Suvestinė redakcija nuo 2020-01-02

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2005, Nr. 123-4405; Žin. 2005, Nr.125-0, i. k. 1052210ISAK0003-439

 

Nauja redakcija nuo 2020-01-02:

Nr. 3-554, 2019-12-13, paskelbta TAR 2019-12-13, i. k. 2019-20157

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL CIVILINIŲ ORLAIVIŲ REGISTRAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2005 m. spalio 10 d. Nr. 3-439

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinių orlaivių registravimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 30 d. nutarimu Nr. 1680 „Dėl Lietuvos Respublikos civilinių orlaivių registro reorganizavimo ir civilinių orlaivių registravimo nuostatų patvirtinimo“, 5 punktu,

tvirtinu Civilinių orlaivių registravimo taisykles (pridedama).

 

 

 

SUSISIEKIMO MINISTRAS                                                                                  PETRAS ČĖSNA

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2005 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. 3-439

(Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2019 m. gruodžio 13 d. įsakymo

Nr. 3-554 redakcija)

 

CIVILINIŲ ORLAIVIŲ REGISTRAVIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Civilinių orlaivių registravimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato civilinių ir nekarinių valstybės orlaivių (toliau – orlaiviai) registravimo, laikino registravimo, perregistravimo ir registravimo panaikinimo tvarką.

2. Lietuvos Respublikos civilinių orlaivių registre (toliau – registras) orlaivius registruoja, laikinai registruoja, perregistruoja, panaikina jų registravimą, orlaivio registravimo liudijimą ar jo dublikatą, orlaivio laikino registravimo liudijimą išduoda, orlaivio registravimo liudijimą keičia ir Lietuvos Respublikos civilinių orlaivių registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 30 d. nutarimu Nr. 1680 „Dėl Lietuvos Respublikos civilinių orlaivių registro reorganizavimo ir civilinių orlaivių registro nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Registro nuostatai), III skyriuje nurodytus duomenis, su registravimu, laikinu registravimu, perregistravimu ir registravimo panaikinimu susijusius pateiktus dokumentus ir (arba) jų kopijas tvarko viešoji įstaiga Transporto kompetencijų agentūra (toliau – TKA).

3. Orlaiviai registruojami, laikinai registruojami, perregistruojami, jų registravimas panaikinamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymu, Registro nuostatais ir Taisyklėmis.

 

II SKYRIUS

DOKUMENTŲ PATEIKIMAS

 

4. Norėdamas registruoti, laikinai registruoti, perregistruoti orlaivį, orlaivio savininkas arba jo įgaliotas atstovas privalo sumokėti nustatytą atlyginimą ir pateikti TKA Taisyklių 1 priede nustatytos formos paraišką (toliau – paraiška).

5. Kartu su paraiška turi būti pateikti:

5.1. nuosavybės teisę į orlaivį patvirtinantis dokumentas (orlaivio pirkimo–pardavimo, dovanojimo, mainų sutartis ar kiti dokumentai, įrodantys teisėtą orlaivio įgijimą); jeigu minėtas dokumentas yra surašytas užsienio kalba, TKA pareikalavus turi būti pateiktas oficialus jo vertimas į lietuvių kalbą; siekiant patvirtinti Lietuvoje pagaminto naujo orlaivio (išskyrus nustatyta tvarka patvirtintų gamybos organizacijų pagamintus orlaivius) nuosavybės teisę, pateikiami medžiagų, agregatų ir kitų dalių, iš kurių buvo pagamintas orlaivis, dokumentai; teismo ar muitinės sprendimu konfiskuoti orlaiviai registruojami orlaivių valdytojų vardu, pateikus teismo ar muitinės sprendimo kopiją, patvirtintą konfiskuotą orlaivį realizavusios įstaigos (įmonės) antspaudu, ir dokumentą, įrodantį teisę valdyti konfiskuotą orlaivį;

5.2. orlaivio perdavimo ir priėmimo faktą patvirtinantis dokumentas ar jo kopija;

