Suvestinė redakcija nuo 2013-01-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 92-3372, i. k. 1042050ISAK001K-207

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL PREKIŲ TIEKIMO AR PASLAUGŲ TEIKIMO ĮFORMINIMO VIENA PVM SĄSKAITA FAKTŪRA TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

 

 

2004 m. birželio 2 d. Nr. 1K-207

Vilnius

 

Pakeistas teisės akto pavadinimas:

Nr. 1K-424, 2012-12-12, Žin., 2012, Nr. 147-7575 (2012-12-15), i. k. 1122050ISAK001K-424

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 9 d. nutarimo Nr. 407 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 29 d. nutarimo Nr. 780 „Dėl Specialių apskaitos dokumentų blankų užsakymo, gamybos, technologinės apsaugos, platinimo, įsigijimo ir sunaikinimo tvarkos bei Mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2004, Nr. 56-1941) 2.2 punktu ir Mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 29 d. nutarimu Nr. 780 (Žin., 2002, Nr. 55-2185; 2004, Nr. 56-1941; 2012, Nr. 119-5997), 13 ir 26 punktais,

Preambulės pakeitimai:

Nr. 1K-424, 2012-12-12, Žin., 2012, Nr. 147-7575 (2012-12-15), i. k. 1122050ISAK001K-424

 

1. T v i r t i n u Prekių tiekimo ar paslaugų teikimo įforminimo viena PVM sąskaita faktūra taisykles (pridedama).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-424, 2012-12-12, Žin., 2012, Nr. 147-7575 (2012-12-15), i. k. 1122050ISAK001K-424

 

2. Pripažįstu netekusiais galios:

2.1. Lietuvos Respublikos finansų ministro 2001 m. gegužės 16 d. įsakymą Nr. 141 „Dėl advokatų (advokatų kontorų) apskaitos ir dokumentų naudojimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 47-1632);

2.2. Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. birželio 19 d. įsakymą Nr. 177 „Dėl finansų ministro 2001 m. gegužės 16 d. įsakymo Nr. 141 „Dėl advokatų (advokatų kontorų) apskaitos ir dokumentų naudojimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2002, Nr. 63-2557);

2.3. Lietuvos Respublikos finansų ministro 2001 m. lapkričio 16 d. įsakymą Nr. 311 „Dėl Notarų (notarų biurų) pirkimo PVM sumų priskyrimo ir deklaravimo bei apskaitos dokumentų įsigijimo, naudojimo, pildymo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 97-3463);

2.4. Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. birželio 18 d. įsakymą Nr. 174 „Dėl finansų ministro 2001 m. lapkričio 16 d. įsakymo Nr. 311 „Dėl Notarų (notarų biurų) pirkimo PVM sumų priskyrimo ir deklaravimo bei apskaitos dokumentų įsigijimo, naudojimo, pildymo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo (Žin., 2002, Nr. 63-2554).

 

 

 

FINANSŲ MINISTRAS                                                                      ALGIRDAS BUTKEVIČIUS


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2004 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. 1K-207

 

PREKIŲ TIEKIMO AR PASLAUGŲ TEIKIMO ĮFORMINIMO VIENA PVM SĄSKAITA FAKTŪRA TAISYKLĖS

 

Pakeistas priedo pavadinimas:

Nr. 1K-424, 2012-12-12, Žin., 2012, Nr. 147-7575 (2012-12-15), i. k. 1122050ISAK001K-424

 

I. PREKIŲ TIEKIMO AR PASLAUGŲ TEIKIMO ĮFORMINIMO VIENA PVM SĄSKAITA FAKTŪRA ATVEJAI

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1K-424, 2012-12-12, Žin., 2012, Nr. 147-7575 (2012-12-15), i. k. 1122050ISAK001K-424

 

1. Viena PVM sąskaita faktūra, be Mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 29 d. nutarimu Nr. 780 (Žin., 2002, Nr. 55-2185; 2004, Nr. 56-1941), nurodytų atvejų, gali būti naudojama ir advokatų, veikiančių partnerystės pagrindais, neįsteigus juridinio asmens, bendrai teikiamoms paslaugoms (tiekiamoms prekėms) įforminti.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-424, 2012-12-12, Žin., 2012, Nr. 147-7575 (2012-12-15), i. k. 1122050ISAK001K-424

 

2. 1 punkto nuostatos taikomos tik tada, jeigu visi partnerystės pagrindais veikiantys advokatai yra pridėtinės vertės mokesčio (toliau vadinama – PVM) mokėtojai.

