Suvestinė redakcija nuo 2019-05-01 iki 2022-03-16

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2008, Nr. 27-966, i. k. 1081100NUTA00000163

 

Nauja redakcija nuo 2019-05-01:

Nr. 398, 2019-04-24, paskelbta TAR 2019-04-29, i. k. 2019-06968

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

dėl gamtinių dujų tiekimo patikimumo užtikrinimo priemonių APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2008 m. vasario 26 d. Nr. 163

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo 5 straipsnio 12 ir 14 punktais ir 45 straipsnio 2 dalimi ir įgyvendindama 2017 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/1938 dėl dujų tiekimo saugumo užtikrinimo priemonių, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 994/2010 (OL 2017 L 280, p. 1), Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti Gamtinių dujų tiekimo patikimumo užtikrinimo priemonių aprašą (pridedama).

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                                     GEDIMINAS KIRKILAS

 

 

 

ŪKIO MINISTRAS                                                                                             VYTAS NAVICKAS

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2008 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 163

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2019 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 398 redakcija)

 

 

gamtinių dujų tiekimo patikimumo užtikrinimo priemonių APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Gamtinių dujų tiekimo patikimumo užtikrinimo priemonių aprašas (toliau – Aprašas) skirtas gamtinių dujų (toliau – dujos) tiekimo patikimumui užtikrinti. Aprašas nustato buitiniams dujų vartotojams (toliau – buitinis vartotojas) reikalingo dujų atsargų kaupimo ir panaudojimo tvarką, pažeidžiamų gamtinių dujų vartotojų ir solidariai saugomų pažeidžiamų gamtinių dujų vartotojų ir jų grupių sąrašus, dujų tiekimo dujų vartotojams (toliau – vartotojas) prioritetinę tvarką, minimalius dujų tiekimo patikimumo reikalavimus.

2. Aprašo 9, 11, 15–25 punktų reikalavimai taikomi, kai dujų tiekimas sutrinka arba nutraukiamas dėl avarijų ar kitų išorinių veiksnių, kuriems dujų įmonės negali daryti įtakos ar jų valdyti pagal kompetenciją ir pareigas, ar teisės aktų nustatyta tvarka paskelbus ekstremaliąją energetikos padėtį dujų sektoriuje.

3. Apraše vartojamos pagrindinės sąvokos:

3.1. Dalinis gamtinių dujų tiekimo sutrikimas (toliau – dalinis dujų tiekimo sutrikimas) padėtis, kai Lietuvos Respublika netenka iki 20 procentų tiekiamų dujų ir nėra priemonių šiam kiekiui atkurti.

3.2. Didelis gamtinių dujų tiekimo sutrikimas (toliau – didelis dujų tiekimo sutrikimas) padėtis, kai Lietuvos Respublika netenka daugiau kaip 20 procentų tiekiamų dujų ir nėra priemonių šiam kiekiui atkurti.

3.3. Gamtinių dujų tiekimo nutraukimas (toliau – dujų tiekimo nutraukimas) – padėtis, kai Lietuvos Respublika netenka 100 procentų tiekiamų dujų ir nėra priemonių šiam kiekiui atkurti.

3.4. Nenutrūkstamas gamtinių dujų tiekimas (toliau – nenutrūkstamas dujų tiekimas) – nepertraukiamas dujų tiekimas vartotojams, kai sutrikus dujų tiekimui dujų įmonės turimomis priemonėmis gali užtikrinti dujų tiekimą vartotojams.

3.5. Nutrūkstamas gamtinių dujų tiekimas (toliau – nutrūkstamas dujų tiekimas) – pertraukiamas dujų tiekimas vartotojams, kai sutrikus dujų tiekimui tiekimas gali būti ribojamas arba nutraukiamas (išskyrus balansavimo tikslais taikomas priemones).

3.6. Pažeidžiamas gamtinių dujų vartotojas (toliau – pažeidžiamas vartotojas) – buitinis gamtinių dujų vartotojas, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatyme, ir nebuitinis gamtinių dujų vartotojas, teikiantis pagrindines socialines paslaugas, kaip nustatyta 2017 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/1938 dėl dujų tiekimo saugumo užtikrinimo priemonių, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 994/2010 (OL 2017 L 280, p. 1) (toliau – Reglamentas (ES) 2017/1938), 2 straipsnio 5 dalies b punkte.

3.7. Solidariai saugomas pažeidžiamas gamtinių dujų vartotojas (toliau – solidariai saugomas pažeidžiamas vartotojas) – pažeidžiamas vartotojas, išskyrus nebuitinį gamtinių dujų vartotoją, teikiantį švietimo ir viešojo administravo paslaugas, kuriam gali būti taikoma solidarumo priemonė pagal Reglamento (ES) 2017/1938, 13 straipsnį.

4. Kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatyme, Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatyme, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme, Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatyme, Lietuvos Respublikos policijos įstatyme ir Reglamente (ES) 2017/1938.

5. Apraše nustatytais atvejais buitinių vartotojų asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) ir tik šiais tikslais:

5.1. buitiniams vartotojams reikalingo dujų atsargų kiekio nustatymo, sukaupimo ir panaudojimo;

5.2. buitinių vartotojų įspėjimo, kad gali būti sumažintas, apribotas arba nutrauktas dujų tiekimas, perdavimas ar skirstymas (esant daliniam ar dideliam dujų tiekimo sutrikimui, dujų tiekimo nutraukimui arba dėl įvykusių dujų sistemos avarijų, gedimų);

5.3. dujų tiekimo po didelio dujų tiekimo sutrikimo, dalinio dujų tiekimo sutrikimo ar dujų tiekimo nutraukimo atkūrimo.

 

II SKYRIUS

DUJŲ TIEKIMO PRIORITETAI DUJŲ TIEKIMO SUTRIKIMO ATVEJU

 

6. Visi vartotojai pagal dujų tiekimo patikimumą skirstomi į dvi pagrindines grupes: nutrūkstamo dujų tiekimo ir nenutrūkstamo dujų tiekimo. Dujų tiekimo sutartyje nurodoma, kuriai dujų tiekimo grupei (nutrūkstamo ar nenutrūkstamo tiekimo) priskiriamas vartotojas.

7. Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, siekdama užtikrinti, kad tinkamai būtų įgyvendinami Reglamento (ES) 2017/1938 2 straipsnio 6 dalies b punkto reikalavimai, atlieka pažeidžiamų vartotojų metinio dujų suvartojimo stebėseną ir esant būtinybei teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus dėl pažeidžiamų vartotojų grupių apibrėžimo tikslinimo. Apraše nustatomos šios pažeidžiamų vartotojų grupės:

7.1. buitiniai vartotojai;

7.2. nebuitiniai dujų vartotojai (toliau – nebuitinis vartotojas), kurie yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos asmens sveikatos priežiūros įstaigos;

7.3. nebuitiniai vartotojai, kurie yra socialinės globos įstaigos ir Socialinių paslaugų įstatymo nustatyta tvarka teikia socialinės globos paslaugas;

7.4. nebuitiniai vartotojai, kurie teikia skubiosios pagalbos paslaugas (Bendrasis pagalbos centras);

7.5. nebuitiniai vartotojai, kurie teikia viešojo saugumo paslaugas (Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir jam pavaldžios policijos įstaigos, Valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba ir savivaldybių priešgaisrinės tarnybos);

7.6. nebuitiniai vartotojai, kurie teikia švietimo paslaugas pagal Švietimo įstatymą;

7.7. nebuitiniai vartotojai, kurie teikia administracines paslaugas pagal Viešojo administravimo įstatymą.

8. Dujų tiekimo įmonės (toliau – tiekimo įmonė) sudaro konkrečius nebuitinių vartotojų, nurodytų Aprašo 9.2–9.6 papunkčiuose, sąrašus ir juos raštu pateikia skirstymo sistemų operatoriams.

Aprašo 9.2–9.6 papunkčiuose nurodytam nebuitiniam vartotojui sudarius, nutraukus dujų tiekimo sutartį, tiekimo įmonės ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo sutarties sudarymo, nutraukimo privalo raštu pranešti skirstymo sistemų operatoriams.

Pagal šį punktą teikiamuose sąrašuose, pranešimuose turi būti nurodytas nebuitinio vartotojo pavadinimas, vartotojo juridinio asmens kodas, pristatymo vietos numeris.

9. Dujų tiekimo nutraukimo, didelio dujų tiekimo sutrikimo ar dalinio dujų tiekimo sutrikimo atvejais, atsižvelgiant į turimą dujų kiekį vamzdynuose, dujų saugyklose ir technines dujų sistemos galimybes, vartotojams dujos tiekiamos ir transportuojamos šia prioritetine tvarka:

9.1. buitiniams vartotojams;

9.2. pažeidžiamiems vartotojams, išskyrus buitinius vartotojus;

9.3. nebuitiniams vartotojams, sudariusiems nenutrūkstamo dujų tiekimo sutartis;

9.4nebuitiniams vartotojams, naudojantiems dujas energijai gaminti ir nesudariusiems nenutrūkstamo dujų tiekimo sutarčių;

9.5. pramonės įmonėms, nesudariusioms nenutrūkstamo dujų tiekimo sutarčių;

9.6. kitiems ūkio subjektams, nesudariusiems nenutrūkstamo dujų tiekimo sutarčių.

10. Laikantis Aprašo 9 punkte nustatytos prioritetinės tvarkos, dujų tiekimas, transportavimas ir dujų tiekimo nutraukimo grupė nustatomi pagal vartotojo ar dujų sistemos naudotojo (toliau – sistemos naudotojas) dujų įmonei pateiktus duomenis kiekvienai vartotojo pristatymo vietai atskirai.

11. Teisės aktų nustatyta tvarka paskelbus ekstremaliąją energetikos padėtį dujų sektoriuje Energetikos ministerija turi teisę paprašyti kitų valstybių narių taikyti solidarumo priemonę pagal Reglamento (ES) 2017/1938 13 straipsnį ir tiekti dujas solidariai saugomų pažeidžiamų vartotojų poreikiams tenkinti. Šiuo atveju perdavimo, skirstymo sistemų operatoriai ir tiekimo įmonės privalo užtikrinti, kad pagal Reglamento (ES) 2017/1938 13 straipsnį dujų kiekis būtų faktiškai tiekiamas solidariai saugomiems pažeidžiamiems vartotojams.

 

III SKYRIUS

DUJŲ ATSARGŲ KAUPIMO IR PANAUDOJIMO BUITINIAMS VARTOTOJAMS TVARKA

 

12. Tiekimo įmonės yra atsakingos už nenutrūkstamą dujų tiekimą buitiniams vartotojams. Tiekimo įmonės buitiniams vartotojams, kuriems jos tiekia dujas, privalo sukaupti ir laikyti tokį dujų atsargų kiekį, kurio užtektų buitinių vartotojų dujų poreikiui tenkinti Reglamento (ES) 2017/1938 6 straipsnio 1 dalyje nustatytais atvejais. Atsižvelgiant į tai:

12.1. kasmet, ne vėliau kaip iki rugsėjo 1 d., tiekimo įmonės privalo pagal Reglamento (ES) 2017/1938 6 straipsnio 1 dalyje nurodytas sąlygas nustatyti ir sukaupti buitiniams vartotojams reikalingą dujų kiekį ir išlaikyti jį, iki nustatomos ir sukaupiamos kitų metų dujų atsargos buitiniams vartotojams;

12.2. kasmet, ne vėliau kaip iki balandžio 1 d., Energetikos ministerija privalo savo interneto svetainėje paskelbti hidrometeorologinius duomenis, gautus iš Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos, kurių tiekimo įmonėms reikia buitinių vartotojų dujų atsargų kiekiui apskaičiuoti.

13. Nebuitiniai vartotojai gali sudaryti su tiekimo įmone nenutrūkstamo dujų tiekimo sutartį, patys laikyti dujų atsargas saugykloje arba būti nutrūkstamo dujų tiekimo vartotojais.

14. Nebuitiniai vartotojai ir tiekimo įmonės, sudarę sutartis laikyti dujų atsargas dujų saugyklose, ir tiekimo įmonės, kurios su nebuitiniais vartotojais yra sudariusios nenutrūkstamo dujų tiekimo sutartį, privalo ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo atitinkamų sutarčių sudarymo ar nutraukimo raštu pranešti perdavimo sistemos ir skirstymo sistemų operatoriams apie:

14.1. sudarytas sutartis; pranešime turi būti nurodytas tiekimo įmonės, nebuitinio vartotojo pavadinimas ir laikomas dujų atsargų kiekis (atskirai nurodytas pažeidžiamiems vartotojams laikomas dujų kiekis) konkrečiai pristatymo vietai ir paskirstytas pagal operatorių skirstymo sistemas;

14.2. nutrauktas sutartis.

