Suvestinė redakcija nuo 2016-04-20

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2000, Nr. 7-197, i. k. 0992020ISAK00000431

 

Nauja redakcija nuo 2016-04-20:

Nr. 4-238, 2016-03-25, paskelbta TAR 2016-03-25, i. k. 2016-06312

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS

 

įsakymas

DĖL PAPRASTŲ SLĖGINIŲ INDŲ TECHNINIO REGLAMENTO

PAtvirtinimo

 

1999 m. gruodžio 27 d. Nr. 431

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gruodžio 27 d. nutarimo Nr. 1482 „Dėl Institucijų, įgaliotų tvirtinti privalomuosius produktų saugos reikalavimus ir nustatyti atitikties įvertinimo reikalavimus, paskyrimo“ 1.5 papunkčiu ir įgyvendinamas 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/29/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su paprastųjų slėginių indų tiekimu rinkai, suderinimo (OL 2014 L 96, p. 45):

1Tvirtinu pridedamą Paprastųjų slėginių indų techninį reglamentą (toliau – Reglamentas).

2.  N u s t a t a u, kad Reglamente nustatytas rinkos priežiūros institucijos funkcijas atlieka Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba.

 

 

 

ŪKIO MINISTRAS                                                                                VALENTINAS MILAKNIS

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos ūkio ministro

1999 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 431

(Lietuvos Respublikos ūkio ministro

2016 m. kovo 25 d. įsakymo Nr. 238 redakcija)

 

PAPRASTŲJŲ SLĖGINIŲ INDŲ SAUGOS TECHNINIS REGLAMENTAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

TAR pastaba. Paprastųjų slėginių indų techninio reglamento I skyrius įsigalioja 2016-03-26.

 

1.    Paprastųjų slėginių indų saugos techninis reglamentas (toliau – šis Reglamentas) taikomas serijiniu būdu gaminamiems paprastiesiems slėginiams indams (toliau – indas), atitinkantiems šias charakteristikas:

1.1. indai yra suvirinti, juose numatomas vidinis manometrinis slėgis yra didesnis nei 0,5 baro, ir jie skirti laikyti orui ar azotui, bet ne kaitinti;

1.2. indo atsparumą slėgiui užtikrinančios dalys ir sujungimai yra pagaminti iš nelegiruoto kokybiško plieno arba iš nelegiruoto aliuminio, arba iš naujų grūdintų aliuminio lydinių;

1.3. indą sudaro:

1.3.1. apvalaus skerspjūvio cilindras, uždengtas apvaliais išgaubtais ir (arba) plokščiais dugnais, kurie turi bendrą su cilindru sukimosi ašį;

1.3.2. du išgaubti dugnai, turintys tą pačią sukimosi ašį;

1.4. indo didžiausias darbinis slėgis (PS) neviršija 30 barų, o to slėgio ir indo talpos sandauga (PS × V) neviršija 10 000 bar·l;

1.5. žemiausia darbo temperatūra (Tmin) yra ne žemesnė kaip –50 °C, o aukščiausia – ne aukštesnė kaip 300 °C plieno ir 100 °C aliuminio arba aliuminio lydinio indams.

2.    Šis Reglamentas netaikomas:

2.1. indams, specialiai suprojektuotiems naudoti branduolinės energetikos objektuose, kuriems sugedus gali pasklisti radioaktyviosios medžiagos;

2.2. indams, kurie specialiai skirti montuoti laivuose ir lėktuvuose arba jiems varyti;

2.3. ugnies gesintuvams.

3.  Indai priklauso tai pačiai grupei, jeigu jie nuo prototipo skiriasi tik skersmeniu ir (arba) cilindrinės dalies ilgiu (ilgio skirtumai, nuo kurių priklauso angų arba įvirinimų pasikeitimai, nurodomi kiekvieno tos pačios grupės indo brėžinyje), su sąlyga, kad Reglamento 1 priedo 19–21 punktuose nurodyti leistini reikalavimai yra įvykdyti, šiose ribose:

3.1. jeigu indo prototipas šalia dugnų turi dar vieną ar kelis apkalos žiedus, kiti grupei priklausantys indai privalo turėti bent vieną apkalos žiedą;

3.2. jeigu prototipas turi tik du išgaubtus dugnus, kiti grupei priklausantys indai negali turėti apkalos žiedų.

4.    Šiame Reglamente vartojamos sąvokos:

4.1. Akreditavimas procedūra, kuria nacionalinė akreditacijos įstaiga pripažįsta, kad asmuo atitinka šiame reglamente nustatytus reikalavimus ir gali vykdyti indų atitikties įvertinimą.

4.2. Asmuo – fizinis asmuo arba juridinis asmuo, kita organizacija, neturinti juridinio asmens statuso, ir juridinio asmens ar kitos organizacijos padalinys.

4.3. Atitikties įvertinimas – procesas, kurio metu nustatoma, ar slėginė įranga ir agregatai atitinka šiame Reglamente nustatytus esminius saugos reikalavimus.

4.4. Atitikties vertinimo įstaiga – įstaiga, vykdanti atitikties vertinimo veiklą, įskaitant kalibravimą, bandymus, sertifikavimą ir patikrinimus.

4.5. Atšaukimas – bet kokia priemonė, kuria siekiama, kad būtų grąžintas galutiniam naudotojui jau pateiktas indas.

4.6. Aukščiausia darbo temperatūra (Tmax) – aukščiausia stabili indo sienelių temperatūra, kurią indo sienelė gali pasiekti normaliomis indo naudojimo sąlygomis.

4.7. CE ženklas – ženklas, kuriuo gamintojas nurodo, kad indas atitinka taikytinus derinamųjų Europos Sąjungos teisės aktų dėl ženklinimo tuo ženklu reikalavimus.

4.8. Darnusis standartas – kaip apibrėžta 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1025/2012 dėl Europos standartizacijos, kuriuo iš dalies keičiamos Tarybos direktyvos 89/686/EEB ir 93/15/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 94/9/EB, 94/25/EB, 95/16/EB, 97/23/EB, 98/34/EB, 2004/22/EB, 2007/23/EB, 2009/23/EB ir 2009/105/EB ir panaikinamas Tarybos sprendimas 87/95/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1673/2006/EB (OL 2012 L 316, p. 12) 2 straipsnio 1 punkto c papunktyje.

4.9. Derinamieji Sąjungos teisės aktai – Europos Sąjungos teisės aktai, kuriais suderinamos indų pardavimo sąlygos.

4.10Didžiausias darbinis slėgis (PS) – didžiausias manometrinis slėgis inde normaliomis naudojimo sąlygomis.

4.11Ekonominės veiklos vykdytojas – gamintojas, įgaliotasis atstovas, importuotojas ar platintojas.

4.12Gamintojas – asmuo, kuris pagamina indą arba kuris užsako suprojektuoti ar pagaminti indą ir parduoda tą indą savo vardu arba naudodamas savo prekės ženklą.

4.13Įgaliotasis atstovas – Europos Sąjungoje įsisteigęs ar nuolat gyvenantis asmuo, gavęs gamintojo rašytinį įgaliojimą veikti jo vardu ir atlikti įgaliojime nurodytas užduotis.

4.14Importuotojas – Europos Sąjungoje įsisteigęs ar nuolat gyvenantis asmuo, kuris Europos Sąjungos rinkai pateikia indą iš trečiosios šalies.

4.15Indų partija – partija, kurią sudaro ne daugiau kaip 3 000 to paties tipo indų.

4.16Nacionalinė akreditacijos įstaiga –Nacionalinis akreditacijos biuras.

4.17Pašalinimas – bet kokia priemonė, kuria siekiama užkirsti kelią indo tiekimui rinkai tiekimo grandinėje.

4.18Pateikimas rinkai – indo tiekimas Europos Sąjungos rinkai pirmą kartą.

4.19Platintojas – tiekimo grandinėje veikiantis asmuo, kuris tiekia rinkai indą ir nėra nei gamintojas, nei importuotojas.

4.20Projektinis slėgis (P) – gamintojo pasirinktas manometrinis slėgis, naudojamas indo slėginių dalių storiui nustatyti.

4.21Serijinė gamyba – gamyba, kai daugiau nei vienas to paties tipo indas pagaminamas nenutrūkstamo gamybos proceso metu per tam tikrą laiko tarpą pagal tą patį techninį projektą ir technologinį procesą.

4.22Takumo stiprumas (ReT) – vieno iš šių dydžių vertė aukščiausioje darbo temperatūroje (Tmax):

4.22.1. medžiagos, turinčios viršutinį ir apatinį takumo tašką viršutiniame takumo taške ReH;

4.22.2. stiprio pagal 0,2 % sąlyginę takumo ribą (Rp0,2);

4.22.3. stiprio pagal 1,0 % sąlyginę takumo ribą (Rp1,0) gaminių iš nelegiruoto aliuminio atveju.

4.23 Techninė specifikacija – dokumentas, kuriame nustatyti techniniai reikalavimai, kuriuos turi atitikti indas.

4.24Tiekimas rinkai – indo, skirto platinti ar naudoti Europos Sąjungos rinkoje, tiekimas vykdant komercinę veiklą už atlygį arba be jo.

4.25Tikrinimo kortelė – dokumentas, kuriuo medžiagų gamintojas patvirtina, jog pateikti gaminiai atitinka užsakovo reikalavimus, ir kuriame pateikiami įprastinio gamykloje atliekamo patikrinimo, kurio metu tikrinami gaminiai, pagaminti pagal tą pačią technologiją kaip ir užsakovui pateiktieji gaminiai, rezultatai, pirmiausia susiję su medžiagų chemine sudėtimi ir mechaninėmis ypatybėmis. Patikrinimas nebūtinai turi būti atliekamas gaminių, kurie yra pateikiami užsakovui, atžvilgiu.

4.26Žemiausia darbo temperatūra (Tmin) – žemiausia stabili indo sienelių temperatūra normaliomis indo naudojimo sąlygomis.

4.27.  Kitos šiame Reglamente vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos atitikties įvertinimo įstatyme.

 

II SKYRIUS

PATEIKIMAS RINKAI IR PRADĖJIMAS EKSPLOATUOTI

 

5.    Indai gali būti pateikiami Lietuvos Respublikos rinkai ir pradedami eksploatuoti tik jeigu jie atitinka šio Reglamento reikalavimus, yra tinkamai įrengti, prižiūrimi bei naudojami pagal paskirtį.

6.    Šio Reglamento nuostatos nedaro įtakos kompetentingų institucijų teisei priimti teisės aktus, kurie nustatytų reikalavimus, užtikrinančius darbuotojų saugą šiems naudojant indus, jeigu tokiais reikalavimais nenumatomas indų pakeitimas šiame Reglamente nenumatytais būdais.

7.    Indai, kurių slėgio (PS) ir tūrio (V) sandauga viršija 50 bar·l, turi atitikti esminius šio Reglamento 1 priede pateiktus saugos reikalavimus.

8.    Indai, kurių slėgio (PS) ir tūrio (V) sandauga yra 50 bar·l arba mažesnė, suprojektuojami ir gaminami pagal geros inžinerinės praktikos reikalavimus.

9.    Draudžiama trukdyti pateikti Lietuvos Respublikos rinkai ir pradėti eksploatuoti indus, atitinkančius šio Reglamento reikalavimus.

 

III SKYRIUS

EKONOMINĖS VEIKLOS VYKDYTOJŲ PAREIGOS

 

PIRMASIS SKIRSNIS

GAMINTOJŲ PAREIGOS

 

10.  Pateikdami rinkai savo indus, kurių slėgio (PS) ir tūrio (V) sandauga viršija 50 bar·l, gamintojai užtikrina, kad jie būtų suprojektuoti ir pagaminti laikantis šio Reglamento 1 priede pateiktų esminių saugos reikalavimų.

11.     Pateikdami rinkai savo indus, kurių slėgio (PS) ir tūrio (V) sandauga yra 50 bar·l arba mažesnė, gamintojai užtikrina, kad jie būtų suprojektuoti ir pagaminti pagal geros inžinerinės praktikos reikalavimus.

12.     Gamintojai parengia gaminių, kurių slėgio (PS) ir tūrio (V) sandauga viršija 50 bar·l, šio Reglamento 2 priede nurodytus techninius dokumentus ir atlieka šio Reglamento IV skyriaus antrajame skirsnyje nurodytą atitikties vertinimo procedūrą arba paveda ją atlikti.

13.     Jeigu, atlikus atitikties vertinimo procedūrą, nustatoma, kad gaminys, kurio slėgio (PS) ir tūrio (V) sandauga viršija 50 bar·l, atitinka taikytinus reikalavimus, gamintojai parengia Europos Sąjungos atitikties deklaraciją (toliau – ES atitikties deklaracija) ir pažymi jį CE ženklu ir šio Reglamento 1 priedo 28–29 punktuose numatytais užrašais.

14.     Gamintojai užtikrina, kad ant indų, kurių slėgio (PS) ir tūrio (V) sandauga yra 50 bar·l arba mažesnė, būtų nurodyti šio Reglamento 1 priedo 29 punkte numatyti užrašai.

15.     Gamintojai saugo techninius dokumentus ir ES atitikties deklaraciją 10 metų po indo pateikimo rinkai.

16.     Gamintojai užtikrina, kad būtų nustatytos ir įdiegtos procedūros, užtikrinančios kad būtų išlaikoma serijinės produkcijos atitiktis šiame Reglamente nustatytiems reikalavimams. Nustatant ir diegiant šias procedūras, atsižvelgiama į indų projekto ar charakteristikų pakeitimus, darniųjų standartų arba kitų techninių specifikacijų, kuriomis vadovaujantis deklaruojama indo atitiktis, pakeitimus.

17.     Atsižvelgdami į pavojų, kurį gali kelti indas, gamintojai, siekdami apsaugoti galutinių naudotojų sveikatą ir užtikrinti jų saugą, tiria rinkai teikiamų indų bandinius, nagrinėja ir, jei būtina, registruoja skundus apie reikalavimų neatitinkančius ir atšauktus indus, taip pat informuoja platintojus apie tokią stebėseną.

18.     Gamintojai užtikrina, kad ant indų, kuriuos jie pateikė rinkai, būtų nurodyti tipo ir serijos arba partijos identifikaciniai duomenys, suteikiantys galimybę nustatyti indų tapatumą.

19.     Gamintojai ant indo nurodo savo pavadinimą (jei gamintojas fizinis asmuo – vardą, pavardę), registruotą prekės pavadinimą arba registruotą prekės ženklą ir vieną pašto adresą, kuriuo su jais galima susisiekti. Kontaktiniai duomenys pateikiami Lietuvos Respublikos valstybine kalba ir, prireikus, kita oficialia Europos Sąjungos valstybės narės (toliau – valstybė narė) kalba.

20.     Gamintojai užtikrina, kad prie rinkai pateikto indo būtų pridėtos Lietuvos Respublikos valstybine kalba, kai indai teikiami Lietuvos Respublikos rinkai, arba kitos valstybės narės, kurios rinkai pateikiamas indas, kalba parengtos Reglamento 1 priedo 31 punkte nurodytos instrukcijos ir saugos informacija. Tokios instrukcijos ir saugos informacija, taip pat visas ženklinimas turi būti aiškūs, suprantami ir suvokiami.

21.     Gamintojai, manantys arba turintys pagrindo manyti, kad jų rinkai pateiktas indas neatitinka šio Reglamento reikalavimų, nedelsdami imasi būtinų taisomųjų priemonių, kad būtų užtikrinta to indo atitiktis, jį pašalina arba atšaukia, jeigu tai tikslinga. Jei indas kelia pavojų, gamintojai nedelsdami apie tai praneša Lietuvos Respublikos ar kitų valstybių narių, kurių rinkai pateiktas toks indas, rinkos priežiūros institucijai (toliau kartu – rinkos priežiūros institucija) ir Lietuvos Respublikos ar kitų valstybių narių, kurių rinkai jie pateikė indą, kompetentingoms nacionalinėms institucijoms (toliau kartu – kompetentinga institucija), pateikdami išsamią informaciją, visų pirma apie neatitiktį ir apie visas taisomąsias priemones, kurių buvo imtasi.

22.     Jeigu rinkos priežiūros institucija ir (arba) kompetentinga institucija, teisės aktų nustatyta tvarka turinti teisę gauti informaciją ir dokumentus, būtinus indų atitikčiai įrodyti, pateikia pagrįstą prašymą, gamintojai minėtų institucijų reikalaujama kalba raštu ar elektronine forma suteikia visą informaciją ir dokumentus, būtinus įrodyti, kad indas atitinka šio Reglamento reikalavimus. Šių institucijų prašymu gamintojai bendradarbiauja su jomis dėl visų veiksmų, kurių imamasi siekiant pašalinti indų, kuriuos jie pateikė rinkai, keliamą pavojų.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

ĮGALIOTIEJI ATSTOVAI

 

23.     Gamintojas rašytiniu įgaliojimu gali paskirti įgaliotąjį atstovą. Įgaliotasis atstovas negali būti įgaliojamas vykdyti šio Reglamento 10–11 punktuose nustatytas pareigas ir pareigą rengti šio Reglamento 12 punkte nurodytus techninius dokumentus.

24.     Įgaliotasis atstovas atlieka gamintojo įgaliojime nustatytas užduotis. Įgaliojimu įgaliotajam atstovui leidžiama atlikti bent šiuos veiksmus:

24.1.  saugoti ES atitikties deklaraciją ir techninius dokumentus 10 metų po indo pateikimo rinkai, kad rinkos priežiūros institucija galėtų juos patikrinti;

24.2.  jei rinkos priežiūros institucija ir (arba) kompetentinga institucija, teisės aktų nustatyta tvarka turinti teisę gauti informaciją ir dokumentus, būtinus indų atitikčiai įrodyti, pateikia pagrįstą prašymą, pateikti joms visą informaciją ir dokumentus, būtinus indo atitikčiai įrodyti;

24.3.  rinkos priežiūros institucijos ir (arba) kompetentingos institucijos, teisės aktų nustatyta tvarka turinčios teisę gauti informaciją ir dokumentus, būtinus indų atitikčiai įrodyti, prašymu bendradarbiauti su jomis dėl visų veiksmų, kurių imamasi siekiant pašalinti indų, dėl kurių gautas įgaliotojo atstovo įgaliojimas, keliamą pavojų.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

IMPORTUOTOJŲ PAREIGOS

 

25.     Importuotojai rinkai pateikia tik šiame Reglamente nustatytus reikalavimus atitinkančius indus.

26.     Prieš pateikdami indą, kurio slėgio (PS) ir tūrio (V) sandauga viršija 50 bar·l, rinkai, importuotojai užtikrina, kad gamintojas būtų atlikęs šio Reglamento IV skyriaus antrajame skirsnyje nurodytą atitikties vertinimo procedūrą, parengęs techninius dokumentus, kad indas būtų paženklintas CE ženklu ir šio Reglamento 1 priedo 28–29 punktuose numatytais užrašais, kad prie indo būtų pridėti reikiami dokumentai ir kad gamintojas būtų įvykdęs šio Reglamento 18 ir 19 punktuose nustatytus reikalavimus.

27.     Jeigu importuotojas mano ar turi pagrindo manyti, kad indas, kurio slėgio (PS) ir tūrio (V) sandauga viršija 50 bar·l, neatitinka šio Reglamento 1 priede išdėstytų esminių saugos reikalavimų, jis nepateikia indo rinkai, kol nėra užtikrinama jo atitiktis. Be to, jei indas kelia pavojų, importuotojas apie tai praneša gamintojui ir rinkos priežiūros institucijai.

28.     Prieš pateikdami rinkai indą, kurio slėgio (PS) ir tūrio (V) sandauga yra 50 bar·l arba mažesnė, importuotojai užtikrina, kad indas buvo suprojektuotas ir pagamintas pagal geros inžinerinės praktikos reikalavimus, kad ant jo būtų šio Reglamento 1 priedo 29 punkte numatyti užrašai ir kad gamintojas būtų įvykdęs šio Reglamento 18 ir 19 punktuose nustatytus reikalavimus.

29.     Importuotojai ant indo arba, jeigu to neįmanoma padaryti, – indo lydimajame dokumente nurodo savo pavadinimą (jei importuotas fizinis asmuo – vardą, pavardę), registruotą prekės pavadinimą arba registruotą prekės ženklą ir pašto adresą, kuriuo su jais galima susisiekti. Kontaktiniai duomenys pateikiami Lietuvos Respublikos valstybine kalba ir, prireikus, kita oficialia valstybės narės kalba.

30.     Importuotojai užtikrina, kad prie indų būtų pridėtos Lietuvos Respublikos valstybine kalba, kai indai teikiami Lietuvos Respublikos rinkai, arba kitos valstybės narės, kurios rinkai pateikiamas indas, kalba parengtos šio Reglamento 1 priedo 31 punkte nurodytos instrukcijos ir saugos informacija.

31.     Kai atsakomybė už indą, kurio slėgio (PS) ir tūrio (V) sandauga viršija 50 bar·l, tenka importuotojams, jie užtikrina, kad gaminio laikymo ar transportavimo sąlygos nepakenktų jo atitikčiai šio Reglamento 1 priede nurodytiems esminiams saugos reikalavimams.

32.     Atsižvelgdami į pavojų, kurį gali kelti indas, importuotojai, siekdami apsaugoti galutinių naudotojų sveikatą ir užtikrinti jų saugą, tiria rinkai pateikiamų indų bandinius, nagrinėja ir, jei būtina, registruoja skundus apie reikalavimų neatitinkančius ir atšauktus indus, taip pat informuoja platintojus apie bet kokią tokią stebėseną.

33.     Importuotojai, manantys arba turintys pagrindo manyti, kad jų rinkai pateiktas indas neatitinka šio Reglamento reikalavimų, nedelsdami imasi būtinų taisomųjų priemonių, kad užtikrintų to indo atitiktį, jį pašalina arba atšaukia, jeigu tai yra tikslinga. Jei indas kelia pavojų, importuotojai nedelsdami apie tai praneša rinkos priežiūros institucijai ir kompetentingoms institucijoms, pateikdami išsamią informaciją, visų pirma apie neatitiktį ir apie visas taisomąsias priemones, kurių buvo imtasi.

34.     Importuotojai 10 metų po indo, kurio slėgio (PS) ir tūrio (V) sandauga viršija 50 bar·l, pateikimo rinkai saugo ES atitikties deklaracijos kopiją, kad rinkos priežiūros institucija galėtų ją patikrinti, ir užtikrina, kad tos institucijos prašymu galėtų būti pateikti techniniai dokumentai.

35.     Jei rinkos priežiūros institucija ir (arba) kompetentinga institucija, teisės aktų nustatyta tvarka turinti teisę gauti informaciją ir dokumentus, būtinus indų atitikčiai įrodyti, pateikia pagrįstą prašymą, importuotojai tai institucijai jos reikalaujama kalba raštu ar elektronine forma suteikia visą informaciją ir dokumentus, būtinus indo atitikčiai įrodyti. Tos institucijos prašymu importuotojai bendradarbiauja su ja dėl visų veiksmų, kurių imamasi siekiant pašalinti indų, kuriuos jie pateikė rinkai, keliamą pavojų.

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

PLATINTOJŲ PAREIGOS

 

36.     Tiekdami rinkai indą, platintojai veikia laikydamiesi šio Reglamento reikalavimų.

37.     Prieš tiekdami rinkai indą, kurio slėgio (PS) ir tūrio (V) sandauga viršija 50 bar·l, platintojai patikrina, ar indas yra pažymėtas CE ženklu ir šio Reglamento 1 priedo 28–29 punktuose numatytais užrašais, ar prie jo pridėti Lietuvos Respublikos valstybine kalba, kai indai teikiami Lietuvos Respublikos rinkai, arba kitos valstybės narės, kurios rinkai pateikiamas indas, kalba parengti dokumentai, instrukcijos ir saugos informacija, nurodyti šio Reglamento 1 priedo 31 punkte, ir ar gamintojas bei importuotojas įvykdė atitinkamai šio Reglamento 18 ir 19 punktuose bei 29 punkte nustatytus reikalavimus.

38.     Jeigu platintojas mano ar turi pagrindo manyti, kad indas, kurio slėgio (PS) ir tūrio (V) sandauga viršija 50 bar·l, neatitinka šio Reglamento 1 priede išdėstytų esminių saugos reikalavimų, jis netiekia indo rinkai, kol nėra užtikrinama jo atitiktis. Be to, jei indas kelia pavojų, platintojas apie tai praneša gamintojui ar importuotojui ir rinkos priežiūros institucijai.

39.     Prieš tiekdami rinkai indą, kurio slėgio (PS) ir tūrio (V) sandauga yra 50 bar·l arba mažesnė, platintojai patikrina, ar ant jo yra šio Reglamento 1 priedo 29 punkte numatyti užrašai, ar kartu su juo pateikiamos Lietuvos Respublikos valstybine kalba, kai indai teikiami Lietuvos Respublikos rinkai, arba kitos valstybės narės, kurios rinkai pateikiamas indas, kalba parengtos instrukcijos ir saugos informacija, nurodyti šio Reglamento 1 priedo 31 punkte, ir ar gamintojas bei importuotojas įvykdė atitinkamai šio Reglamento 18 ir 19 punktuose bei 29 punkte nustatytus reikalavimus.

40.     Kai atsakomybė už indą, kurio slėgio (PS) ir tūrio (V) sandauga viršija 50 bar·l, tenka platintojams, jie užtikrina, kad gaminio laikymo ar transportavimo sąlygos nepakenktų jo atitikčiai šio Reglamento 1 priede išdėstytiems esminiams saugos reikalavimams.

41.     Platintojai, manantys arba turintys pagrindo manyti, kad jų rinkai patiektas indas neatitinka šio Reglamento reikalavimų, pasirūpina, kad būtų imtasi būtinų taisomųjų priemonių to indo atitikčiai užtikrinti, jį pašalinti arba atšaukti, jeigu tai tikslinga. Jei indas kelia pavojų, platintojai nedelsdami apie tai praneša rinkos priežiūros institucijai ir kompetentingoms institucijoms, pateikdami išsamią informaciją, visų pirma apie neatitiktį ir apie visas taisomąsias priemones, kurių buvo imtasi.

42.     Jei rinkos priežiūros institucija ir (arba) kompetentinga institucija, teisės aktų nustatyta tvarka turinti teisę gauti informaciją ir dokumentus, būtinus indų atitikčiai įrodyti, pateikia pagrįstą prašymą, platintojai suteikia tai institucijai jos reikalaujama kalba raštu ar elektronine forma visą informaciją ir dokumentus, būtinus indo atitikčiai įrodyti. Tos institucijos prašymu platintojai bendradarbiauja su ja dėl visų veiksmų, kurių imamasi siekiant pašalinti indų, kuriuos jie tiekė rinkai, keliamą pavojų.

 

PENKTASIS SKIRSNIS

ATVEJAI, KAI IMPORTUOTOJAMS IR PLATINTOJAMS TENKA GAMINTOJŲ PAREIGOS

 

43.     Taikant šį Reglamentą, importuotojas arba platintojas laikomas gamintoju ir todėl įgyja visas šiame Reglamente gamintojui nustatytas pareigas, jei indą rinkai pateikia savo vardu ar naudodamas savo prekės ženklą arba taip pakeičia rinkai jau pateiktą indą, kad gali pasikeisti jo atitiktis šiam Reglamentui.

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS

EKONOMINĖS VEIKLOS VYKDYTOJŲ IDENTIFIKAVIMAS

 

44.  Rinkos priežiūros institucijos prašymu ekonominės veiklos vykdytojai turi nurodyti:

44.1.  kiekvieną ekonominės veiklos vykdytoją, kuris jiems pateikė indą;

44.2.  kiekvieną ekonominės veiklos vykdytoją, kuriam jie pateikė indą.

45.     Ekonominės veiklos vykdytojai 44 punkte nurodytą informaciją turi gebėti pateikti 10 metų po to, kai jiems buvo pateiktas indas, ir 10 metų po to, kai jie pateikė indą.

 

 

IV SKYRIUS

INDŲ, KURIŲ SLĖGIO (PS) IR TŪRIO (V) SANDAUGA VIRŠIJA 50 BAR·L, ATITIKTIS

 

PIRMASIS SKIRSNIS

ATITIKTIES PRIELAIDA

 

46.     Jei indai, kurių slėgio (PS) ir tūrio (V) sandauga viršija 50 bar·l, atitinka darniuosius standartus arba tam tikras jų dalis, kurių nuorodos buvo paskelbtos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, laikoma, kad jie atitinka šio Reglamento 1 priede nustatytus esminius saugos reikalavimus, kuriuos apima tie standartai ar jų dalys.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

ATITIKTIES VERTINIMO PROCEDŪROS

 

TAR pastaba. Paprastųjų slėginių indų techninio reglamento IV skyriaus antrasis skirsnis įsigalioja 2016-03-26.

 

47.     Prieš pradedant gaminti indus, kurių slėgio (PS) ir tūrio (V) sandauga viršija 50 bar·l, atliekamas jų ES tipo tyrimas (B modulis), nustatytas šio Reglamento 2 priedo I skyriuje:

47.1.  kai indai gaminami laikantis šio Reglamento 46 punkte nurodytų darniųjų standartų, gamintojo pasirinkimu naudojamas vienas iš šių atitikties įvertinimo būdų:

47.1.1.    įvertinamas indo techninio projekto tinkamumas, nagrinėjant techninius dokumentus ir duomenis, patvirtinančius techniniuose dokumentuose nurodytą informaciją, bet ne pavyzdį (B modulis – projekto tipas);

47.1.2.    įvertinamas indo techninio projekto tinkamumas, nagrinėjant techninius dokumentus ir duomenis, patvirtinančius techniniuose dokumentuose nurodytą informaciją, ir tiriamas prototipas, kuris yra tipinis numatomos gatavo indo produkcijos pavyzdys (B modulis – produkcijos tipas);

47.2.  kai indai gaminami nesilaikant arba tik iš dalies laikantis šio Reglamento 46 punkte nurodytų darniųjų standartų, gamintojas pateikia ištirti prototipą, kuris yra tipinis numatomos gatavo indo produkcijos pavyzdys, ir techninius dokumentus bei duomenis, patvirtinančius techniniuose dokumentuose nurodytą informaciją, indo techninio projekto tinkamumui įvertinti (B modulis – produkcijos tipas).

48.  Prieš pateikiant rinkai indus atliekamos šios procedūros:

48.1.  jeigu indų slėgio (PS) ir tūrio (V) sandauga viršija 3 000 bar·l, – gamybos vidaus kontrole ir prižiūrimu indų bandymu pagrįsta atitiktis tipui (C1 modulis), nustatyta šio Reglamento 2 priedo II skyriuje;

48.2jeigu indo slėgio (PS) ir tūrio (V) sandauga neviršija 3 000 bar·l, bet viršija 200 bar·l, gamintojo pasirinkimu taikoma vienas iš šių atitikčių tipui:

48.2.1.    gamybos vidaus kontrole ir prižiūrimu indų bandymu pagrįsta atitiktis tipui (C1 modulis), nustatyta šio Reglamento 2 priedo II skyriuje;

48.2.2.    gamybos vidaus kontrole ir prižiūrimu indų tikrinimu atsitiktiniais intervalais pagrįsta atitiktis tipui (C2 modulis), nustatyta šio Reglamento 2 priedo III skyriuje;

48.3jeigu indo slėgio (PS) ir tūrio (V) sandauga neviršija 200 bar·l, bet viršija 50 bar·l, gamintojo pasirinkimu taikoma vienas iš šių atitikčių tipui:

48.3.1.    gamybos vidaus kontrole ir prižiūrimu indų bandymu pagrįsta atitiktis tipui (C1 modulis), nustatyta šio Reglamento 2 priedo II skyriuje;

48.3.2.    gamybos vidaus kontrole pagrįsta atitiktis tipui (C modulis), nustatyta šio Reglamento 2 priedo IV skyriuje.

49.     Dokumentai ir korespondencija, susiję su šio Reglamento 47–48 punktuose nurodytomis atitikties vertinimo procedūromis, parengiami Lietuvos Respublikos valstybine kalba, kai indai teikiami Lietuvos Respublikos rinkai, arba kitos valstybės narės, kurios rinkai pateikiamas indas, kalba.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

ES ATITIKTIES DEKLARACIJA

 

50.     ES atitikties deklaracijoje nurodoma, kad įrodyta, jog įvykdyti šio Reglamento 1 priede nustatyti esminiai saugos reikalavimai.

51.     ES atitikties deklaracija rengiama pagal šio Reglamento 3 priede pateiktą ES atitikties deklaracijos formos pavyzdį, joje pateikiama atitinkamuose šio Reglamento 2 priede nustatytuose moduliuose nurodyta informacija, kuri turi būti nuolat atnaujinama. ES atitikties deklaracija parengiama ar išverčiama į Lietuvos Respublikos valstybinę kalbą, kai indai teikiami Lietuvos Respublikos rinkai, arba kitos valstybės narės, kurios rinkai pateikiamas indas, reikalaujamą kalbą ar kalbas.

52.     Kai indui taikomi keli Europos Sąjungos aktai, pagal kuriuos turi būti parengta ES atitikties deklaracija, parengiama bendra ES atitikties deklaracija. Šioje deklaracijoje nurodomi atitinkami Europos Sąjungos aktai ir jų paskelbimo nuorodos.

53.     Parengdamas ES atitikties deklaraciją, gamintojas prisiima atsakomybę dėl indo atitikties šiame Reglamente nustatytiems reikalavimams.

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

BENDRIEJI ŽYMĖJIMO CE ŽENKLU PRINCIPAI

 

54.     Žymėjimui CE ženklu taikomi bendrieji principai, nustatyti 2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 765/2008 nustatančio su gaminių prekyba susijusius akreditavimo ir rinkos priežiūros reikalavimus ir panaikinančio Reglamentą (EEB) Nr. 339/93 (OL 2008 L 218, p. 30) (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 765/2008) 30 straipsnyje.

55.     Prieš pateikiant indą rinkai, indas arba jo duomenų lentelė žymimi CE ženklu ir šio Reglamento 1 priedo 28–29 punktuose nurodytais užrašais taip, kad šis ženklas ir užrašai būtų matomi, įskaitomi ir negalėtų būti panaikinti.

56.     Po CE ženklo nurodomas atliekant gamybos kontrolę dalyvaujančios paskelbtosios įstaigos identifikacinis numeris.

57.     Paskelbtoji įstaiga gaminį identifikaciniu numeriu pažymi pati arba jos pavedimu tai daro gamintojas arba jo įgaliotasis atstovas.

58.     Prie CE ženklo ir paskelbtosios įstaigos identifikacinio numerio gali būti pateikiamas bet koks kitas ženklas, nurodantis konkretų pavojų ar indo naudojimo atvejį.

 

V SKYRIUS

ATITIKTIES VERTINIMO ĮSTAIGOS

 

TAR pastaba. Paprastųjų slėginių indų techninio reglamento V skyrius įsigalioja 2016-03-26.

 

PIRMASIS SKIRSNIS

PRANEŠIMAS APIE PASKELBTĄJĄ ĮSTAIGĄ IR PASKELBTOSIOMS ĮSTAIGOMS KELIAMI REIKALAVIMAI

 

59.     Ūkio ministerija Europos Komisijai (toliau – Komisija) ir kitoms valstybėms narėms Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir šio Reglamento nustatyta tvarka praneša apie įstaigas, įgaliotas pagal šį Reglamentą atlikti trečiosios šalies atitikties vertinimo užduotis (toliau – paskelbtoji įstaiga). Pranešimas apie paskelbtąją įstaigą gali būti teikiamas tik jeigu atitikties vertinimo įstaiga atitinka šio Reglamento 61 punkte nurodytus reikalavimus.

60.     Ūkio ministerija informuoja Komisiją apie taikomas atitikties vertinimo įstaigų vertinimo, pranešimo ir paskelbtųjų įstaigų stebėsenos procedūras, taip pat apie susijusius atitinkamų procedūrų pakeitimus.

61.     Atitikties vertinimo įstaiga turi atitikti šiuos reikalavimus:

61.1.  atitikties vertinimo įstaiga turi būti juridinis asmuo, įsteigtas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

61.2.  atitikties vertinimo įstaiga turi būti trečiosios šalies įstaiga, nepriklausoma nuo jos vertinamo ekonominės veiklos vykdytojo ar matavimo priemonės (indo). Atitikties vertinimo įstaiga, priklausanti verslo asociacijai arba profesinei sąjungai, atstovaujančiai įmonėms, susijusioms su atitikties vertinimo įstaigos vertinamų indų projektavimu, gamyba, tiekimu, surinkimu, naudojimu ar priežiūra, gali būti laikoma nepriklausoma, jeigu pateikia pasirašytą nešališkumo deklaraciją, įrodančią jos nešališkumą ir tai, kad nėra interesų konflikto.

61.3.  atitikties vertinimo įstaiga, jos aukščiausio lygio vadovai ir už atitikties vertinimo užduočių atlikimą atsakingi darbuotojai negali:

61.3.1. būti vertinamų indų projektuotojai, gamintojai, tiekėjai, montuotojai, pirkėjai, savininkai, naudotojai ar prižiūrėtojai, arba tų šalių atstovai. Tai netrukdo atitikties vertinimo įstaigai naudoti įvertintus indus savo veikloje arba asmeniniais tikslais;

61.3.2. tiesiogiai dalyvauti projektuojant, gaminant ar konstruojant, parduodant, montuojant ir naudojant tuos indus ar atliekant techninę jų priežiūrą, taip pat negali atstovauti toje veikloje dalyvaujančioms šalims. Minėti asmenys negali užsiimti jokia veikla, ypač konsultavimo paslaugų teikimu, kuri prieštarautų jų sprendimo, susijusio su atitikties vertinimo veikla, dėl kurios apie juos pranešta, nepriklausomumui ar sąžiningumui;

61.3.3. atitikties vertinimo įstaiga užtikrina, kad jai pavaldžių įstaigų ar subrangovų veikla nedarytų poveikio jos atitikties vertinimo veiklos konfidencialumui, objektyvumui ar nešališkumui.

61.4.  atitikties vertinimo įstaiga ir jos darbuotojai atitikties vertinimo veiklą turi atlikti laikydamiesi griežčiausių profesinio sąžiningumo reikalavimų, turi turėti reikiamą konkrečios srities techninę kompetenciją ir nepasiduoda jokiam spaudimui ir paskatoms, visų pirma finansinėms, kurie galėtų paveikti jos sprendimą ar atitikties vertinimo veiklos rezultatus, ypač jei spaudimą daro ir paskatas siūlo tos veiklos rezultatais suinteresuoti asmenys ar asmenų grupės.

61.5.  atitikties vertinimo įstaiga turi būti pajėgi atlikti visas atitikties vertinimo užduotis, kurios jai yra pavestos pagal šio Reglamento 1 priedo 24–26 punktus ir 2 priedą ir kurioms atlikti apie ją yra pranešta, neatsižvelgiant į tai, ar tas užduotis atlieka pati atitikties vertinimo įstaiga, ar jos yra atliekamos įstaigos vardu ir atsakomybe. Atitikties vertinimo įstaiga turi turėti priemones, būtinas su atitikties vertinimo veikla susijusioms techninėms ir administracinėms užduotims tinkamai atlikti, ir galimybę naudotis visa reikiama įranga ar įrenginiais. Visais atvejais kiekvienai atitikties vertinimo procedūrai ir kiekvienai indų rūšiai, kurios atžvilgiu apie atitikties vertinimo įstaigą yra pranešta, atitikties vertinimo įstaiga turi turėti:

61.5.1. darbuotojų, turinčių techninių žinių ir pakankamos tinkamos patirties atitikties vertinimo užduotims atlikti;

61.5.2. pasirengusi procedūrų, pagal kurias atliekama atitikties vertinimo veikla, aprašymus, taip užtikrinant skaidrumą ir galimybę tas procedūras atkurti. Atitikties vertinimo įstaiga turi taikyti tinkamą politiką ir procedūras, kuriomis užtikrinamas užduočių, kurias ji atlieka kaip paskelbtoji įstaiga, ir kitų jos užduočių atskyrimas;

61.5.3. pasirengusi procedūrų, pagal kurias ji galėtų vykdyti savo veiklą tinkamai atsižvelgdama į savo dydį, veiklos sektorių ir struktūrą, atitinkamo gaminio technologijos sudėtingumą ir į tai, ar gamybos procesas yra masinis, ar serijinis, aprašymus.

61.6.    Už atitikties vertinimo užduočių vykdymą atsakingi darbuotojai:

61.6.1. turi turėti tinkamą techninį ir profesinį parengimą, apimantį visą atitinkamų rūšių atitikties vertinimo veiklą, kurios atžvilgiu yra pranešta apie atitikties vertinimo įstaigą;

61.6.2. turi pakankamai gerai išmanyti atliekamo vertinimo reikalavimus ir turėti tinkamus įgaliojimus tiems vertinimams atlikti;

61.6.3. turi turėti reikiamų žinių ir išmanyti šio Reglamento 1 priede nustatytus esminius saugos reikalavimus, taikomus darniuosius standartus, atitinkamas derinamųjų Sąjungos teisės aktų ir nacionalinės teisės aktų nuostatas;

61.6.4. turi turėti gebėjimų rengti pažymėjimus, įrašus ir ataskaitas, kuriais patvirtinamas vertinimų atlikimo faktas.

61.7turi būti užtikrinamas atitikties vertinimo įstaigų, jų aukščiausio lygio vadovų ir darbuotojų, atsakingų už atitikties vertinimo užduočių atlikimą, nešališkumas. Atitikties vertinimo įstaigos aukščiausiojo lygio vadovų ir darbuotojų, atsakingų už atitikties vertinimo užduočių atlikimą, atlyginimas negali priklausyti nuo atliktų vertinimų skaičiaus arba nuo vertinimų rezultatų.

61.8.  atitikties vertinimo įstaiga turi būti apsidraudusi civilinės atsakomybės draudimu.

61.9.  atitikties vertinimo įstaigos darbuotojai turi laikytis profesinės paslapties reikalavimo, taikomo visai informacijai, kurią jie gauna atlikdami užduotis pagal šio Reglamento 1 priedo 24–26 punktus ir 2 priedą arba bet kurią nacionalinės teisės nuostatą, kuria jos įgyvendinamos, išskyrus atvejus, kai ši informacija Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais turi būti teikiama kompetentingoms institucijoms. Nuosavybės teisės yra saugomos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

61.10.  atitikties vertinimo įstaiga turi dalyvauti atitinkamoje standartizacijos veikloje ir paskelbtųjų įstaigų koordinavimo grupės, sudarytos pagal atitinkamus derinamuosius Sąjungos teisės aktus, veikloje arba užtikrinti, kad jos darbuotojai, atsakingi už atitikties vertinimo užduočių atlikimą, būtų apie šią veiklą informuoti. Koordinavimo grupės priimtus administracinius sprendimus ir parengtus dokumentus atitikties vertinimo įstaiga taiko kaip bendrąsias gaires.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

PASKELBTŲJŲ ĮSTAIGŲ ATITIKTIES PREZUMPCIJA

 

62.  Kai atitikties vertinimo įstaiga įrodo, kad atitinka kriterijus, nustatytus atitinkamuose darniuosiuose standartuose arba jų dalyse, kurių nuorodos paskelbtos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, preziumuojama, kad ji atitinka šio Reglamento 61 punkte nustatytus reikalavimus tiek, kiek taikytini darnieji standartai apima tuos reikalavimus.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

PASKELBTOSIOMS ĮSTAIGOMS PAVALDŽIOSIOS ĮSTAIGOS IR SUBRANGA

 

63.     Kai paskelbtoji įstaiga konkrečias užduotis, susijusias su atitikties vertinimu, paveda atlikti subrangovui arba pavaldžiajai įstaigai, ji užtikrina, kad subrangovas ar pavaldžioji įstaiga atitiktų šio Reglamento 61 punkte nustatytus reikalavimus, ir apie tokį pavedimą praneša Ūkio ministerijai.

64.     Paskelbtoji įstaiga prisiima visą atsakomybę už subrangovų ar pavaldžiųjų įstaigų atliekamas užduotis, neatsižvelgiant į tai, kur pastarieji yra įsteigti.

65.     Pavesti darbą subrangovui arba pavaldžiajai įstaigai galima tik gavus ūkio subjekto, kuris kreipėsi į paskelbtąją įstaigą dėl indo atitikties šio Reglamento reikalavimams įvertinimo, sutikimą.

66.     Paskelbtoji įstaiga saugo dokumentus, susijusius su subrangovo ar pavaldžiosios įstaigos kvalifikacijos vertinimu ir jų pagal šio Reglamento 1 priedo 24–26 punktus ir 2 priedą atliktu darbu, kad Ūkio ministerija galėtų juos patikrinti.

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

PRANEŠIMO APIE PASKELBTĄJĄ ĮSTAIGĄ PARAIŠKA IR PRANEŠIMO PROCEDŪRA

 

67.     Atitikties vertinimo įstaiga, siekdama būti paskirta atlikti atitikties vertinimo procedūras šio Reglamento nustatyta tvarka, elektroninėmis priemonėmis arba per Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme nurodytą paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą pranešimo apie paskelbtąją įstaigą paraišką (toliau – pranešimo paraiška) pateikia Ūkio ministerijai.

68.     Prie pranešimo paraiškos pridedamas atitikties vertinimo veiklos, atitikties vertinimo modulio ar modulių ir indo ar indų, kuriuos vertinti ta įstaiga teigia turinti kompetencijos, aprašymas, taip pat nacionalinės akreditacijos įstaigos išduotas akreditacijos pažymėjimas, kuriuo patvirtinama, kad atitikties vertinimo įstaiga atitinka šio Reglamento 61 punkte nustatytus reikalavimus.

69.     Įstaiga ūkio ministro įsakymu skiriama atlikti šiame Reglamente nustatytas funkcijas, jeigu pateikia šio Reglamento 68 punkte nurodytus dokumentus, pagrindžiančius atitiktį šio Reglamento 61 punkte išvardytiems reikalvimams. Ūkio ministerija pranešimus apie paskelbtąją įstaigą Komisijai ir kitoms valstybėms narėms siunčia naudodamosi Komisijos parengta ir prižiūrima elektroninio pranešimo priemone.

70.     Pranešime apie paskelbtąją įstaigą pateikiama išsami informacija apie atitikties vertinimo veiklą, kurią atitinkama atitikties vertinimo įstaiga yra paskirta atlikti, atitikties vertinimo modulį ar modulius, atitinkamą indą ar indus ir atitinkamą kompetencijos patvirtinimą.

71.     Atitikties vertinimo įstaiga laikoma paskelbtąja įstaiga ir gali pagal šį Reglamentą vykdyti šios įstaigos veiklą tik tuo atveju, jeigu per dvi savaites po Ūkio ministerijos pranešimo apie paskelbtąją įstaigą išsiuntimo Komisija arba kitos valstybės narės nepareiškia prieštaravimų.

72.     Ūkio ministerija, siųsdama pranešimą Komisijai ir kitoms valstybėms narėms, kartu išsiunčia pranešimą ir atitikties vertinimo įstaigai, dėl kurios pateiktas pranešimas, kuriame nurodoma, kad, praėjus dviem savaitėms po pranešimo išsiuntimo dienos, jei Komisija ar kitos valstybės narės nepareiškia prieštaravimų, įstaiga įgyja teisę teikti atitikties vertinimo paslaugas. Apie Komisijos ar kitos valstybės narės pareikštus prieštaravimus Ūkio ministerija nedelsiant informuoja pranešimo paraišką pateikusią atitikties vertinimo įstaigą.

73.     Ūkio ministerija Komisijai ir kitoms valstybėms narėms praneša apie visus vėlesnius pranešimo apie paskelbtąją įstaigą pakeitimus.

74.     Paskelbtajai įstaigai, nebeatitinkančiai šio Reglamento 61 punkte nustatytų reikalavimų arba nevykdančiai savo pareigų, nurodytų šio skyriaus šeštajame skirsnyje, taikomos Bandymų laboratorijų, sertifikacijos ir kontrolės įstaigų paskyrimo ir paskelbimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. liepos 4 d. nutarimu Nr. 674 „Dėl Bandymų laboratorijų, sertifikacijos ir kontrolės įstaigų paskyrimo ir paskelbimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), nustatytos poveikio priemonės. Apie tai Ūkio ministerija nedelsdama informuoja Komisiją ir kitas valstybes nares.

75.     Vadovaujantis Taisyklėmis, laikinai sustabdžius, apribojus ar atšaukus paskelbtosios įstaigos įgaliojimus arba paskelbtajai įstaiga nutraukus savo veiklą, paskelbtosios įstaigos bylos turi būti perduotos tvarkyti arba saugoti kitai paskelbtajai įstaigai, kad su šiomis bylomis galėtų susipažinti prašymą pateikusi Ūkio ministerija ir rinkos priežiūros institucija.

 

PENKTASIS SKIRSNIS

PASKELBTŲJŲ ĮSTAIGŲ KOMPETENCIJOS GINČIJIMAS

 

76.     Komisijai nagrinėjant pranešimus dėl paskelbtosios įstaigos kompetencijos ar vykdomos veiklos, Ūkio ministerija Komisijos prašymu teikia jai visą informaciją, susijusią su pranešimo dėl paskelbtosios įstaigos pagrindu arba atitinkamos paskelbtosios įstaigos kompetencijos patvirtinimu.

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS

PASKELBTŲJŲ ĮSTAIGŲ VEIKLAI KELIAMI REIKALAVIMAI

 

77.     Paskelbtosios įstaigos atitikties vertinimus atlieka pagal šio Reglamento 2 priede numatytas atitikties vertinimo procedūras.

78.     Paskelbtosios įstaigos atitikties vertinimą atlieka laikydamosi proporcingumo principo ir stengdamosi išvengti nereikalingos naštos ekonominės veiklos vykdytojams, t.y. turi būti atsižvelgiama į ekonominės veiklos vykdytojo dydį, veiklos sektorių ir struktūrą, atitinkamo indo technologijos sudėtingumą ir į tai, ar gamybos procesas yra masinis, ar serijinis. Paskelbtosios įstaigos veikia pakankamai griežtai ir užtikrina tokį apsaugos lygį, kokio reikia indo atitikčiai pagal šį Reglamentą užtikrinti.

79.     Paskelbtajai įstaigai nustačius, kad gamintojas neįvykdė šio Reglamento 1 priede arba atitinkamuose darniuosiuose standartuose ar kitose techninėse specifikacijose nustatytų esminių saugos reikalavimų, ji reikalauja, kad gamintojas imtųsi tinkamų taisomųjų priemonių, jam atitikties sertifikatas nėra išduodamas.

80.     Jeigu paskelbtoji įstaiga, išdavusi atitikties sertifikatą, vykdydama atitikties stebėseną nustato, kad indas nebeatitinka šiame Reglamente arba atitinkamuose darniuosiuose standartuose ar kitose techninėse specifikacijose nustatytų esminių saugos reikalavimų, ji reikalauja, kad gamintojas imtųsi tinkamų taisomųjų priemonių, ir, jei būtina, laikinai sustabdo išduoto atitikties sertifikato galiojimą arba išduoto atitikties sertifikato galiojimą panaikina.

81.     Kai indų gamintojas pagal šio Reglamento 79–80 punktų reikalavimus taisomųjų priemonių nesiima arba jos nedaro reikiamo poveikio, paskelbtoji įstaiga, prireikus, apriboja, laikinai sustabdo arba panaikina sertifikato galiojimą.

82.     Paskelbtųjų įstaigų sprendimai skundžiami Lietuvos Respublikos atitikties įvertinimo įstatymo nustatyta tvarka.

83.     Paskelbtosios įstaigos informuoja Ūkio ministeriją apie:

83.1išduotus atitikties sertifikatus;

83.2.  kiekvieną atsisakymą išduoti atitikties sertifikatą, sertifikato galiojimo apribojimą, laikiną sustabdymą ar atitikties sertifikato galiojimo panaikinimą;

83.3.  bet kokias aplinkybes, turinčias įtakos pranešimo apie paskelbtąją įstaigą taikymo sričiai ar sąlygoms;

83.4.  kiekvieną rinkos priežiūros institucijos pateiktą prašymą suteikti informacijos apie atitikties vertinimo veiklą;

83.5.  jei prašoma, atitikties vertinimo veiklą, vykdytą pagal pranešime dėl paskelbtosios įstaigos suteiktus įgaliojimus, ir bet kokią kitą veiklą, pavyzdžiui, tarpvalstybiniu mastu atliktą veiklą ir subrangą.

84.     Paskelbtosios įstaigos kitoms pagal šį Reglamentą paskelbtosioms įstaigoms, vykdančioms panašią tokių pačių indų atitikties vertinimo veiklą, teikia informaciją dėl klausimų, susijusių su neigiamais ir, jei prašoma, teigiamais atitikties vertinimo rezultatais.

85.     Paskelbtosios įstaigos tiesiogiai arba per paskirtus atstovus turi dalyvauti atitinkamo sektoriaus paskelbtųjų įstaigų koordinavimo ir bendradarbiavimo grupės ar grupių veikloje. Nacionalinė akreditacijos įstaiga ir įgaliotos institucijos, prižiūrėdamos, ar paskelbtosios įstaigos atitinka šio Reglamento ir kitų teisės aktų nustatytus reikalavimus, vertina, ar yra laikomasi ir šiame punkte nustatyto reikalavimo.

 

VI SKYRIUS

EUROPOS SĄJUNGOS RINKOS PRIEŽIŪRA, INDŲ, PATENKANČIŲ Į EUROPOS SĄJUNGOS RINKĄ, KONTROLĖ IR EUROPOS SĄJUNGOS APSAUGOS PROCEDŪRA

 

PIRMASIS SKIRSNIS

EUROPOS SĄJUNGOS RINKOS PRIEŽIŪRA IR Į EUROPOS SĄJUNGOS RINKĄ PATENKANČIŲ INDŲ KONTROLĖ. NACIONALINIU LYGMENIU PAVOJŲ KELIANČIŲ INDŲ ATVEJU TAIKOMA PROCEDŪRA

 

86.     Į šio Reglamento taikymo sritį patenkantiems indams taikoma Reglamento (EB) Nr. 765/2008 15 straipsnio 3 dalis ir 16–29 straipsniai.

87.     Jeigu Lietuvos Respublikos rinkos priežiūros institucija turi pakankamą priežastį manyti, kad indas, kuriam taikomas šis Reglamentas, kelia pavojų žmonių sveikatai ar saugai arba naminiams gyvūnams ar nuosavybei, ji atlieka su atitinkamu indu susijusį atitikties vertinimą, apimantį visus atitinkamus šiame Reglamente nustatytus reikalavimus. Atitinkami ekonominės veiklos vykdytojai, prireikus, tuo tikslu bendradarbiauja su rinkos priežiūros institucija.

88.     Jeigu, atlikdama šio Reglamento 87 punkte nurodytą atitikties vertinimą, rinkos priežiūros institucija nustato, kad indas neatitinka šiame Reglamente nustatytų reikalavimų, ji nedelsdama reikalauja, kad susijęs ekonominės veiklos vykdytojas imtųsi visų reikiamų taisomųjų veiksmų, kad užtikrintų indo atitiktį minėtiems reikalavimams, pašalintų indą iš rinkos arba jį atšauktų per pagrįstą laikotarpį, kurį ji nustato atsižvelgdama į pavojaus pobūdį. Taikydama poveikio priemones, rinkos priežiūros institucija vadovaujasi Reglamento (EB) Nr. 765/2008 21 straipsniu. Rinkos priežiūros institucija apie tai, kad indas neatitinka šiame Reglamente nustatytų reikalavimų, informuoja atitinkamą paskelbtąją įstaigą.

89.     Kai Lietuvos Respublikos rinkos priežiūros institucija mano, kad neatitiktis neapsiriboja Lietuvos Respublikos teritorija, apie vertinimo rezultatus ir veiksmus, kurių jos reikalavimu turi imtis ekonominės veiklos vykdytojas, ji informuoja Komisiją ir kitas valstybes nares.

90.     Ekonominės veiklos vykdytojas užtikrina, kad visų reikiamų taisomųjų veiksmų būtų imtasi visų susijusių indų, kuriuos jis teikė ir (arba) tiekė rinkai visoje Europos Sąjungoje, atžvilgiu.

91.     Jeigu per šio Reglamento 88 punkte nurodytą laikotarpį atitinkamas ekonominės veiklos vykdytojas nesiima reikiamų taisomųjų veiksmų, Lietuvos Respublikos rinkos priežiūros institucija imasi visų tinkamų laikinųjų priemonių, kad būtų uždraustas arba apribotas indo pateikimas ir (arba) tiekimas rinkai, kad indas būtų pašalintas iš rinkos arba atšauktas.

92.     Lietuvos Respublikos rinkos priežiūros institucija apie taikytas laikinąsias priemones nedelsdama informuoja Komisiją ir kitas valstybes nares, pateikdama visus turimus duomenis, visų pirma duomenis, būtinus reikalavimų neatitinkančiam indui identifikuoti, duomenis apie indo kilmę, tariamos neatitikties pobūdį ir susijusią riziką, taikomų nacionalinių priemonių pobūdį ir trukmę, susijusio ekonominės veiklos vykdytojo pateiktus argumentus, taip pat nurodydama, ar neatitiktis priskirtina vienai iš šių priežasčių:

92.1indas neatitinka reikalavimų, susijusių su žmonių sveikata ar sauga, naminių gyvūnų arba nuosavybės apsauga;

92.2šio Reglamento 46 punkte nurodyti darnieji standartai, kuriais vadovaujantis daryta atitikties prielaida, turi trūkumų.

93.     Jeigu per tris mėnesius nuo šio Reglamento 92 punkte nurodytos informacijos gavimo nei valstybė narė, nei Komisija nepateikia prieštaravimų dėl rinkos priežiūros institucijos taikomos laikinosios priemonės, ta priemonė laikoma pagrįsta. Tokiu atveju rinkos priežiūros institucija užtikrina, kad atitinkamo indo atžvilgiu nedelsiant būtų imtasi reikiamų ribojamųjų priemonių, pavyzdžiui, indas būtų pašalintas iš rinkos, ir apie tai praneša Komisijai. Rinkos priežiūros institucija taip pat turi užtikrinti, kad būtų nedelsiant taikomos ribojamosios priemonės indams, kurių atžvilgiu kitos valstybės narės taikyta laikinoji priemonė Komisijos buvo pripažinta pagrįsta.

94.     Kai, užbaigus šio Reglamento 90–92 punktuose nustatytą procedūrą dėl priemonės, kurios ėmėsi rinkos priežiūros institucija, Komisija nustato, kad nacionalinė priemonė yra nepagrįsta, rinkos priežiūros institucija šią priemonę atšaukia.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

REIKALAVIMUS ATITINKANTYS INDAI, KURIE KELIA PAVOJŲ

 

95.  Jei Lietuvos Respublikos rinkos priežiūros institucija, atlikusi vertinimą pagal šio Reglamento 87 punktą, nustato, kad šį Reglamentą atitinkantis indas vis dėlto kelia pavojų žmonių sveikatai ar saugai, naminiams gyvūnams arba nuosavybei, ji reikalauja, kad susijęs ekonominės veiklos vykdytojas imtųsi visų reikiamų priemonių siekdamas užtikrinti, kad rinkai pateiktas atitinkamas indas nebekeltų pavojaus, pašalintų indą iš rinkos arba jį atšauktų per pagrįstą laikotarpį, kurį ji nustato atsižvelgdama į pavojaus pobūdį.

96.  Ekonominės veiklos vykdytojas užtikrina, kad taisomųjų veiksmų būtų imtasi visų susijusių indų, kuriuos jis tiekė ir (arba) teikė rinkai visoje Europos Sąjungoje, atžvilgiu.

97.  Lietuvos Respublikos rinkos priežiūros institucija, nustačiusi, kad, šio Reglamento reikalavimus atitinkantis indas kelia pavojų žmonių sveikatai ar saugai, naminiams gyvūnams arba nuosavybei, nedelsdama informuoja Komisiją ir kitas valstybes nares, pateikdama visus turimus duomenis, įskaitant duomenis, būtinus susijusiam indui identifikuoti, duomenis apie indo kilmę ir teikimo ir (arba) tiekimo grandinę, susijusio pavojaus pobūdį ir taikomų nacionalinių priemonių pobūdį ir trukmę.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

FORMALI NEATITIKTIS

 

98.     Nepažeisdama šio Reglamento skyriaus pirmojo skirsnio nuostatų, Lietuvos Respublikos rinkos priežiūros institucija, nustačiusi vieną iš toliau nurodytų faktų, reikalauja, kad atitinkamas ekonominės veiklos vykdytojas pašalintų susijusią neatitiktį:

98.1.  gaminys CE ženklu pažymėtas pažeidžiant Reglamento (EB) Nr. 765/2008 30 straipsnį arba šio Reglamento 54–58 punktuose;

98.2.  prie indo nepritvirtintas CE ženklas;

98.3.  gaminys pažymėtas paskelbtosios įstaigos, kuri dalyvauja atliekant gamybos kontrolę, identifikaciniu numeriu pažeidžiant šio Reglamento 54–58 punktus arba nepažymėtas;

98.4.  gaminys nepažymėtas šio Reglamento 1 priedo 28–29 punktuose nurodytais užrašais arba pažymėtas pažeidžiant šio Reglamento 54–58 punktus arba šio Reglamento 1 priedo 28–30 punktus;

98.5.  neparengta ES atitikties deklaracija;

98.6.  ES atitikties deklaracija parengta neteisingai;

98.7.  techninių dokumentų nėra arba yra ne visi techniniai dokumentai;

98.8.  šio Reglamento 19 arba 29 punktuose nurodyta informacija nepateikta, yra neteisinga ar neišsami;

98.9.  neįvykdytas bet kuris kitas šio Reglamento III skyriaus pirmajame arba trečiajame skirsniuose nurodytas reikalavimas.

99.     Jeigu šio Reglamento 98 punkte nurodyta neatitiktis nepašalinama per Lietuvos Respublikos rinkos priežiūros institucijos nurodytą terminą, rinkos priežiūros institucija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo, Taisyklių ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, imasi visų tinkamų priemonių, kad būtų apribotas ar uždraustas indo tiekimas rinkai arba užtikrinta, kad indas būtų atšauktas ar pašalintas iš rinkos.

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

100.   Leidžiama tiekti rinkai ir (arba) pradėti eksploatuoti indus, atitinkančius Paprastų slėginių indų saugos techninį reglamentą, patvirtiną Lietuvos Respublikos ūkio ministro 1999 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 431 „Dėl Paprastų slėginių indų techninio reglamento tvirtinimo“(toliau – Paprastų slėginių indų techninis reglamentas), kurie buvo pateikti rinkai iki 2016 m. balandžio 20 d.

101.   Atitikties įvertinimo įstaigų pagal Paprastų slėginių techninį reglamentą išduoti sertifikatai ir ataskaitos galioja pagal šį Reglamentą iki juose nurodytos datos.

102.   Kiekvienas sprendimas, kuriuo apribojamas indo tiekimas į rinką, turi būti motyvuotas, apie jį būtina nedelsiant pranešti suinteresuotai šaliai, informuojant ją apie teisines tokio sprendimo pasekmes ir priemones, kurių ji gali imtis pagal teisės aktus. Pranešime taip pat turi būti nurodyta, kiek laiko sprendimu taikomos poveikio priemonės galioja.

103.   Asmenys, pažeidę šio Reglamento reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

____________

 

Paprastųjų slėginių indų

techninio reglamento

1 priedas

 

PAPRASTIESIEMS SLĖGINIAMS INDAMS TAIKOMI ESMINIAI SAUGOS REIKALAVIMAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Šiame Paprastųjų slėginių indų techninio reglamento (toliau – Reglamentas) priede nustatomi esminiai saugos reikalavimai, kuriuos turi atitikti rinkai teikiami paprastieji slėginiai indai (toliau – indas), kuriems taikomas Reglamentas.

 

II SKYRIUS

MEDŽIAGOS

 

2.  Medžiagos turi būti parenkamos pagal numatytą indo naudojimo paskirtį ir laikantis šio skyriaus nuostatų.

PIRMASIS SKIRSNIS

SLĖGINĖS DALYS

 

3.  Medžiagos, naudojamos indų slėginėms dalims gaminti, turi būti:

3.1. tinkamos suvirinti;

3.2. kalios ir tamprios, kad žemiausioje darbo temperatūroje (Tmin) indas nesuskiltų ir neatsirastų trapiųjų įtrūkių;

3.3. atsparios senėjimui.

4.  Medžiagos plieniniams indams turi atitikti šio priedo 6 punkte nustatytus reikalavimus, o aliuminio ar aliuminio lydinių indams – šio priedo 7 punkte nustatytus reikalavimus.

5.  Prie medžiagų pridedama medžiagų gamintojo parengta tikrinimo kortelė.

6.  Nelegiruotas plienas turi atitikti šiuos reikalavimus:

6.1. negali išskirti dujų ir turi būti pateiktas po normalizacijos apdirbimo arba lygiavertės būklės;

6.2. kiekviename gaminyje anglies turi būti mažiau nei 0,25 %, o sieros ir fosforo – mažiau nei 0,05 % kiekvieno;

6.3. kiekvienas gaminys turi atitikti šias mechanines savybes:

6.3.1. didžiausias tempiamasis stiprumas (Rm,max) turi būti mažesnis už 580 N/mm2;

6.3.2. pailgėjimas po įtrūkimo (A) turi atitikti šio priedo 1 ir 2 lentelėse pateiktas vertes.

 

1 lentelė. Pailgėjimas po įtrūkimo (A), jei bandiniai yra lygiagretūs valcavimo krypčiai

 

Eil. Nr.

Sienelės matmenys

Žymėjimas

Ribinė vertė

1.  

storis ≥ 3 mm:

A

≥ 22 %

2.  

storis < 3 mm:

A80 mm

≥ 17 %

 

2 lentelė. Pailgėjimas po įtrūkimo (A), jei bandiniai yra statmeni valcavimo krypčiai

 

Eil. Nr.

Sienelės matmenys

Žymėjimas

Ribinė vertė

1. 

storis ≥ 3 mm:

A

≥ 20 %

2. 

storis < 3 mm:

A80 mm

≥ 15 %

 

6.3.3.   vidutinė dėl sulenkimo atsiradusio įtrūkimo energija (KCV) trims išilginiams bandiniams žemiausioje darbo temperatūroje (Tmin) turi būti ne mažesnė nei 35 J/cm2. Tik vieno iš trijų bandinių mažiausia energija gali būti mažesnė nei 35 J/cm2, bet ne mažesnė nei 25 J/cm2. Ši plieno savybė patikrinama, kai iš plieno ketinama gaminti indus, kurių žemiausia darbo temperatūra (Tmin) yra žemesnė nei –10 °C ir kurių sienelių storis viršija 5 mm.

7.  Nelegiruotame aliuminyje turi būti mažiausiai 99,5 % aliuminio, o Reglamento 1.2 papunktyje nurodyti lydiniai turi būti adekvačiai atsparūs tarpkristalinei korozijai aukščiausioje darbo temperatūroje (Tmax). Be to šios medžiagos turi atitikti šiuos reikalavimus:

7.1. jos turi būti pateikiamos grūdintos;

7.2. kiekvienas gaminys turi atitikti šias mechanines savybes:

7.2.1. didžiausias tempiamasis stiprumas (Rm,max) turi būti ne didesnis kaip 350 N/mm2;

7.2.2. pailgėjimas po įtrūkimo (A) turi būti:

7.2.2.1.  ≥ 16 %, jei bandinys lygiagretus valcavimo krypčiai;

7.2.2.2.  ≥ 14 %, jei bandinys statmenas valcavimo krypčiai.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

SUVIRINIMO MEDŽIAGOS

 

8.  Suvirinimo medžiagos, naudojamos indų siūlėms ar indams suvirinti, turi būti tinkamos ir suderintos su medžiagomis, kurios bus suvirinamos.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

KITOS INDO TVIRTUMĄ UŽTIKRINANČIOS DETALĖS

 

9.  Kitos indo tvirtumą užtikrinančios detalės (varžtai, veržlės ir t. t.) turi būti pagamintos iš šio priedo 3 punkte nurodytos medžiagos arba kitų plieno rūšių, aliuminio ar atitinkamo aliuminio lydinio, tinkančių slėginėms dalims gaminti.

10.     Šio priedo 9 punkte nurodytos medžiagos, esant žemiausiai darbo temperatūrai (Tmin), turi atitinkamai pailgėti po įtrūkimo ir turėti tinkamą dėl sulenkimo atsiradusio įtrūkimo energiją (KVC).

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

NESLĖGINĖS DALYS

 

11.     Visos suvirintų indų neslėginės dalys gaminamos iš medžiagų, kurios derėtų prie tų medžiagų, prie kurių jos yra privirinamos.

 

III SKYRIUS

INDO PROJEKTAS

 

12.     Projektuodamas indą, gamintojas apibrėžia jo paskirtį bei indo:

12.1.  žemiausią darbo temperatūrą (Tmin);

12.2.  aukščiausią darbo temperatūrą (Tmax);

12.3.  didžiausią darbinį slėgį (PS).

13.     Tačiau jei pasirinktoji žemiausia darbo temperatūra (Tmin) būtų žemesnė nei –10 °C, medžiagų kokybei keliami reikalavimai turi atitikti –10 °C.

14.     Gamintojas taip pat atsižvelgia į šias nuostatas:

14.1.  indą turi būti galima patikrinti iš vidaus;

14.2.  indą turi būti galima ištuštinti;

14.3.  pagal paskirtį naudojamo indo mechaninės savybės laikui bėgant neturi kisti;

14.4.  atsižvelgiant į numatytą paskirtį, indas turi būti tinkamai apsaugotas nuo korozijos.

15.     Gamintojas atsižvelgia į tai, kad numatytomis naudojimo sąlygomis:

15.1.  indų neturi veikti įtempiai, kurie sumažintų naudojimo saugą;

15.2.  vidinis slėgis neturi nuolatos viršyti didžiausio darbinio slėgio (PS). Tačiau trumpam šis slėgis gali būti viršijamas iki 10 %.

16.     Apskritiminės ir išilginės siūlės turi būti visiškai įvirintos arba joms ekvivalentiško efektyvumo. Kitokie nei pusrutulio formos išgaubti dugnai privalo turėti cilindrinį apvadą.

 

 

PIRMASIS SKIRSNIS

SIENELIŲ STORIS

 

17.     Jeigu slėgio (PS) ir tūrio (V) sandauga neviršija 3 000 bar·l, sienelių storiui nustatyti gamintojas pasirenka vieną iš šio priedo 19–21 punktuose aprašytų būdų; jei slėgio (PS) ir tūrio (V) sandauga viršija 3 000 bar·l arba aukščiausia darbo temperatūra (Tmax) yra didesnė kaip 100 °C, sienelių storis nustatomas šio priedo 19–20 punktuose aprašytu būdu.

18.     Faktinis plieninių indų cilindrinės dalies ir galų sienelių storis turi būti ne mažesnis nei 2 mm, o aliuminio arba aliuminio lydinio indų – ne mažesnis nei 3 mm.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

SKAIČIAVIMO METODAS

 

19.     Slėginių dalių mažiausias storis apskaičiuojamas atsižvelgiant į įtempių dydį ir į šias nuostatas:

19.1.  skaičiuojamasis slėgis, į kurį būtina atsižvelgti, turi būti ne mažesnis už pasirinktą didžiausią darbinį slėgį (PS);

19.2.  leistinas bendras apvalkalo įtempis neturi viršyti mažesniosios iš verčių 0,6 ReT arba 0,3 Rm. Leistinam įtempiui nustatyti gamintojas turi naudoti ReT ir Rm mažiausias vertes, kurias garantuoja medžiagos gamintojas.

20.  Kai cilindrinėje indo dalyje yra viena arba daugiau išilginių neautomatinio suvirinimo siūlių, skaičiuojamasis storis, kaip nurodyta šio priedo 19 punkte, turi būti padauginamas iš koeficiento 1,15.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

EKSPERIMENTINIS METODAS

 

21.  Sienelių storis turi būti toks, kad leistų indui aplinkos temperatūroje išlaikyti slėgį, kuris mažiausiai penkis kartus viršija didžiausią darbinį slėgį (PS), kai nuolatinė apskritiminė deformacija neviršija 1 %.

 

IV SKYRIUS

GAMYBOS PROCESAI

 

22.  Indai turi būti sukonstruoti ir pateikti gamybiniam patikrinimui pagal Reglamento 2 priedo II-IV skyrių nuostatas.

 

PIRMASIS SKIRSNIS

SUDEDAMŲJŲ DALIŲ RUOŠIMAS

 

23.  Sudedamųjų dalių ruošimo (pvz., formavimo ar apdailos) metu neturi atsirasti indo saugai galinčių pakenkti paviršiaus defektų, trūkių ir neturi pasikeisti indo mechaninės savybės.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

SLĖGINIŲ DALIŲ SUVIRINIMAS

 

24.     Siūlių ir gretimų sričių savybės turi būti panašios į suvirinamų medžiagų savybes, o pačios siūlės ir gretimos sritys neturėti turėti jokių paviršiaus ar vidinių defektų, galinčių pakenkti indų saugai.

25.     Slėginių dalių suvirinimą gali atlikti tik kvalifikuoti suvirintojai arba reikiamų įgūdžių turintys specialistai, laikydamiesi patvirtintos suvirinimo tvarkos. Šių asmenų kvalifikaciją tikrina ir jų gebėjimą atlikti šiame punkte nurodytas užduotis patvirtina paskelbtosios įstaigos.

26.     Gamintojas, indų gamybos proceso metu, vadovaudamasis tinkamomis procedūromis turi atlikti atitinkamus gamybinius bandymus, kad būtų užtikrinta suvirinimo kokybė ir parengti šių bandymų ataskaitas.

V SKYRIUS

INDŲ PRADĖJIMAS EKSPLOATUOTI

 

27.       Prie rinkai pateikiamų indų turi būti pridedamos gamintojo parengtos naudojimo instrukcijos, kaip nurodyta šio priedo 31 punkte.

 

PIRMASIS SKIRSNIS

UŽRAŠAI, INSTRUKCIJOS IR SIMBOLIAI

CE ATITIKTIES ŽYMĖJIMAS

 

28.       Indai, kurių slėgio (PS) ir tūrio (V) sandauga viršija 50 bar·l, turi būti pažymėti CE ženklu, kaip numatyta 2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 765/2008 nustatančio su gaminių prekyba susijusius akreditavimo ir rinkos priežiūros reikalavimus ir panaikinančio Reglamentą (EEB) Nr. 339/93 (OL 2008 L 218, p. 30) II priede, ir ant jų turi būti nurodyti paskutiniai metų du skaitmenys, kada indas buvo paženklinta CE ženklu.

29.     Ant indų arba jų duomenų lentelėje privalo būti pateikta bent ši informacija:

29.1.  didžiausias darbinis slėgis (PS barais);

29.2.  aukščiausia darbo temperatūra (Tmax °C);

29.3.  žemiausia darbo temperatūra (Tmin °C);

29.4.  indo talpa (V litrais);

29.5.  gamintojo pavadinimas (jeigu gamintojas fizinis asmuo – vardas, pavardė), registruotas prekės pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir gamintojo adresas;

29.6.  tipas ir serijos ar partijos skiriamasis numeris.

30.     Kai yra naudojama duomenų lentelė, ji turi būti tokia, kad jos nebūtų galima dar kartą panaudoti ir joje turi būti palikta tuščios vietos kitai informacijai.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

INSTRUKCIJOS IR SAUGOS INFORMACIJA

 

31.     Instrukcijose turi būti pateikiama ši informacija:

31.1.  šio priedo 29 punkte išvardyti duomenys, išskyrus indo serijos ar partijos žymenį;

31.2.  numatoma indo paskirtis;

31.3.  indo priežiūros ir montavimo saugos reikalavimai.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

SIMBOLIAI

 

32.     Šiame priede ir Reglamente vartojamų reikšmių simboliai pateikiami šio priedo 3 lentelėje.

 

3 lentelė. Simboliai

 

Eil. Nr.

Simbolis

Simbolio paaiškinimas

Matavimo vienetas

1.  

A

pailgėjimas po įtrūkimo (Lo = 5,65√So)

%

2.  

A80 mm

pailgėjimas po įtrūkimo (Lo = 80 mm)

%

3.  

KCV

dėl sulenkimo atsiradusio įtrūkimo energija

J/cm2

4.  

P

projektinis slėgis

Bar

5.  

PS

didžiausias darbinis slėgis

Bar

6.  

Ph

hidrostatinio ar pneumatinio bandymo slėgis

Bar

7.  

Rp0,2

stipris pagal 0,2 % sąlyginę takumo ribą

N/mm2

8.  

ReT

takumo stiprumas esant aukščiausiai darbo temperatūrai

N/mm2

9.  

ReH

viršutinis takumo taškas

N/mm2

10.

Rm

tempiamasis stiprumas

N/mm2

11.

Rm, max

didžiausias tempiamasis stiprumas

N/mm2

12.

Rp1,0

stipris pagal 1,0 % sąlyginę takumo ribą

N/mm2

13.

Tmax

aukščiausia darbo temperatūra

°C

14.

Tmin

žemiausia darbo temperatūra

°C

15.

V

indo talpa

L

 

____________

 

Paprastųjų slėginių indų

techninio reglamento

2 priedas

 

 

ATITIKTIES VERTINIMO PROCEDŪROS

 

I SKYRIUS

ES TIPO TYRIMAS (B MODULIS)

 

TAR pastaba. Paprastųjų slėginių indų techninio reglamento 2 priedas įsigalioja 2016-03-26.

 

1.       ES tipo tyrimas yra atitikties vertinimo procedūros dalis, kurią taikydama paskelbtoji įstaiga tiria techninį paprastojo slėginio indo (toliau – indas) projektą, taip pat patikrina ir patvirtina, kad techninis indo projektas atitinka jam taikomus Paprastųjų slėginių indų techninio reglamento (toliau – Reglamentas) reikalavimus.

2.       ES tipo tyrimas atliekamas bet kuriuo iš šių būdų vadovaujantis Reglamento 47–49 punktais:

2.1.    įvertinamas indo techninio projekto tinkamumas nagrinėjant techninius dokumentus ir šio priedo 3–4 punktuose nurodytus patvirtinamuosius duomenis, kartu atliekamas indo prototipo, kaip numatomos produkcijos tipinio pavyzdžio, tyrimas (produkcijos tipas);

2.2.    įvertinamas indo techninio projekto tinkamumas nagrinėjant techninius dokumentus ir šio priedo 3–4 punktuose nurodytus patvirtinamuosius duomenis, nevertinant indo prototipo (projekto tipas).

3.       Gamintojas ES tipo tyrimo paraišką pateikia vienai pasirinktai paskelbtajai įstaigai. Paraiškoje turi būti nurodytas gamintojo pavadinimas (jei gamintojas fizinis asmuo – vardas, pavardė) ir adresas bei, jei paraišką paduoda jo įgaliotasis atstovas, – jo pavadinimas (jei įgaliotasis atstovas fizinis asmuo – vardas, pavardė) ir adresas.

4.       Su paraiška pateikiama:

4.1.    rašytinis pareiškimas, kad ta pati paraiška nebuvo pateikta kitai paskelbtajai įstaigai;

4.2.    techniniai dokumentai. Techniniai dokumentai parengiami taip, kad jais vadovaujantis būtų galima įvertinti indo atitiktį taikytiniems Reglamento reikalavimams. Prie techninių dokumentų pridedama pavojaus analizė ir įvertinimas. Techniniuose dokumentuose nurodomi taikytini Reglamento reikalavimai, ir šie dokumentai, kiek reikia vertinimui, turi apimti indo projektavimą, gamybą ir veikimą. Techninius dokumentus, kai tikslinga, sudaro bent šie duomenys ir informacija:

4.2.1.      bendras indo aprašymas;

4.2.2.      indo techninio projekto eskizas ir brėžiniai bei sudedamųjų dalių ir kt. schemos;

4.2.3.      tiems brėžiniams ir schemoms bei indo veikimui suprasti būtini aprašymai bei paaiškinimai;

4.2.4.      visiškai arba iš dalies taikomų darniųjų standartų, kurių nuorodos paskelbtos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, sąrašas ir, jeigu nebuvo taikomi tie darnieji standartai, sprendimų, kuriais užtikrinama atitiktis esminiams Reglamento saugos reikalavimams, aprašymas, įskaitant taikytų kitų susijusių techninių specifikacijų sąrašą. Jeigu darnieji standartai taikyti iš dalies, techniniuose dokumentuose nurodomos taikytos dalys;

4.2.5.      atliktų projektinių skaičiavimų, patikrinimų ir kt. rezultatai;

4.2.6.      bandymų ataskaitos;

4.2.7.      Reglamento 1 priedo 31 punkte nurodytos instrukcijos ir saugos informacija;

4.2.8.      dokumentas, kuriame apibūdinamos pasirinktos medžiagos, pasirinkti suvirinimo procesai, pasirinkti patikrinimai, visi su indo techniniu projektu susiję duomenys;

4.3.    prireikus – indų prototipai kaip tipiniai numatomos produkcijos pavyzdžiai. Paskelbtoji įstaiga gali prašyti pateikti daugiau indų prototipų, jeigu jų reikia bandymų programai vykdyti;

4.4.    indo techniniam projektui pasirinkto sprendinio tinkamumą patvirtinantys duomenys, kuriuose nurodomi visi taikyti dokumentai, ypač tais atvejais, kai susiję darnieji standartai buvo taikyti ne visi, o tik tam tikros jų dalys. Prireikus, į patvirtinančius duomenis įtraukiami rezultatai, gauti atliekant bandymus pagal kitas atitinkamas technines specifikacijas atitinkamoje gamintojo laboratorijoje, arba kitoje bandymų laboratorijoje jo vardu ir jo atsakomybe.

4.5.    kai tiriamas indo prototipas, kartu su techniniais dokumentais pateikiama:

4.5.1.      sertifikatai, kuriais patvirtinama suvirinimo operacijų ir suvirintojų arba suvirinimo specialistų reikiama kvalifikacija;

4.5.2.      medžiagų, naudojamų indų tvirtumą užtikrinančioms dalims ir jungtims gaminti, tikrinimo kortelė;

4.5.3.      atliktų tyrimų ir bandymų ataskaita arba planuojamų patikrinimų apibūdinimas.

5.  Paskelbtoji įstaiga, vertindama indą, išnagrinėja techninius dokumentus ir patvirtinamuosius duomenis, kad įvertintų indo techninio projekto tinkamumą.

6.       Paskelbtoji įstaiga, vertindama indo prototipą (-us):

6.1.    patikrina, ar indo prototipas (-ai) pagamintas (-i) pagal techninius dokumentus, ar jį (juos) galima saugiai naudoti numatytomis darbo sąlygomis, ir nustato, kurie elementai suprojektuoti pagal taikytinas atitinkamų darniųjų standartų nuostatas, o kurie suprojektuoti pagal kitas atitinkamas technines specifikacijas;

6.2.    atlieka reikiamus tyrimus ir bandymus arba paveda juos atlikti, kad būtų patikrinta, ar teisingai taikyti gamintojo pasirinkti atitinkamame darniajame standarte nustatyti sprendiniai;

6.3.    jei susijusiuose darniuosiuose standartuose nustatyti sprendiniai nebuvo taikomi, atlieka reikiamus tyrimus ir bandymus arba paveda juos atlikti, kad būtų patikrinta, ar gamintojo pasirinktais sprendiniais, kuriais taikomos kitos atitinkamos techninės specifikacijos, įvykdomi Reglamento atitinkami esminiai saugos reikalavimai;

6.4.    susitaria su gamintoju dėl vietos, kurioje bus atliekami tyrimai ir bandymai.

7.       Paskelbtoji įstaiga parengia vertinimo ataskaitą, kurioje nurodo pagal šio priedo 5–6 punktus atliktus veiksmus ir jų rezultatus. Paskelbtoji įstaiga, nepažeisdama Reglamento 85 punkte nurodytos pareigos, visą vertinimo ataskaitos turinį arba jo dalį paskelbia tik gavusi gamintojo sutikimą.

8.       Jeigu tipas atitinka Reglamento reikalavimus, paskelbtoji įstaiga gamintojui išduoda ES tipo tyrimo sertifikatą, kuriame nurodomas gamintojo pavadinimas (jei gamintojas fizinis asmuo – vardas, pavardė) ir adresas, atlikto ES tipo tyrimo išvados, sertifikato galiojimo sąlygos (jei yra) ir patvirtinto indo tipo identifikavimui būtini duomenys. Prie ES tipo tyrimo sertifikato gali būti pridėtas vienas ar daugiau priedų.

9.       ES tipo tyrimo sertifikate ir jo prieduose turi būti visa reikiama informacija, kuria vadovaujantis būtų galima įvertinti pagamintų indų atitiktį ištirtam tipui ir atlikti indo veikimo patikrinimą. ES tipo tyrimo sertifikate taip pat nurodomos su sertifikato išdavimu susijusios sąlygos, kurios gali būti nustatytos, be to, prie jo pridedami patvirtintam prototipui identifikuoti būtini aprašai ir brėžiniai.

10.     Jei tipas neatitinka Reglamento reikalavimų, paskelbtoji įstaiga atsisako išduoti ES tipo tyrimo sertifikatą ir apie tai praneša pareiškėjui, nurodydama išsamias atsisakymo priežastis.

11.     Paskelbtoji įstaiga seka visuotinai pripažįstamas mokslo ir technikos naujoves, kurios gali parodyti, kad patvirtintas tipas nebeatitinka taikomų Reglamento reikalavimų, ir priima sprendimą, ar dėl tokių pokyčių būtina atlikti papildomus tyrimus. Jei tyrimai reikalingi, paskelbtoji įstaiga apie tai praneša gamintojui.

12.     Gamintojas paskelbtajai įstaigai, saugančiai su ES tipo tyrimo sertifikatu susijusius techninius dokumentus, privalo pranešti apie visus patvirtinto tipo pakeitimus, kurie gali turėti įtakos indo atitikčiai esminiams Reglamento saugos reikalavimams arba to sertifikato galiojimo sąlygoms. Tokiems pakeitimams reikalingas papildomas paskelbtosios įstaigos patvirtinimas, kurį ji įformina kaip pirminio ES tipo tyrimo sertifikato papildymą.

13.     Paskelbtoji įstaiga, atsisakiusi išduoti, išdavusi ir (arba) panaikinusi ES tipo tyrimo sertifikatą ir (arba) jo papildymą, informuoja apie tai Ūkio ministeriją Reglamente nustatyta tvarka.

14.     Paskelbtoji įstaiga, vadovaudamasi Reglamente nustatyta tvarka, informuoja Ūkio ministeriją apie išduotus ir panaikintus ES tipo tyrimo sertifikatus ir (arba) jų papildymus ir periodiškai, bet ne rečiau kaip kas 5 metai, arba gavusi Ūkio ministerijos prašymą, pateikia atsisakytų išduoti, laikinai sustabdytų arba kitaip apribotų galiojimo atžvilgiu ES tipo tyrimo sertifikatų ir (arba) jų papildymų sąrašą.

15.     Paskelbtoji įstaiga informuoja kitas paskelbtąsias įstaigas apie atsisakytus išduoti, panaikintus, laikinai sustabdytus ar kitaip apribotus galiojimo atžvilgiu ES tipo tyrimo sertifikatus ir (arba) jų papildymus, o gavusi prašymą – ir apie tokius išduotus sertifikatus ir (arba) jų papildymus.

16.     Europos Komisija, Europos Sąjungos valstybės narės ir kitos paskelbtosios įstaigos turi teisę, pateikusios prašymą paskelbtajai įstaigai, gauti ES tipo tyrimo sertifikatų ir (arba) jų papildymų kopijas. Europos Komisija ir Europos Sąjungos valstybės narės turi teisę, pateikusios prašymą paskelbtajai įstaigai, gauti techninių dokumentų kopijas ir paskelbtosios įstaigos atliktų tyrimų rezultatus. Paskelbtoji įstaiga saugo ES tipo tyrimo sertifikato, jo priedų ir papildymų kopijas, taip pat techninę bylą su gamintojo pateiktais dokumentais iki to sertifikato galiojimo pabaigos.

17.     Gamintojas saugo ES tipo tyrimo sertifikato, jo priedų bei papildymų kopijas ir techninius dokumentus 10 metų po indo pateikimo rinkai, kad Lietuvos Respublikos ar kitų Europos Sąjungos valstybių narių, kurių rinkai pateiktas toks indas, rinkos priežiūros institucijos (toliau kartu – rinkos priežiūros institucija) ir Lietuvos Respublikos ar kitų Europos Sąjungos valstybių narių, kurių rinkai jis pateikė indą, kompetentingos nacionalinės institucijos (toliau kartu – kompetentinga institucija), galėtų juos patikrinti.

18.     Šio priedo 3 punkte nurodytą paraišką pateikti ir vykdyti šio priedo 11, 12 bei 17 punktuose nustatytas pareigas, gali atlikti įgaliotinis, jei šios funkcijos nurodytos įgaliojime.

 

II SKYRIUS

GAMYBOS VIDAUS KONTROLE IR PRIŽIŪRIMU INDŲ BANDYMU ATSITIKTINIAIS INTERVALAIS PAGRĮSTA ATITIKTIS TIPUI (C1 MODULIS)

 

19.  Gamybos vidaus kontrole ir prižiūrimu indų bandymu atsitiktiniais intervalais pagrįsta tipo atitiktis yra atitikties vertinimo procedūros dalis, kurią taikydamas gamintojas įvykdo šiame skyriuje nustatytas pareigas ir, prisiimdamas visą atsakomybę, užtikrina bei patvirtina, kad atitinkami indai atitinka ES tipo tyrimo sertifikate aprašytą tipą ir jiems taikomus Reglamento reikalavimus.

 

PIRMASIS SKIRSNIS

GAMYBA

 

20.  Gamintojas imasi visų būtinų priemonių, kad gamybos procesu ir jo stebėsena būtų užtikrinta pagamintų indų atitiktis ES tipo tyrimo sertifikate aprašytam tipui ir jiems taikomiems Reglamento reikalavimams.

21.  Prieš pradėdamas gamybą, gamintojas pateikia pasirinktai paskelbtajai įstaiga visą reikiamą informaciją, visų pirma:

21.1.       techninius dokumentus, kuriuos, be kita ko, turi sudaryti:

21.1.1.    sertifikatai, kuriais patvirtinama suvirinimo operacijų ir suvirintojų arba suvirinimo specialistų reikiama kvalifikacija;

21.1.2.    medžiagų, naudojamų indų tvirtumą užtikrinančioms dalims ir jungtims gaminti, tikrinimo kortelė;

21.1.3.    ataskaita apie atliktus tyrimus ir bandymus;

21.2.       tikrinimo dokumentą, kuriame aprašomi tyrimai ir bandymai, kurie turi būti atlikti gamybos proceso metu, jų atlikimo procedūros ir dažnumas;

21.3.       ES tipo tyrimo sertifikatą.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

INDŲ PATIKRA

 

22.  Paskelbtoji įstaiga, siekdama patikrinti indo atitiktį ES tipo tyrimo sertifikate aprašytam tipui ir atitinkamiems Reglamento reikalavimams, atlieka kiekvieno pagaminto indo tyrimus ir bandymus vadovaudamasi šia tvarka:

22.1.       Gamintojas paskelbtajai įstaigai pateikia savo indus vienarūšėmis partijomis ir imasi visų reikiamų priemonių, kad gamybos procesu būtų užtikrintas kiekvienos pagamintos partijos vienodumas.

22.2.       Vertindama partiją, paskelbtoji įstaiga užtikrina, kad indai būtų pagaminti ir patikrinti pagal techninius dokumentus, ir atlieka kiekvieno partijos indo hidrostatinį ar lygiaverčio poveikio pneumatinį bandymą jo tvirtumui patikrinti, kai hidrostatinio ar pneumatinio bandymo slėgis (Ph) yra 1,5 karto didesnis už indo projektinį slėgį (PS). Atliekant pneumatinį bandymą taikomos bandymų saugos procedūros.

22.3.       Suvirintųjų siūlių kokybei patikrinti paskelbtoji įstaiga atlieka bandinių, kurie gamintojo pasirinkimu imami iš bandomojo gamybos baro arba iš indo, patikrinimą. Šie bandymai turi būti atliekami su išilginėmis suvirintosiomis siūlėmis tačiau, jeigu išilginės ir apskritiminės suvirintosios siūlės suvirintos skirtingais būdais, pakartotiniai atliekami apskritiminių siūlių bandymai.

22.4.       Indams, kuriems taikomas Reglamento 1 priedo 21 punkte nurodytas eksperimentinis metodas, šio priedo 22.3 papunktyje nurodyti bandinių patikrinimai pakeičiami atsitiktinai iš kiekvienos partijos paimtų penkių indų hidrostatiniu bandymu, norint patikrinti, ar jie atitinka Reglamento 1 priedo 21 punkte išdėstytus esminius saugos reikalavimus.

22.5.       Jei partija pripažįstama atitinkančia Reglamento reikalavimus, paskelbtoji įstaiga kiekvieną indą paženklina savo identifikaciniu numeriu arba paveda paženklinti ir, vadovaudamasi atliktų bandymų rezultatais, išduoda rašytinį atitikties sertifikatą. Rinkai gali būti pateikti visi tinkami pripažintos partijos gaminiai, išskyrus tuos, kurie neišlaikė hidrostatinio ar pneumatinio bandymo.

22.6.       Jei partija nėra pripažįstama atitinkančia Reglamento reikalavimus, paskelbtoji įstaiga, vadovaudamasi Reglamento nuostatomis, imasi reikiamų priemonių, kad užkirstų kelią tos partijos pateikimui rinkai. Paskelbtoji įstaiga gali laikinai sustabdyti statistinę patikrą, jeigu gamintojo indų partijos dažnai pripažįstamos neatitinkančiomis Reglamento reikalavimų.

22.7.       Gamintojas rinkos priežiūros institucijai ar kompetentingai institucijai, teisės aktų nustatyta tvarka turinčiai teisę gauti informaciją ir dokumentus, būtinus indų atitikčiai įrodyti, paprašius, turi pateikti šio priedo 22.5 papunktyje nurodytus paskelbtosios įstaigos atitikties sertifikatus.

23.  Paskelbtoji įstaiga pateikia jos išduotos patikrinimo ataskaitos kopiją Ūkio ministerijai ir, jei prašoma, kitoms paskelbtosioms įstaigoms, kitoms Europos Sąjungos valstybėms narėms ir Europos Komisijai.

24.  Gamintojas paskelbtosios įstaigos atsakomybe gaminius gamybos metu pažymi paskelbtosios įstaigos identifikaciniu numeriu.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

ŽYMĖJIMAS CE ŽENKLU IR ES ATITIKTIES DEKLARACIJA

 

25.  Kiekvieną indą, atitinkantį ES tipo tyrimo sertifikate aprašytą tipą ir Reglamento taikytinus reikalavimus, gamintojas pažymi CE ženklu.

26.  Gamintojas parengia rašytinę kiekvieno indo modelio ES atitikties deklaraciją ir saugo ją 10 metų po indo pateikimo rinkai dienos, kad rinkos priežiūros institucija ar kompetentinga institucija, teisės aktų nustatyta tvarka turinti teisę gauti informaciją ir dokumentus, būtinus indų atitikčiai įrodyti, galėtų ją patikrinti. ES atitikties deklaracijoje nurodomas indo modelis, kuriam ji buvo parengta.

27.  Šio priedo 26 punkte nurodytoms institucijoms paprašius, gamintojas turi pateikti ES atitikties deklaracijos kopiją.

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

ĮGALIOTASIS ATSTOVAS

 

28.  Gamintojo pareigas, nurodytas šio priedo 25–27 punktuose, jo vardu ir atsakomybe gali vykdyti jo įgaliotasis atstovas, jeigu šios funkcijos nurodytos įgaliojime.

 

III SKYRIUS

GAMYBOS VIDAUS KONTROLE IR PRIŽIŪRIMU INDŲ TIKRINIMU ATSITIKTINIAIS INTERVALAIS PAGRĮSTA ATITIKTIS TIPUI (C2 MODULIS)

 

29.  Gamybos vidaus kontrole ir prižiūrimu indų tikrinimu atsitiktiniais intervalais pagrįsta atitiktis tipui yra atitikties vertinimo procedūros dalis, kurią taikydamas gamintojas įvykdo šiame skyriuje nustatytas pareigas ir, prisiimdamas visą atsakomybę, užtikrina ir patvirtina, kad atitinkami indai atitinka ES tipo tyrimo sertifikate aprašytą tipą ir jiems taikomus Reglamento reikalavimus.

 

PIRMASIS SKIRSNIS

GAMYBA

 

30.  Gamintojas imasi visų būtinų priemonių, kad gamybos procesu ir jo stebėsena būtų užtikrinta pagamintų indų atitiktis ES tipo tyrimo sertifikate aprašytam tipui ir jiems taikomiems Reglamento reikalavimams.

31.  Prieš pradėdamas gamybą, gamintojas pateikia pasirinktai paskelbtajai įstaiga visą reikiamą informaciją, visų pirma:

31.1.       techninius dokumentus, kuriuos, be kita ko, sudaro:

31.2.       sertifikatai, kuriais patvirtinama suvirinimo operacijų ir suvirintojų arba suvirinimo specialistų reikiama kvalifikacija;

31.3.       medžiagų, naudojamų indų tvirtumą užtikrinančioms dalims ir jungtims gaminti, tikrinimo kortelė;

31.4.       ataskaita apie atliktus tyrimus ir bandymus;

31.5.       ES tipo tyrimo sertifikatą;

31.6.       dokumentą, kuriame aprašyti gamybos procesai ir visos iš anksto nustatytos sisteminės priemonės, kurių buvo imtasi, kad būtų užtikrinta indų atitiktis ES tipo tyrimo sertifikate aprašytam tipui. Šį dokumentą turi sudaryti šie duomenys:

31.6.1.    indų techninį projektą atitinkančių gamybos ir tikrinimo priemonių aprašymas;

31.6.2.    tikrinimo dokumentas, kuriame aprašomi tyrimai ir bandymai, kurie turi būti atlikti gamybos proceso metu, jų atlikimo procedūros ir dažnumas;

31.6.3.    įsipareigojimas tyrimus ir bandymus atlikti pagal šio priedo 31.6.2 papunktyje nurodytą dokumentą ir atlikti kiekvieno pagaminto indo hidrostatinį arba pneumatinį bandymą, kai hidrostatinio ar pneumatinio bandymo slėgis (Ph) yra 1,5 karto didesnis už projektinį slėgį (PS), šiuos tyrimus ir bandymus gali atlikti tik kvalifikuoti darbuotojai, kurie yra nepriklausomi nuo su gamyba susijusių darbuotojų. Atlikus atitinkamus tyrimus ir bandymus, turi būti parengiama šių tyrimų ir bandymų ataskaita;

31.6.4.    gamybos ir sandėliavimo vietų adresai ir gamybos pradžios data.

32.  Paskelbtoji įstaiga prieš indų gamybos pradžią išnagrinėja šio priedo 31 punkte nurodytus dokumentus, kad patvirtintų indų atitiktį ES tipo tyrimo sertifikatui.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

INDŲ TIKRINIMAS

 

33.       Paskelbtoji įstaiga, siekdama patikrinti, ar kokybiškai atliekami indo vidiniai patikrinimai, atsitiktinės atrankos būdu atsitiktiniais jos nustatytais intervalais atlieka indų patikrinimus arba paveda juos atlikti, taip pat atsižvelgdama į indų technologijos sudėtingumą ir gamybos mastą.

34.       Tiriama pakankama pagamintų indų imtis, kurią paskelbtoji įstaiga paima gamybos vietoje prieš pateikiant juos rinkai, ir atliekami reikiami šios imties bandymai, nurodyti atitinkamose darniųjų standartų dalyse, ir (arba) kitose atitinkamose techninėse specifikacijose nustatyti lygiaverčiai bandymai, kuriais tikrinama indo atitiktis ES tipo tyrimo sertifikate aprašytam tipui ir atitinkamiems Reglamento reikalavimams. Paskelbtoji įstaiga užtikrina, kad gamintojas iš tikrųjų tikrintų serijiniu būdu gaminamus indus pagal šio priedo 31.6.3 papunktį.

35.       Kai paimtas indo pavyzdys neatitinka priimtino kokybės lygio, paskelbtoji įstaiga, vadovaudamasi Reglamento nuostatomis, imasi atitinkamų priemonių.

36.       Tikrinant indų atitiktį taikytina atsitiktinė atranka yra skirta nustatyti, ar indo gamybos procesas neviršija priimtinų ribų, taip siekiant užtikrinti indo atitiktį Reglamente nustatytiems reikalavimams.

37.       Paskelbtoji įstaiga pateikia jos išduotos patikrinimo ataskaitos kopiją Ūkio ministerijai ir, jei prašoma, kitoms paskelbtosioms įstaigoms, kitoms Europos Sąjungos valstybėms narėms ir Europos Komisijai

38.       Gamintojas paskelbtosios įstaigos atsakomybe gaminius gamybos metu pažymi paskelbtosios įstaigos identifikaciniu numeriu.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

ŽYMĖJIMAS CE ŽENKLU IR ES ATITIKTIES DEKLARACIJA

 

39.       Kiekvieną indą, atitinkantį ES tipo tyrimo sertifikate aprašytą tipą ir Reglamento taikytinus reikalavimus, gamintojas pažymi CE ženklu.

40.       Gamintojas parengia rašytinę kiekvieno indo modelio ES atitikties deklaraciją ir saugo ją 10 metų po indo pateikimo rinkai, kad rinkos priežiūros institucija ar kompetentinga institucija, teisės aktų nustatyta tvarka turinti teisę gauti informaciją ir dokumentus, būtinus indų atitikčiai įrodyti, galėtų ją patikrinti. ES atitikties deklaracijoje nurodomas indo modelis, kuriam ji buvo parengta.

41.       Šio priedo 41 punkte nurodytoms institucijoms paprašius, gamintojas turi joms pateikti ES atitikties deklaracijos kopiją.

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

ĮGALIOTASIS ATSTOVAS

 

42.       Gamintojo pareigas, nurodytas šio priedo 40–42 punktuose, jo vardu ir atsakomybe gali vykdyti jo įgaliotasis atstovas, jeigu šios funkcijos nurodytos įgaliojime.

 

IV SKYRIUS

GAMYBOS VIDAUS KONTROLE PAGRISTA ATITIKTIS TIPUI (C MODULIS)

 

43.       Gamybos vidaus kontrole pagrįsta atitiktis tipui yra atitikties vertinimo procedūros dalis, kurią taikydamas gamintojas atlieka šiame skyriuje nustatytas pareigas ir užtikrina bei patvirtina, kad atitinkami indai atitinka ES tipo tyrimo sertifikate aprašytą tipą ir šiems indams taikomus Reglamento reikalavimus.

PIRMASIS SKIRSNIS

GAMYBA

 

44.       Gamintojas imasi visų būtinų priemonių, kad gamybos procesu ir jo stebėsena būtų užtikrinta pagamintų indų atitiktis ES tipo tyrimo sertifikate aprašytam tipui ir jiems taikomiems Reglamento reikalavimams.

45.       Prieš pradėdamas gamybą, gamintojas pateikia ES tipo tyrimo sertifikatą išdavusiai paskelbtajai įstaigai visą reikiamą informaciją, visų pirma:

45.1.    sertifikatus, kuriais patvirtinama suvirinimo operacijų ir suvirintojų arba suvirinimo specialistų reikiama kvalifikacija;

45.2.    medžiagų, naudojamų indų tvirtumą užtikrinančioms dalims ir jungtims gaminti, tikrinimo kortelę;

45.3.    ataskaitą apie atliktus tyrimus ir bandymus;

45.4.    dokumentą, kuriame aprašyti gamybos procesai ir visos iš anksto nustatytos sisteminės priemonės, kurių buvo imtasi, kad būtų užtikrinta indų atitiktis ES tipo tyrimo sertifikate aprašytam tipui.

46.       Šio priedo 46.4 papunktyje nurodytame dokumente turi būti pateikta ši informacija:

46.1.    indų techninį projektą atitinkančių gamybos ir tikrinimo priemonių aprašymas;

46.2.    tikrinimo dokumentas, kuriame aprašomi tyrimai ir bandymai, kurie turi būti atlikti gamybos proceso metu, jų atlikimo procedūros ir dažnumas;

46.3.    įsipareigojimas tyrimus ir bandymus atlikti pagal šio priedo 47.2 papunktyje nurodytą dokumentą ir atlikti kiekvieno pagaminto indo hidrostatinį arba pneumatinį bandymą, kai hidrostatinio arba pneumatinio bandymo slėgis (Ph) yra 1,5 karto didesnis už projektinį slėgį (PS). Šiuos tyrimus ir bandymus gali atlikti tik kvalifikuoti darbuotojai, kurie yra nepriklausomi nuo su gamyba susijusių darbuotojų. Atlikus tyrimus ir bandymus, turi būti parengiama šių tyrimų ir bandymų ataskaita;

46.4.    gamybos ir sandėliavimo vietų adresai ir gamybos pradžios data.

47.       Paskelbtoji įstaiga, siekdama patvirtinti indų atitiktį ES tipo tyrimo sertifikatui, šio priedo 46–47 punktuose nurodytus dokumentus įvertina prieš indų gamybos pradžią.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

ŽYMĖJIMAS CE ŽENKLU IR ES ATITIKTIES DEKLARACIJA

 

48.  Gamintojas kiekvieną ES tipo tyrimo sertifikate aprašytą tipą ir Reglamento taikytinus reikalavimus atitinkantį indą pažymi CE ženklu.

49.  Gamintojas parengia rašytinę kiekvieno indo modelio ES atitikties deklaraciją ir saugo ją 10 metų po indo pateikimo rinkai, kad rinkos priežiūros institucija ar kompetentinga institucija, teisės aktų nustatyta tvarka turinti teisę gauti informaciją ir dokumentus, būtinus indų atitikčiai įrodyti, galėtų ją patikrinti. ES atitikties deklaracijoje nurodomas indo modelis, kuriam ji buvo parengta.

50.  Šio priedo 50 punkte nurodytoms institucijoms paprašius, gamintojas turi joms pateikti ES atitikties deklaracijos kopiją.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

ĮGALIOTASIS ATSTOVAS

 

51.  Šio priedo 49–51 punktuose nurodytas gamintojo pareigas jo vardu ir atsakomybe gali vykdyti jo įgaliotasis atstovas, jeigu šios funkcijos nurodytos įgaliojime.

 

____________

 

 

Paprastųjų slėginių indų

techninio reglamento

3 priedas

 

 

TAR pastaba. Paprastųjų slėginių indų techninio reglamento 3 priedas įsigalioja 2016-03-26.

 

 

(Europos Sąjungos atitikties deklaracijos formos pavyzdys)

 

EUROPOS SĄJUNGOS ATITIKTIES DEKLARACIJA

 

Nr. ___________

 

1.   Indas (indo modelis):_____________________________________________________

(nurodomas gaminys, tipo, partijos ar serijos numeris)

2. Gamintojas ir (arba) jo įgaliotasis atstovas: ______________________________________ (nurodomas gamintojo ir, jeigu taikoma, jo įgalioto atstovo pavadinimas (jei gamintojas arba įgaliotas atstovas fizinis asmuo – vardas, pavardė) ir adresas)

3. Ši Europos Sąjungos atitikties deklaracija (toliau – Deklaracija) išduota gamintojui prisiimant visą atsakomybę.

4. Deklaracijos objektas: ______________________________________________________

(nurodomas indo identifikavimo ženklas, pagal kurį jį galima atsekti; kad būtų galima indą identifikuoti, gali būti pateikiamas jo atvaizdas)

5. Deklaracijos objektas atitinka šiuos derinamuosius Europos Sąjungos teisės aktus:_______ (nurodomi derinamieji Europos Sąjungos teisės aktai)

6. Taikyti darnieji standartai arba kitos techninės specifikacijos, pagal kurias yra deklaruojama atitiktis: ____________________________________________________________

(pateikiamos nuorodos į taikytus darniuosius standartus arba į kitas technines specifikacijas, pagal kurias deklaruota indo atitiktis)

7. Paskelbtoji įstaiga __________________________________________________________

(nurodomas paskelbtosios įstaigos pavadinimas, identifikacinis numeris) atliko___________________________________________________ ir išdavė atitikties sertifikatą.

(nurodomas dalyvavimo atitikties įvertinimo procese aprašymas)

 

________________________________________________________________________________

(Europos Sąjungos atitikties deklaracijos išdavimo data ir vieta)

 

Už ką ir kieno vardu pasirašyta:

 

_________                                               __________                       _______________

(Pareigos)                                                  (Parašas)                              (Vardas ir pavardė)

 

_________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 241, 2000-07-04, Žin., 2000, Nr. 55-1627 (2000-07-07), i. k. 1002020ISAK00000241

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 1999 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. 431 "Dėl paprastų slėginių indų techninio reglamento tvirtinimo" dalinio pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 199, 2001-06-20, Žin., 2001, Nr. 54-1931 (2001-06-26), i. k. 1012020ISAK00000199

Dėl ūkio ministro 1999 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. 431 "Dėl Paprastų slėginių indų techninio reglamento tvirtinimo" dalinio pakeitimo, 2000 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. 241 "Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 1999 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. 431 "Dėl Paprastų slėginių indų techninio reglamento tvirtinimo" dalinio pakeitimo" pripažinimo netekusiu galios ir dėl įstaigos atitikčiai įvertinti paskyrimo

 

3.

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 4-238, 2016-03-25, paskelbta TAR 2016-03-25, i. k. 2016-06312

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 1999 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. 431 „Dėl Paprastų slėginių indų techninio reglamento tvirtinimo“ pakeitimo