Suvestinė redakcija nuo 2012-09-15

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2007, Nr. 2-108, i. k. 106301MISAK00D1-618

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL PAKUOČIŲ SURINKIMO IR PAKARTOTINIO NAUDOJIMO UŽDUOČIŲ NUSTATYMO

 

2006 m. gruodžio 28 d. Nr. D1-618

Vilnius

Pakeistas teisės akto pavadinimas:

Nr. D1-724, 2012-09-10, Žin., 2012, Nr. 107-5437 (2012-09-14), i. k. 112301MISAK00D1-724

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. 1574 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymą“ (Žin., 2001, Nr. 108-3936) 1.4 punktu,

Nustatau pakuočių surinkimo ir pakartotinio naudojimo metų užduotis:

Pastraipos pakeitimai:

Nr. D1-724, 2012-09-10, Žin., 2012, Nr. 107-5437 (2012-09-14), i. k. 112301MISAK00D1-724

 

 

 

Pakuočių surinkimo ir pakartotinio naudojimo užduotis (procentais), atsižvelgiant į pakartotinio naudojimo pakuočių, išleistų į vidaus rinką, masę (tonomis)

2007–2009 metai

nuo 2010 metų

Stiklinės pakartotinio naudojimo pakuotės, už kurias privaloma imti užstatą

80

85

Kitos pakartotinio naudojimo pakuotės

80

80

 

Lentelės pakeitimai:

Nr. D1-724, 2012-09-10, Žin., 2012, Nr. 107-5437 (2012-09-14), i. k. 112301MISAK00D1-724

 

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                          ARŪNAS KUNDROTAS

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-724, 2012-09-10, Žin., 2012, Nr. 107-5437 (2012-09-14), i. k. 112301MISAK00D1-724

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. D1-618 "Dėl pakuočių surinkimo ir pakartotinio naudojimo 2007–2012 metų užduočių nustatymo" pakeitimo