip: „4.4. leidimo laikyti pirotechnikos priemones konkrečiose patalpose:

4.4.1. išdavimą 200 litų

4.4.2. patikslinimą ar dublikato išdavimą 50 litų

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1287, 2011-11-02, Žin., 2011, Nr. 134-6368 (2011-11-10), i. k. 1111100NUTA00001287

 

1.13. Neteko galios nuo 2008-03-30

Papunkčio naikinimas:

Nr. 246, 2008-03-20, Žin. 2008, Nr. 36-1285 (2008-03-29) ; Žin. 2008, Nr. 38-0 (2008-04-03), i. k. 1081100NUTA00000246

 

1.14. Papildyti šiais 4.28214.2824 punktais:

„4.2821. kelių transporto priemonės naujo tipo 500 litų atitikties įvertinimo sertifikato išdavimą

4.2822. kelių transporto priemonės tipo 110 litų pratęsimo (praplėtimo) atitikties įvertinimo sertifikato išdavimą

4.2823. pažymos apie kelių transporto priemonės 1100 litų tipo atitikties įvertinimą, suteikiant atskirą leidimo eksploatuoti numerį, išdavimą

4.2824. kelių transporto priemonės naujo tipo 30 litų“ arba tipo pratęsimo (praplėtimo) atitikties įvertinimo sertifikato dublikato išdavimą“

2. Šis nutarimas įsigalioja nuo 2003 m. sausio 1 dienos.

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

FINANSŲ MINISTRĖ                                                                             DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1154, 2004-09-09, Žin., 2004, Nr. 138-5040 (2004-09-14), i. k. 1041100NUTA00001154

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 "Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 246, 2008-03-20, Žin., 2008, Nr. 36-1285 (2008-03-29); Žin., 2008, Nr. 38-0 (2008-04-03), i. k. 1081100NUTA00000246

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 "Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1287, 2011-11-02, Žin., 2011, Nr. 134-6368 (2011-11-10), i. k. 1111100NUTA00001287

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 "Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo" ir kai kurių jį keitusių nutarimų pakeitimo