Suvestinė redakcija nuo 2019-07-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 59-2102, i. k. 1042055ISAK000VA-55

 

Nauja redakcija nuo 2016-10-01:

Nr. VA-28, 2016-03-25, paskelbta TAR 2016-03-29, i. k. 2016-06353

 

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS

ĮSAKYMAS

 

DĖL PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO SĄSKAITŲ FAKTŪRŲ REGISTRŲ DUOMENŲ TVARKYMO IR PATEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2004 m. balandžio 21 d. Nr. VA-55

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 78 straipsnio 5 dalies, Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (2015 m. lapkričio 19 d. įstatymo Nr. XII-2038 redakcija) 422 straipsniu ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 18.11 papunkčiu,

t v i r t i n u Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registrų duomenų tvarkymo ir pateikimo taisykles (pridedama).

 

 

 

VIRŠININKĖ                                                                                                  VIOLETA LATVIENĖ

 

 

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

viršininko

2004 m. balandžio 21 d. įsakymu Nr. VA-55

(Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

viršininko 2016 m. kovo 25 d. įsakymo

Nr. VA-28 redakcija)

 

 

PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO SĄSKAITŲ FAKTŪRŲ REGISTRŲ DUOMENŲ TVARKYMO IR PATEIKIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.      Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registrų duomenų tvarkymo ir pateikimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato gaunamų ir išrašomų pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) sąskaitų faktūrų (toliau – PVM sąskaitos faktūros) registrų (toliau – registrai) tvarkymo reikalavimus, pateikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai (toliau – VMI) tvarką ir terminus.

2.       Taisyklės parengtos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (toliau – PVM įstatymas) 78 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (2015 m. lapkričio 19 d. įstatymo Nr. XII-2038 redakcija, toliau – MAĮ) 422 straipsniu ir kitais teisės aktais.

3.      Taisyklėse vartojamos sąvokos:

3.1.   i.MAS – Išmanioji mokesčių administravimo informacinė sistema;

3.2.   i.SAF – i.MAS Elektroninis sąskaitų faktūrų posistemis, per kurį teikiami registrų duomenys, teikiamos e. paslaugos;

3.3. mokestinis laikotarpis – juridinio asmens mokestinis laikotarpis ir / ar fizinio asmens mokestinis laikotarpis;

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-42, 2019-05-17, paskelbta TAR 2019-05-17, i. k. 2019-07913

 

3.31. juridinio asmens mokestinis laikotarpis – kalendorinis mėnuo;

Papildyta papunkčiu:

Nr. VA-42, 2019-05-17, paskelbta TAR 2019-05-17, i. k. 2019-07913

 

3.32. fizinio asmens mokestinis laikotarpis – PVM deklaravimo laikotarpis, kurio registrų duomenys teikiami.

Papildyta papunkčiu:

Nr. VA-42, 2019-05-17, paskelbta TAR 2019-05-17, i. k. 2019-07913

 

3.4.   kitos sąvokos atitinka PVM įstatyme ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

4.      Registrus privalo tvarkyti apmokestinamieji asmenys (neatsižvelgiant į tai, ar jie yra, ar nėra įsiregistravę PVM mokėtojais), gaunantys ir / arba išrašantys PVM sąskaitas faktūras.

5.      Registrų duomenis VMI privalo teikti apmokestinamieji asmenys, kurie yra registruoti PVM mokėtojais Lietuvos Respublikoje.

Kai apmokestinamieji asmenys – PVM mokėtojai, vykdo ekonominę (PVM apmokestinamą ir / ar PVM neapmokestinamą) ir neekonominę veiklą (pvz., valstybės ar savivaldybių funkcijas), tai jie privalo VMI teikti visų išrašomų ir gaunamų PVM sąskaitų faktūrų (skirtų tiek ekonominei, tiek neekonominei veiklai) registrų duomenis. Tokiu atveju registrų duomenys teikiami, pradedant kalendorinių metų mėnesiu, kurį asmuo vykdė ekonominę veiklą, ir teikiami iki kalendorinių metų pabaigos, neatsižvelgiant į tai, ar tais laikotarpiais veikla buvo vykdoma, ar ne.

 

II SKYRIUS

GAUNAMŲ PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO SĄSKAITŲ FAKTŪRŲ REGISTRO TVARKYMAS

 

6.      Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registre (toliau – Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registras) kaupiami, sisteminami, saugomi ir naudojami šiame skyriuje nurodytų PVM sąskaitų faktūrų duomenys.

7.      Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registrai tvarkomi, remiantis PVM sąskaitose faktūrose nurodytais duomenimis.

8.      Gaunamas PVM sąskaitas faktūras turi registruoti apmokestinamasis asmuo, PVM sąskaitose faktūrose nurodytas (įvardytas) kaip pirkėjas. Jis taip pat savo nuožiūra gali registruoti ir jo atskaitingų asmenų vardu gautas PVM sąskaitas faktūras, kuriose yra nurodytas Lietuvos ar užsienio valstybės apskaičiuotas PVM (pvz., už apgyvendinimą viešbučiuose ir pan.).

9.      Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registre privaloma registruoti iš Lietuvos Respublikos apmokestinamųjų asmenų per mokestinį laikotarpį gautas PVM sąskaitas faktūras (išskyrus PVM sąskaitas faktūras, nurodytas PVM įstatymo 80 straipsnio 7 dalyje), įskaitant:

9.1.    už prekių ir / ar paslaugų pardavėją pirkėjų išrašytas PVM sąskaitas faktūras (PVM įstatymo 79 straipsnio 8 dalis);

9.2.    žemės ūkio produkcijos perdirbėjų (supirkėjų, tarpininkų, kai jų supirkta produkcija yra skirta perdirbti) už Lietuvos Respublikoje registruotų PVM mokėtojų tiekiamą žemės ūkio produkciją, skirtą perdirbti, išrašytas PVM sąskaitas faktūras (PVM įstatymo 79 straipsnio 9 dalis);

9.3.    pirkėjų, PVM mokėtojų, už ūkininko, kuriam taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, tiekiamą žemės ūkio produkciją išrašytas PVM sąskaitas faktūras ir savo nuožiūra už teikiamas žemės ūkio paslaugas išrašytus laisvos formos apskaitos dokumentus (PVM įstatymo 98 straipsnio 4 dalis);

9.4.    gautas kreditines PVM sąskaitas faktūras;

9.5.    kai jungtinės veiklos (partnerystės) pagrindais veikiantys advokatai iš prekių (paslaugų) pardavėjų gauna vieną PVM sąskaitą faktūrą, tai kiekvienas advokatas tokią PVM sąskaitą faktūrą įtraukia į Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registrą, nurodydamas jam tenkančią apmokestinamąją vertę ir PVM sumos dalį, pažymėdamas, kad tai viena PVM sąskaita faktūra;

9.6.    kai notarų biuro notarai, dirbantys notarų biure pagal bendros veiklos sutartį, iš prekių (paslaugų) pardavėjų gauna vieną PVM sąskaitą faktūrą, tai kiekvienas notaras tokią PVM sąskaitą faktūrą įtraukia į savo Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registrą, nurodydamas jam tenkančią apmokestinamąją vertę ir PVM sumos dalį, pažymėdamas, kad tai viena PVM sąskaita faktūra;

9.7.    PVM sąskaitas faktūras, kuriomis įformintas asmens disponuojamų prekių atsigabenimas iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės (toliau – kita valstybė narė);

9.8.    PVM sąskaitas faktūras, kuriomis, vadovaujantis PVM įstatymo 14 straipsnio 4 dalimi ir PVM įstatymo 79 straipsnio 4 dalimi, yra įformintas sumokėtas avansas.

10.    Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registre privaloma registruoti iš užsienio valstybių per mokestinį laikotarpį gautas PVM sąskaitas faktūras, dėl kurių atsiranda prievolė apskaičiuoti PVM.

11.    Apmokestinamasis asmuo, prekių (paslaugų) pardavėjas, Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registre taip pat turi registruoti gautas debetines PVM sąskaitas faktūras.

12.    Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registre PVM sąskaitos faktūros registruojamos pagal jų gavimo datą, neatsižvelgiant į jų išrašymo datą.

13.     Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registre gali būti neregistruojami PVM neapmokestinamų finansinių (PVM įstatymo 28 straipsnis) ir PVM neapmokestinamų draudimo (PVM įstatymo 27 straipsnis) paslaugų įsigijimo dokumentai, kurie prilyginami PVM sąskaitoms faktūroms.

14.    Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registre neregistruojamos PVM sąskaitos faktūros, nurodytos Taisyklių 19.5 – 19.7 papunkčiuose.