3. 1 punkto nuostatos netaikomos, kai Lietuvoje partnerystės pagrindais veikiantys advokatai tiekia prekes į kitą valstybę narę, kaip tai suprantama pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr. 35-1271) nuostatas, arba teikia paslaugas, kurios pagal Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 13 straipsnio nuostatas nelaikomos suteiktomis Lietuvos Respublikoje.

 

II. PVM SĄSKAITŲ FAKTŪRŲ REKVIZITŲ REIKALAVIMAI, KAI TIEKIAMOS PREKĖS AR TEIKIAMOS PASLAUGOS ĮFORMINAMOS VIENA PVM SĄSKAITA FAKTŪRA, IR PIRKIMO PVM SUMŲ PRISKYRIMAS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1K-424, 2012-12-12, Žin., 2012, Nr. 147-7575 (2012-12-15), i. k. 1122050ISAK001K-424

 

4. Partnerystės pagrindais veikiantiems advokatams išrašomose juridinę galią turinčiose PVM sąskaitose faktūrose turi būti nurodomi visų partnerystės pagrindais veikiančių advokatų vardai (vardo pirma raidė), pavardės arba tik pavardės, taip pat kad jie yra advokatai, arba bent vieno iš partnerystės pagrindais veikiančių advokatų advokato vardas (vardo pirma raidė) ir pavardė arba tik pavardė su žodžiais „ir partneriai“. Tokiose PVM sąskaitose faktūrose nurodytos PVM sumos priskiriamos kaip konkrečių advokatų pirkimo PVM 6 punkte nurodyta tvarka. Advokatui PVM mokėtojui priskirta pirkimo PVM dalis teisės aktų nustatyta tvarka įtraukiama į to advokato PVM atskaitą.

5. Tais atvejais, kai partnerystės pagrindais veikiantys advokatai viena PVM sąskaita faktūra įformina bendrai teikiamas paslaugas ir (arba) tiekiamas prekes, tokioje PVM sąskaitoje turi būti nurodomi visų partnerystės pagrindais veikiančių advokatų vardai (vardo pirma raidė), pavardės arba tik pavardės, taip pat kad jie yra advokatai ir jų PVM mokėtojų kodai, arba bent vieno iš partnerystės pagrindais veikiančių advokatų advokato vardas (vardo pirma raidė) ir pavardė arba tik pavardė su žodžiais „ir partneriai“.

6. Advokatai, veikiantys partnerystės pagrindais, partnerystės sutartyje privalo pasitvirtinti pirkimo PVM sumų priskyrimo tvarką, kurios rekomendacinę formą nustato Lietuvos advokatūra.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-424, 2012-12-12, Žin., 2012, Nr. 147-7575 (2012-12-15), i. k. 1122050ISAK001K-424

 

7. Notarų biuro notarams išrašomose juridinę galią turinčiose PVM sąskaitose faktūrose turi būti nurodomi visų notarų, dirbančių notarų biure pagal sutartį dėl bendro notarų biuro darbo organizavimo ir veiklos (toliau – bendros veiklos sutartis), vardai (vardo pirma raidė), pavardės arba tik pavardės, arba bent vieno iš notarų biure pagal bendros veiklos sutartį dirbančių notarų notaro vardas (vardo pirma raidė) ir pavardė arba tik pavardė. Tokiose PVM sąskaitose faktūrose nurodytos PVM sumos priskiriamos kaip konkrečių notarų biuro notarų pirkimo PVM pagal 8 punkte nurodytą paskirstymo tvarką. Notarui PVM mokėtojui priskirta pirkimo PVM dalis teisės aktų nustatyta tvarka įtraukiama į to notaro PVM atskaitą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-424, 2012-12-12, Žin., 2012, Nr. 147-7575 (2012-12-15), i. k. 1122050ISAK001K-424

 

8. Notarai, dirbantys pagal bendros veiklos sutartį notarų biure, bendros veiklos sutartyje privalo pasitvirtinti bendrai notarų biuro notarams išrašytose PVM sąskaitose faktūrose nurodyto PVM priskyrimo konkretiems notarams tvarką, kurios rekomendacinę formą nustato Lietuvos notarų rūmai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-424, 2012-12-12, Žin., 2012, Nr. 147-7575 (2012-12-15), i. k. 1122050ISAK001K-424

 

______________

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas

Nr. 1K-424, 2012-12-12, Žin., 2012, Nr. 147-7575 (2012-12-15), i. k. 1122050ISAK001K-424

Dėl finansų ministro 2004 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 1K-207 "Dėl Bendros PVM sąskaitos faktūros įforminimo atvejų, reikalavimų šių PVM sąskaitų faktūrų rekvizitams ir pirkimo PVM sąskaitose faktūrose nurodytų pvm sumų priskyrimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo