Suvestinė redakcija nuo 2022-07-01 iki 2022-12-31

 

Įstatymas paskelbtas: Žin. 2001, Nr. 43-1496, i. k. 1011010ISTA00IX-326

 

Nauja redakcija nuo 2009-01-01:

Nr. XI-80, 2008-12-19, Žin. 2008, Nr. 149-6006 (2008-12-30), i. k. 1081010ISTA000XI-80

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

LOTERIJŲ IR LOŠIMŲ MOKESČIO

ĮSTATYMAS

 

2001 m. gegužės 17 d. Nr. IX-326

Vilnius

 

 

PIRMASIS SKIRSNIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

Šis įstatymas reglamentuoja loterijų ir lošimų apmokestinimą loterijų ir azartinių lošimų mokesčiu (toliau – loterijų ir lošimų mokestis) ir juridinių asmenų apmokestinimą vienkartiniu mokesčiu už licencijų organizuoti azartinius lošimus išdavimą.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIV-581, 2021-10-14, paskelbta TAR 2021-10-20, i. k. 2021-21920

 

2 straipsnis. Loterijų ir lošimų mokesčio mokėtojai

Loterijų ir lošimų mokestį moka juridiniai asmenys, organizuojantys loterijas pagal Lietuvos Respublikos loterijų įstatymą (toliau – Loterijų įstatymas) ir organizuojantys azartinius lošimus pagal Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymą (toliau – Lošimų įstatymas).

 

3 straipsnis. Mokestinis laikotarpis

Loterijų ir lošimų mokesčio mokestinis laikotarpis yra kalendorinių metų ketvirtis.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

LOTERIJŲ IR LOŠIMŲ MOKESTIS

 

4 straipsnis. Loterijų ir lošimų mokesčio bazė

Loterijų ir lošimų mokesčio bazė yra:

1) organizuojant loterijas – išplatintų loterijos bilietų nominalioji vertė;

2) organizuojant lošimus lošimo automatais, stalo lošimus, bingą, totalizatorių, lažybas ir nuotolinius lošimus – suma, gauta iš lošėjų statomų sumų, atėmus lošėjams faktiškai išmokėtų laimėjimų sumą.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIV-799, 2021-12-21, paskelbta TAR 2021-12-28, i. k. 2021-27377

 

5 straipsnis. 5 straipsnis. Loterijų ir lošimų mokesčio tarifas

Pakeistas straipsnio pavadinimas:

Nr. XIV-799, 2021-12-21, paskelbta TAR 2021-12-28, i. k. 2021-27377

 

1. Organizuojant loterijas, loterijų ir lošimų mokesčio bazei taikomas 13 procentų mokesčio tarifas.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-602, 2021-11-04, paskelbta TAR 2021-11-12, i. k. 2021-23523

 

2. Organizuojant lošimus lošimo automatais, stalo lošimus, bingą, totalizatorių, lažybas ir nuotolinius lošimus, loterijų ir lošimų mokesčio bazei taikomas 20 procentų mokesčio tarifas.

TAR pastaba. Nuostata, kad Lietuvos Respublikos loterijų ir lošimų mokesčio įstatymo 5 straipsnio (2019 m. gruodžio 10 d. redakcija) 2, 2-1, 3 dalys įsigaliojo 2020 m. sausio 1 d., prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsnio 2 daliai, 70 straipsnio 1 daliai, konstituciniams teisinės valstybės, atsakingo valdymo principams.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. KT67-N6/2021, 2021-05-13, paskelbta TAR 2022-07-01, i. k. 2022-14281

Nr. XIV-799, 2021-12-21, paskelbta TAR 2021-12-28, i. k. 2021-27377

 

21. Neteko galios nuo 2022-07-01

Straipsnio dalies naikinimas:

Nr. XIV-799, 2021-12-21, paskelbta TAR 2021-12-28, i. k. 2021-27377

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. KT67-N6/2021, 2021-05-13, paskelbta TAR 2022-07-01, i. k. 2022-14281

 

3. Neteko galios nuo 2022-07-01

Straipsnio dalies naikinimas:

Nr. XIV-799, 2021-12-21, paskelbta TAR 2021-12-28, i. k. 2021-27377

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. KT67-N6/2021, 2021-05-13, paskelbta TAR 2022-07-01, i. k. 2022-14281

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-2634, 2019-12-10, paskelbta TAR 2019-12-20, i. k. 2019-20807

 

51 straipsnis. Vienkartinis mokestis už licencijos organizuoti azartinius lošimus išdavimą

Juridiniai asmenys, Lošimų įstatyme nustatyta tvarka siekiantys įgyti licenciją organizuoti azartinius lošimus, apmokestinami vienkartiniu mokesčiu:

1) už licencijos organizuoti stalo lošimus ir lošimus A kategorijos automatais išdavimą – 300 000 eurų;

2) už licencijos organizuoti lošimus B kategorijos automatais išdavimą – 300 000 eurų;

3) už licencijos organizuoti bingą išdavimą – 100 000 eurų;

4) už licencijos organizuoti totalizatorių, įskaitant ir žirgų totalizatorių, išdavimą – 100 000 eurų;

5) už licencijos organizuoti lažybas išdavimą – 100 000 eurų;

6) už licencijos organizuoti nuotolinius lošimus išdavimą – 500 000 eurų;

7) už visų šios dalies 1–6 punktuose nurodytų licencijų išdavimą – 1 000 000 eurų.

Papildyta straipsniu:

Nr. XIV-581, 2021-10-14, paskelbta TAR 2021-10-20, i. k. 2021-21920

 

TREČIASIS SKIRSNIS

LOTERIJŲ IR LOŠIMŲ MOKESČIO MOKĖJIMO TVARKA

 

Pakeistas skirsnio pavadinimas:

Nr. XIV-799, 2021-12-21, paskelbta TAR 2021-12-28, i. k. 2021-27377

 

6 straipsnis. Loterijų ir lošimų mokesčio mokėjimo tvarka

1. Juridiniai asmenys, organizuojantys loterijas ar lošimus, taikydami šio įstatymo 5 straipsnyje nustatytą loterijų ir lošimų mokesčio tarifą, loterijų ir lošimų mokestį už mokestinį laikotarpį apskaičiuoja ir sumoka į biudžetą pasibaigus kiekvienam mokestiniam laikotarpiui iki kito mokestinio laikotarpio pirmo mėnesio 15 dienos.

2. Juridiniai asmenys, Lošimų įstatyme nustatyta tvarka siekiantys įgyti licenciją organizuoti azartinius lošimus, šio įstatymo 51 straipsnyje nustatytą vienkartinį mokestį už licencijos organizuoti azartinius lošimus išdavimą sumoka iki licencijos išdavimo.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-2243, 2015-12-23, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21027

Nr. XIV-799, 2021-12-21, paskelbta TAR 2021-12-28, i. k. 2021-27377

 

7 straipsnis. Loterijų ir lošimų mokesčio deklaracijų užpildymo tvarka ir pateikimo terminai

1. Loterijas arba lošimus organizuojantys juridiniai asmenys loterijų ir lošimų mokesčio deklaracijas privalo pateikti tam vietos mokesčių administratoriui, kurio veiklos teritorijoje tas juridinis asmuo yra įregistruotas mokesčių mokėtojų registre, kiekvienam mokestiniam laikotarpiui pasibaigus, ne vėliau kaip iki kito mokestinio laikotarpio pirmo mėnesio 15 dienos.

2. Loterijų ir lošimų mokesčio deklaracijų formas ir jų užpildymo tvarką nustato centrinis mokesčių administratorius.

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

LOTERIJŲ IR LOŠIMŲ MOKESČIO ĮSKAITYMAS

 

8 straipsnis. Loterijų ir lošimų mokesčio ir vienkartinio mokesčio už licencijos organizuoti azartinius lošimus išdavimą įskaitymas

1. Juridinių asmenų, organizuojančių didžiąsias ir mažąsias loterijas pagal Loterijų įstatymą ir lošimus pagal Lošimų įstatymą, sumokėtas loterijų ir lošimų mokestis įskaitomas į valstybės biudžetą.

2. Juridinių asmenų, Lošimų įstatyme nustatyta tvarka siekiančių įgyti licenciją organizuoti azartinius lošimus, sumokėtas vienkartinis mokestis už licencijų organizuoti azartinius lošimus išdavimą įskaitomas į valstybės biudžetą.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-2599, 2019-12-03, paskelbta TAR 2019-12-19, i. k. 2019-20559

Nr. XIV-581, 2021-10-14, paskelbta TAR 2021-10-20, i. k. 2021-21920

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                    VALDAS ADAMKUS

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-996, 2002-06-27, Žin., 2002, Nr. 72-3011 (2002-07-17), i. k. 1021010ISTA00IX-996

Lietuvos Respublikos azartinių lošimų mokesčio įstatymo 3 ir 5 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

2.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-1391, 2003-03-25, Žin., 2003, Nr. 35-1465 (2003-04-11), i. k. 1031010ISTA0IX-1391

Lietuvos Respublikos azartinių lošimų mokesčio įstatymo 6 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

3.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-1662, 2003-07-01, Žin., 2003, Nr. 73-3342 (2003-07-23), i. k. 1031010ISTA0IX-1662

Lietuvos Respublikos azartinių lošimų mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymas

 

4.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-80, 2008-12-19, Žin., 2008, Nr. 149-6006 (2008-12-30), i. k. 1081010ISTA000XI-80

Lietuvos Respublikos loterijų ir azartinių lošimų mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymas

 

5.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-1579, 2011-09-15, Žin., 2011, Nr. 119-5612 (2011-10-01), i. k. 1111010ISTA0XI-1579

Lietuvos Respublikos loterijų ir lošimų mokesčio įstatymo 6 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

6.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-1112, 2014-09-23, paskelbta TAR 2014-10-02, i. k. 2014-13424

Lietuvos Respublikos loterijų ir lošimų mokesčio įstatymo Nr. IX-326 5 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

7.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-1735, 2015-05-21, paskelbta TAR 2015-06-08, i. k. 2015-08981

Lietuvos Respublikos loterijų ir lošimų mokesčio įstatymo Nr. IX-326 4 ir 5 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

8.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-2243, 2015-12-23, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21027

Lietuvos Respublikos loterijų ir lošimų mokesčio įstatymo Nr. IX-326 6 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

9.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-2634, 2019-12-10, paskelbta TAR 2019-12-20, i. k. 2019-20807

Lietuvos Respublikos loterijų ir lošimų mokesčio įstatymo Nr. IX-326 5 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

10.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-2599, 2019-12-03, paskelbta TAR 2019-12-19, i. k. 2019-20559

Lietuvos Respublikos loterijų ir lošimų mokesčio įstatymo Nr. IX-326 8 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

11.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIV-581, 2021-10-14, paskelbta TAR 2021-10-20, i. k. 2021-21920

Lietuvos Respublikos loterijų ir lošimų mokesčio įstatymo Nr. IX-326 1, 6, 8 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 5-1 straipsniu įstatymas

 

12.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIV-602, 2021-11-04, paskelbta TAR 2021-11-12, i. k. 2021-23523

Lietuvos Respublikos loterijų ir lošimų mokesčio įstatymo Nr. IX-326 5 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

13.

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, Nutarimas

Nr. KT67-N6/2021, 2021-05-13, paskelbta TAR 2022-07-01, i. k. 2022-14281

Dėl Lietuvos Respublikos įstatymų nuostatų, susijusių su mokesčių teisinio reguliavimo pakeitimais, atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai

 

14.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIV-799, 2021-12-21, paskelbta TAR 2021-12-28, i. k. 2021-27377

Lietuvos Respublikos loterijų ir lošimų mokesčio įstatymo Nr. IX-326 4, 5, 6 straipsnių ir trečiojo skirsnio pavadinimo pakeitimo įstatymas