5.3. jeigu orlaivis buvo registruotas kitos valstybės orlaivių registre, – tos valstybės orlaivių registro tvarkytojo išduoto pažymėjimo, kuriuo patvirtinama, kad orlaivis yra išregistruotas iš šio registro, originalas; jeigu orlaivis nebuvo registruotas kitos valstybės orlaivių registre, pateikiama valstybės, iš kurios orlaivis importuotas, orlaivių registro tvarkytojo išduota pažyma, kuria patvirtinama, kad orlaivis nebuvo registruotas tos šalies registre; jeigu negalima pateikti kurio nors iš šių dokumentų originalo, turi būti pateiktas prašymas padaryti išimtį ir nurodytos dokumentų originalų nepateikimo priežastys;

5.4. jeigu orlaivio savininkas ir (arba) naudotojas yra Lietuvos Respublikos pilietis, –  Lietuvos Respublikos piliečio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija; jeigu orlaivio savininkas ir (arba) naudotojas yra užsienio valstybės juridinis ar fizinis asmuo, jis pateikia atitinkamą įregistravimo ar asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

5.5. orlaivio valdymo ir (arba) naudojimo teisę patvirtinantis dokumentas (nuomos, panaudos sutartis ir kt.); jeigu minėtas dokumentas yra surašytas užsienio kalba, TKA pareikalavus turi būti pateiktas oficialus jo vertimas į lietuvių kalbą;

5.6. orlaivio savininko įgaliojimas konkrečiam asmeniui atlikti su orlaivio registravimu, laikinu registravimu, perregistravimu susijusius veiksmus.

 

III SKYRIUS

ORLAIVIO REGISTRAVIMO TVARKA

 

6. Orlaivis registre registruojamas, jeigu atitinka Aviacijos įstatymo 24 straipsnio 3 dalies reikalavimus.

7. Orlaivis gali būti laikinai (ne ilgiau kaip vienam mėnesiui) įregistruotas registre Aviacijos įstatymo 24 straipsnio 5 dalyje nurodytu atveju. Tokiu atveju orlaivio registravimo liudijime nurodoma registravimo pabaigos data.

8. TKA, gavusi paraišką ir Taisyklių 5 punkte nurodytus dokumentus, juos patikrina, įvertina, ar įvykdytos visos sąlygos, būtinos registruoti, laikinai registruoti orlaivį, ir per 21 darbo dieną nuo visų dokumentų gavimo priima sprendimą dėl orlaivių registravimo, laikino registravimo arba atsisakymo registruoti, laikinai registruoti arba orlaivių ir jų savininkų arba įgaliotų atstovų duomenų tvarkymo ir apie tai raštu praneša duomenų teikėjui. Jeigu orlaivis yra perregistruojamas, TKA per 10 kalendorinių dienų priima sprendimą dėl orlaivio perregistravimo arba atsisakymo jį perregistruoti ir apie tai raštu praneša duomenų teikėjui. Atsisakymo registruoti, laikinai registruoti arba perregistruoti atveju orlaivio savininkas ar jo įgaliotas atstovas per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo raštu informuojamas apie tokio sprendimo priežastis. Priėmus sprendimą registruoti orlaivį per 5 darbo dienas yra išduodamas orlaivio registravimo liudijimas ir duomenys įrašomi į Registro duomenų bazę.

9. Orlaivį atsisakoma registruoti, laikinai registruoti arba perregistruoti Registro nuostatų 28 punkte nurodytais atvejais.

10. Orlaivio nacionalinis ir registracijos ženklai (toliau – ženklai) yra žymimi ant orlaivio ir suteikiami orlaiviui vadovaujantis Civilinių orlaivių registravimo ženklų suteikimo bei ženklinimo taisyklėmis, patvirtintomis Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2005 m. gegužės 24 d. įsakymu Nr. 4R-89 „Dėl Civilinių orlaivių registravimo ženklų suteikimo bei ženklinimo taisyklių patvirtinimo“, ir turi būti pažymėti ant orlaivio iki orlaivio registravimo liudijimo išdavimo.