15.    Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registrą apmokestinamasis asmuo gali tvarkyti i.SAF.

 

III SKYRIUS

IŠRAŠOMŲ PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO SĄSKAITŲ FAKTŪRŲ REGISTRO TVARKYMAS

 

16.    Išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registre (toliau – Išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registras) kaupiami, sisteminami, saugomi ir naudojami šiame skyriuje nurodytų PVM sąskaitų faktūrų duomenys.

17.    Išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registrai tvarkomi, remiantis PVM sąskaitose faktūrose nurodytais duomenimis.

18.    Išrašomas PVM sąskaitas faktūras turi registruoti apmokestinamasis asmuo, kuris PVM sąskaitose faktūrose nurodytas (įvardytas) kaip prekių (paslaugų) pardavėjas.

19.    Išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registre turi būti registruojamos (išskyrus PVM sąskaitas faktūras, nurodytas PVM įstatymo 80 straipsnio 7 dalyje) per mokestinį laikotarpį apmokestinamojo asmens išrašytos prekių tiekimo ir / ar paslaugų teikimo PVM sąskaitos faktūros, įskaitant:

19.1.  pardavėjo vardu pirkėjo ar trečiojo asmens išrašytas PVM sąskaitas faktūras;

19.2. už tiekiamą žemės ūkio produkciją gautas PVM sąskaitas faktūras, kurios išrašytos žemės ūkio produkcijos perdirbėjų (supirkėjų, tarpininkų, kai jų supirkta produkcija yra skirta perdirbti) (PVM įstatymo 79 straipsnio 9 dalis);

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-53, 2017-06-12, paskelbta TAR 2017-06-13, i. k. 2017-09929

 

19.3.  kai jungtinės veiklos (partnerystės) pagrindais veikiantys advokatai prekių (paslaugų) pirkėjams išrašo vieną PVM sąskaitą faktūrą, tai kiekvienas advokatas tokią PVM sąskaitą faktūrą įtraukia į savo Išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registrą, nurodydamas jam tenkančią apmokestinamąją vertę ir PVM sumos dalį, pažymėdamas, kad tai viena PVM sąskaita faktūra;

19.4.  išrašytas kreditines PVM sąskaitas faktūras;

19.5.  privatiems poreikiams sunaudotoms prekėms (paslaugoms) įforminti išrašytas PVM sąskaitas faktūras;

19.6.  ilgalaikio materialiojo turto pasigaminimui įforminti išrašytas PVM sąskaitas faktūras;

19.7.  PVM sąskaitas faktūras, kuriomis įformintas asmens disponuojamų prekių pervežimas į kitą valstybę narę verslo tikslais, neatsižvelgiant į tai, ar toje valstybėje narėje, į kurią prekės yra pervežamos, apmokestinamasis asmuo yra įsiregistravęs PVM mokėtoju, ar ne;

19.8.  PVM sąskaitas faktūras, kuriomis, vadovaujantis PVM įstatymo 14 straipsnio 4 dalimi ir PVM įstatymo 79 straipsnio 4 dalimi, yra įformintas gautas avansas.

20.    Išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registre gali būti neregistruojami PVM neapmokestinamų finansinių (PVM įstatymo 28 straipsnis) ir PVM neapmokestinamų draudimo (PVM įstatymo 27 straipsnis) paslaugų suteikimo dokumentai, kurie prilyginami PVM sąskaitoms faktūroms.

21.    Apmokestinamasis asmuo, prekių (paslaugų) pirkėjas, Išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registre taip pat turi registruoti išrašytas debetines PVM sąskaitas faktūras.

22.    Išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registrą apmokestinamasis asmuo gali tvarkyti i.SAF.

 

IV SKYRIUS

GAUNAMŲ PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO SĄSKAITŲ FAKTŪRŲ REGISTRO DUOMENŲ TURINYS

 

23.    Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registro antraštėje turi būti nurodoma apmokestinamojo asmens, kurio vardu yra užpildomas Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registras, pavadinimas arba vardas ir pavardė, PVM mokėtojo kodas, mokestinio laikotarpio, už kurį užpildomas Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registras, pradžios ir pabaigos datos (jeigu apmokestinamasis asmuo nėra įsiregistravęs PVM mokėtoju – tvarkymo pradžios ir pabaigos datos).

24.     Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registre nurodomi tokie PVM sąskaitų faktūrų duomenys:

24.1. tipas: PVM sąskaita faktūra, kreditinė PVM sąskaita faktūra, debetinė PVM sąskaita faktūra, viena PVM sąskaita faktūra, anuliuota (užpildoma tik tada, jei PVM sąskaita faktūra yra kreditinė ir / ar debetinė, viena PVM sąskaita faktūra, anuliuota);

24.2. išrašymo data;

24.3. serija ir numeris (jei gaunama supaprastinta PVM sąskaita faktūra (PVM įstatymo 79 straipsnio 13 dalis) – numeris);

24.4. prekių (paslaugų) pardavėjo, PVM mokėtojo, kodas (kai prekių (paslaugų) pardavėjai yra jungtinės veiklos (partnerystės) pagrindais veikiantys advokatai – pasirinktinai nurodomas vieno jų PVM mokėtojo kodas (jeigu jis nurodytas PVM sąskaitoje faktūroje));

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-53, 2017-06-12, paskelbta TAR 2017-06-13, i. k. 2017-09929

 

24.5. ūkininko, kuriam taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, kodas arba mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas), jeigu asmuo nėra PVM mokėtojas ar ūkininkas, kuriam taikoma kompensacinio PVM tarifo schema;

24.6. valstybės, suteikusios Taisyklių 24.4 papunktyje nurodytą kodą, kodas (jeigu žinomas);

24.7. prekių (paslaugų) pardavėjo juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė;

24.8. mokesčių informacija, taikant vienodą PVM tarifą ir PVM apmokestinimo sąlygą:

24.8.1.   PVM apmokestinimo sąlyga nurodoma pagal Standartinės apskaitos duomenų rinkmenos techninės specifikacijos ir techninių reikalavimų aprašo, patvirtinto Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2015 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. VA-49 „Dėl Standartinės apskaitos duomenų rinkmenos techninės specifikacijos ir techninių reikalavimų aprašo patvirtinimo“, 2 priedą – PVM klasifikatorių (toliau – PVM klasifikatorius).

PVM apmokestinimo sąlyga gali būti nenurodama, jeigu prekės (paslaugos) įsigytos iš Lietuvos apmokestinamojo asmens, o pirkėjui nėra prievolės išskaityti ir sumokėti PVM (PVM įstatymo 96 straipsnis);

24.8.2.   PVM tarifas, jeigu nurodytas PVM sąskaitoje faktūroje (išskyrus užsienio valstybės PVM tarifą), kompensacinis PVM tarifas, jeigu žemės ūkio produkcija yra įsigyta iš ūkininko, kuriam taikoma kompensacinio PVM tarifo schema. PVM tarifas (išskyrus kompensacinį PVM tarifą) gali būti nenurodomas, jeigu pagal Taisyklių 24.8.1 papunktį gali būti nenurodyta PVM apmokestinimo sąlyga;

24.8.3.   prekių (paslaugų), įskaitant avansą (pagal PVM įstatymo 14 straipsnio 4 dalį ir PVM įstatymo 79 straipsnio 4 dalį), apmokestinamų taikant vienodą tarifą ir vienodą PVM apmokestinimo sąlygą, apmokestinamoji vertė (eurais) (jei PVM apmokestinimo sąlyga nenurodyta – bendra PVM sąskaitos faktūros apmokestinamoji vertė (eurais)). Kai pagal debetinius ir / ar kreditinius PVM sąskaitų faktūrų duomenis apmokestinamoji vertė (eurais) keičiama, prekės grąžinamos (paslaugų atsisakoma) –nurodomas tikslinamos PVM sąskaitos faktūros apmokestinamosios vertės (eurais) padidėjimas / sumažėjimas;

24.8.4.   PVM suma (eurais), jeigu nurodyta PVM sąskaitoje faktūroje (užsienio valstybės PVM suma gali būti nenurodoma). Kai pagal debetinius ir / ar kreditinius PVM sąskaitų faktūrų duomenis PVM suma (eurais) keičiama, prekės grąžinamos (paslaugų atsisakoma) – nurodomas tikslinamos PVM sąskaitos faktūros PVM sumos (eurais) padidėjimas / sumažėjimas;

24.9. kai prievolė apskaičiuoti PVM atsiranda, gavus atlygį už patiektas prekes ar suteiktas paslaugas, – pažymima „Pinigų apskaitos sistema“ (PVM įstatymo 14 straipsnio 9 dalis);

24.10.  jeigu PVM sąskaita faktūra yra kreditinė ar debetinė – nuorodos į tikslinamas PVM sąskaitas faktūras (tikslinamos PVM sąskaitos faktūros išrašymo data, serija ir numeris (jeigu nurodyta, kurio apskaitos dokumento duomenys tikslinami), o jei tikslinama supaprastinta PVM sąskaita faktūra (PVM įstatymo 79 straipsnio 13 dalis) – tikslinamos supaprastintos PVM sąskaitos faktūros išrašymo data ir numeris (jeigu nurodyta, kurio apskaitos dokumento duomenys tikslinami));

24.11.  atsiskaitymo (mokėjimo) duomenys (neprivalomi registruoti ir teikti VMI);

24.12.  PVM sąskaitose faktūrose, įforminančiose prekių tiekimą / paslaugų teikimą, nurodyta papildoma informacija neregistruojama.

