Suvestinė redakcija nuo 2020-01-01 iki 2020-04-30

 

Įstatymas paskelbtas: Žin. 2001, Nr. 43-1496, i. k. 1011010ISTA00IX-326

 

Nauja redakcija nuo 2009-01-01:

Nr. XI-80, 2008-12-19, Žin. 2008, Nr. 149-6006 (2008-12-30), i. k. 1081010ISTA000XI-80

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

LOTERIJŲ IR LOŠIMŲ MOKESČIO

ĮSTATYMAS

 

2001 m. gegužės 17 d. Nr. IX-326

Vilnius

 

 

PIRMASIS SKIRSNIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

Šis įstatymas reglamentuoja loterijų ir lošimų apmokestinimą loterijų ir azartinių lošimų mokesčiu (toliau – loterijų ir lošimų mokestis).

 

2 straipsnis. Loterijų ir lošimų mokesčio mokėtojai

Loterijų ir lošimų mokestį moka juridiniai asmenys, organizuojantys loterijas pagal Lietuvos Respublikos loterijų įstatymą (toliau – Loterijų įstatymas) ir organizuojantys azartinius lošimus pagal Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymą (toliau – Lošimų įstatymas).

 

3 straipsnis. Mokestinis laikotarpis

Loterijų ir lošimų mokesčio mokestinis laikotarpis yra kalendorinių metų ketvirtis.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

LOTERIJŲ IR LOŠIMŲ MOKESTIS

 

4 straipsnis. Loterijų ir lošimų mokesčio bazė

Loterijų ir lošimų mokesčio bazė yra:

1) organizuojant loterijas – išplatintų loterijos bilietų nominali vertė;

2) organizuojant bingą, totalizatorių, lažybas ir nuotolinius lošimus – suma, gauta iš lošėjų statomų sumų, atėmus lošėjams faktiškai išmokėtų laimėjimų sumą;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XII-1735, 2015-05-21, paskelbta TAR 2015-06-08, i. k. 2015-08981

 

3) organizuojant lošimus lošimo automatais ir stalo lošimus, už leidime atidaryti automatų, bingo salonus, lošimo namus (kazino) (toliau – lošimų veiklos leidimas) nurodytą lošimo įrenginį (lošimo automatą, ruletės, kortų arba kauliukų stalą) mokama nustatyta fiksuota suma.

 

5 straipsnis. Loterijų ir lošimų mokesčio tarifas ir dydis

1. Organizuojant loterijas, loterijų ir lošimų mokesčio bazei taikomas 5 procentų mokesčio tarifas.

2. Organizuojant bingą, totalizatorių ir lažybas, loterijų ir lošimų mokesčio bazei taikomas 18 procentų mokesčio tarifas.

21. Organizuojant nuotolinius lošimus, loterijų ir lošimų mokesčio bazei taikomas 13 procentų mokesčio tarifas.  

3. Organizuojant lošimus lošimo automatais ir stalo lošimus, nustatomas fiksuotas loterijų ir lošimų mokesčio dydis už kiekvieną lošimų veiklos leidime nurodytą lošimo įrenginį:

1) už A kategorijos lošimo automatą – 260 eurų per kalendorinių metų mėnesį (toliau – mėnuo);

2) už B kategorijos lošimo automatą – 130 eurų per mėnesį;

3) už ruletės, kortų arba kauliukų stalą – 2 300 eurų per mėnesį.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-2634, 2019-12-10, paskelbta TAR 2019-12-20, i. k. 2019-20807

 

TREČIASIS SKIRSNIS

LOTERIJŲ IR LOŠIMŲ MOKESČIO APSKAIČIAVIMO IR MOKĖJIMO TVARKA

 

6 straipsnis. Loterijų ir lošimų mokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarka

1. Juridiniai asmenys, organizuojantys loterijas ar lošimus, taikydami šio įstatymo 5 straipsnyje nustatytą loterijų ir lošimų mokesčio tarifą ar fiksuotą loterijų ir lošimų mokesčio dydį, loterijų ir lošimų mokestį už mokestinį laikotarpį apskaičiuoja ir sumoka į biudžetą pasibaigus kiekvienam mokestiniam laikotarpiui iki kito mokestinio laikotarpio pirmo mėnesio 15 dienos.

2. Juridiniai asmenys, organizuojantys šio įstatymo 4 straipsnio 3 punkte nurodytus lošimus, tą mėnesį, kai išduodamas lošimų veiklos leidimas arba papildomas turimas lošimų veiklos leidimas, kuriame padidinamas lošimo įrenginių skaičius, arba pakeičiamas turimas lošimų veiklos leidimas, kuriame sumažinamas lošimo įrenginių skaičius, loterijų ir lošimų mokestį už kiekvieną tą mėnesį išduotame, papildytame ar pakeistame lošimų veiklos leidime nurodytą lošimo įrenginį apskaičiuoja už visą mėnesį, taikant šio įstatymo 5 straipsnio 3 dalyje nustatytą fiksuotą loterijų ir lošimų mokesčio dydį, ir sumoka šio įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka.

3. Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos suteikia galimybę Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos gauti lošimų veiklos leidimuose nurodytus duomenis, būtinus šio įstatymo 5 straipsnio 3 dalyje nustatyto fiksuoto dydžio loterijų ir lošimų mokesčiui apskaičiuoti ir kontrolei vykdyti.

TAR pastaba. 6 straipsnio nuostatos taikomos mokant loterijų ir lošimų mokestį už 2016 m. sausio 1 d. prasidėsiantį ir vėlesnius mokestinius laikotarpius.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-2243, 2015-12-23, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21027

 

7 straipsnis. Loterijų ir lošimų mokesčio deklaracijų užpildymo tvarka ir pateikimo terminai

1. Loterijas arba lošimus organizuojantys juridiniai asmenys loterijų ir lošimų mokesčio deklaracijas privalo pateikti tam vietos mokesčių administratoriui, kurio veiklos teritorijoje tas juridinis asmuo yra įregistruotas mokesčių mokėtojų registre, kiekvienam mokestiniam laikotarpiui pasibaigus, ne vėliau kaip iki kito mokestinio laikotarpio pirmo mėnesio 15 dienos.

2. Loterijų ir lošimų mokesčio deklaracijų formas ir jų užpildymo tvarką nustato centrinis mokesčių administratorius.

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

LOTERIJŲ IR LOŠIMŲ MOKESČIO ĮSKAITYMAS

 

8 straipsnis. Loterijų ir lošimų mokesčio įskaitymas

1. Juridinių asmenų, organizuojančių didžiąsias loterijas pagal Loterijų įstatymą ir lošimus pagal Lošimų įstatymą, sumokėtas loterijų ir lošimų mokestis įskaitomas į valstybės biudžetą.

2. Juridinių asmenų, organizuojančių mažąsias loterijas pagal Loterijų įstatymą, loterijų ir lošimų mokestis įskaitomas į tos savivaldybės, kuri išdavė licenciją rengti loteriją, biudžetą.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-996, 2002-06-27, Žin., 2002, Nr. 72-3011 (2002-07-17), i. k. 1021010ISTA00IX-996

Lietuvos Respublikos azartinių lošimų mokesčio įstatymo 3 ir 5 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

2.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-1391, 2003-03-25, Žin., 2003, Nr. 35-1465 (2003-04-11), i. k. 1031010ISTA0IX-1391

Lietuvos Respublikos azartinių lošimų mokesčio įstatymo 6 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

3.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-1662, 2003-07-01, Žin., 2003, Nr. 73-3342 (2003-07-23), i. k. 1031010ISTA0IX-1662

Lietuvos Respublikos azartinių lošimų mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymas

 

4.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-80, 2008-12-19, Žin., 2008, Nr. 149-6006 (2008-12-30), i. k. 1081010ISTA000XI-80

Lietuvos Respublikos loterijų ir azartinių lošimų mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymas

 

5.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-1579, 2011-09-15, Žin., 2011, Nr. 119-5612 (2011-10-01), i. k. 1111010ISTA0XI-1579

Lietuvos Respublikos loterijų ir lošimų mokesčio įstatymo 6 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

6.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-1112, 2014-09-23, paskelbta TAR 2014-10-02, i. k. 2014-13424

Lietuvos Respublikos loterijų ir lošimų mokesčio įstatymo Nr. IX-326 5 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

7.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-1735, 2015-05-21, paskelbta TAR 2015-06-08, i. k. 2015-08981

Lietuvos Respublikos loterijų ir lošimų mokesčio įstatymo Nr. IX-326 4 ir 5 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

8.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-2243, 2015-12-23, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21027

Lietuvos Respublikos loterijų ir lošimų mokesčio įstatymo Nr. IX-326 6 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

9.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-2634, 2019-12-10, paskelbta TAR 2019-12-20, i. k. 2019-20807

Lietuvos Respublikos loterijų ir lošimų mokesčio įstatymo Nr. IX-326 5 straipsnio pakeitimo įstatymas