11. Pateikus rašytinį prašymą rezervuoti ženklus ir sumokėjus nustatytą atlyginimą, norimi ženklai, jeigu jie dar yra nepanaudoti, gali būti rezervuoti ne ilgesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui. TKA per 5 darbo dienas nuo prašymo rezervuoti ženklus gavimo priima sprendimą rezervuoti ženklus ar jų nerezervuoti ir apie tai informuoja pareiškėją.

12. Jeigu pageidaujama, ženklai gali būti pasirenkami registravimo metu.

 

IV SKYRIUS

ORLAIVIO REGISTRAVIMO LIUDIJIMO IŠDAVIMAS

 

13. TKA, priėmusi sprendimą registruoti, laikinai registruoti orlaivį, registruoja jį registre ir į registrą įrašo Registro nuostatų 12 ir 13 punktuose nurodytą informaciją.

14. Įregistravus orlaivį registre, jo savininkui arba jo įgaliotam atstovui išduodamas orlaivio registravimo liudijimas (Taisyklių 4 priedas). Jeigu orlaivis yra laikinai registruojamas, išduodamas orlaivio laikino registravimo liudijimas (Taisyklių 5 priedas). Toliau Taisyklėse nustatyti orlaivio įregistravimo registre reikalavimai taikomi išduodant ir orlaivio laikino registravimo liudijimą.

15. Orlaivio registravimo liudijime nurodoma:

15.1. orlaivio registravimo liudijimo numeris;

15.2. orlaivio nacionalinis ir registracijos ženklai;

15.3. duomenys apie orlaivio gamintoją ir gamintojo suteiktas orlaivio ženklas;

15.4. orlaivio serijos numeris;

15.5. orlaivio savininkas ir (ar) naudotojas: apie fizinį asmenį – vardas, pavardė, apie juridinį asmenį – juridinio asmens kodas ir pavadinimas;

15.6. orlaivio savininko ir (ar) naudotojo adresai;

15.7. orlaivio registravimo data;

15.8. jeigu orlaivis registruojamas laikinai, orlaivio laikino registravimo liudijimo galiojimo data;

15.9. pastabos, jeigu jų yra.

16. Orlaivio registravimo liudijimą pasirašo TKA direktorius arba jo įgaliotas asmuo. Orlaivio registravimo liudijimas patvirtinamas TKA antspaudu.

17. Orlaivio registravimo liudijimas nėra nuosavybės teisę patvirtinantis dokumentas.

 

V SKYRIUS

REGISTRUOJAMOS INFORMACIJOS TAISYMAS IR KEITIMAS

 

18. Orlaivių duomenys registre keičiami Registro nuostatų 30 punkte nurodytais atvejais.

19. Registro duomenys taisomi vadovaujantis registro nuostatų 42–48 punktais.

 

VI SKYRIUS

ORLAIVIO REGISTRAVIMO PANAIKINIMAS

 

20. Orlaivio registravimas registre panaikinamas Aviacijos įstatymo 24 straipsnio 6 dalyje nurodytais atvejais.

21. Orlaivio savininkas arba jo įgaliotas atstovas, norėdamas panaikinti orlaivio registravimą, kartu su paraiška TKA privalo pateikti orlaivio registravimo liudijimą bei kvitą, patvirtinantį, kad sumokėtas atlyginimas už orlaivio registravimo panaikinimą.

22. TKA, gavusi paraišką, per 10 kalendorinių dienų nuo šios paraiškos gavimo priima sprendimą dėl orlaivio registravimo panaikinimo ir apie tai raštu informuoja orlaivio savininką ar jo įgaliotą atstovą. Panaikinus orlaivio registravimą, orlaivio savininkui ar jo įgaliotam atstovui yra išduodamas registravimo panaikinimo pažymėjimas (Taisyklių 2 priedas), kuriuo patvirtinama, kad orlaivis išregistruotas iš registro.

23. TKA, gavusi informaciją apie Aviacijos įstatymo 24 straipsnio 6 dalies 2 ir 3 punktuose nurodytas sąlygas, priima sprendimą dėl orlaivio registravimo panaikinimo ir apie tai raštu informuoja orlaivio savininką ar jo įgaliotą atstovą ir nurodo orlaivio registravimo panaikinimo priežastis.

24. Esant Aviacijos įstatymo 24 straipsnio 6 dalies 4 ir 5 punktuose nurodytoms sąlygoms, kiekvienų metų paskutinįjį ketvirtį TKA priima sprendimą dėl orlaivio registravimo panaikinimo ir apie tai raštu informuoja orlaivio savininką ar jo įgaliotą atstovą ir nurodo orlaivio registravimo panaikinimo priežastis.

25. Panaikinus orlaivio registravimą pagal Taisyklių 23 ir 24 punktus, orlaivio savininkas arba jo įgaliotas atstovas orlaivio registravimo liudijimą privalo grąžinti TKA.

26. Panaikinus orlaivio registravimą Aviacijos įstatymo 24 straipsnio 6 dalies 2–5 punktuose nurodytais atvejais, registravimo panaikinimo pažymėjimas išduodamas tik tuomet, kai orlaivio savininkas arba jo įgaliotas atstovas sumoka nustatytą atlyginimą, pateikia rašytinį prašymą išduoti orlaivio registravimo panaikinimo pažymėjimą ir grąžina orlaivio registravimo liudijimą. Šis pažymėjimas gali būti išduodamas tik vieną kartą.

27. Jeigu registre įrašyta, kad orlaivis yra įkeistas arba areštuotas, jo registravimas negali būti panaikintas be įkaito davėjo sutikimo arba valstybės įmonės Registrų centro išrašo ar teismo rašytinio pranešimo, kad orlaivio įkeitimas arba areštas panaikintas.

28. Prieš panaikinant orlaivio registravimą, ženklai turi būti pašalinti nuo orlaivio.

29. Orlaivio savininkas ar jo įgaliotas atstovas, norėdamas gauti orlaivio neįregistravimo pažymą (Taisyklių 3 priedas), privalo TKA pateikti rašytinį prašymą. TKA, gavusi prašymą, per 10 darbo dienų nuo šio prašymo gavimo išduoda pažymą ir apie tai informuoja orlaivio savininką ar jo įgaliotą atstovą.

30. TKA, priėmusi sprendimą panaikinti orlaivio registravimą, išregistruoja orlaivį iš registro.

 

VII SKYRIUS

ORLAIVIŲ REGISTRAVIMO LIUDIJIMŲ KEITIMAS IR DUBLIKATŲ IŠDAVIMAS

 

31. Jeigu pasikeičia orlaivio registravimo liudijime įrašyta informacija, numatyta Taisyklių 15.3 ir 15.6 papunkčiuose, orlaivio savininkas arba jo įgaliotas atstovas kartu su pranešimu apie informacijos pasikeitimą TKA turi pateikti turimą orlaivio registravimo liudijimą ir paraišką išduoti naują orlaivio registravimo liudijimą.

32. Jeigu pasikeičia orlaivio registravimo liudijime įrašyta informacija, numatyta Taisyklių 15.5 papunktyje, naujasis orlaivio savininkas arba jo įgaliotas atstovas kartu su pranešimu apie informacijos pasikeitimą TKA turi pateikti turimą orlaivio registravimo liudijimą ir paraišką išduoti naują orlaivio registravimo liudijimą bei dokumentus, liudijančius į Registrą įrašytos informacijos pasikeitimus.

33. Jeigu gamintojas suteikia naują orlaivio ženklą, orlaivio savininkas arba jo įgaliotas atstovas TKA turi pateikti orlaivio gamintojo atnaujintus dokumentus, kurie patvirtintų padarytus pakeitimus.