15. Dujų atsargos gali būti naudojamos tik esant dujų tiekimo nutraukimui ar teisės aktų nustatyta tvarka paskelbus ekstremaliąją energetikos padėtį dujų sektoriuje.

16. Dujų tiekimo nutraukimo atveju vamzdyne esančios dujų atsargos, atsižvelgiant į technines dujų sistemos galimybes, naudojamos tik buitinių vartotojų poreikiams.

 

IV SKYRIUS

MINIMALŪS DUJŲ TIEKIMO patikimumo REIKALAVIMAI

 

17. Esant dideliam dujų tiekimo sutrikimui, daliniam dujų tiekimo sutrikimui ar dujų tiekimo nutraukimui, už sistemų balansavimą atsakingi perdavimo ir skirstymo sistemų operatoriai nedelsdami (ne vėliau kaip per valandą) vienu ar keliais iš šių būdų: paštu, elektroninėmis ryšio priemonėmis (elektroniniu paštu, telefonu, faksu, trumpąja tekstine žinute (SMS), visuomenės informavimo ir (ar) kitomis priemonėmis, apie tai įspėja vartotojus. Tokia pat tvarka vartotojai turi būti įspėti ir apie dujų sistemos avarijas, gedimus ar dujų tiekimo režimo pažeidimus, dėl kurių gali būti sumažintas, apribotas arba nutrauktas dujų tiekimas, perdavimas ar skirstymas.

18. Dujų įmonės be jokio išankstinio įspėjimo gali apriboti ar nutraukti dujų perdavimą, skirstymą ar tiekimą tik Gamtinių dujų įstatymo nustatytais pagrindais.

19. Esant dideliam dujų tiekimo sutrikimui ar dujų tiekimo nutraukimui, už sistemų balansavimą atsakingi perdavimo ir skirstymo sistemų operatoriai, Aprašo 17 punkte nustatyta tvarka įspėję vartotojus, pradeda dujų tiekimo ribojimą ar nutraukimą. Nutrūkstamo dujų tiekimo vartotojai privalo nutraukti dujų vartojimą ne vėliau kaip per valandą nuo įspėjimo gavimo. Nenutrūkstamo dujų tiekimo vartotojai privalo apriboti dujų vartojimą ne vėliau kaip per valandą nuo perdavimo ir skirstymo sistemos operatoriaus nurodymo gavimo.

20. Esant daliniam dujų tiekimo sutrikimui, pirmiausia ribojamas dujų tiekimas nutrūkstamo dujų tiekimo grupių vartotojams, darantiems didžiausią įtaką perdavimo ir skirstymo sistemų balansavimui. Dujų tiekimą šiems vartotojams ir sistemos naudotojams riboja perdavimo ir skirstymo sistemų operatoriai, vadovaudamiesi Apraše nustatyta tvarka. Esant dujų tiekimo sutrikimui, kai dujos tiekiamos iš saugyklos, dujų tiekimas ribojamas atsižvelgiant į saugykloje turimą ir iš saugyklos tiekiamą dujų kiekį.

21. Esant dideliam dujų tiekimo sutrikimui ar dujų tiekimo nutraukimui, dujų tiekimas vartotojams ribojamas ar palaipsniui nutraukiamas šia eilės tvarka (Aprašo 21.1–21.3 papunkčiuose išvardytiems dujų tiekimo grupių vartotojams dujų tiekimas perdavimo ir skirstymo sistemų operatorių sprendimu ribojamas ar palaipsniui nutraukiamas nesilaikant eilės, pirmiausia palaipsniui nutraukiant dujų tiekimą nutrūkstamo dujų tiekimo grupių vartotojams, darantiems didžiausią įtaką perdavimo ir skirstymo sistemų balansavimui):

21.1. visiems nebuitiniams vartotojams, nesudariusiems nenutrūkstamo dujų tiekimo sutarčių ir nenurodytiems Aprašo 21.2 ir 21.3 papunkčiuose, – pirma dujų tiekimo nutraukimo grupė;

21.2. pramonės įmonėms, nesudariusioms nenutrūkstamo dujų tiekimo sutarčių, – antra dujų tiekimo nutraukimo grupė;

21.3. nebuitiniams vartotojams, naudojantiems dujas energijai gaminti ir nesudariusiems nenutrūkstamo dujų tiekimo sutarčių, – trečia dujų tiekimo nutraukimo grupė;

21.4. nebuitiniams vartotojams, su tiekimo įmone sudariusiems nenutrūkstamo dujų tiekimo sutartis, – ketvirta dujų tiekimo nutraukimo grupė;

21.5. pažeidžiamiems vartotojams, išskyrus buitinius vartotojus, – penkta dujų tiekimo nutraukimo grupė;

21.6. buitiniams vartotojams, – šešta dujų tiekimo nutraukimo grupė.

22. Ekstremaliosios energetikos padėties dujų sektoriuje metu, skirstymo sistemos operatoriui gavus iš perdavimo sistemos operatoriaus nurodymą apriboti dujų skirstymą konkrečioje skirstymo sistemoje didesne apimtimi negu vartotojų, turinčių nepertraukiamo tiekimo režimą, poreikis, dujų skirstymas šiems vartotojams apribojamas ar nutraukiamas pagal sistemos naudotojo skirstymo sistemos operatoriui pateiktą ir su perdavimo sistemos operatoriumi suderintą dujų tiekimo grafiką. Tuo atveju, jei  sistemos naudotojas  nepateikė  šio grafiko, skirstymo sistemos operatorius turi teisę savo pasirinkimu riboti arba nutraukti dujų skirstymą tokiam sistemos naudotojui ir (ar) tokio sistemos naudotojo vartotojams.

23. Kilus avarinei situacijai ar teisės aktų nustatyta tvarka paskelbus ekstremaliąją energetikos padėtį dujų sektoriuje, dujų įmonės, vartotojai ir sistemos naudotojai privalo vykdyti perdavimo ir skirstymo sistemų operatorių nurodymus. Dujų įmonės privalo imtis visų priemonių, kad būtų kuo mažiau apribotas dujų tiekimas pažeidžiamiems vartotojams, o po to ir kitiems vartotojams. Dujų įmonės, vartotojai ir sistemos naudotojai bendradarbiauja užtikrindami, kad dujų rinka būtų paveikta kuo mažiau ir kad būtų užtikrinami būtiniausi vartotojų poreikiai.

24. Dalinio dujų tiekimo sutrikimo, didelio dujų tiekimo sutrikimo ar dujų nutraukimo atvejais perdavimo ir skirstymo sistemų operatoriai dujas perduoda ir skirsto pagal Apraše nustatytą tvarką, neatsižvelgdami į dujų importo sąlygas.

25. Atkuriant dujų tiekimą po didelio dujų tiekimo sutrikimo, dalinio dujų tiekimo sutrikimo ar dujų tiekimo nutraukimo, už sistemų balansavimą atsakingi perdavimo ir skirstymo sistemų operatoriai pirmiausia atnaujina dujų tiekimą pažeidžiamiems vartotojams, nenutrūkstamo dujų tiekimo grupės vartotojams ir nutrūkstamo dujų tiekimo grupių vartotojams, darantiems mažiausią įtaką perdavimo ir skirstymo sistemų balansavimui.

 

____________________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 325, 2012-03-28, Žin., 2012, Nr. 39-1930 (2012-03-31), i. k. 1121100NUTA00000325

TAR pastaba. Gamtinių dujų tiekimo įmonės iki 2019 m. lapkričio 1 d. patikslina nurodytu nutarimu patvirtintų Gamtinių dujų tiekimo patikimumo užtikrinimo priemonių aprašo 8 punkte nurodytų nebuitinių vartotojų sąrašus ir juos pateikia gamtinių dujų skirstymo sistemų operatoriams.

Nr. 398, 2019-04-24, paskelbta TAR 2019-04-29, i. k. 2019-06968

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1496, 2010-10-20, Žin., 2010, Nr. 125-6418 (2010-10-23), i. k. 1101100NUTA00001496

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 163 "Dėl gamtinių dujų tiekimo saugumo užtikrinimo priemonių aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 325, 2012-03-28, Žin., 2012, Nr. 39-1930 (2012-03-31), i. k. 1121100NUTA00000325

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 163 "Dėl Gamtinių dujų tiekimo saugumo užtikrinimo priemonių aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 221, 2016-03-09, paskelbta TAR 2016-03-14, i. k. 2016-04792

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 163 „Dėl Gamtinių dujų tiekimo patikimumo užtikrinimo priemonių aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 398, 2019-04-24, paskelbta TAR 2019-04-29, i. k. 2019-06968

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 163 „Dėl gamtinių dujų tiekimo patikimumo užtikrinimo priemonių aprašo patvirtinimo“ pakeitimo