 

V SKYRIUS

IŠRAŠOMŲ PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO SĄSKAITŲ FAKTŪRŲ REGISTRO DUOMENŲ TURINYS

 

25.     Išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registro antraštėje turi būti nurodyta apmokestinamojo asmens, kurio vardu yra užpildomas Išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registras, pavadinimas (jei tai juridinis asmuo) arba vardas ir pavardė (jei tai fizinis asmuo), PVM mokėtojo kodas, mokestinio laikotarpio, už kurį teikiamas Išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registras, pradžios ir pabaigos datos (jeigu apmokestinamasis asmuo nėra įsiregistravęs PVM mokėtoju – tvarkymo pradžios ir pabaigos datos).

26.    Išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registre nurodomi tokie PVM sąskaitų faktūrų duomenys:

26.1. pirkėjo PVM mokėtojo kodas (kai prekių (paslaugų) pirkėjai yra jungtinės veiklos (partnerystės) pagrindais veikiantys advokatai arba notarų biuro notarai, dirbantys notarų biure pagal bendros veiklos sutartį – pasirinktinai nurodomas vieno jų PVM mokėtojo kodas (jeigu jis nurodytas PVM sąskaitoje faktūroje)) arba pirkėjo identifikacinis numeris, jei prekės tiekiamos ir / ar paslaugos teikiamos PVM mokėtoju neįregistruotam asmeniui (jeigu toks numeris PVM sąskaitoje faktūroje nurodytas);

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-53, 2017-06-12, paskelbta TAR 2017-06-13, i. k. 2017-09929

 

26.2. valstybės, suteikusios Taisyklių 26.1 papunktyje nurodytą kodą, kodas (jeigu žinomas);

26.3. pirkėjo pavadinimas (nurodomas prekių ar paslaugų pirkėjo pavadinimas, jei pirkėjas juridinis asmuo, arba vardas ir pavardė, jei tai fizinis asmuo (jeigu toks nurodytas));

26.4. tipas: PVM sąskaita faktūra, kreditinė PVM sąskaita faktūra, debetinė PVM sąskaita faktūra, viena PVM sąskaita faktūra, anuliuota (pažymima, jei PVM sąskaita faktūra yra kreditinė ir / ar debetinė, viena PVM sąskaita faktūra, anuliuota);

26.5. išrašymo data;

26.6. serija ir numeris (jei išrašoma supaprastinta PVM sąskaita faktūra (PVM įstatymo 79 straipsnio 13 dalis) – numeris);

26.7. mokesčių informacija, taikant vienodą PVM tarifą ir PVM apmokestinimo sąlygą:

26.7.1.   PVM apmokestinimo sąlyga, nurodoma pagal PVM klasifikatorių (pvz., PVM2 – „Šalies teritorijoje patiektų prekių ir / ar suteiktų paslaugų lengvatinis 9 proc. PVM tarifas“), tačiau gali būti nenurodoma, jeigu taikomas standartinis PVM tarifas Lietuvos Respublikoje pateiktoms prekėms (pateiktoms paslaugoms) (PVM1 – „Šalies teritorijoje patiektų prekių ir / ar suteiktų paslaugų standartinis PVM tarifas“);

26.7.2.   PVM tarifas;

26.7.3.   tiekiamų prekių (teikiamų paslaugų), įskaitant avansą (pagal PVM įstatymo 14 straipsnio 4 dalį ir 79 straipsnio 4 dalį), apmokestinamų taikant vienodą PVM tarifą ir PVM apmokestinimo sąlygą, apmokestinamoji vertė (eurais). Kai pagal debetinius ir / ar kreditinius PVM sąskaitų faktūrų duomenis apmokestinamoji vertė (eurais) keičiama, prekės grąžinamos (paslaugų atsisakoma) – nurodomas tikslinamos PVM sąskaitos faktūros apmokestinamosios vertės (eurais) padidėjimas / sumažėjimas;

26.7.4.   PVM suma (eurais). Kai pagal debetinius ir / ar kreditinius PVM sąskaitų faktūrų duomenis PVM suma (eurais) keičiama, prekės grąžinamos (paslaugų atsisakoma) – nurodomas tikslinamos PVM sąskaitos faktūros PVM sumos (eurais) padidėjimas / sumažėjimas;

26.7.5.   prekių tiekimo arba paslaugų teikimo data, jeigu ji nesutampa su PVM sąskaitos faktūros išrašymo data ar avanso gavimo diena, jeigu ji nesutampa su PVM sąskaitos faktūros išrašymo data (pagal PVM įstatymo 14 straipsnio 4 dalį ir PVM įstatymo 79 straipsnio 4 dalį). Jeigu datos sutampa, užpildyti nebūtina;

26.8. kai prievolė apskaičiuoti PVM atsiranda, gavus atlygį už patiektas prekes ar suteiktas paslaugas, – pažymima „Pinigų apskaitos sistema“ (PVM įstatymo 14 straipsnio 9 dalis);

26.9. jeigu PVM sąskaita faktūra yra kreditinė ar debetinė – nuorodos į tikslinamas PVM sąskaitas faktūras (tikslinamos PVM sąskaitos faktūros išrašymo data, serija ir numeris (jeigu nurodyta, kurio apskaitos dokumento duomenys tikslinami), o jei tikslinama supaprastinta PVM sąskaita faktūra (PVM įstatymo 79 straipsnio 13 dalis)) – tikslinamos supaprastintos PVM sąskaitos faktūros išrašymo data ir numeris (jeigu nurodyta, kurio apskaitos dokumento duomenys tikslinami));

26.10.  atsiskaitymo (mokėjimo) duomenys (neprivalomi registruoti ir teikti VMI);

26.11.  PVM sąskaitose faktūrose, įforminančiose prekių tiekimą / paslaugų teikimą, nurodyta papildoma informacija neregistruojama.

 

VI SKYRIUS

REGISTRŲ DUOMENŲ TEIKIMO TVARKA IR TERMINAI

 

27.    Registrų duomenis VMI teikia apmokestinamieji asmenys, registruoti PVM mokėtojais Lietuvos Respublikoje.

28.    Registrų duomenys VMI teikiami elektroniniu būdu:

28.1. i.SAF pateikiant XML formato registrų duomenų rinkmeną (toliau – i.SAF duomenų rinkmena), paruoštą, vadovaujantis Taisyklių 39 punkte nustatytais reikalavimais;

28.2. naudojantis žiniatinklio paslauga, skirta i.SAF duomenų rinkmenai pateikti, kuri paruošta, vadovaujantis Taisyklių 39 punkte nustatytais reikalavimais;

28.3. registrų duomenis įvedant į i.SAF;

28.4. išrašant PVM sąskaitas faktūras tiesiogiai i. SAF.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-53, 2017-06-12, paskelbta TAR 2017-06-13, i. k. 2017-09929

 

29.     Atvejai, kai registrų duomenų pateikimo terminas gali būti pratęstas ar atidėtas, yra nustatyti taisyklėse, patvirtintose Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. VA-135 „Dėl mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo“.

30. Mokestinio laikotarpio registrų duomenys VMI privalo būti pateikti:

30.1. juridinio asmens mokestinio laikotarpio – iki kito mėnesio 20 dienos;

30.2. fizinio asmens mokestinio laikotarpio – iki kito pusmečio pirmo mėnesio 20 dienos. Jeigu fizinis asmuo teikia kalendorinio mėnesio PVM deklaraciją – iki kito mėnesio 20 dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-42, 2019-05-17, paskelbta TAR 2019-05-17, i. k. 2019-07913

 

31.    Išregistruojamo iš PVM mokėtojų apmokestinamojo asmens duomenys privalo būti pateikiami per 20 dienų po asmens išregistravimo iš PVM mokėtojų arba iki likvidavimo dienos, kai asmuo likviduojamas greičiau nei per 20 dienų po išregistravimo iš PVM mokėtojų.

32.    Tuo atveju, jei apmokestinamieji asmenys, registruoti PVM mokėtojais Lietuvos Respublikoje, per mokestinį laikotarpį negavo nė vienos ir / ar neišrašė nė vienos PVM sąskaitos faktūros, informacija teikiama vienu iš šių būdų:

32.1. teikiant registrų duomenis Taisyklių 28.1 ir 28.2 būdais, pateikiama i. SAF duomenų rinkmena, kurioje užpildyta tik antraštė (jei nebuvo nė viena gauta / išrašyta PVM sąskaita faktūra), ir pateikiami neužpildyti (tušti) registrai;

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-53, 2017-06-12, paskelbta TAR 2017-06-13, i. k. 2017-09929

 

32.2. teikiant registrų duomenis Taisyklių 28.1 ir 28.2 būdais, kai pateikiama i. SAF duomenų rinkmena, kurioje užpildyti tik gaunamų ar išrašomų PVM sąskaitų faktūrų duomenys, tai registras, kuriame nėra duomenų, pateikiamas neužpildytas (tuščias);

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-53, 2017-06-12, paskelbta TAR 2017-06-13, i. k. 2017-09929

 

32.3. teikiant registrų duomenis Taisyklių 28.3 nurodytu būdu, kai gaunamų ir / ar išrašomų PVM sąskaitų faktūrų duomenys neužpildyti, tai registras, kuriame nėra duomenų, pateikiamas neužpildytas (tuščias);

Papildyta papunkčiu:

Nr. VA-53, 2017-06-12, paskelbta TAR 2017-06-13, i. k. 2017-09929

 

32.4. teikiant registrų duomenis Taisyklių 28.4 būdu, registrai pateikiami kaip nurodyta Taisyklių 32.3 punkte.

Papildyta papunkčiu:

Nr. VA-53, 2017-06-12, paskelbta TAR 2017-06-13, i. k. 2017-09929

 

VII SKYRIUS

REKOMENDUOJAMI APMOKĖJIMO DOKUMENTŲ DUOMENYS

 

33.    Apmokestinamasis asmuo, PVM mokėtojas, gavęs arba išrašęs PVM sąskaitą faktūrą (įskaitant supaprastintą PVM sąskaitą faktūrą (PVM įstatymo 79 straipsnio 13 dalis)), kai taikoma „Pinigų apskaitos sistema“ (PVM įstatymo 14 straipsnio 9 dalis), gali registruose tvarkyti bei VMI teikti atsiskaitymo duomenis, užregistruotus per mokestinį laikotarpį:

33.1. atsiskaitymą (mokėjimą) įforminančio apskaitos dokumento (dokumentų) išrašymo datą ir numerį;

33.2. PVM sąskaitos faktūros, kuria įformintas prekių tiekimas / paslaugų teikimas, seriją (gali būti nenurodoma, jei buvo išrašyta supaprastinta PVM sąskaita faktūra (PVM įstatymo 79 straipsnio 13 dalis)) ir numerį, nurodydamas sandorio šalies (pirkėjo arba pardavėjo) PVM mokėtojo kodą;

33.3. PVM sąskaitos faktūros išrašymo datą;

33.4. prekių (paslaugų) apmokestinamąją vertę (eurais);

33.5. PVM sumą (eurais);

33.6. mokėjimo datą;

33.7. kitus duomenis (pvz., mokėjimo tipą: gautas apmokėjimas / įvykdytas apmokėjimas).

 

VIII SKYRIUS

2016 METŲ REGISTRŲ DUOMENŲ TEIKIMAS

 

34.    Apmokestinamieji asmenys, registruoti PVM mokėtojais, kurių mokestinis laikotarpis yra kalendorinis mėnuo, 2016 m. spalio mėnesio mokestinio laikotarpio pirmuosius registrus privalo pateikti ne vėliau kaip iki lapkričio 21 dienos.

35.    Apmokestinamieji asmenys, registruoti PVM mokėtojais, kurių mokestinis laikotarpis yra kalendorinis pusmetis, 2016 m. spalio – gruodžio mėnesių (jei pageidaujama ir už 2016 m. liepos – gruodžio mėn.) pirmuosius registrus privalo pateikti ne vėliau kaip iki 2017 m. sausio 20 dienos.

36.    Apmokestinamieji asmenys, registruoti PVM mokėtojais ir pasirinkę taikyti kitokį mokestinį laikotarpį, mokestinio laikotarpio, kuris prasideda iki 2016 m. rugsėjo 30 dienos ir baigiasi po spalio 1 dienos, pirmuosius registrus privalo pateikti per 20 dienų po to laikotarpio pabaigos. Teikiamuose registruose privalo būti nurodyti PVM sąskaitų faktūrų, gautų ir / ar išrašytų nuo 2016 m. spalio 1 dienos, duomenys, tačiau, jei pageidaujama, gali būti pateikiami ir to mokestinio laikotarpio PVM sąskaitų faktūrų, gautų ir / ar išrašytų iki 2016 m. rugsėjo 30 dienos, duomenys.

 

IX SKYRIUS

TEIKIAMŲ DUOMENŲ STRUKTŪRA IR TEIKIMO SĄLYGOS

 

37.    i.SAF duomenų rinkmenos struktūrą sudaro trys dalys: antraštė, pagrindinė duomenų byla, pirminių dokumentų duomenys:

37.1. antraštę sudaro bendra informacija apie asmenį, kurio registrai yra teikiami, mokestinį laikotarpį, rinkmenos tipą ir kt. i.SAF duomenų rinkmenoje privalo būti užpildyta antraštė;

37.2. pagrindinę duomenų bylą sudaro registrų duomenys, kuriuos su pirminių dokumentų duomenimis susieja unikalus pirkėjo ir / arba unikalus pardavėjo kodas, naudojamas subjekto apskaitos sistemoje. Pagrindinė duomenų byla gali būti neužpildoma, tačiau tuomet pirkėjų ir pardavėjų registrinius duomenis privaloma nurodyti pirminių dokumentų duomenyse;

37.3. pirminių dokumentų duomenis sudaro registrų duomenys ir mokėjimų informacija. Pirminių dokumentų duomenys gali būti neužpildomi, jei per mokestinį laikotarpį nebuvo gautų ir išrašytų PVM sąskaitų faktūrų (tuomet teikiama i.SAF duomenų rinkmena tik su užpildyta antrašte). Mokėjimų informaciją rekomenduojama teikti tuo atveju, kai ūkio subjektas nori gauti preliminarios PVM deklaracijos parengimo paslaugą. Tokiu atveju teikiama mokėjimų informacija apie atsiskaitymą su pirkėju / pardavėju (kai yra taikoma „Pinigų apskaitos sistema“ (PVM įstatymo 14 straipsnio 9 dalis)).

38.    Kai pagal debetinius ir / ar kreditinius PVM sąskaitų faktūrų duomenis yra mažinama prekių (paslaugų) (įskaitant avansą (pagal PVM įstatymo 14 straipsnio 4 dalį ir PVM įstatymo 79 straipsnio 4 dalį)) apmokestinamoji vertė (eurais) ir / ar PVM suma (eurais), tai teikiamuose registrų duomenyse apmokestinamosios vertės (eurais) ir / ar PVM sumos (eurais) sumažėjimas turi būti nurodomas su minuso ženklu.

39.    Detali i.SAF duomenų rinkmenos struktūra ir reikalavimai pateikti i.SAF duomenų rinkmenos aprašyme (Taisyklių priede). i.SAF duomenų rinkmena turi būti rengiama ir užpildoma, vadovaujantis reikalavimais, nustatytais i.SAF duomenų rinkmenos XML struktūros apraše, kuris kartu su i.SAF duomenų rinkmenos aprašymu skelbiamas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos interneto svetainėje ir i.SAF.

 

X SKYRIUS

PATEIKTŲ DUOMENŲ TIKSLINIMAS

 

40.    Apie nustatytus galimus neatitikimus registrus teikiantis apmokestinamasis asmuo, PVM mokėtojas, yra informuojamas i.SAF.

41.    Jeigu po registrų duomenų pateikimo apmokestinamasis asmuo, PVM mokėtojas, pastebėjo padarytas registro duomenų klaidas, tai jis turi pateikti patikslintus to mokestinio laikotarpio, už kurį teikiant registro duomenis klaidos buvo padarytos, duomenis.

Jeigu po registro duomenų pateikimo pagal i.SAF fiksuotus neatitikimus apmokestinamasis asmuo, PVM mokėtojas, nenustatė, kad padarė klaidų (registro duomenų neatitikimai yra dėl kontrahento (-ų) pateiktų registrų klaidų), tai jam registrų tikslinti nereikia.

 

XI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

42.    Už Taisyklių nuostatų nevykdymą ar netinkamą vykdymą apmokestinamieji asmenys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

_____________

Priedo pakeitimai:

Nr. VA-34, 2008-07-10, Žin., 2008, Nr. 82-3287 (2008-07-19), i. k. 1082055ISAK000VA-34

Nr. VA-16, 2013-02-26, Žin., 2013, Nr. 24-1196 (2013-03-06), i. k. 1132055ISAK000VA-16

Nr. VA-28, 2016-03-25, paskelbta TAR 2016-03-29, i. k. 2016-06353

 

Forma. Neteko galios nuo 2016-10-01

Formos naikinimas:

Nr. VA-28, 2016-03-25, paskelbta TAR 2016-03-29, i. k. 2016-06353

Formos pakeitimai:

Nr. VA-34, 2008-07-10, Žin., 2008, Nr. 82-3287 (2008-07-19), i. k. 1082055ISAK000VA-34

Nr. VA-16, 2013-02-26, Žin., 2013, Nr. 24-1196 (2013-03-06), i. k. 1132055ISAK000VA-16

 

Forma. Neteko galios nuo 2016-10-01

Formos naikinimas:

Nr. VA-28, 2016-03-25, paskelbta TAR 2016-03-29, i. k. 2016-06353

Formos pakeitimai:

Nr. VA-34, 2008-07-10, Žin., 2008, Nr. 82-3287 (2008-07-19), i. k. 1082055ISAK000VA-34

Nr. VA-16, 2013-02-26, Žin., 2013, Nr. 24-1196 (2013-03-06), i. k. 1132055ISAK000VA-16

 

 

Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų

registrų duomenų tvarkymo ir pateikimo

taisyklių

priedas

 

 

 

I.SAF DUOMENŲ RINKMENOS APRAŠYMAS

 

I DALIS

ANTRAŠTĖ

 

 

Elemento indeksas

Privalomumas

Elemento pavadinimas

Elemento trumpas aprašas

Elemento reikšmės pildymo paaiškinimas

1.

***

FileDescription

i.SAF duomenų rinkmenos (toliau – rinkmena) apibūdinimas

Rinkmenos apibūdinimas.

1.1.

***

FileVersion

Rinkmenos versija

Rinkmenos XML versija. Turi sutapti su atitinkamo rinkmenos XML struktūros aprašo (XSD) versija.

1.2.

***

FileDateCreated

Rinkmenos sukūrimo data ir laikas

Rinkmenos sukūrimo data ir laikas.

1.3.

***

DataType

Duomenų tipas

Nurodomas teikiamų duomenų tipas (F – pilnas failas (gaunamų ir išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registrai), P – gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registras, S – išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registras).

1.4.

*

SoftwareCompanyName

Programinės įrangos kūrėjo pavadinimas.

Programinės įrangos kūrėjo pavadinimas.

1.5.

*

SoftwareName

Programinės įrangos pavadinimas

Programinės įrangos pavadinimas.

1.6.

*

SoftwareVersion

Programinės įrangos versija

Programinės įrangos versija.

1.7.

***

RegistrationNumber

Registracijos kodas

Mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas) Mokesčių mokėtojų registre.

1.8.

*

NumberOfParts

Dalių skaičius

Mokestinio laikotarpio rinkmenos dalių skaičius. Jeigu rinkmena neskaidoma, nurodomas skaičius 1.

1.9.

***

PartNumber

Rinkmenos dalis

Mokestinio laikotarpio rinkmenos dalies unikalus identifikatorius (pvz., SANDELIS1, SANDELIS2, KAUNO_DEP, 1). Teikiant tikslinančią rinkmeną, turi būti nurodamas tikslinamos rinkmenos identifikatorius. Šį elementą gali sudaryti iki 20 simbolių, tik didžiosios raidės, skaitmenys ir pabraukimai.

1.10.

***

SelectionCriteria

Mokestinis laikotarpis

PVM mokėtojo PVM deklaravimo laikotarpis, kurio registrų duomenys teikiami.

1.10.1.

***

SelectionStartDate

Mokestinio laikotarpio pradžios data

Mokestinio laikotarpio pradžios data.

1.10.2.

***

SelectionEndDate

Mokestinio laikotarpio pabaigos data

Mokestinio laikotarpio pabaigos data.

 

 


 

 

II DALIS

PAGRINDINĖ DUOMENŲ BYLA

 

 

Elemento indeksas

Privalomumas

Elemento pavadinimas

Elemento trumpas aprašas

Elemento reikšmės pildymo paaiškinimas

2.1.

**

Customers

Pirkėjai

Pirkėjų duomenys. Turėtų būti pildomi tik tų pirkėjų duomenys, kurie nurodyti rinkmenos III dalyje.

2.1.1.

***

Customer

Pirkėjas

Pirkėjo duomenys.

2.1.1.1.

***

CustomerID

Pirkėjo Nr.

Unikalus pirkėjo numeris subjekto apskaitos sistemoje.

2.1.1.2.

***

VATRegistrationNumber

Pirkėjo PVM mokėtojo kodas

Nurodomas pirkėjo PVM mokėtojo kodas su prefiksu (pildomas PVM sąskaitoje faktūroje nurodytas PVM mokėtojo kodas). Jeigu asmuo nėra registruotas PVM mokėtoju (PVM mokėtojo kodas nežinomas) elementas pildomas reikšme „ND“ (nėra duomenų).

2.1.1.3.

*

RegistrationNumber

Registracijos kodas

Pirkėjo identifikacinis numeris (kodas) – mokesčių mokėtojo kodas pagal Mokesčių mokėtojų registrą arba asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje. Pildomas, jeigu 2.1.1.2 pažymėta „ND“, kitu atveju gali būti elementas tuščias. Jeigu pirkėjas neturi PVM mokėtojo kodo (2.1.1.2 reikšmė yra „ND“) ir nežinomas registracijos kodas, elementas pildomas reikšme „ND“.

2.1.1.4.

*

Country

Valstybės kodas

Valstybės kodas. Nurodomas šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166–1 alpha 2 standartą, pavyzdžiui, CA – Kanada. Užpildomas, jeigu 2.1.1.2 pažymėta „ND“ arba nurodytas ne ES valstybių narių PVM mokėtojo kodas ir 2.1.1.3 nurodytas asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje.

2.1.1.5.

***

Name

Pavadinimas

Pirkėjo pavadinimas. Jeigu pirkėjo pavadinimas PVM sąskaitoje faktūroje nenurodytas, elementas pildomas reikšme „ND“.

2.2.

**

Suppliers

Pardavėjai

Pardavėjų duomenys. Turėtų būti pildomi tik tų pardavėjų duomenys, kurie nurodyti rinkmenos III dalyje.

2.2.1.

***

Supplier

Pardavėjas

Pardavėjo duomenys.

2.2.1.1.

***

SupplierID

Pardavėjo Nr.

Unikalus pardavėjo numeris subjekto apskaitos sistemoje.

2.2.1.2.

***

VATRegistrationNumber

Pardavėjo PVM mokėtojo kodas

Nurodomas pardavėjo PVM mokėtojo kodas su prefiksu (pildomas PVM sąskaitoje faktūroje nurodytas PVM mokėtojo kodas). Jeigu asmuo nėra registruotas PVM mokėtoju (PVM mokėtojo kodas nežinomas) elementas pildomas reikšme „ND“.

2.2.1.3.

*

RegistrationNumber

Registracijos kodas

Pardavėjo identifikacinis numeris (kodas) – mokesčių mokėtojo kodas pagal Mokesčių mokėtojų registrą arba ūkininko, kuriam taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, kodas, arba asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje. Pildomas, jeigu 2.2.1.2 pažymėta „ND“, kitu atveju gali būti elementas tuščias. Jeigu pardavėjas neturi PVM mokėtojo kodo (2.2.1.2 reikšmė yra „ND“) ir nežinomas registracijos kodas, elementas pildomas reikšme „ND“.

2.2.1.4.

*

Country

Valstybės kodas

Valstybės kodas. Nurodomas šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166–1 alpha 2 standartą, pavyzdžiui, CA – Kanada. Užpildomas, jeigu 2.2.1.2 pažymėta „ND“ arba nurodytas ne ES valstybių narių PVM mokėtojo kodas ir 2.2.1.3 nurodytas asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje.

2.2.1.5.

***

Name

Pavadinimas

Pardavėjo pavadinimas. Jeigu pardavėjo pavadinimas PVM sąskaitoje faktūroje nenurodytas, elementas pildomas reikšme „ND“.


 

 

III DALIS

PIRMINIŲ DOKUMENTŲ DUOMENYS

 

 

Elemento indeksas

Privalomumas

Elemento pavadinimas

Elemento trumpas aprašas

Elemento reikšmės pildymo paaiškinimas

 

3.1.

**

PurchaseInvoices

Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registro duomenys

Gaunamos PVM sąskaitos faktūros duomenys.

 

3.1.1.

***

Invoice

PVM sąskaita faktūra

Duomenys apie PVM sąskaitą faktūrą.

 

3.1.1.1.

***

InvoiceNo

PVM sąskaitos faktūros Nr.

PVM sąskaitos faktūros serija ir numeris. Rekomenduojama pildyti be jokio atskyrimo, tarpo, brūkšnelio ar kitokių ženklų, tačiau užpildžius kitaip, tai nebus klaida.

 

3.1.1.2.

***

SupplierInfo

Pardavėjo duomenys

Informacija apie pardavėją, nurodytą PVM sąskaitoje faktūroje.

 

3.1.1.2.1.

**

SupplierID

Pardavėjo Nr.

Unikalus pardavėjo, kliento numeris subjekto apskaitos sistemoje, kuris yra nurodytas Pagrindinėje duomenų byloje. Užpildomas, jeigu tokia reikšmė yra užpildyta rinkmenos II dalies „Pagrindinė duomenų byla“ 2.1 elemente / elementų grupėje.

 

3.1.1.2.2.

***

VATRegistrationNumber

Pardavėjo PVM mokėtojo kodas

Nurodomas pardavėjo PVM mokėtojo kodas su prefiksu (užpildomas PVM sąskaitoje faktūroje nurodytas PVM mokėtojo kodas). Jeigu asmuo nėra registruotas PVM mokėtoju (PVM mokėtojo kodas nežinomas), elementas užpildomas reikšme „ND“.

 

3.1.1.2.3.

**

RegistrationNumber

Registracijos kodas

Pardavėjo identifikacinis numeris (kodas) – mokesčių mokėtojo kodas pagal Mokesčių mokėtojų registrą arba ūkininko, kuriam taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, kodas, arba asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje. Užpildomas, jeigu 3.1.1.2.2 pažymėta „ND“. Jeigu pardavėjas neturi PVM mokėtojo kodo (3.1.1.2.2 reikšmė yra „ND“) ir nežinomas registracijos kodas, elementas užpildomas reikšme „ND“.

 

3.1.1.2.4.

*

Country

Valstybės kodas

Valstybės kodas. Nurodomas šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166–1 alpha 2 standartą, pavyzdžiui, CA – Kanada. Užpildomas, jeigu 3.1.1.2.2 pažymėta „ND“ arba nurodytas ne ES valstybių narių PVM mokėtojo kodas ir 3.1.1.2.3 nurodytas asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje.

 

3.1.1.2.5.

***

Name

Pavadinimas

Pardavėjo pavadinimas. Jeigu pardavėjo pavadinimas PVM sąskaitoje faktūroje nenurodytas, elementas pildomas reikšme „ND“.

 

3.1.1.3.

***

InvoiceDate

PVM sąskaitos faktūros data

PVM sąskaitos faktūros išrašymo data.

 

3.1.1.4.

*

InvoiceType

PVM sąskaitos faktūros tipas

Žyma apie PVM sąskaitos faktūros tipą: SF (arba elementas tuščias) – PVM sąskaita faktūra, DS – debetinė PVM sąskaita faktūra, KS – kreditinė PVM sąskaita faktūra, VS – viena (advokatų / notarų) PVM sąskaita faktūra, VD – viena (advokatų / notarų) PVM sąskaita faktūra debetinė, VK – viena (advokatų / notarų) PVM sąskaita faktūra kreditinė, AN – anuliuota. Jeigu elemento reikšmė neužpildyta, laikoma, kad pateikta informacija apie PVM sąskaitą faktūrą (tipas SF).

 

3.1.1.5.

*

SpecialTaxation

Specialus apmokestinimas

Žyma „T“, jei PVM sąskaitai faktūrai taikoma „Pinigų apskaitos sistema“ (taikoma speciali apmokestinamojo momento nustatymo tvarka pagal PVM įstatymo14 str. 9 d.).

 

3.1.1.6.

*

References

Nuorodos

Kreditinės / debetinės PVM sąskaitos faktūros nuorodos į tikslinamas sąskaitas. Jeigu kreditinėje / debetinėje PVM sąskaitoje faktūroje nėra nuorodų į tikslinamas PVM sąskaitas faktūras, šios grupės elementų reikšmės nepildomos.

 

3.1.1.6.1

***

Reference

Nuoroda

Nuoroda į tikslinamą PVM sąskaitą faktūrą.

 

3.1.1.6.1.1

***

ReferenceNo

Nuoroda į sąskaitą

Kreditinės/debetinės PVM sąskaitos faktūros nuoroda į tikslinamos PVM sąskaitos faktūros seriją ir numerį (nurodoma tikslinamos PVM sąskaitos faktūros serija ir numeris).

 

3.1.1.6.1.2

***

ReferenceDate

Nuorodos data

Tikslinamos PVM sąskaitos faktūros išrašymo data.

 

3.1.1.7.

*

VATPointDate

Prekių gavimo ar paslaugų gavimo data

Prekių gavimo arba paslaugų gavimo data, jeigu ji nesutampa su PVM sąskaitos faktūros išrašymo data. Elemento reikšmė gali būti nepildoma, jei ši data nenurodyta PVM sąskaitoje faktūroje / nefiksuojama apskaitoje / sutampa su PVM sąskaitos faktūros išrašymo data.

 

3.1.1.8.

*

RegistrationAccountDate

Registravimo apskaitoje data

PVM sąskaitos faktūros gavimo arba registravimo apskaitoje data. Ši data turi patekti į rinkmenos mokestinį laikotarpį, jeigu 3.1.1.3 (PVM sąskaitos faktūros išrašymo data) nurodyta data nepatenka į rinkmenos mokestinį laikotarpį (rinkmenos mokestinis laikotarpis nustatomas elementais 1.10.1 ir 1.10.2).

 

3.1.1.9.

***

DocumentTotals

Dokumento suminiai rezultatai

Dokumento suminiai rezultatai.

 

3.1.1.9.1

***

DocumentTotal

Dokumento rezultatai

Dokumento rezultatai.

 

3.1.1.9.1.1

***

TaxableValue

Apmokestinamoji vertė

Visų PVM sąskaitos faktūros eilučių, kurioms taikomos vienodos PVM apmokestinimo sąlygos pagal PVM klasifikatoriaus vieną reikšmę (pagal vienodą PVM tarifą), apmokestinamųjų verčių suma.

 

3.1.1.9.1.2

*

TaxCode

Mokesčio kodas

Mokesčio kodas pagal PVM klasifikatorių, patvirtintą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2015 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. VA-49 „Dėl standartinės apskaitos duomenų rinkmenos techninės specifikacijos ir techninių reikalavimų patvirtinimo“. Elemento reikšmė nepildoma, jeigu prekės (paslaugos) įsigyjamos iš Lietuvos PVM mokėtojo ir pirkėjui nėra prievolės apskaičiuoti, deklaruoti ir / ar sumokėti pardavimo PVM.

 

3.1.1.9.1.3

*

TaxPercentage

Mokesčio tarifas

PVM tarifas procentais. Gali būti neužpildytas (elementas tuščias), jeigu pagal PVM klasifikatoriaus reikšmę nėra PVM tarifo (Pvz., PVM neapmokestinami tiekimai, nurodytas ne Lietuvos PVM tarifas). Jeigu PVM tarifas yra 0 %, turi būti pildoma „0“.

 

3.1.1.9.1.4

*

Amount

PVM suma

PVM suma, apskaičiuota nuo pagal visų PVM sąskaitos faktūros eilučių, kurioms taikomos vienodos PVM apmokestinimo sąlygos pagal PVM klasifikatoriaus vieną reikšmę (pagal vienodą PVM tarifą), apmokestinamųjų verčių sumų. Elemento reikšmė gali būti nepildoma, jeigu PVM suma nėra fiksuojama apskaitoje.

 

3.2.

**

SalesInvoices

Išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registro duomenys

Išrašomos PVM sąskaitos faktūros duomenys.

 

3.2.1.

***

Invoice

PVM sąskaita faktūra

Duomenys apie PVM sąskaitą faktūrą.

 

3.2.1.1.

***

InvoiceNo

Sąskaitos Nr.

PVM sąskaitos faktūros serija ir numeris. Rekomenduojama pildyti be jokio atskyrimo, tarpo, brūkšnelio ar kitokių ženklų, tačiau užpildžius kitaip, tai nebus klaida.

 

3.2.1.2.

***

CustomerInfo

Pirkėjo duomenys

Informacija apie pirkėją, nurodytą PVM sąskaitoje faktūroje.

 

3.2.1.2.1.

**

CustomerID

Pirkėjo Nr.

Unikalus pirkėjo, kliento numeris subjekto apskaitos sistemoje, kuris yra nurodytas Pagrindinėje duomenų byloje. Užpildomas, jeigu tokia reikšmė yra užpildyta rinkmenos II dalies „Pagrindinė duomenų byla“ 2.2 elemente / elementų grupėje.

 

3.2.1.2.2.

***

VATRegistrationNumber

Pirkėjo PVM mokėtojo kodas

Nurodomas pirkėjo PVM mokėtojo kodas su prefiksu (užpildomas PVM sąskaitoje faktūroje nurodytas PVM mokėtojo kodas). Jeigu asmuo nėra PVM mokėtojas, elementas užpildomas reikšme „ND“.

 

3.2.1.2.3.

**

RegistrationNumber

Registracijos kodas

Pirkėjo identifikacinis numeris (kodas), mokesčių mokėtojo kodas pagal Mokesčių mokėtojų registrą arba asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje. Užpildomas, jeigu 3.2.1.2.2 pažymėta „ND“. Jeigu pirkėjas neturi PVM mokėtojo kodo (3.2.1.2.2 reikšmė yra „ND“) ir nežinomas registracijos kodas, elementas užpildomas reikšme „ND“.

 

3.2.1.2.4.

*

Country

Valstybės kodas

Valstybės kodas. Nurodomas šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166–1 alpha 2 standartą, pavyzdžiui, CA Kanada. Pildomas, jeigu 3.2.1.2.2 pažymėta „ND“ arba nurodytas ne ES valstybių narių PVM mokėtojo kodas ir 3.2.1.2.3 nurodytas asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje.

 

3.2.1.2.5.

***

Name

Pavadinimas

Pirkėjo pavadinimas. Jeigu pirkėjo pavadinimas PVM sąskaitoje faktūroje nenurodytas, elementas pildomas reikšme „ND“.

 

3.2.1.3.

***

InvoiceDate

PVM sąskaitos faktūros data

PVM sąskaitos faktūros išrašymo data. Ši data turi patekti į rinkmenos mokestinį laikotarpį (rinkmenos mokestinis laikotarpis nustatomas elementais 1.10.1 ir 1.10.2).

 

3.2.1.4.

*

InvoiceType

PVM sąskaitos faktūros tipas

Žyma apie sąskaitos tipą: SF (arba elementas tuščias) – PVM sąskaita faktūra, DS – debetinė PVM sąskaita faktūra, KS – kreditinė PVM sąskaita faktūra, VS – viena (advokatų/notarų) PVM sąskaita faktūra, VD – viena (advokatų/notarų) PVM sąskaita faktūra debetinė, VK – viena (advokatų/notarų) PVM sąskaita faktūra kreditinė, AN – anuliuota. Jeigu elemento reikšmė neužpildyta, laikoma, kad pateikta informacija apie PVM sąskaitą faktūrą (tipas SF).

 

3.2.1.5.

*

SpecialTaxation

Specialus apmokestinimas

Žyma „T“, jei PVM sąskaitai faktūrai taikoma „Pinigų apskaitos sistema“ (taikoma speciali apmokestinamojo momento nustatymo tvarka pagal PVM įstatymo14 str. 9 d.).

 

3.2.1.6.

*

References

Nuorodos

Kreditinės / debetinės PVM sąskaitos faktūros nuorodos į tikslinamas PVM sąskaitas faktūras sąskaitas. Jeigu kreditinėje / debetinėje PVM sąskaitoje faktūroje nėra nuorodų į tikslinamas PVM sąskaitas faktūras, šios grupės elementų reikšmės nepildomos.

*

References

Nuorodos

Kreditinės / debetinės PVM sąskaitos faktūros nuorodos į tikslinamas PVM sąskaitas faktūras sąskaitas. Jeigu kreditinėje / debetinėje PVM sąskaitoje faktūroje nėra nuorodų į tikslinamas PVM sąskaitas faktūras, šios grupės elementų reikšmės nepildomos.

3.2.1.6.1.

***

Reference

Nuoroda

Nuoroda į tikslinamą PVM sąskaitą faktūrą.

 

3.2.1.6.1.1

***

ReferenceNo

Nuoroda į sąskaitą

Kreditinės / debetinės PVM sąskaitos faktūros nuoroda į tikslinamos PVM sąskaitos faktūros seriją ir numerį (nurodoma tikslinamos PVM sąskaitos faktūros serija ir numeris).

 

3.2.1.6.1.2

***

ReferenceDate

Nuorodos data

Tikslinamos PVM sąskaitos faktūros išrašymo data.

 

3.2.1.7.

*

VATPointDate

Prekių teikimo ar paslaugų teikimo data

Prekių tiekimo arba paslaugų teikimo data, jeigu ji nesutampa su PVM sąskaitos faktūros išrašymo data. Avanso gavimo diena, kai ji nesutampa su PVM sąskaitos faktūros išrašymo data. Jeigu datos sutampa, elemento reikšmės užpildyti nebūtina.

 

3.2.1.8.

***

DocumentTotals

Dokumento suminiai rezultatai

Dokumento suminiai rezultatai.

 

3.2.1.8.1

***

DocumentTotal

Dokumento rezultatai

Dokumento rezultatai.

 

3.2.1.8.1.1

***

TaxableValue

Apmokestinamoji vertė

Visų PVM sąskaitos faktūros eilučių, kurioms taikomos vienodos PVM apmokestinimo sąlygos pagal PVM klasifikatoriaus vieną reikšmę (pagal vienodą PVM tarifą), apmokestinamųjų verčių suma.

 

3.2.1.8.1.2

*

TaxCode

Mokesčio kodas

Mokesčio kodas pagal PVM klasifikatorių, patvirtintą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2015 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. VA-49 „Dėl standartinės apskaitos duomenų rinkmenos techninės specifikacijos ir techninių reikalavimų patvirtinimo“.

 

3.2.1.8.1.3

*

TaxPercentage

Mokesčio tarifas

PVM tarifas procentais. Elemento reikšmė nepildoma, jeigu pagal PVM klasifikatoriaus reikšmę nėra PVM tarifo (PVM neapmokestinami tiekimai, ne PVM objektas). Jeigu PVM tarifas yra 0 %, turi būti pildoma „0“.

 

3.2.1.8.1.4

*

Amount

PVM Suma

PVM suma, apskaičiuota nuo pagal visų PVM sąskaitos faktūros eilučių, kurioms taikomos vienodos PVM apmokestinimo sąlygos pagal PVM klasifikatoriaus vieną reikšmę (pagal vienodą PVM tarifą), apmokestinamųjų verčių sumų.

 

3.2.1.8.1.5.

*

VATPointDate2

Prekių teikimo ar paslaugų teikimo data

Prekių tiekimo arba paslaugų teikimo data, jeigu ji nesutampa su PVM sąskaitos faktūros išrašymo data. Avanso gavimo diena, kai ji nesutampa su PVM sąskaitos faktūros išrašymo data. Jeigu datos sutampa, elemento reikšmės užpildyti nebūtina.

 

3.3.

**

SettlementsAndPayments

Atsiskaitymų/mokėjimų duomenys

Atsiskaitymų/mokėjimų duomenys. Kai PVM sąskaitai faktūrai taikoma „Pinigų apskaitos sistema“ (taikoma speciali apmokestinamojo momento nustatymo tvarka pagal PVM įstatymo14 str. 9 d.) papildomai teikiama informacija apie atsiskaitymą (rekomenduojamas pildyti tiems, kas pageidauja gauti preliminarios PVM deklaracijos parengimo paslaugą).

 

3.3.1.

***

SettlementAndPayment

Mokėjimas arba gautas atsiskaitymas

Duomenys apie mokėjimą arba gautą atsiskaitymą.

 

3.3.1.1.

***

SettlementType

Mokėjimo tipas

Žyma apie mokėjimo tipą (G – gautas apmokėjimas, V – įvykdytas mokėjimas).

 

3.3.1.2.

*

SettlementRefNo

Mokėjimo dokumento Nr.

Mokėjimo dokumento (nurodymo bankui, kasos dokumento) numeris. Jei mokėjimo dokumento numeris nežinomas (gavimo atveju, mokėjimo tipas G), elementas pildomas reikšme „ND“.

 

3.3.1.3.

***

SettlementDate

Atsiskaitymo data

Faktinė pinigų gavimo / sumokėjimo data. Ši data turi patekti į rinkmenos mokestinį laikotarpį (rinkmenos mokestinis laikotarpis nustatomas elementais 1.10.1 ir 1.10.2).

 

3.3.1.4.

***

Payment

Pardavėjo arba pirkėjo duomenys

Duomenys apie pardavėją arba pirkėją. Informacija apie pirkėją pildoma, jeigu 3.3.1.1 lauke nurodytas tipas „G“ (gautas apmokėjimas). Informacija apie pardavėją (sumokėjimo atveju) pildoma, jeigu 3.3.1.1 lauke nurodytas tipas „V“ (įvykdytas mokėjimas).

 

3.3.1.4.1.

**

SupplierCustomerID

Pardavėjo arba pirkėjo numeris jo apskaitos sistemoje

Unikalus pardavėjo arba pirkėjo, kliento numeris subjekto apskaitos sistemoje, kuris yra nurodytas Pagrindinėje duomenų byloje. Pildomas, jeigu tokia reikšmė yra užpildyta rinkmenos II dalies „Pagrindinė duomenų byla“ 2.1 arba 2.2 elemente /elementų grupėje (tuomet nepildomi 3.3.1.4.2 – 3.3.1.4.5 elementai).

 

3.3.1.4.2.

***

VATRegistrationNumber

Pardavėjo arba pirkėjo PVM mokėtojo kodas

Nurodomas pardavėjo arba pirkėjo PVM mokėtojo kodas su prefiksu (užpildomas PVM sąskaitoje nurodytas PVM mokėtojo kodas). Jeigu asmuo nėra PVM mokėtojas, elementas užpildomas reikšme „ND“.

 

3.3.1.4.3.

**

RegistrationNumber

Registracijos kodas

Pardavėjo arba pirkėjo identifikacinis numeris (kodas) – mokesčių mokėtojo kodas pagal Mokesčių mokėtojų registrą arba asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje. Užpildomas, jeigu 3.3.1.4.2 pažymėta „ND“. Jeigu pirkėjas neturi PVM mokėtojo kodo (3.3.1.4.2 reikšmė yra „ND“) ir nežinomas registracijos kodas, elementas užpildomas reikšme „ND“.

 

3.3.1.4.4.

*

Country

Valstybės kodas

Valstybės kodas. Nurodomas šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166–1 alpha 2 standartą, pavyzdžiui, CA Kanada. Užpildomas, jeigu 3.3.1.4.2 pažymėta „ND“ arba nurodytas ne ES valstybių narių PVM mokėtojo kodas ir 3.3.1.4.3 nurodytas asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje.

 

3.3.1.4.5.

***

Name

Pavadinimas

Pardavėjo arba pirkėjo pavadinimas. Jeigu pirkėjo pavadinimas atsiskaitymo dokumente nenurodytas ir apskaitoje nefiksuotas, pildoma reikšmė „ND“.

 

3.3.1.5.

***

ReferencesToInvoice

Nuorodos į PVM sąskaitas faktūras, už kurias atsiskaitoma

PVM sąskaitų faktūrų informacija.

 

3.3.1.5.1

***

ReferenceToInvoice

Nuoroda į PVM sąskaitą faktūrą, už kurią atsiskaitoma

PVM sąskaitos faktūros informacija.

 

3.3.1.5.1.1.

***

InvoiceNo

PVM sąskaitos faktūros Nr.

PVM sąskaitos faktūros serija ir numeris.

 

3.3.1.5.1.2.

***

InvoiceDate

PVM sąskaitos faktūros data

PVM sąskaitos faktūros išrašymo data.

 

3.3.1.5.1.3.

***

Amount

Apmokestinamoji vertė

Apmokėta apmokestinamoji vertė arba jos dalis (be PVM).

 

3.3.1.5.1.4.

***

VATAmount

PVM suma

Apmokėta PVM suma arba jos dalis.

 

 

 

Aprašymo sutartiniai ženklai ir i.SAF duomenų rinkmenos dalių pildymo privalomumai:

 

1. Sutartiniai ženklai „Privalomumas“ stulpelyje:

*

Privalomas elementas, reikšmės gali nebūti.

**

Pasirenkamas elementas arba keletas elementų iš grupės arba visa elementų grupė. Kai elementas neturi reikšmės, tai i.SAF duomenų rinkmenoje elemento gali nebūti, išskyrus tuos atvejus, kai elemento reikšmės pildymo paaiškinime nurodyta, kad elementas pildomas reikšme „ND“.

***

Privalomas elementas, reikšmė turi būti užpildoma.

 

 

2. i.SAF duomenų rinkmenoje privalo būti pateikta I dalis. Kitos dalys, jeigu per mokestinį

laikotarpį nebuvo gautų ir išrašytų PVM sąskaitų faktūrų, gali būti neteikiamos.

_________________________________

Papildyta priedu:

Nr. VA-28, 2016-03-25, paskelbta TAR 2016-03-29, i. k. 2016-06353

Priedo pakeitimai:

Nr. VA-97, 2016-06-30, paskelbta TAR 2016-06-30, i. k. 2016-18000

Nr. VA-109, 2016-08-11, paskelbta TAR 2016-08-12, i. k. 2016-22276

Nr. VA-53, 2017-06-12, paskelbta TAR 2017-06-13, i. k. 2017-09929

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-188, 2004-12-15, Žin., 2004, Nr. 182-6752 (2004-12-21), i. k. 1042055ISAK00VA-188

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 21 d. įsakymo Nr. VA-55 "Dėl Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registrų tvarkymo" pakeitimo

 

2.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-75, 2005-10-29, Žin., 2005, Nr. 132-4780 (2005-11-08), i. k. 1052055ISAK000VA-75

Dėl kai kurių Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymų pakeitimo

 

3.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-34, 2008-07-10, Žin., 2008, Nr. 82-3287 (2008-07-19), i. k. 1082055ISAK000VA-34

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 21 d. įsakymo Nr. VA-55 "Dėl Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registrų tvarkymo" pakeitimo

 

4.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-3, 2012-01-18, Žin., 2012, Nr. 10-446 (2012-01-21), i. k. 1122055ISAK0000VA-3

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 21 d. įsakymo Nr. VA-55 "Dėl Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registrų tvarkymo" pakeitimo

 

5.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-16, 2013-02-26, Žin., 2013, Nr. 24-1196 (2013-03-06), i. k. 1132055ISAK000VA-16

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 21 d. įsakymo Nr. VA-55 "Dėl pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registrų tvarkymo" pakeitimo

 

6.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-23, 2014-04-08, paskelbta TAR 2014-04-08, i. k. 2014-04219

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 21 d. įsakymo Nr. VA-55 ,,Dėl Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registrų tvarkymo“ pakeitimo

 

7.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-85, 2014-10-01, paskelbta TAR 2014-10-02, i. k. 2014-13467

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 21 d. įsakymo Nr. VA-55 „Dėl Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registrų tvarkymo“ pakeitimo

 

8.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-28, 2016-03-25, paskelbta TAR 2016-03-29, i. k. 2016-06353

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 21 d. įsakymo Nr. VA-55 „Dėl Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registrų tvarkymo“ pakeitimo

 

9.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-97, 2016-06-30, paskelbta TAR 2016-06-30, i. k. 2016-18000

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 21 d. įsakymo Nr. VA-55 „Dėl Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registrų duomenų tvarkymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

10.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-109, 2016-08-11, paskelbta TAR 2016-08-12, i. k. 2016-22276

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 21 d. įsakymo Nr. VA-55 „Dėl pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registrų duomenų tvarkymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

11.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-53, 2017-06-12, paskelbta TAR 2017-06-13, i. k. 2017-09929

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 21 d. įsakymo Nr. VA-55 „Dėl Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registrų duomenų tvarkymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

12.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-42, 2019-05-17, paskelbta TAR 2019-05-17, i. k. 2019-07913

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 21 d. įsakymo Nr. VA-55 „Dėl Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registrų duomenų tvarkymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo