Suvestinė redakcija nuo 2017-05-07 iki 2017-12-13

 

Įstatymas paskelbtas: Žin. 2000, Nr. 92-2873, i. k. 1001010ISTAIII-2032

 

Nauja įstatymo redakcija nuo 2014-11-01, 4 straipsnis įsigalioja 2015-01-01:

Nr. XII-898, 2014-05-15, paskelbta TAR 2014-05-27, i. k. 2014-05729

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO

ĮSTATYMAS

 

2000 m. spalio 12 d. Nr. VIII-2032
Vilnius

 

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

1. Šis įstatymas nustato Kelių priežiūros ir plėtros programos (toliau – Programa) finansavimo lėšų šaltinius ir panaudojimo tvarką.

2. Šiuo įstatymu įgyvendinami Europos Sąjungos teisės aktai, nurodyti šio įstatymo 5 priede.

3. Šio įstatymo tikslas – kaupti ir naudoti lėšas automobilių kelių tinklui plėsti ir užtikrinti, kad šis tinklas veiktų.

 

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos

1. Kelių naudotojas – asmuo, kuris tiesiogiai ar netiesiogiai naudojasi keliais ir jų statiniais.

2. Kelių naudotojo mokestis – transporto priemonės valdytojo mokestis už naudojimąsi keliais ir jų statiniais.

3. Programos finansavimo lėšos – valstybės biudžeto pajamų dalis, fizinių, juridinių asmenų, kitų organizacijų, jų padalinių ir užsienio valstybių tikslinės lėšos, skirtos Programai finansuoti.

4. Stacionarioji Kelių eismo taisyklių pažeidimų fiksavimo įranga – tam tikrose vietose nejudamai įtvirtinta įranga (greičio matuokliai, vaizdo kameros su duomenų perdavimo įranga ir kt.), skirta Kelių eismo taisyklių pažeidimams fiksuoti.

5. Kitos šiame įstatyme vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekse, Lietuvos Respublikos kelių įstatyme (toliau – Kelių įstatymas), Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme (toliau – Saugaus eismo automobilių keliais įstatymas) ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatyme.

 

3 straipsnis. Programos finansavimo šaltiniai

Programos finansavimo šaltiniai yra:

1) dalis akcizo pajamų, gautų už realizuotą benziną, dyzelinius degalus ir energetinius produktus, kurie pagaminti iš biologinės kilmės medžiagų ar su jų priedais ir skirti naudoti kaip variklių degalai;

2) dalis akcizo pajamų, gautų už realizuotas suskystintas dujas, skirtas automobiliams;

3) mokestis už Lietuvos Respublikoje įregistruotas krovinines transporto priemones;

4) kelių naudotojo mokestis;

5) mokestis už naudojimąsi keliais važiuojant didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis ar jų junginiais;

6) mokestis už eismo ribojimą;

7) fizinių, juridinių asmenų, kitų organizacijų, jų padalinių ir užsienio valstybių tikslinės lėšos;

8) lėšos iš sumokėtų ar išieškotų baudų už nustatyto greičio viršijimą, užfiksuotą stacionariąja Kelių eismo taisyklių pažeidimų fiksavimo įranga, įrengta valstybinės reikšmės keliuose.

 

4 straipsnis. Dalis akcizo pajamų, gautų už realizuotą benziną, dyzelinius degalus ir energetinius produktus, kurie pagaminti iš biologinės kilmės medžiagų ar su jų priedais ir skirti naudoti kaip variklių degalai, ir dalis akcizo pajamų, gautų už realizuotas suskystintas dujas, skirtas automobiliams

1. Programai finansuoti skiriama 65 procentai akcizo pajamų, gautų už realizuotą benziną, dyzelinius degalus, suskystintas dujas, skirtas automobiliams, ir energetinius produktus, kurie pagaminti iš biologinės kilmės medžiagų ar su jų priedais ir skirti naudoti kaip variklių degalai.

2. Akcizo pajamų atskaitymus kiekvieną mėnesį iki kito mėnesio 25 dienos apskaičiuoja ir skiria Programai finansuoti Lietuvos Respublikos finansų ministerija.

 

5 straipsnis. Mokestis už Lietuvos Respublikoje įregistruotas krovinines transporto priemones

1. Transporto priemonių, nurodytų šio įstatymo 1 priede, valdytojai moka kasmetinį mokestį už Lietuvos Respublikoje įregistruotas krovinines transporto priemones.

2. Mokesčio mokėjimo, administravimo ir priežiūros tvarką bei dydžius, neviršydama šio įstatymo 1 priede nustatytų ribinių tarifų, nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė (toliau – Vyriausybė).

3. Mokestis į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą sumokamas iki transporto priemonės privalomosios techninės apžiūros.

4. Mokestis nemokamas:

1) už Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Vidaus reikalų ministerija) ir įstaigų prie šios ministerijos krovinines transporto priemones, priskirtas kovinei, kovos-mokomajai, mokomajai, rikiuotės ir transportavimo grupėms;

2) už specialiai neįgaliesiems vairuoti pritaikytas krovinines transporto priemones, priklausančias savivaldybių administracijoms ir nevalstybinėms neįgaliųjų organizacijoms.

 

6 straipsnis. Kelių naudotojo mokestis

1. Transporto priemonių ar jų junginių, nurodytų šio įstatymo 2 priede, valdytojai moka kelių naudotojo mokestį už naudojimąsi magistraliniais keliais. Už naudojimąsi valstybinės reikšmės krašto, rajoniniais ar vietinės reikšmės keliais (gatvėmis) kelių naudotojo mokestis nemokamas.

2. Kelių naudotojo mokesčio dydžius, neviršydama šio įstatymo 2 priede nustatytų ribinių tarifų, šio mokesčio mokėjimo, administravimo ir priežiūros tvarką nustato Vyriausybė. Nustatyti mokesčio dydžiai turi būti proporcingi naudojimosi keliais trukmei. Mėnesio tarifas turi būti ne didesnis kaip 10 procentų metų tarifo, savaitės tarifas turi būti ne didesnis kaip 5 procentai metų tarifo, o dienos tarifas turi būti ne didesnis kaip 2 procentai metų tarifo.

3. Kelių naudotojo mokestis nemokamas už naudojimąsi magistraliniais keliais važiuojant:

1) Vidaus reikalų ministerijos ir įstaigų prie šios ministerijos transporto priemonėmis ar jų junginiais, priskirtais kovinei, kovos-mokomajai, mokomajai, rikiuotės ir transportavimo grupėms;

2) savivaldybių priešgaisrinės tarnybos transporto priemonėmis ar jų junginiais;

3) specialiai neįgaliesiems vežti ir (ar) vairuoti pritaikytomis transporto priemonėmis ar jų junginiais;

4) sveikatos priežiūros įstaigų greitosios medicinos pagalbos ir reanimacijos automobiliais;

5) švietimo įstaigų ir (ar) savivaldybių institucijų kontroliuojamų įmonių specialiai mokiniams (vaikams) vežti pritaikytomis transporto priemonėmis (mokykliniais autobusais), taip pat užsienio šalyse, tarp jų ir Europos Sąjungos valstybėse narėse, įregistruotomis specialiai mokiniams (vaikams) vežti pritaikytomis transporto priemonėmis (mokykliniais autobusais);

6) valstybinės reikšmės kelius prižiūrinčių valstybės įmonių transporto priemonėmis ar jų junginiais;

7) užsienio šalyse įregistruotomis transporto priemonėmis ar jų junginiais, kai jomis vykstama likviduoti stichinių nelaimių ar eismo įvykių padarinių, kai jomis vežamos labdaros ir humanitarinės pagalbos siuntos;

8) užsienio valstybių karinės apsaugos sistemos transporto priemonėmis ar jų junginiais;

9) vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutais (nurodytais leidimuose) važiuojančiomis keleivinėmis transporto priemonėmis ar jų junginiais.

 

7 straipsnis. Mokestis už naudojimąsi keliais važiuojant didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis ar jų junginiais

1. Transporto priemonių ar jų junginių, nurodytų šio įstatymo 3 priede, kurių matmenys ir (ar) ašies (ašių) apkrova ir (ar) masė su kroviniu ar be jo yra didesni už didžiausiuosius leidžiamus naudojantis keliais transporto priemonės ar jų junginio matmenis ir (ar) ašies (ašių) apkrovą ir (ar) masę, valdytojai moka mokestį už naudojimąsi valstybinės reikšmės ir vietinės reikšmės viešaisiais keliais važiuojant didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis ar jų junginiais. Mokesčio už naudojimąsi valstybinės reikšmės keliais važiuojant tokiomis transporto priemonėmis mokėjimo, administravimo, priežiūros tvarką ir dydžius, neviršydama šio įstatymo 3 priede nustatytų ribinių tarifų, nustato Vyriausybė. Mokesčio už naudojimąsi vietinės reikšmės viešaisiais keliais važiuojant tokiomis transporto priemonėmis dydį, neviršydamos šio įstatymo 3 priede nustatytų ribinių tarifų, ir mokesčio mokėjimo, administravimo ir priežiūros tvarką nustato savivaldybių tarybos.

2. Mokestis nemokamas:

1) už Vidaus reikalų ministerijos ir įstaigų prie šios ministerijos didžiagabarites ir (ar) sunkiasvores transporto priemones ar jų junginius, priskirtus kovinei, kovos-mokomajai, mokomajai, rikiuotės ir transportavimo grupėms;

2) už užsienio valstybių karinės apsaugos sistemos didžiagabarites ir (ar) sunkiasvores transporto priemones ar jų junginius.

3. Naudojimosi valstybinės ir vietinės reikšmės keliais važiuojant didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis ar jų junginiais tvarką reglamentuoja Kelių įstatymas.

 

8 straipsnis. Kiti Programos finansavimo šaltiniai

1. Mokesčio už eismo ribojimą valstybinės reikšmės keliuose dirbant įvairius darbus keliuose, kelių juostose ar jų apsaugos zonose, rengiant įvairius masinius (pvz., sporto ir kitus) renginius, kai ribojamas ar uždaromas eismas, tarifai nurodyti šio įstatymo 4 priede. Šio mokesčio mokėjimo, administravimo ir priežiūros tvarką nustato susisiekimo ministras. Mokestis už eismo ribojimą valstybinės reikšmės keliuose nemokamas, kai darbai atliekami iš Programos finansavimo lėšų ir kai įrengiamos, rekonstruojamos ar taisomos (remontuojamos) melioracijos sistemos kelių apsaugos zonoje, jeigu nepažeidžiama kelio sankasa ir (ar) kiti kelio statiniai.

2. Programai finansuoti gali būti naudojamos fizinių, juridinių asmenų, kitų organizacijų, jų padalinių ir užsienio valstybių perduodamos tikslinės lėšos. Fizinių, juridinių asmenų, kitų organizacijų, jų padalinių ir užsienio valstybių tikslinių lėšų perdavimo, administravimo, naudojimo ir priežiūros tvarką nustato Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.

3. Programai finansuoti skiriamos lėšos iš sumokėtų ar išieškotų baudų už nustatyto greičio viršijimą, užfiksuotą stacionariąja Kelių eismo taisyklių pažeidimų fiksavimo įranga, įrengta valstybinės reikšmės keliuose. Vyriausybė ar jos įgaliota institucija nustato šių lėšų mokėjimo, administravimo ir priežiūros tvarką.

 

9 straipsnis. Programos finansavimo lėšų naudojimas

1. Programos finansavimo lėšos naudojamos automobilių keliams, tiltams, viadukams, estakadoms, tuneliams, gamybiniams-buitiniams kelių statiniams projektuoti, statyti, tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), inventorizuoti, prižiūrėti, kelių technikos, technologijos, transporto ir kitoms gamybos priemonėms įsigyti, kelių ir tiltų tyrimų, statinio statybos techninei priežiūrai, statinio saugos ir paskirties valstybinei priežiūrai atlikti, išlaidoms už skirtą žemę, nukeliamus ar griaunamus pastatus ir kitus statinius, želdinius ir kitas naudmenas apmokėti, kelių informacinėms sistemoms kurti, kelių plėtrai, bendradarbiavimui su užsienio valstybėmis, teisės aktams ir normatyviniams techniniams dokumentams rengti, institucijų ir įstaigų, atsakingų už valstybinės reikšmės kelius, išlaikymo išlaidoms apmokėti ir kontrolės įrangai įsigyti, paskoloms grąžinti ir palūkanoms mokėti, mokesčiams administruoti ir jų surinkimo priežiūrai, Kelių muziejui ir kelių srities istorinėms vertybėms išlaikyti, įsigyti ir eksponuoti, saugaus eismo programoms keliuose ir jų priemonėms įgyvendinti (tarp jų valstybinės reikšmės keliuose įrengtai stacionariajai Kelių eismo taisyklių pažeidimų fiksavimo įrangai prižiūrėti, gaunamai informacijai apdoroti ir kitoms saugaus eismo programoms įgyvendinti, naudojant lėšas iš sumokėtų ar išieškotų baudų už nustatyto greičio viršijimą) ir kitoms kelių srities reikmėms finansuoti.

2. Vyriausybė nustato Programos finansavimo lėšų naudojimo tvarką ir paskiria institucijas šiam įstatymui įgyvendinti. Šio įstatymo įgyvendinimą prižiūri nuolatinė Programos komisija. Jos sudėtį ir nuostatus tvirtina Vyriausybė.

3. Programos finansavimo lėšos naudojamos pagal Vyriausybės patvirtintą metinę lėšų naudojimo sąmatą. Metinėje lėšų naudojimo sąmatoje numatomas iki 5 procentų Programos finansavimo lėšų rezervas valstybės reikmėms, susijusioms su keliais, finansuoti.

4. Metinėje lėšų naudojimo sąmatoje numatoma 25 procentai, o nuo 2015 m. sausio 1 d. – 30 procentų Programos finansavimo lėšų valstybei, savivaldybėms vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti.

5. Vyriausybės nustatyta tvarka Programos finansavimo lėšos taip pat naudojamos perkėlimo keltais per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją į Kuršių neriją ir iš Kuršių nerijos bilieto kainai kompensuoti:

1) neįgaliųjų ir jų vairuojamų specialiųjų lengvųjų automobilių;

2) tarnybos reikalais vykstančių greitosios medicinos pagalbos ir reanimacijos, priešgaisrinių gelbėjimo tarnybų, policijos, valstybės sienos apsaugos, civilinės saugos, kelių priežiūros, uosto saugos tarnybų, prokuratūros, muitinės pareigūnų ir šių tarnybų transporto priemonių;

3) Klaipėdos miesto savivaldybės valstybės tarnautojų ir darbuotojų, atliekančių tarnybines funkcijas Klaipėdos miesto dalyje Smiltynėje;

4) tolimojo, vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusų, dviračių, autocisternų, kuriomis vežamas kuras į Kuršių neriją;

5) juridinių asmenų, turinčių Kuršių nerijoje registruotą buveinę, transporto priemonių ir darbuotojų;

6) Klaipėdos miesto savivaldybės įmonių transporto priemonių ir darbuotojų, dirbančių darbus Klaipėdos miesto dalyje Smiltynėje;

7) Neringos mieste ir Klaipėdos miesto dalyje Smiltynėje gyvenamąją vietą deklaravusių asmenų ir jų transporto priemonių;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XII-2315, 2016-04-14, paskelbta TAR 2016-04-18, i. k. 2016-09858

 

8) darbo reikalais vykstančių miškų urėdijos, kuriai perduotas valdyti Kuršių nerijoje esantis valstybinės miško žemės sklypas, darbuotojų ir jos transporto priemonių.

Papildyta straipsnio punktu:

Nr. XII-2571, 2016-06-30, paskelbta TAR 2016-07-15, i. k. 2016-20663

 

6. Programos finansavimo lėšos pagal Vyriausybės nustatytą tvarką naudojamos gyventojų ir jų lengvųjų automobilių neatlygintino perkėlimo užlietu krašto kelio Šilutė–Rusnė ruožu sąnaudoms kompensuoti.

 

10 straipsnis. Programos finansavimo garantijos

1. Programos finansavimo pajamos ir išlaidos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatyme nustatytais programų finansavimo principais, planuojamos valstybės biudžete.

2. Programos finansavimo lėšos negali būti naudojamos kitoms valstybės reikmėms, kurios nėra numatytos šio įstatymo 9 straipsnyje, finansuoti.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                   VALDAS ADAMKUS

 

Lietuvos Respublikos

kelių priežiūros ir

plėtros programos

finansavimo įstatymo

1 priedas

 

MOKESČIO UŽ LIETUVOS RESPUBLIKOJE ĮREGISTRUOTAS KROVININES TRANSPORTO PRIEMONES RIBINIAI TARIFAI

 

Transporto priemonių valdytojų kasmetinio mokesčio už Lietuvos Respublikoje įregistruotas krovinines transporto priemones ribiniai tarifai:

 

Eil.

Nr.

Transporto priemonės kategorija ir klasė, didžiausioji leidžiamoji masė***

Ribiniai tarifai, eurais

1.

N2 ir N3 klasių krovininiai automobiliai,

O4 klasės krovininių automobilių priekabos ir puspriekabės

nuo 12 t (įskaitytinai) iki 15 t didžiausiosios leidžiamosios masės*

86–179

nuo 12 t (įskaitytinai) iki 15 t didžiausiosios leidžiamosios masės**

127–254

nuo 15 t (įskaitytinai) iki 23 t didžiausiosios leidžiamosios masės*

127–301

nuo 15 t (įskaitytinai) iki 23 t didžiausiosios leidžiamosios masės**

286–573

nuo 23 t (įskaitytinai) iki 29 t didžiausiosios leidžiamosios masės*

237–474

nuo 23 t (įskaitytinai) iki 29 t didžiausiosios leidžiamosios masės**

376–753

nuo 29 t (įskaitytinai) iki 33 t didžiausiosios leidžiamosios masės*

376–753

nuo 29 t (įskaitytinai) iki 33 t didžiausiosios leidžiamosios masės**

558–1 120

nuo 33 t (įskaitytinai) iki 40 t didžiausiosios leidžiamosios masės*

535–1 071

nuo 33 t (įskaitytinai) iki 40 t didžiausiosios leidžiamosios masės**

735–1 471

2.

Krovininių transporto priemonių junginys – N3O4, susidedantis iš dviašio vilkiko ir triašės puspriekabės, kuriuo, vykdant kombinuotą vežimą, vežami vienas arba keli kombinuoto vežimo vienetai (puspriekabės, nuimamieji kėbulai ir konteineriai, kurių bendras maksimalus ilgis ne didesnis kaip 45 pėdos)

nuo 40 t (įskaitytinai) iki 42 t didžiausiosios leidžiamosios masės*

654–1 222

nuo 40 t (įskaitytinai) iki 42 t didžiausiosios leidžiamosios masės**

967–1 778

3.

Krovininių transporto priemonių junginys – N3O4, susidedantis iš triašio vilkiko ir dviašės ar triašės puspriekabės, kuriuo, vykdant kombinuotą vežimą, vežami vienas arba keli kombinuoto vežimo vienetai (puspriekabės, nuimamieji kėbulai ir konteineriai, kurių bendras maksimalus ilgis ne didesnis kaip 45 pėdos)

nuo 40 t (įskaitytinai) iki 44 t didžiausiosios leidžiamosios masės*

 

 

654–1 309

 

nuo 40 t (įskaitytinai) iki 44 t didžiausiosios leidžiamosios masės**

967–1 937

* Kai ašis (ašys) su pneumatine pakaba.

** Kai yra kita ašies (ašių) pakabų sistema.

*** Didžiausioji leidžiama naudojantis keliais transporto priemonės ar jų junginio masė pagal Kelių įstatymą arba didžiausioji leidžiamoji masė pagal Saugaus eismo automobilių keliais įstatymą (taikoma ta, kuri yra mažesnė).

Priedo pakeitimai:

Nr. XII-1310, 2014-11-06, paskelbta TAR 2014-11-18, i. k. 2014-17042

Nr. XII-2347, 2016-05-12, paskelbta TAR 2016-05-24, i. k. 2016-13914

 

Lietuvos Respublikos

kelių priežiūros ir

plėtros programos

finansavimo įstatymo

2 priedas

 

KELIŲ NAUDOTOJO MOKESČIO RIBINIAI TARIFAI

 

Transporto priemonės tipas, kategorija, klasė ir grupė, emisijos klasė*, didžiausioji leidžiamoji masė**

Ribiniai tarifai, eurais

metų tarifo ribos

mėnesio tarifo ribos

savaitės tarifo ribos

dienos tarifo ribos

Autobusai

M2

nuo EURO 0 iki VI ir mažiau taršios

transporto priemonės

transporto priemonė, kuri turi daugiau kaip 8 sėdimas vietas keleiviams ir vieną sėdimą vietą vairuotojui ir kurios didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 5 t

289–579

28–57

14–23

5–11

M3

A

B

nuo EURO 0 iki VI ir mažiau taršios

transporto priemonės

transporto priemonė, kuri turi daugiau kaip 8, bet ne daugiau kaip 22 sėdimas vietas keleiviams ir vieną sėdimą vietą vairuotojui ir kurios didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 5 t

434–868

43–86

17–40

5–11

M3

I–III

nuo EURO 0 iki VI ir mažiau taršios

transporto priemonės

transporto priemonė, kurioje telpa daugiau kaip 22 keleiviai, neįskaitant vairuotojo

463–926

46–92

23–46

5–11

Krovininės transporto priemonės ir jų junginiai

N1 krovininis automobilis

ar

krovininių transporto priemonių junginys

nuo EURO 0 iki VI ir mažiau taršios

transporto priemonės

iki 3,5 t (įskaitytinai)

289–579

28–57

14–23

5–11

N2 krovininis

automobilis

ar

krovininių transporto priemonių junginys

nuo EURO 0 iki VI ir mažiau taršios

transporto priemonės

nuo 3,5 t iki 12 t (įskaitytinai)

463–1 158

46–115

23–49

5–11

N3 krovininis

automobilis

ar

krovininių transporto priemonių junginys

nuo EURO 0 iki VI ir mažiau taršios

transporto priemonės

nuo 12 t didžiausiosios leidžiamosios masės

521–1 158

49–115

26–49

5–11

N1–N3

krovininis

automobilis

ar

krovininių transporto priemonių junginys

nuo EURO 0 iki VI ir mažiau taršios

transporto priemonės

iki 16 t (įskaitytinai) didžiausiosios leidžiamosios masės, kai transporto priemonės valdytojas – žemės ūkio veiklos subjektas

231–579

23–57

11–23

5–11

Specialiosios paskirties transporto priemo-nės***

M2–M3

autobusas

N1–N3

krovininis automobilis

nuo EURO 0 iki VI ir mažiau taršios

transporto priemonės

transporto priemonė, skirta specialioms funkcijoms atlikti, naudojant specialią įrangą

231–579

23–57

11–23

5–11

* Transporto priemonių emisijos klasės pagal motorinių transporto priemonių variklių išmetamųjų dujinių ir kietųjų dalelių teršalų normas.

** Didžiausioji leidžiamoji masė pagal Saugaus eismo automobilių keliais įstatymą.

*** Specialiosios paskirties transporto priemonės – transporto priemonės ar jų junginiai, kurių sąrašą, įgyvendindama Europos Sąjungos teisės aktus, nustatančius motorinių transporto priemonių ir jų priekabų ir tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, sudedamųjų dalių ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo pagrindus, tvirtina Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija arba jos įgaliota institucija.

Priedo pakeitimai:

Nr. XII-1310, 2014-11-06, paskelbta TAR 2014-11-18, i. k. 2014-17042

 

Lietuvos Respublikos

kelių priežiūros ir

plėtros programos

finansavimo įstatymo

3 priedas

 

MOKESČIŲ UŽ NAUDOJIMĄSI KELIAIS RIBINIAI TARIFAI

 

I SKYRIUS

MOKESČIŲ UŽ NAUDOJIMĄSI KELIAIS VAŽIUOJANT DIDŽIAGABARITĖMIS MOTORINĖMIS TRANSPORTO PRIEMONĖMIS, KURIŲ MATMENYS SU KROVINIU AR BE JO YRA DIDESNI UŽ DIDŽIAUSIUOSIUS LEIDŽIAMUS NAUDOJANTIS KELIAIS TRANSPORTO PRIEMONIŲ AR JŲ JUNGINIŲ MATMENIS, RIBINIAI TARIFAI

 

1. Mokesčio už naudojimąsi keliais važiuojant didžiagabaritėmis motorinėmis transporto priemonėmis ar jų junginiais, kurių matmenys su kroviniu ar be jo yra didesni už didžiausiuosius leidžiamus naudojantis keliais transporto priemonių ar jų junginių matmenis (toliau – didžiausieji leidžiamieji matmenys), ribiniai tarifai:

 

Didžiausieji leidžiamieji matmenys viršyti, cm

Ribiniai tarifai, eurais

aukščio

pločio

ilgio

vienkar-tiniai,

10 km

mėnesio

metų

savival-dybės teritori-joje

šalies terito-rijoje

savivaldybės teritorijoje

šalies teritorijoje

10–20

1,4–1,7

67–81

168–185

337–405

844–929

11–30

21–60

101–300

1,7–2,0

82–94

206–236

412–473

1 031–1 183

31–50

61–100

301–500

2,0–2,1

95–101

239–253

480–506

1 199–1 267

101–145*

501–750*

2,3–2,4

109–114

273–287

547–574

1 368–1 436

* I kategorijos valstybinės reikšmės keliuose su skiriamąja juosta.

 

2. Jeigu transporto priemonės ar jų junginio matmenys su kroviniu ar be jo yra didesni už didžiausiuosius leidžiamuosius matmenis daugiau, negu nurodyta lentelėje, transporto priemonė ar jų junginys tampa ypač pavojingi saugiam eismui. Tokioms didžiagabaritėms motorinėms transporto priemonėms ar jų junginiams taikomas vienkartinis mokestis, kuris apskaičiuojamas taip: prie didžiausiojo ribinio tarifo pridedamas papildomas 0,28 euro mokestis už kiekvieno didžiausiojo leidžiamojo matmens viršijimą, t. y. už kiekvieną aukščio viršijimą 10 cm, pločio viršijimą 10 cm ar ilgio viršijimą 1 m, ir dauginama iš koeficiento 1,5. Visais atvejais, jeigu viršijami du ar visi trys matmenys, mokestis nustatomas sumuojant mokesčius už atskirų didžiausiųjų leidžiamųjų matmenų viršijimą.

 

II SKYRIUS

MOKESČIO UŽ NAUDOJIMĄSI KELIAIS VAŽIUOJANT SUNKIASVORĖMIS TRANSPORTO PRIEMONĖMIS, KURIŲ AŠIES (AŠIŲ) APKROVA SU KROVINIU AR BE JO YRA DIDESNĖ UŽ DIDŽIAUSIĄJĄ LEIDŽIAMĄ NAUDOJANTIS KELIAIS TRANSPORTO PRIEMONIŲ AR JŲ JUNGINIŲ AŠIES (AŠIŲ) APKROVĄ, RIBINIAI TARIFAI

 

3. Mokesčio už naudojimąsi keliais sunkiasvorėmis motorinėmis transporto priemonėmis, kurių ašies (ašių) apkrova su kroviniu ar be jo yra didesnė už didžiausiąją leidžiamą naudojantis keliais transporto priemonių ar jų junginių ašies (ašių) apkrovą (toliau – didžiausioji leidžiamoji ašies (ašių) apkrova), ribiniai tarifai:

 

Didžiausioji leidžiamoji ašies (ašių) apkrova viršyta, t

Ribiniai tarifai, eurais

vienkartiniai,

10 km

mėnesio

savivaldybės teritorijoje

šalies teritorijoje

0,6–1,0

0,69–0,97

48–68

121–170

1,1–1,5

1,39–1,52

97–107

243–267

1,6–2,0

1,94–2,22

136–155

340–389

2,1–3,0

3,47–3,85

243–269

608–675

3,1–4,0

5,56–6,25

389–437

973–1 094

4,1–5,0

7,64–9,03

5,1–6,0

9,73–11,12

6,1–7,0

11,81–13,20

7,1–8,0 įskaitytinai

13,90–15,98

 

4. Mokestis nustatomas sumuojant mokesčius už kiekvienos ašies (ašių) didžiausiosios leidžiamosios ašies (ašių) apkrovos viršijimą.

5. Mokesčio už naudojimąsi keliais važiuojant sunkiasvoriais traktoriais ir savaeigėmis mašinomis ar jų junginiais, kurių ašies (ašių) apkrova su kroviniu ar be jo yra didesnė už didžiausiąją leidžiamąją ašies (ašių) apkrovą, ribiniai tarifai:

 

Didžiausioji leidžiamoji ašies (ašių) apkrova viršyta, t

Ribiniai tarifai, eurais

vienkartiniai,

10 km

mėnesio

savivaldybės teritorijoje

šalies teritorijoje

0,6–1,0

0,23–0,32

16–22

40–56

1,1–1,5

0,46–0,51

32–35

81–89

1,6–2,0

0,64–0,74

45–51

113–129

2,1–3,0

1,15–1,28

81–90

202–225

3,1–4,0

1,85–2,08

129–145

324–364

4,1–5,0

2,54–3,01

5,1–6,0

3,24–3,70

6,1–7,0

3,93–4,40

7,1–8,0 įskaitytinai

4,63–5,32

 

6. Mokestis nustatomas sumuojant mokesčius už kiekvienos ašies didžiausiosios leidžiamosios ašies (ašių) apkrovos viršijimą.

7. Kai viršijama didžiausioji leidžiamoji ašies (ašių) apkrova ir masė, nustatomas tas mokesčio dydis, kuris yra didesnis.

 

III SKYRIUS

MOKESČIO UŽ NAUDOJIMĄSI KELIAIS VAŽIUOJANT SUNKIASVORĖMIS TRANSPORTO PRIEMONĖMIS, KURIŲ MASĖ SU KROVINIU AR BE JO YRA DIDESNĖ UŽ DIDŽIAUSIĄJĄ LEIDŽIAMĄ NAUDOJANTIS KELIAIS TRANSPORTO PRIEMONĖS AR JŲ JUNGINIŲ MASĘ, RIBINIAI TARIFAI

 

8. Mokesčio už naudojimąsi keliais važiuojant Lietuvos Respublikos teritorijoje sunkiasvorėmis motorinėmis transporto priemonėmis, kurių masė su kroviniu ar be jo yra didesnė už didžiausiąją leidžiamą naudojantis keliais transporto priemonės ar jų junginių masę (40 t, o vežant vieną arba kelis kombinuoto vežimo vienetus (puspriekabes, nuimamuosius kėbulus ir konteinerius, kurių bendras maksimalus ilgis ne didesnis kaip 45 pėdos) magistraliniais keliais ir kitais keliais 50 km spinduliu nuo Klaipėdos valstybinio jūrų uosto, oro uostų, geležinkelio ir vidaus vandenų stočių teritorijų, kuriuose iškraunami ir (arba) pakraunami kombinuoto vežimo vienetai, – 44 t) (toliau – didžiausioji leidžiamoji masė), ribiniai tarifai:

 

Didžiausioji leidžiamoji masė viršyta, t

Vienkartiniai ribiniai tarifai už kiekvieną viršytą toną,
eurais už 10 km

Mėnesio ribiniai tarifai,
eurais (šalies teritorijoje)*

1,0–20,0

1,01–1,30

115–173

21,0–40,0

1,30–1,44

> 40

1,59–1,88

* Taikoma šešių ar daugiau ašių transporto priemonėms, kurias sudaro motorinė transporto priemonė su suporintais galiniais ratais ir priekaba (puspriekabė) su suporintais ratais ir kurių ašies (ašių) apkrova yra ne didesnė už didžiausiąją leidžiamąją ašies (ašių) apkrovą, bendroji masė yra didesnė už didžiausiąją leidžiamąją bendrąją masę ir yra ne didesnė kaip 48 t.

Punkto pakeitimai:

Nr. XII-2347, 2016-05-12, paskelbta TAR 2016-05-24, i. k. 2016-13914

 

9. Mokesčio už naudojimąsi keliais važiuojant sunkiasvoriais traktoriais ir savaeigėmis mašinomis ar jų junginiais, kurių masė su kroviniu ar be jo yra didesnė už didžiausiąją leidžiamąją masę, ribiniai tarifai:

 

Didžiausioji leidžiamoji masė viršyta, t

Vienkartiniai ribiniai tarifai už kiekvieną viršytą toną,
eurais už 10 km

1,0–20,0

0,14–0,19

21,0–40,0

0,19–0,28

> 40

0,28–0,41

 

10. Kai viršijama didžiausioji leidžiamoji ašies (ašių) apkrova ir masė, nustatomas tas mokesčio dydis, kuris yra didesnis.

Priedo pakeitimai:

Nr. XII-1310, 2014-11-06, paskelbta TAR 2014-11-18, i. k. 2014-17042

 

Lietuvos Respublikos

kelių priežiūros ir plėtros

programos finansavimo

įstatymo

4 priedas

 

Mokesčio už eismo ribojimą tarifai

 

1. Mokesčio už eismo ribojimą tarifai:

 

Eil.

Nr.

Eismo ribojimo priežastys

Tarifai, eurais

 

Valstybinės reikšmės keliai

 

magistra-liniai

krašto

rajoniniai

 

1.1.

Įvairūs darbai kelio juostoje su važiuojamosios dalies asfalto (cemento) danga iki 3 parų imtinai, kai nepažeidžiama kelio važiuojamoji dalis

80

58

37

 

1.2.

Įvairūs darbai kelio juostoje su važiuojamosios dalies žvyro danga iki 3 parų imtinai, kai nepažeidžiama kelio važiuojamoji dalis

5

2

 

1.3.

Įvairūs darbai kelio važiuojamojoje dalyje iki 3 parų imtinai, kai pažeidžiama asfalto (cemento) danga ir kai kelias visai uždaromas, o transporto priemonių eismas nukreipiamas kitais keliais arba įrengiama uždarytos vietos apylanka

1 013

738

463

 

1.4.

Įvairūs darbai kelio važiuojamojoje dalyje iki 3 parų imtinai, kai pažeidžiama žvyro danga ir kai kelias visai uždaromas, o transporto priemonių eismas nukreipiamas kitais keliais arba įrengiama uždarytos vietos apylanka

75

75

 

1.5.

Įvairūs darbai kelio važiuojamojoje dalyje iki 3 parų imtinai, kai pažeidžiama asfalto (cemento) danga ir kai kelias iš dalies uždaromas (ribojamas greitis)

253

184

115

 

1.6.

Įvairūs darbai kelio važiuojamojoje dalyje iki 3 parų imtinai, kai pažeidžiama žvyro danga ir kai kelias iš dalies uždaromas (ribojamas greitis)

23

23

 

1.7.

Inžinerinių komunikacijų klojimas, medžiagų ar įrenginių sandėliavimas kelio juostoje, išskyrus kelio važiuojamąją dalį (1 parai 1 km kelio ar 1 parai 1 vieta)

28

14

7

 

1.8.

Visiškas kelio uždarymas, eismo nukreipimas apylanka kitais keliais (1 parai 1 km apylankos)

2

5

 

1.9.

Įvairūs masiniai, sporto renginiai ir kiti atvejai, kai kelias uždaromas:

1 parai 1 km kelio arba 1 parai 1 vieta;

1 valandai 1 km kelio arba 1 valandai 1 vieta

 

 

290

17

 

 

174

8

 

 

35

2

 

1.10.

Įvairūs masiniai, sporto renginiai ir kiti atvejai, kai apribojamas transporto priemonių eismas:

1 parai 1 km kelio;

1 valandai 1 km kelio arba 1 valandai 1 vieta

 

 

 

144

8

 

 

 

86

5

 

 

 

17

1

 

 

Punkto pakeitimai:

Nr. XII-1310, 2014-11-06, paskelbta TAR 2014-11-18, i. k. 2014-17042

 

2. Jeigu pratęsiama šio priedo 1 punkto 1.1–1.6 papunkčiuose nurodytų darbų trukmė, už kiekvienas kitas 3 paras mokestis už eismo ribojimą didinamas 5 procentais.

3. Jeigu šio priedo 1 punkte nurodytas eismo ribojimas nebaigiamas nurodytu laiku, už kiekvieną pradelstą dieną yra taikomas 3 kartus didesnis mokesčio tarifas.

4. Mokestis didinamas 2 kartus, kai eismas ribojamas kelių su keturiomis ir daugiau eismo juostų važiuojamojoje dalyje.

5. Mokestis didinamas 4 kartus, kai eismas ribojamas:

5.1. gyvenamosiose vietovėse valstybinės reikšmės kelio važiuojamojoje dalyje ir kai tie darbai susiję su kelio dangos ardymu nuo lapkričio 1 d. iki gegužės 1 d.;

5.2. važiuojamojoje kelio dalyje, kai asfalto danga paklota mažiau kaip prieš 5 metus.

 

Lietuvos Respublikos

kelių priežiūros ir plėtros

programos finansavimo

įstatymo

5 priedas

 

ĮGYVENDINAMI Europos Sąjungos TEISĖS AKTAI

 

1. 1996 m. liepos 25 d. Tarybos direktyva 96/53/EB, nustatanti tam tikrų Bendrijoje nacionaliniam ir tarptautiniam vežimui naudojamų kelių transporto priemonių didžiausius leistinus matmenis ir tarptautiniam vežimui naudojamų kelių transporto priemonių didžiausią leistiną masę (OL 2004 m. specialusis leidimas, 7 skyrius, 2 tomas, p. 478), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/719 (OL 2015 L 115, p. 1).

Punkto pakeitimai:

Nr. XII-2347, 2016-05-12, paskelbta TAR 2016-05-24, i. k. 2016-13914

 

2. 1999 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/62/EB dėl sunkiasvorių krovininių transporto priemonių apmokestinimo už naudojimąsi tam tikra infrastruktūra (OL 2004 m. specialusis leidimas, 7 skyrius, 4 tomas, p. 372) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2011 m. rugsėjo 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/76/EB (OL 2011 L 269, p. 1).

 

 

Pakeitimai:

1.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-682, 2001-12-21, Žin., 2001, Nr. 112-4089 (2001-12-30)

KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO ĮSTATYMO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

Nauja įstatymo redakcija

Šis Įstatymas įsigalioja nuo 2002 m. sausio 1 d.

 

2.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-840, 2002-04-09, Žin., 2002, Nr. 43-1605 (2002-04-26)

KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO ĮSTATYMO 4 STRAIPSNIO IR 1 PRIEDĖLIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

Šis Įstatymas taikomas apskaičiuojant atskaitymus į Programos finansavimo sąskaitą nuo 2002 metų balandžio mėnesio ir vėlesnių mėnesių pajamų.

 

3.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-1592, 2003-05-29, Žin., 2003, Nr. 59-2637 (2003-06-20)

KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO ĮSTATYMO 11 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

Šis Įstatymas įsigalioja nuo 2003 m. liepos 1 d.

 

4.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-1703, 2003-07-04, Žin., 2003, Nr. 69-3122 (2003-07-10)

KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO ĮSTATYMO 11 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

5.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-1776, 2003-10-14, Žin., 2003, Nr. 104-4646 (2003-11-05)

KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO ĮSTATYMO 4 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

Šis Įstatymas įsigalioja nuo 2004 m. sausio 1 d.

 

6.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-2139, 2004-04-15, Žin., 2004, Nr. 61-2188 (2004-04-27)

ĮMONIŲ IR ORGANIZACIJŲ NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO ĮSTATYMO, KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO ĮSTATYMO, GARANTINIO FONDO ĮSTATYMO, RINKLIAVŲ ĮSTATYMO, MOKESČIŲ UŽ PRAMONINĖS NUOSAVYBĖS OBJEKTŲ REGISTRAVIMĄ ĮSTATYMO, MOKESČIO UŽ APLINKOS TERŠIMĄ ĮSTATYMO, KONSULINIO MOKESČIO ĮSTATYMO, LIETUVOS BANKO ĮSTATYMO PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMAS

Šis Įstatymas įsigalioja nuo 2004 m. gegužės 1 d.

 

7.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-2329, 2004-07-08, Žin., 2004, Nr. 116-4319 (2004-07-27)

KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO ĮSTATYMO 7 STRAIPSNIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMAS

Šis įstatymas įsigalioja nuo 2005 m. sausio 1 d.

 

8.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-2386, 2004-07-15, Žin., 2004, Nr. 116-4333 (2004-07-27)

KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO ĮSTATYMO 8 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

9.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-2546, 2004-11-09, Žin., 2004, Nr. 171-6302 (2004-11-26)

KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO ĮSTATYMO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

Nauja įstatymo redakcija

Šis įstatymas įsigalioja nuo 2005 m. sausio 1 d.

Šio įstatymo 4 straipsnis ir įstatymo 1 priedėlis netenka galios nuo 2005 m. liepos 1 d. Atskaitymų nuo pajamų mokėtojai atskaitymus nuo 2005 m. birželio mėnesio pajamų turi sumokėti į Programos finansavimo sąskaitą „Kelių programa – atskaitymai nuo pajamų“ iki 2005 m. liepos 25 d., o atskaitymų į Programos finansavimo sąskaitą deklaraciją už 2005 m. sausio–birželio mėnesius privalo pateikti apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai iki 2005 m. rugsėjo 1 d.

 

10.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. X-693, 2006-06-15, Žin., 2006, Nr. 73-2761 (2006-06-30)

KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO ĮSTATYMO 2 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

11.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. X-725, 2006-06-22, Žin., 2006, Nr. 77-2969 (2006-07-14)

KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO ĮSTATYMO 5 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

12.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. X-884, 2006-11-09, Žin., 2006, Nr. 127-4820 (2006-11-25)

KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO ĮSTATYMO 5 PRIEDĖLIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

13.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. X-1177, 2007-06-07, Žin., 2007, Nr. 69-2724 (2007-06-23)

KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO ĮSTATYMO 2, 3, 4 IR 6 PRIEDĖLIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS

Šis įstatymas įsigalioja nuo 2007 m. liepos 1 d.

 

14.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. X-1259, 2007-07-04, Žin., 2007, Nr. 81-3319 (2007-07-21)

KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO ĮSTATYMO 7 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

15.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. X-1402, 2007-12-20, Žin., 2007, Nr. 140-5761 (2007-12-29)

KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO ĮSTATYMO 10 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

Šis įstatymas įsigalioja 2009 m. sausio 1 d.

Šis įstatymas neteko galios nuo 2008-12-30.

Šio įstatymo negaliojimą nusako:

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-110, 2008-12-23, Žin., 2008, Nr. 149-6032 (2008-12-30)

KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO ĮSTATYMO 10 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS ĮSTATYMAS

 

16.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. X-1604, 2008-06-17, Žin., 2008, Nr. 75-2919 (2008-07-03)

KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO ĮSTATYMO 3 STRAIPSNIO, 3, 4 IR 6 PRIEDĖLIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS

Šis įstatymas įsigalioja 2009 m. sausio 1 d.

 

17.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-109, 2008-12-23, Žin., 2008, Nr. 149-6031 (2008-12-30)

KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO ĮSTATYMO 3 IR 5 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS

Šis įstatymas įsigalioja nuo 2009-01-01.

 

18.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-1292, 2011-03-22, Žin., 2011, Nr. 40-1916 (2011-04-05)

KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO ĮSTATYMO 2, 3, 7, 9 IR 10 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMAS

Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2012 m. sausio 1 d.

 

19.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-2197, 2012-06-30, Žin., 2012, Nr. 80-4147 (2012-07-10)

KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO ĮSTATYMO 2, 6 STRAIPSNIŲ IR 4 PRIEDĖLIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMAS

Šis įstatymas, išskyrus šio įstatymo 5 straipsnį, įsigalioja 2013 m. sausio 1 d.

 

20.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-363, 2013-06-13, Žin., 2013, Nr. 68-3404 (2013-06-28)

KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO ĮSTATYMO 4 PRIEDĖLIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

Šis įstatymas įsigalioja nuo 2014-01-01.

 

21.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-696, 2013-12-17, Žin., 2013, Nr. 140-7070 (2013-12-30)

LIETUVOS RESPUBLIKOS KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO ĮSTATYMO 10 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

Šio įstatymo 1 straipsnio 1 dalis įsigalioja 2014 m. sausio 1 d.

Pakeitimas:

21.1.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-1081, 2014-07-17, paskelbta TAR 2014-07-23, i. k. 2014-10450

LIETUVOS RESPUBLIKOS KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO ĮSTATYMO 10 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO NR. XII-696 1 IR 2 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

22.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-898, 2014-05-15, paskelbta TAR 2014-05-27, i. k. 2014-05729

LIETUVOS RESPUBLIKOS KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-2032 PAKEITIMO ĮSTATYMAS

Nauja įstatymo redakcija

Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 3 dalį ir šio įstatymo 1 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 4 straipsnį, įsigalioja 2014 m. lapkričio 1 d.

Šio įstatymo 1 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 4 straipsnis įsigalioja 2015 m. sausio 1 d.

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-1310, 2014-11-06, paskelbta TAR 2014-11-18, i. k. 2014-17042

Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo Nr. VIII-2032 1, 2, 3 ir 4 priedų pakeitimo įstatymas

 

2.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-2315, 2016-04-14, paskelbta TAR 2016-04-18, i. k. 2016-09858

Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo Nr. VIII-2032 9 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

3.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-2347, 2016-05-12, paskelbta TAR 2016-05-24, i. k. 2016-13914

Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo Nr. VIII-2032 1, 3 ir 5 priedų pakeitimo įstatymas

 

4.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-2571, 2016-06-30, paskelbta TAR 2016-07-15, i. k. 2016-20663

Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo Nr. VIII-2032 9 straipsnio pakeitimo įstatymas