Suvestinė redakcija nuo 2016-03-01 iki 2017-11-20

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 81-4239, i. k. 1121100NUTA00000827

 

Nauja redakcija nuo 2015-12-11:

Nr. 1267, 2015-12-09, paskelbta TAR 2015-12-10, i. k. 2015-19639

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO ENERGIJAI GAMINTI SKATINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2012 m. liepos 4 d. Nr. 827

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 3 straipsnio 4 dalimi ir 20 straipsnio 14 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo energijai gaminti skatinimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

ENERGETIKOS MINISTRAS                                                         ARVYDAS SEKMOKAS

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2012 m. liepos 4 d. nutarimu Nr. 827

 

ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO ENERGIJAI GAMINTI SKATINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

IBENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo energijai gaminti skatinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo Lietuvos Respublikoje energijai gaminti paramos schemą sudarančių skatinimo priemonių taikymo bendruosius kriterijus, reikalavimus, tvarką ir sąlygas.

2. Aprašu privalomai vadovaujamasi taikant jame nurodytas atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo energijai gaminti skatinimo priemones, kiek to nereglamentuoja Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1267, 2015-12-09, paskelbta TAR 2015-12-10, i. k. 2015-19639

 

3. Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos elektros energetikos ir Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatyme.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1267, 2015-12-09, paskelbta TAR 2015-12-10, i. k. 2015-19639

 

IIATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO SKATINIMO BENDRIEJI KRITERIJAI

 

4. Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme ir Apraše nustatyta tvarka ir sąlygomis skatinamas atsinaujinančių energijos išteklių naudojimas:

4.1. elektros energijai gaminti – elektrinėse, kuriose naudojama vėjo energija, saulės energija, hidroenergija, geoterminė energija, biomasė ir (ar) jos produktai, taip pat kiti atsinaujinantys neiškastiniai energijos ištekliai, nurodyti Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme;

4.2. elektros energijai gaminti – elektrinėse, kuriose naudojami ir Aprašo 4.1 punkte nurodyti atsinaujinantys energijos ištekliai, išskyrus Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme nustatytus atvejus ir tuos atvejus, kai elektrinėje naudojamas iškastinis kuras, kiek tai būtina elektrinės veiklos ir (ar) elektros energijos gamybos technologiniam procesui užtikrinti; šiuo atveju skatinimo priemonės taikomos tiek, kiek elektros energijai gaminti naudojami atsinaujinantys energijos ištekliai, įvertinus elektrinės kuro balansą, o elektrinių įrengtoji galia suprantama kaip elektros energijos gamybos įrenginių, pritaikytų naudoti atsinaujinančius energijos išteklius, suminė įrengtoji galia, nebent Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme ir (ar) Apraše būtų nurodyta kitaip;

4.3. šilumos ir vėsumos energijai gaminti – šilumos ir vėsumos gamybos įrenginiuose, kuriuose naudojami Aprašo 4.1 punkte nurodyti atsinaujinantys energijos ištekliai, taip pat teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis naudojant šilumos siurblius;

4.4. dujoms gaminti – biodujų gamybos įrenginiuose.

5. Skatinimo priemonės, kurių taikymas nereglamentuojamas Apraše, taikomos Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme nustatyta tvarka ir sąlygomis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1267, 2015-12-09, paskelbta TAR 2015-12-10, i. k. 2015-19639

 

IIIELEKTROS ENERGIJOS FIKSUOTŲ TARIFŲ TAIKYMAS

 

6. Elektros energijos gamintojams, naudojantiems atsinaujinančius energijos išteklius, Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme ir Apraše nustatyta tvarka ir sąlygomis taikomi šie fiksuoti tarifai:

6.1. fiksuotas tarifas, nustatomas atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo elektros energijai gaminti skatinimo kvotų paskirstymo aukcioną laimėjusiam elektros energijos gamintojui ar gamintojams;

6.2. fiksuotas tarifas ar jo didžiausias galimas dydis, kurį elektros energijos gamintojui ar gamintojų grupei nustato Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisija).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1267, 2015-12-09, paskelbta TAR 2015-12-10, i. k. 2015-19639

 

7. Fiksuotas tarifas, nurodytas Aprašo 6.1 punkte, taikomas elektros energijos gamintojams, kuriems atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo elektros energijai gaminti skatinimo kvotos paskirstomos ir fiksuoti tarifai nustatomi aukciono būdu Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme ir jo įgyvendinamuosiuose teisės aktuose nustatyta tvarka ir sąlygomis. Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionai organizuojami Komisijos nustatyta tvarka. Aprašo 8 punkte nurodytiems elektros energijos gamintojams skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų tvarka netaikoma.

8. Komisijos nustatytas fiksuotas tarifas, nurodytas Aprašo 6.2 punkte, taikomas šiems elektros energijos gamintojams:

8.1. elektros energijos gamintojams, kuriems leidimas gaminti elektros energiją išduotas ne vėliau kaip 2011 m. gegužės 23 d., taikomi Komisijos nustatyti fiksuoto tarifo didžiausi galimi dydžiai, kurie galiojo Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo įsigaliojimo metais;

8.2. elektros energijos gamintojams, kuriems leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus išduotas nuo 2011 m. gegužės 24 d., kai elektrinių planuojama įrengtoji galia – ne didesnė kaip 30 kW, taikomi:

8.2.1. Komisijos nustatytas fiksuotas tarifas, galiojantis leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus išdavimo dieną, kai leidimas gaminti elektros energiją išduotas iki 2013 m. sausio 31 d.;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1267, 2015-12-09, paskelbta TAR 2015-12-10, i. k. 2015-19639

 

8.2.2. Komisijos nustatyti fiksuoto tarifo didžiausi galimi dydžiai, galiojantys leidimo gaminti elektros energiją išdavimo dieną, kai leidimas gaminti elektros energiją išduotas po 2013 m. sausio 31 d.;

8.3. elektros energijos gamintojams, kuriems leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus statant vėjo elektrines išduotas konkurso būdu ne vėliau kaip 2011 m. gegužės 23 d., taikomi Komisijos nustatyti fiksuoto tarifo didžiausi galimi dydžiai, kurie galiojo Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo įsigaliojimo metais;

8.4. elektros energijos gamintojams, kuriems leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus išduotas ne vėliau kaip 2011 m. gegužės 23 d., kai elektrinių įrengtoji ar planuojama įrengtoji galia – ne didesnė kaip 250 kW, taikomi:

8.4.1. Komisijos nustatyti fiksuoto tarifo didžiausi galimi dydžiai, kurie galiojo Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo įsigaliojimo metais, išskyrus elektros energijos gamintojus saulės šviesos energijos elektrinėse, kuriems leidimas gaminti elektros energiją išduotas pagal prašymą išduoti leidimą gaminti elektros energiją, pateiktą po 2013 m. liepos 1 d.;

8.4.2. Komisijos nustatyti fiksuoto tarifo didžiausi galimi dydžiai, galiojantys leidimo gaminti elektros energiją išdavimo dieną, kai leidimas gaminti elektros energiją saulės šviesos energijos elektrinėje išduotas pagal prašymą išduoti leidimą gaminti elektros energiją, pateiktą po 2013 m. liepos 1 d.;

8.5. elektros energijos gamintojams, kuriems leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus išduotas ne vėliau kaip 2011 m. gegužės 23 d. ir nebuvo taikoma Aprašo 8.3 punkte nurodyta konkurso tvarka, kai saulės energiją, hidroenergiją, geoterminę energiją, biomasę ir (ar) jos produktus naudojančių elektrinių planuojama įrengtoji galia – didesnė kaip 250 kW, taikomi:

8.5.1. Komisijos nustatyti fiksuoto tarifo didžiausi galimi dydžiai, kurie galiojo Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo įsigaliojimo metais, išskyrus elektros energijos gamintojus saulės šviesos energijos elektrinėse, kuriems leidimas gaminti elektros energiją išduotas pagal prašymą išduoti leidimą gaminti elektros energiją, pateiktą po 2013 m. liepos 1 d.;

8.5.2. Komisijos nustatyti fiksuoto tarifo didžiausi galimi dydžiai, galiojantys leidimo gaminti elektros energiją išdavimo dieną, kai leidimas gaminti elektros energiją saulės šviesos energijos elektrinėje išduotas pagal prašymą išduoti leidimą gaminti elektros energiją, pateiktą po 2013 m. liepos 1 d.;

8.6. elektros energijos gamintojams, kurie Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo ir Komisijos nustatyta tvarka ne vėliau kaip 2011 m. gegužės 23 d. suderino su Komisija reguliuojamos veiklos investicijų programą, kurioje numatomos investicijos į atsinaujinančius energijos išteklius naudojančios elektrinės statybą, išskyrus elektros energijos gamintojus saulės šviesos energijos elektrinėse, ir kuriems leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus statant investicijų programoje nurodytą elektrinę išduotas ne vėliau kaip 2011 m. gegužės 23 d., taikomi Komisijos nustatyti fiksuoto tarifo didžiausi galimi dydžiai, kurie galiojo Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo įsigaliojimo metais;

8.7. elektros energijos gamintojams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka apie numatomą elektrinių plėtojimą informavusiems elektros tinklų operatorių, kai elektrinių planuojama įrengtoji galia – ne didesnė kaip 10 kW, taikomas Komisijos nustatytas fiksuotas tarifas, galiojantis perteklinės elektros energijos patiekimo į elektros tinklus dieną.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1267, 2015-12-09, paskelbta TAR 2015-12-10, i. k. 2015-19639

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 922, 2013-10-14, Žin., 2013, Nr. 109-5380 (2013-10-17), i. k. 1131100NUTA00000922

 

9. Iš Aprašo 8.7 punkte nurodytų elektros energijos gamintojų pagaminta perteklinė elektros energija privalomai superkama Aprašo V skyriuje nurodyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 922, 2013-10-14, Žin., 2013, Nr. 109-5380 (2013-10-17), i. k. 1131100NUTA00000922

 

10. Aprašo 8 punkte nurodytiems elektros energijos gamintojams, kuriems iki Aprašo įsigaliojimo nebuvo išduotas leidimas gaminti elektros energiją, Komisijos nustatytas fiksuotas tarifas taikomas tik tuo atveju, kai statomos elektrinės įrengiamos ne vėliau kaip per leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus galiojimo laikotarpį, įskaitant galimus jo pratęsimus teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis, taip pat jeigu pagal Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 2, 11, 13, 14, 16, 20, 21 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo įgyvendinimo įstatymo 2 straipsnio 4 dalį pateiktas prievolių įvykdymo užtikrinimas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 922, 2013-10-14, Žin., 2013, Nr. 109-5380 (2013-10-17), i. k. 1131100NUTA00000922

Nr. 1267, 2015-12-09, paskelbta TAR 2015-12-10, i. k. 2015-19639

 

11. Elektros energijos gamintojams gali būti taikomas tik fiksuotas tarifas, nurodytas Aprašo 6.1 punkte, arba Komisijos nustatytas fiksuotas tarifas, nurodytas Aprašo 6.2 punkte. Skirtingų fiksuotų tarifų bendras ir (ar) dvigubas tų pačių fiksuotų tarifų taikymas draudžiamas.

12. Fiksuoti tarifai elektros energijos gamintojams taikomi Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme ir (ar) Apraše nustatytu skatinimo laikotarpiu, atsižvelgiant į atitinkamų skatinimo priemonių sąlygas ir jų taikymo pradžią. Elektros energijos gamintojams galioja šie skatinimo laikotarpiai:

12.1. skatinimo laikotarpis, lygus 12 metų nuo leidimo gaminti elektros energiją išdavimo dienos, – Aprašo 7, 8.2 ir 8.7 punktuose nurodytiems elektros energijos gamintojams;

12.2. skatinimo laikotarpis iki 2020 m. gruodžio 31 d. arba 12 metų skatinimo laikotarpis nuo leidimo gaminti elektros energiją išdavimo dienos, jeigu pirmasis laikotarpis trumpesnis kaip 12 metų, – Aprašo 8.1, 8.3, 8.4, 8.5 ir 8.6 punktuose nurodytiems elektros energijos gamintojams.