34. Praradęs arba sugadinęs orlaivio registravimo liudijimą ar atgavęs jį po praradimo, orlaivio savininkas arba jo įgaliotas atstovas privalo nedelsdamas pranešti apie tai TKA ir pateikti rašytinį motyvuotą paaiškinimą.

35. Norėdamas gauti orlaivio registravimo liudijimo dublikatą orlaivio savininkas arba jo įgaliotas atstovas turi sumokėti nustatytą atlyginimą ir pateikti TKA prašymą išduoti orlaivio registravimo liudijimo dublikatą.

36. TKA, gavusi paraiškas ar prašymus ir kitus dokumentus Taisyklių 31–33 punktuose nurodytais atvejais, juos patikrina ir per 10 kalendorinių dienų nuo šių paraiškų ar prašymų gavimo priima sprendimą dėl naujo orlaivio registravimo liudijimo ar orlaivio registravimo liudijimo dublikato išdavimo ir apie tai raštu informuoja orlaivio savininką ar jo įgaliotą atstovą.

37. Keičiant orlaivių registravimo liudijimus ir išduodant jų dublikatus, registre turi būti padaryti atitinkami įrašai.

 

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

38. Taisyklėse nurodyti dokumentai, paraiškos ir prašymai teikiami TKA tiesiogiai arba registruotąja pašto siunta arba dokumentai, pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, siunčiami elektroninių ryšių priemonėmis. 

39. TKA Taisyklėse nurodytus dokumentus ir pranešimus orlaivio savininkui ar jo įgaliotam atstovui teikia tokiu būdu, kokiu buvo pateikta paraiška ar prašymas, išskyrus tuos atvejus, kai paraiškoje ar prašyme nurodytas kitoks informacijos gavimo būdas arba kai Taisyklėse nurodyta kitaip.

40. Vykdant Taisyklių nuostatas, fizinių asmenų asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

41. Taisyklių nustatyta tvarka pateikti dokumentai ir (arba) jų kopijos saugomi TKA vadovaujantis Lietuvos vyriausiojo archyvaro tvirtinama Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle. Pasibaigus saugojimo terminui, dokumentai ir (arba) jų kopijos sunaikinami vadovaujantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo ir Lietuvos vyriausiojo archyvaro tvirtinamų Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių nustatyta tvarka.

 

______________

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

1 priedas nauja redakcija

Priedo pakeitimai:

Nr. 3-554, 2019-12-13, paskelbta TAR 2019-12-13, i. k. 2019-20157

 

2 priedas nauja redakcija

Priedo pakeitimai:

Nr. 3-554, 2019-12-13, paskelbta TAR 2019-12-13, i. k. 2019-20157

 

3 priedas nauja redakcija

Priedo pakeitimai:

Nr. 3-554, 2019-12-13, paskelbta TAR 2019-12-13, i. k. 2019-20157

 

4 priedas nauja redakcija

Priedo pakeitimai:

Nr. 3-554, 2019-12-13, paskelbta TAR 2019-12-13, i. k. 2019-20157

 

5 priedas nauja redakcija

Priedo pakeitimai:

Nr. 3-554, 2019-12-13, paskelbta TAR 2019-12-13, i. k. 2019-20157

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-408, 2008-10-24, Žin., 2008, Nr. 125-4764 (2008-10-30), i. k. 1082210ISAK0003-408

Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymų pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-343, 2011-06-07, Žin., 2011, Nr. 71-3443 (2011-06-11), i. k. 1112210ISAK0003-343

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2005 m. spalio 10 d. įsakymo Nr. 3-439 "Dėl Civilinių orlaivių registravimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-675, 2018-12-31, paskelbta TAR 2018-12-31, i. k. 2018-21996

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2005 m. spalio 10 d. įsakymo Nr. 3-439 „Dėl Civilinių orlaivių registravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-554, 2019-12-13, paskelbta TAR 2019-12-13, i. k. 2019-20157

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2005 m. spalio 10 d. įsakymo Nr. 3-439 „Dėl Civilinių orlaivių registravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo