Suvestinė redakcija nuo 2018-02-06 iki 2018-03-31

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2003, Nr. 81(1)-3712, i. k. 1032330ISAK003D-264

 

Nauja redakcija nuo 2018-01-01:

Nr. 3D-854, 2017-12-29, paskelbta TAR 2017-12-29, i. k. 2017-21677

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL kenksmingųjų organizmų, augalų, augalinių produktų ir kitų objektų sąrašų patvirtinimo

 

2003 m. birželio 30 d. Nr. 3D-264

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos fitosanitarijos įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 1, 2 ir 3 punktais bei įgyvendindamas  2017 m. spalio 19 d. Komisijos įgyvendinimo direktyvą (ES) Nr. 2017/1920, kuria dėl Sąjungos kilmės Solanum tuberosum L. sėklų judėjimo iš dalies keičiamas Tarybos direktyvos 2000/29/EB IV priedas (OL 2017 L 271, p. 34), ir 2017 m. liepos 14 d. Komisijos įgyvendinimo direktyvą (ES) Nr. 2017/1279, kuria iš dalies keičiami Tarybos direktyvos 2000/29/EB dėl apsaugos priemonių nuo augalams ir augaliniams produktams kenksmingų organizmų įvežimo į Bendriją ir išplitimo joje I–V priedai (OL 2017 L 184, p. 33):

tvirtinu pridedamus:

1. Kenksmingųjų organizmų, kuriuos draudžiama įvežti į visas Europos Sąjungos valstybes nares ir Lietuvos Respubliką bei jose platinti, ir kenksmingųjų organizmų, kuriuos draudžiama įvežti į tam tikras saugomas zonas ir jose platinti, sąrašą.

2. Kenksmingųjų organizmų, kuriuos draudžiama įvežti į visas Europos Sąjungos valstybes nares ir Lietuvos Respubliką bei jose platinti, jei jie randami ant išvardytų augalų arba augalinės kilmės produktų, ir kenksmingųjų organizmų, kuriuos draudžiama įvežti į tam tikras saugomas zonas ir jose platinti, jei jie randami ant tam tikrų augalų arba augalinės kilmės produktų, sąrašą.

3. Augalų, augalinių produktų ir kitų objektų, kuriuos draudžiama įvežti į visas Europos Sąjungos valstybes nares ir Lietuvos Respubliką, bei augalų, augalinių produktų ir kitų objektų, kuriuos draudžiama įvežti į tam tikras saugomas zonas, sąrašą.

4. Specialiųjų reikalavimų, kuriuos Europos Sąjungos valstybės narės ir Lietuvos Respublika turi nustatyti augalams, augaliniams produktams ir kitiems objektams, juos įvežant į visas Europos Sąjungos valstybes nares ir Lietuvos Respubliką bei jose gabenant, ir specialiųjų reikalavimų dėl augalų, augalinių produktų ir kitų objektų įvežimo į kai kurias saugomas zonas ir gabenimo jose, kuriuos nustato visos Europos Sąjungos valstybės narės ir Lietuvos Respublika, sąrašą.

5. Augalų, augalinių produktų ir kitų objektų, kuriems, prieš leidžiant juos įvežti į Europos Sąjungą ir Lietuvos Respubliką, turi būti taikomas augalų sveikatingumo patikrinimas (gamybos vietoje, jei jie kilę Europos Sąjungoje ar Lietuvos Respublikoje, prieš pradedant juos gabenti Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teritorijoje, ir kilmės šalyje arba siuntėjo šalyje, jei jie kilę ne Europos Sąjungoje ar Lietuvos Respublikoje), sąrašą.

6. Augalų ir augalinių produktų, kuriems gali būti taikomos specialiosios priemonės, sąrašą.

 

 

 

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS                                                                   JERONIMAS KRAUJELIS

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2003 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 3D-264

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2017 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 3D-854  

redakcija)

 

KENKSMINGŲJŲ ORGANIZMŲ, KURIUOS DRAUDŽIAMA ĮVEŽTI Į VISAS EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBES NARES IR LIETUVOS RESPUBLIKĄ BEI JOSE PLATINTI, IR KENKSMINGŲJŲ ORGANIZMŲ, KURIUOS DRAUDŽIAMA ĮVEŽTI Į TAM TIKRAS SAUGOMAS ZONAS IR JOSE PLATINTI, SĄRAŠAS

 

I SKYRIUS

KENKSMINGIEJI ORGANIZMAI, KURIUOS DRAUDŽIAMA ĮVEŽTI Į VISAS EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBES NARES IR LIETUVOS RESPUBLIKĄ BEI JOSE PLATINTI

 

I SKIRSNIS

KENKSMINGIEJI ORGANIZMAI, NEAPTINKAMI NĖ VIENOJE EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBĖJE, IR KURIE YRA SVARBŪS VISAI EUROPOS SĄJUNGAI IR LIETUVOS RESPUBLIKAI

 

1. Vabzdžiai, erkės ir nematodai visose jų vystymosi stadijose

 

1.1. Acleris spp. (ne Europos);

1.2. Agrilus anxius Gory;

1.3. Agrilus planipennis Fairmaire;

1.4. Anthonomus eugenii Cano;

1.5. Amauromyza maculosa Malloch;

1.6. Anomala orientalis Waterhouse;

1.7. Anoplophora chinensis Thomson;

1.8. Anoplophora glabrippenis Motsschulsky;

1.9. Arrhenodes minutus Drury;

1.10. Bactericera cockerelli (Sulc.);

1.11. Virusai, platinami Bemisia tabaci Genn. (ne Europos populiacijos):

1.11.1. pupelių auksinės mozaikos virusas;

1.11.2. vignos silpnosios margligės virusas;

1.11.3. salotų infekcinės geltligės virusas;

1.11.4. paprikos silpnosios margligės virusas;

1.11.5. moliūgų lapų garbanės virusas;

1.11.6. karpažolių mozaikos virusas;

1.11.7. Floridos pomidorų virusas;

1.12. Cicadellidae – cikadėlės (ne Europos), žinomos kaip Pirso ligos (sukeliamos Xylella fastidiosa) platintojos:

1.12.1. Carneocephala fulgida Nottingham;

1.12.2. Draeculacephala minerva Ball;

1.12.3. Graphocephala atropunctata Signoret;

1.13. Choristoneura spp. (ne Europos);

1.14. Conotrachelus nenuphar Herbst;

1.15. Dendrolimus sibiricus Tschetverikov;

1.16. Diabrotica barberi Smith & Lawrence;

1.17. Diabrotica undecimpunctata howardi Barber;

1.18. Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata Mannerheim;

1.19. Diabrotica virgifera zeae Krysan & Smith;

1.20. Diaphorina citri Kuway;

1.21. Heliothis zea Boddie;

1.22. Hirschmanniella spp., išskyrus Hirschmanniella gracilis (de Man) Luc & Goodey;

1.23. Keiferia lycopersicella Walsingham;

1.24. Liriomyza sativae Blanchard;

1.25. Longidorus diadecturus Eveleigh & Allen;

1.26. Monochamus spp. (ne Europos);

1.27. Myndus crudus Van Duzee;

1.28. Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne & Allen;

1.29. Naupactus leucoloma Boheman;

1.30. Premnotrypes spp. (ne Europos);

1.31. Pseudopityophthorus minutissimus Zimmermann;

1.32. Pseudopityophthorus pruinosus Eichhoff;

1.33. Rhynchophorus palmarum L.;

1.34. Saperda candida Fabricius;

1.35. Scaphoideus luteolus Van Duzee;

1.36. Spodoptera eridania Cramer;

1.37. Spodoptera frugiperda Smith;

1.38. Spodoptera litura Fabricus;

1.39. Thrips palmi Karny;

1.40. Šios Tephritidae (ne Europos):

1.40.1. Anastrepha fraterculus Wiedemann;

1.40.2. Anastrepha ludens Loew;

1.40.3. Anastrepha obliqua Macquart;

1.40.4. Anastrepha suspensa Loew;

1.40.5. Dacus ciliatus Loew;

1.40.6. Dacus curcurbitae Coquillet;

1.40.7. Dacus dorsalis Hendel;

1.40.8. Dacus tryoni Froggatt;

1.40.9. Dacus tsuneonis Miyake;

1.40.10. Dacus zonatus Saund.;

1.40.11. Epochra canadensis Loew;

1.40.12. Pardalaspis cyanescens Bezzi;

1.40.13. Pardalaspis quinaria Bezzi;

1.40.14. Pterandrus rosa Karsch;

1.40.15. Rhacochlaena japonica Ito;

1.40.16. Rhagoletis cingulata Loew;

1.40.17. Rhagoletis completa Cresson;

1.40.18. Rhagoletis fausta Osten-Sacken;

1.40.19. Rhagoletis indifferens Curran;

1.40.20. Rhagoletis mendax Curran;

1.40.21. Rhagoletis pomonella Walsh;

1.40.22. Rhagoletis ribicola Doane;

1.40.23. Rhagoletis suavis Loew;

1.41. Thaumatotibia leucotreta (Meyrick);

1.42. Xiphinema americanum Cobb sensu lato (ne Europos populiacija);

1.43. Xiphinema californicum Lamberti et Bleve-Zacheo.

 

2. Bakterijos

 

2.1. Candidatus liberibacter spp., citrusinių vaisių „Huanglongbing“ ligos (citrusinių vaisių mozaikos) sukėlėjas;

2.2. Xanthomonas citri pv. aurantifolii;

2.3. Xanthomonas citri pv. citri.

 

3. Grybai

 

3.1. Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt;

3.2. Chrysomyxa arctostaphyli Dietel;

3.3. Cronartium spp. (ne Europos);

3.4. Endocronartium spp. (ne Europos);

3.5. Guignardia laricina (Saw.) Yamamoto & Ito;

3.6. Gymnosporangium spp. (ne Europos);

3.7. Inonotus weirii (Murril) Kotlaba & Pouzar;

3.8. Melampsora farlowii (Arthur) Davis;

3.9. Mycosphaerella larini-leptolepis Ito et al.;

3.10. Mycosphaerella populorum G. E. Thompson;

3.11. Phoma andina Turkensteen;

3.12. Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa.;

3.13. Phyllosticta solitaria Ellis & Everhart;

3.14. Septoria lycopersici Speg. var. malagutii Ciccarone et Boerema;

3.15. Thecaphora solani Barrus;

3.16. Tilletia indica Mitra;

3.17. Trechispora brinkmannii (Bresad.) Rogers.

 

4. Virusai ir į juos panašūs organizmai

 

4.1. Bulvių virusai ir į virusus panašūs organizmai:

4.1.1. Andų latentinis bulvių virusas;

4.1.2. Andų margligės bulvių virusas;

4.1.3. arakazijos B virusas, Oca štamas;

4.1.4. bulvių juodosios žiediškosios dėmėtligės virusas;

4.1.5. bulvių T virusas;

4.1.6. ne Europos izoliuoti bulvių A, M, S, V, X ir Y (įskaitant Yo, Yn ir Yc) virusai ir bulvių lapų susisukimo virusas;

4.2. tabako žiediškosios dėmėtligės virusas;

4.3. pomidorų žiediškosios dėmėtligės virusas;

4.4. Virusai ir į virusus panašūs organizmai, kurie kenkia Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. ir Vitis L. augalams:

4.4.1. mėlynių lapų margligės virusas;

4.4.2. vyšnių lapų šiurkštumo virusas (kilę iš Amerikos žemyno šalių);

4.4.3. persikų mozaikos virusas (kilę iš Amerikos žemyno šalių);

4.4.4. persikų netikroji rikecija;

4.4.5. persikų skrotelių mozaikos virusas;

4.4.6. persikų skrotelių mikoplazma;

4.4.7. persikų X-ligos mikoplazma;

4.4.8. persikų geltos mikoplazma;

4.4.9. slyvų amerikinės juostligės virusas (kilę iš Amerikos žemyno šalių);

4.4.10. aviečių lapų garbanės virusas (kilę iš Amerikos žemyno šalių);

4.4.11. žemuogių latentinis C virusas;

4.4.12. žemuogių priegyslinės margligės virusas;

4.4.13. žemuogių raganų šluotų mikoplazma;

4.4.14. ne Europos virusai ir į virusus panašūs organizmai, kurie kenkia Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L. Rubus L. ir Vitis L. augalams;

4.5. Virusai, platinami Bemisia tabaci Genn.:

4.5.1. pupelių auksinės mozaikos virusas;

4.5.2. vignos silpnosios margligės virusas;

4.5.3. salotų infekcinės geltligės virusas;

4.5.4. paprikos silpnosios margligės virusas;

4.5.5. moliūgų lapų garbanės virusas;

4.5.6. karpažolių mozaikos virusas;

4.5.7. Floridos pomidorų virusas.

 

5. Parazitiniai augalai

 

5.1. Arceuthobium spp. (ne Europos).

 

II SKIRSNIS

EUROPOS SĄJUNGOJE RIBOTAI PAPLITĘ IR VISAI EUROPOS SĄJUNGAI BEI LIETUVOS RESPUBLIKAI SVARBŪS KENKSMINGIEJI ORGANIZMAI

 

6. Vabzdžiai, erkės ir nematodai visose jų vystymosi stadijose

 

6.1. Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Bührer) Nickle et al.;

6.2. Globodera pallida (Stone) Behrens;

6.3. Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens;

6.4. Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (visos populiacijos);

6.5. Meloidogyne fallax Karssen;

6.6. Opogona sacchari Bojer;

6.7. Popillia japonica Newman;

6.8. Rhizoecus hibisci Kawai & Takagi;

6.9. Spodoptera littoralis Boisduval;

6.10. Trioza erytreae Del Guercio.

 

 

7. Bakterijos

 

7.1. Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. spp. sepedonicus Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.;

7.2. Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.;

7.3. Xylella fastidiosa (Wells et al.).

 

8. Grybai

 

8.1. Melampsora medusae Thűmen;

8.2. Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival.

 

9. Virusai ir į juos panašūs organizmai

 

9.1. Apple proliferation mycoplasm;

9.2. Apricot chlorotic leafroll mycoplasm;

9.3. Candidatus Phytoplasma ulmi;

9.4. Pear decline mycoplasm.

 

II SKYRIUS

KENKSMINGIEJI ORGANIZMAI, KURIUOS DRAUDŽIAMA ĮVEŽTI Į TAM TIKRAS SAUGOMAS ZONAS IR JOSE PLATINTI

 

10. Vabzdžiai, erkės ir nematodai visose jų vystymosi stadijose

 

Rūšis

Saugoma (-os) zona (-os)

10.1. Anthonomus grandis Boh.

Graikija, Ispanija (Andalūzija, Katalonija, Estremadūra, Mursija, Valensija).

10.2. Cephalcia lariciphila Klug.

Airija, Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija, Meno ir Džersio salos).

10.3. Bemisia tabaci Genn. (Europos populiacijos).

Airija, Portugalija (Azorų salos, Vidinė Beira, Pajūrio Beira, tarp Doro ir Minjo, ir Tras-os-Montesas), Jungtinė Karalystė, Švedija, Suomija.

10.4. Dendroctonus micans Kugelan.

Airija, Graikija, Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija, Meno sala ir Džersio sala).

10.5. Daktulosphaira vitifoliae Fitch.

Kipras.

10.6. Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu.

Airija, Jungtinė Karalystė.

10.7. Globodera pallida (Stone) Behrens.

Suomija, Latvija, Portugalija (Azorų salos), Slovėnija, Slovakija.

10.8. Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens.

Portugalija (Azorų salos).

10.9. Gilpinia hercyniae  Hartig.

Airija, Graikija, Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija, Meno sala ir Džersio sala).

10.10. Gonipterus scutellatus Gyll.

Graikija, Portugalija (Azorų salos).

10.11. Ips amitinus Eichhof.

Graikija, Airija, Jungtinė Karalystė.

10.12. Ips cembrae Heer.

Airija, Graikija, Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija ir Meno sala).

10.13. Ips duplicatus Sahlberg.

Airija, Graikija, Jungtinė Karalystė.

10.14. Ips sexdentatus Börner.

Airija, Kipras, Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija ir Meno sala).

10.15. Ips typographus Heer.

Airija, Jungtinė Karalystė.

10.16. Leptinotarsa decemlineata Say.

Ispanija (Ibisa ir Menorka), Airija, Kipras, Malta, Portugalija (Azorų salos ir Madeira), Jungtinė Karalystė, Švedija (Blekingės, Gotlando, Halando, Kalmaro ir Skonės apygardos), Suomija (Åland, Häme, Kymi, Pirkanmaa, Satakunta, Turku, Uusimaa rajonai).

10.17. Liriomyza bryoniae Kaltenbach.

Airija ir Jungtinė Karalystė (Northern Ireland).

10.18. Sternochetus mangiferae Fabricius.

Ispanija (Granada ir Malaga), Portugalija (Alentežas, Algarvė ir Madeira).

10.19. Thaumetopoea processionea L.

Airija, Jungtinė Karalystė (išskyrus šias savivaldybes: Bromlio, Kamdeno, Londono miesto, Vestminsterio miesto, Kroidono, Ilingo, Elmbridžo rajono, Epsomo ir Juelio rajono, Gilfordo, Haknio, Hamersmito ir Fulamo, Haringėjaus, Harou, Hilingdono, Haunslou, Islingtono, Kensingtono ir Čelsio, Kingstono prie Temzės, Lambeto, Luišamo, Mertono, Redingo, Ričmondo prie Temzės, Ranimedo rajono, Slau, Pietų Oksfordšyro, Sadarko, Speltorno rajono, Satono, Tauer Hamletso, Vonsdverto, Vakarų Berkšyro savivaldybes ir Vokingo).

 

11. Virusai ir į juos panašūs organizmai

 

Rūšis

Saugoma (-os) zona (-os)

11.1. Runkelių gyslų nekrotinio pageltimo furovirusas.

Prancūzija (Bretanė), Suomija, Airija, Portugalija (Azorų salos), Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija).

11.2. Citrusinių greito sunykimo virusas (Europos štamai).

Graikija (išskyrus Argolidės prefektūrą), Prancūzija (Korsika), Malta, Portugalija (išskyrus Algarvę ir Madeirą).

11.3. Vynuogių geltos organizmai, panašūs į mikoplazmas MLO.

Čekija, Prancūzija (Elzasas, Šampanė-Ardėnai ir Lotaringija), Italija (Bazilikata).

11.4. Pomidorų dėmėtojo vytulio virusas.

Švedija.

 

12. Bakterijos

 

Rūšis

Saugoma (-os) zona (-os)

12.1. Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Collins & Jones.

Graikija, Ispanija, Portugalija.

12.2. Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

Ispanija (išskyrus Aragono, Kastilijos-La Mančos, Kastilijos ir Leono, Estremadūros, Mursijos, Navaros ir La Riochos autonomines sritis ir Gipuskoa provinciją (Baskų kraštas), Alikantės provincijos Aukštutinio Vinalopo ir Vidurio Vinalopo rajonus ir Valensijos provincijos Alboračės ir Turiso savivaldybes (Valensijos autonominė sritis)), Estija, Prancūzija (Korsika), Airija (išskyrus Golvėjaus miestą), Italija (Abrucai, Apulija, Bazilikata, Kalabrija, Kampanija, Emilija-Romanija (Parmos ir Pjačencos provincijos), Lacijus, Ligūrija, Lombardija (išskyrus Mantujos ir Sondrijaus provincijas), Markė, Molizė, Pjemontas, Sardinija, Sicilija, Toskana, Umbrija, Aostos Slėnis, Venetas (išskyrus Rovigo ir Venecijos provincijas, Paduvos provincijos Barbonos, Boara Pizanio, Kastelbaldo, Masio, Pjačenca d'Adidžės, Sant Urbano, Veskovanos savivaldybes ir Veronos provincijos sritį, esančią į pietus nuo A4 greitkelio)), Latvija, Lietuva (išskyrus Babtų ir Kėdainių miesto seniūnijas (Kauno apskritis)), Portugalija, Slovėnija (išskyrus Gorenskos, Koroškos, Mariboro ir Notranskos regionus ir Lendavos ir Renčės-Vogrsko (į pietus nuo H4 greitkelio) savivaldybes), Slovakija (išskyrus Blahovos, Čenkovcės, Horne Myto ir Okočo, Topolnikų ir Trhova Hradskos (Dunaiska Stredos apskritis), Hronovcų ir Hronske Kliačianų (Levicės apskritis), Dvorų prie Žitavos (Nove Zamkų apskritis), Malineco (Poltaro apskritis), Hrhovo (Rožniavos apskritis), Didžiųjų Ripnianų (Topolčanų apskritis), Kazimyro, Luhinios, Mažojo Horešo, Svetušės ir Zatyno (Trebišovo apskritis) savivaldybes), Suomija, Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija, Meno sala ir Normandijos salos).

 

13. Grybai

 

Rūšis

Saugoma (-os) zona (-os)

13.1. Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr.

Jungtinė Karalystė.

13.2. Cryphonectria parasitica  (Murrill) Barr.

Čekijos Respublika, Airija, Švedija, Jungtinė Karalystė (Meno sala).

13.3. Glomerella gossypii Edgerton.

Graikija.

13.4. Gremmeniella abietina (Lag.) Morelet.

Airija, Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija).

13.5. Hypoxylon mammatum (Wahl.) J. Miller.

Airija, Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija).

 

______________________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-854, 2017-12-29, paskelbta TAR 2017-12-29, i. k. 2017-21677

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2003 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 3D-264

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2017 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 3D-854  

redakcija)

 

KENKSMINGŲJŲ ORGANIZMŲ, KURIUOS DRAUDŽIAMA ĮVEŽTI Į VISAS EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBES NARES IR LIETUVOS RESPUBLIKĄ BEI JOSE PLATINTI, JEI JIE RANDAMI ANT IŠVARDYTŲ AUGALŲ ARBA AUGALINĖS KILMĖS PRODUKTŲ, IR KENKSMINGŲJŲ ORGANIZMŲ, KURIUOS DRAUDŽIAMA ĮVEŽTI Į TAM TIKRAS SAUGOMAS ZONAS IR JOSE PLATINTI, JEI JIE RANDAMI ANT TAM TIKRŲ AUGALŲ ARBA AUGALINĖS KILMĖS PRODUKTŲ, SĄRAŠAS

 

I SKYRIUS

KENKSMINGIEJI ORGANIZMAI, KURIUOS DRAUDŽIAMA ĮVEŽTI Į VISAS EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBES NARES IR LIETUVOS RESPUBLIKĄ BEI JOSE PLATINTI, JEI JIE RANDAMI ANT IŠVARDYTŲ AUGALŲ ARBA AUGALINĖS KILMĖS PRODUKTŲ

 

I SKIRSNIS

EUROPOS SĄJUNGOJE NEAPTINKAMI IR VISAI EUROPOS SĄJUNGAI BEI LIETUVOS RESPUBLIKAI SVARBŪS KENKSMINGIEJI ORGANIZMAI

 

1. Vabzdžiai, erkės ir nematodai visose jų vystymosi stadijose

 

Rūšis

Užkrėtimo objektas

1.1. Aculops fuchsiae Keifer.

Fuchsia L. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas.

1.2. Aleurocantus spp.

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. augalai ir jų hibridai, išskyrus vaisius ir sėklas.

1.3. Anthonomus bisignifer Schenkling.

Fragaria L. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas.

1.4. Anthonomus signatus Say.

Fragaria L. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas.

1.5. Aonidiella  citrina Coquillet.

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. augalai ir jų hibridai, išskyrus vaisius ir sėklas.

1.6. Aphelenchoïdes besseyi Christie*.

Oryza spp. sėklos.

1.7. Aschistonyx eppoi Inouye.

Juniperus L. augalai, išskyrus vaisius ir sėklas, kilę iš ne Europos šalių.

1.8. Carposina niponensis Walsingham.

Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. ir Pyrus L. augalai, išskyrus sėklas, kilę iš ne Europos šalių.

1.9. Enarmonia packardi Zeller.

Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. ir Pyrus L. augalai, išskyrus sėklas, kilę iš ne Europos šalių.

1.10. Enarmonia prunivora Walsh.

Crataegus L., Malus Mill., Photinia Ldl., Prunus L. ir Rosa L. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas, ir Malus Mill. bei Prunus L. vaisiai, kilę iš ne Europos šalių.

1.11. Eotetranychus lewisi McGregor.

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. augalai ir jų hibridai, išskyrus vaisius ir sėklas.

1.12. Grapholita inopinata Heinrich.

Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. ir Pyrus L. augalai, išskyrus sėklas, kilę iš ne Europos šalių.

1.13. Hishomonus phycitis.

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. augalai ir jų hibridai, išskyrus vaisius ir sėklas

1.14. Leucaspis japonica Ckll.

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. augalai ir jų hibridai, išskyrus vaisius ir sėklas.

1.15. Listronotus bonariensis Kuschel.

Cruciferae, Gramineae ir Trifolium spp. sėklos, kilusios iš Argentinos, Australijos, Bolivijos, Čilės, Naujosios Zelandijos ir Urugvajaus.

1.16. Margarodes, ne Europos rūšys:

1.16.1. Margarodes vitis Phillipi;

1.16.2. Margarodes vredendalensis de Klerk;

1.16.3. Margarodes prieskaensis Jakubski.

Vitis L. augalai, išskyrus vaisius ir sėklas.

1.17. Numonia pyrivorella Matsumura.

Pyrus L. augalai, išskyrus sėklas, kilę iš ne Europos šalių.

1.18. Oligonychus perditus Pritchard & Baker.

Juniperus L. augalai, išskyrus vaisius ir sėklas, kilę iš ne Europos šalių.

1.19. Pissodes spp. (ne Europos).

Spygliuočių (Coniferales) augalai, išskyrus vaisius ir sėklas, spygliuočių (Coniferales) mediena su žieve ir spygliuočių (Coniferales) nuimta žievė, kilę iš ne Europos šalių.

1.20. Radopholus citrophilus Huettel Dickson & Kaplan.

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. augalai ir jų hibridai, išskyrus vaisius ir sėklas, bei Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp., Strelitziaceae augalai įšaknydinti arba su substratu.

1.21. Scirtothrips aurantii Faure.

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. augalai ir jų hibridai, išskyrus sėklas.

1.22. Scirtothrips dorsalis Hood.

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. augalai ir jų hibridai, išskyrus vaisius ir sėklas.

1.23. Scirtothrips citri Moultex.

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. augalai ir jų hibridai, išskyrus sėklas.

1.24. Scolytidae spp. (ne Europos).

Spygliuočių (Coniferales) augalai, aukštesni nei 3 m, išskyrus vaisius ir kankorėžius, spygliuočių (Coniferales) mediena su žieve ir nuimta spygliuočių (Coniferales) žievė, kilę iš ne Europos šalių.

1.25. Scrobipalpopsis solanivora Povolny

Solanum tuberosum L. stiebagumbiai.

1.26. Tachypterellus quadrigibbus Say.

Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. ir Pyrus L. augalai, išskyrus sėklas, kilę iš ne Europos šalių.

1.27. Toxoptera citricida Kirk.

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. augalai ir jų hibridai, išskyrus vaisius ir sėklas.

1.28. Unaspis citri Comstock.

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. augalai ir jų hibridai, išskyrus vaisius ir sėklas.

*Europos Sąjungoje ant Oryza spp. augalų Aphelenchoides besseyi Christie neaptinkami

 

2. Bakterijos

 

Sukėlėjas – ligos pavadinimas

Užkrėtimo objektas

2.1. Citrus variegated chlorosis.

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. augalai ir jų hibridai, išskyrus vaisius ir sėklas.

2.2. Erwinia stewartii (Smith) Dye.

Zea mays L. sėklos.

2.3. Xanthomonas campestris pv. oryzae (Ishiyama) Dye & pv. oryzicola (Fang. et al.) Dye.

Oryza spp. sėklos.

 

3. Grybai

 

Sukėlėjas – ligos pavadinimas

Užkrėtimo objektas

3.1. Alternaria alternata (Fr.) Keissler (ne Europos patogeniniai štamai).

Cydonia Mill., Malus Mill. ir Pyrus L. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas, kilę iš ne Europos šalių.

3.2. Anisogramma anomala (Peck) E. Müller.

Corylus L. augalai skirti sodinti, išskyrus sėklas, kilę iš Kanados ar Jungtinių Amerikos Valstijų.

3.3. Apiosporina morbosa (Schwein.) v. Arx.

Prunus L. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas.

3.4. Atropellis spp.

Pinus L. augalai, išskyrus kankorėžius ir sėklas, Pinus L. nuimta žievė ir mediena.

3.5. Ceratocystis virescens (Davidson) Moreau

Acer saccharum Marsh augalai, išskyrus vaisius ir sėklas, kilę iš JAV ir Kanados, Acer saccharum Marsh. mediena, įskaitant medieną, kuri nebėra apvalios natūralios rąsto formos, kilusi iš JAV ir Kanados

3.6. Cercoseptoria pini-densiflorae (Hori & Nambu) Deighton.

Pinus L. augalai ir mediena, išskyrus kankorėžius ir sėklas.

3.7. Cercospora angolensis Carv. & Mendes.

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. augalai ir jų hibridai, išskyrus sėklas.

3.8. Diaporthe vaccinii Shaer.

Vaccinium spp. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas.

3.9. Elsinoe spp. Bitanc. & Jenk. Mendes.

Fortunella Swingle, Poncirus Raf. augalai ir jų hibridai, išskyrus vaisius ir sėklas, taip pat Citrus L. augalai ir jų hibridai, išskyrus sėklas ir vaisius bei išskyrus Citrus reituculata Blanco ir Citrus sinensus (L.) Osbeck vaisius, kilę iš Pietų Amerikos šalių.

3.10. Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kilian & Maire) Gordon.

Phoenix spp. augalai, išskyrus vaisius ir sėklas.

3.11. Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto.

Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. ir Pyrus L. augalai, išskyrus sėklas, kilę iš ne Europos šalių.

3.12. Puccinia pittieriana Hennings.

Solanaceae augalai, išskyrus vaisius ir sėklas.

3.13. Scirrhia acicola (Dearn.) Siggers.

Pinus L. augalai, išskyrus kankorėžius vaisius ir sėklas.

3.14. Stegophora ulmea (Schweinitz: Fries) Sydow & Sydow

Ulmus L. ir Zelkova L. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas.

3.15. Venturia nashicola Tanaka & Yamamoto.

Pyrus L. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas, kilę iš ne Europos šalių.

 

4. Virusai ir į juos panašūs organizmai

 

Sukėlėjas

Užkrėtimo objektas

4.1. Runkelių viršūnių garbanės virusas (ne Europos štamai).

Beta vulgaris L. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas.

4.2. Gervuogių latentinis virusas.

Rubus L. augalai, skirti sodinti.

4.3. Deguliai arba į degulius panašūs.

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. augalai ir jų hibridai, išskyrus vaisius ir sėklas.

4.4. Cadang-Cadang viroidas.

Palmae augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas, kilę iš ne Europos šalių.

4.5. Vyšnių lapų susisukimo virusas*.

Rubus L. augalai, skirti sodinti.

4.6. Chrizantemų stiebų nekrozės virusas.

Dendranthema (DC.) Des Moul. ir Solanum lycopersicum  L. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas.

4.7. Citrusinių mozaikos virusas.

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. augalai ir jų hibridai, išskyrus vaisius ir sėklas.

4.8. Citrusinių greito sunykimo virusas (ne Europos štamai).

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. augalai ir jų hibridai, išskyrus vaisius ir sėklas.

4.9. Raupai.

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. augalai ir jų hibridai, išskyrus vaisius ir sėklas.

4.10. Vyšnių susmulkėjimo patogenas  (ne Europos štamai).

Prunus cerasus L., Prunus avium L., Prunus incisa Thunb., Prunus sargentii Rehd., Prunus serrula Franch., Prunus serrulata Lindl., Prunus speciosa (Koidz.) Ingram, Prunus subhirtella Miq., Prunus yedoensis Matsum. augalai ir jų hibridai bei veislės skirti sodinti, išskyrus sėklas.

4.11. Natūraliai plintanti psorozė.

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. augalai ir jų hibridai, išskyrus vaisius ir sėklas.

4.12. Palmių žudančiosios geltligės mikoplazma.

Palmae augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas, kilę iš ne Europos šalių.

4.13. Slyvų nekrotinės žiediškosios dėmėtligės virusas **.

Rubus L. augalai, skirti sodinti.

4.14. Satsuma žemaūgės virusas.

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. augalai ir jų hibridai, išskyrus vaisius ir sėklas.

4.15. Tatter lapų virusas.

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. augalai ir jų hibridai, išskyrus vaisius ir sėklas.

4.16. Raganų šluotų mikoplazma (MLO).

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. augalai ir jų hibridai, išskyrus vaisius ir sėklas.

(*) Europos Sąjungoje Rubus L. augaluose vyšnių lapų susisukimo virusas neaptinkamas.

(**) Europos Sąjungoje Rubus L. augaluose slyvų nekrotinės žiediškosios dėmėtligės virusas neaptinkamas.

II SKIRSNIS

RIBOTAI PAPLITĘ EUROPOS SĄJUNGOJE IR VISAI EUROPOS SĄJUNGAI BEI LIETUVOS RESPUBLIKAI SVARBŪS KENKSMINGIEJI ORGANIZMAI

 

5. Vabzdžiai, erkės ir nematodai visose jų vystymosi stadijose

 

Rūšis

Užkrėtimo objektas

5.1. Aphelenchoides besseyi Christie.

Fragaria L. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas.

5.2. Daktulosphaira vitifoliae (Fitch).

Vitis L. augalai, išskyrus vaisius ir sėklas.

5.3. Ditylenchus destructor Thorne.

Crocus L. gėlių gumbasvogūniai ir šakniastiebiai, Gladiolus Tourn. ex L. rūšys tokių kaip Gladiolus callianthus Marais, Gladiolus colvillei Sweet, Gladiolus nanus hort., Gladiolus ramosus hort., Gladiolus tubergenii hort., Hyacinthus L., Iris L., Trigridia Juss, Tulipa L. genčių smulkiažiedės ir jų hibridai skirti sodinti, ir valgomųjų bulvių stiebagumbiai (Solanum tuberosum L.), skirti sodinti.

5.4. Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev.

Allium ascalonicum L., Allium cepa L. ir Allium schoenoprasum L. sėklos ir svogūnai, skirti sodinti, Allium porrum L. augalai, skirti sodinti, Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston „Golden Yellow“, Galanthus L., Galtonia candicans (Baker) Decne, Hyacinthus L., Ismene Herbert, Muscari Miller, Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L., Tulipa L. svogūnai ir stiebagumbiai, skirti sodinti, ir Medicago sativa L. sėklos.

5.5. Circulifer haematoceps.

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. augalai ir jų hibridai, išskyrus vaisius ir sėklas.

5.6. Circulifer tenellus.

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. augalai ir jų hibridai, išskyrus vaisius ir sėklas.

5.7. Eutetranychus orientalis Klein.

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. augalai ir jų hibridai, išskyrus vaisius ir sėklas

5.8. Helicoverpa armigera Hübner.

Dendranthema (DC.) Des Moul, Dianthus L., Pelargonium l'Herit. ex Ait. ir Solanaceae šeimos augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas

5.9. Parasaissetia nigra Nietner.

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. augalai ir jų hibridai, išskyrus vaisius ir sėklas.

5.10. Radopholus similis (Cobb) Thorne.

Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp., Strelitziaceae augalai, įšaknydinti arba su substratu.

5.11. Liriomyza huidobrensis Blanchard.

Skintos gėlės, lapinės Apium graveolens L. daržovės ir žoliniai augalai, skirti sodinimui, išskyrus: svogūnus, gumbasvogūnius, Gramineae šeimos augalus, šakniastiebius, sėklas.

5.12. Liriomyza trifolii Burgess.

Skintos gėlės, lapinės Apium graveolens L. daržovės ir žoliniai augalai, skirti sodinimui, išskyrus: svogūnus, gumbasvogūnius, Gramineae šeimos augalus, šakniastiebius, sėklas.

5.13. Paysandisia archon Burmeister.

Palmae augalai, skirti sodinti, kurių kamieno skersmuo ties pagrindu didesnis kaip 5 cm, ir priklausantys šioms gentims: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.

 

6. Bakterijos

 

Sukėlėjas – ligos pavadinimas

Užkrėtimo objektas

6.1. Clavibacter michiganensis spp. insidiosus (McCulloch) Davis et al.

Medicago sativa L. sėklos.

6.2. Clavibacter michiganensis spp. michiganensis (Smith) Davis et al.

Solanum lycopersicum L. augalai, skirti sodinti.

6.3. Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. ir Sorbus L. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas

6.4. Erwinia chrysanthemi pv. dianthicola (Hellmers) Dickey.

Dianthus L. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas.

6.5. Pseudomonas caryophylli (Burkholder) Starr & Burkholder.

Dianthus L. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas.

6.6. Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et al.

Prunus persica (L.) Batsch ir Prunus persica var. nectarina (Ait.) Maxim augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas.

6.7. Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye.

Phaseolus L. sėklos.

6.8. Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.

Prunus L. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas.

6.9. Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Doidge) Dye.

Solanum lycopersicum ir Capsicum spp. augalai, skirti sodinti.

6.10. Xanthomonas fragariae Kennedy & King.

Fragaria L. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas.

6.11. Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al.

Vitis L. augalai, išskyrus vaisius ir sėklas.

 

7. Grybai

 

Sukėlėjas – ligos pavadinimas

Užkrėtimo objektas

7.1. Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr.

Platanus L. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas, ir Platanus mediena, įskaitant medieną, kuri nėra natūralios rąsto formos.

7.2. Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr.

Castanea Mill. ir Quercus L. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas.

7.3. Didymella ligulicola (Baker, Dimock & Davis) v. Arx.

Dendranthema (DC.) Des Moul. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas.

7.4. Phialophora cinerescens (Wollenweber) van Beyma.

Dianthus L. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas.

7.5. Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli & Gikashvili.

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. augalai ir jų hibridai, išskyrus sėklas.

7.6. Phytophthora fragariae Hickmann var. fragariae.

Fragaria L. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas.

7.7. Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. et de Toni.

Helianthus annus L. sėklos.

7.8. Puccinia horiana Hennings.

Dendranthema (DC.) Des Moul. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas.

7.9. Scirrhia pini Funk & Parker.

Pinus L. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas.

7.10. Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold.

Humulus lupulus L. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas.

7.11. Verticillium dahliae Klebahn.

Humulus lupulus L. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas.

 

8. Virusai ir į juos panašūs organizmai

 

Rūšis

Užkrėtimo objektas

8.1. Vaistučio mozaikos virusas.

Fragaria L. ir Rubus L. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas.

8.2. Runkelių lapų garbanės virusas.

Beta vulgaris L. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas.

8.3. Chrizantemų žemaūgės viroidas.

Dendranthema (DC.) Des Moul. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas.

8.4. Citrusinių greito sunykimo virusas (Europos štamai).

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. augalai ir jų hibridai, išskyrus vaisius ir sėklas.

8.5. Vynuogių geltos organizmai, panašūs į mikoplazmas MLO.

Vitis L. augalai, išskyrus vaisius ir sėklas.

8.6. Slyvų raupligės virusas („Šarka“).

Prunus L. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas.

8.7. Bulvių gumbų verpstiškumo viroidas.

Solanum lycopersicum L. ir jo hibridų, Capsicum annuum L., Capsicum frutescens L. augalai, skirti sodinti (įskaitant sėklas) ir Solanum tuberosum L. augalai.

8.8. Bulvių stolburo mikoplazma.

Solanaceae augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas.

8.9. Aviečių žiediškosios dėmėtligės virusas.

Fragaria L. ir Rubus L. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas.

8.10. Spiroplasma citri Saglio et al.

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. augalai ir jų hibridai, išskyrus vaisius ir sėklas.

8.11. Žemuogių raukšlėtligės virusas.

Fragaria L. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas.

8.12. Žemuogių latentinis žiediškosios dėmėtligės virusas.

Fragaria L. ir Rubus L. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas.

8.13. Žemuogių silpnojo pakraščių pageltimo virusas.

Fragaria L. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas.

8.14. Pomidorų juodojo žiediškumo virusas.

Fragaria L. ir Rubus L. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas.

8.15. Pomidorų dėmėtojo vytulio virusas.

Apium graveolens L., Capsicum annuum L., Cucumis melo L., Dendranthema (DC.) Des Moul. augalai, visos Naujosios Gvinėjos hibridų Impatients, Lactuca sativa L., Solanum lycopersicum L.,  Nicotiana tabacum L. rūšys, įsitikinus, kad jie skirti pardavimui profesionaliesiems tabako gamintojams. Solanum melongena L. ir Solanum tuberosum L., skirti sodinti, išskyrus sėklas.

8.16. Pomidorų lapų geltonosios garbanės virusas.

Solanum lycopersicum L. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas.

 

II SKYRIUS

KENKSMINGIEJI ORGANIZMAI, KURIUOS DRAUDŽIAMA ĮVEŽTI Į TAM TIKRAS SAUGOMAS ZONAS IR PLATINTI JOSE, JEI JIE RANDAMI ANT TAM TIKRŲ AUGALŲ ARBA AUGALINĖS KILMĖS PRODUKTŲ

 

9. Vabzdžiai, erkės ir nematodai visose jų vystymosi stadijose

 

Rūšis

Užkrėtimo objektas

Saugoma (-os) zona (-os)

9.1. Anthonomus grandis Boh.

Gossypium spp. sėklos ir vaisiai (dėžutės) bei nevalyta medvilnė.

Graikija, Ispanija (Andalucia, Catalonia, Extremadura, Murcia, Valencia).

9.2. Cephalcia lariciphila Klug.

Larix Mill. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas.

Airija, Jungtinė Karalystė (Northern Ireland, Isle of Man ir Jersey).

9.3. Dendroctonus micans Kugelan.

Aukštesni nei 3 m. aukščio Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. ir Pseudotsuga Carr. augalai, išskyrus vaisius ir sėklas, spygliuočių (Coniferales) mediena su žieve, nuimta spygliuočių žievė.

Graikija, Airija, Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija, Meno sala ir Džersio sala).

9.4. Gilphinia hercyniae Hartig.

Picea A. Dietr. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas.

Graikija, Airija, Jungtinė Karalystė (Northern Ireland, Isle of Man ir Jersey).

9.5. Gonipterus scutellatus Gyll.

Eucalyptus l’Herit. augalai, išskyrus vaisius ir sėklas.

Graikija, Portugalija (Azores).

9.6. Ips amitinus Eichhof.

Aukštesni nei 3 m. aukščio Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr. ir Pinus L. augalai, išskyrus vaisius ir sėklas, spygliuočių (Coniferales) mediena su žieve, nuimta spygliuočių žievė.

Graikija, Airija, Jungtinė Karalystė.

9.7. Ips cembrae Heer.

Aukštesni nei 3 m aukščio Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. ir Pseudotsuga Carr. augalai, išskyrus vaisius ir sėklas, pušinių (Coniferales) mediena su žieve, nuimta pušinių žievė

Graikija, Airija, Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija, Meno sala).

9.8. Ips duplicatus Sahlberg.

Aukštesni nei 3 m. aukščio Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr. ir Pinus L. augalai, išskyrus vaisius ir sėklas, spygliuočių (Coniferales) mediena su žieve, nuimta spygliuočių žievė.

Graikija, Airija, Jungtinė Karalystė.

9.9. Ips sexdentatus Börner.

Aukštesni nei 3 m aukščio Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr. ir Pinus L. augalai, išskyrus vaisius ir sėklas, pušinių (Coniferales) mediena su žieve, nuimta pušinių žievė

Airija, Kipras, Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija, Meno sala)

9.10. Ips typographus Heer.

Aukštesni nei 3 m aukščio Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L ir Pseudotsuga Carr. augalai, išskyrus vaisius ir sėklas, spygliuočių (Coniferales) mediena su žieve, nuimta spygliuočių žievė.

Airija, Jungtinė Karalystė.

9.11. Paysandisia archon (Burmeister).

Palmae augalai, skirti sodinti, kurių kamieno skersmuo ties pagrindu didesnis kaip 5 cm, priklausantys šioms gentims: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.

Airija, Malta, Jungtinė Karalystė.

9.12. Rhynchophorus ferrugineus (Olivier).

Palmae augalai, skirti sodinti, kurių kamieno skersmuo ties pagrindu didesnis kaip 5 cm, priklausantys šiems taksonams: Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea armata S.Watson, Brahea edulis H. Wendl., Butia capitata (Mart.) Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota maxima Blume, Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Chamaerops humilis L., Cocos nucifera L., Copernicia Mart., Corypha utan Lam., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubea chilensis (Molina) Baill., Livistona australis C. Martius, Livistona decora (W. Bull) Dowe, Livistona rotundifolia (Lam.) Mart., Metroxylon sagu Rottb Phoenix canariensis Chabaud, Phoenix dactylifera L., Phoenix reclinata Jacq., Phoenix roebelenii O'Brien, Phoenix sylvestris (L.) Roxb., Phoenix theophrasti Greuter, Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O. F. Cook, Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult. f., Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman, Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl. ir Washingtonia Raf.

Airija, Portugalija (Azorų salos), Jungtinė Karalystė.

9.13. Sternochetus mangiferae Fabricius.

Mangifera spp. sėklos, kilusios iš trečiųjų šalių.

Ispanija (Granada ir Malaga), Portugalija (Alentejo, Algarve ir Madeira).

9.14. Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller.

Pinus L. augalai, skirti sodinti, išskyrus vaisius ir sėklas.

Jungtinė Karalystė.

 

10. Bakterijos

 

Rūšis

Užkrėtimo objektas

Saugoma (-os) zona (-os)

10.1. Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Collins & Jones.

Phaseolus vulgaris L. ir Dolichos Jacq. sėklos.

Graikija, Ispanija.

10.2. Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

Augalų dalys, išskyrus vaisius, sėklas ir skirtus sodinti augalus, bet įskaitant gyvybingas žiedadulkes, skirtas apdulkinti Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus  Mill., Mespilus L., Photinia davidiana , (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. ir Sorbus L.

Ispanija (išskyrus Andalūzijos, Aragono, Kastilijos-La Mančos, Kastilijos ir Leono, Estremadūros autonomines sritis, Madrido, Mursijos, Navaros ir La Riochos autonomines sritis ir Gipuskoa provinciją (Baskų kraštas), Ljeidos provincijos (Katalonijos autonominė sritis) Segrià, Noguera, Pla d'Urgell, Garrigues ir Urgell rajonus, Alikantės provincijos Aukštutinio Vinalopo ir Vidurio Vinalopo rajonus ir Valensijos provincijos Alboračės ir Turiso savivaldybes (Valensijos autonominė sritis), Estija, Prancūzija (Korsika), Airija (išskyrus Golvėjaus miestą), Italija (Abrucai, Apulija, Bazilikata, Kalabrija, Kampanija, Emilija- Romanija (Parmos ir Pjačencos provincijos), Lacijus, Ligūrija, Lombardija (išskyrus Mantujos, Milano, 2017 7 15 L 184/39 Europos Sąjungos oficialusis leidinys LT Sondrijaus ir Varezės provincijas), Markė, Molizė, Pjemontas (išskyrus Kuneo provincijos Buskos, Čentalo ir Tarantasca savivaldybes), Sardinija, Sicilija, Toskana, Umbrija, Aostos Slėnis, Venetas (išskyrus Rovigo ir Venecijos provincijas, Paduvos provincijos Barbonos, Boara Pizanio, Kastelbaldo, Masio, Pjačenca d'Adidžės, Sant Urbano, Veskovanos savivaldybes ir Veronos provincijos sritį, esančią į pietus nuo A4 greitkelio)), Latvija, Lietuva (išskyrus Babtų ir Kėdainių miesto seniūnijas (Kauno apskritis)), Portugalija, Slovėnija (išskyrus Gorenskos, Koroškos, Mariboro ir Notranskos regionus ir Lendavos ir Renčės-Vogrsko (į pietus nuo H4 greitkelio) savivaldybes), Slovakija (išskyrus Blahovos, Čenkovcės, Horne Myto ir Okočo, Topolnikų ir Trhova Hradskos (Dunaiska Stredos apskritis), Hronovcų ir Hronske Kliačianų (Levicės apskritis), Dvorų prie Žitavos (Nove Zamkų apskritis), Malineco (Poltaro apskritis), Hrhovo (Rožniavos apskritis), Didžiųjų Ripnianų (Topolčanų apskritis), Kazimyro, Luhinios, Mažojo Horešo, Svetušės ir Zatyno (Trebišovo apskritis) savivaldybes), Suomija, Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija, išskyrus Dauno grafystės Ballinran Upper, Carrigenagh Upper, Ballinran ir Carrigenagh teritorijas ir Šiaurės Airijos Antrimo grafystės Belfasto Dunmurry Cross rinkimų teritoriją, Meno Salą ir Normandijos salas).

10.3. Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.

Prunus L. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas.

Jungtinė Karalystė.

 

11. Grybai

 

Rūšis

Užkrėtimo objektas

Saugoma (-os) zona (-os)

11.1. Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr.

Platanus L. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas, ir Platanus mediena, įskaitant medieną, kuri nėra natūralios rąsto formos.

Airija, Jungtinė Karalystė.

11.2. Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr.

Mediena, išskyrus medieną be žievės, nuimta žievė ir Castanea Mill. augalai, skirti sodinti.

Čekijos Respublika, Airija, Švedijos Karalystė, Jungtinė Karalystė.

11.3. Glomerella gossypii Edgerton.

Gossypium spp. sėklos ir vaisiai (dėžutės).

Graikija.

11.4. Gremmeniella abietina (Lag.) Morelet.

Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. ir Pseudotsuga Carr. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas.

Airija, Jungtinė Karalystė (Northern Ireland).

11.5. Hypoxylon mammatum (Wahl.) J. Miller.

Populus L. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas.

Airija, Jungtinė Karalystė (Northern Ireland).

 

12. Virusai ir į juos panašūs organizmai

 

Rūšis

Užkrėtimo objektas

Saugoma zona (zonos)

12.1. Citrusinių greito sunykimo virusas (Europos štamai).

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. vaisiai ir jų hibridai su lapais ir žiedynkočiais.

Graikija (išskyrus Argolidės ir Chanijos regionus), Malta, Portugalija (išskyrus Algarvę, Madeirą ir Alentežo regiono Odemyros savivaldybę).

12.2. Candidatus Phytoplasma ulmi.

Ulmus L. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas.

Jungtinė Karalystė.

12.3. Vynuogių geltos organizmai, panašūs į mikoplazmas MLO.

Vitis L. augalai, išskyrus vaisius ir sėklas.

Čekijos Respublika,

Prancūzija (Elzasas, Šampanė-Ardėnai, Pikardija (Enos departamentas), Il de Fransas (Sitri, Nantėjaus prie Marnos ir Sasi prie Marnos sritys  ir Lotaringija), Italija (Apulija, Bazilikata ir Sardinija).

 

______________________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-854, 2017-12-29, paskelbta TAR 2017-12-29, i. k. 2017-21677

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2003 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 3D-264

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2017 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 3D-854  

redakcija)

 

AUGALŲ, AUGALINIŲ PRODUKTŲ IR KITŲ OBJEKTŲ, KURIUOS DRAUDŽIAMA ĮVEŽTI Į VISAS EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBES NARES IR LIETUVOS RESPUBLIKĄ, BEI AUGALŲ, AUGALINIŲ PRODUKTŲ IR KITŲ OBJEKTŲ, KURIUOS DRAUDŽIAMA ĮVEŽTI Į TAM TIKRAS SAUGOMAS ZONAS, SĄRAŠAS

 

I SKYRIUS

AUGALAI, AUGALINIAI PRODUKTAI IR KITI OBJEKTAI, KURIUOS

DRAUDŽIAMA ĮVEŽTI Į VISAS EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBES NARES IR LIETUVOS RESPUBLIKĄ

 

Aprašas

Kilmės šalis

1. Abies Mill., Cedrus Trew, Chamaecyparis Spach, Juniperus L., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. ir Tsuga Carr. augalai, išskyrus vaisius ir sėklas.

Ne Europos šalys.

2. Castanea Mill. ir Quercus L. augalai su lapais, išskyrus vaisius ir sėklas.

Ne Europos šalys.

3. Populus L. augalai su lapais, išskyrus vaisius ir sėklas.

Šiaurės Amerikos šalys.

4. Nuimta Castanea Mill. žievė.

Trečiosios šalys.

5. Nuimta Quercus L. žievė, išskyrus Quercus suber L.

Šiaurės Amerikos šalys.

6. Nuimta Acer saccharum Marsh. žievė.

Šiaurės Amerikos šalys.

7. Nuimta Populus L. žievė.

Amerikos žemyno šalys.

8. Chaenomeles Ldl., Cydonia Mill., Crataegus L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L. ir Rosa L. augalai, skirti sodinti, išskyrus ramybės būsenoje esančius augalus, kurie yra be lapų, žiedų ir vaisių.

Ne Europos šalys.

9. Photinia Ldl. augalai, skirti sodinti, išskyrus ramybės būsenoje esančius augalus, kurie yra be lapų, žiedų ir vaisių.

JAV, Kinija, Japonija, Korėjos Respublika ir Korėjos Liaudies Demokratinė Respublika.

10. Sėklinių bulvių Solanum tuberosum L. stiebagumbiai, skirti sodinti.

Trečiosios šalys, išskyrus Šveicariją.

11. Stolonus arba gumbus formuojantys Solanum L. rūšių augalai arba jų hibridai, skirti sodinti, išskyrus Augalų, augalinių produktų ir kitų objektų, kuriuos draudžiama įvežti į visas Europos Sąjungos valstybes nares ir Lietuvos Respubliką, bei augalų, augalinių produktų ir kitų objektų, kuriuos draudžiama įvežti į tam tikras saugomas zonas, sąrašo (toliau – 3 sąrašas) I skyriaus 10 punkte išvardytus Solanum tuberosum L. gumbus.

Trečiosios šalys.

12. Solanum L. stiebagumbiai ir jų hibridai, išskyrus tuos, kurie išvardyti 10 ir 11 punktuose.

Nepažeidžiant specialių reikalavimų, taikytinų Specialiųjų reikalavimų, kuriuos Europos Sąjungos valstybės narės ir Lietuvos Respublika turi nustatyti augalams, augaliniams produktams ir kitiems objektams, juos įvežant į visas Europos Sąjungos valstybes nares ir Lietuvos Respubliką bei jose gabenant, ir specialiųjų reikalavimų dėl augalų, augalinių produktų ir kitų objektų įvežimo į kai kurias saugomas zonas ir gabenimo jose, kuriuos nustato visos Europos Sąjungos valstybės narės ir Lietuvos Respublika, sąrašo (toliau – 4 sąrašas) I skyriaus I skirsnyje išvardytiems bulvių stiebagumbiams, ne Europos Sąjungos šalys, išskyrus Alžyrą, Egiptą, Izraelį, Libiją, Maroką, Siriją, Šveicariją, Tunisą ir Turkiją bei tas Europoje esančias ne Europos Sąjungos šalis, kurios nustatyta tvarka pripažintos neužkrėstomis Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus Spieckermann et Kotthoff Davis et al. arba kuriose nustatyta tvarka laikomasi nuostatų, pripažintų atitinkančiomis Europos Sąjungos nuostatas dėl kovos su Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.

13. Solanaceae augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas ir 3 sąrašo I skyriaus 10, 11 arba 12 punktuose išvardytus augalus.

Trečiosios šalys, išskyrus Europos ir Viduržemio jūros regiono šalis.

14. Dirvožemis ir auginimo substratas, kuris visiškai arba iš dalies sudarytas iš žemės arba kietų organinių medžiagų, tokių kaip augalų dalys, humusas, įskaitant durpes arba žievę, išskyrus tuos, kurie sudaryti vien iš durpių.

Turkija, Baltarusija, Moldova, Rusija, Ukraina ir ne Europos Sąjungos šalys, nesančios Europos žemyne, išskyrus šias šalis: Egiptą, Israelį, Libiją, Maroką, Tunisą.

15. Viltis L. augalai, išskyrus vaisius.

Trečiosios šalys, išskyrus Šveicariją.

16. Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. augalai ir jų hibridai, išskyrus vaisius ir sėklas.

Trečiosios šalys.

17. Phoenix spp. augalai, išskyrus vaisius ir sėklas.

Alžyras, Marokas.

18. Cydonia Mill, Malus Mill., Prunus L. ir Pyrus L. augalai bei jų hibridai ir Fragaria L. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas.

Nepažeidžiant draudimų, taikytinų 3 sąrašo I skyriaus 8 punkte išvardytiems augalams, jei reikia, ne Europos šalys, išskyrus Viduržemio jūros regiono šalis, Australiją, Naująją Zelandiją, Kanadą, JAV žemynines valstybes.

19. Graminacae šeimos augalai, išskyrus Bambusoideae, Panicoideae pošeimių ir Buchloe, Bouteloua Lag., Calamagrostis, Cortaderia Stapf., Glyceria R. Br., Hakonechloa Mak. ex Honda, Hystrix, Molinia, Phalaris L., Shibataea, Spartina Schreb., Stipa L. ir Uniola L. genties dekoratyvinius daugiamečius žolinius augalus, skirtus sodinti, išskyrus sėklas.

Trečiosios šalys, išskyrus Europos ir Viduržemio jūros regiono šalis.

 

II SKYRIUS

AUGALAI, AUGALINIAI PRODUKTAI IR KITI OBJEKTAI, KURIUOS DRAUDŽIAMA ĮVEŽTI Į TAM TIKRAS SAUGOMAS ZONAS

 

Aprašas

Saugoma (-os) zona (-os)

20. Nepažeidžiant draudimų, taikytinų 3 sąrašo I skyriaus 8, 9 ir 18 punktuose išvardytiems augalams, Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus, Pyracantha Roem., Pyrus L. ir Sorbus L. augalai ir apdulkinti skirtos gyvybingos žiedadulkės, išskyrus nurodytųjų augalų vaisius ir sėklas, kilę iš trečiųjų šalių, išskyrus Šveicariją ir kitas šalis, kurios nustatyta tvarka pripažintos neužkrėstomis Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., arba šalis, kuriose pagal atitinkamą tarptautinį fitosanitarijos priemonių standartą buvo įsteigtos Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. neužkrėstos sritys.

Ispanija (išskyrus Andalūzijos, Aragono, Kastilijos-La Mančos, Kastilijos ir Leono, Estremadūros autonomines sritis, Madrido, Mursijos, Navaros ir La Riochos autonomines sritis ir Gipuskoa provinciją (Baskų kraštas), Ljeidos provincijos (Katalonijos autonominė sritis) Segrià, Noguera, Pla d'Urgell, Garrigues ir Urgell rajonus, Alikantės provincijos Aukštutinio Vinalopo ir Vidurio Vinalopo rajonus ir Valensijos provincijos Alboračės ir Turiso savivaldybes (Valensijos autonominė sritis), Estija, Prancūzija (Korsika), Airija (išskyrus Golvėjaus miestą), Italija (Abrucai, Apulija, Bazilikata, Kalabrija, Kampanija, Emilija-Romanija (Parmos ir Pjačencos provincijos), Lacijus, Ligūrija, Lombardija (išskyrus Mantujos, Milano, Sondrijaus ir Varezės provincijas), Markė, Molizė, Pjemontas (išskyrus Kuneo provincijos Buskos, Čentalo ir Tarantasca savivaldybes), Sardinija, Sicilija, Toskana, Umbrija, Aostos Slėnis, Venetas (išskyrus Rovigo ir Venecijos provincijas, Paduvos provincijos Barbonos, Boara Pizanio, Kastelbaldo, Masio, Pjačenca d'Adidžės, Sant Urbano, Veskovanos savivaldybes ir Veronos provincijos sritį, esančią į pietus nuo A4 greitkelio)), Latvija, Lietuva (išskyrus Babtų ir Kėdainių miesto seniūnijas (Kauno apskritis)), Portugalija, Slovėnija (išskyrus Gorenskos, Koroškos, Mariboro ir Notranskos regionus ir Lendavos ir Renčės-Vogrsko (į pietus nuo H4 greitkelio) savivaldybes), Slovakija (išskyrus Blahovos, Čenkovcės, Horne Myto ir Okočo, Topolnikų ir Trhova Hradskos (Dunaiska Stredos apskritis), Hronovcų ir Hronske Kliačianų (Levicės apskritis), Dvorų prie Žitavos (Nove Zamkų apskritis), Malineco (Poltaro apskritis), Hrhovo (Rožniavos apskritis), Didžiųjų Ripnianų (Topolčanų apskritis), Kazimyro, Luhinios, Mažojo Horešo, Svetušės ir Zatyno (Trebišovo apskritis) savivaldybes), Suomija, Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija, išskyrus Dauno grafystės Ballinran Upper, Carrigenagh Upper, Ballinran ir Carrigenagh teritorijas ir Šiaurės Airijos Antrimo grafystės Belfasto Dunmurry Cross rinkimų teritoriją, Meno Salą ir Normandijos salas).

21. Nepažeidžiant draudimų, taikytinų 3 sąrašo I skyriaus 8, 9 ir 18 punktuose išvardytiems augalams, Cotoneaster Ehrh. ir Photinia davidiana (Dcne.) Cardot augalai ir apdulkinti skirtos gyvybingos žiedadulkės, išskyrus nurodytųjų augalų vaisius ir sėklas, kilę iš trečiųjų šalių, išskyrus šalis, kurios nustatyta tvarka pripažintos neužkrėstomis Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. arba šalis, kuriose pagal atitinkamą tarptautinį fitosanitarijos priemonių standartą buvo įsteigtos  Erwinia amylovora  (Burr.) Winsl. et al. neužkrėstos sritys.

Ispanija (išskyrus Andalūzijos, Aragono, Kastilijos-La Mančos, Kastilijos ir Leono, Estremadūros autonomines sritis, Madrido, Mursijos, Navaros ir La Riochos autonomines sritis ir Gipuskoa provinciją (Baskų kraštas), Ljeidos provincijos (Katalonijos autonominė sritis) Segrià, Noguera, Pla d'Urgell, Garrigues ir Urgell rajonus, Alikantės provincijos Aukštutinio Vinalopo ir Vidurio Vinalopo rajonus ir Valensijos provincijos Alboračės ir Turiso savivaldybes (Valensijos autonominė sritis), Estija, Prancūzija (Korsika), Airija (išskyrus Golvėjaus miestą), Italija (Abrucai, Apulija, Bazilikata, Kalabrija, Kampanija, Emilija-Romanija (Parmos ir Pjačencos provincijos), Lacijus, Ligūrija, Lombardija (išskyrus Mantujos, Milano, Sondrijaus ir Varezės provincijas), Markė, Molizė, Pjemontas (išskyrus Kuneo provincijos Buskos, Čentalo ir Tarantasca savivaldybes), Sardinija, Sicilija, Toskana, Umbrija, Aostos Slėnis, Venetas (išskyrus Rovigo ir Venecijos provincijas, Paduvos provincijos Barbonos, Boara Pizanio, Kastelbaldo, Masio, Pjačenca d'Adidžės, Sant Urbano, Veskovanos savivaldybes ir Veronos provincijos sritį, esančią į pietus nuo A4 greitkelio)), Latvija, Lietuva (išskyrus Babtų ir Kėdainių miesto seniūnijas (Kauno apskritis)), Portugalija, Slovėnija (išskyrus Gorenskos, Koroškos, Mariboro ir Notranskos regionus ir Lendavos ir Renčės-Vogrsko (į pietus nuo H4 greitkelio) savivaldybes), Slovakija (išskyrus Blahovos, Čenkovcės, Horne Myto ir Okočo, Topolnikų ir Trhova Hradskos (Dunaiska Stredos apskritis), Hronovcų ir Hronske Kliačianų (Levicės apskritis), Dvorų prie Žitavos (Nove Zamkų apskritis), Malineco (Poltaro apskritis), Hrhovo (Rožniavos apskritis), Didžiųjų Ripnianų (Topolčanų apskritis), Kazimyro, Luhinios, Mažojo Horešo, Svetušės ir Zatyno (Trebišovo apskritis) savivaldybes), Suomija, Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija, išskyrus Dauno grafystės Ballinran Upper, Carrigenagh Upper, Ballinran ir Carrigenagh teritorijas ir Šiaurės Airijos Antrimo grafystės Belfasto Dunmurry Cross rinkimų teritoriją, Meno Salą ir Normandijos salas).

 

______________________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-854, 2017-12-29, paskelbta TAR 2017-12-29, i. k. 2017-21677

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2003 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 3D-264

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2017 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 3D-854

redakcija)

 

SPECIALIŲJŲ REIKALAVIMŲ, KURIUOS EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBĖS NARĖS IR LIETUVOS RESPUBLIKA TURI NUSTATYTI AUGALAMS, AUGALINIAMS PRODUKTAMS IR KITIEMS OBJEKTAMS, JUOS ĮVEŽANT Į VISAS EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBES NARES IR LIETUVOS RESPUBLIKĄ BEI JOSE GABENANT, IR SPECIALIŲJŲ REIKALAVIMŲ DĖL AUGALŲ, AUGALINIŲ PRODUKTŲ IR KITŲ OBJEKTŲ ĮVEŽIMO Į KAI KURIAS SAUGOMAS ZONAS IR GABENIMO JOSE, KURIUOS NUSTATO VISOS EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBĖS NARĖS IR LIETUVOS RESPUBLIKA, SĄRAŠAS

 

I SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI, KURIUOS EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBĖS

NARĖS IR LIETUVOS RESPUBLIKA TURI NUSTATYTI AUGALAMS, AUGALINIAMS PRODUKTAMS IR KITIEMS OBJEKTAMS, JUOS ĮVEŽANT Į VISAS EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBES NARES IR LIETUVOS RESPUBLIKĄ BEI JOSE GABENANT

 

I SKIRSNIS

AUGALAI, AUGALINIAI PRODUKTAI IR KITI OBJEKTAI, KILĘ NE EUROPOS SĄJUNGOJE IR LIETUVOS RESPUBLIKOJE


 

 

Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai

Specialūs reikalavimai

1. Nepriklausomai nuo to, ar įrašyta tarp KN kodų Augalų, augalinių produktų ir kitų objektų, kuriems, prieš leidžiant juos įvežti į Europos Sąjungą ir Lietuvos Respubliką, turi būti taikomas augalų sveikatingumo patikrinimas (gamybos vietoje, jei jie kilę Europos Sąjungoje ar Lietuvos Respublikoje, prieš pradedant juos gabenti Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teritorijoje, ir kilmės šalyje arba siuntėjo šalyje, jei jie kilę ne Europos Sąjungoje ar Lietuvos Respublikoje), sąrašo (toliau – 5 sąrašas) II skyriuje, spygliuočių (Coniferales), išskyrus Thuja L. ir Taxus  L. mediena, kitokios formos nei:

– drožlių, skiedrų, pjuvenų, skutimo drožlių, medžio atliekų arba gabaliukų pavidalo, kurie visi arba jų dalis gauti iš šių spygliuočių,

– medinė pakavimo medžiaga pakavimo dėžių, dėžučių, rėmų, statinių ir panašios taros, padėklų, dėžinių padėklų ir kitų krovimo skydų, padėklų apvadų pavidalo, faktiškai naudojamų arba nenaudojamų pervežant visų rūšių objektus, išskyrus pagalbinę medieną siuntoms paremti, kuri yra sudaryta iš tos pačios medienos ir tokios pat kokybės, kaip siuntoje esanti mediena, ir kuri tenkina tuos pačius Europos Sąjungos fitosanitarinius reikalavimus, kaip siuntoje esanti mediena,

Libocedrus decurrens Torr. mediena, jei yra įrodymų, kad mediena buvo apdorota arba gaminama pieštukams, termiškai apdorojant, kad temperatūra 7–8 dienas siektų ne mažiau kaip 82 °C,

bet įskaitant medieną, kuri nebėra apvalios natūralios rąsto formos, kilusią iš Kanados, Kinijos, Japonijos, Korėjos Respublikos, Meksikos, Taivanio ir JAV, kur kaip žinoma, aptinkamas Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Bührer) Nickle et al.

Oficialus patvirtinimas, kad mediena yra tinkamai:

1. termiškai apdorota taip, kad medienos profilio, įskaitant šerdį, temperatūra bent 30 minučių be pertraukos siektų ne mažiau kaip 56 °C. Tai įrodo ženklas „termiškai apdorota“ („HT“) ant medienos arba ant bet kokios pakavimo medžiagos, atsižvelgiant į tuometinę paskirtį, ir ant fitosanitarinio sertifikato, arba

2. nustatyta tvarka fumiguota. Tai įrodo fitosanitariniame sertifikate nurodoma veiklioji sudedamoji medžiaga, mažiausia medienos temperatūra, rodiklis (g/m3) ir poveikio laikas (h), arba

3. nustatyta tvarka chemiškai impregnuota slėgiu su atitinkamu patvirtintu produktu. Tai įrodo

fitosanitariniame sertifikate nurodoma veiklioji sudedamoji medžiaga, slėgis (psi arba kPa) ir koncentracija (proc.), ir

4. oficialus patvirtinimas, kad po apdorojimo mediena, prieš išvežant ją iš šį patvirtinimą išdavusios šalies, buvo gabenama sezonu, kai neskraido Monochamus užkrato pernešėjai, laikantis papildomų keturių savaičių iki numatyto skraidymo sezono pradžios ir po jo saugos ribų, arba (išskyrus medieną be žievės) mediena yra padengta apsaugine danga, užtikrinančia apsaugą nuo Bursaphelenchus xylophilus užkrato arba jo pernešėjo.

2. Nepriklausomai nuo to, ar įrašyta tarp KN kodų 5 sąrašo II skyriuje, spygliuočių (Coniferales) mediena:

drožlių, skiedrų, pjuvenų, skutimo drožlių, medžio atliekų arba gabaliukų pavidalo, kurie visi arba jų dalis gauta iš spygliuočių,

kilusi iš Kanados, Kinijos, Japonijos, Korėjos Respublikos, Meksikos, Taivanio ir JAV, kur, kaip žinoma, aptinkamas Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Bührer) Nickle et al.

Oficialus patvirtinimas, kad mediena yra tinkamai:

1. termiškai apdorota taip, kad viso medienos profilio, įskaitant šerdį, temperatūra bent 30 minučių be pertraukos siektų ne mažiau kaip 56 °C, ir tai nurodoma fitosanitariniame sertifikate, arba

2. nustatyta tvarka fumiguota. Tai įrodo fitosanitariniame sertifikate nurodoma veiklioji sudedamoji medžiaga, mažiausia medienos temperatūra, rodiklis (g/m3) ir poveikio laikas (h), ir

3. oficialus patvirtinimas, kad po apdorojimo mediena, prieš išvežant ją iš šį patvirtinimą išdavusios šalies, buvo gabenama sezonu, kai neskraido Monochamus užkrato pernešėjai, laikantis papildomų keturių savaičių iki numatyto skraidymo sezono pradžios ir po jo saugos ribų, arba (išskyrus medieną be žievės) mediena yra padengta apsaugine danga, užtikrinančia apsaugą nuo Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Bührer) Nickle et al. užkrato arba jo pernešėjo.

3. Nepriklausomai nuo to, ar įrašyta tarp KN kodų 5 sąrašo II skyriuje, Thuja L. ir Taxus  L. mediena, kitokios formos nei:

– drožlių, skiedrų, pjuvenų, skutimo drožlių, medžio atliekų arba gabaliukų pavidalo, kurie visi arba jų dalis gauti iš šių spygliuočių,

– medinė pakavimo medžiaga pakavimo dėžių, dėžučių, rėmų, statinių ir panašios taros, padėklų, dėžinių padėklų ir kitų krovimo skydų, padėklų apvadų pavidalo, faktiškai naudojamų arba nenaudojamų pervežant visų rūšių objektus, išskyrus pagalbinę medieną siuntoms paremti, kuri yra sudaryta iš tos pačios medienos ir tokios pat kokybės, kaip siuntoje esanti mediena, ir kuri tenkina tuos pačius Europos Sąjungos fitosanitarinius reikalavimus, kaip siuntoje esanti mediena,

bet įskaitant medieną, kuri nebėra apvalios natūralios rąsto formos, kilusią iš Kanados, Kinijos, Japonijos, Korėjos Respublikos, Meksikos, Taivano ir JAV, kur, kaip žinoma, aptinkamas Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Bührer) Nickle et al.

Oficialus patvirtinimas, kad mediena yra:

1. be žievės, arba

2. išdžiovinta krosnyje, ir drėgnumas, išreikštas sausosios medžiagos kiekiu, taikant atitinkamus laiko ir temperatūros grafikus, pasiektas mažesnis nei 20 proc. masės. Tai įrodo „išdžiovinta krosnyje“ „(Kiln-dried“, „KD“) arba kitas tarptautiniu mastu pripažintas ženklas, pažymėtas ant medienos arba jos pakuotės, atsižvelgiant į tuometinę paskirtį, arba

3. tinkamai termiškai apdorota taip, kad viso medienos profilio, įskaitant šerdį, temperatūra bent 30 minučių be pertraukos siektų ne mažiau kaip 56 °C. Tai įrodo ženklas „termiškai apdorota“ („HT“) ant medienos arba ant bet kokios pakavimo medžiagos, atsižvelgiant į tuometinę paskirtį, ir fitosanitariniame sertifikate, arba

4. nustatyta tvarka fumiguota. Tai įrodo fitosanitariniame sertifikate nurodoma veiklioji sudedamoji medžiaga, mažiausia medienos temperatūra, rodiklis (g/m3) ir poveikio laikas (h), arba

5. nustatyta tvarka chemiškai impregnuota slėgiu su atitinkamu patvirtintu produktu. Tai įrodo fitosanitariniame sertifikate nurodoma veiklioji sudedamoji medžiaga, slėgis (psi arba kPa) ir koncentracija (proc.).

4. Nepriklausomai nuo to, ar įrašyta tarp KN kodų 5 sąrašo II skyriuje, spygliuočių (Coniferales) mediena, kitokios formos nei:

– drožlių, skiedrų, pjuvenų, skutimo drožlių, medžio atliekų arba gabaliukų pavidalo, kurie visi arba jų dalis gauti iš šių spygliuočių,

– pakavimo medžiaga iš medienos pakavimo dėžių, dėžučių, rėmų, statinių ir panašios taros, padėklų, dėžinių padėklų ir kitų krovimo skydų, padėklų apvadų pavidalo, faktiškai naudojamų arba nenaudojamų pervežant visų rūšių objektus, išskyrus pagalbinę medieną siuntoms paremti, kuri yra sudaryta iš tos pačios medienos ir tokios pat kokybės, kaip siuntoje esanti mediena, ir kuri tenkina tuos pačius Europos Sąjungos fitosanitarinius reikalavimus, kaip siuntoje esanti mediena,

bet įskaitant medieną, kuri nebėra apvalios natūralios rąsto formos, kilusi iš Rusijos, Kazachstano ir Turkijos.

Oficialus patvirtinimas, kad mediena yra:

1. kilusi iš vietovės, kurioje, kaip žinoma, neaptinkami:

1.1. Monochamus spp. (ne Europos porūšio),

1.2. Pissodes spp. (ne Europos porūšio),

1.3. Scolytidae spp. (ne Europos porūšio).

2. Vietovė nurodoma fitosanitarinio sertifikato „kilmės vietos“ skiltyje,

arba

3. be žievės ir be ožiaragių (Monochamus spp.) genties (neeuropinis) lervų padarytų skylių, didesnių nei 3 mm skersmens,

arba

4. išdžiovinta krosnyje, ir drėgnumas, išreikštas sausosios medžiagos kiekiu, taikant atitinkamus laiko ir temperatūros grafikus, pasiektas mažesnis nei 20 proc. masės. Tai įrodo „išdžiovinta krosnyje“ („Kiln-dried“, „KD“) arba kitas tarptautiniu mastu pripažintas ženklas, pažymėtas ant medienos arba jos pakuotės, atsižvelgiant į tuometinę paskirtį, arba

5. termiškai apdorota taip, kad viso medienos profilio,

 

įskaitant šerdį, temperatūra bent 30 minučių be pertraukos siektų ne mažiau kaip 56 °C. Tai įrodo ženklas „termiškai apdorota“ („HT“) ant medienos arba ant bet kokios pakavimo medžiagos, atsižvelgiant į tuometinę paskirtį, ir fitosanitariniame sertifikate, arba

6. nustatyta tvarka fumiguota. Tai įrodo fitosanitariniame sertifikate nurodoma veiklioji sudedamoji medžiaga, mažiausia medienos temperatūra, rodiklis (g/m3) ir poveikio laikas (h), arba

7. nustatyta tvarka chemiškai impregnuota slėgiu su atitinkamu patvirtintu produktu. Tai įrodo fitosanitariniame sertifikate nurodoma veiklioji sudedamoji medžiaga, slėgis (psi arba kPa) ir koncentracija (proc.).

5. Nepriklausomai nuo to, ar įrašyta tarp KN kodų 5 sąrašo II skyriuje, spygliuočių (Coniferales) mediena, kitokios formos nei:

drožlių, skiedrų, pjuvenų, skutimo drožlių, medžio atliekų arba gabaliukų pavidalo, kurie visi arba jų dalis gauti iš šių spygliuočių,

– medinė pakavimo medžiaga  pakavimo dėžių, dėžučių, rėmų, statinių ir panašios taros, padėklų, dėžinių padėklų ir kitų krovimo skydų, padėklų apvadų pavidalo, faktiškai naudojamų arba nenaudojamų pervežant visų rūšių objektus, pervežant visų rūšių objektus, išskyrus pagalbinę medieną siuntoms paremti, kuri yra sudaryta iš tos pačios medienos ir tokios pat kokybės, kaip siuntoje esanti mediena, ir kuri tenkina tuos pačius Europos Sąjungos fitosanitarinius reikalavimus, kaip siuntoje esanti mediena,

bet įskaitant medieną, kuri nebėra apvalios natūralios formos, kilusi iš trečiųjų šalių, išskyrus:

– Rusiją, Kazachstaną ir Turkiją,

– Europos šalis,

– Kanadą, Kiniją, Japoniją, Korėjos Respubliką, Meksiką, Taivanį ir JAV, kur, kaip žinoma,  aptinkamas Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Bührer) Nickle et al.

Oficialus patvirtinimas, kad mediena yra:

1. be žievės ir be ožiaragių (Monochamus spp.) genties (neeuropinio) lervų padarytų skylių, didesnių nei 3 mm skersmens, arba

2. išdžiovinta krosnyje, ir drėgnumas, išreikštas sausosios medžiagos kiekiu, taikant atitinkamus laiko ir temperatūros grafikus, pasiektas mažesnis nei 20 proc. masės. Tai įrodo „išdžiovinta krosnyje“ („Kiln-dried“, „KD“) arba kitas tarptautiniu mastu pripažintas ženklas, pažymėtas ant medienos arba jos pakuotės, atsižvelgiant į tuometinę paskirtį, arba

3. nustatyta tvarka fumiguota. Tai įrodo fitosanitariniame sertifikate nurodoma veiklioji sudedamoji medžiaga, mažiausia medienos temperatūra, rodiklis (g/m3) ir poveikio laikas (h), arba

4. nustatyta tvarka chemiškai impregnuota slėgiu su atitinkamu patvirtintu produktu. Tai fitosanitariniame sertifikate nurodoma veiklioji sudedamoji medžiaga, slėgis (psi arba kPa) ir koncentracija (proc.), arba

5. termiškai apdorota taip, kad viso medienos profilio, įskaitant šerdį, temperatūra bent 30 minučių be pertraukos siektų ne mažiau kaip 56 °C. Tai įrodo ženklas „termiškai apdorota“ („HT“) ant medienos arba ant bet kokios pakavimo medžiagos, atsižvelgiant į tuometinę paskirtį, ir fitosanitariniame sertifikate.

6. Nepriklausomai nuo to, ar įrašyta tarp KN kodų 5 sąrašo II skyriuje, drožlių, skiedrų, pjuvenų, skutimo drožlių, medžio atliekų arba gabaliukų pavidalo, kurie visi arba jų dalis gauti iš spygliuočių (Coniferales), mediena, kilusi iš:

– Rusijos, Kazachstano ir Turkijos,

– ne Europos šalių, išskyrus Kanadą, Kiniją, Japoniją, Korėjos Respubliką, Meksiką, Taivanį ir JAV, kur Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Bührer) Nickle et al. aptinkamas.

Oficialus patvirtinimas, kad mediena yra:

1. kilusi iš vietovių, kuriose neaptinkami:

1.1. Monochamus spp. (ne Europos porūšio),

1.2. Pissodes spp. (ne Europos porūšio),

1.3. Scolytidae spp. (ne Europos porūšio).

2. Vietovė nurodoma fitosanitariniame sertifikate „kilmės vietos“ skiltyje, arba

3. pagaminta iš bežievės apvaliosios medienos, arba

4. išdžiovinta krosnyje, ir drėgnumas, išreikštas sausosios medžiagos kiekiu, taikant atitinkamus laiko ir temperatūros grafikus, pasiektas mažesnis nei 20 proc. masės, arba

5. nustatyta tvarka fumiguota. Tai įrodo fitosanitariniame sertifikate nurodoma veiklioji sudedamoji medžiaga, mažiausia medienos temperatūra, koncentracija (g/m3) ir poveikio laikas (h), arba

6. tinkamai termiškai apdorota taip, kad viso medienos profilio, įskaitant šerdį, temperatūra bent 30 minučių be pertraukos siektų ne mažiau kaip 56 °C, ir nurodoma fitosanitariniame sertifikate.

7. Medinė pakavimo medžiaga pakavimo dėžių, dėžučių, rėmų, statinių ir panašios taros, padėklų, dėžinių padėklų ir kitų krovimo skydų, padėklų apvadų pavidalo, faktiškai naudojamų arba nenaudojamų pervežant visų rūšių objektus, išskyrus medienos žaliavą, kurios storis yra 6 mm arba mažesnis, ir apdorotą medieną, pagamintą apdorojant klijais termiškai ir slėgiu arba jų deriniu, ir pagalbinę medieną siuntoms paremti, kuri yra sudaryta iš tos pačios medienos ir tokios pat kokybės, kaip siuntoje esanti mediena, ir kuri tenkina tuos pačius Sąjungos fitosanitarinius reikalavimus, kaip siuntoje esanti mediena, iš trečiųjų šalių, išskyrus Šveicariją.

Medinė pakavimo medžiaga yra:

1. pagaminta iš nužievintos medienos, kaip nustatyta FAO Tarptautinio fitosanitarijos priemonių standarto Nr. 15 dėl medinės pakavimo medžiagos reguliavimo tarptautinėje prekyboje, ir

2. apdorota vienu iš patvirtintų apdorojimo būdų, kaip nustatyta to tarptautinio standarto I priede, ir

3. paženklinta to tarptautinio standarto II priede nurodytu ženklu, nurodančiu, kad medinė pakavimo medžiaga apdorota patvirtintu fitosanitariniu apdorojimo būdu pagal šį standartą.

8. Acer saccharum Marsh. mediena, įskaitant medieną, kuri nebėra natūralios apvalios formos, išskyrus:

– medieną, skirtą faneros gamybai,

– drožlių, skiedrų, pjuvenų, skutimo drožlių, medžio atliekų arba gabaliukų pavidalo,

– medinė pakavimo medžiaga pakavimo dėžių, dėžučių, rėmų, statinių ir panašios taros, padėklų, dėžinių padėklų ir kitų krovimo skydų, padėklų apvadų pavidalo, faktiškai naudojamų pervežant visų rūšių objektus, išskyrus pagalbinę medieną siuntoms paremti, kuri yra sudaryta iš tos pačios medienos ir tokios pat kokybės, kaip siuntoje esanti mediena, ir kuri tenkina tuos pačius Europos Sąjungos fitosanitarinius reikalavimus, kaip siuntoje esanti mediena, kilusi iš JAV ir Kanados.

Oficialus patvirtinimas, kad mediena išdžiovinta krosnyje, ir drėgnumas, išreikštas sausosios medžiagos kiekiu, taikant atitinkamus laiko ir temperatūros grafikus, pasiektas mažesnis nei 20 proc. masės. Tai įrodo „išdžiovinta krosnyje“ („Kiln-dried“, „KD“) arba kitas tarptautiniu mastu pripažintas ženklas, pažymėtas ant medienos arba jos pakuotės, atsižvelgiant į tuometinę paskirtį.

9. Acer saccharum Marsh. mediena, skirta faneros

gamybai, kilusi iš JAV ir Kanados.

Oficialus patvirtinimas, kad mediena yra kilusi iš vietovių, kuriose Ceratocystis virescens (Davidson) Moreau neaptinkamas, ir ji yra skirta faneros gamybai.

10. Nepriklausomai nuo to, ar įrašyta tarp KN kodų 5 sąrašo II skyriuje, Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. ir Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. mediena, kitokio pavidalo nei:

– drožlių, skiedrų, pjuvenų, skutimo drožlių, medžio atliekų arba gabaliukų pavidalo, kurie visi arba jų dalis gauti iš šių medžių,

– medinė pakavimo medžiaga, esanti pakavimo dėžių, dėžučių, rėmų, statinių ir panašios taros, padėklų, dėžinių padėklų ir kitų krovimo skydų, padėklų apvadų, faktiškai naudojamų pervežant visų rūšių objektus, išskyrus pagalbinę medieną siuntoms paremti, kuri yra sudaryta iš tos pačios medienos ir tokios pat kokybės, kaip siuntoje esanti mediena, ir kuri tenkina tuos pačius Europos Sąjungos fitosanitarinius reikalavimus, kaip siuntoje esanti mediena, bet įskaitant medieną, kuri nebėra natūralios apvaliosios rąsto formos, ir baldus bei kitus iš neapdorotos medienos pagamintus objektus, kilusi iš Kanados, Kinijos, Korėjos Liaudies Demokratinės Respublikos, Japonijos, Mongolijos, Korėjos Respublikos, Rusijos, Taivano ir JAV.

Oficialus patvirtinimas, kad:

1. mediena kilusi iš vietovės, kurioje Agrilus planipennis Fairmaire neaptinkamas ir tai nurodoma fitosanitariniame sertifikate, arba

2. medienos įmonėje, kurią patvirtino ir prižiūri nacionalinė augalų apsaugos organizacija, nuimta žievė ir nuskusta bent 2,5 cm storio išorinio brazdo, arba

3. mediena apdorota jonizuojančiąja spinduliuote, kad sugertoji apšvitos dozė visoje medienoje būtų ne mažesnė kaip 1 kGy.

11. Nepriklausomai nuo to, ar įrašyta tarp KN kodų 5 sąrašo II skyriuje, drožlių, skiedrų, pjuvenų, skutimo drožlių, medžio atliekų arba gabaliukų pavidalo, visa arba iš dalies gauta iš Kanados, Kinijos, Japonijos, Mongolijos, Korėjos Liaudies Demokratinės Respublikos, Korėjos Respublikos, Rusijos, Taivano ir JAV kilmės Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr.,

Oficialus patvirtinimas, kad mediena kilusi iš Agrilus planipennis Fairmaire neužkrėstos vietovės, kurią nustatė nacionalinė augalų apsaugos organizacija eksportuojančioje šalyje laikydamasi atitinkamų tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų ir tai nurodoma fitosanitariniame sertifikate.

 

Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. ir Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. mediena.

 

12. Nepriklausomai nuo to, ar įrašyta tarp KN kodų 5 sąrašo II skyriuje, nulupta Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. ir Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. žievė ir iš žievės pagaminti objektai, kilę iš Kanados, Kinijos, Korėjos Liaudies Demokratinės Respublikos, Japonijos, Mongolijos, Korėjos Respublikos, Rusijos, Taivano ir JAV.

Oficialus patvirtinimas, kad nuimta žievė kilusi iš Agrilus planipennis Fairmaire neužkrėstos vietovės, kurią nustatė nacionalinė augalų apsaugos organizacija eksportuojančioje šalyje laikydamasi atitinkamų tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų ir tai nurodoma fitosanitariniame sertifikate.

 

13. Quercus L. mediena, kitokios formos nei:

– drožlių, skiedrų, pjuvenų, skutimo drožlių, medžio atliekų arba gabaliukų pavidalo,

medinių statinių, statinaičių, kubilų, puskubilių ir kitų kubilų gaminių bei jų dalių, įskaitant šulus, pavidalo, jei dokumentais įrodoma, kad mediena buvo pagaminta termiškai apdorojant taip, kad temperatūra 20 minučių siektų ne mažiau kaip 176 °C,

– medinė pakavimo medžiaga pakavimo dėžių, dėžučių, rėmų, statinių ir panašios taros, padėklų, dėžinių padėklų ir kitų krovimo skydų, padėklų apvadų pavidalo, faktiškai naudojamų pervežant visų rūšių objektus, išskyrus pagalbinę medieną siuntoms paremti, kuri yra sudaryta iš tos pačios medienos ir tokios pat kokybės, kaip siuntoje esanti mediena, ir kuri tenkina tuos pačius Europos Sąjungos fitosanitarinius reikalavimus, kaip siuntoje esanti mediena,

bet įskaitant medieną, kuri nebėra natūralios rąsto formos, kilusią iš JAV.

Oficialus patvirtinimas, kad mediena yra:

1. aptašyta taip, kad nebūtų visiškai apvalaus paviršiaus, arba

2. be žievės ir drėgnumas medienoje neviršija 20 proc. sausosios medžiagos, išreikštos procentais, arba

3. be žievės ir atitinkamai dezinfekuota karštu oru arba karštu vandeniu, arba

4. pjautos medienos atveju, su žievės likučiais arba be jų, išdžiovinta krosnyje, ir drėgnumas, išreikštas sausosios medžiagos kiekiu, taikant atitinkamus laiko ir temperatūros grafikus, pasiektas mažesnis nei 20 proc. masės. Tai įrodo „išdžiovinta krosnyje“ („Kiln-dried“, „KD“) arba kitas tarptautiniu mastu pripažintas ženklas, pažymėtas ant medienos arba jos pakuotės, atsižvelgiant į tuometinę paskirtį.

14. Nepriklausomai nuo to, ar įrašyta tarp KN kodų 5 sąrašo II skyriuje, Betula L. mediena, kitokios formos nei:

drožlių, skiedrų, pjuvenų, skutimo drožlių, medžio atliekų arba gabaliukų pavidalo, kurie visi arba jų dalis gauti iš šių medžių,

medinė pakavimo medžiaga pakavimo dėžių, dėžučių, rėmų, statinių ir panašios taros, padėklų, dėžinių padėklų ir kitų krovimo skydų, padėklų apvadų pavidalo, faktiškai naudojamų arba nenaudojamų pervežant visų rūšių objektus, išskyrus pagalbinę medieną siuntoms paremti, kuri yra sudaryta iš tos pačios medienos ir tokios pat kokybės, kaip siuntoje esanti mediena, ir kuri tenkina tuos pačius Europos Sąjungos fitosanitarinius reikalavimus, kaip siuntoje esanti mediena,

bet įskaitant medieną, kuri nebėra apvalios natūralios rąsto formos, ir baldus bei kitus iš neapdorotos medienos pagamintus objektus, kilusius iš Kanados ir JAV, kur Agrilus anxius  Gory aptinkamas.

Oficialus patvirtinimas, kad:

1. nuo medienos įmonėje, kurią patvirtino ir prižiūri nacionalinė augalų apsaugos organizacija, nuimta žievė ir nuskusta bent 2,5 cm storio išorinio brazdo, arba

2. mediena apdorota jonizuojančiąja spinduliuote, kad sugertoji apšvitos dozė visoje medienoje būtų ne mažesnė kaip 1 kGy.

15. Nepriklausomai nuo to, ar įrašyta tarp KN kodų 5 sąrašo II skyriuje, mediena drožlių, skiedrų, pjuvenų, skutimo drožlių, medžio atliekų arba gabaliukų pavidalo, kurie visi arba jų dalis gauti iš Betula L.

Oficialus patvirtinimas, kad mediena kilusi iš šalies, kurioje, kaip žinoma, Agrilus anxius  Gory neaptinkamas.

16. Nepriklausomai nuo to, ar įrašyta tarp KN kodų 5 sąrašo II skyriuje, Betula L. žievė ir iš jos pagaminti objektai, kilę iš Kanados ir JAV, kur, kaip žinoma, Agrilus anxius  Gory aptinkamas.

Oficialus patvirtinimas, kad žievė yra be medienos.

17. Platanus L. mediena, kitokios formos nei:

– drožlių, skiedrų, pjuvenų, skutimo drožlių, medžio atliekų arba gabaliukų pavidalo,

– medinė pakavimo medžiaga pakavimo dėžių, dėžučių, rėmų, statinių ir panašios taros, padėklų, dėžinių padėklų ir kitų krovimo skydų, padėklų apvadų pavidalo, faktiškai naudojamų arba nenaudojamų pervežant visų rūšių objektus, išskyrus pagalbinę medieną siuntoms paremti, kuri yra sudaryta iš tos pačios medienos ir tokios pat kokybės, kaip siuntoje esanti mediena, ir kuri tenkina tuos pačius Sąjungos fitosanitarinius reikalavimus, kaip siuntoje esanti mediena, bet įskaitant medieną, kuri nebėra apvalios natūralios rąsto formos, kilusią iš Armėnijos, Šveicarijos arba JAV.

Oficialus patvirtinimas, kad mediena yra išdžiovinta krosnyje, ir drėgnumas, išreikštas sausosios medžiagos kiekiu, taikant atitinkamus laiko ir temperatūros grafikus, pasiektas mažesnis nei 20 proc. masės. Tai įrodo „išdžiovinta krosnyje“ („Kiln-dried“, „KD“) arba kitas tarptautiniu mastu pripažintas ženklas, pažymėtas ant medienos arba jos pakuotės, atsižvelgiant į tuometinę paskirtį.

18. Populus L. mediena, išskyrus:

– drožlių, skiedrų, pjuvenų, skutimo drožlių, medžio atliekų arba gabaliukų pavidalo,

– medinė pakavimo medžiaga pakavimo dėžių, dėžučių, rėmų, statinių ir panašios taros, padėklų, dėžinių padėklų ir kitų krovimo skydų, padėklų apvadų pavidalo, faktiškai naudojamų arba nenaudojamų pervežant visų rūšių objektus, išskyrus pagalbinę medieną siuntoms paremti, kuri yra sudaryta iš tos pačios medienos ir tokios pat kokybės, kaip siuntoje esanti mediena, ir kuri tenkina tuos pačius Europos Sąjungos fitosanitarinius reikalavimus, kaip siuntoje esanti mediena, bet įskaitant medieną, kuri nebėra natūralios apvalios formos, kilusi iš Amerikos žemyno šalių.

Oficialus patvirtinimas, kad mediena yra:

1. be žievės, arba

2. išdžiovinta krosnyje, ir drėgnumas, išreikštas sausosios medžiagos kiekiu, taikant atitinkamus laiko ir temperatūros grafikus, pasiektas mažesnis nei 20 proc. masės. Tai įrodo „išdžiovinta krosnyje“ („Kiln-dried“, „KD“) arba kitas tarptautiniu mastu pripažintas ženklas, pažymėtas ant medienos arba jos pakuotės, atsižvelgiant į tuometinę paskirtį.

19. Nepriklausomai nuo to, ar įrašyta tarp KN kodų 5 sąrašo II skyriuje, Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. ir Sorbus L., mediena, kuri yra kito negu

– drožlių, pjuvenų ir skutimo drožlių, kurios visos arba jų dalis gautos iš šių augalų, pavidalo,

– medinė pakavimo medžiaga pakavimo dėžių, dėžučių, rėmų, statinių ir panašios taros, padėklų, dėžinių padėklų ir kitų krovimo skydų, padėklų apvadų pavidalo, faktiškai naudojamų arba nenaudojamų pervežant visų rūšių objektus, išskyrus pagalbinę medieną siuntoms paremti, kuri yra sudaryta iš tos pačios medienos ir tokios pat kokybės, kaip siuntoje esanti mediena, ir kuri tenkina tuos pačius Sąjungos fitosanitarinius reikalavimus, kaip siuntoje esanti mediena, bet, įskaitant medieną, kuri nebėra apvalios natūralios rąsto formos, kurios kilmės šalis yra Kanada ir JAV.

Oficialus patvirtinimas, kad mediena yra:

1. kilusi iš vietovės, kurioje Saperda candida Fabricius neaptinkamas, kaip nustatė nacionalinė augalų apsaugos organizacija kilmės šalyje, laikydamasi atitinkamų tarptautinių fitosanitarinių priemonių standartų, ir kuri yra nurodyta fitosanitarinio sertifikato skiltyje „Papildoma deklaracija“, arba

2. tinkamai termiškai apdorota taip, kad viso medienos profilio (taip pat šerdies) temperatūra bent 30 minučių siektų ne mažiau kaip 56 °C, ir tai nurodoma fitosanitariniuose sertifikatuose, arba

3. tinkamai apdorota jonizuojančiąja spinduliuote taip, kad sugertoji apšvitos dozė visoje medienoje būtų ne mažesnė kaip 1 kGy, ir tai nurodoma fitosanitariniuose sertifikatuose.

20. Nepriklausomai nuo to, ar įrašyta tarp KN kodų 5 sąrašo II skyriuje, drožlių, kurios visos arba jų dalis gautos iš Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. ir Sorbus L., mediena, kurios kilmės šalis yra Kanada ir JAV.

Oficialus patvirtinimas, kad mediena:

1. yra kilusi iš Saperda candida Fabricius neužkrėstos vietovės, kaip nustatė nacionalinė augalų apsaugos organizacija kilmės šalyje, laikydamasi atitinkamų tarptautinių fitosanitarinių priemonių standartų, ir kuri yra nurodyta fitosanitarinio sertifikato skiltyje „Papildoma deklaracija“, arba

2. yra susmulkinta į ne didesnius kaip 2,5 cm storio ir pločio gabalėlius, arba

3. tinkamai termiškai apdorota taip, kad viso medienos profilio (taip pat šerdies) temperatūra bent 30 minučių siektų ne mažiau kaip 56 °C, ir tai nurodoma fitosanitariniuose sertifikatuose.

21. Mediena, nepriklausomai nuo to, ar ji priskirta prie KN kodų 5 sąrašo II skyriuje, drožlių, skiedrų, pjuvenų, skutimo drožlių, medžio atliekų arba gabaliukų pavidalo, kurie visi arba jų dalis gauti iš:

Acer saccharum Marsh., kilusi iš JAV ir Kanados,

Populus L., kilusi iš Amerikos žemyno.

Oficialus patvirtinimas, kad mediena yra:

1. pagaminta iš rąsto formos medienos be žievės, arba

2. išdžiovinta krosnyje, ir drėgnumas, išreikštas sausosios medžiagos kiekiu, taikant atitinkamus laiko ir temperatūros grafikus, gamybos metu sudaro mažiau nei 20 proc. masės, arba

3. tinkamai fumiguota remiantis nustatyta tvarka. Tai nurodoma fitosanitariniuose sertifikatuose: nurodoma veiklioji sudedamoji medžiaga, mažiausia medienos temperatūra, rodiklis (g/m3) ir poveikio laikas (h), arba

4. tinkamai termiškai apdorota taip, kad viso medienos profilio (taip pat šerdies) temperatūra bent 30 minučių siektų ne mažiau kaip 56 °C, ir tai nurodoma fitosanitariniuose sertifikatuose.

22. Mediena, nepriklausomai nuo to, ar ji priskirta prie KN kodų 5 sąrašo II skyriuje, drožlių, skiedrų, pjuvenų, skutimo drožlių, medžio atliekų arba gabaliukų pavidalo, kurie visi arba jų dalis gauti iš Platanus L. bei kilusi iš Armėnijos, Šveicarijos arba JAV.

Oficialus patvirtinimas, kad mediena yra:

1. išdžiovinta krosnyje, ir drėgnumas, išreikštas sausosios medžiagos kiekiu, taikant atitinkamus laiko ir temperatūros grafikus, gamybos metu sudaro mažiau nei 20 proc. masės, arba

2. tinkamai fumiguota, remiantis nustatyta tvarka. Tai nurodoma fitosanitariniuose sertifikatuose: nurodoma veiklioji sudedamoji medžiaga, mažiausia medienos temperatūra, rodiklis (g/m3) ir poveikio laikas (h), arba

3. tinkamai termiškai apdorota taip, kad viso medienos profilio (taip pat šerdies) temperatūra bent 30 minučių siektų ne mažiau kaip 56 °C, ir tai nurodoma fitosanitariniuose sertifikatuose.

23. Nepriklausomai nuo to, ar įrašyta tarp KN kodų  5 sąrašo II skyriuje, mediena drožlių, skiedrų, pjuvenų, skutimo drožlių, medžio atliekų arba gabaliukų pavidalo, kurie visi arba jų dalis gauti iš Quercus L., kilusi iš JAV.     

 

Oficialus patvirtinimas, kad mediena yra:

1. išdžiovinta krosnyje, ir drėgnumas, išreikštas sausosios medžiagos kiekiu, taikant atitinkamus laiko ir temperatūros grafikus, pasiektas mažesnis nei 20 proc. masės, arba

2. nustatyta tvarka fumiguota. Tai įrodo fitosanitariniame sertifikate nurodoma veiklioji sudedamoji medžiaga, mažiausia medienos temperatūra, rodiklis (g/m3) ir poveikio laikas (h), arba

3. termiškai apdorota taip, kad viso medienos profilio, įskaitant šerdį, temperatūra bent 30 minučių be pertraukos siektų ne mažiau kaip 56 °C, ir tai nurodoma fitosanitariniame sertifikate.

24. Nulupta spygliuočių (Coniferales), kilusių iš ne Europos šalių, žievė.

Oficialus patvirtinimas, kad nuimta žievė yra:

1. nustatyta tvarka fumiguota. Tai įrodo fitosanitariniame sertifikate nurodoma veiklioji sudedamoji medžiaga, mažiausia žievės temperatūra, rodiklis (g/m3) ir poveikio laikas (h), arba

2. tinkamai termiškai apdorota taip, kad viso žievės profilio, įskaitant šerdį, temperatūra bent 30 minučių be pertraukos siektų ne mažiau kaip 56 °C, ir tai nurodoma fitosanitariniame sertifikate, ir

3. oficialus patvirtinimas, kad po apdorojimo žievė, prieš išvežant ją iš šį patvirtinimą išdavusios šalies, buvo gabenama sezonu, kai neskraido Monochamus vabzdžiai, laikantis papildomų keturių savaičių iki numatyto skraidymo sezono pradžios ir po jo saugos ribų, arba žievė yra padengta apsaugine danga, užtikrinančia apsaugą nuo Bursaphelenchus xylophilus  (Steiner & Bührer) Nickle et al. užkrato arba jo pernešėjo.

25. Spygliuočių (Coniferales) augalai, išskyrus kankorėžius ir sėklas, kilę iš ne Europos šalių.

Nepažeidžiant draudimų, taikytinų 3 sąrašo I skyriaus 1 punkte išvardytiems augalams, jei reikia, oficialus patvirtinimas, kad augalai buvo kilę iš medelynų ir kad auginimo vieta pripažintos neužkrėstos Pissodes spp. (ne Europos porūšio).

26. Spygliuočių (Coniferales) augalai, išskyrus vaisius ir sėklas, aukštesni kaip 3 m, kilę iš ne Europos šalių.

Nepažeidžiant nuostatų, taikytinų 3 sąrašo I skyriaus 1 punkte ir 4 sąrašo I skyriaus I skirsnio 25 punkte išvardytiems augalams, jei reikia, oficialus patvirtinimas, kad augalai buvo kilę iš medelynų ir kad auginimo vieta neužkrėsta ne Europos porūšio Scolytidae spp.

27. Pinus L. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas.

Nepažeidžiant nuostatų, taikytinų 3 sąrašo I skyriaus 1 punkte ir 4 sąrašo I skyriaus I skirsnio 25 ir 26 punktuose išvardytiems augalams, jei reikia, oficialus patvirtinimas, kad Scirrhia acicola (Dearn.) Siggers arba Scirrhia pini Funk & Parker požymių auginimo vietoje ir artimiausioje aplinkoje paskutinį vegetacijos ciklą nepastebėta.

28. Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. ir Tsuga Carr. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas.

Nepažeidžiant nuostatų, taikytinų 3 sąrašo I skyriaus 1 punkte ir 4 sąrašo I skyriaus I skirsnio 25, 26 arba 27 punktuose išvardytiems augalams, jei reikia, oficialus patvirtinimas, kad Melampsora medusae Thümen požymių auginimo vietoje ir artimiausioje aplinkoje paskutinį vegetacijos ciklą nepastebėta.

29. Quercus L. augalai, išskyrus vaisius ir sėklas, kilę iš JAV.

Nepažeidžiant 3 sąrašo I skyriaus 2 punkte išvardytiems augalams taikytinų nuostatų, oficialus patvirtinimas, kad augalai yra kilę iš vietovių, kuriose Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt neaptinkamas.

30. Castanea Mill. ir Quercus L. augalai, išskyrus vaisius ir sėklas, kilę iš ne Europos šalių.

Nepažeidžiant 3 sąrašo I skyriaus 2 punkte ir 4 sąrašo I skyriaus I skirsnio 29 punkte išvardytiems augalams taikytinų nuostatų, oficialus patvirtinimas, kad Cronartium spp. (ne Europos porūšio) požymių auginimo vietoje arba artimiausioje aplinkoje nuo paskutinio pilno jos vegetacijos ciklo pradžios nepastebėta.

31. Castanea Mill. ir Quercus L. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas.

Nepažeidžiant 3 sąrašo I skyriaus 2 punkte ir 4 sąrašo I skyriaus I skirsnio 29 punkte išvardytiems augalams taikytinų draudimų, oficialus patvirtinimas, kad:

1. augalai kilę iš teritorijos, kuri pripažinta neužkrėsta Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr., arba

2. Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr požymių auginimo vietoje arba artimiausioje aplinkoje paskutinį vegetacijos ciklą nepastebėta.

32. Corylus L. augalai, kilę iš Kanados ir JAV bei skirti, auginimui, išskyrus sėklas.

Oficialus patvirtinimas, kad augalai būtų užauginti medelynuose, ir:

1. kilę teritorijose, paskirtose eksportui tos šalies nacionalinės augalų apsaugos tarnybos, kuriose nėra aptinkamas Anisogramma anomala (Peck) E. Müller, remiantis tiesiogiai susijusiais Tarptautiniais fitosanitarijos preimonių standartais ir kurios yra minimos fitosanitariniuose sertifikatuose, skiltyje „Papildoma deklaracija“, arba

2. kilę gamybos vietoje, paskirtoje eksportui tos šalies nacionalinės augalų apsaugos tarnybos, kuriose nėra aptinkamas Anisogramma anomala (Peck) E. Müller, atliekant oficialų patikrinimą tose vietose arba kaiminystėje esančių vietovių, pradedant nuo paskutinių pilnų trijų vegetacinių ciklų, remiantis tiesiogiai susijusiais Tarptautiniais fitosanitarijos priemonių standartais ir kurios yra minimos fitosanitariniuose sertifikatuose, sklityje „Papildoma deklaracija“ ir pripažintos neužsikrėtę Anisogramma anomala (Peck) E. Müller.

33. Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. augalai, išskyrus vaisius ir sėklas, bet įskaitant nupjautas šakas su lapais ar be jų, kilę iš Kanados, Kinijos, Korėjos Liaudies Demokratinės Respublikos, Japonijos, Mongolijos, Korėjos Respublikos, Rusijos, Taivano ir JAV.

Oficialus patvirtinimas, kad augalai kilę iš vietovės, kurioje Agrilus planipennis Fairmaire neaptinkamas, o vietovės pavadinimas nurodytas fitosanitariniame sertifikate.

 

34. Betula L. augalai, išskyrus vaisius ir sėklas, bet įskaitant nupjautas Betula L. šakas su lapais ar be jų.

Oficialus patvirtinimas, kad augalai kilę iš šalies, kurioje, kaip žinoma, Agrilus anxius  Gory neaptinkamas.

35. Platanus L. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas, kilę iš Armėnijos, Šveicarijos arba JAV.

Oficialus patvirtinimas, kad Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. požymių auginimo vietoje arba artimiausioje aplinkoje paskutinį vegetacijos ciklą nepastebėta.

36. Populus L. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas, kilę iš trečiųjų šalių.

Nepažeidžiant 3 sąrašo I skyriaus 3 punkte išvardytiems augalams taikytinų draudimų, oficialus patvirtinimas, kad Melampsora medusae Thümen požymių auginimo vietoje arba artimiausioje aplinkoje paskutinį vegetacijos ciklą nepastebėta.

37. Populus L. augalai, išskyrus vaisius ir sėklas, kilę iš Amerikos žemyno šalių.

Nepažeidžiant nuostatų, taikytinų 3 sąrašo I skyriaus 3 punkte ir 4 sąrašo I skyriaus I skirsnio 36 punkte išvardytiems augalams, oficialus patvirtinimas, kad Mycosphaerella populorum G. E. Thompson požymių auginimo vietoje arba artimiausioje aplinkoje paskutinį vegetacijos ciklą nepastebėta.

38. Ulmus L. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas, kilę iš Šiaurės Amerikos šalių.

Nepažeidžiant nuostatų, taikomų 4 sąrašo I skyriaus I skirsnio 33 punkte išvardytiems augalams, oficialus patvirtinimas, kad „Candidatus Phytoplasma ulmi“ požymių auginimo vietoje arba artimiausioje aplinkoje per paskutinį pasibaigusį vegetacijos ciklą nepastebėta.

39. Iš Kanados ir JAV kilę Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. ir Sorbus L. augalai, skirti sodinti, išskyrus skiepūglius, nuopjovas, audinių kultūros augalus, žiedadulkes ir sėklas.

Nepažeidžiant nuostatų, taikytinų 3 sąrašo I skyriaus 8 ir 18 punktuose, 3 sąrašo II skyriaus 20 ir 21 punktuose arba 4 sąrašo I skyriaus I skirsnio 46, 52, 53, 54, 58, 59, 60 ir 61 punktuose išvardytiems augalams, kai taikytina, oficialus patvirtinimas, kad augalai:

1. visą augimo laikotarpį buvo auginami Saperda candida Fabricius neužkrėstoje vietovėje, kaip nustatė nacionalinė augalų apsaugos organizacija kilmės šalyje, laikydamasi atitinkamų tarptautinių fitosanitarinių priemonių standartų, ir kuri yra nurodyta fitosanitarinio sertifikato skiltyje „Papildoma deklaracija“, arba

2. mažiausiai dvejus metus iki eksportavimo, arba, jei augalai yra jaunesni nei dvejų metų, visą augimo laikotarpį buvo auginami Saperda candida Fabricius neužkrėstoje auginimo vietoje, kaip nustatyta pagal atitinkamus tarptautinius fitosanitarinių priemonių standartus:

2.1. kurią užregistravo ir prižiūri nacionalinė augalų apsaugos organizacija kilmės šalyje, ir

2.2. kurioje du kartus per metus tinkamu laiku atlikti oficialūs patikrinimai bet kokiems Saperda candida Fabricius požymiams nustatyti, ir

2.3. jei augalai užauginti vietoje:

2.3.1. kuri buvo visiškai fiziškai apsaugota, kad į ją nepatektų Saperda candida Fabricius, arba

2.3.2. kurioje buvo taikomos atitinkamos prevencinės priemonės ir kurią mažiausiai 500 m spinduliu supo buferinė zona, kurioje kasmet tinkamu laiku atlikus oficialius tyrimus nenustatyta užkrėtimo Saperda candida Fabricius, ir

2.4. prieš eksportuojant augalai, visų pirma jų stiebai, kruopščiai patikrinti siekiant nustatyti užkrėtimą Saperda candida Fabricius, prireikus įskaitant ardomąjį mėginių ėmimą.

40. Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. vaisiai ir jų hibridai, kilę iš trečiųjų šalių.

Vaisiai turi būti be žiedynkočių ir lapų, o ant pakuotės turi būti atitinkamas kilmės ženklas.

41. Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., Microcitrus Swingle, Naringi Adans., Swinglea Merr. vaisiai ir jų hibridai, kilę iš trečiųjų šalių.

Nepažeidžiant nuostatų, taikytinų 4 sąrašo I skyriaus I skirsnio 40, 42, 43, 44 ir 45 punktuose išvardytiems vaisiams, oficialus patvirtinimas, kad:

1. vaisiai kilę iš šalies, kuri pripažinta neužkrėsta Xanthomonas citri pv. citri ir Xanthomonas citri pv. aurantifolii, kaip nustatyta laikantis atitinkamų tarptautinių fitosanitarinių priemonių standartų, jei susijusios trečiosios šalies nacionalinė augalų apsaugos organizacija apie šią padėtį iš anksto raštu pranešė Komisijai, arba

2. vaisiai kilę iš vietovės, kurią kilmės šalies nacionalinė augalų apsaugos organizacija pripažino neužkrėsta Xanthomonas citri pv. citri ir Xanthomonas citri pv. aurantifolii, laikydamasi atitinkamų tarptautinių fitosanitarinių priemonių standartų, ir kuri yra nurodyta fitosanitarinio sertifikato skiltyje „Papildoma deklaracija“, jei susijusios trečiosios šalies nacionalinė augalų apsaugos organizacija apie šią padėtį iš anksto raštu pranešė Komisijai, arba

3. vaisiai kilę iš auginimo vietovės, kurią kilmės šalies nacionalinė augalų apsaugos organizacija pripažino neužkrėsta Xanthomonas citri pv. citri ir Xanthomonas citri pv. aurantifolii, laikydamasi atitinkamų tarptautinių fitosanitarinių priemonių standartų, ir kuri yra nurodyta fitosanitarinio sertifikato skiltyje „Papildoma deklaracija“,

arba

4. auginimo vietovė ir artimiausia aplinka buvo atitinkamai apdorota ir kultivuota siekiant išvengti užkrėtimo Xanthomonas citri pv. citri ir Xanthomonas citri pv. aurantifolii, ir

vaisiai buvo apdoroti natrio ortofenilfenatu ar kitomis veiksmingomis priemonėmis, nurodytomis fitosanitariniuose sertifikatuose, jei susijusios trečiosios šalies nacionalinė augalų apsaugos organizacija apie apdorojimo priemonę iš anksto raštu pranešė Komisijai, ir

prieš eksportuojant tinkamu laiku atlikus oficialius patikrinimus nustatyta, kad nėra vaisių užkrėtimo Xanthomonas citri pv. citri ir Xanthomonas citri pv. aurantifolii požymių, ir informacija apie atsekamumą nurodoma fitosanitariniuose sertifikatuose, arba

5. prieš eksportuojant atlikus oficialius pramoniniam perdirbimui skirtų vaisių patikrinimus nustatyta, kad vaisiai neužkrėsti Xanthomonas citri pv. citri ir Xanthomonas citri pv. aurantifolii, ir

produkcijos auginimo vieta ir artimiausia aplinka buvo atitinkamai apdorota ir taikytos priemonės siekiant išvengti užkrėtimo Xanthomonas citri pv. citri ir Xanthomonas citri pv. aurantifolii, ir

pervežant, laikant ir perdirbant buvo užtikrintos sąlygos, patvirtintos pagal 18 straipsnio 2 dalyje nustatytą tvarką, ir

vaisiai pervežti atskirose pakuotėse su etikete, kurioje yra atsekamumo kodas ir nuoroda, kad vaisiai skirti pramoniniam perdirbimui, ir

informacija apie atsekamumą nurodoma fitosanitariniuose sertifikatuose.

42. Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. vaisiai ir jų hibridai, kilę iš trečiųjų šalių.

Nepažeidžiant nuostatų, taikytinų 4 sąrašo I skyriaus I skirsnio 40, 41, 43 ir 44 punktuose išvardytiems žemiau vaisiams, oficialus patvirtinimas, kad:

1. vaisiai kilę iš šalies, pripažintos neužkrėsta Cercospora angolensis Carv. et Mendes, kaip nustatyta laikantis atitinkamų tarptautinių fitosanitarinių priemonių standartų,

 

jei susijusios trečiosios šalies nacionalinė augalų apsaugos organizacija apie šią padėtį iš anksto raštu pranešė Komisijai, arba

2. vaisiai kilę iš vietovės, pripažintos neužkrėsta Cercospora angolensis Carv. et Mendes, kaip nustatyta laikantis atitinkamų tarptautinių fitosanitarinių priemonių standartų, ir kuri yra nurodyta fitosanitarinio sertifikato skiltyje „Papildoma deklaracija“, jei susijusios trečiosios šalies nacionalinė augalų apsaugos organizacija apie šią padėtį iš anksto raštu pranešė Komisijai, arba

3. Cercospora angolensis Carv. et Mendes požymių auginimo vietoje ir artimiausioje aplinkoje paskutinį vegetacijos ciklą nepastebėta, o vaisiai, nuėmus derlių produkcijos auginimo vietoje, pagal atitinkamų oficialių tyrimų rezultatus šio organizmo požymių neturėjo.

43. Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. vaisiai ir jų hibridai, išskyrus Citrus aurantium L. ir Citrus latifolia Tanaka vaisius, kilę iš trečiųjų šalių.

Nepažeidžiant nuostatų, taikytinų 4 sąrašo I skyriaus I skirsnio 40, 41, 42, 44 ir 45 punktuose išvardytiems vaisiams, oficialus patvirtinimas, kad:

1. vaisiai kilę iš šalies, pripažintos neužkrėsta Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa, laikantis atitinkamų tarptautinių fitosanitarinių priemonių standartų, jei susijusios trečiosios šalies nacionalinė augalų apsaugos organizacija apie šią padėtį iš anksto raštu pranešė Komisijai, arba

2. vaisiai kilę iš teritorijos, kurią kilmės šalies nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydamasi atitinkamų tarptautinių fitosanitarinių priemonių standartų, pripažino neužkrėsta Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa ir kuri yra nurodyta fitosanitarinio sertifikato skiltyje „Papildoma deklaracija“, jei susijusios trečiosios šalies nacionalinė augalų apsaugos organizacija apie šią padėtį iš anksto raštu pranešė Komisijai, arba

3. vaisiai yra kilę iš produkcijos auginimo vietos, kurią kilmės šalies nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydamasi atitinkamų tarptautinių fitosanitarinių priemonių standartų, pripažino neužkrėsta Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa, ir kuri yra nurodyta fitosanitarinio sertifikato skiltyje „Papildoma deklaracija“, ir

atlikus oficialius patikrinimus naudojant tipinį ėminį, kaip nustatyta pagal tarptautinius standartus, nustatyta, kad vaisiai neturi Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der A požymių, arba

4. vaisiai yra kilę iš produkcijos auginimo vietos, kuri buvo atitinkamai apdorota ir taikytos priemonės siekiant išvengti užkrėtimo Phyllosticta citricarpa (McAlpine) van der Aa, ir

per auginimo sezoną nuo paskutinio pasibaigusio vegetacijos ciklo, produkcijos auginimo vietoje atlikus oficialius vaisių patikrinimus, Phyllosticta citricarpa (McAlpine) van der Aa požymių nepastebėta, ir

prieš eksportuojant atlikus oficialius patikrinimus naudojant tipinį ėminį, kaip nustatyta pagal tarptautinius standartus, nustatyta, kad nuėmus derlių produkcijos auginimo vietoje vaisiai neturi Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der A požymių, ir informacija apie atsekamumą nurodoma fitosanitariniuose sertifikatuose, arba

5. jei vaisiai skirti pramoniniam perdirbimui, prieš eksportuojant atlikus oficialius patikrinimus naudojant tipinį ėminį, kaip nustatyta pagal tarptautinius standartus,

 

nustatyta, kad nuėmus derlių produkcijos auginimo vietoje vaisiai neturi Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa požymių, ir

patvirtinimas, kad produkcijos auginimo vietos kilmės vaisiai tinkamu laiku buvo tinkamai apdoroti siekiant išvengti užkrėtimo Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa, nurodomas fitosanitarinio sertifikato skiltyje „Papildoma deklaracija“, ir

pervežant, laikant ir perdirbant buvo užtikrintos sąlygos, patvirtintos pagal 18 straipsnio 2 dalyje nustatytą tvarką, ir

vaisiai pervežti atskirose pakuotėse su žyma, kurioje yra atsekamumo kodas ir nuoroda, kad vaisiai skirti pramoniniam perdirbimui, ir informacija apie atsekamumą nurodoma fitosanitariniuose sertifikatuose.

44. Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf vaisiai ir jų hibridai, kilę iš ne Europos Sąjungos šalių, kuriose ant vaisių aptinkami Tephritidae (ne Europos porūšio).

Nepažeidžiant nuostatų, taikytinų 4 sąrašo I skyriaus I skirsnio 40, 41 ir 42 punktuose išvardytiems vaisiams, oficialus patvirtinimas, kad:

1. vaisiai kilę iš teritorijos, kuri pripažinta neužkrėsta atitinkamu organizmu, arba

2. jei pirmiau minimas reikalavimas negali būti patenkintas, vykdant oficialius patikrinimus, atliekamus mažiausiai kartą per mėnesį (likus trims mėnesiams iki derliaus nuėmimo), atitinkamo organizmo buvimo požymių auginimo vietoje ir artimiausioje aplinkoje paskutinį vegetacijos ciklą nepastebėta, o vaisiai, nuėmus derlių produkcijos auginimo vietoje, pagal oficialių tyrimų rezultatus atitinkamo organizmo požymių neturėjo; arba

3. jei pirmiau minimas reikalavimas taip pat negali būti patenkintas, atlikus oficialų pavyzdžių tyrimą, vaisiai nebuvo pažeisti nurodytais organizmais visose kenkėjų vystymosi stadijose, arba

4. jei pirmiau minimas reikalavimas negali būti patenkintas, vaisiai atitinkamai apdoroti; bet kokiu priimtinu terminiu apdorojimu, karštais garais, šalčiu arba greitai užšaldant – tai pasitvirtino kaip veiksmingi prieš atitinkamą organizmą būdai, nepažeidžiantys vaisiaus, o kai tokie apdorojimo būdai negalimi – cheminis apdorojimas, jei toks apdorojimas leistinas teisės aktų nustatyta tvarka.

45. Capsicum (L.), Citrus L. vaisiai, išskyrus Citrus limon (L.) Osbeck. ir Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle, Prunus persica (L.) Batsch ir Punica granatum L., kilę iš Afrikos žemyno šalių, Žaliojo Kyšulio Respublikos, Šventosios Elenos Salos, Madagaskaro, Reunjono, Mauricijaus ir Izraelio.

Nepažeidžiant nuostatų, taikytinų 4 sąrašo I skyriaus I skirsnio 40, 41, 42, 43, 44 ir 91 punktuose išvardytiems vaisiams, oficialus patvirtinimas, kad:

1. vaisiai kilę iš šalies, pripažintos neužkrėsta Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), laikantis atitinkamų tarptautinių fitosanitarinių priemonių standartų,arba

2. vaisiai kilę iš Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) neužkrėstos vietovės, kaip nustatė nacionalinė augalų apsaugos organizacija kilmės šalyje, laikydamasi atitinkamų tarptautinių fitosanitarinių priemonių standartų, ir kuri yra nurodyta fitosanitarinio sertifikato skiltyje „Papildoma deklaracija“, arba

3. vaisiai kilę iš Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) neužkrėstos produkcijos auginimo vietovės, kaip nustatė nacionalinė augalų apsaugos organizacija kilmės šalyje laikydamasi atitinkamų tarptautinių fitosanitarinių priemonių standartų, ir informacija apie atsekamumą yra nurodyta fitosanitariniuose sertifikatuose, ir auginimo laikotarpiu produkcijos auginimo vietoje tinkamu laiku buvo atlikti oficialūs patikrinimai, įskaitant vaisių tipinių ėminių matomų dalių apžiūrą, ir nustatyta, kad jie neužkrėsti Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), arba

4. vaisiai buvo veiksmingai apdoroti šalčiu, siekiant

 

užtikrinti, kad jie nebūtų užkrėsti Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), ar apdoroti kitomis veiksmingomis priemonėmis, siekiant užtikrinti, kad jie nebūtų užkrėsti Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), ir apdorojimų duomenys turi būti nurodyti fitosanitariniuose sertifikatuose, jei susijusios trečiosios šalies nacionalinė augalų apsaugos organizacija apie apdorojimo priemonę iš anksto raštu pranešė Komisijai, ir

patvirtinimas, kad produkcijos auginimo vietos kilmės vaisiai tinkamu laiku buvo tinkamai apdoroti siekiant išvengti užkrėtimo Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa, nurodomas fitosanitarinio sertifikato skiltyje „Papildoma deklaracija“, ir

pervežant, laikant ir perdirbant buvo užtikrintos sąlygos, patvirtintos pagal 18 straipsnio 2 dalyje nustatytą tvarką, ir

vaisiai pervežti atskirose pakuotėse su žyma, kurioje yra atsekamumo kodas ir nuoroda, kad vaisiai skirti pramoniniam perdirbimui, ir informacija apie atsekamumą nurodoma fitosanitariniuose sertifikatuose.

46. Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L., išskyrus Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers. ir Stranvaesia Lin. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas

Nepažeidžiant nuostatų, taikytinų 3 sąrašo I skyriaus 8, 9 ir 18 punktuose, 3 sąrašo II skyriaus 20 punkte išvardytiems augalams, jei reikia, oficialus patvirtinimas:

1. kad augalai kilę iš šalių, kurios nustatyta tvarka pripažintos laisvos nuo Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., arba

2. kad augalai kilę iš pagal atitinkamą tarptautinį fitosanitarijos priemonių įsteigtų laisvų nuo Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. zonų, arba

3. kad auginimo lauke ir artimiausioje aplinkoje esantys augalai, kuriuose buvo rasta Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. požymių, buvo pašalinti.

47. Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf augalai ir jų hibridai, išskyrus vaisius ir sėklas, ir Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp. ir Strelitziaceae augalai įšaknydinti arba su auginimo substratu.

Nepažeidžiant 3 sąrašo I skyriaus 16 punkte išvardytiems augalams taikytinų draudimų, jei reikia, oficialus patvirtinimas:

1. kad augalai kilę iš šalių, kuriose Radopholus citrophilus Huettel et al. ir Radopholus similis (Cobb) Thorne nepastebėta, arba

2. paskutinį vegetacijos ciklą su auginimo vietoje paimtais dirvos ir šaknų pavyzdžiais buvo atliekami oficialūs nematologiniai tyrimai, tiriant juos, tik dėl Radopholus citrophilus Huettel et al. ir Radopholus similis (Cobb) Thorne atžvilgiu, ir tyrimų metu tų kenksmingų organizmų nerasta.

48. Aegle Corrêa, Aeglopsis Swingle, Afraegle Engl, Atalantia Corrêa, Balsamocitrus Stapf, Burkillanthus Swingle, Calodendrum Thunb., Choisya Kunth, Clausena Burm. f., Limonia L., Microcitrus Swingle., Murraya J. Koenig ex L., Pamburus Swingle, Severinia Ten., Swinglea Merr., Triphasia Lour. ir Vepris Comm., augalai, išskyrus vaisius (tačiau įskaitant sėklas); ir Citrus L., Fortunella Swingle bei Poncirus Raf. Ir jų hibridų sėklos, kilę iš trečiųjų šalių.

Nepažeidžiant 4 sąrašo I skyriaus I skirsnio 49 ir 50 punktuose išvardytiems augalams taikytinų nuostatų, oficialus patvirtinimas, kad augalai kilę iš šalies, kurioje Candidatus Liberibacter spp., citrusinių vaisių „Huanglongbing“ ligos (citrusinių vaisių mozaikos) sukėlėjas, neaptinkamas.

49. Casimiroa La Llave, Choisya Kunt  Clausena Burm. f., Murraya  J. Koenig ex L., Vepris Comm, Zanthoxylum L. augalai, išskyrus vaisius ir sėklas, kilę iš trečiųjų šalių.

Nepažeidžiant 4 sąrašo I skyriaus I skirsnio 48 ir 50 punktuose išvardytiems augalams taikytinų nuostatų, oficialus patvirtinimas, kad:

1. augalai kilę iš šalies, kurioje, kaip žinoma, Trioza erytreae Del Guercio neaptinkamas, arba

2. augalai kilę iš vietovės, kurioje Trioza erytreae Del Guercio neaptinkamas, kaip nustatė nacionalinė augalų apsaugos organizacija laikydamasi atitinkamų tarptautinių fitosanitarinių priemonių standartų, ir kuri yra nurodyta

 

fitosanitarinio sertifikato skiltyje „Papildoma deklaracija“.

3. augalai buvo auginami produkcijos auginimo vietoje, kurią užregistravo ir prižiūri nacionalinė augalų apsaugos organizacija kilmės šalyje, ir

augalai buvo vietovėje, kuri buvo visiškai fiziškai apsaugota, kad į ją nepatektų Trioza erytreae Del Guercio, ir

kurioje per paskutinį vegetacijos ciklą prieš vežimą tinkamu laiku atlikti du oficialūs patikrinimai ir toje vietovėje bei mažiausiai 200 m spinduliu supančioje teritorijoje nepastebėta Trioza erytreae Del Guercio požymių.

50. Aegle Corrêa, Aeglopsis Swingle, Afraegle Engl., Amyris P. Browne, Atalantia Corrêa, Balsamocitrus Stapf, Choisya Kunth, Citropsis Swingle & Kellerman, Clausena Burm. f., Eremocitrus Swingle, Esenbeckia Kunth., Glycosmis Corrêa, Limonia L., Merrillia Swingle, Microcitrus Swingle, Murraya J. Koenig ex L., Naringi Adans., Pamburus Swingle, Severinia Ten., Swinglea Merr., Tetradium Lour., Toddalia Juss., Triphasia Lour., Vepris Comm., Zanthoxylum L. augalai, išskyrus vaisius ir sėklas, kilę iš trečiųjų šalių.

Nepažeidžiant 4 sąrašo I skyriaus I skirsnio 48  ir 49 punktuose išvardytiems augalams taikytinų nuostatų, oficialus patvirtinimas, kad:

1. augalai kilę iš šalies, kurioje, kaip žinoma, Diaphorina citri neaptinkamas, arba

2. augalai kilę iš vietovės, kurioje Diaphorina citri Kuway neaptinkama, kaip nustatė nacionalinė augalų apsaugos organizacija laikydamasi atitinkamų tarptautinių fitosanitarinių priemonių standartų, ir kuri yra nurodyta fitosanitarinio sertifikato skiltyje „Papildoma deklaracija“.

51. Microcitrus Swingle, Naringi Adans. ir Swinglea Merr. augalai, išskyrus vaisius ir sėklas, kilę iš trečiųjų šalių.

Nepažeidžiant 4 sąrašo I skyriaus I skirsnio 48, 49 ir 50 punktuose išvardytiems augalams taikytinų nuostatų, oficialus patvirtinimas, kad:

1. augalai kilę iš šalies, pripažintos neužkrėsta Xanthomonas citri pv. citri ir Xanthomonas citri pv. aurantifolii, kaip nustatyta laikantis atitinkamų tarptautinių fitosanitarinių priemonių standartų, jei susijusios trečiosios šalies nacionalinė augalų apsaugos organizacija apie šią padėtį raštu pranešė Komisijai, arba

2. augalai kilę iš vietovės, kurią nacionalinė augalų apsaugos organizacija kilmės šalyje pripažino neužkrėsta Xanthomonas citri pv. citri ir Xanthomonas citri pv. aurantifolii, laikydamasi atitinkamų tarptautinių fitosanitarinių priemonių standartų, ir kuri yra nurodyta fitosanitarinio sertifikato skiltyje „Papildoma deklaracija“, jei susijusios trečiosios šalies nacionalinė augalų apsaugos organizacija apie šią padėtį raštu pranešė Komisijai.

52. Crataegus L. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas, kilę iš šalių, kuriose Phyllosticta solitaria Ell. et Ev. ribotai paplitęs

Nepažeidžiant nuostatų, taikytinų 3 sąrašo I skyriaus 8 punkte ir 4 sąrašo I skyriaus I skirsnio 46 punkte išvardytiems augalams, oficialus patvirtinimas, kad Phyllosticta solitaria Ell. & Ev. požymių paskutinį vegetacijos ciklą auginimo vietoje ant tų augalų nepastebėta.

53. Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas, kilę iš šalių, kur tam tikras kenksmingas organizmas kenkia šių genčių augalams:

53.1. Fragaria L. augalams šie kenksmingi organizmai: Phytophtora fragariae Hickman, var. Fragariae, vaistučio mozaikos virusas, aviečių žiediškosios dėmėtligės virusas, žemuogių raukšlėtligės virusas, žemuogių latentinis žiediškosios dėmėtligės virusas, žemuogių silpnojo pakraščių pageltimo virusas, pomidorų juodojo žiediškumo virusas, Xanthomonas fragariae Kennedy et King;

53.2. Malus Mill. augalams kenksmingas organizmas Phyllosticta solitaria Ell. et. Ev.;

53.3. Prunus L. augalams šie kenksmingi organizmai: Apricot chlorotic leafroll mycoplasm, Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et. al.;

Nepažeidžiant nuostatų, taikytinų, kur reikia, 3 sąrašo I skyriaus 8 ir 18 punktuose bei 4 sąrašo I skyriaus I skirsnio 46 punkte išvardytiems augalams, oficialus patvirtinimas, kad atitinkamų kenksmingų organizmų, sukeltų ligų požymių paskutinį vegetacijos ciklą auginimo vietoje ant augalų, nepastebėta.

53.4. Prunus persica (L.) Batsch augalams kenksmingas organizmas Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et al.;

53.5. Pyrus L. augalams kenksmingas organizmas Phyllosticta solitaria Ell. et Ev.;

53.6. Rubus L. augalams šie kenksmingi organizmai: vaistučio mozaikos virusas, aviečių žiediškosios dėmėtligės virusas, žemuogių latentinis žiediškosios dėmėtligės virusas, pomidorų juodojo žiediškumo virusas;

53.7. visų rūšių augalams – neeuropiniai virusai ir į juos panašūs organizmai.

 

54. Cydonia Mill. ir Pyrus L. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas, kilę iš šalių, kuriose ribotai paplitusi Pear decline mycoplasm.

Nepažeidžiant nuostatų, taikytinų 3 sąrašo I skyriaus 8 ir 18 punktuose bei 4 sąrašo I skyriaus I skirsnio 46 ir 53 punktuose išvardytiems augalams, oficialus patvirtinimas, kad auginimo vietoje ir artimiausioje aplinkoje buvę augalai su Pear decline MLO infekcijos požymiais buvo išraunami paskutiniuosius tris vegetacijos ciklus.

55. Fragaria L. daigai, skirti sodinti, išskyrus sėklas, kilę iš šalių, kuriose ribotai paplitę šie kenksmingieji organizmai:

55.1. žemuogių latentinis C virusas;

55.2. žemuogių priegyslinės margligės virusas;

55.3. žemuogių raganų šluotų mikoplazma.

Nepažeidžiant nuostatų, taikytinų 3 sąrašo I skyriaus 18 punkte bei 4 sąrašo I skyriaus I skirsnio 53 punkte išvardytiems augalams, oficialus patvirtinimas, kad:

1. augalai, išskyrus iš sėklų išaugintus augalus, yra:

1.1. turintys oficialiai išduotą sertifikatą pagal sertifikavimo schemą, kuri reikalauja, kad jie būtų tiesiogiai išauginti iš kultūros, kuri buvo auginama tam tikromis sąlygomis ir kuri patikrinta dėl kenksmingųjų organizmų, naudojant atitinkamus indikatorius arba ekvivalenčius metodus. Tyrimų metu nustatyta, kad kultūra neužkrėsta šiais kenksmingaisiais organizmais, arba

1.2. augalai tiesiogiai kilę iš kultūros, kuri buvo auginama tam tikromis sąlygomis ir kuri ištirta mažiausiai vieną kartą per paskutinius tris vegetacijos ciklus, dėl kenksmingų organizmų, naudojant atitinkamus indikatorius ir ekvivalenčius metodus. Tyrimų metu nustatyta, kad kultūra neužkrėsta šiais kenksmingaisiais organizmais,

2. atitinkamų kenksmingųjų organizmų sukeltų ligų požymių ant augalų auginimo vietoje arba ant jautrių augalų artimiausioje aplinkoje paskutinį vegetacijos ciklą nepastebėta.

56. Fragaria L. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas, kilę iš šalių, kuriose ribotai paplitęs Aphelenchoides besseyi Christie.

Nepažeidžiant nuostatų, taikytinų 3 sąrašo I skyriaus 18 punkte bei 4 sąrašo I skyriaus I skirsnio 53 ir 55 punktuose išvardytiems augalams, oficialus patvirtinimas, kad:

1. arba ant augalų Aphelenchoides besseyi Christie požymių auginimo vietoje paskutinio vegetacijos ciklo metu nepastebėta, arba

2. jei augalai kilę iš kultūrų, kurios atitinka 1 punkto nuostatas arba buvo oficialiai ištirtos, naudojant atitinkamus nematologinius metodus, ir buvo nustatyta, kad jos neužkrėstos Aphelenchoides besseyi Christie.

57. Fragaria L. daigai, skirti sodinti, išskyrus sėklas.

Nepažeidžiant nuostatų, taikytinų 3 sąrašo I skyriaus 18 punkte bei 4 sąrašo I skyriaus I skirsnio 53, 55 ir 56 punktuose išvardytiems augalams, oficialus patvirtinimas, kad augalai kilę iš teritorijų, kurios pripažintos, neužsikrėtusiomis Anthonomus signatus Say ir Anthonomus bisignifer (Schenkling).

58. Malus Mill. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas, kilę iš šalių, kuriose ant Malus Mill. rasti šie kenksmingieji organizmai:

Nepažeidžiant nuostatų, taikytinų 3 sąrašo I skyriaus 8 ir 18 punktuose, 3 sąrašo II skyriaus 20 punkte ir 4 sąrašo I skyriaus I skirsnio 46 ir 53 punktuose išvardytiems

 

58.1. vyšnių lapų šiurkštumo virusas (kilę iš Amerikos žemyno šalių);

58.2. pomidorų žiediškosios dėmėtligės virusas.

augalams, oficialus patvirtinimas, kad:

1. augalai yra:

1.1. arba turintys oficialiai išduotą sertifikatą pagal sertifikavimo schemą, kuri reikalauja, kad jie būtų tiesiogiai kilę iš kultūros, kuri buvo auginama tam tikromis sąlygomis ir kuri ištirta dėl kenksmingųjų organizmų, naudojant atitinkamus indikatorius arba ekvivalenčius metodus. Tyrimų metu nustatyta, kad kultūra neužkrėsta šiais kenksmingaisiais organizmais, išauginti, arba

1.2. augalai tiesiogiai kilę iš kultūros, kuri buvo auginama tam tikromis sąlygomis ir kuri patikrinta mažiausiai vieną kartą per paskutinius tris vegetacijos ciklus dėl kensksmingųjų organizmų, naudojant atitinkamus indikatorius ir ekvivalenčius metodus. Tyrimų metu nustatyta, kad kultūra neužkrėsta šiais kenksmingaisiais organizmais;

2. kenksmingųjų organizmų sukeltų ligų požymių ant augalų auginimo vietoje arba ant jautrių augalų artimiausioje aplinkoje paskutinį vegetacijos ciklą nepastebėta.

59. Malus Mill. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas, kilę iš šalių, kuriose ribotai paplitusi Apple proliferation mycoplasm.

Nepažeidžiant nuostatų, taikytinų 3 sąrašo I skyriaus 8 ir 18 punktuose, 3 sąrašo II skyriaus 20 punkte ir 4 sąrašo I skyriaus I skirsnio 46, 53 ir 58 punktuose išvardytiems augalams, oficialus patvirtinimas, kad:

1. augalai kilę iš teritorijų, kurios pripažintos neužkrėstomis Apple proliferation mycoplasm, arba

2. vienas iš šių atvejų:

2.1. augalai, išskyrus išaugintus iš sėklų, yra:

2.1.1. turintys oficialiai išduotą sertifikatą, pagal sertifikavimo shemą, kuri reikalauja, kad jie būtų tiesiogiai išauginti iš kultūros, kuri buvo auginama tam tikromis sąlygomis ir oficialiai ištirta, naudojant atitinkamus indikatorius arba ekvivalenčius metodus Apple proliferation mycoplasm nustatyti. Tyrimų metu nustatyta, kad kultūra šiuo kenksminguoju organizmu neužkrėsta, arba

2.1.2. tiesiogiai išauginti iš kultūros, kuri buvo auginama tam tikromis sąlygomis ir šešių paskutinių vegetacijos ciklų metu buvo bent kartą oficialiai testuota, naudojant atitinkamus indikatorius arba ekvivalenčius metodus dėl Apple proliferation mycoplasm nustatymo, ir bandymu metu nustatyta, kad augalai šiuo kenksminguoju organizmu neužkrėsti;

2.2. Apple proliferation mycoplasm sukeltų ligų požymių ant augalų auginimo vietoje ar ant jautrių augalų artimiausioje aplinkoje paskutiniuosius tris vegetacijos ciklus – nepastebėta.

60. Šių rūšių Prunus L. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas, kilę iš šalių, kuriose paplitęs slyvų raupligės virusas („Šarka“) šiuose augaluose:

60.1. Prunus amygdalus Batsch;

60.2. Prunus armeniaca L.;

60.3. Prunus blireiana Andre;

60.4. Prunus brigantina Vill.;

60.5. Prunus cerasifera Ehrh.;

60.6. Prunus cistena Hansen;

60.7. Prunus curdica Fenzl & Fritsch.;

60.8. Prunus domestica ssp. domestica L.;

60.9. Prunus domestica ssp. insititia (L.) C. K. Schneid.;

 

Nepažeidžiant nuostatų, taikytinų 3 sąrašo I skyriaus 8 ir 18 punktuose ir 4 sąrašo I skyriaus I skirsnio 53 punkte išvardytiems augalams, oficialus patvirtinimas, kad:

1. augalai, išskyrus išaugintus iš sėklų:

1.1. turi oficialiai išduotą sertifikatą pagal sertifikavimo sistemą, kuri reikalauja, kad jie būtų tiesiogiai išauginti iš kultūros, kuri buvo auginama tam tikromis sąlygomis ir oficialiai ištirta dėl slyvų raupligės viruso („Šarka“) naudojant atitinkamus indikatorius arba ekvivalenčius metodus. Šių tyrimų metu nustatyta, kad augalai šiuo kenksmingu organizmu neužkrėsta, arba

1.2. tiesiogiai išauginti iš kultūros, kuri buvo auginama tam tikromis sąlygomis ir trijų paskutinių pilnų

60.10. Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi;

60.11. Prunus glandulosa Thunb.;

60.12. Prunus holosericea Batal;

60.13. Prunus hortulana Bailey;

60.14. Prunus japonica Thunb.;

60.15. Prunus mandshurika (Maxim.) Koehne;

60.16. Prunus maritima Marsh.;

60.17. Prunus mume Sieb. & Zucc.;

60.18. Prunus nigra Ait.;

60.19. Prunus persica (L.) Batsch;

60.20. Prunus salicina L.;

60.21. Prunus sibirica L.;

60.22. Prunus simonii Carr.;

60.23. Prunus spinosa L.;

60.24. Prunus tomentosa Thunb.;

60.25. Prunus triloba Lindl.;

60.26. kitos Plum pox virus jautrios Prunus L. rūšys.

vegetacijos ciklų metu buvo bent kartą oficialiai ištirta dėl slyvų raupligės viruso („Šarka“)  naudojant atitinkamus indikatorius arba taikant ekvivalenčius metodus. Šių tyrimų metu nustatyta, kad augalai šiuo kenksmingu organizmu neužkrėsta;

2. slyvų raupligės viruso („Šarka“) sukeltų ligų požymių ant augalų auginimo vietoje ar ant jautrių augalų artimiausioje aplinkoje paskutiniuosius tris vegetacijos ciklus;

3. auginimo vietoje augę augalai, ant kurių pastebėta kitų virusų arba į virusus panašių patogenų sukeltos ligos požymių, yra išrauti.

61. Prunus L. augalai, skirti sodinti:

61.1. kilę iš šalių, kuriose ant Prunus L. augalų aptinkami šių augalų kenksmingieji organizmai, tokie kaip pomidorų žiediškosios dėmėtligės virusas;

61.2. išskyrus sėklas, kilę iš šalių, kuriose aptinkami šių augalų kenksmingieji organizmai, tokie kaip:

61.2.1. vyšnių lapų šiurkštumo virusas (kilę iš Amerikos žemyno šalių);

61.2.2. persikų mozaikos virusas (kilę iš Amerikos žemyno šalių);

61.2.3. persikų netikroji rikecija;

61.2.4. persikų skrotelių mikoplazma;

61.2.5. persikų geltos mikoplazma;

61.2.6. slyvų amerikinės juostligės virusas (kilę iš Amerikos žemyno šalių);

61.2.7. persikų X-ligos mikoplazma.

61.3. išskyrus sėklas, kilę iš ne Europos šalių, kuriose paplitę šių augalų kenksmingieji organizmai, tokie kaip

vyšnių susmulkėjimo patogenas.

Nepažeidžiant nuostatų, taikytinų 3 sąrašo I skyriaus 8 ir 18 punktuose ir 4 sąrašo I skyriaus I skirsnio 53 ir 60 punktuose išvardytiems augalams, oficialus patvirtinimas, kad:

1. augalai yra:

1.1. arba turi oficialiai išduotą serftifdikatą pagal sertifikavimo sistemą, kuri reikalauja, kad jie būtų tiesiogiai kilę iš kultūros, kuri buvo auginama tam tikromis sąlygomis ir buvo oficialiai ištirta dėl kenksmingųjų organizmų naudojant atitinkamus indikatorius arba taikant ekvivalenčius metodus. Tyrimų metu nustatyta, kad kultūra neužkrėsta šiais kenksmingaisiais organizmais, arba

1.2. tiesiogiai kilę iš kultūros, kuri buvo auginama tam tikromis sąlygomis ir mažiausiai kartą per paskutinius tris vegetacijos ciklus buvo oficialiai ištirta dėl kenksmingųjų organizmų naudojant atitinkamus indikatorius arba taikant ekvivalenčius metodus. Tyrimų metu nustatyta, kad kultūra neužkrėsta šiais kenksmingaisiais organizmais;

2. kenksmingųjų organizmų sukeltų ligų požymių ant augalų auginimo vietoje arba ant jautrių augalų artimiausioje aplinkoje paskutinius tris vegetacijos ciklus nepastebėta.

62. Rubus L. augalai, skirti sodinti:

62.1. kilę iš šalių, kuriose ant Rubus L. aptinkami šių augalų kenksmingieji organizmai, tokie kaip:

62.1.1. pomidorų žiediškosios dėmėtligės virusas;

62.1.2. gervuogių latentinis virusas;

62.1.3. vyšnių lapų susisukimo virusas;

62.1.4. slyvų nekrotinės žiediškosios dėmėtligės virusas.

62.2. išskyrus sėklas, kilę šalyse, kuriose aptinkami šių augalų kenksmingieji organizmai, tokie kaip:

62.2.1. aviečių lapų garbanės virusas (kilę iš Amerikos žemyno šalių);

62.2.2. vyšnių lapų šiurkštumo virusas (kilę iš Amerikos žemyno šalių).

Nepažeidžiant reikalavimų, taikytinų 4 sąrašo I skyriaus I skirsnio 53 punkte išvardytiems augalams:

1. ant augalų neturi būti amarų, taip pat jų kiaušinėlių;

2. oficialus patvirtinimas, kad:

2.1. augalai yra:

2.1.1. arba turi oficialiai išduotą sertifikatą pagal sertifikavimo sistemą, kuri reikalauja, kad jie būtų tiesiogiai kilę iš kultūros, kuri buvo auginama tam tikromis sąlygomis ir buvo oficialiai ištirta dėl kenksmingųjų organizmų naudojant atitinkamus indikatorius arba taikant ekvivalenčius metodus. Tyrimų metu nustatyta, kad kultūra neužkrėsta šiais kenksmingaisiais organizmais, arba

2.1.2. tiesiogiai kilę iš kultūros, kuri buvo auginama tam tikromis sąlygomis ir mažiausiai kartą per paskutinius tris vegetacijos ciklus buvo oficialiai ištirta dėl kenksmingųjų organizmų naudojant atitinkamus indikatorius arba taikant ekvivalenčius metodus. Tyrimų metu nustatyta, kad kultūra neužkrėsta šiais kenksmingaisiais organizmais.

2.2. kenksmingųjų organizmų sukeltų ligų požymių ant

 

augalų auginimo vietoje arba ant jautrių augalų artimiausioje aplinkoje paskutinį vegetacijos ciklą nepastebėta.

63. Solanum tuberosum L. stiebagumbiai, kilę iš šalių, kuriose paplitęs Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival.

Nepažeidžiant 3 sąrašo I skyriaus 10, 11 ir 12 punktuose išvardytiems stiebagumbiams taikytinų draudimų, oficialus patvirtinimas, kad:

1. stiebagumbiai kilę iš teritorijų, kurios pripažintos neužkrėstos Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival (visų rasių, išskyrus 1-ąją, bendrąją europinę, rasę), ir Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival požymių auginimo vietoje arba artimiausioje aplinkoje atitinkamą laiko tarpą nepastebėta, arba

2. kilmės šalyje laikomasi nuostatų, kurios nustatyta tvarka pripažintos ekvivalenčiomis Europos Sąjungos nuostatoms dėl kovos su Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival.

64. Solanum tuberosum L. stiebagumbiai.

Nepažeidžiant nuostatų, išvardytų 3 sąrašo I skyriaus 10, 11 ir 12 punktuose bei 4 sąrašo I skyriaus I skirsnio 63 punkte, oficialus patvirtinimas, kad:

1. stiebagumbiai kilę iš šalių, kurios pripažintos laisvos nuo Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann & Kothoff) Davis et al., arba

2. kilmės šalyje laikomasi nuostatų, kurios nustatyta tvarka pripažintos laisvos nuo Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff) Davis et al.

65. Solanum tuberosum L. stiebagumbiai, išskyrus ankstyvųjų bulvių stiebagumbius, kilusius iš šalių, kuriose ribotai paplitęs bulvių gumbų verpstiškumo viroidas.

Nepažeidžiant nuostatų, taikytinų 3 sąrašo I skyriaus 10, 11 ir 12 punktuose bei 4 sąrašo I skyriaus I skirsnio 63 ir 64 punktuose išvardytiems stiebagumbiams, apdorojimas, stabdantis gebėjimą sudygti.

66. Solanum tuberosum L. stiebagumbiai, skirti sodinti.

Nepažeidžiant nuostatų, taikytinų 3 sąrašo I skyriaus 10, 11 ir 12 punktuose bei 4 sąrašo I skyriaus I skirsnio 63, 64 ir 65 punktuose išvardytiems stiebagumbiams, oficialus patvirtinimas, kad:

1. stiebagumbiai užauginti lauke, neužkrėstame Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens ir Globodera pallida (Stone) Behrens, ir

2. stiebagumbai kilę iš teritorijų, kuriose Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.  neaptinkami, arba

3. teritorijose, kuriose Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. paplitęs, tačiau stiebagumbiai kilę iš auginimo vietos, neužkrėstos Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. arba tariama, kad neužkrėstos, po to, kai buvo atlikta atitinkama procedūra nustatyta tvarka, kurios tikslas – išnaikinti Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al., ir

4. stiebagumbiai kilę iš teritorijų, kuriose Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (visų populacijų) ir Meloidogyne fallax Karssen neaptinkami, arba

5. vietovėse, kur paplitę Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (visų populiacijų) ir Meloidogyne fallax Karssen, tačiau:

5.1. stiebagumbiai kilę iš auginimo vietų, kuriose Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (visų populacijų) ir Meloidogyne fallax Karssen neaptikta, remiantis metinių tyrimų, vykdomų atliekant augalų šeimininkų vizualinę apžiūrą atitinkamu laiku, taip pat atliekant tiek išorinę vizualinę apžiūrą, tiek po derliaus nuėmimo perpjaunant auginimo vietoje išaugintų bulvių stiebagumbius, arba

5.2. nuėmus derlių, buvo paimti atsitiktiniai stiebagumbių pavyzdžiai ir juos patikrinus Meloidogyne chitwoodi

 

Golden et al. (visų populacijų) ir Meloidogyne fallax Karssen požymių juose nenustatyta. Ši patikra atlikta taikant atitinkamą požymius indukuojantį metodą arba laboratoriniu būdu, taip pat atitinkamu laiku ir visais atvejais, kai prieš realizavimą yra užsandarinamos pakuotės arba konteineriai.

67. Solanum tuberosum L. stiebagumbiai, išskyrus skirtus sodinti.

Nepažeidžiant nuostatų, taikomų 3 sąrašo I skyriaus 11 punkte bei 4 sąrašo 63, 64 ir 65 punktuose išvardytiems stiebagumbiams, oficialus patvirtinimas, kad stiebagumbiai yra kilę iš vietovių, kuriose neaptikta Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.

68. Solanum tuberosum L. stiebagumbiai

Nepažeidžiant nuostatų, taikomų 3 sąrašo I skyriaus 10, 11 ir 12 punktuose bei 4 sąrašo I skyriaus I skirsnio 63, 64, 65, 66 ir 67 punktuose išvardytiems stiebagumbiams, oficialus patvirtinimas, kad:

1. stiebagumbiai kilę iš šalies, kurioje neaptikta Scrobipalpopsis solanivora Povolny, arba

2. stiebagumbiai kilę iš Scrobipalpopsis solanivora Povolny neužkrėstos vietovės, kurią nustatė nacionalinė augalų apsaugos organizacija laikydamasi atitinkamų tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų.

69. Solanaceae augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas, kilę iš šalių, kuriose paplitusi bulvių stolburo mikoplazma.

Nepažeidžiant nuostatų, taikytinų 3 sąrašo I skyriaus 10, 11, 12 ir 13 punktuose bei 4 sąrašo I skyriaus I skirsnio 63, 64, 65 ir 66 punktuose išvardytiems stiebagumbiams, oficialus patvirtinimas, kad bulvių stolburo mikoplazmos požymių ant augalų auginimo vietoje paskutinį vegetacijos ciklą nepastebėta.

70. Solanaceae augalai, skirti sodinti, išskyrus Solanum tuberosum  L. stiebagumbius ir Solanum lycopersicum  L. sėklas, kilę iš šalių, kuriose paplitęs bulvių gumbų verpstiškumo viroidas.

Nepažeidžiant nuostatų, taikytinų 3 sąrašo I skyriaus 11 ir 13 punktuose bei 4 sąrašo I skyriaus I skirsnio 69 punkte išvardytiems augalams, jei reikia, oficialus patvirtinimas, kad bulvių gumbų verpstiškumo viroido požymių ant augalų auginimo vietoje paskutinį vegetacijos ciklą nepastebėta.

71. Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L., Musa L., Nicotiana L. ir Solanum melongena L. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas, kilę iš šalių, kuriose paplitęs Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.

Nepažeidžiant nuostatų, taikytinų 3 sąrašo I skyriaus 11 ir 13 punktuose bei 4 sąrašo I skyriaus I skirsnio 69 ir 70 punktuose išvardytiems augalams, jei reikia, oficialus patvirtinimas, kad:

1. augalai kilę iš teritorijų, pripažintų neužkrėstomis Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.,arba

2. Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. požymių ant augalų auginimo vietoje per paskutinį pasibaigusį vegetacijos ciklą nepastebėta.

72. Solanum lycopersicum L. ir Solanum melongena L. augalai, išskyrus vaisius ir sėklas.

Nepažeidžiant 3 sąrašo I skyriaus 13 punkto ir 4 sąrašo I skyriaus I skirsnio 69, 70, 71, 78 ir 103 punktuose išvardytiems augalams taikytinų nuostatų, oficialus patvirtinimas, kad augalai:

1. kilę iš šalies, pripažintos neužkrėsta Keiferia lycopersicella (Walsingham), laikantis atitinkamų tarptautinių fitosanitarinių priemonių standartų, arba

2. kilę iš Keiferia lycopersicella (Walsingham) neužkrėstos vietovės, kaip nustatė nacionalinė augalų apsaugos organizacija kilmės šalyje, laikydamasi atitinkamų tarptautinių fitosanitarinių priemonių standartų, ir kuri yra nurodyta fitosanitarinio sertifikato skiltyje „Papildoma deklaracija“.

73. Solanum lycopersicum L. ir Solanum melongena L. vaisiai.

Oficialus patvirtinimas, kad vaisiai:

1. kilę iš šalies, pripažintos neužkrėsta Keiferia lycopersicella (Walsingham), laikantis atitinkamų tarptautinių fitosanitarinių priemonių standartų, arba

2. kilę iš Keiferia lycopersicella (Walsingham) neužkrėstos vietovės, kaip nustatė nacionalinė augalų apsaugos organizacija kilmės šalyje laikydamasi

 

atitinkamų tarptautinių fitosanitarinių priemonių standartų, ir kuri yra nurodyta fitosanitarinio sertifikato skiltyje „Papildoma deklaracija“, arba 3. kilę iš Keiferia lycopersicella (Walsingham) neužkrėstos produkcijos auginimo vietos, kaip nustatė nacionalinė augalų apsaugos organizacija kilmės šalyje laikydamasi atitinkamų tarptautinių fitosanitarinių priemonių standartų, tris mėnesius iki eksporto atliekant oficialius patikrinimus ir kuri yra nurodyta fitosanitarinio sertifikato skiltyje „Papildoma deklaracija“.

74. Humulus lupulus L. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas.

Oficialus patvirtinimas, kad Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold ir Verticillium dahliae Klebahn požymių ant apynių auginimo vietoje paskutinį vegetacijos ciklą nepastebėta.

75. Dendranthema Des Moul., Dianthus L. ir Pelargonium l'Hérit. ex Ait. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas.

Oficialus patvirtinimas, kad:

1. augalai kilę iš vietovės, kurioje Helicoverpa armigera (Hübner) ir Spodoptera littoralis (Boisd.) neaptinkami, kaip nustatė nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydamasi atitinkamų tarptautinių fitosanitarinių priemonių standartų, arba

2. Helicoverpa armigera (Hübner) ar Spodoptera littoralis (Boisd.) požymių ant augalų auginimo vietoje paskutinįjį pasibaigusį vegetacijos ciklą nepastebėta, arba

3. augalai buvo tinkamai apdoroti, siekiant juos apsaugoti nuo minėtų organizmų.

76. Dendranthema Des Moul., Dianthus L. ir Pelargonium l'Hérit. ex Ait. augalai, išskyrus sėklas.

Nepažeidžiant nuostatų, taikytinų 4 sąrašo I skyriaus I skirsnio 75 punkte išvardytiems augalams taikytinų reikalavimų, oficialus patvirtinimas, kad:

1. augalai kilę iš vietovės, kurioje Spodoptera eridiania (Cramer), Spodoptera frugiperda Smith ir Spodoptera litura (Fabricius) neaptinkama, kaip nustatė nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydamasi atitinkamų tarptautinių fitosanitarinių priemonių standartų, arba

2. Spodoptera eridiania (Cramer), Spodoptera frugiperda Smith ar Spodoptera litura (Fabricius)  požymių ant augalų auginimo vietoje per paskutinį pasibaigusį vegetacijos ciklą gamybos vietoje nepastebėta, arba

3. augalai buvo tinkamai apdoroti, siekiant juos apsaugoti nuo minėtų organizmų.

77. Dendranthema (DC.). Des Moul. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas.

Nepažeidžiant reikalavimų, taikytinų 4 sąrašo I skyriaus I skirsnio 75 ir 76 punktuose išvardytiems augalams, oficialus patvirtinimas, kad:

1. augalai yra ne vėlesnės kaip trečios kartos, išauginti iš kultūros, kurioje atlikus virusologinius tyrimus, chrizantemų žemaūgės viroidas nerastas, arba yra tiesiogiai išauginti iš kultūros, kurios pavyzdyje, sudarančiame mažiausiai 10 proc., žydėjimo metu atlikus oficialų tikrinimą, chrizantemų žemaūgės viroidas nerastas;

2. augalai ir gyvašakės:

2.1. yra iš patalpų, kurios tris mėnesius bent kartą per mėnesį prieš išsiuntimą buvo oficialiai tikrinamos ir ant kurių tuo laikotarpiu Puccinia horiana Hennings požymių nepastebėta bei artimiausioje aplinkoje per tris mėnesius iki eksportavimo neaptikta Puccinia horiana Hennings požymių, arba

2.2. buvo atitinkamai apdoroti nuo Puccinia horiana Hennings;

 

3. neįšaknydintų gyvašakių atveju arba ant gyvašakių, arba ant augalų, iš kurių jos išaugintos, Didymella ligulicola (Baker, Dimock & Davis) v. Arx požymių nepastebėta, o įšaknydintų gyvašakių atveju Didymella ligulicola (Baker, Dimock & Davis) v. Arx požymių nei ant gyvašakių, nei lysvėje nepastebėta.

78. Dendranthema (DC.). Des Moul. ir Solanum lycopersicum L. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas.

Nepažeidžiant reikalavimų, taikomų 3 sąrašo I skyriaus 13 punkte bei 4 sąrašo I skyriaus I skirsnio 69, 70, 71, 75, 76, 77 punktuose išvardytiems augalams, oficialus patvirtinimas, kad:

1. augalai visą augimo laikotarpį buvo auginami chrizantemų stiebų nekrozės virusu neužkrėstoje šalyje, arba

2. augalai visą augimo laikotarpį buvo auginami chrizantemų stiebų nekrozės virusu neužkrėstoje vietovėje, kurią nustatė nacionalinė augalų apsaugos organizacija eksportuojančioje šalyje laikydamasi atitinkamų tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų,

arba

3. augalai užauginti chrizantemų stiebų nekrozės virusu neužkrėstoje auginimo vietoje, kurioje tai patvirtinta oficialiais tikrinimais ir, jei reikia, tyrimais.

79. Dianthus L. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas.

Nepažeidžiant 4 sąrašo I skyriaus I skirsnio 75 ir 76 punktuose išvardytiems augalams taikytinų reikalavimų, oficialus patvirtinimas, kad:

1. augalai tiesiogiai išauginti iš motininių augalų, ant kurių, mažiausiai pastaruosius du metus atliekant oficialiai patvirtintus tyrimus, nerasta Erwinia chrysanthemi pv. dianthicola (Hellmers) Dickey, Pseudomonas caryophylli (Burkholder) Starr & Burkholder ir Phialophora cinerescens (Wollenw.) Van Beyma;

2. aukščiau nurodytų kenksmingųjų organizmų požymių ant augalų nepastebėta.

80. Tulipa L. ir Narcissus L. svogūnai, išskyrus tuos, ant kurių pakuotės arba kitais būdais pateikta informacija įrodo, kad jie yra skirti parduoti galutiniam vartotojui, neužsiimančiam profesionaliu skintų gėlių auginimu.

Oficialus patvirtinimas, kad Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev požymių ant augalų paskutinį vegetacijos ciklą nepastebėta.

81. Pelargonium L'Herit. ex Ait. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas, kilę iš šalių, kuriose paplitęs pomidorų žiediškosios dėmėtligės virusas bei:

Nepažeidžiant reikalavimų, taikytinų 4 sąrašo I skyriaus I skirsnio 75 ir 76 punktuose išvardytiems augalams.

81.1. kuriose Xiphinema americanum Cobb sensu lato (ne Europos populiacijos) arba kiti pomidorų žiediškosios dėmėtligės virusas nešiotojai neaptinkami;

Oficialus patvirtinimas, kad augalai:

1. yra tiesiogiai išauginti auginimo vietose, pripažintose neužkrėstomis pomidorų žiediškosios dėmėtligės virusu, arba

2. yra ne vyresni kaip ketvirtos kartos, išauginti iš motininių augalų, kuriuose, atlikus tyrimus pagal oficialiai patvirtintą virusologinių tyrimų sistemą, pomidorų žiediškosios dėmėtligės virusas nerastas.

 

81.2 kuriose ribotai paplitę Xiphinema americanum Cobb sensu lato (ne Europos populiacijos) arba kiti pomidorų žiediškosios dėmėtligės virusas nešiotojai.

 

Oficialus patvirtinimas, kad augalai:

1. yra tiesiogiai išauginti auginimo vietose, kuriose dirvožemis arba augalai neužkrėsti pomidorų žiediškosios dėmėtligės virusu, arba

2. yra ne vyresni kaip antros kartos, išauginti iš motininių augalų, kuriuose, atlikus tyrimus pagal oficialiai patvirtintą virusologinių tyrimų sistemą, pomidorų žiediškosios dėmėtligės virusas nerastas.

82. Žoliniai augalai, skirti auginti, išskyrus: svogūnus, gumbasvogūnius, Graminaceae šeimos augalus, šakniastiebius, sėklas, stiebagumbius, išauginti trečiosiose šalyse, kur Liriomyza sativae (Blanchard) ir Amauromyza maculosa (Malloch) yra aptinkami.

Nepažeidžiant nuostatų, taikytinų 4 sąrašo I skyriaus I skirsnio 75, 76, 77 ir 79 punktuose išvardytiems augalams, jei reikia, atliekamas oficialus patvirtinimas, kad augalai išauginti medelynuose ir:

1. išauginti plotuose, numatytuose tos šalies nacionalinės augalų apsaugos tarnybos eksportuoti šalyje, kuriuose pripažinta, kad nėra aptinkama Liriomyza sativae (Blanchard) ir Amauromyza maculosa (Malloch) remiantis su tiesiogiai susijusiais tartautiniais fitosanitarinių priemonių standartais, kurie yra minimi fitosanitariniuose sertifikatuose skiltyje „Papildoma deklaracija“, arba

2. išauginti plotuose, numatytose tos šalies nacionalinės augalų apsaugos tarnybos eksportuoti šalyje, kuriuose pripažinta, kad nėra aptinkama Liriomyza sativae (Blanchard) ir Amauromyza maculosa (Malloch) remiantis su tiesiogiai susijusiais tartautiniais fitosanitarinių priemonių standartais, kurie yra minimi fitosanitariniuose sertifikatuose skiltyje „Papildoma deklaracija“ ir viešai paskelbti, kad neužkrėsti Liriomyza sativae (Blanchard) ir Amauromyza maculosa (Malloch), atlikus kartą trijų mėnesių prieš eksportą laikotarpiu oficialią apžiūrą, arba

3. nedelsiant prieš eksportą turi būti imtasi atitinkamų priemonių prieš Liriomyza sativae (Blanchard) ir Amauromyza maculosa (Malloch) bei oficialios apžiūros metu turi būti Liriomyza sativae (Blanchard) ir Amauromyza maculosa (Malloch). Priemonių detalės turi būti paminėtos fitosanitariniame sertifikate;

4. kilę iš augalų medžiagos (eksplanto), neužkrėstos Liriomyza sativae (Blanchard) ir Amauromyza maculosa (Malloch). Užauginti in vitro sterilioje terpėje steriliomis sąlygomis, neleidžiančiomis augalams užsikrėsti Liriomyza sativae (Blanchard) ir Amauromyza maculosa (Malloch), ir yra vežami permatomose talpyklose steriliomis sąlygomis.

83. Skintos gėlės Dendranthema (DC) Des. Moul., Dianthus L., Gypsophila L. ir Solidago L. ir lapinės Apium graveolens L. ir Ocimum L. daržovės.

Oficialus patvirtinimas, kad skintos gėlės ir lapinės daržovės:

1. išaugintos šalyse, kurios neužkrėstos Liriomyza sativae (Blanchard) ir Amauromyza maculosa (Malloch), arba

2. nedelsiant prieš eksportą turi būti oficialiai patikrintos ir neužkrėstos Liriomyza sativae (Blanchard) bei Amauromyza maculosa (Malloch).

84. Žoliniai augalai, skirti auginti, išskyrus: svogūnus, gumbasvogūnius, Graminaceae šeimos augalus, šakniastiebius, sėklas, stiebagumbius, išaugintus trečiosiose šalyse.

Nepažeidžiant nuostatų, taikytinų 3 sąrašo I skyriaus 11 ir 13 punktuose bei 4 sąrašo I skyriaus I skirsnio 75, 76, 77, 79 ir 82 punktuose išvardytiems augalams, jei reikia, oficialus patvirtinimas, kad:

1. augalai auginami teritorijoje, kuriose nepastebėta Linomyza huidobrensis (Blanchard)  ir Linomyza trifolii (Burgess), arba

2. nebuvo aptikta Linomyza huidobrensis (Blanchard)  ir Linomyza trifolii (Burgess) ženklų auginimo vietose atlikus oficialų patikrinimą prieš tris mėnesius iki derliaus nuėmimo, arba

3. nedelsiant prieš eksportą augalai turi būti oficialiai patikrinti ir Linomyza huidobrensis (Blanchard)  bei Linomyza trifolii (Burgess) nerasta. Taip pat imtasi atitinkamų priemonių, kad Linomyza huidobrensis (Blanchard)  bei Linomyza trifolii (Burgess) nepasireikštų,

arba

4. augalai išauginti iš dauginamos medžiagos (eksplanto), neužkrėstos Linomyza huidobrensis (Blanchard)  ir Linomyza trifolii (Burgess). Išauginti in vitro sterilioje

 

terpėje steriliomis sąlygomis, neleidžiančiomis augalams užsikrėsti Linomyza huidobrensis (Blanchard)  ir Linomyza trifolii (Burgess), bei vežami permatomose talpyklose steriliomis sąlygomis.

85. Įšaknydinti augalai, pasodinti arba skirti sodinti, auginami atvirame ore.

Oficialus patvirtinimas, kad:

1. auginimo vietoje pripažinta neužkrėsta Clavibacter michiganensis spp. sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff) Davis et al. ir Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival, ir

2. augalai yra kilę iš lauko, kuriame, kaip žinoma, Globodera pallida (Stone) Behrens ir Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens neaptinkami.

86. Dirvožemis ir su augalais susijęs auginimo substratas, kurį visą arba jo dalį sudaro dirvožemis ar kietosios organinės medžiagos, tokios kaip augalų dalys, humusas, įskaitant durpes, žievę arba bet kurią kietąją neorganinę medžiagą, skirti palaikyti iš šių šalių kilusių augalų gyvybingumą:

- Turkijos;

- Baltarusijos, Gruzijos, Moldovos, Rusijos, Ukrainos;

- ne Europos šalių, išskyrus Alžyrą, Egiptą, Izraelį, Libiją, Maroką, Tunisą.

Oficialus patvirtinimas, kad:

1. auginimo substrate sodinimo metu:

1.1. nebuvo dirvožemio ir organinių medžiagų, arba

1.2. nebuvo vabzdžių ir kenksmingų nematodų, ir jis buvo atitinkamai ištirtas arba termiškai apdorotas arba fumiguotas, siekiant užtikrinti, kad nebūtų užkrėstas kitais kenksmingaisiais organizmais, arba

1.3. jis buvo atitinkamai termiškai apdorotas arba fumiguotas, siekiant užtikrinti, kad nebūtų užkrėstas kenksmingaisiais organizmais, ir

2. nuo pasodinimo:

2.1. buvo taikomos atitinkamos priemonės, siekiant užtikrinti, kad auginimo substratas išlikų neužkrėstas kenksmingaisiais organizmais, arba

2.2. likus dviem savaitėms iki išsiuntimo nuo augalų buvo atskirtas substratas, paliekant jo tik tiek, kiek būtina augalo gyvybingumui palaikyti gabenimo metu, ir, jei augalai persodinti, tam tikslui naudojamas auginimo substratas atitinka 1 punkte nustatytus reikalavimus.

87. Beta vulgaris L. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas.

Oficialus patvirtinimas, kad runkelių viršūnių garbanės viruso (ne Europos štamai) požymių auginimo vietoje paskutinį vegetacijos ciklą nepastebėta.

88. Beta vulgaris L. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas, kilę iš šalių, kuriose runkelių lapų garbanės virusas neaptinkamas.

Nepažeidžiant reikalavimų, taikytinų 4 sąrašo I skyriaus I skirsnio 87 punkte išvardytiems augalams, oficialus patvirtinimas, kad:

1. auginimo teritorijoje runkelių viršūnių garbanės virusas neaptikamas, ir

2. runkelių viršūnių garbanės viruso požymių auginimo vietoje arba artimiausioje aplinkoje paskutinį vegetacijos ciklą nepastebėta.

89. Augalai, išauginti trečiosiose šalyse ir skirti sodinti, išskyrus svogūnus, gumbasvogūnius, šakniastiebius, sėklas, stiebagumbius.

Nepažeidžiant reikalavimų, taikytinų 4 sąrašo I skyriaus I skirsnio 75, 76, 77, 79, 81, 82 ir 84 punktuose išvardytiems augalams, oficialiai patvirtinama, kad augalai išauginti medelynuose ir:

1. tokiose teritorijose, kuriose, vadovaujantis tiesiogiai susijusiais tartautiniais fitosanitarinių priemonių standartais, pripažinta, kad jose nėra aptinkamas Thrips palmi Karny, ir šios teritorijos nurodytos fitosanitariniuose sertifikatuose, skiltyje „Papildoma deklaracija“, arba

2. augavietėse, kuriose, vadovaujantis tiesiogiai susijusiais tartautiniais fitosanitarinių priemonių standartais, pripažinta, kad jose nėra aptinkamas Thrips palmi Karny, ir šios teritorijos nurodytos fitosanitariniuose sertifikatuose, skiltyje „Papildoma deklaracija“. Šiose augavietėse oficialūs patikrinimai atliekami mažiausiai kartą per mėnesį tris mėnesius prieš eksportą, arba

3. nedelsiant prieš eksportą turi būti panaudotos atitinkamos priemonės nuo Thrips palmi Karny ir po

 

oficialaus patikrinimo turi būti nerasta Thrips palmi Karny. Taikytos priemonės turi būti paminėtos fitosanitariniame sertifikate, arba

4. augalai kilę iš dauginamos medžiagos (eksplanto), neužkrėstos Thrips palmi Karny. Augalai išauginti in vitro sterilioje terpėje steriliomis sąlygomis, neleidžiančiomis augalams užsikrėsti Thrips palmi Karny, ir yra gabenami permatomose talpyklose steriliomis sąlygomis.

90. Orchidaceae šeimos skintos gėlės, Momordica L. ir Solanum melongena L. vaisiai, išauginti trečiosiose šalyse.

Oficialus patvirtinimas, kad skintos gėlės ir vaisiai:

1. išauginti šalyje, kurioje neaptinkamas Thrips palmi Karny, arba

2. nedelsiant prieš jų eksportą, turi būti oficialiai patikrinama ir neaptinkamas šis kenksmingasis organizmas.

91. Capsicum L. vaisiai, kilę iš Belizo, Kosta Rikos, Dominikos Sandraugos, El Salvadoro, Gvatemalos, Hondūro, Jamaikos, Meksikos, Nikaragvos, Panamos, Puerto Riko, JAV ir Prancūzijos Polinezijos, kur, kaip žinoma, Anthonomus eugenii Cano aptinkamas.

Oficialus patvirtinimas, kad vaisiai:

1. kilę iš vietovės, kurioje Anthonomus eugenii Cano neaptinkamas, kaip nustatė nacionalinė augalų apsaugos organizacija laikydamasi atitinkamų tarptautinių fitosanitarinių priemonių standartų, ir kuri yra nurodyta fitosanitarinio sertifikato skiltyje „Papildoma deklaracija“,

arba

2. kilę iš eksportuojančios šalies auginimo vietos, kurioje Anthonomus eugenii Cano neaptinkamas, kaip nustatė tos šalies nacionalinė augalų apsaugos organizacija pagal atitinkamus tarptautinių fitosanitarinių priemonių standartus, ir kuri yra nurodyta fitosanitarinio sertifikato skiltyje „Papildoma deklaracija“, ir joje kas mėnesį du mėnesius prieš eksportą atlikti oficialūs patikrinimai arba aplink šią vietą, o jų metu Anthonomus eugenii Cano neaptiktas.

92. Palmae augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas, kilę iš ne Europos šalių.

Nepažeidžiant 3 sąrašo I skyriaus 17 punkte išvardytiems augalams taikytino draudimo, jei reikia, oficialus patvirtinimas, kad:

1. augalai kilę iš teritorijos, pripažintos neužkrėsta palmių

žudančiosios geltligės mikoplazma ir Cadang-Cadang viroidu, ir jų požymių auginimo vietoje arba artimiausioje aplinkoje paskutinį vegetacijos ciklą nepastebėta, arba

2. Palmių žudančiosios geltligės mikoplazma ir Cadang-Cadang viroidas ant augalų paskutinį vegetacijos ciklą auginimo vietoje arba artimiausioje aplinkoje nepastebėta ir auginimo vietoje įtartini augalai, ant kurių buvo pastebėta požymių, leidžiančių įtarti, jog jie yra užkrėsti kenksmingaisiais organizmais, buvo pašalinti ir augalai atitinkamai apdoroti, nuo Myndus crudus Van Duzee;

3. vegetatyviniu būdų padaugintų augalų atveju, šie augalai turi būti išauginti iš augalų, atitinkančių 1 ir 2 punktuose nustatytus reikalavimus.

93. Palmae augalai, skirti sodinti, kurių kamieno skersmuo ties pagrindu didesnis kaip 5 cm, priklausantys šioms gentims:

93.1. Brahea Mart.;

93.2. Butia Becc.;

93.3. Chamaerops L.;

93.4. Jubaea Kunth,;

93.5. Livistona R. Br.;

93.6. Phoenix L.;

93.7. Sabal Adans.;

93.8. Syagrus Mart.;

93.9. Trachycarpus H. Wendl.;

93.10. Trithrinax Mart.;

93.11. Washingtonia Raf.

Nepažeidžiant 3 sąrašo I skyriaus 17 punkte išvardytiems augalams taikomų draudimų ir 4 sąrašo I skyriaus I skirsnio 92 punkte nurodytų reikalavimų, oficialus patvirtinimas, kad augalai:

1. visą augimo laikotarpį buvo auginami šalyje, kurioje neaptikta Paysandisia archon (Burmeister), arba

2. visą augimo laikotarpį buvo auginami Paysandisia archon (Burmeister) neužkrėstoje vietovėje, kurią nustatė nacionalinė augalų apsaugos organizacija laikydamasi atitinkamų tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų,

arba

3. bent dvejus metus iki išvežimo buvo auginami auginimo vietoje:

3.1. kurią užregistravo ir prižiūri nacionalinė augalų

 

apsaugos organizacija kilmės šalyje, ir

3.2. kurioje augalai buvo laikomi vietoje, kuri buvo fiziškai visiškai apsaugota nuo užkrėtimo Paysandisia archon (Burmeister) arba kurioje buvo taikomos atitinkamos prevencinės priemonės, ir

3.3. kurioje atitinkamu laiku atlikus tris oficialius tikrinimus per metus, įskaitant patikrinimą prieš pat išvežimą, neaptikta jokių Paysandisia archon (Burmeister) požymių.

94. Fuchsia L. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas, kilę iš JAV ir Brazilijos.

Oficialus patvirtinimas, kad Aculops fuchsiae Keifer požymių auginimo vietoje nepastebėta ir kad prieš pat eksportą augalai buvo patikrinti ir Aculops fuchsiae Keifer nerasta.

95. Medžiai ir krūmai, skirti sodinti, išskyrus sėklas, ir augalų vegetatyvinės dalys, kilę trečiųjų šalių, išskyrus Europos ir Viduržemio jūros regiono šalis.

Nepažeidžiant nuostatų, taikytinų 3 sąrašo I skyriaus 1, 2, 3, 8, 13, 15, 16, 17 ir 18 punktuose, 3 sąrašo II skyriaus 20 punkte bei 4 sąrašo I skyriaus I skirsnio 25, 26, 27, 28, 29, 31, 35, 36, 37, 38, 46, 47, 52, 53, 54, 58, 59, 60, 61, 62, 69, 70, 74, 75, 76, 77, 79, 82, 83, 85, 86, 89, 90, 92 ir 94 punktuose išvardytiems augalams, jei reikia, oficialus patvirtinimas, kad augalai:

1. be augalų liekanų, žiedų ir vaisių;

2. auginti medelynuose;

3. iki eksportavimo atitinkamu metu patikrinti ir kenksmingųjų bakterijų, virusų bei į virusus panašių organizmų požymių nerasta. Taip pat nerasta kenksmingų nematodų, vabzdžių, erkių ir grybų požymių, arba šie augalai buvo atitinkamai apdoroti, kad sunaikinti šiuos kenksminguosius organizmus.

96. Lapus metantys medžiai ir krūmai, skirti sodinti, išskyrus sėklas, ir augalų vegetatyvinės dalys, kilę iš trečiųjų šalių, išskyrus Europos ir Viduržemio jūros regiono šalis.

Nepažeidžiant nuostatų, taikytinų 3 sąrašo I skyriaus 2, 3, 8 15, 16, 17 ir 18 punktuose, 3 sąrašo II skyriaus 20 punkte bei 4 sąrašo I skyriaus I skirsnio 29, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 46, 47, 52, 53, 54, 58, 59, 60, 61, 62, 85, 89, 94, 95 ir 101 punktuose išvardytiems augalams, jei reikia, oficialus patvirtinimas, kad augalai yra ramybės būsenos ir be lapų.

97. Vienmečiai ir dvimečiai augalai, išskyrus Gramineae šeimos augalus, skirti sodinti, išskyrus sėklas, kilę iš visų šalių, išskyrus Europos ir Viduržemio jūros šalis.

Nepažeidžiant nuostatų, taikytinų 3 sąrašo I skyriaus 11 ir 13 punktuose bei 4 sąrašo I skyriaus I skirsnio 69, 70, 82, 83, 84, 85, 86, 87 ir 88 punktuose išvardytiems augalams, jei reikia, oficialus patvirtinimas, kad augalai:

1. išauginti medelynuose;

2. be augalų liekanų, žiedų ir vaisių;

3. iki eksportavimo atitinkamu metu patikrinti ir kenksmingųjų bakterijų, virusų bei į virusus panašių organizmų požymių nerasta. Taip pat nerasta kenksmingų nematodų, vabzdžių, erkių ir grybų požymių, arba šie augalai buvo atitinkamai apdoroti, kad sunaikinti šiuos kenksminguosius organizmus.

98. Daugiamečiai dekoratyviniai žolinių Gramineae šeimos, Bambusoideae, Panicoideae pošeimių ir Buchloe, Bouteloua Lag., Calamagrostis, Cortaderia Stapf., Glyceria R. Br., Hakonechloa Mak. ex. Honda, Hystrix, Molinia, Phalaris L., Shibataea, Spartina Schreb., Stipa L. ir Uniola L. genčių augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas, kilę iš visų šalių, išskyrus Europos ir Viduržemio jūros šalis.

Nepažeidžiant reikalavimų, taikytinų 4 sąrašo I skyriaus I skirsnio 85 ir 86 punktuose išvardytiems augalams, oficialus patvirtinimas, kad augalai:

1. išauginti medelynuose;

2. be augalų likučių, žiedų ir vaisių;

3. iki eksportavimo atitinkamu metu patikrinti ir kenksmingųjų bakterijų, virusų bei į virusus panašių organizmų požymių nerasta. Taip pat nerasta kenksmingų nematodų, vabzdžių, erkių ir grybų požymių, arba šie augalai buvo atitinkamai apdoroti, kad sunaikinti šiuos kenksminguosius organizmus.

99. Savaime augantys arba išvesti žemaūgiai augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas, kilę iš ne Europos šalių.

Nepažeidžiant nuostatų, taikytinų 3 sąrašo I skyriaus 1, 2, 3, 8, 13, 15, 16, 17 ir 18 punktuose, 3 sąrašo II skyriaus 20

 

punkte bei 4 sąrašo I skyriaus I skirsnio 25, 27, 28, 28, 31, 35, 36, 37, 38, 46, 52, 53, 54, 58, 59, 60, 61, 62, 69, 70, 74, 75, 76, 77, 82, 83, 85, 86, 89, 90, 92, 94, 95, 96 ir 98 punktuose išvardytiems augalams, jei reikia, oficialus patvirtinimas, kad:

1. augalai, įskaitant ir tuos, kurie buvo tiesiogiai atrinkti iš natūraliai augančių augalų, privalo būti išauginti ir laikyti oficialiai registruotuose augynuose, kuriems mažiausiai dvejus metus iki išsiuntimo buvo nuolat taikytas oficialus priežiūros kontrolės režimas;

2. augalai 1 punkte minimuose augynuose:

2.1. bent jau 1 punkte nurodytą laiko tarpą:

2.1.1. pasodinti į vazonus, kurie laikomi lentynose ne žemiau kaip 50 cm nuo žemės;

2.1.2. atitinkamai apdoroti, siekiant apsaugoti nuo ne Europos kilmės rūdžių sukėlėjų: aktyvioji medžiaga, koncentracija ir apdorojimų data turi būti nurodyti fitosanitarinio sertifikato skiltyje, pavadintoje „dezinsekcinis ir/arba dezinfekcinis apdorojimas“;

2.1.3. mažiausiai šešis kartus per metus atitinkamais intervalais oficialiai patikrinti dėl kenksmingųjų organizmų, nurodytų šio teisės akto sąrašuose. Šie patikrinimai, kaip ir augalų patikrinimai artimiausioje 1 punkte minimų augynų aplinkoje, bent vizualiai apžiūrint kiekvieną lauke arba daigyne esančią eilę ir visas auginimo substrato paviršiuje esančias augalo dalis, pasirenkant atsitiktinį pavyzdį mažiausiai iš 300 vienos genties augalų, jei šią gentį sudaro ne daugiau kaip 3000 augalų, arba 10 proc. augalų, jei gentį sudaro daugiau kaip 3000 augalų;

2.1.4. šių patikrinimų metu atitinkamų kenksmingųjų organizmų, nurodytų 2.1.3 papunktyje nerasta. Kai užkrėstų augalų randama, jie pašalinami. Likusieji augalai, jei reikia, efektyviai apdorojami ir laikomi reikiamą laiko tarpą ir tikrinami, siekiant užtikrinti, kad jie neužsikrėtę kenksmingais organizmais;

2.1.5. augalai buvo pasodinti į nenaudotą dirbtinį augimo substratą arba į natūralią augimo terpę, kuri buvo fumiguota ar termiškai apdorota ir ją ištyrus nenustatyta užsikrėtimo kenksmingaisiais organizmais;

2.1.6. augimo substratas buvo prižiūrėtas taip, kad į jį nepatektų kenksmingųjų organizmų ir likus dviem savaitėms iki išsiuntimo augalams buvo:

2.1.6.1. nupurtytos ir švariu vandeniu nuplautos šaknys, kad pašalintų auginimo substratą, ir laikomos plikos, arba

2.1.6.2. nupurtytos ir švariu vandeniu nuplautos šaknys, kad pašalintų auginimo substratą, ir iš naujo pasodinami į augimo substratą, kuris atitinka 2.1.5 papunktje nustatytus reikalavimus, arba

2.1.6.3. atitinkamai apdoroti, siekiant užtikrinti, kad auginimo substratas nebūtų užkrėstas kenksmingaisiais organizmais, o veiklioji medžiaga, koncentracija ir apdorojimų data nurodoma fitosanitarinio sertifikato skiltyje „dezinsekcinis ir/arba dezinfekcinis apdorojimas“;

2.2. būtų supakuoti į uždaras pakuotes, kurios oficialiai plombuotos ir ant kurių nurodytas registruoto augyno registracijos numeris; šis numeris taip pat nurodomas fitosanitarinio sertifikato skiltyje, „Papildoma deklaracija“, pagal kurią galima nustatyti siuntų tapatybę.

100. Caryophyllaceae (išskyrus Dianthus L.), Compositae (išskyrus Dendranthema (DC.) Des Moul.), Cruciferae, Leguminosae ir Rosaceae (išskyrus Fragaria L.) šeimų daugiamečiai žoliniai augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas, kilę iš ne Europos Sąjungos šalių, išskyrus Europos ir Viduržemio jūros regiono šalis.

Nepažeidžiant reikalavimų, taikytinų 4 sąrašo I skyriaus I skirsnio 82, 83, 84, 85 ir 86 punktuose išvardytiems augalams, oficialus patvirtinimas, kad augalai:

1 išauginti medelynuose;

2. be augalų likučių, žiedų ir vaisių;

3. iki eksportavimo atitinkamu metu patikrinti ir kenksmingųjų bakterijų, virusų bei į virusus panašių organizmų požymių nerasta. Taip pat nerasta kenksmingų nematodų, vabzdžių, erkių ir grybų požymių, arba šie augalai buvo atitinkamai apdoroti, kad sunaikinti šiuos kenksminguosius organizmus.

101. Ficus L. ir Hibiscus L. žoliniai augalai, kilę iš ne Europos šalių, ir skirti sodinti, išskyrus svogūnus, gumbasvogūnius, šakniastiebius, sėklas, stiebagumbius.

Nepažeidžiant 4 sąrašo I skyriaus I skirsnio 75, 76, 77, 79, 82, 84 ir 89 punktuose išvardytiems augalams taikytinų reikalavimų, oficialiai tvirtinama, kad:

1. tokiose teritorijose, kuriose, vadovaujantis tiesiogiai susijusiais tartautiniais fitosanitarinių priemonių standartais, pripažinta, kad jose nėra aptinkamas Bemisia tabaci Genn. (ne Europos populiacijos), ir šios teritorijos nurodytos fitosanitariniuose sertifikatuose, skiltyje „Papildoma deklaracija“, arba

2. augavietėse, kuriose, vadovaujantis tiesiogiai susijusiais tartautiniais fitosanitarinių priemonių standartais, pripažinta, kad jose nėra aptinkamas Bemisia tabaci Genn. (ne Europos populiacijos), ir šios augavietės nurodytos fitosanitariniuose sertifikatuose, skiltyje „Papildoma deklaracija“. Šiose augavietėse oficialūs patikrinimai atliekami mažiausiai kartą per tris savaites devynias savaites prieš eksportą, arba

3. tais atvejais, kai Bemisia tabaci Genn. (ne Europos populiacijos) rasta auginimo vietoje, laikomi ar auginami šioje auginimo vietoje ir yra tam tikru būdu apdoroti, siekiant, kad Bemisia tabaci Genn. (ne Europos populiacijos) tikrai būtų išnaikinta, ir vėliau, tiek devynias savaites iki eksporto mažiausiai kartą per savaitę atliekant oficialius patikrinimus, tiek minėtu laikotarpiu atliekant stebėsenos (monitoringo) procedūras, šioje auginimo vietoje Bemisia tabaci Genn. (ne Europos populiacijos) nerandama, nes atliktos tam tikros procedūros, kuriomis siekiama išnaikinti Bemisia tabaci Genn. (ne Europos populiacijos).   Taikytos priemonės turi būti nurodytos fitosanitariniame sertifikate, arba

4. išauginti iš dauginamos medžiagos (eksplanto), neužkrėstos Bemisia tabaci Genn. (ne Europos populiacijos). Augalai išauginti in vitro sterilioje terpėje steriliomis sąlygomis, neleidžiančiomis augalams užsikrėsti Bemisia tabaci Genn. (ne Europos populiacijos), ir yra gabenami permatomose talpyklose steriliomis sąlygomis.

102. Aster spp., Eryngium L., Gypsophila L., Hypericum L., Lisianthus L., Rosa L., Solidago L., Trachelium L. skintos gėlės ir lapinės Ocimum L. daržovės kilusios ne Europos šalyse.

Oficialus patvirtinimas, kad:

1. skintos gėlės ir lapinės daržovės, kilusios šalyse, kuriose neaptinkamas Bemisia tabaci Genn. (ne Europos populiacijos), arba

2. nedelsiant prieš eksportą turi būti oficialiai patikrintos ir jose neturi būti aptikta Bemisia tabaci Genn. (ne Europos populiacijos).

103. Solanum lycopersicum L. augalai skirti auginti, išskyrus sėklas, ir kilę šalyse, kuriose yra aptinkamas pomidorų lapų geltonosios garbanės virusas:

Nepažeidžiant 3 sąrašo I skyriaus 13 punkte ir 4 sąrašo I skyriaus I skirsnio 69, 70, ir 71 punktuose išvardytiems augalams keliamų reikalavimų, jei reikia oficialus patvirtinimas, kad:

103.1. ten, kur Bemisia tabaci Genn. neaptinkamas;

 

 

103.2. ten, kur pasitaiko Bemisia tabaci Genn.

1. Pomidorų lapų geltonosios garbanės virusas neaptiktas ant pomidorų lapų.

 

2. Taip pat ir:

2.1. augalai kilę tose teritorijose, kurios neužkrėstos Bemisia tabaci Genn., arba

2.2. augavietėse nebuvo aptiktas Bemisia tabaci Genn., oficialiai tikrinant mažiausiai kartą per mėnesį likus trims mėnesiams iki eksporto, arba

2.3. augavietėse neaptinkami pomidorų lapų geltonosios garbanės viruso simptomai bei taikomos atitinkamos priemonės ir monitoringo režimas, užtikrinant apsisaugojimą nuo Bemisia tabaci Genn.

104. Augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas, stiebagumbius, gumbasvogūnius ir šakniastiebius, kilę iš šalių, kuriose paplitę šie kenksmingieji organizmai -  pupelių auksinės mozaikos virusas, vignos silpnosios margligės virusas,  salotų infekcinės geltligės virusas, paprikos silpnosios margligės virusas, moliūgų lapų garbanės virusas ir kiti virusai, kuriuos perneša Bemisia tabaci Genn., tačiau:

104.1. Bemisia tabaci Genn. (ne Europos populiacijos) ar kiti kenksmingųjų organizmų, nurodytų 104 punkte, pernešėjai neaptinkami,

arba

104.2. Bemisia tabaci Genn. (ne Europos populiacijos) ar kiti kenksmingųjų organizmų, nurodytų 104 punkte, pernešėjai paplitę.

Nepažeidžiant 3 sąrašo I skyriaus 13 punkte ir 4 sąrašo I skyriaus I skirsnio 69, 70, 82, 83, 84, 87, 88, 100, 101, 102 ir 103 punktuose išvardytiems augalams taikytinų reikalavimų, jei reikia.

 

 

 

 

Oficialus patvirtinimas, kad svarbių kenksmingų organizmų požymių ant augalų paskutinį vegetacijos ciklą nepastebėta.

 

Oficialus patvirtinimas, kad kenksmingųjų organizmų požymių ant augalų per tam tikrą laiko tarpą nepastebėta, ir:

1. augalai kilę iš teritorijų, kurios pripažintos neužkrėstos Bemisia tabaci Genn. ir kitais kenksmingųjų organizmų pernešėjais, arba

2. atitinkamu laiku atliekant oficialius patikrinimus auginimo vietoje Bemisia tabaci Genn. ir kitų kenksmingųjų organizmų pernešėjų nerasta, arba

3. augalai buvo atitinkamai apdoroti, siekiant išnaikinti Bemisia tabaci Genn.,arba

4. augalai kilę iš dauginamos medžiagos (eksplanto), neužkrėstos Bemisia tabaci Genn. (ne Europos populiacijos)  ir ant jų nepastebėta atitinkamų kenksmingųjų organizmų sukeltų ligų požymių. Augalai išauginti in vitro sterilioje terpėje steriliomis sąlygomis, neleidžiančiomis augalams užsikrėsti Bemisia tabaci Genn. (ne Europos populiacijos), ir yra gabenami permatomose talpyklose steriliomis sąlygomis.

105. Helianthus annuus L. sėklos.

Oficialus patvirtinimas, kad:

1. sėklos kilusios iš teritorijų, kurios pripažintos neužkrėstomis Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. & de Toni, arba

2. sėklos, išskyrus tas, kurios gautos iš veislių, atsparių visoms auginimo vietoje paplitusioms Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. & de Toni rasėms, buvo atitinkamai apdorotos nuo Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. & de Toni.

106. Solanum lycopersicum L. sėklos.

Oficialus patvirtinimas, kad sėklos yra gautos, naudojant atitinkamą rūgščių ekstrakcijos arba ekvivalentų metodą, nustatyta tvarka, ir:

1. sėklos kilusios iš teritorijų, kuriose Clavibacter michiganensis ssp. Michiganensis (Smith) Davis et al., Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Doidge) Dye ir bulvių gumbų verpstiškumo viroidas neaptinkami, arba

 

2. šių kenksmingųjų organizmų sukeliamų ligų požymių ant augalų auginimo vietoje visą vegetacijos ciklą nepastebėta, arba

3. atlikus oficialų sėklų tyrimą paimant mėginį ir taikant atitinkamus metodus, šių kenksmingųjų organizmų nerasta.

107. Medicago sativa L. sėklos.

Oficialus patvirtinimas, kad:

1. Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev požymių auginimo vietoje paskutinį vegetacijos ciklą nepastebėta ir atlikus paimto mėginio laboratorinius tyrimus Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev taip pat nenustatytas, arba

2. iki eksporto sėklos buvo fumiguotos, arba

3. sėklos buvo fiziniu būdu apdorotos priemonėmis nuo Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev ir atlikus šių sėklų laboratorinius tyrimus Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev nenustatyta.

108. Medicago sativa L. sėklos, kilusios iš šalių, kuriose paplitęs Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al.

Nepažeidžiant 4 sąrašo I skyriaus I skirsnio 107 punkte išvardytiems augalams taikytinų reikalavimų, oficialus patvirtinimas, kad:

1. Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al. ūkyje ar artimiausioje aplinkoje per pastaruosius 10 metų neaptiktas;

2. taip pat:

2.1. sėklos yra veislės, kuri pripažinta kaip turinti didelį atsparumą Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al., arba

2.2. nuimant sėklas dar nebuvo prasidėjęs ketvirtasis vegetacijos ciklas nuo sėjos ir ji dar nebuvo išauginusi daugiau kaip vieno sėklų derliaus, arba

2.3. nedaigių sėklų kiekis, apibrėžtas remiantis taisyklėmis, taikomomis išduodant sertifikatus į Europos Sąjungos ir Lietuvos rinką tiekiamoms sėkloms, neviršija 0,1 proc. svorio;

3. Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al. požymių auginimo vietoje ir bet kuriame kitame greta esančiame Medicago sativa L. pasėlyje, paskutinį vegetacijos ciklą, arba, jei reikia, du paskutinius vegetacijos ciklus nepastebėta;

4. Medicago sativa L. sėklų  derlius yra išaugintas lauke, kuriame trejus paskutinius metus prieš sėjimą Medicago sativa L. nebuvo auginama.

109. Oryza sativa L. sėklos.

Oficialus patvirtinimas, kad:

1. su sėklomis atlikus atitinkamus nematologinius tyrimus Aphelenchoides besseyi Christie jose nerasta, arba

2. sėklos karštu vandeniu arba kuriuo nors kitu atitinkamu būdu buvo apdorotos nuo Aphelenchoides besseyi Christie.

110. Phaseolus L. sėklos.

Oficialus patvirtinimas, kad:

1. sėklos yra kilusios iš teritorijų, kurios pripažintos neužkrėstos Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye, arba

2. atlikus sėklų mėginio laboratorinį tyrimą, Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye. nerastas.

111. Zea mays L. sėklos.

Oficialus patvirtinimas, kad:

1. sėklos iš teritorijų, kurios pripažintos neužkrėstos Erwinia stewartii (Smith) Dye, arba

2. atlikus sėklų mėginio laboratorinį tyrimą, Erwinia stewartii (Smith) Dye nerastas.

112. Triticum, Secale ir Triticosecale veislių sėklos iš Afganistano, Indijos, Irako, Meksikos, Nepalo, Pakistano, Pietų Afrikos, JAV ir Irano, kur paplitęs Tilletia indica Mitra.

Oficialus patvirtinimas, kad sėklos, kilusios teritorijoje, kurioje Tilletia indica Mitra neaptinkamas. Teritorijos pavadinimas nurodomas fitosanitariniame sertifikate.

113. Triticum, Secale ir Triticosecale veislių grūdai iš Afganistano, Indijos, Irako, Meksikos, Nepalo, Pakistano, Pietų Afrikos, JAV ir Irano, kur paplitęs Tilletia indica Mitra.

Oficialus patvirtinimas, kad:

1. grūdai kilę iš teritorijos, kurioje Tilletia indica Mitra aptinkamas. Vietovės pavadinimas nurodomas fitosanitariniame sertifikate, skiltyje „kilmės vieta“,

arba

2. Tilletia indica Mitra požymių ant augalų auginimo vietoje paskutinio pilno vegetacijos ciklo metu nepastebėta ir, atlikus grūdų mėginių, paimtų derliaus nuėmimo metu bei prieš išgabenimą, laboratorinius tyrimus Tilletia indica Mitra nerasta. Tai turi būti nurodyta fitosanitarinio sertifikato skiltyje „produkcijos pavadinimas“, įrašant žodžius: „ištirta ir Tilletia indica Mitra nerasta“.

 

 

II SKIRSNIS

AUGALAI, AUGALINIAI PRODUKTAI IR KITI OBJEKTAI, KILĘ EUROPOS SĄJUNGOJE IR LIETUVOS RESPUBLIKOJE

 

Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai

Specialūs reikalavimai

114. Platanus L. mediena, įskaitant tą, kuri nebeturi natūralaus rąsto formos.

Oficialus patvirtinimas, kad:

1. mediena yra kilusi iš teritorijos, kuri pripažinta neužkrėsta Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., arba

2. paženklinta „Kiln-dried“, „KD“ arba kitu tarptautiniu mastu pripažinta ženklu, esančiu ant medienos arba jos pakuotės, atsižvelgiant į tuometinę komercinę paskirtį, pateikiamas įrodymas, kad mediena išdžiovinta ir drėgnumas, išreikštas sausosios medžiagos kiekio procentu, taikant atitinkamus laiko ir temperatūros grafikus, gamybos metu sudaro mažiau nei 20 proc. masės.

115. Pinus L. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas.

Oficialus patvirtinimas, kad Scrirrhia pini Funk & Parker požymių auginimo vietoje arba artimiausioje aplinkoje paskutinį vegetacijos ciklą nepastebėta.

116. Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. ir Tsuga Carr. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas.

Nepažeidžiant 4 sąrašo I skyriaus II skirsnio 115 punkte išvardytiems augalams taikytinų reikalavimų, jei reikia, oficialus patvirtinimas, kad Melampsora medusae Thümen požymių auginimo vietoje arba artimiausioje aplinkoje paskutinį vegetacijos ciklą nepastebėta.

117. Populus L. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas.

Oficialus patvirtinimas, kad Melampsora medusae Thümen požymių auginimo vietoje arba artimiausioje aplinkoje paskutinį vegetacijos ciklą nepastebėta.

118. Castanea Mill. ir Quercus L. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas.

Oficialus patvirtinimas, kad:

1. augalai kilę iš teritorijų, kurios, pripažintos neužkrėstos Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr, arba

2. Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr požymių auginimo vietoje arba artimiausioje aplinkoje paskutinį vegetacijos ciklą nepastebėta.

119. Platanus L. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas.

Oficialus patvirtinimas, kad:

1. augalai kilę iš teritorijų, kurios pripažintos neužkrėstos Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., arba

2. Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. požymių auginimo vietoje arba artimiausioje aplinkoje paskutinį vegetacijos ciklą nepastebėta.

120. Ulmus L. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas.

Oficialus patvirtinimas, kad ’Candidatus Phytoplasma ulmi’ požymių auginimo vietoje arba artimiausioje aplinkoje per paskutinį pasibaigusį vegetacijos ciklą nepastebėta.

121. Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.), Pyracantha Roem., Pyrus L. ir Sorbus L. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas.

Oficialus patvirtinimas:

1. kad augalai kilę iš zonų, kurios nustatyta tvarka pripažintos laisvos nuo Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., arba

2. kad auginimo lauke ir artimiausioje aplinkoje augantys augalai, turintys Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. požymių, pašalinti.

122. Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. augalai ir jų hibridai, išskyrus vaisius ir sėklas.

Oficialus patvirtinimas, kad:

1. augalai yra kilę iš teritorijų, kurios pripažintos neužkrėstos Spiroplasma citri Saglio et al., Phoma tracheiphila (Petri), Kanchaveli & Gikashvili, citrusinių greito sunykimo virusas (Europos štamai) neaptinkami, arba

2. augalai išauginti pagal sertifikavimo sistemą, kuri reikalauja, kad jie būtų tiesiogiai kilę iš kultūros, kuri buvo auginama tam tikromis sąlygomis ir oficialiai individuliai ištirta dėl citrusinių greito sunykimo viruso (Europos štamai) naudojant atitinkamus indikatorius arba taikant ekvivalenčius metodus pagal tarptautinius standartus, patvirtintus nustatyta tvarka ir visą laiką buvo auginama nuo vabzdžių apsaugotame šiltnamyje arba izoliatoriuje, ant kurių Spiroplasma citri Saglio et al., Phoma tracheiphila (Petri), Kanchaveli & Gikashvili ir Citrusinių greito sunykimo viruso (Europos štamai) požymių nepastebėta, arba

3. augalai:

3.1. yra išauginti pagal sertifikavimo sistemą, reikalaujančią, kad jie būtų tiesiogiai kilę iš kultūros, kuri buvo auginama tam tikromis sąlygomis oficialiai individuliai ištirta dėl citrusinių greito sunykimo viruso (Europos štamai) naudojant atitinkamus indikatorius arba taikant ekvivalenčius metodus, patvirtintus nustatyta tvarka, ir tyrimų metu nustatyta, kad jie neužkrėsti citrusinių greito sunykimo virusu (Europos štamai) bei jiems išduotas sertifikatas, patvirtinantis, kad, remiantis oficialiais individualiais tyrimais, atliktais taikant šiame papunktyje minimus metodus, augalai neužkrėsti citrusinių greito sunykimo virusu (Europos štamai), ir

3.2. buvo patikrinti ir Spiroplasma citri Saglio et al., Phoma tracheiphila (Petri), Kanchaveli & Gikashvili ir citrusinių greito sunykimo viruso (Europos štamai) požymių paskutinį pasibaigusį vegetacijos ciklą nepastebėta.

123. Citrus L., Choisya Kunth, Fortunella Swingle, Poncirus Raf. augalai ir jų hibridai bei Casimiroa La Llave, Clausena Burm f., Murraya J. Koenig ex L., Vepris Comm., Zanthoxylum L., išskyrus vaisius ir sėklas.

Oficialus patvirtinimas, kad augalai:

1. kilę iš vietovės, kurioje Trioza erytreae Del Guercio neaptinkamas, kaip nustatė nacionalinė augalų apsaugos organizacija laikydamasi atitinkamų tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, arba

2. buvo auginami produkcijos auginimo vietoje, kurią užregistravo ir prižiūri kompetentingos institucijos kilmės valstybėje narėje, ir

3. augalai buvo vietovėje, kuri buvo visiškai fiziškai apsaugota, kad į ją nepatektų Trioza erytreae Del Guercio, ir

4. kurioje per paskutinį pasibaigusį vegetacijos ciklą prieš vežimą tinkamu laiku atlikti du oficialūs patikrinimai ir toje vietovėje bei mažiausiai 200 m spinduliu supančioje teritorijoje nepastebėta Trioza erytreae Del Guercio požymių.

124. Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea ssp. ir Strelitziaceae augalai, įšaknydinti arba su pridėtu ar susijusiu auginimo substratu.

Oficialus patvirtinimas, kad:

1. nepastebėta, jog augalai būtų užsikrėtę Radopholus similis (Cobb) Thorne auginimo vietoje paskutinį vegetacijos ciklą, arba

2. įtariamų augalų dirvožemis ir šaknys buvo oficialiai nematologiškai tiriami paskutinį vegetacijos ciklą, mažiausiai Radopholus similis (Cobb) Thorne atžvilgiu. Tyrimų metu nustatyta, kad kultūra neužkrėsta šiuo kenksmingu organizmu.

125. Fragaria L., Prunus L. ir Rubus L. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas.

Oficialus patvirtinimas, kad:

1. augalai yra kilę iš teritorijų, kurios pripažintos neužkrėstos kenksmingaisiais organizmais, arba

2. kenksmingųjų organizmų sukeltų ligų požymių ant augalų auginimo vietoje paskutinį vegetacijos ciklą nepastebėta:

 

2.1. Fragaria L. augalams šie kenksmingi organizmai:

2.1.1. Phytophthora fragariae Hickman var. Fragariae;

2.1.2. vaistučio mozaikos virusas;

2.1.3. aviečių žiediškosios dėmėtligės virusas;

2.1.4. žemuogių raukšlėtligės virusas;

2.1.5. žemuogių latentinis žiediškosios dėmėtligės virusas;

2.1.6. žemuogių silpnojo pakraščių pageltimo virusas;

2.1.7. pomidorų juodojo žiediškumo virusas;

2.1.8. Xanthomonas fragariae Kennedy & King.

2.2. Prunus L. augalams šie kenksmingi organizmai:

2.2.1.Apricot chlorotic leafroll mycoplasm;

2.2.2. Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.

2.3. Prunus persica (L.) Batsch augalams šis kenksmingas organizmas – Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et al.

2.4. Rubus L. augalams šie kenksmingi organizmai:

2.4.1. vaistučio mozaikos virusas;

2.4.2. aviečių žiediškosios dėmėtligės virusas;

2.4.3. žemuogių latentinis žiediškosios dėmėtligės virusas;

2.4.4. pomidorų juodojo žiediškumo virusas.

126. Cydonia Mill. ir Pyrus L. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas.

Nepažeidžiant 4 sąrašo I skyriaus II skirsnio 121 punkte išvardytiems augalams taikytinų reikalavimų, oficialus patvirtinimas, kad:

1. augalai kilę iš teritorijų, kurios pripažintos neužkrėstos Pear decline mycoplasm, arba

2. auginimo vietoje ir artimiausioje aplinkoje augantys augalai, turintys požymius, leidžiančius įtarti, kad jie yra užsikrėtę Pear decline mycoplasm, tris paskutinius vegetacijos ciklus toje vietoje buvo pašalinti.

127. Fragaria L. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas.

Nepažeidžiant 4 sąrašo I skyriaus II skirsnio 125 punkte išvardytiems augalams taikytinų reikalavimų, oficialus patvirtinimas, kad:

1. augalai yra kilę iš teritorijų, kurios pripažintos neužkrėstos Aphelenchoides besseyi Christie, arba

2. Aphelenchoides besseyi Christie požymių augalų auginimo vietoje paskutinį vegetacijos ciklą nepastebėta, arba

3. kai augalų vegetatyvinės dalys, jos turi būti augalų, atitinkančių 2 punkto reikalavimus, arba atlikus oficialius tyrimus, taikant atitinkamus nematologinius metodus, Aphelenchoides besseyi Christie juose nerasta.

128. Malus Mill. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas.

Nepažeidžiant 4 sąrašo I skyriaus II skirsnio 121 punkte išvardytiems augalams taikytinų reikalavimų, oficialus patvirtinimas, kad:

1. augalai yra kilę iš teritorijų, kurios pripažintos neužkrėstos Apple proliferation mycoplasm, arba

2. vienas iš šių atvejų:

2.1. augalai, išskyrus tuos, kurie išauginti iš sėklų, yra:

2.1.1. oficialiai patvirtinti pagal sertifikavimo sistemą, kuri reikalauja, kad jie būtų tiesiogiai išauginti iš kultūros, kuri buvo auginama tam tikromis sąlygomis ir oficialiai ištirta dėl Apple proliferation mycoplasm naudojant atitinkamus indikatorius arba taikant ekvivalenčius metodus. Šių tyrimų metu nustatyta, kad kultūra neužkrėsta šiuo kenksminguoju organizmu, arba

2.1.2. tiesiogiai išauginti iš kultūros, kuri buvo auginama tam tikromis sąlygomis ir šešis paskutinius vegetacijos ciklus buvo bent kartą oficialiai tirta dėl Apple proliferation mycoplasm naudojant atitinkamus indikatorius arba taikant ekvivalenčius metodus. Šių tyrimų metu nustatyta, kad kultūra neužkrėsta šiuo kenksminguoju organizmu;

2.1.3. Apple proliferation mycoplasm sukeltų ligų požymių ant augalų auginimo vietoje arba ant jautrių augalų artimiausioje aplinkoje paskutiniuosius tris vegetacijos ciklus nepastebėta.

129. Toliau nurodyti Prunus L. rūšių augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas:

129.1. Prunus amygdalus Batsch;

129.2. Prunus armeniaca L.;

129.3. Prunus blireiana Andre;

129.4. Prunus brigantina Vill.;

129.5. Prunus cerasifera Ehrh.;

129.6. Prunus cistena Hansen;

129.7. Prunus curdica Fenzl & Fritsch.;

129.8. Prunus domestica ssp. domestica L.;

129.9. Prunus domestica ssp. insititia (L.) C. K. Schneid;

129.10. Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi.;

129.11. Prunus glandulosa Thunb.;

129.12. Prunus holosericea Batal.;

129.13. Prunus hortulana Baile;

129.14. Prunus japonica Thunb.;

129.15. Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne;

129.16. Prunus maritima Marsh.;

129.17. Prunus mume Sieb. & Zucc.;

129.18. Prunus nigra Ait.;

129.19. Prunus persica (L.) Batsch;

129.20. Prunus salicina L.;

129.21. Prunus sibirica L.;

129.22. Prunus simonii Carr.;

129.23. Prunus spinosa L.;

129.24. Prunus tomentosa Thunb.;

129.25. Prunus triloba Lindl.;

129.26. kitos Prunus L. rūšys jautrios Plum pox virus.

Nepažeidžiant 4 sąrašo I skyriaus II skirsnio 125 punkte išvardytiems augalams taikytinų reikalavimų, oficialus patvirtinimas, kad:

1. augalai yra kilę iš teritorijų, kurios pripažintos neužkrėstos  slyvų raupligės virusu („Šarka“), arba

2. augalai, išskyrus tuos, kurie išauginti iš sėklų, yra:

2.1. oficialiai patvirtinti pagal sertifikavimo sistemą, kuri

reikalauja, kad jie būtų tiesiogiai kilę iš kultūros, kuri buvo auginama tam tikromis sąlygomis ir buvo oficialiai ištirta dėl slyvų raupligės viruso („Šarka“) naudojant atitinkamus indikatorius arba taikant ekvivalenčius metodus. Šių tyrimų metu nustatyta, kad kultūra neužkrėsta šiuo kenksminguoju organizmu, arba

2.2. tiesiogiai išauginti iš kultūros, kuri buvo auginama tam tikromis sąlygomis ir tris paskutinius vegetacijos ciklus buvo bent kartą oficialiai ištirta dėl slyvų raupligės viruso („Šarka“) naudojant atitinkamus indikatorius arba taikant ekvivalenčius metodus. Šių tyrimų metu nustatyta, kad kultūra neužkrėsta šiuo kenksminguoju organizmu;

3. slyvų raupligės viruso („Šarka“) sukeltos ligos požymių ant augalų auginimo vietoje arba ant jautrių augalų artimiausioje aplinkoje tris paskutinius vegetacijos ciklus nepastebėta;

4. auginimo vietoje esantys augalai, turintys kitų virusų ir į virusus panašių patogenų sukeltos ligos požymių, buvo pašalinti.

130. Vitis L. augalai, išskyrus vaisius ir sėklas.

Oficialus patvirtinimas, kad vynuogių geltos organizmai, panašūs į mikoplazmas MLO ir Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al. požymių ant motininių augalų auginimo vietoje du paskutinius vegetacijos ciklus nepastebėti.

131. Solanum tuberosum L. stiebagumbiai, skirti sodinti.

Oficialus patvirtinimas, kad:

1. laikomasi Europos Sąjungos ir (ar) Lietuvos Respublikos nuostatų dėl kovos su Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival, ir

2. stiebagumbiai yra kilę iš teritorijos, kuri pripažinta neužkrėsta Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff) Davis et al., arba yra laikomasi Europos Sąjungos ir (ar) Lietuvos Respublikos nuostatų dėl kovos su Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff) Davis et al, ir

3. vienas iš šių atvejų:

3.1. stiebagumbiai kilę iš vietovių, kuriose, kaip žinoma, Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.  neaptinkamas, arba

3.2. vietovėse, kuriose, kaip žinoma, kad Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. aptinkamas, tačiau stiebagumbiai kilę iš auginimo vietos, kurioje Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. nerastas, arba laikoma, kad neaptinkamas, kadangi auginimo vietoje taikoma atitinkama procedūra, kuria siekiama išnaikinti Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.;

4. stiebagumbiai yra kilę iš vietovių, kuriose Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (visų populiacijų) ir Meloidogyne fallax Karssen neaptinkami, arba iš vietovių, kuriose šie kenksmingieji organizmai aptinkami, tačiau:

4.1. stiebagumbiai kilę iš auginimo vietų, kuriose Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (visų populiacijų) ir Meloidogyne fallax Karssen neaptikti, remiantis metiniais tyrimais, atliekant augalų

 

šeimininkų vizualinę apžiūrą atitinkamu laiku, taip pat atliekant tiek išorinę vizualinę apžiūrą, tiek po derliaus nuėmimo perpjaunant auginimo vietoje augintų bulvių stiebagumbius, arba 4.2. nuėmus derlių, buvo paimti atsitiktiniai stiebagumbių mėginiai, kuriuos patikrinus Meloidogyne chitwoodi Golden et al. visų populiacijų) ir Meloidogyne fallax Karssen požymių nerasta.Tikrinama taikant atitinkamą požymius indukuojantį metodą arba laboratoriniu būdu, taip pat atitinkamu laiku ir visais atvejais, kai prieš realizavimą yra plombuojamos pakuotės arba konteineriai.

132. Solanum tuberosum L. stiebagumbiai, skirti sodinti, išskyrus skirtuosius sodinti pagal Bulvinių cistas sudarančių nematodų kontrolės ir fitosanitarijos priemonių naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 219 „Dėl Bulvinių cistas sudarančių nematodų kontrolės ir fitosanitarijos priemonių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 8.2 papunktį.

Nepažeidžiant IV priedo A dalies II skirsnio 131 punkte išvardytiems Solanum tuberosum L. stiebagumbiams, skirtiems sodinti, taikomų reikalavimų, oficialus patvirtinimas, kad laikomasi Europos Sąjungos nuostatų dėl kovos su Globodera pallida (Stone) Behrens ir Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens.

133. Solanum tuberosum L. stiebagumbiai, skirti sodinti, išskyrus stiebagumbius tų veislių, kurios yra oficialiai pripažintos vienoje arba keliose Europos Sąjungos valstybėse narėse ir (arba) Lietuvoje pagal nustatytą tvarką.

Nepažeidžiant 4 sąrašo I skyriaus II skirsnio 131 punkte išvardytiems augalams taikytinų specialių reikalavimų, oficialus patvirtinimas, kad stiebagumbiai:

1. priklauso pažangiosioms veislėms, ir toks patvirtinimas atitinkamu būdu nurodomas dokumente, kuris pateikiamas kartu su atitinkamais stiebagumbiais;

2. išauginti Europos Sąjungoje ir (arba) Lietuvoje ir

3. kilę tiesiogiai iš kultūros, kuri buvo auginama tam tikromis sąlygomis Europos Sąjungoje ir (arba)  Lietuvoje, taikant atitinkamus metodus. Ši kultūra buvo oficialiai tiriama dėl sveikatingumo ir tyrimų metu nustatyta, kad ji neužkrėsta kenksmingaisiais organizmais.

134. Stolonus arba stiebagumbius formuojantys Solanum augalai ir jų hibridai, skirti sodinti, išskyrus 4 priedo I skyriaus II skirsnio 131, 132 ir 133 punktuose apibrėžtus Solanum tuberosum stiebagumbius ir genų bankuose arba genetinių atsargų kolekcijoje laikomą kultūrą išsaugančią medžiagą.

Augalai prieš eksportą turi būti:

a) laikomi karantino sąlygomis ir, atlikus karantininį tyrimą, juose neturi būti rasta kenksmingųjų organizmų;

b) a punkte minimą karantininį tyrimą:

- turi prižiūrėti suinteresuotos Europos Sąjungos valstybės narės ir (ar) Lietuvos oficiali augalų apsaugos organizacija, o vykdyti – tos organizacijos arba bet kurios kitos oficialiai patvirtintos institucijos mokslinis personalas;

- turi būti atliekamas toje vietoje, kur yra atitinkamos sąlygos, pritaikytos laikyti kenksminguosius organizmus ir medžiagą, įskaitant augalus indikatorius, taip, kad būtų išvengta kenksmingųjų organizmų paplitimo pavojaus;

c) turi būti tiriamas kiekvienas medžiagos vienetas:

- jį reguliariai apžiūrint mažiausiai vieną visą vegetacijos ciklą, atsižvelgiant į medžiagos rūšį ir jos vystymosi stadiją tyrimų programos metu, siekiant ištirti bet kurio kenksmingojo organizmo sukeltus požymius;

- tiriant nustatytoje tvarkoje minimais metodais, apie kuriuos būtina pranešti Komisijai:

d) visą bulvių medžiagą, mažiausiai dėl: Andean potato latent virus, Arracacha potato B, oca strain, Potato black ringspot virus, Potato spindle tuber viroid, Potato virus T, Andean potato mottle virus, neeuropinių izoliuotų bulvių A, M, S, V, X ir Y (įskaitant Yo, Yn ir Yc) virusų ir Potato leaf roll virus, Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus ir Ralstonia solanacearum;

e) sėklines bulves, mažiausiai dėl pirmiau išvardytų virusų ir viroidų;

f) atitinkamai tiriant bet kuriuos kitus simptomus, atliekant vizualinę apžiūrą, kad būtų nustatyti tokius požymius sukėlę kenksmingieji organizmai;

g) bet kuri medžiaga, kurioje, atliekant b ir c punktuose minimą tyrimą, buvo rasta tuose pačiuose punktuose nurodytų kenksmingųjų organizmų, turi būti nedelsiant sunaikinta arba jai turi būti taikomos procedūros, siekiant sunaikinti kenksmingąjį (-uosius) organizmą (-us);

h) kiekviena šią medžiagą turinti organizacija arba mokslinė institucija apie turimą medžiagą praneša savo šalies (Europos Sąjungos valstybės narės ir (ar) Lietuvos) oficialiai augalų apsaugos tarnybai.

TAR pastaba: 135 p. įsigalioja 2018-04-01.

 

135. Solanum tuberosum L. sėklos, išskyrus nurodytas 136 punkte.

Oficialus patvirtinimas, kad sėklos gaunamos iš augalų, atitinkančių, jei taikoma,131, 132, 133 ir 134 punktuose nustatytus reikalavimus, ir taip pat:

1. sėklos yra kilusios iš teritorijų, kuriose, kaip žinoma, nėra:

1.1. Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival;

1.2. Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff) Davis et al.;

1.3. Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.;

1.4. bulvių gumbų verpstiškumo viroidas;

2. Jei netaikomos 1 punkto nuostatos, tuomet sėklos turi atitikti šiuos reikalavimus:

2.1.    Sėklos pagamintos vietoje, kurioje nuo paskutinio vegetacijos ciklo pradžios nepastebėta 1.1–1.4 papunkčiuose nurodytų kenksmingųjų organizmų sukeliamų ligų požymių;

2.2. jos pagamintos vietoje, kurioje buvo imtasi visų šių veiksmų:

2.2.1. vieta atskirta nuo kitų bulvinių šeimos augalų ir kitų bulvių gumbų verpstiškumo viroido augalų šeimininkų;

2.2.2. taikoma sąlyčio su darbuotojais ir objektais, tokiais kaip įrankiai, įrenginiai, transporto priemonės, indai ir pakavimo medžiagos, iš kitų vietų, kuriose auginami bulvinių šeimos augalai ir kiti bulvių gumbų verpstiškumo viroido augalai šeimininkai prevencija, arba tinkamos higienos priemonės, taikomos darbuotojams ar objektams iš kitų vietų, kuriose auginami bulvinių šeimos augalai ir kiti bulvių gumbų verpstiškumo viroido augalai šeimininkai, siekiant užkirsti kelią infekcijai;

2.2.3. naudojamas tik toks vanduo, kuriame nėra 1.1–1.4 papunkčiuose nurodytų kenksmingųjų organizmų.

136. Stolonus arba stiebagumbius formuojantys Solanum L. augalai arba jų hibridai, skirti sodinti, saugomi genų bankuose arba genetinių atsargų kolekcijose.

Kiekviena, tokią medžiagą turinti organizacija arba mokslinė institucija apie turimą medžiagą praneša savo šalies (Europos Sąjungos valstybės narės ir (ar) Lietuvos) oficialiai augalų apsaugos tarnybai.

137. Solanum tuberosum L. stiebagumbiai, išskyrus minimus 4 sąrašo I skyriaus II skirsnio 131, 132, 133, 134 ir 136 punktuose.

Ant pakuotės arba bulves gabenančios transporto priemonės (tuo atveju, kai bulvės vežamos dideliais kiekiais ir nesupakuotos) nurodomas registracijos numeris, įrodantis, kad bulves išaugino oficialiai užregistruotas gamintojas arba jos kilusios iš auginimo vietoje esančių oficialiai įregistruotų kolektyvinių sandėlių ar paskirstymo centrų, ir kad stiebagumbiai neužkrėsti Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.  bei:

1. laikomasi Europos Sąjungos ir (ar) Lietuvos Respublikos nuostatų dėl kovos su Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival, ir

2. jei reikia, Europos Sąjungos ir (ar) Lietuvos Respublikos nuostatų dėl kovos su Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff) Davis et al., ir

 

3. laikomasi Europos Sąjungos nuostatų dėl kovos su Globodera pallida (Stone) Behrens ir Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens.

138. Solanaceae augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas ir 4 sąrašo I skyriaus II skirsnio 136 ir 137 punktuose minimus augalus.

Nepažeidžiant 4 sąrašo I skyriaus II skirsnio 131, 132, 133 ir 134 punktuose išvardytiems augalams taikytinų reikalavimų, jei reikia, oficialus patvirtinimas, kad:

1. augalai kilę iš teritorijose, kurios pripažintos neužkrėstos bulvių stolburo mikoplazma, arba

2. bulvių stolburo mikoplazmos požymių ant augalų auginimo vietoje paskutinį vegetacijos ciklą nepastebėta.

139. Sodinti skirti Capsicum spp., Solanum lycopersicum L. ir Solanum melongena  L. augalai su šaknimis, išskyrus skirtuosius sodinti pagal Bulvinių cistas sudarančių nematodų kontrolės ir fitosanitarijos priemonių naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 219 „Dėl Bulvinių cistas sudarančių nematodų kontrolės ir fitosanitarijos priemonių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 8.2 papunktį.

Nepažeidžiant 4 sąrašo  II skirsnio 140 punkte išvardytiems augalams taikytinų reikalavimų, oficialus patvirtinimas, kad laikomasi Europos Sąjungos nuostatų dėl kovos su Globodera pallida (Stone) Behrens ir Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens.

140. Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.,  Musa L., Nicotiana L. ir Solanum melongena L. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas.

Nepažeidžiant 4 sąrašo I skyriaus II skirsnio 138 punkte išvardytiems augalams taikytinų reikalavimų, jei reikia, oficialus patvirtinimas, kad:

1. augalai išauginti teritorijose, kurios pripažintos neužkrėstos Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al., arba

2. Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.požymių ant augalų auginimo vietoje paskutinį vegetacijos ciklą nepastebėta.

141. Humulus lupulus L. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas.

Oficialus patvirtinimas, kad Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold ir Verticillium dahliae Klebahn požymių ant apynių auginimo vietoje paskutinį vegetacijos ciklą nepastebėta.

142. Palmae augalai, skirti sodinti, kurių kamieno skersmuo ties pagrindu didesnis kaip 5 cm, priklausantys šioms gentims:

142.1. Brahea Mart.;

142.2. Butia Becc.;

142.3. Chamaerops L.;

142.4. Jubaea Kunth;

142.5. Livistona R. Br.;

142.6. Phoenix L.;

142.7. Sabal Adans.;

142.8. Syagrus Mart.;

142.9. Trachycarpus H. Wendl.;

142.10. Trithrinax Mart.;

142.11. Washingtonia Raf.

Oficialus patvirtinimas, kad augalai:

1. visą augimo laikotarpį buvo auginami Paysandisia archon (Burmeister) neužkrėstoje vietovėje, kurią nustatė nacionalinė augalų apsaugos organizacija laikydamasi atitinkamų tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, arba

2. bent dvejus metus iki vežimo buvo auginami auginimo vietoje:

2.1. kurią užregistravo ir prižiūri atsakinga institucija kilmės valstybėje narėje, ir

2.2. kurioje augalai buvo laikomi vietoje, kuri buvo fiziškai visiškai apsaugota nuo užkrėtimo Paysandisia archon (Burmeister) arba kurioje buvo taikomos atitinkamos prevencinės priemonės, ir

2.3. kurioje atitinkamu laiku atlikus tris oficialius tikrinimus per metus, neaptikta jokių Paysandisia archon (Burmeister) požymių.

143. Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. ir Pelargonium  l'Hérit. ex Ait. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas.

Oficialus patvirtinimas, kad:

1. augalai išauginti teritorijose, kuriose Helicoverpa armigera (Hübner) ir Spodoptera littoralis (Boisd.) neaptinkama, kaip nustatė nacionalinė augalų apsaugos organizacija laikydamasi atitinkamų tarptautinių fitosanitarinių priemonių standartų, arba

2. Helicoverpa armigera (Hübner) ir Spodoptera littoralis (Boisd.) požymių auginimo vietoje paskutinįjį vegetacijos ciklą nepastebėta, arba

3. augalai buvo atitinkamai apdoroti, siekiant gamybos vietoje apsaugoti nuo 1 ir 2 punktuose nurodytų kenksmingųjų organizmų.

144. Dendranthema (DC) Des Moul. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas.

Nepažeidžiant 4 sąrašo I skyriaus II skirsnio 143 punkte išvardytiems augalams taikytinų reikalavimų, oficialus patvirtinimas, kad:

1. augalai yra ne vėlesnės kaip trečios kartos, išauginti iš kultūros, kurioje, atlikus virusologinius tyrimus, chrizantemų žemaūgės

 

viroidas nerastas, arba yra tiesiogiai išauginti iš kultūros, kurios mėginyje, paimtame mažiausiai nuo 10 proc. augalų žydėjimo metu, chrizantemų žemaūgės viroidas nerastas;

2. augalai arba gyvašakės, esančios patalpose:

2.1. kurios tris mėnesius bent kartą per mėnesį prieš išsiuntimą buvo oficialiai tikrinamos ir kuriose tuo laikotarpiu Puccinia horiana Hennings požymių nepastebėta, bei artimiausioje aplinkoje per tris mėnesius iki pateikimo į rinką Puccinia horiana Hennings požymių neaptikta, arba

2.2. siunta buvo atitinkamai apdorota nuo Puccinia horiana Hennings;

3. neįšaknydintų gyvašakių atveju, arba ant gyvašakių, arba ant augalų, iš kurių jos išaugintos, Didymella ligulicola (Baker, Dimock & Davis) v. Arx požymių nepastebėta, o įšaknydintų gyvašakių atveju Didymella ligulicola (Baker, Dimock & Davis) v. Arx požymių nei ant gyvašakių, nei lysvėje nepastebėta.

145. Dianthus L. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas.

Nepažeidžiant 4 sąrašo I skyriaus II skirsnio 143 punkte išvardytiems augalams taikytinų reikalavimų, oficialus patvirtinimas, kad:

1. augalai tiesiogiai kilę iš motininių augalų, ant kurių, mažiausiai, kartą per pastaruosius dvejus metus atlikus oficialiai patvirtintus tyrimus, Erwinia chrysanthemi pv. dianthicola (Hellmers) Dickey, Pseudomonas caryophylli (Burkholder) Starr & Burkholder ir Phialophora cinerescens (Wollenw.) van Beyma nerasta;

2. kenksmingųjų organizmų, nurodytų 1 punkte, požymių ant augalų nepastebėta.

146. Tulipa L. ir Narcissus L. svogūnai, išskyrus tuos, ant kurių pakuotės arba kitais būdais pateikta informacija įrodo, kad jie yra skirti parduoti galutiniam vartotojui, neužsiimančiam profesionaliu skintų gėlių auginimu.

Oficialus patvirtinimas, kad Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev požymių ant augalų paskutinį vegetacijos ciklą nepastebėta.

147. Žoliniai augalai, skirti auginti, išskyrus: svogūnus, gumbasvogūnius, Gramineae šeimos augalus, šakniastiebius, sėklas ir stiebagumbius.

Nepažeidžiant 4 sąrašo I skyriaus II skirsnio 143, 144 arba 145 punktuose išvardytiems augalams taikytinų reikalavimų, jei reikia, oficialus patvirtinimas, kad:

1. augalai išauginti teritorijoje, kuri pripažinta neužkrėsta

Liriomyza huidobrensis (Blanchard) ir Liriomyza trifolii (Burgess), arba

2. tris mėnesius iki derliaus nuėmimo, mažiausiai, kartą per mėnesį atliekant oficialius tikrinimus auginimo vietoje Liriomyza huidobrensis (Blanchard) ir Liriomyza trifolii (Burgess) požymių nepastebėta, arba

3. prieš pat patiekimą rinkai augalai buvo patikrinti ir kenksmingųjų organizmų požymių nerasta; be to, jie buvo atitinkamai apdoroti siekiant išnaikinti Liriomyza huidobrensis (Blanchard) ir Liriomyza trifolii (Burgess);

4. augalai išauginti iš dauginamos medžiagos (eksplanto), neužkrėstos Liriomyza huidobrensis (Blanchard) ir Liriomyza trifolii (Burgess) in vitro sterilioje terpėje steriliomis sąlygomis, neleidžiančiomis augalams užsikrėsti šiais kenksmingaisiais organizmais, ir yra gabenami permatomose talpyklose steriliomis sąlygomis.

148. Augalai su šaknimis, pasodinti arba skirti sodinti, išauginti atvirame ore.

Oficialus patvirtinimas, kad auginimo vieta pripažinta neužkrėsta Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff) Davis et al. ir Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival.

149. Allium porrum L., Asparagus officinalis L., Beta vulgaris L., Brassica spp. ir Fragaria L. augalai su šaknimis, skirti sodinti, išauginti atvirame ore, ir

Allium ascalonicum L., Allium cepa L., Dahlia spp., Gladiolus Tourn. ex L., Hyacinthus spp.,

Nepažeidžiant 4 sąrašo  I skyriaus II skirsnio 148 punkte išvardytiems augalams taikytinų reikalavimų, pateikiamas įrodymas, kad laikomasi Europos Sąjungos nuostatų dėl kovos su Globodera pallida (Stone) Behrens ir Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens.

Iris spp., Lilium spp., Narcissus L. ir Tulipa L. svogūnai, stiebagumbiai ir šakniastiebiai, išauginti atvirame ore, išskyrus tuos augalus, svogūnus, stiebagumbius ir šakniastiebius, kurie skirti sodinti pagal Bulvinių cistas sudarančių nematodų kontrolės ir fitosanitarijos priemonių naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 219 „Dėl Bulvinių cistas sudarančių nematodų kontrolės ir fitosanitarijos priemonių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 8.1 ir 8.3 papunkčius.

 

150. Beta vulgaris L. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas.

Oficialus patvirtinimas, kad:

1. augalai kilę iš teritorijų, kurios pripažintos neužkrėstos runkelių lapų garbanės virusu, arba

2. auginimo teritorijoje runkelių lapų garbanės virusas neaptinkamas ir šio kenksmingojo organizmo požymių auginimo vietoje paskutinį vegetacijos ciklą arba artimiausioje aplinkoje nepastebėta.

151. Helianthus annuus L. sėklos.

Oficialus patvirtinimas, kad:

1. sėklos kilusios iš teritorijų, kurios pripažintos neužkrėstos Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. & de Toni, arba

2. sėklos, išskyrus gautas iš veislių, atsparių visoms auginimo vietoje paplitusioms Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. & de Toni rasėms, buvo atitinkamai apdorotos nuo šio kenksmingojo organizmo.

152. Solanum lycopersicum L. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas.

Nepažeidžiant 4 sąrašo I skyriaus II skirsnio 138 ir 147 punktuose išvardytiems augalams taikytinų reikalavimų, oficialus patvirtinimas, kad:

1. augalai išauginti teritorijose, kurios pripažintos neužkrėstos pomidorų lapų geltonosios garbanės virusu, arba

2. pomidorų lapų geltonosios garbanės viruso požymių ant augalų nepastebėta, ir:

2.1. augalai išauginti teritorijose, kurios pripažintos neužkrėstos Bemisia tabaci Genn, arba

2.2. tris mėnesius iki eksporto, mažiausiai kartą per mėnesį atliekant oficialius tikrinimus, auginimo vietoje Bemisia tabaci Genn nerasta, arba

3. pomidorų lapų geltonosios garbanės viruso požymių auginimo vietoje nepastebėta ir auginimo vietai buvo taikytas atitinkamas apdorojimas bei kontrolės režimas, siekiant užtikrinti, kad ji nebūtų užkrėsta Bemisia tabaci Genn.

153. Solanum lycopersicum L. sėklos.

Oficialus patvirtinimas, kad sėklos gautos naudojant atitinkamą rūgščių ekstrakcijos arba ekvivalentų metodą, patvirtintą nustatyta tvarka, ir

1. sėklos išaugintos teritorijose, kuriose Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff) Davis et al. arba Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Doidge) Dye neaptinkami, arba

2. kenksmingųjų organizmų, nurodytų 1 punkte, sukeliamų ligų požymių ant augalų auginimo vietoje paskutinį vegetacijos ciklą nepastebėta, arba

3. sėklų mėginys buvo oficialiai ištirtas dėl 1 punkte nurodytų kenksmingųjų organizmų naudojant atitinkamus metodus. Šių tyrimų metu nustatyta, kad sėklos neužkrėstos šiais kenksmingaisiais organizmais.

154. Medicago sativa L. sėklos.

Oficialus patvirtinimas, kad:

1. Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev požymių auginimo vietoje paskutinį vegetacijos ciklą nepastebėta ir atlikus šių sėklų

 

laboratorinius tyrimus Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev taip pat nenustatytas, arba

2. prieš sėklų tiekimą rinkai jos buvo fumiguotos, arba

3. sėklos buvo fiziniu būdu apdorotos priemonėmis nuo Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjevir atlikus šių sėklų laboratorinius tyrimus Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev taip pat nenustatytas.

155. Medicago sativa L. sėklos.

Nepažeidžiant 4 sąrašo I skyriaus II skirsnio 154 punkte išvardytiems augalams taikytinų reikalavimų, oficialus patvirtinimas, kad:

1. sėklos kilusios iš teritorijų, kurios pripažintos neužkrėstos, Clavibacter michiganensis sp. insidiosus Davis et al., arba

2. vienas iš šių atvejų:

2.1. Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al. ūkyje arba artimiausioje aplinkoje per pastaruosius 10 metų neaptiktas, ir:

2.1.1. kultūra priklauso rūšiai, kuri pripažinta kaip turinti didelį atsparumą Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al., arba

2.1.2. nuimant sėklas, dar nebuvo prasidėjęs jos ketvirtasis vegetacijos ciklas nuo sėjos ir ji dar nebuvo išauginusi daugiau kaip vieno sėklų derliaus, arba

2.1.3. nedaigios sėklos kiekis, apibrėžtas remiantis taisyklėmis, taikomomis išduodant sertifikatus į Europos Sąjungos ir Lietuvos rinką teikiamoms sėkloms, neviršija 0,1 proc. svorio;

2.2. Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al. požymių auginimo vietoje arba ant bet kurių Medicago sativa L. augalų, esančių artimiausioje aplinkoje, paskutinį vegetacijos ciklą, arba, jei reikia, du paskutinius vegetacijos ciklus nepastebėtas;

2.3. sėklos išaugintos lauke, kuriame trejus paskutinius metus prieš sėjimą Medicago sativa L. augalai nebuvo auginami.

156. Phaseolus L. sėklos.

Oficialus patvirtinimas, kad:

1. sėklos kilusios iš teritorijų, kurios pripažintos neužkrėstos Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye, arba

2. ištyrus sėklų mėginį Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye neaptiktas.

157. Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. vaisiai ir jų hibridai.

Ant pakuotės turi būti atitinkamas kilmės ženklas.

 

II SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI DĖL AUGALŲ, AUGALINIŲ PRODUKTŲ IR KITŲ OBJEKTŲ ĮVEŽIMO Į KAI KURIAS SAUGOMAS ZONAS IR GABENIMO JOSE, KURIUOS NUSTATO VISOS EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBĖS NARĖS IR

LIETUVOS RESPUBLIKA

 

Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai

Specialūs reikalavimai

Saugoma (-os) zona (-os)

158. Spygliuočių (Coniferales) mediena.

Nepažeidžiant nuostatų, taikytinų 4 sąrašo I skyriaus I skirsnio 1, 2, 3, 4, 5 ir 6 punktuose išvardytai medienai, jei reikia:

1. nuimta medienos žievė, arba

2. oficialus patvirtinimas, kad mediena kilusi iš teritorijų, kurios pripažintos neužkrėstomis Dendroctonus micans Kugelan, arba

3. paženklinta „Kiln-dried“, „KD“ arba kitu tarptautiniu mastu pripažintu ženklu, esančiu ant medienos arba jos

Graikija, Airija, Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija, Meno sala ir Džersio sala).

 

pakuotės, atsižvelgiant į tuometinę komercinę paskirtį, pateikiamas įrodymas, kad mediena išdžiovinta, ir drėgmė, išreikšta sausos medžiagos kiekio procentu, taikant atitinkamus laiko ir temperatūros grafikus, gamybos metu sudaro mažiau nei 20 procentų masės.

 

159. Spygliuočių (Coniferales) mediena.

Nepažeidžiant nuostatų, taikytinų 4 sąrašo I skyriaus I skirsnio 1, 2, 3, 4, 5 ir 6 punktuose, jei reikia, 4 sąrašo II skyriaus 158 punkte išvardytai medienai, jei reikia:

1. nuimta medienos žievė, arba

Graikija, Airija, Jungtinė Karalystė.

 

2. oficialus patvirtinimas, kad mediena kilusi iš teritorijų, kurios pripažintos neužkrėstomis Ips dublicatus Sahlberg, arba

3. paženklinta „Kiln-dried“, „KD“ arba kitu tarptautiniu mastu pripažintu ženklu, esančiu ant medienos arba jos pakuotės, atsižvelgiant į tuometinę komercinę paskirtį, pateikiamas įrodymas, kad mediena išdžiovinta krosnyje, ir drėgmė, išreikšta sausos medžiagos kiekio procentais, taikant atitinkamus laiko ir temperatūros grafikus, gamybos metu sudaro mažiau nei 20 procentų masės.

 

160. Spygliuočių (Coniferales) mediena.

Nepažeidžiant nuostatų, taikytinų 4 sąrašo I skyriaus I skirsnio 1, 2, 3, 4, 5  ir 6 punktuose, jei reikia, 4 sąrašo II skyriaus 158 ir 159 punktuose išvardytai medienai, jei reikia:

1. nuimta medienos žievė, arba

2. oficialus patvirtinimas, kad mediena kilusi iš teritorijų, kurios pripažintos neužkrėstomis Ips typographus Heer, arba

3. paženklinta „Kiln-dried“, „KD“ arba kitu tarptautiniu mastu pripažintu ženklu, esančiu ant medienos arba jos pakuotės, atsižvelgiant į tuometinę komercinę paskirtį, pateikiamas įrodymas, kad mediena išdžiovinta krosnyje, ir drėgmė, išreikšta sausos medžiagos kiekio procentais, taikant atitinkamus laiko ir temperatūros grafikus, gamybos metu sudaro mažiau nei 20 procentų masės.

Airija, Jungtinė Karalystė.

161. Spygliuočių (Coniferales) mediena.

Nepažeidžiant nuostatų, taikytinų 4 sąrašo I skyriaus I skirsnio 1, 2, 3, 4, 5 ir 6 punktuose, jei reikia, 4 sąrašo II skyriaus 158, 159 ir 160 punktuose išvardytai medienai, jei reikia:

1. nuimta medienos žievė, arba

2. oficialus patvirtinimas, kad mediena kilusi iš teritorijų, kurios pripažintos neužkrėstomis Ips amitinus Eichhof, arba

3. paženklinta „Kiln-dried“, „KD“ arba kitu tarptautiniu mastu pripažintu ženklu, esančiu ant medienos arba jos pakuotės, atsižvelgiant į tuometinę komercinę paskirtį, pateikiamas įrodymas, kad mediena išdžiovinta krosnyje, ir drėgnumas, išreikštas sausosios medžiagos kiekiu, taikant atitinkamus laiko ir temperatūros grafikus, gamybos metu sudaro mažiau nei 20 proc. masės.

Graikija, Airija, Jungtinė Karalystė.

 

162. Spygliuočių (Coniferales) mediena.

Nepažeidžiant nuostatų, taikytinų 4 sąrašo I skyriaus I skirsnio 1, 2, 3, 4, 5 ir 6 punktuose, jei reikia, 4 sąrašo II skyriaus 158, 159, 160 ir 161 punktuose išvardytai medienai, jei reikia:

1. nuimta medienos žievė, arba

2. oficialus patvirtinimas, kad mediena kilusi iš teritorijų, kurios pripažintos neužkrėstomis Ips cembrae Heer, arba

3. paženklinta „Kiln-dried“, „KD“ arba kitu tarptautiniu mastu pripažintu ženklu, esančiu ant medienos arba jos pakuotės, atsižvelgiant į tuometinę komercinę paskirtį, pateikiamas įrodymas, kad mediena išdžiovinta krosnyje,

Graikija, Airija, Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija, Meno sala).

 

ir drėgmė, išreikšta sausos medžiagos kiekiu, taikant atitinkamus laiko ir temperatūros grafikus, gamybos metu sudaro mažiau nei 20 procentų masės.

 

163. Spygliuočių (Coniferales) mediena.

Nepažeidžiant nuostatų, taikytinų 4 sąrašo I skyriaus I skirsnio 1, 2, 3, 4, 5 ir 6 punktuose, jei reikia, 4 sąrašo II skyriaus 158, 159, 160, 161 ir 162 punktuose išvardytai medienai, jei reikia:

1. nulupta medienos žievė, arba

2. oficialus patvirtinimas, kad mediena kilusi iš teritorijų,

kurios pripažintos neužkrėstomis Ips sexdentatus Börner, arba

3. paženklinta „Kiln-dried“, „KD“ arba kitu tarptautiniu mastu pripažintu ženklu, esančiu ant medienos arba jos pakuotės, atsižvelgiant į tuometinę komercinę paskirtį, pateikiamas įrodymas, kad mediena išdžiovinta krosnyje, ir drėgmė, išreikšta sausos medžiagos kiekiu, taikant atitinkamus laiko ir temperatūros grafikus, gamybos metu sudaro mažiau nei 20 procentų masės.

Airija, Kipras, Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija, Meno sala).

 

164. Castanea Mill. mediena.

1. Mediena yra be žievės, arba

2. oficialus patvirtinimas, kad mediena yra:

2.1. kilusi iš vietovių, kuriose Cryphonectria parasitica (Murrill.) Barr. neaptinkamas, arba

2.2. išdžiovinta krosnyje, ir drėgnumas, išreikštas sausosios medžiagos kiekiu, taikant atitinkamus laiko ir temperatūros grafikus, gamybos metu sudaro mažiau nei 20 proc. masės. Tai įrodo „išdžiovinta krosnyje“ („Kiln-dried“, „KD“) arba kitas tarptautiniu mastu pripažintas ženklas, pažymėtas ant medienos arba jos pakuotės, atsižvelgiant į tuometinę paskirtį.

Čekijos Respublika, Airija, Švedijos Karalystė, Jungtinė Karalystė.

 

165. Platanus L. mediena, įskaitant medieną, kuri nebėra natūralios rąsto formos, kurios kilmės šalis yra Europos Sąjungoje, arba Armėnija, Šveicarija ir JAV.

Nepažeidžiant nuostatų, taikytinų 4 sąrašo I skyriaus I skirsnio 17 ir 22 punktuose bei 4 sąrašo I skyriaus II skirsnio 159 punkte išvardytai medienai, jei tinkama, oficialus patvirtinimas, kad:

1. mediena yra kilusi iš teritorijų, kurios pripažintos neužkrėstos Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., kurios tokiomis nustatytos laikantis atitinkamų tarptautinių fitosanitarinių priemonių standartų, arba

2. ženklu „Kiln-dried“, „KD“ arba kitu tarptautiniu mastu pripažintu ženklu, uždėtu ant medienos arba jos pakuotės atsižvelgiant į tuometinę komercinę paskirtį, pateikiamas įrodymas, kad mediena išdžiovinta krosnyje, ir drėgnumas, išreikštas sausosios medžiagos kiekiu, taikant atitinkamus laiko ir temperatūros grafikus, gamybos metu sudaro mažiau nei 20 proc. masės, arba

3. mediena yra kilusi iš saugomos zonos, nurodytos dešinėje skiltyje.

Airija, Jungtinė Karalystė.

166. Aukštesni nei 3 m Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. ir Pseudotsuga Carr. augalai, išskyrus vaisius ir sėklas.

Nepažeidžiant nuostatų, taikytinų 3 sąrašo I skyriaus 1 punkte,  4 sąrašo I skyriaus I skirsnio 25, 26, 27 ir 28 punktuose bei 4 sąrašo I skyriaus II skirsnio 115 ir 116 punktuose išvardytiems augalams, jei reikia, oficialus patvirtinimas, kad auginimo vieta neužkrėsta Dendroctonus micans Kugelan.

Graikija, Airija, Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija, Meno sala ir Džersio sala).

167. Aukštesni nei 3 m Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr. ir Pinus L. augalai, išskyrus vaisius ir sėklas.

Nepažeidžiant nuostatų, taikytinų 3 sąrašo I skyriaus 1 punkte, 4 sąrašo I skyriaus I skirsnio 25, 26, 27 ir 28 punktuose, 4 sąrašo I skyriaus II skirsnio 115 ir 116 punktuose bei 4 sąrašo II skyriaus 166 punkte išvardytiems augalams, jei reikia, oficialus patvirtinimas, kad auginimo vieta neužkrėsta Ips dublicatus Sahlberg.

Graikija, Airija, Jungtinė Karalystė.

168. Aukštesni nei 3 m Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr. Pinus L. ir Pseudotsuga Carr. augalai, išskyrus vaisius ir sėklas.

Nepažeidžiant nuostatų, taikytinų 3 sąrašo I skyriaus 1 punkte, 4 sąrašo I skyriaus I skirsnio 25, 26, 27 ir 28 punktuose, 4 sąrašo I skyriaus II skirsnio 115 ir 116 punktuose bei 4 sąrašo II skyriaus 166 ir 167 punktuose išvardytiems augalams, jei reikia, oficialus patvirtinimas, kad auginimo vieta neužkrėsta Ips typographus Heer.

Airija, Jungtinė Karalystė.

169. Aukštesni nei 3 m Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr. Pinus L. ir Pseudotsuga Carr. augalai, išskyrus vaisius ir sėklas.

Nepažeidžiant nuostatų, taikytinų 3 sąrašo I skyriaus 1 punkte, 4 sąrašo I skyriaus I skirsnio 25, 26, 27 ir 28 punktuose, 4 sąrašo I skyriaus II skirsnio 115 ir 116 punktuose bei 4 sąrašo II skyriaus 166, 167 ir 168 punktuose išvardytiems augalams, jei reikia, oficialus patvirtinimas, kad auginimo vieta neužkrėsta Ips amitinus Eichhof.

Graikija, Airija, Jungtinė Karalystė.

170. Aukštesni nei 3 m Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. augalai, išskyrus vaisius ir sėklas.

Nepažeidžiant nuostatų, taikytinų 3 sąrašo I skyriaus 1 punkte, 4 sąrašo I skyriaus I skirsnio 25, 26, 27 ir 28 punktuose, 4 sąrašo I skyriaus II skirsnio 115 ir 116 punktuose bei 4 sąrašo II skyriaus 166, 167, 168 ir 169 punktuose išvardytiems augalams, jei reikia, oficialus patvirtinimas, kad auginimo vieta neužkrėsta Ips cembrae Heer.

Graikija, Airija, Jungtinė Karalystė (Northen Ireland, Isle of Man).

171. Aukštesni nei 3 m Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr. ir Pinus L. augalai, išskyrus vaisius ir sėklas.

Nepažeidžiant nuostatų, taikytinų 3 sąrašo I skyriaus 1 punkte, 4 sąrašo I skyriaus I skirsnio 25, 26, 27 ir 28 punktuose, 4 psąrašo I skyriaus II skirsnio 115 ir 116 punktuose bei 4 sąrašo II skyriaus 166, 167, 168, 169 ir 170 punktuose išvardytiems augalams jei reikia, oficialus patvirtinimas, kad auginimo vieta neužkrėsta Ips sexdentatus Böerner.

Airija, Kipras, Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija, Meno sala).

172. Platanus L. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas, kilę iš šalies Sąjungoje arba Armėnijos, Šveicarijos arba JAV.

Nepažeidžiant nuostatų, taikytinų 4 sąrašo I skyriaus I skirsnio 35 punkte ir 4 sąrašo I skyriaus II skirsnio 119 punkte išvardytiems augalams, jei tinkama, oficialus patvirtinimas, kad:

1. visą augimo laikotarpį augalai buvo auginami teritorijoje, kuri pripažinta neužkrėsta Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., kuri tokia nustatyta laikantis atitinkamų tarptautinių fitosanitarinių priemonių standartų, arba

2. visą augimo laikotarpį augalai buvo auginami saugomoje zonoje, nurodytoje dešinėje skiltyje.

Airija, Jungtinė Karalystė.

173. Spygliuočių (Coniferales) nuimta žievė.

Oficialus patvirtinimas, kad siunta:

1. buvo fumiguota arba apdorota kitais atitinkamais būdais nuo kinivarpų, arba

2. kilusi iš teritorijų, kurios pripažintos neužkrėstos Dendroctonus micans Kugelan.

Graikija, Airija, Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija, Meno sala ir Džersio sala).

174. Spygliuočių (Coniferales) nuimta žievė.

Nepažeidžiant nuostatų, taikytinų

4 sąrašo II skyriaus 173 punkte nurodytai žievei, oficialus patvirtinimas, kad siunta:

1. buvo fumiguota arba apdorota kitais atitinkamais būdais nuo kinivarpų, arba

2. kilusi iš teritorijų, kurios pripažintos neužkrėstos Ips amitinus Eichhof.

Graikija, Airija, Jungtinė Karalystė.

175. Spygliuočių (Coniferales) nuimta žievė.

Nepažeidžiant nuostatų, taikytinų 4 sąrašo II skyriaus 173 ir 174 punktuose nurodytai žievei, oficialus patvirtinimas, kad siunta:

1. buvo fumiguota arba apdorota kitais atitinkamais būdais nuo kinivarpų, arba

2. kilusi iš teritorijų, kurios pripažintos neužkrėstos Ips cembrae Heer.

Graikija, Airija, Jungtinė Karalystė (Northen Ireland, Isle of Man).

176. Spygliuočių (Coniferales) nuimta žievė.

Nepažeidžiant nuostatų, taikytinų 4 sąrašo II skyriaus 173, 174 ir 175 punktuose nurodytai žievei, oficialus patvirtinimas, kad siunta:

Graikija, Airija, Jungtinė Karalystė.

 

1. buvo fumiguota arba apdorota kitais atitinkamais būdais nuo kinivarpų, arba

2. kilusi iš teritorijų, kurios pripažintos neužkrėstos Ips dublicatus Sahlberg.

 

177. Spygliuočių (Coniferales) nuimta žievė.

Nepažeidžiant nuostatų, taikytinų 4 sąrašo II skyriaus 173, 174, 175 ir 176 punktuose nurodytai žievei, oficialus patvirtinimas, kad siunta:

1. buvo fumiguota arba apdorota kitais tinkamais būdais nuo kinivarpų, arba

2. kilusi iš teritorijų, kurios pripažintos neužkrėstosios Ips sexdentatus Börner.

Airija, Kipras, Jungtinė Karalystė (Siaurės Airija, Meno sala).

178. Spygliuočių (Coniferales) nuimta žievė.

Nepažeidžiant nuostatų, taikytinų 4 sąrašo II skyriaus 173, 174, 175, 176 ir 177 punktuose nurodytai žievei, oficialus patvirtinimas, kad siunta:

1. buvo fumiguota arba apdorota kitais atitinkamais būdais nuo kinivarpų, arba

2. kilusi iš teritorijų, kurios pripažintos neužkrėstos Ips typographus Heer.

Airija, Jungtinė Karalystė.

 

179. Castanea Mill. nuimta žievė.

 

Oficialus patvirtinimas, kad nuimta žievė:

1. yra kilusi iš vietovių, kuriose Cryphonectria parasitica (Murrill.) Barr. neaptinkamas, arba

2. tinkamai fumiguota arba apdorota kitais atitinkamais būdais nuo Cryphonectria parasitica (Murrill.) Barr. Tai įrodo fitosanitariniame sertifikate nurodoma veiklioji sudedamoji medžiaga, mažiausia žievės temperatūra, rodiklis (g/m3) ir poveikio laikas (h).

Čekijos Respublika, Airija, Švedija, Jungtinė Karalystė.

 

180. Larix Mill. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas.

Nepažeidžiant nuostatų, taikytinų 3 sąrašo I skyriaus 1 punkte, 4 sąrašo I skyriaus I skirsnio 25, 26 ir 27 punktuose, 4 sąrašo I skyriaus II skirsnio 116 punkte ir 4 sąrašo II skyriaus 166, 167, 168, 169, 170 ir 171 punktuose išvardytiems augalams, oficialus patvirtinimas, kad augalai išauginti medelynuose ir auginimo vieta neužkrėsta Cephalcia lariciphila (Klug.).

Airija, Jungtinė Karalystė (Northern Ireland, Isle of Man ir Jersey).

181. Pinus L., Picea A. Dietr., Larix Mill., Abies Mill. ir Pseudotsuga Carr. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas.

Nepažeidžiant nuostatų, taikytinų 3 sąrašo I skyriaus 1 punkte, 4 sąrašo I skyriaus I skirsnio 25, 26 ir 27 punktuose, 4 sąrašo I skyriaus II skirsnio 115 punkte ir 4 sąrašo II skyriaus 166, 167, 168, 169, 170, 171 ir 180 punktuose išvardytiems augalams, jei reikia, oficialus patvirtinimas, kad augalai yra išauginti medelynuose ir auginimo vieta neužkrėsta Gremmeniella abiedina (Lag.) Morelet.

Airija, Jungtinė Karalystė (Northern Ireland).

182. Pinus L. augalai, skirti sodinti, išskyrus vaisius ir sėklas.

Nepažeidžiant nuostatų, taikytinų 3 sąrašo I skyriaus 1 punkte, 4 sąrašo I skyriaus I skirsnio 25, 26, 27 ir 28, punktuose, 4 sąrašo I skyriaus II skirsnio 115 ir 116 punktuose bei 4 sąrašo II skyriaus 166, 167, 168, 169, 170, 171 ir 181 punktuose išvardytiems augalams, oficialus patvirtinimas, kad:

1. augalai visą augimo laikotarpį buvo auginami auginimo vietose šalyse, kuriose, kaip žinoma, Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller neaptinkamas, arba

2. augalai visą augimo laikotarpį buvo auginami vietovėje, kurioje Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller neaptinkamas, kaip nustatė nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydamasi atitinkamų tarptautinių fitosanitarinių priemonių standartų, arba

3. augalai išauginti medelynuose, kuriuose ir jų artimoje aplinkoje, tinkamu laiku atlikus oficialius patikrinimus ir oficialius tyrimus Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller neaptikta, arba

Jungtinė Karalystė.

 

4. augalai visą augimo laiką auginti vietovėje, kuri buvo visiškai fiziškai apsaugota, kad į ją nepatektų Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller, ir kuri, kaip nustatyta tinkamu laiku atlikus patikrinimus, neužkrėsta Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller.

 

183. Picea A. Dietr. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas.

Nepažeidžiant nuostatų, taikytinų 3 sąrašo I skyriaus 1 punkte, 4 sąrašo I skyriaus I skirsnio 25, 26 ir 28 punktuose, 4 sąrašo I skyriaus II skirsnio 116 punkte ir 4 sąrašo II skyriaus 166, 167, 168, 169, 170, 171, ir 181 punktuose išvardytiems augalams, oficialus patvirtinimas, kad augalai išauginti medelynuose ir auginimo vieta neužkrėsta Gilpinia hercyniae (Hartig).

Graikija, Airija, Jungtinė Karalystė (Northern Ireland, Isle of Man ir Jersey).

184. Eucalyptus l’Hérit augalai, išskyrus vaisius ir sėklas.

Oficialus patvirtinimas, kad:

1. augalai yra be dirvožemio ir apdoroti nuo Gonipterus scutellatus Gyll., arba

2. augalai kilę iš teritorijų, kurios pripažintos neužkrėstos Gonipterus scutellatus Gyll.

Graikija, Prancūzija (Azores).

185. Castanea Mill. augalai, skirti sodinti.

Nepažeidžiant nuostatų, taikytinų 3 sąrašo I skyriaus 2 punkte ir 4 sąrašo I skyriaus I skirsnio 30 ir 31 punktuose išvardytiems augalams, oficialus patvirtinimas, kad:

1. augalai visą augimo laikotarpį buvo auginami auginimo vietose šalyse, kuriose, kaip žinoma, Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr neaptinkamas, arba

2. augalai visą augimo laikotarpį buvo auginami vietovėje, kurioje Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr neaptinkamas, kaip nustatė nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydamasi atitinkamų tarptautinių fitosanitarinių priemonių standartų, arba

3. augalai visą augimo laikotarpį buvo auginami saugomose zonose, išvardytose dešinėje skiltyje.

Čekijos Respublika, Airija, Švedija, Jungtinė Karalystė.

186. Solanom tuberosum L. stiebagumbiai, skirti sodinti.

Nepažeidžiant nuostatų, taikytinų 3 sąrašo I skyriaus 10 ir 11 punktuose, 4 sąrašo I skyriaus I skirsnio 63, 64, 65, 66 ir 69 punktuose bei 4 sąrašo I skyriaus II skirsnio 131, 133, 134, 136 ir 138 punktuose išvardytiems augalams, oficialus patvirtinimas, kad stiebagumbiai:

1. išauginti teritorijoje, kurioje runkelių gyslų nekrotinio pageltimo furovirusas (BNYVV) neaptinkamas, arba

2. išauginti dirvožemyje, arba auginimo substrate, sudarytame iš dirvožemio, kuris neužkrėstas BNYVV, arba kuriame, atlikus oficialius tyrimus, taikant atitinkamus metodus BNYVV nerastas, arba

3. Solanom tuberosum L. stiebagumbiai buvo nuplauti, kad neliktų dirvožemio.

Prancūzija (Britanny), Suomija, Airija, Portugalija (Azorų salos), Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija).

187. Solanum tuberosum L. stiebagumbiai, išskyrus nurodytus 4 sąrašo II skyriaus 186 punkte.

1. Dirvožemis nesudaro daugiau kaip 1 proc. siuntos arba partijos svorio, arba

2. stiebagumbiai paruošti laikyti patalpose, oficialiai patvirtintose ir turinčiose atliekų sunaikinimo įrenginius, apsaugančius nuo runkelių gyslų nekrotinio pageltimo furoviruso (BNYVV) paplitimo.

Prancūzija (Britanny), Suomija, Airija, Portugalija (Azorų salos), Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija).

188. Augalai su šaknimis, pasodinti arba skirti sodinti, išauginti atvirame ore.

Pateikiamas įrodymas, kad augalai kilę iš lauko, kuriame, kaip žinoma, Globodera pallida (Stone) Behrens neaptinkamas.

Latvija, Portugalija (Azorų salos), Slovėnija, Slovakija, Suomija.

189. Augalai su šaknimis, pasodinti arba skirti sodinti, išauginti atvirame ore.

Pateikiamas įrodymas, kad augalai kilę iš lauko, kuriame, kaip žinoma, Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens neaptinkamas.

Portugalija (Azorų salos).

190. Prunus L. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas.

Nepažeidžiant nuostatų, taikytinų 3 sąrašo I skyriaus 8 ir 18 punktuose, 4 sąrašo I skyriaus I skirsnio 53, 60 ir 61 punktuose bei 4 sąrašo I skyriaus II skirsnio 125 ir 129 punktuose išvardytiems augalams, oficialus patvirtinimas, kad:

1. augalai visą augimo laikotarpį buvo auginami produkcijos auginimo vietose šalyse, kuriose, kaip žinoma, Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.neaptinkamas, arba

2. augalai visą augimo laikotarpį buvo auginami vietovėje, kurioje Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. neaptinkamas, kaip nustatė nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydamasi atitinkamų tarptautinių fitosanitarinių priemonių standartų, arba

3. augalai tiesiąja giminystės linija gauti iš motininių augalų, kuriuose per paskutinį pasibaigusį vegetacijos ciklą nepastebėta Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. požymių, arba

4. nuo paskutinio pasibaigusio augimo sezono pradžios auginimo vietoje nepastebėta, kad Prunus laurocerasus L. ir Prunus lusitanica L. augalai, ant kurių pakuočių turi būti pažymėta ar kitais būdais nurodyta, kad jie skirti parduoti profesionaliu augalų auginimu neužsiimantiems galutiniams vartotojams, turėtų Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. požymių.

Jungtinė Karalystė.

191. Augalai ir gyvybingos žiedadulkės, skirtos apdulkinti: Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L., išskyrus vaisius ir sėklas.

Nepažeidžiant 3 sąrašo I skyriaus 8, 9 ir 18 punktuose bei 3 sąrašo II skyriaus 20 ir 21 punktuose išvardytiems augalams taikytinų draudimų, jei reikia, oficialus patvirtinimas, kad:

1. augalai, kilę iš trečiųjų šalių, nustatyta tvarka pripažintų neužkrėstomis Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., arba

2. augalai, kilę iš  nustatyta tvarka pripažintų kenksmingaisiais organizmais neužkrėstų  trečiųjų šalių sričių, kurios buvo įsteigtos dėl Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. pagal atitinkamą tarptautinį fitosanitarijos priemonių standartą,  arba

3. augalai, kilę iš Šveicarijos Valė kantono, arba

4. augalai, kilę iš saugomų zonų, nurodytų trečioje skiltyje, arba

5. išauginti, arba įvežti į buferinę zoną, išlaikyti bent 7 mėnesius, įskaitant visą paskutinio vegetacijos ciklo laikotarpį nuo balandžio 1 d. iki spalio 31 d., lauke:

5.1. kuris yra buferinėje zonoje bent už 1 km nuo buferinės zonos ribų, kurios plotas mažiausiai 50 kv. km, t. y. teritorija, kurioje augalams šeimininkams taikomas oficialiai patvirtintas kontrolės režimas, nustatytas iki viso vegetacijos ciklo, einančio po viso vegetacijos ciklo, pradžios, kuriam taikoma oficiali priežiūra ir kurio tikslas yra sumažinti Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. išplitimo nuo ten auginamų augalų riziką; šios „buferinės zonos“ aprašymas turi būti prieinamas Komisijai ir valstybėms narėms. Įsteigus buferinę zoną, šioje zonoje ir 500 m spinduliu aplink ją, neįskaitant lauko, bent kartą nuo viso vegetacijos ciklo pradžios tinkamiausiu laiku bus vykdomi oficialūs patikrinimai. Visi augalai šeimininkai, turintys Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. simptomų, turi būti nedelsiant pašalinti. Šių patikrinimų rezultatai iki kiekvienų metų gegužės 1 d. turi būti pateikti Komisijai ir valstybėms narėms, ir

Ispanija (išskyrus Andalūzijos, Aragono, Kastilijos-La Mančos, Kastilijos ir Leono, Estremadūros autonomines sritis, Madrido, Mursijos, Navaros ir La Riochos autonomines sritis ir Gipuskoa provinciją (Baskų kraštas), Ljeidos provincijos (Katalonijos autonominė sritis) Segrià, Noguera, Pla d'Urgell, Garrigues ir Urgell rajonus, Alikantės provincijos Aukštutinio Vinalopo ir Vidurio Vinalopo rajonus ir Valensijos provincijos Alboračės ir Turiso savivaldybes (Valensijos autonominė sritis), Estija, Prancūzija (Korsika), Airija (išskyrus Golvėjaus miestą), Italija (Abrucai, Apulija, Bazilikata, Kalabrija, Kampanija, Emilija-Romanija (Parmos ir Pjačencos provincijos), Lacijus, Ligūrija, Lombardija (išskyrus Mantujos, Milano, Sondrijaus ir Varezės provincijas), Markė, Molizė, Pjemontas (išskyrus Kuneo provincijos Buskos, Čentalo ir Tarantasca savivaldybes), Sardinija, Sicilija, Toskana, Umbrija, Aostos Slėnis, Venetas

 

5.2. kuris iki viso vegetacijos ciklo, einančio po viso vegetacijos ciklo, pradžios buvo oficialiai patvirtintas, kaip buferinė zona auginti augalus pagal šiame punkte nustatytus reikalavimus, ir

5.3. kuris pats ir aplink jį 500 m spinduliu esanti zona buvo pripažinta neužkrėsta Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. nuo paskutiniojo viso vegetacijos ciklo pradžios. Pripažinti galima atlikus oficialų patikrinimą, atliekamą bent du kartus lauke tinkamiausiu metu, t. y. vieną kartą nuo birželio iki rugpjūčio ir kartą nuo rugpjūčio iki lapkričio ir vieną kartą minėtoje 500 m zonoje tinkamiausiu metu, t. y. nuo rugpjūčio iki lapkričio, ir

6. kuriame augalai atitinkamais laboratoriniais metodais oficialiai tikrinami dėl nematomų užkrėtimų, tiriant oficialiai tinkamiausiu metu paimtus ėminius.

Nuo 2004 m. balandžio 1 d. iki 2005 m. balandžio 1 d. šios nuostatos nebuvo taikomos augalams, įvežtiems į saugomas zonas ir vežamiems saugomose zonose, nurodytose trečioje skiltyje, jei augalai buvo užauginti ir laikomi laukuose, esančiuose oficialiai patvirtintose buferinėse zonose.

(išskyrus Rovigo ir Venecijos provincijas, Paduvos provincijos Barbonos, Boara Pizanio, Kastelbaldo, Masio,  Pjačenca d'Adidžės, Sant Urbano, Veskovanos savivaldybes ir Veronos provincijos sritį, esančią į pietus nuo A4 greitkelio)), Latvija, Lietuva (išskyrus Babtų ir Kėdainių miesto seniūnijas (Kauno apskritis)), Portugalija, Slovėnija (išskyrus Gorenskos, Koroškos, Mariboro ir Notranskos regionus ir Lendavos ir Renčės-Vogrsko (į pietus nuo H4 greitkelio) savivaldybes), Slovakija (išskyrus Blahovos, Čenkovcės, Horne Myto ir Okočo, Topolnikų ir Trhova Hradskos (Dunaiska Stredos apskritis), Hronovcų ir Hronske Kliačianų (Levicės apskritis), Dvorų prie Žitavos (Nove Zamkų apskritis), Malineco (Poltaro apskritis), Hrhovo (Rožniavos apskritis), Didžiųjų Ripnianų (Topolčanų apskritis), Kazimyro, Luhinios, Mažojo Horešo, Svetušės ir Zatyno (Trebišovo apskritis) savivaldybes), Suomija, Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija, išskyrus Dauno grafystės Ballinran Upper, Carrigenagh Upper, Ballinran ir Carrigenagh teritorijas ir Šiaurės Airijos Antrimo grafystės Belfasto Dunmurry Cross rinkimų teritoriją, Meno Salą ir Normandijos salas).

192. Nuo kovo 15 d. iki birželio 30 d. bičių aviliai.

Turi būti dokumentais pagrįstų įrodymų, kad aviliai:

1. kilę iš trečiųjų šalių, nustatyta tvarka pripažinti neužkrėstais Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., arba

2. kilę iš Šveicarijos Valė kantono, arba

3. kilę iš saugomų zonų, išvardytose dešinėje skiltyje, arba

4. prieš gabenant buvo naudotos atitinkamos karantino priemonės.

Ispanija (išskyrus Andalūzijos, Aragono, Kastilijos-La Mančos, Kastilijos ir Leono, Estremadūros autonomines sritis, Madrido, Mursijos, Navaros ir La Riochos autonomines sritis ir Gipuskoa provinciją (Baskų kraštas), Ljeidos provincijos (Katalonijos autonominė sritis) Segrià, Noguera, Pla d'Urgell, Garrigues ir Urgell rajonus, Alikantės provincijos Aukštutinio Vinalopo ir Vidurio Vinalopo rajonus ir Valensijos provincijos Alboračės ir Turiso

 

 

savivaldybes (Valensijos autonominė sritis), Estija, Prancūzija (Korsika), Airija (išskyrus Golvėjaus miestą), Italija (Abrucai, Apulija,Bazilikata, Kalabrija, Kampanija, Emilija-Romanija (Parmos ir Pjačencos provincijos), Lacijus, Ligūrija, Lombardija (išskyrus Mantujos, Milano, Sondrijaus ir Varezės provincijas), Markė, Molizė, Pjemontas (išskyrus Kuneo provincijos Buskos, Čentalo ir Tarantasca savivaldybes), Sardinija, Sicilija, Toskana, Umbrija, Aostos Slėnis, Venetas (išskyrus Rovigo ir Venecijos provincijas, Paduvos provincijos Barbonos, Boara Pizanio, Kastelbaldo, Masio, Pjačenca d'Adidžės, Sant Urbano, Veskovanos savivaldybes ir Veronos provincijos sritį, esančią į pietus nuo A4 greitkelio)), Latvija, Lietuva (išskyrus Babtų ir Kėdainių miesto seniūnijas (Kauno apskritis)), Portugalija, Slovėnija (išskyrus Gorenskos, Koroškos, Mariboro ir Notranskos regionus ir Lendavos ir Renčės-Vogrsko (į pietus nuo H4 greitkelio) savivaldybes), Slovakija (išskyrus Blahovos, Čenkovcės, Horne Myto ir Okočo, Topolnikų ir Trhova Hradskos (Dunaiska Stredos apskritis), Hronovcų ir Hronske Kliačianų (Levicės apskritis), Dvorų prie Žitavos (Nove Zamkų apskritis), Malineco (Poltaro apskritis), Hrhovo (Rožniavos apskritis), Didžiųjų Ripnianų (Topolčanų apskritis), Kazimyro, Luhinios, Mažojo Horešo, Svetušės ir Zatyno (Trebišovo apskritis) savivaldybes), Suomija, Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija, išskyrus Dauno grafystės Ballinran Upper, Carrigenagh Upper, Ballinran ir Carrigenagh teritorijas ir Šiaurės Airijos Antrimo grafystės Belfasto Dunmurry Cross rinkimų teritoriją, Meno Salą ir Normandijos salas).

193. Palmae augalai, skirti sodinti, kurių kamieno skersmuo ties pagrindu didesnis kaip 5 cm, priklausantys šioms gentims:

193.1. Brahea Mart.;

193.2. Butia Becc.;

193.3. Chamaerops L.;

193.4. Jubaea Kunth;

193.5. Livistona R. Br.;

193.6. Phoenix L.;

193.7. Sabal Adans.;

193.8. Syagrus Mart.;

193.9. Trachycarpus H. Wendl.;

193.10. Trithrinax Mart.;

193.11. Washingtonia Raf.

 

Nepažeidžiant nuostatų, taikytinų 3 sąrašo I skyriaus 17 punkte, 4 sąrašo I skyriaus I skirsnio 92 ir 93 punktuose bei 4 sąrašo I skyriaus II skirsnio 142 punkte išvardytiems augalams, oficialus patvirtinimas, kad augalai:

1. visą augimo laikotarpį buvo auginami produkcijos auginimo vietose šalyse, kuriose, kaip žinoma, Paysandisia archon (Burmeister) neaptinkamas, arba

2. visą augimo laikotarpį buvo auginami vietovėje, kurioje Paysandisia archon (Burmeister) neaptinkamas, kaip nustatė nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydamasi atitinkamų tarptautinių fitosanitarinių priemonių standartų, arba

3. bent dvejus metus iki eksportavimo arba pervežimo buvo auginami auginimo vietoje:

3.1. kurią užregistravo ir prižiūri nacionalinė augalų apsaugos organizacija kilmės šalyje, ir

3.2. augalai buvo vietovėje, kuri buvo visiškai fiziškai apsaugota, kad į ją nepatektų Paysandisia archon (Burmeister), ir

3.3. kurioje per tris kasmet tinkamu laiku atliktus oficialius patikrinimus, įskaitant prieš pat išvežimą iš šios produkcijos auginimo vietos, nebuvo pastebėta Paysandisia archon (Burmeister) požymių.

Airija, Malta, Jungtinė Karalystė.

194. Palmae augalai, skirti sodinti, kurių kamieno skersmuo ties pagrindu didesnis kaip 5 cm, priklausantys šiems taksonams:

194.1. Areca catechu L.;

194.2. Arenga pinnata (Wurmb) Merr.;

194.3. Bismarckia Hildebr. & H. Wendl.;

194.4. Borassus flabellifer L., Brahea armata S.Watson;

194.5. Brahea edulis H.Wendl.;

194.6. Butia capitata (Mart.) Becc.;

194.7. Calamus merrillii Becc.;

194.8. Caryota maxima Blume;

194.9. Caryota cumingii Lodd. ex Mart.;

194.10. Chamaerops humilis L.;

194.11. Cocos nucifera L.;

194.12. Copernicia Mart.;

194.13. Corypha utan Lam.;

194.14. Elaeis guineensis Jacq.;

194.15. Howea forsteriana Becc.;

194.16. Jubea chilensis (Molina) Baill.;

Nepažeidžiant nuostatų, taikytinų 3 sąrašo I skyriaus 17 punkte, 4 sąrašo I skyriaus I skirsnio 92 ir 93 punktuose bei 4 sąrašo I skyriaus II skirsnio 142 punkte išvardytiems augalams, oficialus patvirtinimas, kad augalai:

1. visą augimo laikotarpį buvo auginami auginimo vietose šalyse, kuriose, kaip žinoma, Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) neaptinkamas, arba

2. visą augimo laikotarpį buvo auginami vietovėje, kurioje Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) neaptinkamas, kaip nustatė nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydamasi atitinkamų tarptautinių fitosanitarinių priemonių standartų, arba

3. bent dvejus metus iki eksportavimo arba pervežimo buvo auginami auginimo vietoje:

3.1. kurią užregistravo ir prižiūri nacionalinė augalų apsaugos organizacija kilmės šalyje, ir

3.2. kuri buvo visiškai fiziškai apsaugota, kad į ją nepatektų Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), ir

3.3. kurioje per tris kasmet tinkamu laiku atliktus oficialius patikrinimus, įskaitant prieš pat išvežimą iš šios auginimo vietos, nebuvo pastebėta Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) požymių.

Airija, Portugalija (Azorų salos), Jungtinė Karalystė.

194.17. Livistona australis C. Martius;

194.18. Livistona decora (W. Bull) Dowe;

194.19. Livistona rotundifolia (Lam.) Mart.;

194.20. Metroxylon sagu Rottb Phoenix canariensis Chabaud;

194.21. Phoenix dactylifera L.;

194.22. Phoenix reclinata Jacq.;

194.23. Phoenix roebelenii O'Brien;

194.24. Roystonea regia (Kunth) O. F. Cook;

194.25. Phoenix sylvestris (L.) Roxb.;

194.26. Phoenix theophrasti Greuter;

194.27. Pritchardia Seem. & H. Wendl.;

194.28. Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier;

194.29. Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult. f.;

194.30. Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman;

194.31. Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl. ir Washingtonia Raf.

 

 

195. Vitis L. augalai, išskyrus vaisius ir sėklas.

Nepažeidžiant nuostatų, taikytinų pagal 3 sąrašo I skyriaus 15 punktą, dėl Vitis L., išskyrus vaisius iš trečiųjų šalių (išskyrus Šveicariją), importo į Europos Sąjungą, oficialioje deklaracijoje nurodoma, kad šie augalai:

1. kilę iš saugomų zonų, nurodytų dešiniojoje skiltyje, arba

2. buvo atitinkamai apdoroti, siekiant užtikrinti, kad jie nebūtų užkrėsti Daktulosphaira vitifoliae (Fitch), remiantis specifikacija, patvirtinta pagal 18 straipsnio 2 dalyje nustatytą tvarką.

Kipras.

196. Vitis L. vaisiai.

Vaisiai turi būti be lapų ir turi būti oficialus patvirtinimas, kad vaisiai:

1. kilę iš teritorijos, kuri žinoma kaip neužkrėsta Daktulosphaira vitifoliae (Fitch), arba

2. buvo užauginti teritorijoje, kuri oficialių patikrinimų, vykdytų per paskutinius du pilnus vegetacijos ciklus, metu buvo nustatyta kaip neužkrėsta Daktulosphaira vitifoliae (Fitch), arba

3. buvo fumiguojami ar kitaip tinkamai apdorojami nuo Daktulosphaira vitifoliae (Fitch).

Kipras.

197. Allium porrum L., Apium L., Beta L., augalai, išskyrus tuos,

1. Dirvožemis nesudaro daugiau kaip 1 proc. siuntos arba partijos svorio, arba

2. augalai skirti apdoroti patalpose, kuriose turi būti

Prancūzija (Britanny), Suomija, Airija, Portugalija (Azorų salos), Jungtinė

kurie paminėti 4 sąrašo II skyriaus 202 punkte ir tuos, kuriais numatoma šerti gyvulius, bei Brassica napus L., Brassica rapa L., Daucus L., išskyrus tuos augalus, kuriuos numatoma sodinti.

oficialiai patvirtinti atliekų pašalinimo įrenginiai, apsaugantys nuo runkelių gyslų nekrotinio pageltimo furoviruso paplitimo.

Karalystė (Šiaurės Airija).

198. Beta vulgaris L. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas.

Nepažeidžiant nuostatų, taikytinų 4 sąrašo I skyriaus I skirsnio 87 ir 88 punktuose, 4 sąrašo I skyriaus II skirsnio 150 punkte ir 4 sąrašo II skyriaus 197 punkte išvardytiems augalams, oficialus patvirtinimas, kad:

1. augalai:

1.1. oficialiai individualiai patikrinti ir runkelių gyslų nekrotinio pageltimo furovirusas (BNYVV) nerastas, arba

1.2. yra išauginti iš sėklų, atitinkančių 4 sąrašo II skyriaus 204 ir 205 punktuose nustatytus reikalavimus, ir:

1.2.1. išauginti teritorijose, kuriose BNYVV neaptinkamas, arba

1.2.2. išauginti žemėje arba auginimo substrate, kurie, naudojant atitinkamus metodus, buvo oficialiai patikrinti ir BNYVV nerasta, ir

1.2.3. paimtas pavyzdys, kurį ištyrus BNYVV nerasta,

2. organizacija arba mokslinė institucija apie turimą medžiagą praneša savo šalies (Europos Sąjungos valstybės narės ir (arba) Lietuvos) oficialiai augalų apsaugos tarnybai.

Prancūzija (Britanny), Suomija, Airija, Portugalija (Azorų salos), Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija).

199. Neįsišakniję Euphorbia pulcherrima Willd. augalai, skirti sodinti.

Nepažeidžiant nuostatų, taikytinų 4 sąrašo I skyriaus I skirsnio 101 punkte išvardytiems augalams, kur reikia, oficialus patvirtinimas, kad:

1. neįsišaknijusios gyvašakės, kilusios tuose plotuose, kuriuose neaptinkamas Bemissia tabaci Genn., arba

2. Bemissia tabaci Genn. (Europos populiacija) nebuvo aptikta ant gyvašakių ar augalų, nuo kurių gyvašakės buvo paimtos ir laikomos ar produkuojamos augavietėse, kurios yra oficialiai patikrintos mažiausiai kartą per tris savaites, tų augalų apdorojimo periodo metu ir tose apdorojimo vietose, arba

3. tais atvejais, kai augavietėse yra aptinkamas Bemissia tabaci Genn. (Europos populiacija), gyvašakėms ir augalams, nuo kurių jos yra paimamos ir laikomos ar apdorojamos tose apdorojimo vietose, turi būti taikomos atitinkamos apdorojimui skirtos priemonės, apsaugančios nuo Bemissia tabaci Genn. ir vėliau šiose vietose neturi būti aptikta Bemissia tabaci Genn. (Europos populiacija), kaip atitinkamų procedūrų, užkertančių Bemissia tabaci Genn. (Europos populiacija) plitimą, vystymosi rezultatas. Abiem atvejais turi būti oficialiai tikrinama kartą per savaitę trys savaitės prieš produkcijos judėjimą iš šios produkcijos vietos ir stebėsenos metu nurodytu terminu. Paskutinė apžiūra, nurodyta aukščiau, turi būti nedelsiant atlikta prieš anksčiau norodytą produkcijos judėjimą, arba

4. atlikti oficialūs augalų, ant kurių pakuočių pažymėta arba iš jų žiedo išsivystymo ar kitaip galima nuspręsti, kad jie skirti parduoti profesionaliu augalų auginimu neužsiimantiems galutiniams vartotojams, patikrinimai ir nustatyta, kad jie nėra užkrėsti Bemisia tabaci Genn. (Europos populiacijos) prieš pat jų išvežimą.

Airija, Portugalija (Azorų salos, Vidinė Beira, Pajūrio Beira, tarp Doro ir Minjo, ir Tras-os-Montesas), Jungtinė Karalystė, Švedija, Suomija.

200. Euphorbia pulcherrima Willd. augalai, skirti sodinti, išskyrus:

200.1. sėklas;

200.2. tuos, kuriems turėtų būti nurodytas jų pakavimas arba jų žiedų (pažiedžių) parengimas eksplotacijai arba kiti reikalavimai nuo pardavimo iki galutinio vartotojo, kurie nėra skirti profesionaliajam auginimui;

200.3. tuos, kurie nurodyti 4 sąrašo II skyriaus 199 punkte.

Nepažeidžiant nuostatų, taikytinų 4 sąrašo I skyriaus I skirsnio 101 punkte išvardytiems augalams, kur būtina, oficialiai tvirtinama, kad:

1. augalai, kilę tuose plotuose, kuriose neaptinkamas Bemissia tabaci Genn. (Europos populiacija), arba

2. Bemissia tabaci Genn. (Europos populiacija) nebuvo aptikta augalų, jų augavietėse, kurios turi būti oficialiai patikrintos mažiausiai kartą per tris savaites, devynių savaičių prieš pardavimą periodu, arba

3. tais atvejais, kai augavietėse yra aptinkamas Bemissia tabaci Genn. (Europos populiacija), augalams, laikomiems ar apdorojamiems tose vietose, turi būti taikomos atitinkamos apdoroti skirtos priemonės, apsaugančios nuo Bemissia tabaci Genn. ir vėliau šiose vietose neturi būti aptikta Bemissia tabaci Genn. (Europos populiacija), kaip atitinkamų procedūrų, užkertančių Bemissia tabaci Genn. (Europos populiacija) plitimą, vystymosi rezultatas. Abiem atvejais turi būti oficialiai tikrinama kartą per savaitę tris savaites prieš produkcijos judėjimą iš šios produkcijos vietos ir stebėsenos metu nurodytu terminu. Paskutinė apžiūra, paminėta aukščiau, turi būti nedelsiant atlikta prieš anksčiau paminėtą produkcijos judėjimą;

4. būtini tikslūs parodymai, kad augalai gauti iš gyvašakių, kurios:

4.1. kilusios plotuose, neužkrėstuose Bemissia tabaci Genn. (Europos populiacija), arba

4.2. buvo išaugintos augavietėse, kuriose neaptiktas Bemissia tabaci Genn. (Europos populiacija), oficialiai patikrinus mažiausiai kartą per tris savaites šių augalų produkcijos periodo metu, arba

4.3. tais atvejais, kai augavietėse yra aptinkamas Bemissia tabaci Genn. (Europos populiacija), augalams, laikomiems ar apdorojamiems tose apdorojimo vietose, turi būti taikomos atitinkamos apdoroti skirtos priemonės, apsaugančios nuo Bemissia tabaci Genn. ir vėliau šiose vietose neturi būti aptikta Bemissia tabaci Genn. (Europos populiacija), kaip atitinkamų procedūrų, užkertančių Bemissia tabaci Genn. (Europos populiacija) plitimą, vystymosi rezultatas. Abiem atvejais turi būti oficiliai tikrinama kartą per savaitę tris savaites prieš produkcijos judėjimą iš šios produkcijos vietos ir stebėsenos metu nurodytu terminu. Paskutinė apžiūra, nurodyta aukščiau, turi būti nedelsiant atlikta prieš anksčiau paminėtą produkcijos judėjimą.

Airija, Portugalija (Azorų salos, Vidinė Beira, Pajūrio Beira, tarp Doro ir Minjo, ir Tras-os-Montesas), Jungtinė Karalystė, Švedija, Suomija.

201. Begonia L. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas, stiebagumbius ir gumbasvogūnius, ir Dipladenia A. DC., Ficus L., Hibiscus L., Mandevilla Lindl. ir Nerium oleander L. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas.

Nepažeidžiant nuostatų, taikytinų 4 sąrašo I skyriaus I skirsnio 101 punkte išvardytiems augalams, kur būtina, oficialiai tvirtinama, kad:

1. augalai, kilę tuose plotuose, kuriuose neaptinkamas Bemissia tabaci Genn. (Europos populiacija), arba

2. Bemissia tabaci Genn. (Europos populiacija) nebuvo aptikta ant augalų, jų augavietėse, kurios turi būti oficialiai patikrintos mažiausiai kartą per tris savaites, devynių savaičių prieš pardavimą periodu, arba

3. tais atvejais, kai Bemisia tabaci Genn. (Europos populiacijos) rasta auginimo vietoje, šioje auginimo vietoje laikomi arba auginami augalai yra tam tikru būdu apdoroti, siekiant užtikrinti, kad Bemisia tabaci Genn. (Europos populiacijos) būtų išnaikinta, ir vėliau, tiek tris savaites iki išvežimo iš šios auginimo vietos kartą per savaitę atliekant oficialius patikrinimus, tiek minėtu laikotarpiu atliekant stebėjimo procedūras, Bemisia tabaci Genn. (Europos populiacijos) neaptinkama, nes atliktos tam tikros procedūros, kuriomis siekiama išnaikinti Bemisia tabaci Genn. (Europos populiacijos), arba

4. atlikti oficialūs augalų, ant kurių pakuočių pažymėta arba iš jų žiedo išsivystymo ar kitaip galima nuspręsti, kad jie skirti parduoti profesionaliu augalų auginimu neužsiimantiems galutiniams vartotojams, patikrinimai ir nustatyta, kad jie nėra užkrėsti Bemisia tabaci Genn. (Europos populiacijos) prieš pat jų išvežimą.

Airija, Portugalija (Azorų salos, Vidinė Beira, Pajūrio Beira, tarp Doro ir Minjo, ir Tras-os-Montesas), Jungtinė Karalystė, Švedija, Suomija.

202. Beta vulgaris L. augalai, skirti pramoniniam perdirbimui.

Oficialus patvirtinimas, kad:

1. augalai transportuojami tokiu būdu, kad būtų išvengta runkelių gyslų nekrotinio pageltimo furoviruso (BNYVV) išplitimo, ir yra skirti apdoroti naudojant oficialiai patvirtintus atliekų perdirbimo įrenginius, kurie neleidžia išplisti BNYVV, arba

2. augalai auginami teritorijose, kuriose neaptinkamas NYW.

Prancūzija (Britanny), Suomija, Airija, Portugalija (Azorų salos), Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija).

203. Dirvožemis nuo runkelių ir nesterilizuotos runkelių (Beta vulgaris L.) atliekos.

Oficialus patvirtinimas, kad dirvožemis arba atliekos:

1. buvo apdoroti, siekiant išvengti užsikrėtimo runkelių gyslų nekrotinio pageltimo furovirusu (BNYVV), arba

2. transportuojami, kad būtų apdorojami taikant oficialiai patvirtintus metodus, arba

3. atvežami iš tokių teritorijų, kuriose auginami Beta vulgaris L. augalai, o BNYVV neaptinkamas.

Prancūzija (Britanny), Suomija, Airija, Portugalija (Azorų salos), Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija).

204. Beta vulgaris L. rūšių sėklos ir pašarinių runkelių sėklos.

Nepažeidžiant nustatytų reikalavimų, jei reikia, oficialus patvirtinimas, kad:

1. sėklos, kurios yra priskiriamos „pirminių sėklų“ ir „sertifikuotų sėklų“ kategorijoms, atitinka nustatytus reikalavimus, arba

2. galutinai nesertifikuotų sėklų kategorijai priskiriamos sėklos, kurios:

2.1. atitinka nustatytus reikalavimus, ir

2.2. yra skirtos perdirbimui, kuris atitinka nustatytus reikalavimus, ir pristatomos į perdirbimo įmonę, turinčią oficialiai patvirtintą kontroliuojamą atliekų šalinimo sistemą, leidžiančią išvengti runkelių gyslų nekrotinio pageltimo furoviruso (BNYVV) išplitimo;

3. sėklos buvo gautos iš kultūros, augančios teritorijoje, kurioje BNYVV neaptinkamas.

Prancūzija (Britanny), Suomija, Airija, Portugalija

(Azorų salos), Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija).

205. Beta vulgaris L. rūšies daržovių sėklos.

Nepažeidžiant nustatytų reikalavimų, jei reikia, oficialus patvirtinimas, kad:

1. perdirbtos sėklos sudaro ne daugiau kaip 0,5 proc. neveikliosios medžiagos svorio, dražuotos sėklos turi atitikti šį standartą dar prieš granuliavimą arba

2. neperdirbtos sėklos:

2.1. oficialiai pakuojamos, taip siekiant užtikrinti, kad nekiltų runkelių gyslų nekrotinio pageltimo furoviruso (BNYVV) išplitimo rizika, ir

2.2. skirtos perdirbimui, kuris atitiks 1 punkte nustatytus reikalavimus, ir pristatomos į perdirbimo įmonę, turinčią oficialiai patvirtintą kontroliuojamą atliekų šalinimo sistemą, leidžiančią išvengti BNYVV išplitimo, arba

3. sėklos buvo gautos iš augalų, užaugintų teritorijoje, kurioje BNYVV neaptinkamas.

Prancūzija (Britanny), Suomija, Airija, Portugalija (Azorų salos), Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija).

206. Gossypium spp. sėklos.

Oficialus patvirtinimas, kad:

1. sėklos apdorotos rūgštimi, ir

2. Glomerella gossypii Edgerton požymių auginimo vietoje paskutinį vegetacijos ciklą nepastebėta, ir kad ištyrus šių sėklų mėginį Glomerella gossypii Edgerton nerastas.

Graikija.

207. Gossypium spp. sėklos.

Oficialus patvirtinimas, kad sėklos apdorotos rūgštimi.

Graikija, Ispanija (Andalucia, Catalonia, Extremadura, Murcia, Valencia).

208. Mangifera spp. sėklos.

Oficialus patvirtinimas, kad sėklos kilusios iš teritorijų, kuriuo pripažintos neužkrėstos Sternochetus mangifera Fabricius.

Ispanija (Granada ir Malaga), Portugalija (Alentejo, Algarve ir Madeira).

209. Panaudota žemės ūkio technika

Atlikus darbus laukuose, kuriuose auginami runkeliai:

1. technika nuvaloma, kad ant jos nebūtų nei dirvožemio, nei augalų liekanų, arba

2. naudojama technika, atvežta iš tokių teritorijų, kuriose neaptinkamas runkelių gyslų nekrotinio pageltimo furovirusas.

Prancūzija (Britanny), Suomija, Airija, Portugalija (Azorų salos), Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija).

210. Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. vaisiai ir jų hibridai, kilę iš Bulgarijos, Kroatijos, Slovėnijos, Graikijos (Argolidės ir Chanijos nomai), Portugalijos (Algarvė ir Madeira), Ispanijos, Prancūzijos, Kipro ir Italijos.

Nepažeidžiant nuostatų, taikytinų 4 sąrašo I skyriaus II skirsnio 157 punkte išvardytiems vaisiams, ant pakuotės turėtų būti nurodyta, kad:

1. vaisiai yra be lapų ir žiedynkočių arba,

2. jei vaisiai yra su lapais ir žiedynkočiais, oficialus patvirtinimas, kad vaisiai yra sandariai supakuoti plombuotuose konteineriuose, kurie bus vežami per saugomą zoną nuo su šiais vaisiais galinčių plisti kenksmingųjų organizmų, bei pažymėti skiriamuoju ženklu, kuris nurodomas ir augalo pase.

Graikija (išskyrus Argolidos ir Chanijos nomus), Malta, Portugalija (išskyrus Algarvę ir Madeirą).

211. Vitis L. augalai, išskyrus vaisius ir sėklas.

Nepažeidžiant nuostatų, taikytinų 3 sąrašo I skyriaus 15 punkte, 4 sąrašo I skyriaus II skirsnio 130 punkte ir 4 sąrašo II skyriaus 195 punkte išvardytiems augalams, oficialus patvirtinimas, kad:

1. augalai yra kilę iš vietovių  ir išauginti auginimo vietoje tokioje šalyje, kurioje nenustatyti vynuogių geltos organizmai, panašūs į mikoplazmas MLO, arba

2. augalai yra kilę iš ir išauginti auginimo vietoje tokioje vietovėje, kurią pagal susijusius tarptautinius standartus nacionalinė augalų apsaugos organizacija pripažino neužkrėsta vynuogių geltos organizmais, panašiais į mikoplazmas MLO, arba

3. augalai yra kilę ir išauginti Čekijos Respublikoje, Prancūzijoje (Elzaso, Šampanė-Ardėnai, Pikardijos (Enos departamentas)), Il de Franso (Sitri, Nantėjaus prie Marnos ir Sasi prie Marnos sričių) ir Lotaringijos arba Italijos (Apulijos, Bazilikatos ir Sardinijos),

arba

4. augalai yra kilę iš Šveicarijos (išskyrus Tičino kantoną ir Mezolčino slėnį) ir buvo ten išauginti, arba

5. augalai yra kilę ir išauginti tokioje auginimo vietoje, kurioje:

5.1. vynuogių geltos organizmų, panašių į mikoplazmas MLO, požymių ant augalų nuo paskutinių dviejų pasibaigusių motininių vegetacinių ciklų pradžios nepastebėta, arba

5.2. auginimo vietoje vynuogių geltos organizmų, panašių į mikoplazmas MLO, požymių ant augalų nepastebėta, arba

5.3. siekiant sunaikinti vynuogių geltos organizmus, panašius į mikoplazmas MLO, augalai buvo 45 min. apdoroti ne mažesnės kaip 50 °C temperatūros vandeniu.

Čekijos Respublika, Prancūzija

(Elzasas, Šampanė-Ardėnai, Pikardija (Enos departamentas), Il de Fransas

(Sitri, Nantėjaus prie Marnos ir Sasi prie Marnos sritys), Italija (Apulija, Bazilikata ir Sardinija).

212. Castanea Mill. augalai, išskyrus audinių kultūros augalus, vaisius ir sėklas.

Nepažeidžiant nuostatų, taikytinų 3 sąrašo I skyriaus 2 punkte ir 4 sąrašo I skyriaus I skirsnio 30 ir 31 punktuose išvardytiems augalams, oficialus patvirtinimas, kad:

1. augalai visą augimo laikotarpį buvo auginami auginimo

Airija, Jungtinė Karalystė.

 

vietose šalyse, kuriose, kaip žinoma, Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu neaptinkamas, arba

2. augalai visą augimo laikotarpį buvo auginami vietovėje, kurioje Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu neaptinkamas, kaip nustatė nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydamasi atitinkamų tarptautinių fitosanitarinių priemonių standartų, arba

3. augalai visą augimo laikotarpį buvo auginami saugomose zonose, išvardytose dešinėje skiltyje.

 

 

______________________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-854, 2017-12-29, paskelbta TAR 2017-12-29, i. k. 2017-21677

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2003 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 3D-264

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2017 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 3D-854 

redakcija)

 

AUGALŲ, AUGALINIAI PRODUKTŲ IR KITI OBJEKTŲ, KURIEMS, PRIEŠ LEIDŽIANT JUOS ĮVEŽTI Į EUROPOS SĄJUNGĄ IR LIETUVOS RESPUBLIKĄ, TURI BŪTI TAIKOMAS AUGALŲ SVEIKATINGUMO PATIKRINIMAS (GAMYBOS VIETOJE, JEI JIE KILĘ EUROPOS SĄJUNGOJE AR LIETUVOS RESPUBLIKOJE, PRIEŠ PRADEDANT JUOS GABENTI EUROPOS SĄJUNGOS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE, IR KILMĖS ŠALYJE ARBA SIUNTĖJO ŠALYJE, JEI JIE KILĘ NE EUROPOS SĄJUNGOJE AR LIETUVOS RESPUBLIKOJE), SĄRAŠAS

 

I SKYRIUS

AUGALAI, AUGALINIAI PRODUKTAI IR KITI OBJEKTAI, KILĘ EUROPOS SĄJUNGOJE AR LIETUVOS RESPUBLIKOJE

 

1. augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai, potencialūs visai Europos Sąjungai ir Lietuvos Respublikai svarbių kenksmingųjų organizmų platintojai, kurie turi būti pateikiami su augalo pasu

 

1.1. Augalai ir augaliniai produktai:

1.1.1. Amelancher Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh. Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Prunus L., išskyrus Prunus laurocerasus L., Prunus lusitanica L., Pyracantha Roem., Pyrus L., ir Sorbus L., augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas;

1.1.2. Beta vulgaris L. ir Humulus lupulus L. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas;

1.1.3. stolonus arba stiebagumbius formuojančių rūšių Solanum L. augalai arba jų hibridai, skirti sodinti;

1.1.4. Choisya Kunth, Fortunella Swingle, Poncirus Raf. augalai ir jų hibridai ir Casimiroa La Llave, Clausena Burm. f., Murraya J. Koenig ex L., Vepris Comm., Zanthoxylum L. ir Vitis L. augalai, išskyrus vaisius ir sėklas;

1.1.5. nepažeidžiant 1.1.6 punkto nuostatų, Citrus L. augalai ir jų hibridai, išskyrus vaisius ir sėklas;

1.1.6. Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. vaisiai ir jų hibridai su lapais ir žiedynkočiais;

1.1.7. Mediena, jei ji:

1.1.7.1. visa arba jos dalis gauta iš Platanus L., įskaitant medieną, kuri nebėra natūralios apvalios formos, ir

1.1.7.2. atitinka vieną iš šio 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 2 skyrius, 2 tomas, p. 382), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. liepos 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 2017/1344 (OL 2017 L 186, p. 3) (toliau – Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2658/87), I priedo 2 dalyje nustatytų apibūdinimų:

KN kodas

Apibūdinimas

4401 12 00

Ne spygliuočių malkinė mediena, turinti rąstgalių, pliauskų, šakų, žabų kūlelių ir panašų pavidalą.

4401 22 00

Ne spygliuočių medienos skiedros arba drožlės.

4401 40 90

Medienos atliekos ir gabaliukai (išskyrus pjuvenas), neaglomeruotos.

ex 4403 12 00

Ne spygliuočių žaliavinė mediena, nuo kurios nuskusta žievė ar brazdas, kuri grubiai aptašyta suformuojant kvadrato skerspjūvį arba neaptašyta, apdorota dažais, beicu, kreozotu arba kitais konservantais.

ex 4403 99 00

Ne spygliuočių mediena (išskyrus atogrąžų medieną, ąžuolo (Quercus spp.), buko (Fagus spp.), beržo (Betula L.), tuopos ir drebulės (Populus spp.) arba eukalipto (Eucalyptus spp.)), nuo kurios nuskusta arba nenuskusta žievė ar brazdas ar kuri grubiai aptašyta suformuojant kvadrato skerspjūvį arba neaptašyta, kuri nėra apdorota dažais, beicu, kreozotu arba kitais konservantais.

ex 4404 20 00

Ne spygliuočių medienos perskelti mediniai poliai; medinės kartys, kuolai ir mietai nusmailintu galu, bet išilgai neperpjauti.

ex 4407 99

Ne spygliuočių mediena (išskyrus atogrąžų medieną, ąžuolo (Quercus spp.), buko (Fagus spp.), klevo (Acer spp.), vyšnios (Prunus spp.), uosio (Fraxinus spp.), beržo (Betula spp.) ar tuopos ir drebulės (Populus spp.)), kurios storis didesnis kaip 6 mm, išilgai perpjauta arba perskelta, nudrožta arba be žievės, obliuota arba neobliuota, šlifuota arba nešlifuota, sujungta arba nesujungta galais.

 

1.2. Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai, pagaminti gamintojų, kuriems suteiktas leidimas užsiimti profesionalia augalų gamyba ir pardavimu, išskyrus augalus, augalinius produktus ir kitus objektus, jau paruoštus parduoti galutiniam vartotojui, ir jei Europos Sąjungos valstybių narių ir/ar Lietuvos Respublikos atsakingosios oficialios institucijos garantuoja, kad jų produkcija yra aiškiai atskirta nuo kitų produktų:

1.2.1. Abies Mill., Apium graveolens L., Argyranthemu spp., Asparagus officinalis L., Aster spp., Brassica spp., Castanea Mill., Cucumis spp., Dendranthema (DC.) Des Moul. veislių augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas, Dianthus L. genčių augalai ir jų hibridai, Exacum spp., Fragaria L., Gerbera Cass., Gypsophila L. ir visos Impatiens L. Naujosios Gvinėjos hibridų, Lactuca spp., Larix Mill., Leucanthemum L., Lupinus L., Pelargonium l'Hérit. ex Ait, Picea A. Dietr., Pinus L., Platanus L., Populus L., Prunus laurocerasus L., Prunus lusitanica L., Pseudotsuga Carr., Quercus L., Rubus L., Spinacia L., Tanacetum L., Tsuga Carr., Ulmus L. ir Verbena L. veislių augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas, taip pat kiti žolinių rūšių augalai  ir, išskyrus Gramineae šeimos augalus, skirtus sodinti, išskyrus svogūnus, gumbasvogūnius, šakniastiebius, sėklas ir stiebagumbius;

1.2.2. Solanaceae augalus, išskyrus nurodytus 1.1.3 punkte, skirtus sodinti, išskyrus sėklas;

1.2.3. Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp. ir Strelitziaceae augalus, įšaknydintus arba su pridėtu ar susijusiu auginimo substratu;

1.2.4. Palmae augalai, skirti sodinti, kurių kamieno skersmuo ties pagrindu didesnis kaip 5 cm, priklausantys šioms gentims: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.;

1.2.5. Allium ascalonicum L., Allium cepa L. ir Allium schoenoprasum L. skirti sodinti, sėklos ir svogūnėliai bei Allium porrum L. augalai, skirti sodinti, Medicago sativa L. sėklos, Helianthus annuus L., Solanum lycopersicum  L. ir Phaseolus L. sėklos.

 

2. augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai, potencialūs tam tikroms saugomoms zonoms svarbių kenksmingųjų organizmų platintojai, kurie turi būti pateikiami su augalo pasu, galiojančiu atitinkamoje zonoje, įvežant juos į tą zoną arba gabenant joje

 

2.1. Nepažeidžiant 1 punkte „augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai, potencialūs visai Europos Sąjungai ir Lietuvos Respublikai svarbių kenksmingų organizmų platintojai, kurie turi būti pateikiami su augalo pasu“ išdėstytų nuostatų, augalai ir augaliniai produktai:

2.1.1. Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. ir Pseudotsuga Carr. augalai;

2.1.2. Beta vulgaris L., Platanus L., Populus L., Prunus L., Quercus spp., išskyrus Quercus suber ir Ulmus L. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas;

2.1.3. Amelanchier Med., Castanea Mill., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Eucalyptus L'Herit., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L. ir Vitis L. augalai, išskyrus vaisius ir sėklas;

2.1.4. Palmae augalai, skirti sodinti, kurių kamieno skersmuo ties pagrindu didesnis kaip 5 cm, priklausantys šiems taksonams: Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea Mart., Butia Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota maxima Blume, Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Chamaerops L., Cocos nucifera L., Copernicia Mart., Corypha utan Lam., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix L., Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O. F. Cook, Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.;

2.1.5. gyvybingos žiedadulkės, skirtos apdulkinti Amelancher Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. ir Sorbus L.;

2.1.6. Solanum tuberosum L. stiebagumbai, skirti sodinti;

2.1.7. Beta vulgaris L. augalai, skirti pramoniniam perdirbimui;

2.1.8. dirvožemis nuo runkelių ir nesterilizuotos runkelių (Beta vulgaris L.) atliekos;

2.1.9. Beta vulgaris L., Castanea Mill., Dolichos Jacq., Gossypium spp. ir Phaseolus vulgaris L. sėklos;

2.1.10. Gossypium spp. vaisiai (dėžutės) ir nevalyta medvilnė, Vitis L. vaisiai.

2.1.11. Mediena, jei ji:

2.1.11.1. visa arba jos dalis gauta iš:

2.1.11.1.1. spygliuočių (Coniferales), išskyrus medieną be žievės;

2.1.11.1.2. Castanea Mill., išskyrus medieną be žievės;

2.1.11.1.3. Platanus L., įskaitant medieną, kuri nebėra natūralios rąsto formos, ir

2.1.11.2. atitinka vieną iš šių Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 I priedo 2 dalyje nustatytų apibūdinimų:

KN kodas

Apibūdinimas

4401 11 00

Spygliuočių malkinė mediena, turinti rąstgalių, pliauskų, šakų, žabų kūlelių ir panašų pavidalą.

4401 12 00

Ne spygliuočių malkinė mediena, turinti rąstgalių, pliauskų, šakų, žabų kūlelių ir panašų pavidalą.

4401 21 00

Spygliuočių medienos skiedros arba drožlės.

4401 22 00

Ne spygliuočių medienos skiedros arba drožlės.

4401 40 90

Medienos atliekos ir gabaliukai (išskyrus pjuvenas), neaglomeruotos.

ex 4403 11 00

Spygliuočių žaliavinė mediena, nuo kurios nenuskusta žievė ar brazdas, ar kuri grubiai aptašyta suformuojant kvadrato skerspjūvį arba neaptašyta, apdorota dažais, beicu, kreozotu arba kitais konservantais.

ex 4403 12 00

Ne spygliuočių žaliavinė mediena, nuo kurios nenuskusta žievė ar brazdas, ar kuri grubiai aptašyta suformuojant kvadrato skerspjūvį arba neaptašyta, kuri apdorota dažais, beicu, kreozotu arba kitais konservantais.

ex 4403 21

Pušies (Pinus spp.) žaliavinė spygliuočių mediena, nuo kurios nenuskusta žievė ar brazdas, kuri grubiai aptašyta suformuojant kvadrato skerspjūvį arba neaptašyta, kurios kirtimo skersmuo lygus arba didesnis negu 15 cm ir kuri nėra apdorota dažais, beicu, kreozotu arba kitais konservantais.

ex 4403 22 00

Pušies (Pinus spp.) žaliavinė spygliuočių mediena, nuo kurios nenuskusta žievė ar brazdas, kuri grubiai aptašyta suformuojant kvadrato skerspjūvį arba neaptašyta, kurios kirtimo skersmuo mažesnis negu 15 cm ir kuri nėra apdorota dažais, beicu, kreozotu arba kitais konservantais.

ex 4403 23

Kėnio (Abies spp.) ir eglės (Picea spp.) žaliavinė spygliuočių mediena, nuo kurios nenuskusta žievė ar brazdas, kuri grubiai aptašyta suformuojant kvadrato skerspjūvį arba neaptašyta, kurios kirtimo skersmuo lygus arba didesnis negu 15 cm ir kuri nėra apdorota dažais, beicu, kreozotu arba kitais konservantais.

ex 4403 24 00

Kėnio (Abies spp.) ir eglės (Picea spp.) žaliavinė spygliuočių mediena, nuo kurios nenuskusta žievė ar brazdas, kuri grubiai aptašyta suformuojant kvadrato skerspjūvį arba neaptašyta, kurios kirtimo skersmuo mažesnis negu 15 cm ir kuri nėra apdorota dažais, beicu, kreozotu arba kitais konservantais.

ex 4403 25

Kitų, negu pušies (Pinus spp.), kėnio (Abies spp.) ir eglės (Picea spp.), spygliuočių žaliavinė spygliuočių mediena, nuo kurios nenuskusta žievė ar brazdas, kuri grubiai aptašyta suformuojant kvadrato skerspjūvį arba neaptašyta, kurios kirtimo skersmuo lygus arba didesnis negu 15 cm ir kuri nėra apdorota dažais, beicu, kreozotu arba kitais konservantais.

ex 4403 26 00

Kitų, negu pušies (Pinus spp.), kėnio (Abies spp.) ir eglės (Picea spp.), spygliuočių žaliavinė spygliuočių mediena, nuo kurios nenuskusta žievė ar brazdas, kuri grubiai aptašyta suformuojant kvadrato skerspjūvį arba neaptašyta, kurios kirtimo skersmuo mažesnis negu 15 cm ir kuri nėra apdorota dažais, beicu, kreozotu arba kitais konservantais.

ex 4403 99 00

Ne spygliuočių mediena (išskyrus atogrąžų medieną, ąžuolo (Quercus spp.), buko (Fagus spp.), beržo (Betula L.), tuopos ir drebulės (Populus spp.) arba eukalipto Eucalyptus spp.)), nuo kurios nuskusta arba nenuskusta žievė ar brazdas, ar kuri grubiai aptašyta suformuojant kvadrato skerspjūvį arba neaptašyta, kuri nėra apdorota dažais, beicu, kreozotu arba kitais konservantais.

ex 4404

Perskelti mediniai poliai; medinės kartys, kuolai, stulpeliai ir mietai, nusmailintu galu, bet neperpjauti išilgai.

4406

Mediniai geležinkelio arba tramvajų bėgių pabėgiai.

ex 4407

Spygliuočių mediena, kurios storis didesnis kaip 6 mm, išilgai perpjauta arba perskelta, nudrožta arba be žievės, obliuota arba neobliuota, šlifuota arba nešlifuota, sujungta arba nesujungta galais.

ex 4407 99

Ne spygliuočių mediena (išskyrus atogrąžų medieną, ąžuolo (Quercus spp.), buko (Fagus spp.), klevo (Acer spp.), vyšnios (Prunus spp.), uosio (Fraxinus spp.), beržo (Betula spp.) ar tuopos ir drebulės (Populus spp.)), kurios storis didesnis kaip 6 mm, išilgai perpjauta arba perskelta, nudrožta arba be žievės, obliuota arba neobliuota, šlifuota arba nešlifuota, sujungta arba nesujungta galais.

 

2.1.12. Castanea Mill. ir spygliuočių (Coniferales) nuimta žievė.

2.2. Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai, pagaminti gamintojų, kuriems suteiktas leidimas užsiimti profesionalia augalų gamyba ir pardavimu, išskyrus augalus, augalinius produktus ir kitus objektus, jau paruoštus parduoti galutiniam vartotojui, ir jei Europos Sąjungos valstybių narių ir/ar Lietuvos Respublikos atsakingosios oficialios institucijos garantuoja, kad jų produkcija yra aiškiai atskirta nuo kitų produktų – Begonia L. augalų, skirtų sodinti, išskyrus sėklas, stiebagumbius ir gumbasvogūnius, ir Dipladenia A. DC., Euphorbia pulcherrima Willd., Ficus L., Hibiscus L., Mandevilla Lindl. ir Nerium oleander L. augalai, skirtus sodinti, išskyrus sėklas.

 

II SKYRIUS

AUGALAI, AUGALINIAI PRODUKTAI IR KITI OBJEKTAI, KILĘ IŠ TERITORIJŲ, NENURODYTŲ I SKYRIUJE

 

3. augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai, potencialūs visai Europos Sąjungai ir Lietuvos Respublikai svarbių kenksmingų organizmų platintojai

 

3.1. Augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas, tačiau įskaitant Cruciferae, Gramineae, Trifolium spp. sėklas, išaugintas Argentinoje, Australijoje, Bolivijoje, Čilėje, Naujojoje Zelandijoje ir Urugvajuje, Triticum, Secale ir X Triticosecale genčių sėklas iš Afganistano, Indijos, Irano, Irako, Meksikos, Nepalo, Pakistano, Pietų Afrikos ir JAV. Citrus L., Fortunella Swingle ir Poncirus Raf. ir jų hibridus, Capsicum spp., Helianthus annuus L., Solanum lycopersicum L., Medicago sativa L., Prunus L., Rubus L., Oryza spp., Zea mays L., Allium ascalonicum L., Allium cepa L., Allium porrum L., Allium schoenoprasum L. ir Phaseolus L. augalai.

3.2. Šių augalų dalys, išskyrus vaisius ir sėklas:

3.2.1. Castanea Mill., Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L., Gypsophila L., Pelargonium l'Herit. ex Ait, Phoenix spp., Populus L., Quercus L., Solidago L. ir Orchidaceae šeimos skintos gėlės;

3.2.2. spygliuočių (Coniferales);

3.2.3. Acer saccharum Marsh., kilusių iš JAV ir Kanados;

3.2.4. Prunus L., kilusių iš ne Europos šalių;

3.2.5. skintų gėlių rūšių Aster spp., Eryngium L., Hypericum L., Lisianthus L., Rosa L. ir Trachelium L., išaugintų ne Europos šalyse;

3.2.6. lapinių Apium graveolens L., Ocimum L., Limnophila L. ir Eryngium L. daržovių;

3.2.7. Manihot esculenta Crantz lapai;

3.2.8. nupjautos Betula L. šakos su lapais ar be jų;

3.2.9. nupjautos Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. ir Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc, kilusių iš Kanados, Kinijos, Korėjos Liaudies Demokratinės Respublikos, Japonijos, Mongolijos, Korėjos Respublikos, Rusijos, Taivano ir JAV, šakos su lapais ar be jų;

3.2.10. Amyris P. Browne, Casimiroa La Llave, Citropsis Swingle & Kellerman, Eremocitrus Swingle, Esenbeckia Kunth., Glycosmis Corrêa, Merrillia Swingle, Naringi Adans., Tetradium Lour., Toddalia Juss. ir Zanthoxylum L. dalys.

3.3. Aegle Corrêa, Aeglopsis Swingle, Afraegle Engl., Atalantia Corrêa, Balsamocitrus Stapf, Burkillanthus Swingle, Calodendrum Thunb., Choisya Kunth, Clausena Burm. f., Limonia L., Microcitrus Swingle., Murraya J. Koenig ex L., Pamburus Swingle, Severinia Ten., Swinglea Merr., Triphasia Lour. ir Vepris Comm. augalų dalys, išskyrus vaisius, bet įskaitant sėklas.

3.4. Šių augalų vaisiai:

3.4.1. Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., Microcitrus Swingle, Naringi Adans., Swinglea Merr. ir jų hibridai, Momordica L., Solanum lycopersicum L. ir Solanum melongena L.;

3.4.2. Annona L., Cydonia Mill., Diospyros L., Malus Mill., Mangifera L., Passiflora L., Prunus L., Psidium L., Pyrus L., Ribes L., Syzygium Gaertn. ir Vaccinium L., kilusių iš ne Europos šalių;

3.4.3. Punica granatum L., kilę iš Afrikos žemyno šalių, Žaliojo Kyšulio Respublikos, Šventosios Elenos Salos, Madagaskaro, Reunjono, Mauricijaus ir Izraelio;

3.4.4. Capsicum L.

3.5. Solanum tuberosum L. stiebagumbiai.

3.6. Šių medžių nuimta žievė:

3.6.1. spygliuočių (Coniferales), kilusių iš ne Europos šalių;

3.6.2. Acer saccharum Marsh, Populus L. ir Quercus L., išskyrus Quercus suber L;

3.6.3. Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. ir Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., kilusių iš Kanados, Kinijos, Korėjos Liaudies Demokratinės Respublikos, Japonijos, Mongolijos, Korėjos Respublikos, Rusijos, Taivano ir JAV;

3.6.4. Betula L., kilusių iš Kanados ir JAV.

3.7. Mediena, jei ji:

3.7.1. visa arba jos dalis gauta iš vienos iš toliau nurodytų genčių arba rūšių, kaip apibrėžiama toliau tekste, išskyrus IV priedo 5-3 punkte apibrėžtą pakavimo medžiagą iš medienos:

3.7.1.1. Quercus L., įskaitant medieną, kuri nebėra apvalios natūralios rąsto formos, kilusią iš JAV, išskyrus medieną, kuri atitinka toliau nurodytą KN kodo 4416 00 00 aprašymą ir jei dokumentais įrodoma, kad mediena buvo pagaminta termiškai apdorojant taip, kad temperatūra 20 minučių siektų ne mažiau kaip 176 °C;

3.7.1.2. Platanus L., įskaitant medieną, kuri nebėra apvalios natūralios formos, kilusią iš Armėnijos, Šveicarijos ir JAV;

3.7.1.3. Populus L., įskaitant medieną, kuri nebėra apvalios natūralios formos, kilusią iš Amerikos žemyno šalių;

3.7.1.4. Acer saccharum Marsh., įskaitant medieną, kuri nebėra apvalios natūralios formos, kilusią iš JAV ir Kanados;

3.7.1.5. spygliuočiai (Coniferales), įskaitant medieną, kuri nebėra apvalios natūralios formos, kilę iš ne Europos šalių, Kazachstano, Rusijos ir Turkijos;

3.7.1.6. Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. ir Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., įskaitant medieną, kuri nebėra apvalios natūralios rąsto formos, kilusią iš Kanados, Kinijos, Korėjos Liaudies Demokratinės Respublikos, Japonijos, Mongolijos, Korėjos Respublikos, Rusijos, Taivano ir JAV;

3.7.1.7. Betula L., įskaitant medieną, kuri nebėra apvalios natūralios rąsto formos, kilusią iš Kanados ir JAV;

3.7.1.8. Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. ir Sorbus L., įskaitant medieną, kuri nebėra natūralios rąsto formos, išskyrus pjuvenas ar drožles, kilusią iš Kanados ir JAV.

3.7.2 atitinka vieną iš šių Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 I priedo 2 dalyje nustatytų apibūdinimų:

KN kodas

Apibūdinimas

4401 11 00

Spygliuočių malkinė mediena, turinti rąstgalių, pliauskų, šakų, žabų kūlelių ar panašų pavidalą.

44 01 12 00

Ne spygliuočių malkinė mediena, turinti rąstgalių, pliauskų, šakų, žabų kūlelių ir panašų pavidalą.

4401 21 00

Spygliuočių medienos skiedros arba drožlės.

4401 22 00

Ne spygliuočių medienos skiedros arba drožlės.

4401 40 10

Pjuvenos, neaglomeruotos.

4401 40 90

Medienos atliekos ir gabaliukai (išskyrus pjuvenas), neglomeruotos.

ex 4403 11 00

Spygliuočių žaliavinė mediena, nuo kurios nenuskusta žievė ar brazdas, ar kuri grubiai aptašyta suformuojant kvadrato skerspjūvį arba neaptašyta, apdorota dažais, beicu, kreozotu arba kitais konservantais.

ex 4403 12 00

Ne spygliuočių žaliavinė mediena, nuo kurios nenuskusta žievė ar brazdas, kuri grubiai aptašyta suformuojant kvadrato skerspjūvį arba neaptašyta, apdorota dažais, beicu, kreozotu arba kitais konservantais.

ex 4403 21

Pušies (Pinus spp.) žaliavinė spygliuočių mediena, nuo kurios nenuskusta žievė ar brazdas, kuri grubiai aptašyta suformuojant kvadrato skerspjūvį, kurios kirtimo skersmuo lygus arba didesnis negu 15 cm ir kuri nėra apdorota dažais, beicu, kreozotu arba kitais konservantais.

ex 4403 22 00

Pušies (Pinus spp.) žaliavinė spygliuočių mediena, nuo kurios nenuskusta žievė ar brazdas, kuri grubiai aptašyta suformuojant kvadrato skerspjūvį, kurios kirtimo skersmuo mažesnis negu 15 cm ir kuri nėra apdorota dažais, beicu, kreozotu arba kitais konservantais.

ex 4403 23

Kėnio (Abies spp.) ir eglės (Picea spp.) žaliavinė spygliuočių mediena, nuo kurios nenuskusta žievė ar brazdas, kuri grubiai aptašyta suformuojant kvadrato skerspjūvį, kurios kirtimo skersmuo lygus arba didesnis negu 15 cm ir kuri nėra apdorota dažais, beicu, kreozotu arba kitais konservantais.

ex 4403 24 00

Kėnio (Abies spp.) ir eglės (Picea spp.) žaliavinė spygliuočių mediena, nuo kurios nenuskusta žievė ar brazdas, kuri grubiai aptašyta suformuojant kvadrato skerspjūvį, kurios kirtimo skersmuo mažesnis negu 15 cm ir kuri nėra apdorota dažais, beicu, kreozotu arba kitais konservantais.

ex 4403 25

Kitų, negu pušies (Pinus spp.), kėnio (Abies spp.) ir eglės (Picea spp.), spygliuočių žaliavinė spygliuočių mediena, nuo kurios nenuskusta žievė ar brazdas, kuri grubiai aptašyta suformuojant kvadrato skerspjūvį, kurios kirtimo skersmuo lygus arba didesnis negu 15 cm ir kuri nėra apdorota dažais, beicu, kreozotu arba kitais konservantais.

ex 4403 26 00

Kitų, negu pušies (Pinus spp.), kėnio (Abies spp.) ir eglės (Picea spp.), spygliuočių žaliavinė spygliuočių mediena, nuo kurios nenuskusta žievė ar brazdas, kuri grubiai aptašyta suformuojant kvadrato skerspjūvį, kurios kirtimo skersmuo mažesnis negu 15 cm ir kuri nėra apdorota dažais, beicu, kreozotu arba kitais konservantais.

4403 91 00

Žaliavinė ąžuolo mediena (Quercus spp.), nuo kurios nuskusta arba nenuskusta žievė ar brazdas, kuri grubiai aptašyta suformuojant kvadrato skerspjūvį, kuri nėra apdorota dažais, beicu, kreozotu arba kitais konservantais.

4403 95

Beržo (Betula spp.) žaliavinė mediena, nuo kurios nuskusta arba nenuskusta žievė ar brazdas, kuri grubiai aptašyta suformuojant kvadrato skerspjūvį, kurios kirtimo skersmuo lygus arba didesnis negu 15 cm ir kuri nėra apdorota dažais, beicu, kreozotu arba kitais konservantais.

4403 96 00

Beržo (Betula spp.) žaliavinė mediena, nuo kurios nuskusta arba nenuskusta žievė ar brazdas, kuri grubiai aptašyta suformuojant kvadrato skerspjūvį, kurios kirtimo skersmuo mažesnis negu 15 cm ir kuri nėra apdorota dažais, beicu, kreozotu arba kitais konservantais.

4403 97 00

Tuopos arba drebulės (Populus spp.) žaliavinė mediena, nuo kurios nuskusta arba nenuskusta žievė ir brazdas, kuri grubiai aptašyta suformuojant kvadrato skerspjūvį, kuri nėra apdorota dažais, beicu, kreozotu arba kitais konservantais

ex 4403 99 00

Ne spygliuočių mediena (išskyrus atogrąžų medieną, ąžuolo (Quercus spp.), buko (Fagus spp.), beržo (Betula L.), tuopos ir drebulės (Populus spp.) arba eukalipto (Eucalyptus spp.)), nuo kurios nuskusta arba nenuskusta žievė ar brazdas, ar kuri grubiai aptašyta suformuojant kvadrato skerspjūvį arba neaptašyta, kuri nėra apdorota dažais, beicu, kreozotu arba kitais konservantais.

ex 4404

Perskelti mediniai poliai; medinės kartys, kuolai, stulpeliai ir mietai, nusmailintu galu, bet neperpjauti išilgai.

4406

Mediniai geležinkelio arba tramvajų bėgių pabėgiai.

ex 4407

Spygliuočių mediena, kurios storis didesnis kaip 6 mm, išilgai perpjauta arba perskelta, nudrožta arba be žievės, obliuota arba neobliuota, šlifuota arba nešlifuota, sujungta arba nesujungta galais.

4407 91

Ąžuolo mediena (Quercus spp.), kurios storis didesnis kaip 6 mm, išilgai perpjauta arba perskelta, nudrožta arba be žievės, obliuota arba neobliuota, šlifuota arba nešlifuota, sujungta arba nesujungta galais.

ex 4407 93

Acer saccharum  mediena, kurios storis didesnis kaip 6 mm, išilgai perpjauta arba perskelta, nudrožta arba be žievės, obliuota arba neobliuota, šlifuota arba nešlifuota, sujungta arba nesujungta galais.

4407 94

Vyšnios (Prunus spp.) mediena, kurios storis didesnis kaip 6 mm, išilgai perpjauta arba perskelta, nudrožta arba be žievės, obliuota arba neobliuota, šlifuota arba nešlifuota, sujungta arba nesujungta galais.

4407 95

Uosio (Fraxinus spp.) mediena, kurios storis didesnis kaip 6 mm, išilgai perpjauta arba perskelta, nudrožta arba be žievės, obliuota arba neobliuota, šlifuota arba nešlifuota, sujungta arba nesujungta galais.

4407 96

Beržo (Betula spp.) mediena, kurios storis didesnis kaip 6 mm, išilgai perpjauta arba perskelta, nudrožta arba be žievės, obliuota arba neobliuota, šlifuota arba nešlifuota, sujungta arba nesujungta galais.

4407 97

Tuopos ir drebulės (Populus spp.) mediena, kurios storis didesnis kaip 6 mm, išilgai perpjauta arba perskelta, nudrožta arba be žievės, obliuota arba neobliuota, šlifuota arba nešlifuota, sujungta arba nesujungta galais.

ex 4407 99

Ne spygliuočių mediena (išskyrus atogrąžų medieną, ąžuolo (Quercus spp.), buko (Fagus spp.), klevo (Acer spp.), vyšnios (Prunus spp.), uosio (Fraxinus spp.), beržo (Betula spp.) ar tuopos ir drebulės (Populus spp.)), kurios storis didesnis kaip 6 mm, išilgai perpjauta arba perskelta, nudrožta arba be žievės, obliuota arba neobliuota, šlifuota arba nešlifuota, sujungta arba nesujungta galais.

4408 10

Vienasluoksnės spygliuočių faneros lakštai (įskaitant išpjautus drožiant sluoksniuotąją medieną), skirti klijuotinei fanerai arba panašiai sluoksniuotajai medienai gaminti, taip pat kita mediena, kurios storis ne didesnis kaip 6 mm, išilgai perpjauta, nudrožta arba be žievės, obliuota arba neobliuota, šlifuota arba nešlifuota, sujungta arba nesujungta galais.

4416 00 00

Medinės statinės, statinaitės, kubilai, puskubiliai ir kiti kubilų gaminiai bei jų dalys, įskaitant statinių šulus.

9406 10 00

Mediniai surenkamieji statiniai.

 

3.7.3.

ex 4407 93

Acer saccharum Marsh mediena, kurios storis didesnis kaip 6 mm, išilgai perpjauta arba perskelta, nudrožta arba be žievės, obliuota arba neobliuota, šlifuota arba nešlifuota, ar sujungta arba nesujungta galais.

4407 95

Uosio (Fraxinus spp.) mediena, kurios storis didesnis kaip 6 mm, išilgai perpjauta arba perskelta, nudrožta arba be žievės, obliuota arba neobliuota, šlifuota arba nešlifuota, sujungta arba nesujungta galais.

ex 4407 99

Ne spygliuočių mediena (išskyrus atogrąžų medieną, ąžuolo (Quercus spp.), buko (Fagus spp.), klevo (Acer spp.), vyšnios (Prunus spp.), uosio (Fraxinus spp.), beržo (Betula spp.) ar tuopos ir drebulės (Populus spp.)), kurios storis didesnis kaip 6 mm, išilgai perpjauta arba perskelta, nudrožta arba be žievės, obliuota arba neobliuota, šlifuota arba nešlifuota, sujungta arba nesujungta galais.

 

3.8. Dirvožemis ir auginimo substratas:

3.8.1. kurį visą arba kurio dalį sudaro dirvožemis arba kietos organinės medžiagos, tokios kaip augalų dalys, humusas, įskaitas durpes arba žievę, išskyrus tą, kurį sudaro tik durpės;

3.8.2. pridėtas prie augalų arba su jais susijęs ir visiškai arba iš dalies sudarytas iš 3.8.1 punkte nurodytos medžiagos, arba iš durpių ar kokios nors kitokios kietos neorganinės medžiagos, skirtos palaikyti augalų gyvybingumą, kilusių iš:

3.8.2.1. Turkijos;

3.8.2.2. Baltarusijos, Gruzijos, Moldovos, Rusijos, Ukrainos;

3.8.2.3. ir iš ne Europos šalių, išskyrus Alžyrą, Egiptą, Izraelį, Libiją, Maroką ir Tunisą.

3.9. Triticum, Secale ir X Triticosecale genčių grūdai, kilę iš Afganistano, Indijos, Irano, Irako, Meksikos, Nepalo, Pakistano, Pietų Afrikos ir JAV.

 

 

4. augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai, galintys būti svarbių kenksmingų organizmų platintojais tam tikrose saugomose zonose

 

Nepažeidžiant 3 punkto „Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai, potencialūs visai Europos Sąjungai ir Lietuvos Respublikai svarbių kenksmingų organizmų platintojai“ nuostatų:

4.1. Beta vulgaris L. augalai, skirti pramoniniam perdirbimui.

4.2. Dirvožemis nuo runkelių ir nesterilizuotos runkelių (Beta vulgaris L.) atliekos.

4.3. Gyvybingos žiedadulkės, skirtos apdulkinti Amelancher Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. ir Sorbus L.

4.4. Amelancher Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh. Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. ir Sorbus L. augalų dalys, išskyrus vaisius ir sėklas.

4.5. Castanea Mill., Dolichos Jacq., Mangifera spp., Beta vulgaris L. ir Phaseolus vulgaris L. sėklos.

4.6. Sėklos ir vaisiai (dėžutės) Gossypium spp. ir nevalyta medvilnė.

4.7. Vitis L. vaisiai.

4.8. Mediena, jei ji:

4.8.1. visa arba jos dalis gauta iš spygliuočių (Coniferales), išskyrus medieną be žievės, kilusią iš Europos trečiųjų šalių ir Castanea Mill., išskyrus medieną be žievės, ir

4.8.2. atitinka vieną iš šių Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87  I priedo 2 dalyje nustatytų apibūdinimų:

KN kodas

Apibūdinimas

4401 11 00

Spygliuočių malkinė mediena, turinti rąstgalių, pliauskų, šakų, žabų kūlelių ar panašų pavidalą.

4401 12 00

Ne spygliuočių malkinė mediena, turinti rąstgalių, pliauskų, šakų, žabų kūlelių ar panašų pavidalą.

4401 21 00

Spygliuočių medienos skiedros arba drožlės.

4401 22 00

Ne spygliuočių medienos skiedros arba drožlės.

4401 40 90

Medienos atliekos ir gabaliukai (išskyrus pjuvenas), neaglomeruotos.

ex 4403 11 00

Spygliuočių žaliavinė mediena, nuo kurios nenuskusta žievė ar brazdas, ar kuri grubiai aptašyta suformuojant kvadrato skerspjūvį, apdorota dažais, beicu, kreozotu arba kitais konservantais.

ex 4403 12 00

Ne spygliuočių žaliavinė mediena, nuo kurios nenuskusta žievė ar brazdas, kuri grubiai aptašyta suformuojant kvadrato skerspjūvį, apdorota dažais, beicu, kreozotu arba kitais konservantais.

ex 4403 21

Pušies (Pinus spp.) žaliavinė spygliuočių mediena, nuo kurios nenuskusta žievė ar brazdas, ar kuri grubiai aptašyta suformuojant kvadrato skerspjūvį, kurios kirtimo skersmuo lygus arba didesnis negu 15 cm ir kuri nėra apdorota dažais, beicu, kreozotu arba kitais konservantais.

ex 4403 22 00

Pušies (Pinus spp.) žaliavinė spygliuočių mediena, nuo kurios nenuskusta žievė ar brazdas, kuri grubiai aptašyta suformuojant kvadrato skerspjūvį, kurios kirtimo skersmuo mažesnis negu 15 cm ir kuri nėra apdorota dažais, beicu, kreozotu arba kitais konservantais.

ex 4403 23

Kėnio (Abies spp.) ir eglės (Picea spp.) žaliavinė spygliuočių mediena, nuo kurios nenuskusta žievė ar brazdas, kuri grubiai aptašyta suformuojant kvadrato skerspjūvį, kurios kirtimo skersmuo lygus arba didesnis negu 15 cm ir kuri nėra apdorota dažais, beicu, kreozotu arba kitais konservantais.

ex 4403 24 00

Kėnio (Abies spp.) ir eglės (Picea spp.) žaliavinė spygliuočių mediena, nuo kurios nenuskusta žievė ar brazdas, kuri grubiai aptašyta suformuojant kvadrato skerspjūvį arba neaptašyta, kurios kirtimo skersmuo mažesnis negu 15 cm ir kuri nėra apdorota dažais, beicu, kreozotu arba kitais konservantais.

ex 4403 25

Kitų, negu pušies (Pinus spp.), kėnio (Abies spp.) ir eglės (Picea spp.), spygliuočių žaliavinė spygliuočių mediena, nuo kurios nenuskusta žievė ar brazdas, kuri grubiai aptašyta suformuojant kvadrato skerspjūvį, kurios kirtimo skersmuo lygus arba didesnis negu 15 cm ir kuri nėra apdorota dažais, beicu, kreozotu arba kitais konservantais.

ex 4403 26 00

Kitų, negu pušies (Pinus spp.), kėnio (Abies spp.) ir eglės (Picea spp.), spygliuočių žaliavinė spygliuočių mediena, nuo kurios nenuskusta žievė ar brazdas, kuri grubiai aptašyta suformuojant kvadrato skerspjūvį, kurios kirtimo skersmuo mažesnis negu 15 cm ir kuri nėra apdorota dažais, beicu, kreozotu arba kitais konservantais.

ex 4403 99 00

Ne spygliuočių mediena (išskyrus atogrąžų medieną, ąžuolo (Quercus spp.), buko (Fagus spp.), beržo (Betula L.), tuopos ir drebulės (Populus spp.) arba eukalipto (Eucalyptus spp.)), nuo kurios nuskusta arba nenuskusta žievė ar brazdas, ar kuri grubiai aptašyta suformuojant kvadrato skerspjūvį, kuri nėra apdorota dažais, beicu, kreozotu arba kitais konservantais.

ex 4404

Perskelti mediniai poliai; medinės kartys, kuolai ir mietai, nusmailintu galu, bet neperpjauti išilgai.

4406

Mediniai geležinkelio arba tramvajų bėgių pabėgiai.

ex 4407

Spygliuočių mediena, kurios storis didesnis kaip 6 mm, išilgai perpjauta arba perskelta, nudrožta arba be žievės, obliuota arba neobliuota, šlifuota arba nešlifuota, sujungta arba nesujungta galais.

ex 4407 99

Ne spygliuočių mediena (išskyrus atogrąžų medieną, ąžuolo (Quercus spp.), buko (Fagus spp.), klevo (Acer spp.), vyšnios (Prunus spp.), uosio (Fraxinus spp.), beržo (Betula spp.) ar tuopos ir drebulės (Populus spp.)), kurios storis didesnis kaip 6 mm, išilgai perpjauta arba perskelta, nudrožta arba be žievės, obliuota arba neobliuota, šlifuota arba nešlifuota, sujungta arba nesujungta galais.

4415

Medinės dėžės, dėžutės, rėminė tara, būgnai ir panaši tara; mediniai kabelių būgnai; padėklai, dėžiniai padėklai ir kiti mediniai krovimo skydai; mediniai padėklų apvadai.

9406 10 00

Mediniai surenkamieji statiniai.

 

4.9. Eucalyptus l’Hérit augalų dalys.

4.10. Nulupta spygliuočių (Coniferales), kilusių iš Europos trečiųjų šalių, žievė.

 

______________________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-854, 2017-12-29, paskelbta TAR 2017-12-29, i. k. 2017-21677

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2003 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 3D-264

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2017 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 3D-854  

redakcija)

 

 

AUGALŲ IR AUGALINIŲ PRODUKTŲ, KURIEMS GALI BŪTI TAIKOMOS SPECIALIOSIOS PRIEMONĖS, SĄRAŠAS

 

 

1. Javai ir jų derivatai.

2. Džiovinti ankštiniai augalai.

3. Manijokos gumbai ir jų derivatai.

4. Aliejinių daržovių gamybos liekanos.

 

______________________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-854, 2017-12-29, paskelbta TAR 2017-12-29, i. k. 2017-21677

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-299, 2004-05-07, Žin., 2004, Nr. 82-2949 (2004-05-20), i. k. 1042330ISAK003D-299

Dėl žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 3D-264 "Dėl kenksmingų organizmų, augalų, augalinių produktų ir kitų objektų sąrašų patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-325, 2004-05-28, Žin., 2004, Nr. 88-3245 (2004-06-03), i. k. 1042330ISAK003D-325

Dėl žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 3D-264 "Dėl kenksmingų organizmų, augalų, augalinių produktų ir kitų objektų sąrašų patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-100, 2005-02-24, Žin., 2005, Nr. 28-901 (2005-02-26), i. k. 1052330ISAK003D-100

Dėl žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 3D-264 "Dėl kenksmingų organizmų, augalų, augalinių produktų ir kitų objektų sąrašų patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-179, 2005-03-30, Žin., 2005, Nr. 45-1479 (2005-04-07), i. k. 1052330ISAK003D-179

Dėl žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 3D-264 "Dėl kenksmingų organizmų, augalų, augalinių produktų ir kitų objektų sąrašų patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-58, 2006-02-27, Žin., 2006, Nr. 27-915 (2006-03-04), i. k. 1062330ISAK0003D-58

Dėl žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 3D-264 "Dėl kenksmingų organizmų, augalų, augalinių produktų ir kitų objektų sąrašų patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-50, 2006-02-08, Žin., 2006, Nr. 22-723 (2006-02-21), i. k. 1062330ISAK0003D-50

Dėl žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 3D-264 "Dėl kenksmingų organizmų, augalų, augalinių produktų ir kitų objektų sąrašų patvirtinimo" pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-165, 2006-04-25, Žin., 2006, Nr. 49-1777 (2006-05-04), i. k. 1062330ISAK003D-165

Dėl žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 3D-264 "Dėl kenksmingų organizmų, augalų, augalinių produktų ir kitų objektų sąrašų patvirtinimo" pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-435, 2007-10-01, Žin., 2007, Nr. 104-4256 (2007-10-06), i. k. 1072330ISAK003D-435

Dėl žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 3D-264 "Dėl kenksmingų organizmų, augalų, augalinių produktų ir kitų objektų sąrašų patvirtinimo" pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-287, 2008-05-20, Žin., 2008, Nr. 61-2321 (2008-05-29), i. k. 1082330ISAK003D-287

Dėl žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 3D-264 "Dėl kenksmingų organizmų, augalų, augalinių produktų ir kitų objektų sąrašų patvirtinimo" pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-430, 2008-07-31, Žin., 2008, Nr. 90-3613 (2008-08-07), i. k. 1082330ISAK003D-430

Dėl žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 3D-264 "Dėl kenksmingų organizmų, augalų, augalinių produktų ir kitų objektų sąrašų patvirtinimo" pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-709, 2008-12-24, Žin., 2008, Nr. 150-6115 (2008-12-31), i. k. 1082330ISAK003D-709

Dėl žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 3D-264 "Dėl kenksmingų organizmų, augalų, augalinių produktų ir kitų objektų sąrašų patvirtinimo" pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-190, 2009-03-20, Žin., 2009, Nr. 34-1319 (2009-03-28), i. k. 1092330ISAK003D-190

Dėl žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 3D-264 "Dėl kenksmingų organizmų, augalų, augalinių produktų ir kitų objektų sąrašų patvirtinimo" pakeitimo

 

13.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-899, 2009-11-24, Žin., 2009, Nr. 140-6172 (2009-11-26), i. k. 1092330ISAK003D-899

Dėl žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 3D-264 "Dėl kenksmingųjų organizmų, augalų, augalinių produktų ir kitų objektų sąrašų patvirtinimo" pakeitimo

 

14.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-100, 2010-02-09, Žin., 2010, Nr. 20-951 (2010-02-18), i. k. 1102330ISAK003D-100

Dėl žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 3D-264 "Dėl kenksmingųjų organizmų, augalų, augalinių produktų ir kitų objektų sąrašų patvirtinimo" pakeitimo

 

15.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-277, 2014-05-15, paskelbta TAR 2014-05-15, i. k. 2014-05433

Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 3D-264 „Dėl Kenksmingųjų organizmų, augalų, augalinių produktų ir kitų objektų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo

 

16.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-818, 2014-11-04, paskelbta TAR 2014-11-06, i. k. 2014-16088

Dėl žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 3D-264 „Dėl kenksmingųjų organizmų, augalų, augalinių produktų ir kitų objektų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo

 

17.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-73, 2016-02-18, paskelbta TAR 2016-02-18, i. k. 2016-03080

Dėl žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 3D-264 „Dėl kenksmingųjų organizmų, augalų, augalinių produktų ir kitų objektų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo

 

18.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-854, 2017-12-29, paskelbta TAR 2017-12-29, i. k. 2017-21677

Dėl žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 3D-264 „Dėl kenksmingųjų organizmų, augalų, augalinių produktų ir kitų objektų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo

 

19.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-65, 2018-02-05, paskelbta TAR 2018-02-05, i. k. 2018-01797

Dėl žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 3D-264 „Dėl kenksmingųjų organizmų, augalų, augalinių produktų ir kitų objektų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo