Suvestinė redakcija nuo 2015-04-28

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 63-3020, i. k. 1112213ISAK002B-195

 

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS

PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS VIRŠININKO

ĮSAKYMAS

 

DĖL KELIŲ TRANSPORTO VEIKLOS VALSTYBĖS INFORMACINĖS SISTEMOS „KELTRA“ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2011 m. gegužės 17 d. Nr. 2B-195

Vilnius

 

Vadovaudamasis Valstybės informacinių sistemų steigimo ir įteisinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 19 d. nutarimu Nr. 451 (Žin., 2004, Nr. 58-2061), 8 punktu:

1. Tvirtinu Kelių transporto veiklos valstybės informacinės sistemos „Keltra“ nuostatus (pridedama).

2. Šis įsakymas nustatyta tvarka skelbiamas „Valstybės žiniose“ ir Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos interneto svetainėje.

 

 

 

Inspekcijos viršininkas                                                Vidmantas Žukauskas

 


 

PATVIRTINTA

Valstybinės kelių transporto inspekcijos

prie Susisiekimo ministerijos viršininko

2011 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. 2B-195

(Valstybinės kelių transporto inspekcijos

prie Susisiekimo ministerijos viršininko

2015 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. 2B-90

redakcija)

 

KELIŲ TRANSPORTO VEIKLOS VALSTYBĖS INFORMACINĖS SISTEMOS „KELTRA“ NUOSTATAI

 

I. BENDROsios nuostatos

 

1. Kelių transporto veiklos valstybės informacinės sistemos „Keltra“ nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Kelių transporto veiklos valstybės informacinės sistemos „Keltra“ (toliau – IS „Keltra“) steigimo pagrindą, tikslus, uždavinius, pagrindines funkcijas, organizacinę, informacinę ir funkcinę struktūras, duomenų teikimą, naudojimą ir saugą, IS „Keltra“ finansavimą, modernizavimą ir likvidavimą.  

2. Nuostatai parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu (toliau – Informacinių išteklių valdymo įstatymas) ir Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. vasario 27 d. nutarimu Nr. 180 „Dėl Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas).

3. IS „Keltra“ steigiama vadovaujantis Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1996 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. 304 „Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 8.3–8.11, 8.13–8.22, 8.24, 8.25, 8.32 punktais.

4. IS „Keltra“ tvarkoma vadovaujantis šiais teisės aktais:  

4.1.    1970 m. rugsėjo 1 d. susitarimu dėl greitai gendančių maisto produktų tarptautinio gabenimo ir tokiam gabenimui naudojamų specialių transporto priemonių (ATP);

4.2.    Europos sutarties dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais (ADR) A ir B techniniais priedais (2003 metų redakcija) su pakeitimais ir papildymais; 

4.3.    2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1071/2009, nustatančiu bendrąsias profesinės vežimo kelių transportu veiklos sąlygų taisykles ir panaikinančiu Tarybos direktyvą 96/26/EB (OL 2009 L 300, p. 51) (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009); 

4.4.    2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1072/2009 dėl bendrųjų patekimo į tarptautinio krovinių vežimo kelių transportu rinką taisyklių  (OL 2009 L 300, p. 72);

4.5.    2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1073/2009 dėl bendrųjų patekimo į tarptautinę keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais rinką taisyklių ir iš dalies keičiančiu Reglamentą (EB) Nr. 561/2006 (OL 2009 L 300, p. 88);

4.6.    2009 m. gruodžio 17 d. Komisijos sprendimo 2009/992/ES dėl minimalių reikalavimų, taikomų duomenims, kurie turi būti įvedami į nacionalinį elektroninį kelių transporto įmonių registrą, (OL 2009 L 339, p. 36) priedu;

4.7.    Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksu;

4.8.    Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (toliau – Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas);

4.9.    Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymu;

4.10.  Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu;

4.11.  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1659 „Dėl viešojo administravimo institucijų informacinių sistemų sąveikumo sistemos naudojimo teikiant viešąsias ir administracines paslaugas elektroninėje erdvėje“;

4.12.  Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gruodžio 7 d. nutarimu Nr. 1434 „Dėl Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Licencijavimo taisyklės).

5. IS „Keltra“ tikslas yra informacinių technologijų priemonėmis valdyti kelių transporto veiklos vykdymo ir šia veikla užsiimančių ūkio subjektų kontrolės duomenis. 

6. IS „Keltra“ uždaviniai yra šie:

6.1.  centralizuotai kaupti, apdoroti, analizuoti ir kitaip tvarkyti Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Inspekcija) teikiamų administracinių paslaugų ir su jų teikimu susijusių procedūrų bei ūkio subjektams išduotų dokumentų ar suteiktos teisės vykdyti veiklą duomenis;

6.2.  ūkio subjektams teikti elektronines paslaugas;

6.3.  centralizuotai kaupti, apdoroti, analizuoti ir kitaip tvarkyti ūkio subjektų veiklos kontrolės ir su jos atlikimu susijusių procedūrų bei kontrolės metu nustatytų administracinių teisės pažeidimų duomenis;

6.4.  duomenis teikti teisę juos gauti turintiems duomenų gavėjams.

7. Pagrindinės IS „Keltra“ funkcijos yra šios:

7.1.  kaupti ir apdoroti ūkio subjektų užsakytų ir jiems suteiktų paslaugų duomenis;

7.2.  kaupti ir apdoroti ūkio subjektams išduotų dokumentų ir jų galiojimo būklės, teisės vykdyti veiklą ir jos galiojimo būklės duomenis;

7.3.  kaupti ir apdoroti ūkio subjektų ir jų veiklos objektų duomenis; 

7.4.  kaupti ir apdoroti ūkio subjektų elektroninėmis priemonėmis įvestus duomenis;

7.5.  elektroninėmis priemonėmis informuoti ūkio subjektus apie paslaugos vykdymo būklę;

7.6.  kaupti ir apdoroti ūkio subjektų veiklos kontrolės ir šios kontrolės rezultatų duomenis;

7.7.  kaupti ir apdoroti ūkio subjektams paskirtų baudų ir jų išieškojimo būklės duomenis;

7.8.  keistis duomenimis su registrais, valstybės informacinėmis ir kitų juridinių asmenų informacinėmis sistemomis;

7.9.  duomenis sisteminti, analizuoti, daryti duomenų išrankas ir su duomenimis atlikti kitus veiksmus.              

8. Nuostatuose vartojamos sąvokos atitinka Nuostatų 2 ir 4 punktuose išvardytuose teisės aktuose nurodytas sąvokas; taip pat vartojamos šios sąvokos:   

8.1IS „Keltra“ naudotojas – Inspekcijos valstybės tarnautojas arba darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, ar kitas asmuo, IS „Keltra“ veiklą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka pagal kompetenciją naudojantis ir (ar) tvarkantis elektroninę informaciją;

8.2klientas – kelių transporto veikla užsiimantis arba pageidaujantis užsiimti ūkio subjektas, kuriam Inspekcija suteikia teisę vykdyti veiklą, išduoda, pratęsia, keičia veiklai vykdyti reikalingus dokumentus (toliau – paslaugos);

8.3mokėjimas popierinis dokumentas arba iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) gauti elektroniniai duomenys, įrodantys, kad yra sumokėta už juridinę galią turinčio dokumento išdavimą ar teisės vykdyti tam tikrą veiklą suteikimą, ar paskirtą baudą.                       

9. IS „Keltra“ asmens duomenys (taip pat ir su asmeniu susiję elektroniniai dokumentai) tvarkomi asmens identifikavimo ir paieškos IS „Keltra“, juridinę galią turinčių dokumentų išdavimo arba teisės vykdyti kelių transporto veiklą suteikimo, egzaminus laikiusių asmenų ir jiems išduotų pažymėjimų apskaitos, asmens duomenų gavimo iš registrų, valstybės ir kitų juridinių asmenų informacinių sistemų ir nereikalavimo asmeniui pateikti popierinius dokumentus ar jų kopijas, asmenų (ūkio subjektų) veiklos kontrolės vykdymo, kelių transporto veiklos srities administracinių teisės pažeidimų nustatymo ir baudų išieškojimo, vežėjui, vežėjo vadovui ir transporto vadybininkui taikomų reputacijos reikalavimų laikymosi, IS „Keltra“ naudotojų leistinų veiksmų IS „Keltra“ tikrinimo tikslais.

 

II. IS „KELTRA“ ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA

 

10.     IS „Keltra“ organizacinę struktūrą sudaro IS „Keltra“ valdytojas, IS „Keltra“ tvarkytojas, IS „Keltra“ duomenų teikėjai.

11.     IS „Keltra“ valdytojas ir asmens duomenų valdytojas yra Inspekcija. Jo funkcijos:

11.1. metodiškai vadovauja IS „Keltra“ tvarkytojui;

11.2. koordinuoja IS „Keltra“ veikimą;

11.3. prižiūri asmens duomenų tvarkymą;

11.4. teikia duomenis ir informaciją pagal vienkartinius prašymus.

12.     IS „Keltra“ valdytojo teisės:

12.1. rengti ir priimti teisės aktus, susijusius su duomenų tvarkymu ir duomenų sauga;

12.2. spręsti IS „Keltra“ plėtros klausimus;

12.3. perduoti Informacinių išteklių valdymo įstatymo 41 straipsnyje numatytam paslaugos teikėjui atlikti IS „Keltra“ techninės ir programinės įrangos priežiūrą ir (arba) informacijos tvarkymo funkcijas, išskyrus funkcijas, susijusias su sprendimų dėl informacijos teikimo ir skelbimo, ir su asmenų, tvarkančių informaciją, teisių ir pareigų nustatymo priėmimu;

12.4. sudaryti sutartis su duomenų teikėjais ir duomenų gavėjais;

12.5. kitos Nuostatuose ir kituose teisės aktuose nustatytos teisės.

13.     IS „Keltra“ valdytojo pareigos:

13.1.  koordinuoti IS „Keltra“ tvarkytojo ir Informacinių išteklių valdymo įstatymo  41 straipsnyje numatyto teikėjo darbą, nustatyta tvarka atlikti jų priežiūrą;

13.2.  atlikti duomenų saugos reikalavimų laikymosi priežiūrą;

13.3.  skirti duomenų valdymo įgaliotinį;

13.4.  supažindinti IS „Keltra“ tvarkytojus su parengtais saugos dokumentais;

13.5.  nagrinėti IS „Keltra“ tvarkytojo pasiūlymus dėl IS „Keltra“ veiklos tobulinimo ir priimti dėl jų sprendimus;

13.6.  užtikrinti, kad IS „Keltra“ būtų tvarkoma vadovaujantis Informacinių išteklių valdymo įstatymu, Aprašu, Nuostatais ir kitais teisės aktais;

13.7.  tvarkyti IS „Keltra“ duomenų atsargines kopijas ir archyvus, pasibaigus asmens duomenų tvarkymo laikui, šiuos duomenis sunaikinti;

13.8.  užtikrinti IS „Keltra“ veikimo nepertraukiamumą, prireikus koordinuoti IS „Keltra“ veikimo atkūrimą;

13.9.  organizuoti IS „Keltra“ naudotojų mokymus dirbti su IS „Keltra“;

13.10. analizuoti IS „Keltra“ tvarkomus duomenis, atnaujinti jų sąrašus, kontroliuoti duomenų mainų procesus;

13.11. bendrauti su duomenų teikėjais ir (ar) gavėjais duomenų teisingumo, išsamumo ir atnaujinimo klausimais;

13.12. rengti ir įgyvendinti IS „Keltra“ modernizavimo planus ir investicijų projektus;       

13.13. atlikti kitus Nuostatuose ir kituose teisės aktuose nustatytus veiksmus.

14.     IS „Keltra“ tvarkytojas ir asmens duomenų tvarkytojas yra Inspekcija. Jo funkcijos:

14.1. tvarkyti IS „Keltra“, taip pat ir asmens duomenis;

14.2. atsakyti už jų saugą.

15.     IS „Keltra“ tvarkytojo teisės:

15.1. reikalauti iš duomenų teikėjų, kad jų pateikti duomenys būtų tinkami ir pateikti laiku;

15.2. skelbti skelbiamus IS „Keltra“ duomenis;

15.3. teikti duomenis duomenų gavėjams;

15.4. teikti pasiūlymus IS „Keltra“ valdytojui dėl IS „Keltra“ pokyčių;

15.5. kitos Nuostatuose ir kituose teisės aktuose nustatytos teisės.

16.     IS „Keltra“ tvarkytojo pareigos:

16.1.  įgyvendinti grėsmę duomenų saugai nesukeliančias priemones, siekiant išvengti duomenų tvarkymo klaidų, duomenų pakeitimo, atskleidimo, praradimo, klastojimo ir (ar) sunaikinimo;

16.2.  užtikrinti, kad duomenys būtų teisingi, tikslūs, išsamūs ir nuolat atnaujinti;

16.3.  užtikrinti, kad neteisingi, netikslūs, neišsamūs duomenys būtų nedelsiant ištaisyti, atnaujinti arba papildyti;

16.4.  apsaugoti duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo;

16.5.  numatyti ir įgyvendinti priemones, mažinančias duomenų atskleidimo ir praradimo riziką ir užtikrinančias prarastų duomenų atkūrimą ir duomenų apsaugą nuo klastojimo;

16.6.  užtikrinti, kad tvarkomi duomenys būtų tinkami naudoti registruose ir informacinėse sistemose, įskaitant registrus ir informacines sistemas, tvarkomus ES valstybėse narėse ir (arba) Europos ekonominės erdvės valstybėse;

16.7.  užtikrinti, kad IS „Keltra“ veiktų nepertraukiamai;

16.8.  užtikrinti, kad duomenų gavėjams pateikti duomenys atitiktų jo tvarkomus duomenis;

16.9.  užtikrinti, kad duomenų gavėjai, kuriems buvo pateikti neteisingi, netikslūs, neišsamūs duomenys, būtų nedelsiant informuoti apie ištaisytus netikslumus;

16.10.  skirti duomenų teikėjui terminą trūkumams pašalinti, jeigu nustato, kad pateikti duomenys yra netikslūs ar neatitinka teisės aktuose nustatytų reikalavimų;

16.11.  nustatyti duomenų tvarkymo organizavimo principus ir tvarką;

16.12.  užtikrinti, kad duomenys būtų tvarkomi vadovaujantis Nuostatais ir kitais teisės aktais;

16.13.  atlikti kitus Nuostatuose ir kituose teisės aktuose nustatytus veiksmus.

17. IS „Keltra“ naudojantys asmenys – klientai, užsakantys elektronines paslaugas; šių asmenų teisė – užsakyti elektroninę paslaugą ir gauti elektroninės paslaugos vykdymo būklę,  pareiga – pateikti teisingus duomenis, jei reikia, iki elektroninės paslaugos užsakymo perdavimo registruoti nutraukti elektroninės paslaugos užsakymą.  

18. IS „Keltra“ duomenis gauna iš:

18.1. institucijų, kurios duomenis teikia iš valstybės informacinių sistemų ir (arba) registrų, įregistruotų Registrų ir valstybės informacinių sistemų registre:

18.1.1. VĮ Registro centro, kuris duomenis teikia iš Juridinių asmenų, Nekilnojamo turto ir Lietuvos Respublikos adresų registrų (registrų valdytoja – Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija);

18.1.2. VĮ „Regitra“, kuri duomenis teikia iš Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių ir Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių vairuotojų registrų (registrų  valdytoja – Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija);

18.1.3. Gyventojų registro tarnybos, kuri duomenis teikia iš Lietuvos Respublikos gyventojų registro (registro valdytoja – Gyventojų registro tarnyba);

18.1.4. Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, kuris duomenis teikia iš Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro (registro valdytojas – Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos), reorganizavus Administracinių teisės pažeidimų ir eismo įvykių registrą, duomenis teikia iš Administracinių teisės pažeidimų registro (registro valdytojas – Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija);   

18.1.5. VMI prie FM, kuri duomenis teikia iš Mokesčių apskaitos informacinės sistemos (toliau – MAIS) (informacinės sistemos valdytoja – VMI prie FM);

18.1.6. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VSDFV), kuri duomenis teikia iš VSDFV informacinės sistemos (informacinės sistemos valdytoja – VSDFV);

18.1.7. Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos, kuris duomenis teikia iš Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos (toliau – VIISP) (informacinės sistemos valdytojas – Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos);

18.1.8. Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, kuris duomenis teikia iš Administracinių teisės pažeidimų ir eismo įvykių registro (registro valdytojas – Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos) iki jo reorganizavimo į Administracinių teisės pažeidimų registrą;

18.1.9. Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos, kuri duomenis teikia iš Viešojo transporto kelionių duomenų informacinės sistemos „Vintra“ (toliau – IS „Vintra“) (informacinės sistemos valdytojas – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija);

18.2. kitų Lietuvos Respublikos ir ES valstybių narių juridinių asmenų:

18.2.1. Lietuvos techninės apžiūros įmonių asociacijos „Transeksta“, kuri duomenis teikia iš Techninės apžiūros informacinės sistemos (toliau – TAIS);

18.2.2. įmonės AS „Trüb Baltic“, išrašančios pavojinguosius krovinius vežti pasirengimo vairuotojo pažymėjimus (toliau – ADR vairuotojo pasirengimo pažymėjimas), kuri duomenis teikia iš informacinės sistemos „CardMax2“ (toliau – IS „CardMax2“).

 

III. IS „KELTRA“ INFORMACINĖ STRUKTŪRA

 

19. IS „Keltra“ duomenų bazėse kaupiami duomenys:

19.1. su kelių transporto veikla susijusio asmens duomenys:

19.1.1. Nuostatų 19.26.6.1 punkte nurodytas duomuo, jei asmuo yra Lietuvos Respublikos pilietis arba užsienietis, turintis teisę gyventi Lietuvoje;

19.1.2. Nuostatų 19.26.6.4–19.26.6.5 punktuose nurodyti duomenys, jei asmuo yra užsienietis, neturintis teisės gyventi Lietuvoje;

19.1.3. Nuostatų 19.26.6.2, 19.26.6.3 ir 19.26.6.7 punktuose nurodyti duomenys;

19.1.4. Nuostatų 19.26.6.6 punkte nurodytas duomuo, jei asmuo yra trečiosios šalies vairuotojas arba asmuo, pageidaujantis gauti ADR vairuotojo pasirengimo ar pavojingųjų krovinių vežimo kelių transporto priemone (toliau – KTP) saugos specialisto pažymėjimą;

19.1.5. Nuostatų 19.26.6.8–19.26.6.9 punktuose nurodyti duomenys; 

19.1.6. Nuostatų 19.26.6.10–19.26.6.13 punktuose nurodyti duomenys, jei asmuo – trečiosios šalies vairuotojas; 

19.1.7. asmens kontaktiniai duomenys: adresas, telefono ryšio numeris (-iai) ir elektroninio pašto adresas;

19.1.8. sutikimo tvarkyti asmens duomenis žymė (sutinku);

19.1.9. Nuostatų 19.26.1.1 punkte nurodytas duomuo, jei asmuo yra Lietuvos Respublikoje registruotas juridinis asmuo;

19.1.10.         juridinio asmens identifikacinis kodas, jei asmuo nėra Lietuvos Respublikoje registruotas juridinis asmuo;

19.1.11.         Nuostatų 19.26.1.3–19.26.1.4, 19.26.1.11 punktuose nurodyti duomenys;

19.2. įgaliojimo asmeniui paimti Inspekcijos parengtus ar Inspekcijai pateikti reikiamus dokumentus ir (arba) užsakyti elektronines paslaugas duomenys:

19.2.1. įgaliojimo „Galiojimo nuo“ ir „Galiojimo iki“ datos;

19.2.2. žymė, kad įgaliotas asmuo gali užsakyti elektronines paslaugas;

19.3. vežėjo vadovo, transporto vadybininko duomenys:

19.3.1. pareigos;

19.3.2. dokumento, kurio pagrindu pareigos einamos, pavadinimas, numeris ir data;

19.3.3. data, iki kada pareigos einamos (duomenys kaupiami iki 2012 m. vasario 18 d.);

19.3.4. profesinės kompetencijos duomenys, jei profesinės kompetencijos pažymėjimas išduotas kitoje ES šalyje: pažymėjimo numeris, pažymėjimo išdavimo data, valstybė, kurioje išduotas pažymėjimas, licencijuojamos kelių transporto veiklos rūšis (-ys), pažymėjimo galiojimo pradžios data, pažymėjimo galiojimo pabaigos data;

19.3.5. reputacijos duomenys:                              

19.3.5.1. reputacijos tinkamumo požymis (priekaištinga, nepriekaištinga);

19.3.5.2. data, iki kada laikoma, kad reputacija yra priekaištinga, jei šią datą galima nustatyti; data nustatoma administracinio proceso metu analizuojant Nuostatų 19.26.12 punkte nurodytus duomenis ir (ar) Nuostatų 38 punkte nurodytą informaciją vadovaujantis Pažeidimų, už kuriuos bausti vežėjas, vežėjo vadovas ar transporto vadybininkas nelaikomi turinčiais nepriekaištingą reputaciją, sąrašu, patvirtintu Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2012 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. 2B-154 „Dėl Pažeidimų, už kuriuos bausti vežėjas, vežėjo vadovas ar transporto vadybininkas nelaikomi turinčiais nepriekaištingą reputaciją, sąrašo patvirtinimo“ ir analogiškais užsienio valstybių teisės aktais; 

19.3.5.3. kodeksas (Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas, Administracinių teisės pažeidimų kodeksas), kodekso straipsniai, straipsnių indeksai ir (ar) dalys, jei reputacijos tinkamumo požymis yra „priekaištinga“;

19.3.5.4. pastaba dėl reputacijos;

19.3.6. transporto vadybininko tinkamumas vadovauti kelių transporto veiklai, jei vežėją licencijuoja Inspekcija:

19.3.6.1. tinkamumo vadovauti požymis (tinkamas, netinkamas);

19.3.6.2. priežastis, dėl ko buvo pripažintas netinkamu vadovauti (pažeidė nacionalines taisykles, pažeidė ES taisykles), jei tinkamumo požymis „netinkamas“;

19.3.6.3. taikoma reabilitavimo priemonė (pakartoti mokymą, papildomas mokymas, kitos priemonės), jei tinkamumo požymis „netinkamas“;

19.3.6.4. pripažinimo netinkamu vadovauti vežimo kelių transportu veiklai „Data nuo“, jei tinkamumo požymis „netinkamas“;

19.3.6.5. pripažinimo netinkamu vadovauti vežimo kelių transportu veiklai „Data iki“, jei tinkamumo požymis „netinkamas“;

19.4. vežėjo reputacijos duomenys:

19.4.1. data, iki kada laikoma, kad reputacija yra priekaištinga, jei šią datą galima nustatyti; data nustatoma administracinio proceso metu analizuojant Nuostatų 38 punkte nurodytą informaciją vadovaujantis Nuostatų 19.3.5.2 punkte nurodytais teisės aktais;

19.4.2. Nuostatų 19.3.5.1, 19.3.5.3–19.3.5.4 punktuose nurodyti duomenys;

19.5. prašyme gauti paslaugą ir su juo pateiktuose popieriniuose ir (arba) elektroniniuose dokumentuose nurodyti atitinkamai paslaugai vykdyti reikalingi duomenys:

19.5.1. prašymo gauti paslaugą data;

19.5.2. paslaugos (-ų) pavadinimas (-ai);

19.5.3. ta pačia paslauga prašomų išduoti dokumentų ar prašomų suteikti teisių skaičius;

19.5.4. žymė, kad išduodamas dokumentas klientui turi būti išsiųstas paštu;

19.5.5. mokėjimo dokumento tipas (kvitas, pavedimas);

19.5.6. Nuostatų 19.26.7.2, 19.26.7.4, 19.26.7.8, 19.26.7.12, 19.26.7.14 punktuose nurodyti duomenys, jei klientas pateikia popierinį mokėjimo dokumentą;

19.5.7. su prašymu gauti paslaugą pateikiamų popierinių ir (arba) elektroninių dokumentų pavadinimai, numeriai, išdavimo ir galiojimo datos, jei tokios dokumentuose nurodytos;

19.5.8. Nuostatų 19.26.4.1.1, 19.26.4.2.1–19.26.4.2.2, 19.26.4.2.4 punktuose nurodyti duomenys, KTP valdymo pagrindas (nuosavybė, nuoma, panauda);

19.5.9. Nuostatų 19.26.1.21 punkte nurodyti duomenys;  

19.5.10.         Nuostatų 19.26.2.1 punkte nurodyti duomenys;

19.5.11.         dokumento keitimo, dublikato išdavimo priežastis;

19.6. vairuotojų mokymo įstaigos veiklos duomenys:

19.6.1. mokymo temų ir (ar) metodinės medžiagos pavadinimai;

19.6.2. mokytojų ir (arba) dėstytojų skaičius ir jų kvalifikaciją įrodančių dokumentų pavadinimai, dokumentus išdavusių institucijų pavadinimai, išdavimo datos;

19.6.3. eismo saugumo mokytojų skaičius, kvalifikacija ir darbo stažas toje srityje, jei  mokymo įstaiga vykdo KTP vairuotojų papildomą mokymą;

19.6.4. psichologo kvalifikacija ir darbo stažas toje srityje, jei mokymo įstaiga vykdo KTP vairuotojų papildomą mokymą;

19.6.5. kita informacija apie mokymo sąlygas (pvz., dalyvių skaičių);

19.7. ekspertizės įmonės veiklos duomenys:

19.7.1. ekspertizės įmonėje dirbsiančių KTP ekspertų skaičius, jų kvalifikaciją įrodančių pažymėjimų išdavimo datos ir numeriai;

19.7.2. kompiuterizuotų darbo vietų skaičius;

19.8. bandymo stoties ir (arba) tikrinimo įmonės veiklos duomenys – ekspertų skaičius, jų kvalifikaciją įrodančių dokumentų pavadinimai, išdavimo datos ir numeriai, turimas darbo stažas;

19.9. vežėjo ir trečiosios šalies vairuotojo darbo sutarties „Galiojimo iki“ data, kai trečiosios šalies vairuotojui nereikia turėti leidimo dirbti;

19.10. keleivių vežimo tvarkaraščio duomenys:

19.10.1.         maršruto tipas (tolimojo (tarpmiestinio) / tarptautinio susisiekimo);

19.10.2.         maršruto pavadinimas;

19.10.3.         maršruto „Galiojimo nuo“ ir „Galiojimo iki“ datos;

19.10.4.         reiso numeris ir reiso autobusų tipas;

19.10.5.         reiso kryptis (pirmyn, atgal);

19.10.6.         reiso sezoniškumas;

19.10.7.         reiso dažnis (savaitės dienos);

19.10.8.         reiso „Galiojimo nuo“ ir „Galiojimo iki“ datos;

19.10.9.         maršruto punkto pavadinimas;

19.10.10.  atstumas tarp maršruto punkto ir prieš jį esančio maršruto punkto;

19.10.11.  atstumas nuo maršruto pradžios iki maršruto punkto;

19.10.12.  atvykimo ir išvykimo į (iš) maršruto punktą (-o) laikas (val., min.);

19.10.13.  keleivių vežimo vienkartiniu reisu tarptautinio susisiekimo maršrutu datos; 

19.11. vežėjo negautų pajamų dydis, kai keleivių vežimo tolimojo (tarpmiestinio) susisiekimo Lietuvoje su nuolaida parduotų bilietų kaina kompensuojama 50 proc. ir (arba) 80 proc.;

19.12. didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės KTP duomenys:

19.12.1.         važiavimo maršruto pavadinimas ir važiavimo data (-os);

19.12.2.         KTP savininko / valdytojo / naudotojo duomenys, nurodyti Nuostatų 19.26.6.1–19.26.6.3, 19.26.1.1 ir 19.26.1.3 punktuose, jei KTP registruota Lietuvos Respublikoje; Nuostatų 19.1.10, 19.26.1.3, 19.26.6.2–19.26.6.5 punktuose nurodyti duomenys, jei KTP registruota ne Lietuvos Respublikoje;

19.12.3.         KTP arba KTP junginio faktinis ilgis, aukštis, plotis ir masė;

19.12.4.         KTP priekabos ir (ar) puspriekabės valstybinis (-iai) registracijos numeris (-iai);

19.12.5.         KTP priekabos ir (ar) puspriekabės faktinis ilgis, aukštis, plotis, masė;

19.12.6.         vežamo krovinio svoris;

19.12.7.         Nuostatų 19.26.4.2.8 punkte nurodytas duomuo;

19.12.8.         KTP leidžiamo posūkio spindulio ilgis;

19.12.9.         ašių išdėstymo schema ir atstumas tarp KTP ašių ar ašių grupių;

19.12.10. KTP su kroviniu ašių ar ašių grupių faktinės apkrovos;

19.13. su kelių transporto veikla susijusio egzamino (toliau – egzaminas) laikymo duomenys:

19.13.1.         egzamino rūšis (KTP vairuotojų, vežančių pavojinguosius krovinius, pavojingųjų krovinių vežimo KTP saugos specialistų, pavojingųjų krovinių vežimo KTP saugos specialistų žinių atnaujinimo, mokytojų, mokančių asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu KTP, licencijuojamai kelių transporto veiklai vadovaujančių asmenų (transporto vadybininkų) profesinės kompetencijos, licencijuojamai kelių transporto veiklai vadovaujančių asmenų (transporto vadybininkų) profesinės kompetencijos žinių atnaujinimo, KTP techninės apžiūros kontrolieriaus žinių įvertinimo);

19.13.2.         egzamino sritis (pavojingųjų krovinių vežimo pagrindinio mokymo kurso A1–A4 dalys, transporto vadybininkų kurso bendroji dalis, pavojingųjų krovinių vežimo saugos specialistų M, M1–M5 mokymo kursai);

19.13.3.         egzamino laikymo data;

19.13.4.         žymė, ar egzaminas bus laikomas kartu su vertėju;

19.13.5.         pavojingųjų krovinių klasės, kurioms KTP vairuotojų, vežančių pavojinguosius krovinius, egzaminas laikomas;

19.14. asmens, pageidaujančio gauti KTP vairuotojų mokytojo ir (ar) vairavimo instruktoriaus pažymėjimus, laikytų įskaitų ir egzaminų bei mokymo įstaigų, kuriose įskaitos ir egzaminai buvo laikyti, pavadinimai;

19.15. asmens, pageidaujančio gauti KTP techninės apžiūros kontrolieriaus, eksperto ar tachografų dirbtuvės mechaniko pažymėjimą, kvalifikaciją įrodančių dokumentų pavadinimai, išdavusių įstaigų pavadinimai, išdavimo datos ir „Galiojimo iki“ datos, jei tokios yra nurodytos;

19.16. smulkiaserijiniu ar serijiniu būdu pagamintoms KTP Europos Bendrijos naujo tipo patvirtinimo sertifikatui gauti reikalingi duomenys:

19.16.1.         KTP tipo variantų bei versijų sąrašas;

19.16.2.         KTP sudarančių sistemų ir jų komponentų pavadinimai;

19.16.3.         KTP atskirų techninių mazgų, turinčių elektroninę kontrolę (valdymą), pavadinimai;

19.17. KTP gamintojo pasaulinio identifikavimo kodo (WMI) arba KTP sudedamųjų dalių gamintojo pasaulinio identifikavimo kodui (WPMI) suteikti reikalingi duomenys:

19.17.1.         gamybos vietos adresas (-ai);

19.17.2.         numatomos gaminti KTP / KTP sudedamosios dalies markė, modelis, kėbulo tipas ir paskirtis;

19.17.3.         KTP sudedamųjų dalių pavadinimai;

19.17.4.         gaminamų arba numatomų gaminti KTP skaičius per metus;

19.18. KTP tipo atitikties įvertinimo duomenys:

19.18.1.         M ir N kategorijų KTP:

19.18.1.1. gamintojo pavadinimas ir adresas;

19.18.1.2. gamintojo prekybinis pavadinimas;

19.18.1.3. surinkimo gamyklų pavadinimas (-ai) ir adresas (-ai);

19.18.1.4. KTP klasė;

19.18.1.5. KTP tipo pavadinimas;

19.18.1.6. KTP tipo variantas;

19.18.1.7. KTP tipo varianto kita versija;

19.18.1.8. KTP tipo varianto versijos kita versija;

19.18.1.9. KTP identifikavimo numeris (VIN);

19.18.1.10. KTP tipo kodo vieta KTP identifikavimo numeryje (VIN);

19.18.1.11. KTP identifikavimo numerio (VIN) vieta;

19.18.1.12. klasifikacija pagal pavojinguosius krovinius, kuriuos ketinama gabenti to paties tipo KTP;

19.18.1.13. komercinis pavadinimas;

19.18.1.14. europinis KTP tipo patvirtinimo numeris ir data;

19.18.1.15. KTP ašių ir ratų skaičius;

19.18.1.16. vairuojamųjų ašių skaičius ir ašių išdėstymas;

19.18.1.17. varančiųjų ašių skaičius ir ašių išdėstymas;

19.18.1.18. varančiųjų ašių tarpusavio sujungimas;

19.18.1.19. kurioje pusėje vairas (kairėje, dešinėje);

19.18.1.20. kuria puse KTP skirta važiuoti (dešine, kaire);

19.18.1.21. KTP ratų bazė, kai KTP yra visiškai pakrauta;

19.18.1.22. mažiausias ir didžiausias vairuojamosios ašies provėžos plotis;

19.18.1.23. mažiausias ir didžiausias kitų KTP ašių provėžos plotis;

19.18.1.24. mažiausias ir didžiausias važiuoklės su kėbulu ilgis;

19.18.1.25. mažiausias ir didžiausias važiuoklės su kėbulu kraunamo paviršiaus ilgis;

19.18.1.26. mažiausias ir didžiausias važiuoklės su kėbulu plotis;

19.18.1.27. mažiausias ir didžiausias normaliai eksploatacijai paruoštos KTP važiuoklės su kėbulu aukštis;

19.18.1.28. mažiausias ir didžiausias eksploatacijai paruoštos KTP, kai KTP pakaba paruošta normaliai eksploatacijai, aukštis;

19.18.1.29. mažiausia ir didžiausia eksploatacijai paruoštos KTP masė;

19.18.1.30. mažiausios ir didžiausios eksploatacijai paruoštos KTP masės paskirstymas tarp ašių – pirmos, antros, trečios, ketvirtos ašies mažiausia ir didžiausia masė;

19.18.1.31. mažiausia gamintojo nurodyta sukomplektuotos KTP masė nekomplektinės KTP atveju;

19.18.1.32. mažiausia ir didžiausia gamintojo nurodyta techniškai leistina visiškai  pakrautos KTP masė;

19.18.1.33. mažiausios ir didžiausios gamintojo nurodytos techniškai leistinos visiškai pakrautos KTP masės paskirstymas tarp ašių – pirmos, antros, trečios, ketvirtos ašies mažiausia ir didžiausia masė;

19.18.1.34. kiekvienai ašiai – pirmai, antrai, trečiai, ketvirtai techniškai leistina didžiausia  masė;

19.18.1.35. kiekvienai ašių grupei – pirmai, antrai techniškai leistina didžiausia masė;

19.18.1.36. techniškai leistina didžiausia velkama masė priekabos, puspriekabės, centrinės ašies priekabos arba autotraukinio atveju;

19.18.1.37. KTP pritaikyta vilkti (yra, nėra);

19.18.1.38. didžiausia nestabdomos priekabos masė;

19.18.1.39.  techniškai leistina didžiausia statinė vertikali apkrova, tenkanti sukabintuvui;

19.18.1.40. variklio gamintojo pavadinimas;

19.18.1.41. variklio kodas (variklio identifikatorius);

19.18.1.42. veikimo principas (priverstinio paleidimo, paleidimo suspaudimu, keturių taktų, dviejų taktų);

19.18.1.43. cilindrų skaičius;

19.18.1.44. cilindrų išdėstymas (V forma, W forma, linijinis, horizontalus, opozicinis);

19.18.1.45. mažiausias ir didžiausias variklio darbinis tūris;

19.18.1.46. mažiausia ir didžiausia variklio tuščia eiga normaliomis eksploatacijos sąlygomis (min-1);

19.18.1.47. variklio galia;

19.18.1.48. variklio galia, kai sūkiai (min-1);

19.18.1.49. didžiausios leistinos gamintojo nurodytos variklio apsukos (min-1);

19.18.1.50. variklio vieta ir pozicija KTP;

19.18.1.51. pirma degalų rūšis (dyzelinas, benzinas, suskystintos dujos (LPG), gamtinės suskystintos (NG) dujos, kt.);

19.18.1.52. antra degalų rūšis (dyzelinas, benzinas, suskystintos dujos (LPG), gamtinės suskystintos (NG) dujos, kt.);

19.18.1.53. oktaninis skaičius (RON) su švinu ir be švino;

19.18.1.54. karbiuratorius (taip, ne);

19.18.1.55. degalų įpurškimas paleidimo suspaudimu atveju (taip, ne);

19.18.1.56. darbo principas (tiesioginis įpurškimas, prieškamerė, sūkurinė kamera);

19.18.1.57. degalų įpurškimas priverstinio paleidimo atveju (taip, ne);

19.18.1.58. aušinimo sistema (hidraulinė, orinė);

19.18.1.59. maitinimo sistemos slėgio sužadintuvas (taip, ne);

19.18.1.60. papildomi oro taršos mažinimo prietaisai;

19.18.1.61. katalizatorius (taip, ne);

19.18.1.62. deguonies jutiklis (taip, ne);

19.18.1.63. oro įpurškimas (taip, ne);

19.18.1.64. išmetamųjų dujų recirkuliacija (taip, ne);

19.18.1.65. garuojančių teršalų kontrolės sistema (taip, ne);

19.18.1.66. kietųjų dalelių gaudytuvas (taip, ne);

19.18.1.67. įdiegta diagnostikos sistema (OBD) (taip, ne);

19.18.1.68. absorbcijos koeficiento vieta (tik degimo suspaudimu atveju);

19.18.1.69. suskystintų dujų (LPG) degalų sistema (taip, ne);

19.18.1.70. gamtinių suskystintų dujų (NG) degalų sistema (taip, ne);

19.18.1.71. elektros variklio tipas (apvija, įkrovimas);

19.18.1.72. elektros variklio didžiausias valandinis galingumas;

19.18.1.73. elektros variklio darbinė įtampa;

19.18.1.74. akumuliatoriaus padėtis;

19.18.1.75. mažiausia ir didžiausia tepalo temperatūra;

19.18.1.76. transmisijos tipas (mechaninė, hidraulinė, elektrinė, kitokia);

19.18.1.77. pavarų dėžės tipas (rankinė, automatinė, nuolat kintanti transmisija (CVT), mechaninė);

19.18.1.78. pavarų santykiai:

19.18.1.78.1.  pavara;

19.18.1.78.2.  vidiniai greičių dėžės perdavimo santykiai;

19.18.1.78.3.  galutinis perdavimo santykis;

19.18.1.78.4.  bendras pavarų perdavimo santykis;

19.18.1.79. didžiausias KTP greitis;

19.18.1.80. įtraukiamos (-ų) ašies (-ių) pozicija;

19.18.1.81. pakraunamos (-ų) ašies (-ių) pozicija:

19.18.1.81.1.  pirmos, antros, trečios, ketvirtos ašies pakabos tipas;

19.18.1.81.2.  pirmos ašies ar rato, antros ašies ar rato, trečios ašies ar rato, ketvirtos ašies ar rato konstrukcija;

19.18.1.82. pakabos lygio reguliavimas (taip, ne, neprivalomas);

19.18.1.83. pirmos, antros, trečios, ketvirtos varančiosios ašies pakaba yra pneumatinė (taip, ne);

19.18.1.84. pirmos, antros, trečios, ketvirtos varančiosios ašies pakaba yra ekvivalentiška pneumatinei (taip, ne);

19.18.1.85. pirmos, antros, trečios, ketvirtos ašies spyruoklių svyravimo mažiausias ir didžiausias dažnis ir virpesių slopinimas;

19.18.1.86. pirmos, antros, trečios, ketvirtos ašies ir atsarginio rato, jei toks yra, padangos ir ratlankio parametrai:

19.18.1.86.1.  padanga;

19.18.1.86.2.  apkrovos ir greičio indeksas;

19.18.1.86.3.  ratlankio dydis ir gylis;

19.18.1.87. pirmos, antros, trečios, ketvirtos ašies apatinė ir viršutinė riedėjimo spindulio ribos;

19.18.1.88. priekinės ir galinės vairavimo transmisijos, jei taikoma, tipas (elektrinė, hidraulinė, krumpliaratinė su stiprintuvu, mechaninė, mechaninė ir hidrodinaminė, mechaninė su stiprintuvu);

19.18.1.89. priekinės ir galinės vairavimo sistemos sąsajos su ratais;

19.18.1.90. pagalbinė sistema (priekyje, gale);

19.18.1.91. antiblokavimo sistema (taip, ne, neprivaloma, nenurodyta, netaikoma);

19.18.1.92. trumpas stabdžių sistemos aprašymas;

19.18.1.93. specialios (-ių) stabdžių sistemos (-ų) aprašymas;

19.18.1.94. pirmas kėbulo tipas;

19.18.1.95. antras kėbulo tipas;

19.18.1.96. durys, jų spynos ir vyriai;

19.18.1.97. durų skaičius ir išdėstymas;

19.18.1.98. mažiausias ir didžiausias sėdimų vietų skaičius;

19.18.1.99. mažiausias stovimų vietų skaičius;

19.18.1.100. didžiausias stovimų vietų skaičius;

19.18.1.101. sėdimų ir stovimų vietų vieta ir išdėstymas;

19.18.1.102. sėdimos vietos naudojamos, kai KTP nejuda;

19.18.1.103. galvos atlošų tipas (-ai) (integruotas, atskiriamas, atskiras, nenurodyta);

19.18.1.104. informacija apie tipo patvirtinimo numerius;

19.18.1.105. papildomos apsaugos sistemos (taip, ne, neprivaloma), jų vieta KTP (kairė pusė, dešinė pusė, centras):

19.18.1.105.1. eilė;

19.18.1.105.2. pusė (centras, kairė pusė, dešinė pusė);

19.18.1.105.3. priekinė oro pagalvė (taip, ne, neprivaloma);

19.18.1.105.4. šoninė oro pagalvė (taip, ne, neprivaloma);

19.18.1.105.5. saugos diržų įtempiklis (taip, ne, neprivalomas);

19.18.1.105.6. informacija apie identifikavimą (identifikavimo lenteles);

19.18.1.106. gamintojo deklaracijos apie direktyvos 76/114/EEB II priedo 1.1 punkto reikalavimų išpildymą aprašymas:

19.18.1.106.1. antros ir trečios (jei taikoma) identifikavimo numerio dalies aprašymas;

19.18.1.106.2. antroje dalyje naudojamų ženklų nurodymas;

19.18.1.107. sukabintuvo tarp vilkiko ir priekabos klasė ir tipas;

19.18.1.108. informacija apie sukabintuvo brėžinius;

19.18.1.109. informacija apie specialių sukabinimo antdėklų ar pakabos plokštelių įrengimą;

19.18.1.110. tipo patvirtinimo numeris;

19.18.1.111. triukšmo lygio bandymų rezultatai:

19.18.1.111.1. judant;

19.18.1.111.2. stovint;

19.18.1.111.3. kai variklis veikia;

19.18.1.112. KTP išmetamųjų teršalų bandymų rezultatai:

19.18.1.112.1.  KTP išmetamieji teršalai (dyzelinas, benzinas, suskystintos dujos (LPG), suskystintos gamtinės dujos (NG), benzinas arba suskystintos dujos (LPG), benzinas arba suskystintos gamtinės dujos (NG), etanolis ir kt.):

19.18.1.112.1.1. I tipo bandymo (bandymų ciklas paleidžiant šaltą variklį) duomenys:

19.18.1.112.1.1.1.  anglies monoksido (CO) masė;

19.18.1.112.1.1.2.  angliavandenilių (HC) masė;

19.18.1.112.1.1.3.  azoto oksidų (NOx) masė;

19.18.1.112.1.1.4.  angliavandenilių ir azoto oksidų bendra (HC + NOx) masė;

19.18.1.112.1.1.5.  kietųjų dalelių masė;

19.18.1.112.1.2. II tipo bandymo (mažo sukimosi dažnio tuščiosios eigos) duomenys:

19.18.1.112.1.2.1.  anglies monoksido (CO) masė;

19.18.1.112.1.2.2.  variklio sukimosi dažnis;

19.18.1.112.1.2.3.  variklio alyvos temperatūra;

19.18.1.112.1.3. II tipo bandymo (didelio sukimosi dažnio tuščiosios eigos) duomenys:

19.18.1.112.1.3.1.  Nuostatų 19.18.1.112.1.2.1–19.18.1.112.1.2.3 punktuose nurodyti duomenys;

19.18.1.112.1.3.2.  lambda vertė;

19.18.1.112.1.4. III tipo bandymo rezultatas;

19.18.1.112.1.5. IV tipo bandymo (garavimo bandymas) rezultatas;

19.18.1.112.1.6. V tipo bandymo (ilgaamžiškumo) rezultatas:

19.18.1.112.1.6.1.  ilgaamžiškumo tipas (80000 km, 100000 km, netaikoma);

19.18.1.112.1.6.2.  pablogėjęs veiksnys (DF) (apskaičiuotas, fiksuotas);

19.18.1.112.1.6.3.  Nuostatų 19.18.1.112.1.1.1–19.18.1.112.1.1.3 punktuose nurodyti duomenys;

19.18.1.112.1.7. VI tipo (kai aplinkos temperatūra žema) bandymo rezultatas – Nuostatų 19.18.1.112.1.1.1–19.18.1.112.1.1.2 punktuose nurodyti duomenys;

19.18.1.112.1.8.   įdiegta diagnostikos sistema (taip, ne);

19.18.1.112.2KTP variklių skleidžiami teršalai (dyzelinas, benzinas, suskystintos dujos (LPG), suskystintos gamtinės dujos (NG), etanolis ir kt.):

19.18.1.112.2.1.   nusistovėjusių režimų ciklo metodu atlikto europinio bandymo (ESC) rezultatai:

19.18.1.112.2.1.1.  Nuostatų 19.18.1.112.1.1.1, 19.18.1.112.1.1.3 ir 19.18.1.112.1.1.5 punktuose nurodyti duomenys;

19.18.1.112.2.1.2.  bendra angliavandenilių (THC) masė;

19.18.1.112.2.1.3. atsako į apkrovą metodu atlikto europinio bandymo (ELR) rezultatas – dūmingumas;

19.18.1.112.2.2.   pereinamųjų režimų ciklo metodu atlikto europinio bandymo (ETC) rezultatai:

19.18.1.112.2.2.1.  angliavandenilių (NMHC), išskyrus metaną (CH4), masė;

19.18.1.112.2.2.2.  metano (CH4) masė;

19.18.1.112.2.2.3.  Nuostatų 19.18.1.112.1.1.1, 19.18.1.112.1.1.3, 19.18.1.112.1.1.5 ir 19.18.1.112.2.1.2 punktuose nurodyti duomenys;

19.18.1.112.2.3.   dyzelino dūmų bandymo, atlikto variklio sukimosi dažniui tolygiai didėjant, rezultatai:

19.18.1.112.2.3.1.  tikroji absorbcijos koeficiento vertė;

19.18.1.112.2.3.2.  normalūs ir didžiausi variklio sūkiai;

19.18.1.112.2.3.3.  mažiausia ir didžiausia alyvos temperatūra;

19.18.1.112.3anglies dioksido (CO2) emisijos ar degalų sąnaudų bandymų rezultatai:

19.18.1.112.3.1.   anglies dioksido (CO2) emisija įvairiomis sąlygomis (miesto, ypatingomis miesto sąlygomis, kombinuotomis sąlygomis);

19.18.1.112.3.2.   degalų sąnaudos įvairiomis sąlygomis (miesto, ypatingomis miesto sąlygomis, kombinuotomis sąlygomis);

19.18.1.113. direktyvos numeris;

19.18.2.         O kategorijos KTP:

19.18.2.1.  Nuostatų 19.18.1.1–19.18.1.13, 19.18.1.15–19.18.1.16, 19.18.1.21–19.18.1.35, 19.18.1.39 punktuose nurodyti duomenys;

19.18.2.2.  pirma degalų rūšis (nėra);

19.18.2.3.  antra degalų rūšis (nėra);

19.18.2.4.  didžiausias KTP greitis;

19.18.2.5.  Nuostatų 19.18.1.79–19.18.1.95 ir 19.18.1.105.6–19.18.1.110 punktuose nurodyti duomenys;

19.18.3.         L kategorijos KTP:

19.18.3.1. Nuostatų 19.18.1.1–19.18.1.11 ir 19.18.1.15 punktuose nurodyti duomenys;

19.18.3.2. privalomų įrašų vieta ant važiuoklės ir jų pritvirtinimo būdas;

19.18.3.3. variklio padėtis ir jo agregatų išdėstymas;

19.18.3.4. sėdimų vietų skaičius;

19.18.3.5. paruoštos eksploatacijai KTP masė ir paruoštos eksploatacijai KTP masės paskirstymas tarp ašių;

19.18.3.6. gamintojo nurodyta techniškai leistina didžiausia pakrautos KTP masė ir gamintojo nurodytos techniškai leistinos visiškai pakrautos KTP masės paskirstymas tarp ašių;

19.18.3.7. techniškai leistina didžiausia kiekvienos ašies masė;

19.18.3.8. vidaus paleidimo variklis;

19.18.3.9. Nuostatų 19.18.1.40–19.18.1.44 punktuose nurodyti duomenys;

19.18.3.10.  darbinis cilindro tūris;

19.18.3.11.  variklio tuščia eiga normaliomis eksploatacijos sąlygomis (min-1);

19.18.3.12.  didžiausia variklio galia ir didžiausia variklio galia, kai sūkiai (min-1);

19.18.3.13.  pirma degalų rūšis (dyzeliniai degalai, mišinys, suskystintos naftos dujos, kt.);

19.18.3.14.  antra degalų rūšis (dyzeliniai degalai, mišinys, suskystintos naftos dujos, kt.);

19.18.3.15.  katalizatorius (taip, ne);

19.18.3.16.  transmisijos sistemos tipas (mechaninė, hidraulinė, elektrinė, kt.);

19.18.3.17.  pavarų dėžės tipas (automatinė, mechaninė);

19.18.3.18.  padangų deriniai;

19.18.3.19.  ratų deriniai;

19.18.3.20.  stabdžiai (priekiniai, galiniai, diskiniai, būgniniai);

19.18.3.21.  trumpas stabdžių sistemoje naudojamų elektrinių ir (arba) elektroninių sudedamųjų dalių aprašymas;

19.18.3.22.  Nuostatų 19.18.1.111–19.18.1.113 punktuose nurodyti duomenys;

19.19. ADR sertifikatui gauti reikalingi duomenys:

19.19.1.         sertifikato „Galiojimo iki“ data;

19.19.2.         KTP techninės apžiūros rezultatų kortelės (ataskaitos) numeris;

19.19.3.         KTP tipo žymuo (EX/II, EX/III, FL, OX, AT);

19.19.4.         žymė, kad KTP stabdžių sistemai reikalavimai netaikomi;

19.19.5.         žymė, kad KTP stabdžių sistema yra efektyvi;

19.19.6.         svoris, kuriam esant KTP stabdžių sistema yra efektyvi;

19.19.7.         cisternos gamintojo pavadinimas;

19.19.8.         cisternos baterijos patvirtinimo numeris;

19.19.9.   cisternos serijos Nr., cisternos pagaminimo metai ir cisternos kodas;

19.19.10. cisternos nuostatos;

19.19.11. žymė, kad pirmos klasės kroviniai nėra suderinami su „J“ suderinimo grupės kroviniu, kai sertifikuojama FL, OX ar AT tipo žymens KTP;

19.19.12. žymė, kad pirmos klasės kroviniai, įskaitant „J“ suderinimo grupės krovinius, kai sertifikuojama EX/II ar EX/III tipo žymens KTP;

19.19.13. žymė, kad pirmos klasės kroviniai, išskyrus suderinamus su „J“ suderinimo grupės kroviniais, kai sertifikuojama EX/II ar EX/III tipo žymens KTP;

19.19.14. žymė, kad pavojingosios medžiagos nenurodomos;

19.19.15. žymė, kad gali būti vežamos tik pavojingosios medžiagos, leidžiamos pagal cisternos kodą;

19.19.16. žymė, kad gali būti vežamos tik nurodytos pavojingosios medžiagos;

19.19.17. pavojingųjų medžiagų sąrašas;

19.19.18. pastabos lietuvių ir anglų kalbomis;

19.20. ATP sertifikatui gauti reikalingi duomenys:

19.20.1. KTP savybė temperatūros palaikymo aspektu (izoliuota, šaldytuvas, refrižeratorius, apšildoma; izoliuota su skirtingų temperatūrų kameromis);

19.20.2. KTP tipo žymė;

19.20.3. žymė, kad šaldymo įrenginys yra cisterna;

19.20.4. įgaliotojo juridinio asmens pavadinimas;

19.20.5. ATP sertifikato patvirtinimo būdas;

19.20.6. šilumos prietaisų savybės (autonominiai, neautonominiai, nuimami, nenuimami);

19.20.7. ATP sertifikato išdavimo pagrindas (KTP patikrinimas, nustatytas KTP pavyzdžio atitikimas, periodiška kontrolė, pereinamojo laikotarpio nuostatai);

19.20.8. KTP tikrinimo stoties pavadinimas;

19.20.9.    KTP tikrinimo pobūdis;

19.20.10.  KTP tikrinimo ataskaitos numeris;

19.20.11.  šilumos perdavimo koeficientas;

19.20.12.  naudingas šaldymo galingumas, esant išorės temperatūrai +30° C, o vidaus – nurodytai temperatūrai;

19.20.13.  šilumos įrenginio gamintojo pavadinimas;

19.20.14.  šilumos įrenginio tipas, serijos numeris ir pagaminimo metai;

19.21. kontrolės duomenys:

19.21.1. kontrolės objektas (pavojinguosius krovinius vežantis vežėjas, vairuotojų mokymo įstaiga, KTP vairavimo mokymą vykdantis vairavimo instruktorius, techninės apžiūros įmonė, techninės apžiūros stotis, KTP techninės apžiūros kontrolierius, tachografų dirbtuvė, tachografų dirbtuvės mechanikas, ekspertizės įmonė, importuotojo įmonė, krovinius ir (ar) keleivius vežantis vežėjas, krovinius ar keleivius vežanti KTP, vairavimo mokymui naudojama KTP, keleivis;

19.21.2. kontrolės metu tikrinamo dokumento duomenys:

19.21.2.1. dokumento pavadinimas ir numeris;

19.21.2.2. dokumento išdavimo ir „Galiojimo iki“ datos, jei tokios dokumente nurodytos;

19.21.3. kontroliuojamo ūkio subjekto veiklos duomenys:

19.21.3.1. vežėjo veiklos tipas (veža pavojinguosius krovinius, keleivius, krovinius);

19.21.3.2. vežėjo turimų krovininių ir keleivinių KTP skaičius;

19.21.3.3. vežėjo turimų KTP stovėjimo vietos (-ų) adresas (-ai);

19.21.3.4. vežėjo įmonėje dirbančių vairuotojų skaičius;

19.21.3.5. žymė, kad kontrolės metu pateikti ir (arba) nepateikti vairuotojo dirbtų darbo dienų duomenys (tachografo lapai, skaitmeninio tachografo vairuotojo kortelės įrašai);

19.21.3.6. tinkamų analizuoti tachografo lapų, nepateiktų arba netinkamų analizuoti tachografo lapų skaičius;

19.21.3.7. keleivių vežimo maršrutų skaičius;

19.21.3.8. faktinis bilietų, parduotų su 50 proc. ir (arba) 80 proc. nuolaida, skaičius;

19.21.3.9. už bilietus, parduotus su 50 proc. ir (arba) 80 proc. nuolaida, vežėjo gautų pajamų faktinis dydis;

19.21.3.10.  su pavojingaisiais kroviniais susijusių patikrinimų objektas (pavojingųjų krovinių pakrovimas, iškrovimas, laikinas sandėliavimas, pavojingųjų krovinių vežimas);

19.21.3.11.  vairuotojų mokymo įstaigos veiklos pobūdis (pirminis mokymas, papildomas mokymas, šeimos narių mokymas);

19.21.3.12.  KTP kategorijos, kurių vairavimo mokoma;

19.21.3.13.  mokytų asmenų skaičius per paskutiniuosius tris mėnesius;

19.21.3.14.  vairavimo mokymo kursą baigusiems asmenims per paskutiniuosius tris mėnesius išduotų liudijimų skaičius;

19.21.3.15.  techninės apžiūros įmonės tikrinimo objektas (įmonė, stotis);

19.21.3.16.  techninės apžiūros įmonėje ar stotyje dirbančių KTP techninės apžiūros kontrolierių skaičius;

19.21.3.17.  veikiančių KTP tikrinimo linijų skaičius;

19.21.3.18.  eilėje prie įvažiavimo į techninės apžiūros įmonę ar stotį laukiančių KTP (lengvųjų, krovininių, keleivinių, kitų KTP) skaičius ir laukimo trukmė;

19.21.3.19.  KTP techninės apžiūros kontrolieriaus tikrinimo rūšis (paprastas, specialus);

19.21.3.20.  ekspertizės įmonėje dirbančių ekspertų skaičius;

19.21.3.21.  tachografų dirbtuvėje dirbančių mechanikų skaičius;

19.21.3.22.  tachografų dirbtuvėje veikiančių tachografų tikrinimo postų skaičius;

19.21.3.23.  atvejų, kai skaitmeninio tachografo duomenų nebuvo galima perkelti į išorinę laikmeną, skaičius;

19.21.3.24.  tachografų dirbtuvės mechaniko atliktų skaitmeninių tachografų patikrų ir KTP tachografų patikrinimų per dirbtuvės veiklos metus skaičius;

19.21.3.25.  tikrinamos KTP duomenys, nurodyti Nuostatų 19.26.4.1.1, 19.26.4.2.1–19.26.4.2.2 punktuose;

19.21.3.26.  tikrinamos KTP paskirtis (vežti krovinius, vežti keleivius);

19.21.3.27.  užsienio valstybė, kurioje registruota KTP;

19.21.3.28.  tikrinamos krovinius vežančios KTP priekabos (-ų) ar puspriekabės (-ių) valstybinės (-iai) registracijos numeris (-iai);

19.21.3.29.  krovinio vežimo rūšis (pavojingasis krovinys, sunkiasvoris ir (ar) didžiagabaritis, greitai gendantis, gyvas krovinys, kitoks krovinys, be krovinio);

19.21.3.30.  krovinio vežimo maršruto pavadinimas;

19.21.3.31.  tikrintų KTP vairuojančio (-ių) vairuotojo (-ų) darbo ir poilsio dienų skaičius;

19.21.3.32.  tikrinamos KTP ar KTP junginio svėrimo duomenys:

19.21.3.32.1.  svėrimo data;

19.21.3.32.2.  faktinis svoris iš viso;

19.21.3.32.3.  faktinis svoris, tenkantis kiekvienai ašiai ar ašių grupei;

19.21.3.32.4.  atstumas tarp ašių ar ašių grupių;

19.21.3.32.5.  žymė, kad ašis ar ašių grupė yra varančioji;

19.21.3.32.6.  žymė, kad ašis yra kompensuojamoji;

19.21.3.32.7.  žymė, kad pakaba yra pneumatinė;

19.21.3.32.8.  žymė, kad ratai yra suporinti;

19.21.3.33.  tikrinamos KTP ar KTP junginio matmenų matavimo duomenys – faktinis KTP ilgis, KTP plotis, KTP aukštis;

19.22. su paslaugų ir kontrolės apskaita susiję duomenys:

19.22.1.         blanko kodas, pavadinimas ir rūšis;

19.22.2.         blanką pateikusios valstybės kodas, jei blankas gautas iš kitos valstybės;

19.22.3.         blanko numeris, jei toks blanke nurodytas;

19.22.4.         dokumento numeris, jei toks blanke nurodytas;

19.23. IS „Keltra“ veikimui užtikrinti reikalingi duomenys – su IS „Keltra“ naudotojų administravimu susiję duomenys:

19.23.1.         IS „Keltra“ naudotojo vardas, pavardė ir pareigos;

19.23.2.         IS „Keltra“ naudotojo darbovietės pavadinimas ir struktūrinis padalinys, kuriame IS „Keltra“ naudotojas dirba;

19.23.3.         IS „Keltra“ naudotojo kontaktiniai duomenys – darbo telefono ryšio numeris               (-iai), elektroninio pašto adresas;

19.23.4.         IS „Keltra“ naudotojo „Registracijos nuo“ ir „Registracijos iki“ IS „Keltra“ datos;

19.23.5.         IS „Keltra“ naudotojo „Registracijos sustabdymo nuo“ ir „Registracijos sustabdymo iki“ IS „Keltra“ datos;

19.23.6.         IS „Keltra“ naudotojui IS „Keltra“ leidžiamų atlikti veiksmų (teisių) kodai ir pavadinimai;

19.24. IS „Keltra“ klasifikatorių duomenys:

19.24.1.         klasifikatoriaus kodas, pavadinimas ir paskirtis, klasifikatoriaus tvarkytojas;

19.24.2.         klasifikatoriaus tipas (vietinis, valstybinis);

19.24.3.         klasifikatoriaus sukūrimo, „Galiojimo iki“ ir koregavimo datos;

19.24.4.         klasifikuojamo objekto kodas ir pavadinimas;

19.24.5.         klasifikuojamo objekto struktūriniai elementai ir juose nurodyti atributai;

19.25. IS „Keltra“ veikimo parametro reikšmė ir aprašas;

19.26. iš duomenų teikėjų gaunami duomenys:

19.26.1.         iš Juridinių asmenų registro gaunami ūkio subjektų, kuriems teikiamos  administracinės paslaugos ir (ar) vykdoma kontrolė, duomenys:

19.26.1.1.  juridinio asmens kodas;

19.26.1.2.  juridinio asmens kodas iki Juridinių asmenų registro veiklos pradžios;

19.26.1.3.  juridinio asmens pavadinimas;

19.26.1.4.  juridinio asmens buveinės adresas (tekstu ir struktūra);

19.26.1.5.  juridinio asmens teisinės formos kodas;

19.26.1.6.  juridinio asmens teisinio statuso kodas;

19.26.1.7.  juridinio asmens įregistravimo data;

19.26.1.8.  juridinio asmens įsteigimo data (tradicinėms religinėms bendruomenėms ir profesinėms sąjungoms);

19.26.1.9.  juridinio asmens išregistravimo data;

19.26.1.10.  filialo, atstovybės steigėjo kodas ir pavadinimas;

19.26.1.11.  kontaktiniai duomenys: telefono ryšio numeris, fakso numeris, elektroninio pašto adresas, interneto svetainės adresas;

19.26.1.12.  registro tvarkytojo pavadinimas;

19.26.1.13.  registro versijos numeris ir data;

19.26.1.14.  teisinio statuso įgijimo data;

19.26.1.15.  taisyklė, pagal kurią asmenys veikia juridinio asmens pagrindu;

19.26.1.16.  veiklos apribojimai;

19.26.1.17.  paramos gavėjo statuso suteikimo data;

19.26.1.18.  duomenys apie asmenis (vadovas, bankroto administratorius, likvidatorius,  likvidacinės komisijos pirmininkas, savininkas, tikrasis narys, prokuristas, nuomos sutarties šalis), veikiančius objekte: asmens vardas, fizinio asmens pavardė, fizinio asmens kodas, fizinio asmens gimimo data, fizinio asmens pareigos, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens kodas;

19.26.1.19.  įstatinio kapitalo dydis;

19.26.1.20.  pakeitimų istorija;

19.26.1.21.  juridinio asmens metinės ir tarpinės finansinės atskaitomybės dokumentų duomenys;

19.26.2.         iš Nekilnojamo turto registro gaunami duomenys:

19.26.2.1.  registro numeris, nekilnojamųjų daiktų unikalūs kodai;

19.26.2.2.  registravimo (registro įrašo paskutinio tikslinimo) data;

19.26.2.3.  nekilnojamojo turto kadastrinis adresas (kadastro vietovė, blokas, kadastro numeris);

19.26.2.4.  nekilnojamojo turto adresas (pagal nekilnojamojo turto registravimo datą);

19.26.2.5.  nekilnojamojo turto savininkas, nuomininkas ar naudotojas, bendraturčiai (kiekvieno iš jų valdomą dalį);

19.26.2.6.  nekilnojamojo turto kadastriniai rodikliai;

19.26.2.7.  daiktinės teisės į nekilnojamąjį turtą;

19.26.2.8.  žymos ir juridiniai faktai;

19.26.3.         iš Lietuvos Respublikos adresų registro gaunamas Lietuvos Respublikos adresų registro duomenų bazės tekstinių duomenų išrašas ir tarpinis Lietuvos Respublikos adresų registro duomenų bazės tekstinių duomenų išrašas;

19.26.4.         iš Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro gaunami KTP ir su ja susiję duomenys:

19.26.4.1.  KTP registracijos duomenys:

19.26.4.1.1.  valstybinis registracijos numeris;

19.26.4.1.2.  valstybinio registracijos numerio ženklo tipas;

19.26.4.1.3.  registracijos dokumento numeris;

19.26.4.1.4.  registravimo dokumento spausdinimo data;

19.26.4.1.5.  paskutinio duomenų keitimo data;

19.26.4.1.6.  registracijos statusas (būklė);

19.26.4.1.7.  pirmosios registracijos Lietuvos Respublikoje data;

19.26.4.1.8.  pirmosios registracijos data;

19.26.4.1.9.  registro objekto unikalus identifikavimo kodas;

19.26.4.2.  KTP duomenys:

19.26.4.2.1.  gamybinė markė (gamintojo prekės pavadinimas);

19.26.4.2.2.  komercinis pavadinimas;

19.26.4.2.3.  unikalus identifikavimo numeris (VIN);

19.26.4.2.4.  gamintojo nustatyti KTP modelio metai;

19.26.4.2.5.  kategorijos, klasės, kėbulo tipo ir specialaus kėbulo kodai;

19.26.4.2.6.  sėdimų vietų skaičius;

19.26.4.2.7.  stovimų vietų skaičius;

19.26.4.2.8.  didžiausia techniškai leidžiama pakrautos KTP masė, kg;

19.26.4.2.9.  parengtos eksploatuoti arba nepakrautos KTP masė, kg;

19.26.4.3.  su KTP susijusio asmens duomenys:

19.26.4.3.1.  asmens paskirtis (savininkas, savininkas-valdytojas, valdytojas, naudotojas);

19.26.4.3.2.  asmens tipas (fizinis / juridinis asmuo);

19.26.4.3.3.  Nuostatų 19.26.6.1–19.26.6.3 punktuose nurodyti duomenys, jei KTP yra licencijuojama;

19.26.4.3.4.  Nuostatų 19.26.1.1 ir 19.26.1.3 punktuose nurodyti duomenys;

19.26.4.3.5.  asmens valdomų tos pačios kategorijos, klasės, kėbulo tipo ir specialaus kėbulo kodo KTP skaičius;

19.26.5.         iš Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių vairuotojų registro gaunami vairuotojo pažymėjimo duomenys:

19.26.5.1.  Nuostatų 19.26.6.1–19.26.6.3 punktuose nurodyti duomenys;

19.26.5.2.  Nuostatų 19.26.6.4 punkte nurodytas duomuo, jei asmuo yra trečiosios šalies vairuotojas;

19.26.5.3.  vairuotojo veido atvaizdas, jei duomenys imami dėl juridinę galią turinčio dokumento gamybos ir tam yra vairuotojo sutikimas;

19.26.5.4.  vairuotojo parašas, jei duomenys imami dėl juridinę galią turinčio dokumento gamybos ir tam yra vairuotojo sutikimas;

19.26.5.5.  vairuotojo pažymėjimo numeris;

19.26.5.6.  vairuotojo pažymėjimo išdavimo data;

19.26.5.7.  vairuotojo pažymėjimo galiojimo pabaigos data;

19.26.5.8.  vairuotojo pažymėjimo būklė (galioja, negalioja);

19.26.5.9.  KTP, kurias leidžiama vairuoti, kategorijos;

19.26.5.10. KTP, kurias leidžiama vairuoti, kategorijų „Galioja nuo“ datos;

19.26.5.11. KTP, kurias leidžiama vairuoti, kategorijų „Galioja iki“ datos;

19.26.6.         iš Lietuvos Respublikos gyventojų registro gaunami vežėjo vadovo, transporto vadybininko identifikavimui ir (ar) juridinę galią turinčio dokumento išrašymui reikalingi duomenys:

19.26.6.1.  asmens kodas;

19.26.6.2.  vardas (-ai);

19.26.6.3.  pavardė (-ės);

19.26.6.4.  gimimo data;

19.26.6.5.  gimimo vieta (valstybė); 

19.26.6.6.  pilietybė;

19.26.6.7.  deklaruota gyvenamoji vieta;

19.26.6.8.  veido atvaizdas, jei šis duomuo reikalingas juridinę galią turinčio dokumento gamybai ir tam yra asmens sutikimas;

19.26.6.9.  parašas, jei šis duomuo reikalingas juridinę galią turinčio dokumento gamybai ir tam yra asmens sutikimas;

19.26.6.10. asmens tapatybės dokumento rūšis;

19.26.6.11. asmens tapatybės dokumento serija ir numeris;

19.26.6.12. dokumento išrašymo data;

19.26.6.13. atvykimo į deklaruotą gyvenamąją vietą data;

19.26.7.         iš MAIS gaunami mokėjimų duomenys:

19.26.7.1.  lentelės „IMOKOS“ pirminis raktas;

19.26.7.2.  mokėjimo dokumento numeris;

19.26.7.3.  mokėjimo operacijos data banke;

19.26.7.4.  mokėjimo dokumento data;

19.26.7.5.  mokesčio mokėtojo, kuriam skirta įmoka / mokestis, duomenys, nurodyti Nuostatų 19.26.1.1 ir 19.26.1.3 arba 19.26.6.1–19.26.6.3 punktuose;

19.26.7.6.  mokesčio mokėtojo, kuris sumokėjo įmoką / mokestį, duomenys, nurodyti Nuostatų 19.26.1.1 ir 19.26.1.3 arba 19.26.6.1–19.26.6.3 punktuose;

19.26.7.7.  savivaldybės, kurioje mokesčio mokėtojas atliko mokėjimą, kodas;

19.26.7.8.  įmokos kodas;

19.26.7.9.  įmokos pavadinimas;

19.26.7.10. mokėjimo operacijos tipo kodas;

19.26.7.11. sumokėta įmokos / mokesčio suma bazine valiuta;

19.26.7.12. sumokėta suma;

19.26.7.13. valiutos kodas;

19.26.7.14. mokėjimo paskirtis iš mokėjimo dokumento;

19.26.7.15. paskutinio įrašo atnaujinimo data;

19.26.7.16. įrašo įterpimo data;

19.26.7.17. surinkimo pavedimo duomenys (teikti iki 2008 m. gruodžio 31 d.):

19.26.7.17.1.  lentelės „SURINKIMO_PAVEDIMAI“ pirminis raktas;

19.26.7.17.2.  Nuostatų 19.26.7.1, 19.26.7.3, 19.26.7.6 ir 19.26.7.12 punktuose nurodyti duomenys;

19.26.7.17.3.  mokėjimo įrašo paskutinio atnaujinimo data;

19.26.8.         iš VSDFV informacinės sistemos gaunami transporto vadybininko ir trečiosios šalies vairuotojo duomenys:

19.26.8.1.  asmens socialinio draudimo numeris;

19.26.8.2.  valstybinio socialinio draudimo pradžios data;

19.26.8.3.  valstybinio socialinio draudimo pabaigos data;

19.26.8.4.  apdraustojo kategorija (darbuotojas, nedraudiminis laikotarpis, praktiką atliekantis asmuo, vaiko priežiūros ar tėvystės atostogos, IĮ savininkas, TŪB, KŪB tikrasis narys nuo 2010 m. liepos 1 d., savarankiškai dirbantis asmuo nuo 2009 m., užsienietis, turintis vizą);

19.26.9.         iš TAIS gaunami KTP techninės apžiūros ir su ja susiję duomenys:

19.26.9.1.  su privalomosios KTP techninės apžiūros atlikimu susijusios paslaugos atlikimo data;

19.26.9.2.  Nuostatų 19.27.4.1–19.27.4.3 punktuose nurodyti duomenys;

19.26.9.3.  su privalomosios KTP techninės apžiūros atlikimu susijusios paslaugos įvykdymo išvada;

19.26.9.4.  privalomosios KTP techninės apžiūros atlikimo periodiškumas mėnesiais;

19.26.9.5.  su privalomosios KTP techninės apžiūros atlikimu susijusio įrašo tipas;

19.26.9.6.  Nuostatų 19.26.4.1.1, 19.26,4.1.3, 19.26.4.2.1–19.26.4.2.5 punktuose nurodyti KTP duomenys;

19.26.9.7.  privalomosios KTP techninės apžiūros metu ar atliekant kitas su privalomąja KTP technine apžiūra susijusias paslaugas išduodamo dokumento tipas ir numeris;

19.26.9.8.  KTP privalomosios techninės apžiūros galiojimo pabaigos data;

19.26.9.9.  unikalus įrašo identifikatorius;

19.26.9.10. paskutinės TAIS su įrašu atliktos operacijos rūšis, data ir laikas;

19.26.10.  iš VIISP gaunami su kliento autentifikavimu ir su duomenų gavimu per VIISP susiję duomenys:

19.26.10.1. identifikuoto asmens duomenys, nurodyti Nuostatų 19.26.6.1–19.26.6.3 punktuose;

19.26.10.2. valstybės tarnautojo pažymėjimo numeris, jei asmuo autentifikavimui naudoja  šį dokumentą; 

19.26.10.3. Nuostatų 19.26.1.1 ir 19.26.1.2 punktuose nurodyti duomenys; 

19.26.10.4. asmens identifikavimo duomenų skaitmeninis VIISP parašas;

19.26.10.5. identifikavimo duomenų pateikimo iš VIISP data ir laikas;

19.26.10.6. VIISP kodas;

19.26.10.7. užklausos tipas;

19.26.10.8. užklausėjo ir užklausos identifikatoriai;

19.26.10.9. atsakymo į užklausą duomenys ir su duomenų teikėju suderintas duomenų sąrašas;

19.26.10.10.  klaidos požymis ir klaidos tekstas;

19.26.11.  iš Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro gaunami vežėjo, vežėjo vadovo ar transporto vadybininko reputacijai vertinti vežėjo licencijavimo metu reikalingi duomenys: 

19.26.11.1. Nuostatų 19.26.6.1–19.26.6.3 punktuose nurodyti duomenys, jei asmuo yra Lietuvos Respublikos pilietis arba užsienietis, turintis teisę gyventi Lietuvoje;

19.26.11.2. Nuostatų 19.26.6.4–19.26.6.5 punktuose nurodyti duomenys, jei asmuo yra užsienietis, neturintis teisės gyventi Lietuvoje; 

19.26.11.3. Nuostatų 19.26.1.1 punkte nurodytas duomuo, jei juridinis asmuo yra registruotas Lietuvos Respublikoje; juridinio asmens identifikacinis kodas (pridėtinės vertės mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo registruotas pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju, ar kitoks kodas), jei juridinis asmuo neregistruotas Lietuvos Respublikoje;

19.26.11.4. Nuostatų 19.26.1.3 punkte nurodytas duomuo;

19.26.11.5. požymis apie asmens įregistravimo Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registre faktą („taip“, „ne“);

19.26.12.  iš Administracinių teisės pažeidimų ir eismo įvykių registro (reorganizavus – iš Administracinių teisės pažeidimų registro) gaunami vežėjo vadovo, transporto vadybininko reputacijai vertinti vežėjo licencijavimo metu reikalingi duomenys:

19.26.12.1. Nuostatų 19.26.6.1–19.26.6.3 punktuose nurodyti duomenys;

19.26.12.2. Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso straipsniai, straipsnių indeksai ir dalys;

19.26.12.3. nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje (sprendimo) įsiteisėjimo data;

19.26.12.4. įsiteisėjusiu nutarimu administracinio teisės pažeidimo byloje (sprendimu) paskirtos administracinės nuobaudos dydis;

19.26.12.5. faktinė nutarimo (sprendimo) skirti administracinę nuobaudą įvykdymo data;

19.26.12.6. žyma apie administracinio nurodymo arba nutarimo (sprendimo) skirti administracinę nuobaudą įvykdymą;

19.26.13.  iš IS „Vintra“ gaunami tolimojo (tarpmiestinio) ir tarptautinio reguliariojo susisiekimo autobusais tvarkaraščių duomenys:

19.26.13.1. maršruto numeris, tipas, pavadinimas;

19.26.13.2. maršruto galinių punktų duomenys;

19.26.13.3. reiso numeris ir kryptis (pirmyn, atgal);

19.26.13.4. reiso galiojimo datos;

19.26.13.5. reiso dažnumas (savaitės dienos);

19.26.13.6. maršruto punkto identifikatorius ir pavadinimas;

19.26.13.7. tvarkaraščio duomenys (atvykimo laikas, išvykimo laikas, keleivių galimi veiksmai (įlaipinimas, išlaipinimas);

19.26.14.  iš IS „CardMax2“ gaunama užsakymo vykdymo būklė;

19.27. paslaugos teikimo ir kontrolės atlikimo rezultatų duomenys:

19.27.1.         prašymo suteikti paslaugą registracijos ir paslaugos vykdymo duomenys:

19.27.1.1.  prašymo suteikti paslaugą registracijos data ir numeris;

19.27.1.2.  prašymo suteikti paslaugą tipas (popierinis prašymas, elektroninis prašymas);

19.27.1.3.  paslaugos vykdymo būklė (užregistruota, vykdoma, įvykdyta, priimtas sprendimas nevykdyti, paslauga anuliuota);

19.27.1.4.  paslaugos vykdymo etapas (suvesti dokumentų duomenys, patikrintas dokumentų duomenų teisingumas, formuojamas dokumentas, dokumentas spausdinamas, dokumentas pasirašomas, paslaugai priskiriamas mokėjimas, dokumentas atiduotas);

19.27.1.5.  su prašymu suteikti paslaugą pateiktų dokumentų ir duomenų registracijos datos;

19.27.1.6.  su prašymu suteikti paslaugą pateiktų dokumentų ir duomenų teisingumo patikrinimo datos ir duomenų teisingumo patikrinimo pastabos, dokumentų ir duomenų tinkamumo žymės (tinkamas, netinkamas);

19.27.1.7.  sprendimo dėl paslaugos vykdymo tipas (vykdyti, nevykdyti);

19.27.1.8.  sprendimo dėl paslaugos vykdymo priėmimo data;

19.27.1.9.  pastaba dėl paslaugos vykdymo sprendimo priėmimo;

19.27.1.10. klientui išduodamo dokumento suformavimo data;

19.27.1.11. klientui išduodamo dokumento spausdinimo data;

19.27.1.12. užsakymo spausdinti dokumentą data ir numeris, jei dokumentas spausdinamas ant plastikinės kortelės ir šią funkciją atlieka vykdytojas pagal sutartį; 

19.27.1.13. klientui išduodamo dokumento spausdinimo būklė (išspausdintas sėkmingai, neišspausdintas, sugadintas blankas);

19.27.1.14. mokėjimo duomenų priskyrimo paslaugai žymė ir data;

19.27.2.         paslaugos rezultato (pagal paslaugos pobūdį) duomenys:

19.27.2.1. klientui išduodamo dokumento numeris, jei toks numeris nėra nurodytas blanke;

19.27.2.2. klientui išduodamo dokumento ar suteiktos teisės „Galiojimo nuo“ data;

19.27.2.3. klientui išduodamo dokumento ar suteiktos teisės „Galiojimo iki“ data;

19.27.2.4. klientui išduodamo dokumento ar suteiktos teisės pratęsimo „Galiojimo nuo“ data;

19.27.2.5. klientui išduodamame dokumente išspausdinamos pastabos tekstas;

19.27.2.6. klientui išduodamą dokumentą pasirašiusio arba teisę suteikusio Inspekcijos darbuotojo vardas ir pavardė;

19.27.2.7. klientui dokumentą išdavusios arba teisę suteikusios institucijos pavadinimas lietuvių kalba;

19.27.2.8. klientui dokumentą išdavusios arba teisę suteikusios institucijos pavadinimas anglų kalba;

19.27.2.9. dokumento klientui išdavimo vietos (miesto) pavadinimas;

19.27.2.10. dokumento atidavimo klientui, įgaliotam asmeniui, transporto vadybininkui ar vežėjo vadovui data;

19.27.2.11. veiksmo su klientui išduodamu dokumentu ar suteikta teise pavadinimas (išduodamas pirmą kartą, pratęsiamas galiojimas, keičiamas, perregistruojamas, išduodamas dublikatas);

19.27.3.         su vairuotojų mokymu susijusių patalpų atitikties vertinimo duomenys:

19.27.3.1. vertinimą atlikusių asmenų vardai, pavardės, pareigos, darbovietės;

19.27.3.2. vertinimą atlikusių asmenų statusas mokymo patalpų atitikties vertinimo komisijoje (pirmininkas, narys);

19.27.3.3. su vairuotojų mokymu susijusių patalpų atitikties įvertinimo akto numeris ir akto surašymo data;

19.27.3.4. kategorijos, kurių KTP vairavimo galima mokyti;

19.27.4.         privalomąją KTP techninę apžiūrą vykdantį ūkio subjektą identifikuojantys duomenys:

19.27.4.1. specialus techninės apžiūros įmonės kodas;

19.27.4.2. specialus techninės apžiūros įmonės stoties kodas;

19.27.4.3. KTP techninės apžiūros kontrolieriaus spaudo numeris;

19.27.5.         ekspertizės įmonei suteikta kategorija (I, II);

19.27.6.         egzamino ir jo laikymo duomenys:

19.27.6.1. egzamino laikymo data ir egzamino laikymo vietos (Inspekcijos regiono departamento) pavadinimas;

19.27.6.2. egzaminatoriaus vardas ir pavardė;

19.27.6.3. dalyvavimo egzamine žymė (atvyko, neatvyko);

19.27.6.4. egzamino pradžios ir pabaigos laikai (val., min., sek.);

19.27.6.5. laikas (val., min., sek.), kada egzaminuojamasis baigė laikyti egzaminą;

19.27.6.6. egzamino nutraukimo ir (arba) „Pratęsimo iki“ laikas (val., min., sek.);

19.27.6.7. egzamino nutraukimo egzaminuojamajam laikas (val., min., sek.);

19.27.6.8. egzaminuojamojo bilieto numeris, bilieto sukūrimo data ir laikas (val., min., sek.);

19.27.6.9. biliete esančio klausimo numeris ir tekstas;

19.27.6.10.  biliete esančių atsakymų į klausimą numeriai ir tekstai;

19.27.6.11.  biliete esančių atsakymų į klausimą teisingumo žymė (teisingas, neteisingas);

19.27.6.12.  žymė, kad egzaminuojamasis atsakymą į klausimą pasirinko kaip teisingą;

19.27.6.13.  egzamino įvertinimas (išlaikė, neišlaikė);

19.27.7.         klientui išduoto dokumento ar suteiktos teisės galiojimo būklės duomenys:

19.27.7.1. dokumento galiojimo „Sustabdymo nuo“ ir „Sustabdymo iki“ datos, jei vykdomas dokumento galiojimo sustabdymo veiksmas;

19.27.7.2. dienų skaičius, kuriam sustabdytas dokumento galiojimas, jei vykdomas dokumento galiojimo sustabdymo veiksmas;

19.27.7.3. dokumento galiojimo sustabdymo „Panaikinimo nuo“ data;

19.27.7.4. dokumento galiojimo „Panaikinimo nuo“ data;

19.27.7.5. vežėjo veiklos ir (arba) KTP licencijavimo dokumentų, kuriuos išduoda Inspekcija, galiojimo būklės žymė (N – negalioja, U – galiojimas panaikintas dėl uždraudimo vežėjui vykdyti veiklą);

19.27.7.6. veiksmus su dokumento galiojimo būkle įteisinančio dokumento rūšis (įsakymas, nutarimas, protokolas, kita), numeris ir data;

19.27.7.7. pastaba dėl dokumento galiojimo būklės keitimo;

19.27.7.8. veiksmas (sustabdymo panaikinimas, galiojimo panaikinimas);

19.27.8.         keleivių vežimo duomenys:

19.27.8.1. keleivių vežimo vienkartiniu reisu tarptautinio susisiekimo maršrutu data;

19.27.8.2. keleivių vežimo tolimojo (tarpmiestinio) arba tarptautinio susisiekimo maršrutu tvarkaraščio duomenys:

19.27.8.2.1. maršruto identifikacinis kodas;

19.27.8.2.2. keleivių vežimo maršruto suformavimo data;

19.27.8.2.3. keleivių vežimo maršruto kūrimo būklė (projektas, patvirtintas);

19.27.8.2.4. maršruto numeris;

19.27.8.2.5. maršruto punkto identifikacinis numeris;

19.27.8.2.6. maršruto punkto kodas;

19.27.8.2.7. maršruto punkto valstybės kodas ir pavadinimas;

19.27.8.2.8. maršruto punkto laiko ir laiko Lietuvos Respublikoje skirtumas;

19.27.9.         krovinių vežimo duomenys:

19.27.9.1. vienkartinio leidimo vežti krovinius grąžinimo data;

19.27.9.2. vienkartinio leidimo vežti krovinius panaudojimo tipas (panaudotas, prarastas, nepanaudotas);

19.27.9.3. pastaba apie vienkartinio leidimo vežti krovinius panaudojimą;

19.27.9.4. žymė, kad vienkartinio leidimo vežti krovinius dokumentas panaudotas pažeidžiant teisės aktų reikalavimus;

19.27.10.   vienkartinių leidimų vežti krovinius skirstymo duomenys:

19.27.10.1.  vienkartinių leidimų vežti krovinius skirstymo sąlygų ruošinio numeris ir pavadinimas;

19.27.10.2.  vienkartinių leidimų vežti krovinius skirstymo kriterijus (-ai);

19.27.10.3.  pagal kriterijų (-us) pasirinktų duomenų „Išrankos nuo“ ir „Išrankos iki“ datos;

19.27.10.4.  vienkartinių leidimų vežti krovinius paskirstymo „Galiojimo nuo“ ir „Galiojimo iki“ datos;

19.27.10.5.  vienkartinių leidimų vežti krovinius paskirstymo data;

19.27.10.6.  vienkartinių leidimų vežti krovinius skirstymo metu paskirstytų leidimų skaičius iš viso ir klientui paskirtų leidimų skaičius;

19.27.10.7.  vienkartinių leidimų vežti krovinius paskirstymo anuliavimo data, jei vienkartinių leidimų vežti krovinius paskirstymas buvo anuliuotas;

19.27.11.   KTP tipo duomenys:

19.27.11.1.  KTP tipo identifikavimo numeris;

19.27.11.2.  leidimo eksploatuoti KTP numeris (LEN);

19.27.11.3.  leidimo eksploatuoti KTP numerį (LEN) galiojimo žymė (galioja, negalioja, vienetinis);

19.27.11.4.  leidimo eksploatuoti KTP numerį (LEN) „Galiojimo nuo“ data;

19.27.11.5.  leidimo eksploatuoti KTP numerį (LEN) „Negaliojimo nuo“ data;

19.27.11.6.  nacionalinis KTP tipo patvirtinimo numeris;

19.27.11.7.  KTP tariama markė ir tariamas modelis;

19.27.11.8.  unikalus KTP tipo varianto numeris;

19.27.12.   kontrolės duomenys:

19.27.12.1.  kontrolės data ir laikas (val., min.);

19.27.12.2.  kontrolę atlikusio pareigūno vardas, pavardė, pareigos, darbovietės ir struktūrinio padalinio pavadinimas;

19.27.12.3.  dokumento tikrinimo žymė (tikrintas, netikrintas, nepateiktas);

19.27.12.4.  tikrinamo dokumento tinkamumo žymė (tinkamas, neatitinkamas);

19.27.12.5.  pastaba apie dokumentą (pvz., juridinio asmens pavadinimas neatitinka Juridinių asmenų registre nurodyto juridinio asmens pavadinimo);

19.27.12.6.  kontrolės rezultato žymė (yra pažeidimų, nėra pažeidimų) ir kontrolės rezultato nustatymo data;

19.27.12.7.  kontrolės nutraukimo, jei kontrolė nutraukiama, duomenys – data, laikas (val., min., sek.) ir kontrolės nutraukimo priežastis;

19.27.12.8.  kontroliuojamo ūkio subjekto duomenys:

19.27.12.8.1.  vežėjo turimų licencijuotų krovininių ir keleivinių KTP skaičius;

19.27.12.8.2.  žymė apie vairuotojo dirbtų darbo dienų duomenis (pateikti netinkamai, yra nesuprantami);

19.27.12.8.3.  ekspertizės įmonėje atliktos KTP ekspertizės atitikties teisės aktų reikalavimams žymė (tinkama, netinkama);

19.27.12.8.4.  kontrolės objekto veiklos atitikties teisės aktų reikalavimams žymė (atitinka, neatitinka);

19.27.12.8.5.  KTP licencijavimo žymė (licencijuota, nelicencijuota) ir vežimo tipas (už atlyginimą, savo sąskaita);

19.27.12.8.6.  krovinius vežančios KTP ar KTP junginio tipas ir pavojinguosius krovinius vežančios KTP tipo pagal pavojingųjų krovinių vežimo klasifikaciją kodas;

19.27.12.8.7.  KTP ar KTP junginio svėrimo duomenys:

19.27.12.8.7.1.  viršytas leidžiamas bendras svoris;

19.27.12.8.7.2.  viršytas leidžiamas svoris ašiai ar ašių grupei;

19.27.12.8.8.  KTP ar KTP junginio matmenų matavimo duomenys – viršytas leidžiamas KTP ilgis, plotis, aukštis;

19.27.12.8.9.  KTP svėrimo ir (ar) matavimo protokolo surašymo data ir numeris;

19.27.12.8.10. žymė, kad KTP vežamas krovinys tikrintas (taip, ne);

19.27.12.8.11. žymė, kad kontroliuojama KTP atitinka jos naudojimo paskirtį (taip, ne);

19.27.12.8.12. KTP atskiro objekto tikrinimo rezultatas (netikrinta, rasta trūkumų, be trūkumų);

19.27.12.8.13. žymė, kad KTP techninė būklė tikrinta (taip, ne);

19.27.12.8.14. žymė, kad KTP uždrausta važiuoti (taip, ne);

19.27.12.8.15. draudimo KTP važiuoti toliau data;

19.27.12.9.  pažeidimo, jei toks nustatytas kontrolės metu, duomenys:

19.27.12.9.1.  pažeidimo identifikavimo duomenys, trumpas ir visas pavadinimai;

19.27.12.9.2.  Tarybos reglamento straipsnis ir jo dalis;

19.27.12.9.3.  kontrolės metu surašyto administracinio teisės pažeidimo protokolo numeris ir surašymo data;

19.27.12.9.4.  kvietimo pažeidėjui atvykti į bylos nagrinėjimą surašymo data ir kvietime nurodyta pažeidėjo atvykimo į bylos nagrinėjimą data;

19.27.12.9.5.  KTP dokumentų paėmimo data;

19.27.12.9.6.  baudos paskyrimo data ir bendras paskirtos baudos dydis;

19.27.12.10.  administracinių teisės pažeidimų bylos duomenys:

19.27.12.10.1.  bylos numeris ir data;

19.27.12.10.2.  bylos nagrinėjimo nutraukimo ir (arba) išnagrinėjimo data;

19.27.12.10.3.  bylą nagrinėjusio Inspekcijos darbuotojo vardas, pavardė ir pareigos;

19.27.12.10.4.  pažeidimo perkvalifikavimo žymė (perkvalifikuotas), perkvalifikavimo data ir perkvalifikuotos baudos dydis;

19.27.12.10.5.  baudos ar kitokios sankcijos įteisinimo data;

19.27.12.10.6.  bylos perdavimo antstolių kontorai data;

19.27.13.  blankų ir mokėjimų apskaitos duomenys:

19.27.13.1.  blanko registracijos serijos numeris ir registracijos data;

19.27.13.2.  laikotarpis, kurį blankas gali būti naudojamas;

19.27.13.3.  blanko panaudojimo būklė (panaudotas, sugadintas, perduotas, brokuotas, nepanaudotas, nurašytas, likviduotas) ir blanko panaudojimo būklės pasikeitimo data;

19.27.13.4.  mokėjimo būklė (išnaudotas, neišnaudotas);

19.27.13.5.  mokėjimu sumokėtos, bet paslaugoms nepriskirtos sumos likutis;

19.27.13.6.  žymė, kad popierinis mokėjimas padengtas iš MAIS gautais mokėjimo duomenimis;

19.27.14.  IS „Keltra“ naudotojų veiksmų IS „Keltra“ duomenys:

19.27.14.1.  veiksmo data, laikas (val., min., sek.) ir tipas (duomenų įrašymas, trynimas, koregavimas, panaikinimas, atnaujinimas);

19.27.14.2.  veiksmo sėkmės žymė (sėkmingas, nesėkmingas);

19.27.15.  duomenų gavėjams teikiamų duomenų išrankos data;

19.27.16.  duomenų gavėjams teikiamų duomenų „Išrinkimo nuo“ ir „Išrinkimo iki“ datos.

 

IV. IS „KELTRA“ FUNKCINĖ STRUKTŪRA

 

20. IS „Keltra“ funkcinę struktūrą sudaro šie komponentai:

20.1. komponentas „Licencijavimas“, skirtas vežėjų veiklai ir šiai veiklai naudojamoms KTP licencijuoti, mokymo įstaigoms išduoti leidimus ar suteikti teisę vykdyti KTP vairuotojų mokymą, techninės apžiūros įmonėms išduoti leidimus vykdyti KTP privalomąją techninę apžiūrą, ekspertizės įmonėms išduoti leidimus atlikti KTP techninę ekspertizę, bandymo stotims, tikrinimo įmonėms ir techninėms tarnyboms išduoti leidimus bandyti ir tikrinti specialių KTP atitiktį techniniams reikalavimams, tachografų dirbtuvėms suteikti teisę vykdyti tachografų techninę priežiūrą, trečiųjų šalių vairuotojams išduoti liudijimus, suteikiančius teisę vežti krovinius tarptautiniais maršrutais; komponento funkcijos:

20.1.1. tvarkyti prašymų gauti paslaugą, pateiktų dokumentų ir jų tinkamumo duomenis;

20.1.2. tvarkyti vežėjų, vežėjų vadovų, transporto vadybininkų ir jų reputacijos duomenis;

20.1.3. fiksuoti vežėjų, vežėjų vadovų, transporto vadybininkų tinkamumo vadovauti vežėjo veiklai duomenis;

20.1.4. tvarkyti paslaugos vykdymo būklės ir paslaugos rezultato duomenis;

20.1.5. tvarkyti išduotų dokumentų ir suteiktų teisių galiojimo būklės duomenis;

20.1.6. fiksuoti licencijavimo dokumentų grąžinimo duomenis;

20.1.7. formuoti, atvaizduoti, spausdinti ataskaitas, daryti duomenų išrankas;

20.2. komponentas „Mokymas kelių transporte“, skirtas su kelių transporto veikla susijusių žinių patikrinimo egzaminams organizuoti ir KTP vairuotojų, vežančių pavojinguosius krovinius, mokytojų, mokančių asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu kelių transportu, asmenų (transporto vadybininkų), vadovaujančių licencijuojamai kelių transporto veiklai, profesinės kompetencijos, pavojingųjų krovinių vežimo kelių transportu saugos specialistų pažymėjimams išduoti, liudijimams, suteikiantiems teisę vairuotojų mokymo įstaigoje dirbti KTP vairuotojų mokytoju ir (ar) vairavimo instruktoriumi, išduoti, KTP techninės apžiūros kontrolierių ir ekspertų pažymėjimams išduoti; komponento funkcijos:

20.2.1. tvarkyti prašymų gauti paslaugą, pateiktų dokumentų ir jų tinkamumo duomenis;

20.2.2. tvarkyti paslaugos vykdymo būklės ir paslaugos rezultato duomenis;

20.2.3. tvarkyti egzaminų bilietams naudojamus klausimus ir atsakymus;

20.2.4. tvarkyti egzaminų metodikos duomenis;

20.2.5. tvarkyti egzaminuojamųjų ir jiems sukurtų egzamino bilietų duomenis;

20.2.6. vykdyti automatinį egzaminą ir fiksuoti egzamino rezultatus;

20.2.7. atvaizduoti egzamino rezultatus klientų laukimo salėje esančiame ekrane;

20.2.8. fiksuoti išduotų pažymėjimų galiojimo būklę;

20.2.9. formuoti, atvaizduoti, spausdinti ataskaitas, daryti duomenų išrankas;

20.3. komponentas „Kelių transporto veiklos apskaita“, skirtas keleivių vežimui reikalingiems kelionės lapams ir leidimams išduoti, keleivių vežimo tarptautinių ir tolimojo (tarpmiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutų tvarkaraščiams formuoti, krovinių vežimui reikalingiems leidimams išduoti ir jų panaudojimo apskaitai tvarkyti, leidimams paskirstyti, vežėjų veiklą kontroliuojančių pareigūnų pažymėjimams išduoti, keleivius vežančių vežėjų negautoms pajamoms fiksuoti; komponento funkcijos:

20.3.1. tvarkyti prašymų gauti paslaugą, pateiktų dokumentų ir jų tinkamumo duomenis;

20.3.2. tvarkyti paslaugos vykdymo būklės ir paslaugos rezultato duomenis;

20.3.3. fiksuoti išduotų dokumentų galiojimo būklę;

20.3.4. fiksuoti dokumentų grąžinimo duomenis;

20.3.5. formuoti, atvaizduoti, spausdinti ataskaitas, daryti duomenų išrankas;

20.4. komponentas „Kelių transporto techninė priežiūra“, skirtas ATP sertifikatams ir ADR sertifikatams išduoti, KTP gamintojo pasaulinio identifikavimo kodui (WMI) arba KTP sudedamųjų dalių gamintojo pasaulinio identifikavimo kodui (WPMI) suteikti, KTP ar KTP priekabų saugumo sertifikatams numeracijos kodui suteikti, įmonės KTP perdirbimo standartui išduoti, pranešimams apie KTP naujo tipo registravimą išduoti, nacionaliniam KTP tipo patvirtinimo sertifikatui išduoti, europiniam KTP tipo patvirtinimo sertifikatui išduoti, su KTP sudedamųjų dalių tipo patvirtinimo sertifikavimu susijusiems dokumentams išduoti, pažymoms apie KTP atitikties įvertinimą išduoti, techninės apžiūros įmonių poreikiui nustatyti; komponento funkcijos:

20.4.1. tvarkyti prašymų gauti paslaugą, pateiktų dokumentų ir jų tinkamumo duomenis;

20.4.2. tvarkyti paslaugos vykdymo būklės ir paslaugos rezultato duomenis;

20.4.3. fiksuoti išduotų dokumentų galiojimo būklę;

20.4.4. tvarkyti KTP tipo atitikties duomenis ir formuoti KTP tipo leidimo eksploatuoti numerį (LEN);

20.4.5. formuoti KTP tipo duomenų paketus;

20.4.6. formuoti, atvaizduoti, spausdinti ataskaitas, daryti duomenų išrankas;

20.5. komponentas „Elektroninės paslaugos“, skirtas kliento prašymui gauti elektronines paslaugas ir šiam prašymui vykdyti reikalingiems duomenims nuotoliniu būdu pateikti, klientą apie prašymu užsakytų paslaugų vykdymo būklę informuoti, informacijai apie klientui išduotus dokumentus ar suteiktas teises ir jų būklę pateikti; komponento funkcijos:

20.5.1. tvarkyti kliento elektroninių prašymų duomenis ir su elektroniniu prašymu pateiktus elektroninius dokumentus;

20.5.2. elektroninių prašymų duomenis atvaizduoti, leisti redaguoti, ištrinti;

20.5.3. teikti elektroninės paslaugos vykdymo būklės duomenis;

20.5.4. atvaizduoti klientui išduotų dokumentų duomenis, daryti jų rūšiavimą, paiešką; 

20.5.5. teikti elektroninių prašymų duomenis ir su jais pateiktus elektroninius dokumentus į kitus IS „Keltra“ komponentus;

20.5.6. gauti reikiamus duomenis iš kitų IS „Keltra“ komponentų;

20.5.7. formuoti, atvaizduoti, spausdinti ataskaitas, daryti duomenų išrankas;

20.6. komponentas „Kelių transporto veiklos kontrolė“, skirtas duomenims apie kontrolę, nustatytiems pažeidimams ir paskirtoms baudoms fiksuoti (iki bus pradėta eksploatuoti Inspekcijos valdoma Ūkio subjektų, susijusių su kelių transportu, stebėsenos ir informavimo valstybės informacinė sistema „Vektra“); komponento funkcijos:

20.6.1. tvarkyti kontrolės duomenis;

20.6.2. fiksuoti kontrolės metu nustatytų pažeidimų duomenis;

20.6.3. tvarkyti administracinių teisės pažeidimų bylos ir jos vykdymo eigos duomenis;

20.6.4. fiksuoti paskirtų baudų ir jų išieškojimo būklės duomenis;

20.6.5. formuoti, atvaizduoti, spausdinti ataskaitas, daryti duomenų išrankas;

20.7. komponentas „Ūkinė ir buhalterinė apskaita“, skirtas blankams į apskaitą įtraukti,  paslaugoms suskaičiuoti, iš MAIS gautiems mokėjimams kaupti ir kontroliuoti, ar paslaugos arba baudos yra apmokėtos; komponento funkcijos:

20.7.1. tvarkyti blankų ir jų panaudojimo būklės duomenis;

20.7.2. atlikti blankų numerių priskyrimą paslaugos kodui;

20.7.3. tvarkyti iš MAIS gautų mokėjimų duomenis;

20.7.4. tvarkyti klientams suteiktų paslaugų duomenis;

20.7.5. tvarkyti IS „Keltra“ naudotojų rankiniu būdu suvestų popierinių mokėjimų duomenis ir juos susieti (padengti) su iš MAIS gautų mokėjimų duomenimis;

20.7.6. kontroliuoti, ar paslaugos ir baudos yra apmokėtos;

20.7.7. formuoti, atvaizduoti ir spausdinti PVM sąskaitas faktūras;

20.7.8. formuoti, atvaizduoti, spausdinti ataskaitas, daryti duomenų išrankas;

20.8. komponentas „Pagrindinis valdantysis“, skirtas IS „Keltra“ naudotojams registruoti ir administruoti, klasifikatoriams ir jų įrašams tvarkyti, IS „Keltra“ veikimo parametrams ir jų reikšmėms tvarkyti, duomenų mainų procesams su duomenų gavėjais ir teikėjais bei tarp IS „Keltra“ komponentų organizuoti, IS „Keltra“ naudotojų veiksmams fiksuoti; komponento funkcijos:

20.8.1. tvarkyti IS „Keltra“ naudotojų, jiems suteiktų teisių ir jų galiojimo būklės duomenis; 

20.8.2. kontroliuoti, ar IS „Keltra“ naudotojas gali jungtis prie IS „Keltra“; jei tokia teisė yra suteikta, prijungti;

20.8.3. tvarkyti klasifikatorių ir jų įrašų bei klasifikatorių ir jų įrašų galiojimo būklės duomenis;

20.8.4. tvarkyti dokumentų išspausdinimo šablonus;

20.8.5. tvarkyti IS „Keltra“ veikimo parametrų reikšmes;

20.8.6. vykdyti duomenų mainų procesus su duomenų gavėjais ir duomenų teikėjais;

20.8.7. kaupti iš duomenų teikėjų gautus duomenis ir juos perduoti į kitus IS „Keltra“ komponentus;

20.8.8. priimti iš kitų IS „Keltra“ komponentų duomenų gavėjams parengtus duomenų paketus ir juos parengti perduoti;

20.8.9. perduoti duomenų gavėjams IS „Keltra“ komponentuose sukurtus duomenis;

20.8.10.         formuoti duomenų išrankų bylas (rinkmenas), skirtas duomenų gavėjams elektroniniu paštu perduoti;

20.8.11.         vykdyti duomenų mainus tarp IS „Keltra“ komponento „Elektroninės paslaugos“ ir kitų IS „Keltra“ komponentų;

20.8.12.         fiksuoti duomenų gavimo ir teikimo, mainų tarp IS „Keltra“ komponentų procesų rezultatų duomenis;

20.8.13.         fiksuoti IS „Keltra“ veikimo procesų ir IS „Keltra“ naudotojų veiksmų duomenis. 

 

V. IS „Keltra“ duomEnų teikimas ir naudojimas

 

21. IS „Keltra“ vieši duomenys (toliau – IS „Keltra“ duomenys) teikiami duomenų gavėjams, jei Lietuvos Respublikos įstatymai ir (ar) ES teisės aktai nenustato kitaip. Asmens duomenys teikiami vadovaujantis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimais.

22. IS „Keltra“ duomenų teikimas Lietuvos Respublikos įstatymais ir (ar) ES teisės aktais nėra apribotas.

23. IS „Keltra“ duomenys duomenų gavėjams teikiami šiais būdais:

23.1. vienkartinis duomenų teikimas:

23.1.1. vykdomas pagal duomenų gavėjo prašymą, kuriame nurodomas šių duomenų gavimo ir teikimo teisinis pagrindas, jų naudojimo tikslas, apimtis, teikimo būdas ir teikiamų duomenų formatas;

23.1.2. duomenis teikia IS „Keltra“ valdytojas ne vėliau kaip per trisdešimt kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos; jei prašoma, atsakymas pateikiamas raštu;

23.1.3. informacija apie asmens tvarkomus duomenis teikiama tik tada, kai asmuo pateikia jo tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtina savo tapatybę;

23.2. daugkartinis duomenų teikimas:

23.2.1. vykdomas pagal sutartis; tokioms sutartims sudaryti naudojama Saugaus elektroninės informacijos teikimo sutarties pavyzdinė forma, patvirtinta Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2007 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 1V-241 „Dėl saugaus elektroninės informacijos teikimo sutarties pavyzdinės formos patvirtinimo“, arba duomenų teikėjo pasiūlyta duomenų teikimo sutarties forma; duomenis teikia IS „Keltra“ tvarkytojas sutartyje numatytu dažnumu;

23.2.2. duomenų teikimo sutartyje numatoma teiktinų duomenų apimtis, teikimo tikslas, teikimo ir gavimo teisinis pagrindas, teikimo būdas, formatas (XML), teikimo terminai, informavimo apie klaidų ištaisymą tvarka ir terminai, sutarties keitimo tvarka.

24. IS „Keltra“ duomenys duomenų gavėjams teikiami tokio turinio ir formos, koks Inspekcijoje naudojamas. Jei duomenų gavėjui reikalingi kitokio turinio ir formos duomenys, nei Inspekcijoje naudojama, Inspekcija teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja reikiamo formato ir turinio duomenų parengimą ir perdavimą.  

25. Duomenų gavėjai IS „Keltra“ duomenų negali keisti, privalo juos naudoti tik duomenų sutartyje ar prašyme nurodytu tikslu ir apimtimi, gauti – tik duomenų sutartyje ar prašyme nurodytu gavimo būdu.    

26. IS „Keltra“ duomenys ES valstybių narių ir (arba) Europos šalių ekonominės erdvės valstybių, trečiųjų šalių duomenų gavėjams ir kitiems subjektams teikiami Informacinių išteklių valdymo įstatymo nustatyta tvarka.

27. IS „Keltra“ duomenys duomenų gavėjams teikiami neatlygintinai.

28. IS „Keltra“ duomenų gavėjai gautus duomenis gali teikti tretiesiems asmenims be IS „Keltra“ valdytojo atskiro sutikimo. Gavėjai, teikiantys IS „Keltra“ duomenis tretiesiems asmenims, negali jų keisti, privalo nurodyti teikiamų duomenų šaltinį ir teikti tik tokiu tikslu, tokia apimtimi ir tokiu būdu, kokie buvo numatyti juos gaunant, ir tik tada, jeigu dėl tokio duomenų teikimo tretiesiems asmenims buvo nurodyta pateiktame prašyme arba duomenų sutartyje.   

29. Kai atsisakoma teikti IS „Keltra“ tvarkomus duomenis, asmeniui, pateikusiam prašymą juos gauti, pranešama apie priimtą sprendimą atsisakyti tenkinti jo prašymą ir suteikiama informacija apie tokio sprendimo apskundimo tvarką.

30. IS „Keltra“ valdytojo sprendimai atsisakyti teikti IS „Keltra“ duomenis gali būti skundžiami teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. 

31. Duomenys iš registrų ir kitų informacinių sistemų gaunami vadovaujantis Nuostatais ir duomenų teikimo sutartimis, nurodomi gautų duomenų šaltiniai.

32. IS „Keltra“ duomenys apie klientams išduotus juridinę galią turinčius dokumentus ir jų galiojimo būklę skelbiami Inspekcijos interneto svetainėje. Prieiga prie skelbiamų duomenų gali būti laisva arba naudojant prisijungimo vardus ir slaptažodžius.

33. IS „Keltra“ gauti duomenys nėra keičiami. Jei IS „Keltra“ naudotojas pastebėjo, kad iš duomenų teikėjo gauti duomenys klaidingi, apie tai nedelsdamas informuoja IS „Keltra“ duomenų valdymo įgaliotinį ir (arba) IS „Keltra“ administratorių, ir (arba) duomenų sutarties administratorių, kurie apie pastebėtą klaidą informuoja duomenų teikėją.

34. Jei kliento pateikti duomenys nesutampa su duomenimis, gautais iš registrų ir kitų informacinių sistemų, arba tokių duomenų minėtuose šaltiniuose nėra, duomenys papildomai tikrinami kitomis priemonėmis (siunčiami oficialūs paklausimai ir pan.).

35. Asmuo (duomenų gavėjas, registro ar kitos valstybės informacinės sistemos tvarkytojas, kitas asmuo) turi teisę reikalauti ištaisyti jo netikslius duomenis. Jei IS „Keltra“ tvarkomi netikslūs asmens duomenys, asmuo kreipiasi į IS „Keltra“ valdytoją ir prašo rašytiniu prašymu, pateiktu asmeniškai, paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis, ištaisyti netikslius jo duomenis; IS „Keltra“ tvarkytojas nedelsdamas juos patikrina ir ištaiso arba naikina, arba sustabdo jų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą; asmens duomenys taisomi ir naikinami arba jų tvarkymo veiksmai sustabdomi tik tada, kai asmuo pateikia jo asmens tapatybę ir jo asmens duomenis patvirtinančius dokumentus.

36. IS „Keltra“ valdytojas nedelsdamas informuoja taisyti duomenis prašiusį asmenį (duomenų gavėją, registro ar kitos valstybės informacinės sistemos tvarkytoją, kitą asmenį) ir  duomenų gavėjus apie asmens prašymu ištaisytus ar sunaikintus asmens duomenis, sustabdytus asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus atvejus, kai pateikti tokios informacijos asmeniui nebūtų įmanoma arba pernelyg sunku (dėl didelio duomenų subjektų skaičiaus, duomenų laikotarpio, nepagrįstai didelių sąnaudų). Tokiu atveju, jei buvo ištaisyti ar sunaikinti asmens duomenys, IS „Keltra“ valdytojas nedelsdamas apie tai praneša Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

37. Asmens duomenys IS „Keltra“ tvarkomi vadovaujantis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir Nuostatais:

37.1. vežėjo (fizinio asmens), vežėjo vadovo ir transporto vadybininko asmens kodas ir reputacijos duomenys ir vežėjo (juridinio asmens) reputacijos duomenys viešai nepublikuojami; veido atvaizdas ir parašas yra teikiami įmonei AS „Trüb Baltic“ siekiant ADR vairuotojo pasirengimo pažymėjimus išrašyti, gimimo data ir gimimo vieta (valstybė) yra naudojami transporto vadybininkui autentifikuoti teikiant duomenis kitų ES šalių atsakingoms institucijoms;

37.2. asmens duomenys – vardas, pavardė, asmens kodas (jei asmuo yra Lietuvos Respublikos pilietis arba užsienietis, turintis teisę gyventi Lietuvoje), asmens gimimo data ir gimimo vieta (valstybė) (jei asmuo yra užsienietis, neturintis teisės gyventi Lietuvoje) naudojami asmeniui autentifikuoti ir ieškoti IS „Keltra“, gauti asmens duomenis iš registrų ir valstybės informacinių sistemų; asmens veido atvaizdas ir parašas naudojami juridinę galią turinčių dokumentų gamybai, o tokį dokumentą asmeniui atidavus – dokumento vaizdui gauti;

37.3. jei asmuo nesutinka, kad Inspekcija tvarkytų jo asmens duomenis, išskyrus atvejus, kai asmens sutikimas nėra būtinas, bet prašo suteikti paslaugas paslaugos būtų teikiamos kitais būdais, nenaudojant IS „Keltra“.

38. Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registras teikia išrašą apie vežėjo, vežėjo vadovo ar transporto vadybininko neišnykusį ar teismo sprendimu nepanaikintą teistumą ar teismo priimtą apkaltinamąjį nuosprendį vadovaujantis Licencijavimo taisyklių 33 punktu, jei Nuostatų 19.26.11.5 punkte nurodytas požymis yra „Taip“.

39. IS „Keltra“ duomenys gali būti naudojami tik paslaugų ar kontrolės ir su tuo susijusiems veiksmams vykdyti.

 

VI. IS „Keltra“ duomEnų SAUGA

 

40. Saugų IS „Keltra“ duomenų tvarkymą nustato IS „Keltra“ duomenų saugos nuostatai ir saugos politiką įgyvendinantys dokumentai.

41. Saugos politiką įgyvendinantys dokumentai rengti vadovaujantis šiais teisės aktais ir dokumentais:

41.1. Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašu, Saugos dokumentų turinio gairių aprašu ir Valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo ir elektroninės informacijos svarbos nustatymo gairių aprašu, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716 „Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, Saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir Valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo ir elektroninės informacijos svarbos nustatymo gairių aprašo patvirtinimo“;

41.2. Techniniais valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų ir kitų informacinių sistemų elektroninės informacijos saugos reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1V-832 „Dėl Techninių valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų ir kitų informacinių sistemų elektroninės informacijos saugos reikalavimų patvirtinimo“;

41.3. Bendraisiais reikalavimais organizacinėms ir techninėms duomenų saugumo priemonėms, patvirtintais Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2008 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 1T-71(1.12) „Dėl Bendrųjų reikalavimų organizacinėms ir techninėms duomenų saugumo priemonėms patvirtinimo“;

41.4. Lietuvos standartais LST ISO/IEC 27001 ir LST ISO/IEC 27002, kitais Lietuvos Respublikos ir tarptautiniais standartais, apibūdinančiais saugų elektroninės informacijos tvarkymą.

42. Už IS „Keltra“ duomenų saugą pagal kompetenciją Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka atsako IS „Keltra“ valdytojas ir IS „Keltra“ tvarkytojas.

43. IS „Keltra“ duomenis gali tvarkyti IS „Keltra“ naudotojai, susipažinę su elektroninės informacijos saugos dokumentais ir sutikę laikytis jų reikalavimų. Jeigu asmens duomenys neskirti skelbti viešai, juos tvarkantys IS „Keltra“ naudotojai privalo saugoti asmens duomenų paslaptį. Ši pareiga galioja IS „Keltra“ naudotojams pasitraukus iš valstybės tarnybos, pradėjus eiti kitas pareigas arba pasibaigus darbo su Inspekcija sutartiniams santykiams.

44. Asmens duomenys (taip pat ir su asmeniu susiję elektroniniai dokumentai) saugomi IS „Keltra“ centrinėse duomenų bazėse ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai; pasibaigus asmens duomenų tvarkymo terminui šie duomenys (taip pat ir su asmeniu susiję elektroniniai dokumentai) perkeliami į centrinių duomenų bazių archyvą, ten laikomi vienus metus ir sunaikinami; asmens duomenys centrinėse duomenų bazėse saugomi:

44.1. asmenų, pateikusių prašymus laikyti pasirengimo KTP vežti pavojinguosius krovinius egzaminą ir gavusių KTP vairuotojų, galinčių vežti pavojinguosius krovinius, pažymėjimus, duomenys – šešerius metus; pažymėjimų negavusiųjų atveju – vienus metus;

44.2. asmenų, pateikusių prašymus laikyti pavojingųjų krovinių vežimo KTP saugos specialistų arba tokių saugos specialistų žinių atnaujinimo egzaminą ir gauti pavojingųjų krovinių vežimo KTP saugos specialistų pažymėjimus, duomenys – šešerius metus;

44.3. asmenų, pateikusių prašymus laikyti licencijuojamai kelių transporto veiklai vadovaujančių asmenų (transporto vadybininkų) profesinės kompetencijos arba profesinės kompetencijos žinių atnaujinimo egzaminą ir gauti licencijuojamai kelių transporto veiklai vadovaujančių asmenų (transporto vadybininkų) profesinės kompetencijos pažymėjimus,  duomenys – šešerius metus;

44.4. asmenų, pateikusių prašymus laikyti mokytojų, mokančių asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu KTP, egzaminą ir gauti mokytojų, mokančių asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu KTP, pažymėjimus, duomenys – šešerius metus;

44.5. asmenų, pateikusių prašymus gauti KTP vairuotojo mokytojo ir (arba) KTP vairavimo instruktoriaus pažymėjimus arba suteikti teisę vykdyti veiklą, duomenys – šešerius metus;

44.6. asmenų (ne ES šalių piliečių), pateikusių prašymus išduoti trečiosios šalies vairuotojo liudijimus, duomenys – šešerius metus;

44.7. asmenų, pateikusių prašymus gauti kelių transporto veiklai vykdyti reikalingus licencijavimo dokumentus arba suteikti teisę vykdyti šią veiklą, duomenys – vienuolika metų;

44.8. asmenų, pateikusių prašymus gauti kitus nei Nuostatų 44.1–44.7 punktuose paminėtus Inspekcijos išduodamus juridinę galią turinčius dokumentus, duomenys – šešerius metus;

44.9. asmenų, įgaliotų paimti Inspekcijos parengtus kelių transporto veiklai vykdyti reikalingus licencijavimo dokumentus, duomenys – dešimt metų;

44.10. asmenų, įgaliotų paimti kitus nei Nuostatų 44.1–44.7 punktuose paminėtus Inspekcijos parengtus juridinę galią turinčius dokumentus, duomenys – penkerius metus;

44.11. vežėjų, vežėjų vadovų ir transporto vadybininkų reputacijos duomenys – dvejus metus nuo vežėjo, už kurio veiklą atsakingas, licencijos galiojimo pabaigos datos; jei per tą laiką transporto vadybininko reputacijos duomenys keitėsi, senieji reputacijos duomenys naikinami iš karto, vietoj jų užrašomi nauji duomenys; kiti transporto vadybininko duomenys – dvejus metus nuo vežėjui išduotos licencijos galiojimo pabaigos datos;

44.12. asmenų, padariusių administracinių kelių transporto veiklos srities teisės pažeidimų ir per penkerius metus sumokėjusių baudas, duomenys – šešerius metus;

44.13. asmenų, padariusių administracinių kelių transporto veiklos srities teisės pažeidimų ir per penkerius metus nesumokėjusių baudų, duomenys – dešimt metų;

44.14. asmenų, kontroliuotų kaip ūkio subjektų (transporto vadybininkai, asmenys, atsakingi už ūkio subjekto veiklos vidaus kontrolės sistemos organizavimą, pavojingųjų krovinių vežimo saugos specialistai, asmenys, vairuojantys komercines KTP, praktinio vairavimo mokantys instruktoriai, KTP techninę apžiūrą atliekantys kontrolieriai, tachografų dirbtuvės mechanikai), duomenys – penkerius metus;

44.15. IS „Keltra“ naudotojų duomenys – dvejus metus nuo IS „Keltra“ naudotojo išregistravimo iš IS „Keltra“ datos, jeigu IS „Keltra“ naudotojas IS „Keltra“ nevykdė veiksmų, susijusių su paslaugų arba ūkio subjektų veiklos kontrolės procedūromis; kitais atvejais, priklausomai nuo IS „Keltra“ naudotojo atliktų veiksmų, Nuostatų 44.1–44.14 punktuose nurodytais terminais;

44.16. iš Juridinių asmenų registro gauti duomenys – vienus metus, jeigu juridiniam asmeniui paslaugos nebuvo teiktos ir (arba) nebuvo vykdytos veiklos kontrolės procedūros; kitais atvejais, priklausomai nuo juridiniam asmeniui teiktų paslaugų ir (arba) vykdytų veiklos kontrolės procedūrų, Nuostatų 44.1–44.14 punktuose nurodytais terminais.

45. IS „Keltra“ komponente sukurti duomenys koreguojami tik tame IS „Keltra“ komponente, kuriame jie buvo sukurti.

 

VII. IS „KELTRA“ FINANSAVIMAS

 

46. IS „Keltra“ tvarkymas ir priežiūra finansuojamas Lietuvos Respublikos biudžeto ir (ar) ES fondų lėšomis.

 

 

 

VIII. IS „KELTRA“ MODERNIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

 

47. IS „Keltra“ modernizuojama ir likviduojama Informacinių išteklių valdymo įstatymo ir Aprašo nustatyta tvarka.

48. Likviduojant IS „Keltra“, jos duomenys perkeliami į kitą informacinę sistemą arba sunaikinami, perduodami valstybės archyvams Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

 

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

49. Už Nuostatų nesilaikymą IS „Keltra“ valdytojas, IS „Keltra“ tvarkytojas, duomenų teikėjai ir duomenų gavėjai atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

50. Asmens teisės, susijusios su informavimu apie jo asmens duomenų tvarkymą, supažindinimu su tvarkomais savo asmens duomenimis ir reikalavimu ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų įstatymų nuostatų, įgyvendinamos vadovaujantis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.  

________________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 2B-90, 2015-04-27, paskelbta TAR 2015-04-27, i. k. 2015-06373

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos, Įsakymas

Nr. 2B-90, 2015-04-27, paskelbta TAR 2015-04-27, i. k. 2015-06373

Dėl Kelių transporto veiklos valstybės informacinės sistemos „Keltra“ modernizavimo ir Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2011 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. 2B-195 „Dėl Kelių transporto veiklos valstybės informacinės sistemos „Keltra“ nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo