Suvestinė redakcija nuo 2003-04-11 iki 2003-12-31

 

Įstatymas paskelbtas: Žin. 2001, Nr. 43-1496, i. k. 1011010ISTA00IX-326

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

AZARTINIŲ LOŠIMŲ MOKESČIO

Į S T A T Y M A S

 

2001 m. gegužės 17 d. Nr. IX-326

Vilnius

 

PIRMASIS SKIRSNIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

Šis įstatymas reglamentuoja azartinių lošimų apmokestinimą azartinių lošimų mokesčiu (toliau – lošimų mokestis).

 

2 straipsnis. Mokesčio mokėtojai

Lošimų mokestį moka akcinės bendrovės ir uždarosios akcinės bendrovės (toliau – bendrovės), organizuojančios azartinius lošimus pagal Azartinių lošimų įstatymą.

 

3 straipsnis. Mokestinis laikotarpis

Lošimų mokesčio mokestinis laikotarpis yra kalendorinių metų ketvirtis.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-996, 2002-06-27, Žin., 2002, Nr. 72-3011 (2002-07-17), i. k. 1021010ISTA00IX-996

 

ANTRASIS SKIRSNIS

LOŠIMŲ MOKESTIS

 

4 straipsnis. Lošimų mokesčio bazė

Lošimų mokesčio bazė yra:

1) organizuojant bingą, totalizatorių ir lažybas, – gautų įplaukų, atėmus faktiškai išmokėtus laimėjimus, suma;

2) organizuojant lošimus automatais, stalo lošimus, – už lošimo įrenginį (lošimo automatą, ruletės, kortų arba kauliukų stalą) nustatyta fiksuota suma.

 

5 straipsnis. Lošimų mokesčio tarifas ir dydis

1. Organizuojant bingą, totalizatorių ir lažybas, lošimų mokesčio bazei taikomas 15 procentų mokesčio tarifas.

2. Organizuojant lošimus automatais, stalo lošimus, nustatomas fiksuotas lošimų mokesčio dydis už kiekvieną lošimo įrenginį:

1) už A kategorijos lošimo automatą

1800 litų per mokestinį laikotarpį;

2) už B kategorijos lošimo automatą

600 litų per mokestinį laikotarpį;

3) už ruletes, kortų arba kauliukų stalą

12 000 litų per mokestinį laikotarpį.“

 

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. IX-996, 2002-06-27, Žin., 2002, Nr. 72-3011 (2002-07-17), i. k. 1021010ISTA00IX-996

 

TREČIASIS SKIRSNIS

LOŠIMŲ MOKESČIO APSKAIČIAVIMO BEI SUMOKĖJIMO TVARKA

 

6 straipsnis. Lošimų mokesčio apskaičiavimo bei sumokėjimo tvarka

1. Bendrovės, organizuojančios bingą, totalizatorių, lažybas, lošimų mokesčio bazei atitinkamai taikydamos šio įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje nustatytą lošimų mokesčio tarifą, lošimų mokestį apskaičiuoja ir sumoka kiekvienam mokestiniam laikotarpiui pasibaigus iki kito mokestinio laikotarpio 15 dienos.

2. Bendrovės, organizuojančios stalo lošimus (ruletės, kortų, kauliukų lošimus) ir lošimus automatais, už kiekvieną įrengtą ruletės, kortų arba kauliukų stalą ir įrengtą lošimo automatą lošimų mokestį apskaičiuoja taikydamos šio įstatymo 5 straipsnio 2 dalyje nustatytus dydžius ir sumoka ne vėliau kaip per 5 dienas nuo mokestinio laikotarpio pradžios. Lošimų mokesčio už kiekvieną lošimo įrenginį pirmasis mokestinis laikotarpis yra kalendorinių metų ketvirtis, kurį išduodamas, papildomas arba pakeičiamas leidimas atidaryti automatų, bingo saloną arba lošimo namus (kazino). Pirmąjį mokestinį laikotarpį lošimų mokestis už kiekvieną lošimo įrenginį apskaičiuojamas ir sumokamas ne vėliau kaip per 5 dienas nuo leidimo atidaryti automatų, bingo saloną arba lošimo namus (kazino) išdavimo, papildymo arba pakeitimo dienos.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. IX-1391, 2003-03-25, Žin., 2003, Nr. 35-1465 (2003-04-11), i. k. 1031010ISTA0IX-1391

 

3. Lošimų įrenginiai, už kuriuos mokamas fiksuoto dydžio lošimų mokestis, už kiekvieną mokestinį laikotarpį sumokėjus šį mokestį paženklinami specialiu ženklu Valstybinės lošimų priežiūros tarnybos nustatyta tvarka.

4. Lošimų mokestis sumokamas tam vietos mokesčio administratoriui, kurio teritorijoje yra įregistruota įmonė.

 

7 straipsnis. Lošimų mokesčio apyskaitų užpildymo tvarka ir pateikimo terminai

1. Azartinius lošimus organizuojančios bendrovės lošimų mokesčio apyskaitas privalo pateikti tam vietos mokesčio administratoriui, kurio veiklos teritorijoje ši bendrovė yra įregistruota, kiekvienam kalendorinių metų ketvirčiui pasibaigus, ne vėliau kaip iki kito kalendorinių metų ketvirčio pirmojo mėnesio 15 dienos.

2. Lošimų mokesčio apyskaitų formas ir jų užpildymo tvarką nustato centrinis mokesčio administratorius.

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

LOŠIMŲ MOKESČIO ĮSKAITYMAS

 

8 straipsnis. Lošimų mokesčio įskaitymas

1. Bendrovių, organizuojančių azartinius lošimus pagal Azartinių lošimų įstatymą, sumokėtas lošimų mokestis įskaitomas į valstybės biudžetą.

2. Ne mažiau kaip 50 procentų lėšų, gautų iš lošimo mokesčio, yra skiriama mokykloms kompiuterizuoti.

 

PENKTASIS SKIRSNIS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

9 straipsnis. Azartinius lošimus organizuojančių bendrovių atsakomybė

Už šio įstatymo pažeidimus taikomos baudos ir delspinigiai Mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka.

 

10 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja nuo 2001 m. liepos 1 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-996, 2002-06-27, Žin., 2002, Nr. 72-3011 (2002-07-17), i. k. 1021010ISTA00IX-996

Lietuvos Respublikos azartinių lošimų mokesčio įstatymo 3 ir 5 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

2.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-1391, 2003-03-25, Žin., 2003, Nr. 35-1465 (2003-04-11), i. k. 1031010ISTA0IX-1391

Lietuvos Respublikos azartinių lošimų mokesčio įstatymo 6 straipsnio pakeitimo įstatymas