Punkto pakeitimai:

Nr. 922, 2013-10-14, Žin., 2013, Nr. 109-5380 (2013-10-17), i. k. 1131100NUTA00000922

 

13. Visą skatinimo laikotarpį elektros energijos gamintojams taikomi nekintantys fiksuoti tarifai, išskyrus Aprašo 8.7 punkte nurodytus elektros energijos gamintojus, kaip nurodyta Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme ir Apraše.

Punkto pakeitimai:

Nr. 922, 2013-10-14, Žin., 2013, Nr. 109-5380 (2013-10-17), i. k. 1131100NUTA00000922

 

IVELEKTROS ENERGIJOS SUPIRKIMAS IŠ ELEKTROS ENERGIJOS GAMINTOJŲ

 

14. Elektros energijos gamintojai, naudojantys atsinaujinančius energijos išteklius, visa savo eksploatuojamose elektrinėse pagaminta ir į elektros tinklus patiekta elektros energija nustatytu skatinimo laikotarpiu prekiauja tokia tvarka:

14.1. Elektros energijos gamintojų, kuriems leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus išduotas ne vėliau kaip 2011 m. gegužės 23 d., eksploatuojamose ne didesnės kaip 250 kW įrengtosios galios elektrinėse ir elektros energijos gamintojų, kuriems leidimas gaminti elektros energiją išduotas nuo 2011 m. gegužės 24 d., eksploatuojamose ne didesnės kaip 30 kW įrengtosios galios elektrinėse visą pagamintą ir į elektros tinklus patiektą elektros energiją superka Energetikos ministerijos paskirta elektros energetikos įmonė arba elektros energijos gamintojo pageidavimu privalomai superka visuomeninis tiekėjas, kurio aptarnaujamoje teritorijoje veikia gamintojas, sutarties su gamintoju pagrindu. Už superkamą elektros energiją atsiskaitoma Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje lėšų administravimo tvarkos apraše nustatyta tvarka ir sąlygomis. Elektros energija superkama atitinkamam elektros energijos gamintojui ar jų grupei taikomais Komisijos nustatytais fiksuotais tarifais. Elektros energija superkama nuo leidimo gaminti elektros energiją išdavimo dienos.

14.2. Elektros energijos gamintojai, naudojantys atsinaujinančius energijos išteklius, kurių elektros energijos gamybos įrenginiai prijungti prie perdavimo tinklų, savo eksploatuojamose elektrinėse visą pagamintą ir į elektros tinklus patiektą elektros energiją turi teisę parduoti Energetikos ministerijos paskirtai elektros energetikos įmonei. Energetikos ministerijos paskirtos elektros energetikos įmonės perkamos elektros energijos kaina turi būti ne mažesnė už einamųjų kalendorinių metų elektros energijos rinkos kainą, apskaičiuojamą Komisijos nustatyta tvarka. Elektros energijos gamintojui taikomo fiksuoto tarifo ir parduotos elektros energijos kainos skirtumas sumokamas elektros energijos gamintojui Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje lėšų administravimo tvarkos apraše nustatyta tvarka ir sąlygomis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1267, 2015-12-09, paskelbta TAR 2015-12-10, i. k. 2015-19639

Nr. 179, 2016-02-24, paskelbta TAR 2016-02-25, i. k. 2016-03740

 

14.3. Elektros energijos gamintojai, kuriems netaikoma Aprašo 14.1 ir 14.2 punktuose numatyta elektros energijos supirkimo tvarka, visą pagamintą ir į elektros tinklus patiektą elektros energiją turi teisę parduoti visuomeniniam tiekėjui, kurio aptarnaujamoje teritorijoje veikia gamintojas. Už šią elektros energiją atsiskaitoma Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje lėšų administravimo tvarkos apraše nustatyta tvarka ir sąlygomis. Elektros energija superkama atitinkamam elektros energijos gamintojui ar jų grupei taikomais Komisijos nustatytais fiksuotais tarifais. Elektros energija superkama nuo leidimo gaminti elektros energiją išdavimo dienos.

Papildyta punktu:

Nr. 1267, 2015-12-09, paskelbta TAR 2015-12-10, i. k. 2015-19639

 

15. Elektros energijos gamintojai, nurodyti Aprašo 14 punkte, nepasibaigus skatinimo laikotarpiui, turi teisę prekiauti jų eksploatuojamose elektrinėse pagaminta elektros energija ir kitais Prekybos elektros energija taisyklėse nustatytais būdais.

16. Energetikos ministerijos paskirta elektros energetikos įmonė visa iš gamintojų nupirkta elektros energija prekiauja Prekybos elektros energija taisyklėse nustatytais būdais. Elektros energijos iš atsinaujinančių energijos išteklių pirkimo ir pardavimo kainų skirtumo ir prekybos elektros energija sąnaudų kompensavimo Energetikos ministerijos paskirtai elektros energetikos įmonei tvarka ir sąlygos nustatomos Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšų administravimo tvarkos apraše.

17. Elektros energijos gamintojai, kurių eksploatuojamose elektrinėse elektros energijai gaminti naudojami atsinaujinantys energijos ištekliai, išskyrus Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme nustatytus atvejus ir tuos atvejus, kai elektrinėje naudojamas iškastinis kuras, kiek tai būtina elektrinės veiklos ir (ar) elektros energijos gamybos technologiniam procesui užtikrinti, ne vėliau kaip iki 10 kalendorinės kiekvieno mėnesio dienos parengia ir pateikia Komisijai ir viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje lėšų administratoriui informaciją apie praėjusio mėnesio elektrinės kuro balansą. Ar pateikta informacija teisinga, kontroliuoja Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos. Nustačius, kad elektros energijos gamintojas pateikė klaidingą informaciją apie praėjusio mėnesio ar ankstesnių laikotarpių elektrinės kuro balansą, viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje lėšų administratorius ar kitas suinteresuotas asmuo turi teisę reikalauti, kad elektros energijos gamintojas padengtų jų pagrįstus nuostolius, susijusius su atliktais ir (ar) negautais mokėjimais už elektros energiją, pagamintą iš atsinaujinančių energijos išteklių. Elektros energijos gamintojui, pateikusiam klaidingą informaciją apie elektrinės kuro balansą, 12 mėnesių nuo pažeidimo nustatymo dienos netaikoma Aprašo 14.2 punkte nustatyta toje elektrinėje, apie kurios kuro balansą pateikta klaidinga informacija, pagamintos elektros energijos pirkimo tvarka.

 

VPERTEKLINĖS ELEKTROS ENERGIJOS SUPIRKIMAS

 

18. Elektros energijos vartotojų elektros tinkle įrengtose elektrinėse, kuriose elektros energijai gaminti naudojami atsinaujinantys energijos ištekliai, pagaminta ir į elektros tinklus patiekta elektros energija, likusia nuo savoms ir (ar) ūkio reikmėms suvartotos elektros energijos (toliau – perteklinė elektros energija), prekiaujama Apraše nustatyta tvarka ir sąlygomis. Elektros energijos vartotojo elektros tinklu laikoma visuma vartotojo eksploatuojamų elektros įrenginių, skirtų vartoti ir (ar) gaminti elektros energijai savoms reikmėms ir prijungtų prie elektros skirstomųjų tinklų viename prijungimo taške.

19. Elektros energijos vartotojų elektros tinkle įrengtų elektrinių įrengtoji galia neturi viršyti elektros tinklų operatoriaus vartotojui suteiktos leistinosios naudoti galios. Jeigu vartotojas ketina savo elektros tinkle įrengti elektrinę, kurios įrengtoji galia didesnė už elektros tinklų operatoriaus vartotojui suteiktą leistinąją naudoti galią, vartotojas privalo teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis kreiptis į elektros tinklų operatorių su prašymu padidinti leistinąją naudoti galią. Už leistinosios naudoti galios padidinimą vartotojas sumoka elektros tinklų operatoriui teisės aktų nustatyta tvarka.

20. Pertekline elektros energija pripažįstama ne daugiau kaip 50 procentų vartotojo elektros tinkle įrengtose elektrinėse, kuriose elektros energijai gaminti naudojami atsinaujinantys energijos ištekliai, pagamintos elektros energijos per kalendorinius metus. Laikoma, kad likusi pagaminta elektros energijos dalis suvartojama vartotojo savoms ir (ar) ūkio reikmėms arba pripažįstama elektros energijos nuostoliais vartotojo elektros tinkle.

21. Perteklinę elektros energiją gali supirkti nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklą vykdantis asmuo sutarties su vartotoju pagrindu. Vartotojui nesusitarus su nepriklausomu elektros energijos tiekėju dėl elektros energijos supirkimo arba vartotojo pageidavimu elektros energiją privalomai superka visuomeninis tiekėjas, kurio aptarnaujamoje teritorijoje yra prijungti vartotojo elektros įrenginiai, sutarties su vartotoju pagrindu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 922, 2013-10-14, Žin., 2013, Nr. 109-5380 (2013-10-17), i. k. 1131100NUTA00000922

 

22. Už superkamą perteklinę elektros energiją atsiskaitoma Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje lėšų administravimo tvarkos apraše nustatyta tvarka ir sąlygomis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 922, 2013-10-14, Žin., 2013, Nr. 109-5380 (2013-10-17), i. k. 1131100NUTA00000922

 

23. Perteklinė elektros energija iš vartotojo superkama tik tuo atveju, kai prie vartotojo elektros tinkle įrengtų elektrinių teisės aktų nustatyta tvarka ir vadovaujantis elektros tinklų operatoriaus išduotomis techninėmis sąlygomis įrengiami elektros energijos apskaitos prietaisai, fiksuojantys elektrinėse pagamintos elektros energijos kiekį, o ant elektros tinklų nuosavybės ribos – apskaitos prietaisai, fiksuojantys vartotojo iš elektros tinklų suvartotos ir vartotojo į elektros tinklus patiektos elektros energijos kiekius.

24. Elektros energijos apskaitos prietaisus, skirtus pagamintai elektros energijai apskaityti, įrengia ir prižiūri elektros tinklų, prie kurių prijungti vartotojo elektros įrenginiai, operatorius. Vartotojas teisės aktų nustatyta tvarka privalo užtikrinti tinklų operatoriaus ar jo įgaliotų trečiųjų asmenų galimybę nuskaityti elektros energijos apskaitos prietaisų rodmenis. Vartotojas, kuris savo veiksmais ar neveikimu trukdo tinklų operatoriui ar jo įgaliotiems tretiesiems asmenims nuskaityti elektros energijos apskaitos prietaisų rodmenis ir per tinklų operatoriaus ar jo įgaliotų trečiųjų asmenų nurodytą laikotarpį šių trukdžių nepašalina, netenka teisės pasinaudoti Aprašo V skyriuje nurodyta perteklinės elektros energijos supirkimo skatinimo priemone, kol nebus pašalinti nurodyti trukdžiai.

 

VIELEKTRINIŲ PRIJUNGIMO PRIE ELEKTROS TINKLŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS

 

25. Atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių prijungimo prie elektros tinklų išlaidos kompensuojamos elektros energijos gamintojui šias išlaidas paskirstant elektros energijos gamintojui ir elektros tinklų operatoriui Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme nustatyta tvarka, sąlygomis ir apimtimi.

26. Elektrinių prijungimo prie elektros tinklų išlaidų kompensavimas taikomas visiems elektros energijos gamintojams, naudojantiems tik atsinaujinančius energijos išteklius, išskyrus Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme nustatytus atvejus ir tuos atvejus, kai elektrinėje naudojamas iškastinis kuras, kiek tai būtina elektrinės veiklos ir (ar) elektros energijos gamybos technologiniam procesui užtikrinti.

27. Elektros energijos gamintojams taikomos tokios atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių prijungimo prie elektros tinklų išlaidų kompensavimo sąlygos, kurios galioja leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus išdavimo elektros energijos gamintojui dieną.

28. Elektrinių, kuriose elektros energijai gaminti naudojami atsinaujinantys energijos ištekliai, prijungimo prie elektros tinklų išlaidų kompensavimas laikomas elektros tinklų operatoriaus teikiama viešuosius interesus elektros energetikos sektoriuje atitinkančia paslauga.

 

VIIELEKTROS TINKLŲ GALIOS IR PRALAIDUMO REZERVAVIMAS

 

29. Elektros tinklų operatoriai Apraše nustatyta tvarka ir sąlygomis rezervuoja jų valdomų elektros tinklų pralaidumus, kiek to reikia atsinaujinančius energijos išteklius naudojančioms elektrinėms prijungti ir jose pagamintai elektros energijai persiųsti.

30. Elektros tinklų galią ir pralaidumus, reikalingus elektros energijos gamintojų, kurie dalyvauja Komisijos organizuojamame skatinimo kvotų paskirstymo aukcione, atsinaujinančius energijos išteklius naudojančioms elektrinėms prijungti, elektros tinklų operatoriai rezervuoja atitinkamam skatinimo kvotų paskirstymo aukcionui nuo pirmojo aukciono dalyvio ketinimų protokolo pasirašymo su elektros tinklų operatoriumi dienos, atsižvelgdami į kiekvienos rūšies atsinaujinančius energijos išteklius naudojančioms elektrinėms teisės aktų nustatytas bendrąsias skatinimo kvotas ir skatinimo kvotas atitinkamame aukcionų regione. Elektros tinklų operatoriaus skatinimo kvotų paskirstymo aukcionui rezervuota elektros tinklų galia ir pralaidumai suteikiami atitinkamo aukciono laimėtojams proporcingai jiems suteiktai skatinimo kvotai:

30.1. sutapus skatinimo kvotų paskirstymo aukciono dalyvių pasiūlymams dėl pageidaujamo fiksuoto tarifo dydžio ir siūlomų įrengti elektrinių (elektrinių parkų) galių ir pripažinus šiuos aukciono dalyvius aukciono laimėtojais, kai vieno elektros energijos gamintojo prijungimas prie elektros tinklų riboja kitų gamintojų prijungimą, skatinimo kvota atitinkamame prijungimo taške, tai yra – esama rezervuota elektros tinklų galia ir pralaidumai, tokiems aukciono laimėtojams paskirstoma proporcingai jų pateiktos galios pasiūlymams;

30.2. kai išrenkamas tik vienas skatinimo kvotos paskirstymo aukciono laimėtojas ir Komisijos nustatyta tvarka nustatoma daugiau skatinimo kvotos paskirstymo aukciono laimėtojų, o vieno gamintojo elektrinių prijungimas prie elektros tinklų riboja kito gamintojo elektrinių galimą prijungimą, elektros tinklų operatorius paskirsto elektros tinklų galią ir pralaidumus tokiems aukciono laimėtojams proporcingai jų pateiktiems elektrinių (elektrinių parkų) galios pasiūlymams.

31. Neteko galios nuo 2015-12-11

Punkto naikinimas:

Nr. 1267, 2015-12-09, paskelbta TAR 2015-12-10, i. k. 2015-19639

 

32. Neteko galios nuo 2015-12-11

Punkto naikinimas:

Nr. 1267, 2015-12-09, paskelbta TAR 2015-12-10, i. k. 2015-19639

 

33. Neteko galios nuo 2015-12-11

Punkto naikinimas:

Nr. 1267, 2015-12-09, paskelbta TAR 2015-12-10, i. k. 2015-19639

 

34. Neteko galios nuo 2015-12-11

Punkto naikinimas:

Nr. 1267, 2015-12-09, paskelbta TAR 2015-12-10, i. k. 2015-19639

 

35. Neteko galios nuo 2015-12-11

Punkto naikinimas:

Nr. 1267, 2015-12-09, paskelbta TAR 2015-12-10, i. k. 2015-19639

 

36. Elektros tinklų galios ir pralaidumų rezervavimas netenka galios esant bent vienai iš šių aplinkybių, kai elektros energijos gamintojas:

36.1. pasirašęs ketinimų protokolą, nesikreipia į Komisiją su prašymu dalyvauti organizuojamame skatinimo kvotų paskirstymo aukcione per Komisijos nustatytą terminą, skirtą organizuojamo skatinimo kvotų paskirstymo aukciono dokumentams pateikti;

36.2. per 3 mėnesius nuo paskelbimo skatinimo kvotų paskirstymo aukciono laimėtoju dienos nesikreipia dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus išdavimo;

36.3. teisės aktuose ir (ar) ketinimų protokole nustatyta tvarka ir sąlygomis nesudaro su elektros tinklų operatoriumi elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų paslaugos sutarties arba ketinimų protokolas netenka galios.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1267, 2015-12-09, paskelbta TAR 2015-12-10, i. k. 2015-19639

 

37. Elektros energijos perdavimo sistemos operatorius, bendradarbiaudamas su skirstomųjų tinklų operatoriumi, savo interneto tinklalapyje skelbia ir nuolat atnaujina aktualius duomenis apie esamą laisvą elektros perdavimo tinklų galią ir pralaidumus.

38. Elektros tinklų operatorių sąnaudos, patirtos rezervuojant elektros tinklų galią ir pralaidumus atsinaujinančius energijos išteklius naudojančioms elektrinėms prijungti, laikomos papildomomis elektros tinklų operatoriaus sąnaudomis, susijusiomis su atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo plėtra, jas tvirtina Komisija teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis.

 

VIII. ELEKTROS ENERGIJOS BALANSAVIMAS IR ELEKTRINĖS GAMYBOS PAJĖGUMŲ REZERVAVIMAS

 

39. Elektros energijos gamintojai, naudojantys atsinaujinančius energijos išteklius, atleidžiami nuo atsakomybės už pagamintos elektros energijos balansavimą tokia tvarka:

39.1. elektros energijos gamintojų suminį prognozuojamos gamybos kiekių valandinį planavimą atlieka elektros tinklų operatorius, prie kurio tinklų prijungtos šių gamintojų elektrinės, jeigu elektros energijos gamintojas ir elektros tinklų operatorius nesusitaria kitaip; šiems elektros energijos gamintojams elektros energijos gamybos planavimo ir prekybos ataskaita sudaroma Prekybos elektros energija taisyklėse nustatyta tvarka;

39.2. balansavimo elektros energija tarp asmens, perkančio elektros energiją iš elektros energijos gamintojo, kaip nurodyta Aprašo 14 punkte, ir perdavimo sistemos operatoriaus prekiaujama Prekybos elektros energija taisyklėse nustatyta tvarka.

40. Elektros energijos gamintojas, kuris nepasibaigus skatinimo laikotarpiui pradeda prekiauti elektros energija kitais Prekybos elektros energija taisyklėse nustatytais būdais, kaip nurodyta Aprašo 15 punkte, tiesiogiai atsako už elektros energijos gamybos balansavimą ir balansavimo elektros energija prekiauja su perdavimo sistemos operatoriumi Prekybos elektros energija taisyklėse nustatyta tvarka. Tokiu atveju elektros energijos gamintojo patirtos pagamintos elektros energijos balansavimo sąnaudos apskaičiuojamos taikant balansavimo paslaugos priedą prie elektros energijos gamintojui taikomo fiksuoto tarifo ir skatinimo laikotarpiu kompensuojamos elektros energijos gamintojui Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšų administravimo tvarkos apraše nustatyta tvarka ir sąlygomis.

41. Sąnaudos, patirtos užtikrinant pagamintos elektros energijos iš atsinaujinančių energijos išteklių balansavimą, laikomos sąnaudomis, susijusiomis su elektros energijos gamyba naudojant atsinaujinančius energijos išteklius.

42. Elektros energijos gamintojai, elektros energijai gaminti naudojantys atsinaujinančius energijos išteklius, atleidžiami nuo atsakomybės už elektrinės gamybos pajėgumų rezervavimą skatinimo laikotarpiu, nurodytu Aprašo 12 punkte.

43. Elektros energijos gamintojai, kuriems skatinimo laikotarpis pasibaigęs, atsako už pagamintos elektros energijos balansavimą ir elektros energijos gamybos pajėgumų rezervavimą Prekybos elektros energija taisyklėse nustatyta tvarka ir sąlygomis.

 

IXELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMAS PIRMUMO TEISE

 

44. Visa elektros energija, pagaminta naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, patiekta į elektros tinklus persiunčiama pirmumo teise, nesvarbu, kokios elektros energijos gamintojui taikomos kitos skatinimo priemonės ar koks skatinimo laikotarpis galioja. Elektros energijos persiuntimas elektros tinklais gali būti ribojamas ar laikinai sustabdomas teisės aktų nustatyta tvarka, esant Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme nustatytoms aplinkybėms.

 

XATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO ŠILUMOS IR VĖSUMOS ENERGIJAI GAMINTI SKATINIMAS

 

45. Valstybė (savivaldybės) Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatyme ir jų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose nustatyta tvarka ir sąlygomis skatina šilumos ir vėsumos energijos gamybą iš atsinaujinančių energijos išteklių, be kita ko, planuojant ir vykdant šilumos ir vėsumos energijos gamybos pajėgumų plėtrą, taip pat užtikrinant privalomą šilumos energijos gamybos įrenginių prijungimą prie šilumos perdavimo tinklų ir šilumos energijos, pagamintos iš atsinaujinančių energijos išteklių, supirkimą pirmumo teise.

46. Šilumos ir (ar) vėsumos energijos, tiekiamos į aprūpinimo šiluma (vėsuma) sistemas, taip pat vartojamos pramonės įmonėse, žemės ūkio ir komerciniuose objektuose, gamybos projektų įgyvendinimas gali būti finansuojamas iš Nacionalinės atsinaujinančių energijos išteklių plėtros programos finansavimo šaltinių Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme ir jo įgyvendinamuosiuose teisės aktuose nustatyta tvarka ir sąlygomis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 922, 2013-10-14, Žin., 2013, Nr. 109-5380 (2013-10-17), i. k. 1131100NUTA00000922

 

47. Bendra šilumos ir elektros energijos gamyba skatinama Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatyme ir jo įgyvendinamuosiuose teisės aktuose nustatyta tvarka ir sąlygomis.

48. Šilumos siurblių, atitinkančių Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme ir (ar) jo įgyvendinamuosiuose teisės aktuose nustatytus reikalavimus, naudojimas skatinamas:

48.1. iš Nacionalinės atsinaujinančių energijos išteklių plėtros programos finansavimo šaltinių Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme ir jo įgyvendinamuosiuose teisės aktuose nustatyta tvarka ir sąlygomis;

Punkto pakeitimai:

Nr. 922, 2013-10-14, Žin., 2013, Nr. 109-5380 (2013-10-17), i. k. 1131100NUTA00000922

 

48.2. Taikant Komisijos nustatytus šilumos siurblių darbui suvartojamos elektros energijos lengvatinius tarifus. Šie lengvatiniai tarifai taikomi pagal elektros energijos apskaitos prietaisus apskaičiuotam ir elektros tinklų operatoriui teisės aktų nustatyta tvarka deklaruotam elektros energijos kiekiui, suvartotam tik šilumos siurblių darbui užtikrinti. Elektros energijos apskaitos prietaisai teisės aktų nustatyta tvarka įrengiami šilumos siurblių savininko lėšomis, suderinus su elektros tinklų operatoriumi. Komisijos nustatyti lengvatiniai tarifai elektros tinklų operatorių teikiamai elektros energijos persiuntimo paslaugai netaikomi.

49. Elektros energijos tiekėjams, taikantiems šilumos siurblių darbui suvartojamos elektros energijos lengvatinius tarifus, kaip nurodyta Aprašo 48.2 punkte, patirtos sąnaudos kompensuojamos iš Nacionalinės atsinaujinančių energijos išteklių plėtros programos finansavimo šaltinių per 30 dienų nuo kiekvieno kalendorinio mėnesio pabaigos. Elektros energijos tiekėjui kompensuojamos sąnaudos apskaičiuojamos kaip skirtumas tarp elektros energijos tiekėjo vartotojams parduotos elektros energijos kainos ir nustatyto lengvatinio tarifo, taikomo šilumos siurblių darbui užtikrinti, šį skirtumą padauginus iš tiekėjo parduotos elektros energijos kiekio. Elektros energijos tiekėjo patirtos sąnaudos kompensuojamos atsakingų institucijų nustatyta Nacionalinės atsinaujinančių energijos išteklių plėtros programos finansavimo šaltinių naudojimo tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 922, 2013-10-14, Žin., 2013, Nr. 109-5380 (2013-10-17), i. k. 1131100NUTA00000922

 

50. Asmuo, pasinaudojęs Nacionalinės atsinaujinančių energijos išteklių plėtros programos finansavimo šaltiniais šilumos siurbliams įrengti, netenka galimybės naudotis Aprašo 48.2 punkte nurodyta skatinimo priemone.

Punkto pakeitimai:

Nr. 922, 2013-10-14, Žin., 2013, Nr. 109-5380 (2013-10-17), i. k. 1131100NUTA00000922

 

XIATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO DUJOMS GAMINTI SKATINIMAS

 

51. Biodujų gamyba skatinama biodujų gamybos įrenginių prijungimo prie dujų sistemos išlaidas paskirstant biodujų gamintojui ir dujų sistemos operatoriui. Biodujų gamybos įrenginių prijungimo prie dujų sistemos kainos apskaičiavimo tvarka nustatoma ir biodujų gamintojui taikomos nuolaidos dydis apskaičiuojamas Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme ir (ar) jo įgyvendinamuosiuose teisės aktuose nustatyta tvarka ir sąlygomis.

52. Biodujų gamybos įrenginių prijungimo prie dujų sistemos kainos nuolaida taikoma visiems biodujų gamintojams, nesvarbu, kokios kitos skatinimo priemonės jiems taikomos.

53. Biodujų gamybos įrenginių prijungimo prie dujų sistemos kainos apmokėjimo tvarka ir sąlygos nustatomos įrenginių prijungimo paslaugos sutartyje tarp dujų sistemos operatoriaus ir biodujų gamintojo. Dujų sistemos operatorius taiko biodujų gamintojui Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme ir (ar) jo įgyvendinamuosiuose teisės aktuose nustatyta tvarka ir sąlygomis apskaičiuotą prijungimo kainos nuolaidą, galiojančią sutarties sudarymo dieną. Dujų sistemos operatoriaus sąnaudos, patirtos taikant šiame punkte nurodytą prijungimo kainos nuolaidą, laikomos pagrįstomis dujų sistemos operatoriaus sąnaudomis.

54. Dujų sistemos operatoriai privalomai superka biodujas į dujų perdavimo ir (ar) skirstymo sistemas Komisijos nustatytais tarifais. Biodujų supirkimo tvarką ir sąlygas nustato Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas ir jo įgyvendinamieji teisės aktai. Dujų sistemos operatoriaus sąnaudos, patirtos superkant biodujas į dujų perdavimo ir (ar) skirstymo sistemas, laikomos pagrįstomis dujų operatoriaus sąnaudomis.

 

XIIBAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

55. Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo didžiausią galimą skatinimo apimtį (kvotas), taip pat paskirstymo energijos gamintojams tvarką ir sąlygas nustato Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas ir jo įgyvendinamieji teisės aktai.

56. Energijos gamybos įrenginiai, naudojantys atsinaujinančius energijos išteklius, kuriuos nuosavybės ar kita teise valdantiems energijos gamintojams ar vartotojams nesuteiktos skatinimo priemonės, gali būti įrengiami ir eksploatuojami, taip pat juose pagaminta energija prekiaujama bendraisiais teisės aktuose nustatytais pagrindais.

57. Projektai, kurie Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka finansuojami iš Nacionalinės atsinaujinančių energijos išteklių plėtros programos finansavimo šaltinių, negali būti skatinami taikant Aprašo III, IV ir VIII skyriuose nurodytas skatinimo priemones. Projektai, kurie skatinami taikant fiksuotus tarifus ir (ar) pagamintos elektros energijos supirkimą, negali būti finansuojami iš šiame punkte nurodytų programų lėšų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 922, 2013-10-14, Žin., 2013, Nr. 109-5380 (2013-10-17), i. k. 1131100NUTA00000922

 

58. Nacionalinės atsinaujinančių energijos išteklių plėtros programos finansavimo šaltinius administruojanti institucija teikia Komisijai ir viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšų administratoriui informaciją apie asmenis, pasinaudojusius atitinkamais finansavimo šaltiniais. Tokia informacija teikiama ir atnaujinama prireikus, tačiau ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo sprendimo dėl finansavimo šaltinių panaudojimo energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių projektams finansuoti priėmimo. Informacija apie asmenis, kurie pasinaudojo Nacionalinės atsinaujinančių energijos išteklių plėtros programos finansavimo šaltiniais arba kuriems taikomos fiksuoto tarifo ir (ar) pagamintos elektros energijos supirkimo skatinimo priemonės, taip pat informacija apie Aprašo 50 punkte nurodytus asmenis skelbiama ir nuolat atnaujinama Komisijos interneto tinklalapyje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 922, 2013-10-14, Žin., 2013, Nr. 109-5380 (2013-10-17), i. k. 1131100NUTA00000922

 

59. Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme ir Apraše nurodytos skatinimo priemonės vienkartinės, tai yra – gamintojas neturi teisės pakartotinai kreiptis dėl skatinimo priemonių suteikimo, nurodydamas tą patį atsinaujinančius energijos išteklius naudojantį energetikos įrenginį ar objektą, pasibaigus skatinimo laikotarpiui.

60. Kai energijos gamybos įrenginių, kuriems Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo ir (ar) jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis taikomos skatinimo priemonės, įrengtoji galia plečiama nepasibaigus skatinimo laikotarpiui, naujos skatinimo priemonės gali būti taikomos ir naujas skatinimo laikotarpis nustatomas tik padidintos įrengtosios galios apimties, vadovaujantis Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo ir (ar) Aprašo nustatyta tvarka ir sąlygomis, tarp jų skatinimo kvotų paskirstymo aukciono būdu reikalavimais. Jeigu padidintos įrengtosios galios apimčiai taikomos naujos skatinimo priemonės ir nustatomas naujas skatinimo laikotarpis, elektros energijos gamintojo padidintos įrengtosios galios įrenginiuose pagamintai ir į elektros tinklus patiektai elektros energijai apskaičiuoti atskiri apskaitos prietaisai įrengiami teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis. Naujų skatinimo priemonių taikymas ir naujo skatinimo laikotarpio nustatymas šiame punkte nurodytais atvejais nėra pagrindas keisti skatinimo priemonių taikymą ir (ar) skatinimo laikotarpio galiojimą atsižvelgiant į pradinės energijos gamybos įrenginio įrengtosios galios apimtį.

Punkto pakeitimai:

Nr. 922, 2013-10-14, Žin., 2013, Nr. 109-5380 (2013-10-17), i. k. 1131100NUTA00000922

 

61. Jeigu plečiant energijos gamybos įrenginio įrengtąją galią nėra objektyvių techninių galimybių įrengti atskirų energijos apskaitos prietaisų papildomai įrengiamos galios generuojamai energijai apskaityti, naujas skatinimo laikotarpis nustatomas ir pradinės įrengtosios galios energijos gamybos įrenginiui nustatytas skatinimo laikotarpis tęsiamas, atitinkamai persvarsčius (padidinus) einamuoju skatinimo laikotarpiu taikomas skatinimo priemones, atsižvelgiant į energijos gamybos įrenginio įrengtosios galios padidėjimą.

62. Energijos gamintoju ar vartotoju, naudojančiu atsinaujinančius energijos išteklius, kuriam nustatyta tvarka gali būti taikomos Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme ir (ar) Apraše nurodytos skatinimo priemonės, laikomas asmuo, nuosavybės ar kita teise valdantis energijos gamybos įrenginį, naudojantį atsinaujinančius energijos išteklius, ir turintis leidimą vykdyti elektros energijos gamybos veiklą šiame įrenginyje, kai toks leidimas privalomas teisės aktų nustatytais atvejais. Tokio gamybos įrenginio perleidimas kitam asmeniui nepanaikina skatinimo priemonėmis suteikiamų garantijų įrenginį perėmusio asmens, atitinkančio šiame punkte nustatytus reikalavimus, naudai ir nepakeičia šių skatinimo priemonių taikymo tvarkos, sąlygų, apimties ar laikotarpio.

63. Valstybės institucijos ir įstaigos joms pavestoms funkcijoms atlikti turi teisę gauti iš savivaldybių, įstaigų ir įmonių reikiamą informaciją apie atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą ir skatinimo priemonių taikymą. Elektros tinklų operatoriai, elektros energijos gamintojai ir tiekėjai teikia informaciją apie jų veiklą, susijusią su atsinaujinančių energijos išteklių naudojimu, teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis. Valstybės ir savivaldybių institucijos pagal kompetenciją bendradarbiauja ir keičiasi informacija, būtina Apraše nurodytų reikalavimų tinkamam vykdymui užtikrinti.

64. Ar tinkamai vykdomi Apraše nustatyti reikalavimai, draudžiantys naudotis dviguba paramos schema arba atskiromis skatinimo priemonėmis, prižiūri Energetikos ministerija, pagal kompetenciją bendradarbiaudama su Komisija ir kitomis kompetentingomis valstybės ir (ar) savivaldybių institucijomis. Šiuo tikslu informacija apie atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą ir skatinimo priemonių taikymą skelbiama ir (ar) šia informacija valstybės ir savivaldybių institucijos keičiasi, kaip nurodyta Aprašo 58 ir 63 punktuose.

65. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme ir jo įgyvendinamuosiuose teisės aktuose nustatytais reikalavimais, nustato specialiąsias atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo skatinimo sąlygas atsinaujinančius energijos išteklius naudojančioms elektrinėms, kurias numatoma statyti Lietuvos Respublikos teritorinėje jūroje, Lietuvos Respublikos išskirtinėje ekonominėje zonoje Baltijos jūroje ir (ar) pajūrio juostoje.

66. Asmenys, nesilaikantys Aprašo reikalavimų, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

_________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 922, 2013-10-14, Žin., 2013, Nr. 109-5380 (2013-10-17), i. k. 1131100NUTA00000922

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 4 d. nutarimo Nr. 827 "Dėl Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo energijai gaminti skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1267, 2015-12-09, paskelbta TAR 2015-12-10, i. k. 2015-19639

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 4 d. nutarimo Nr. 827 „Dėl Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo energijai gaminti skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 179, 2016-02-24, paskelbta TAR 2016-02-25, i. k. 2016-03740

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 4 d. nutarimo Nr. 827 „Dėl Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo energijai gaminti skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo