Suvestinė redakcija nuo 2018-01-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 125-6295, i. k. 112301MISAK00D1-857

 

Nauja redakcija nuo 2015-01-09:

Nr. D1-6, 2015-01-07, paskelbta TAR 2015-01-08, i. k. 2015-00360

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL MINIMALIŲ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PASLAUGOS KOKYBĖS REIKALAVIMŲ PATVIRTINIMO

 

2012 m. spalio 23 d. Nr. D1-857

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 30 straipsnio 8 dalimi ir įgyvendindamas Valstybinio atliekų tvarkymo 2014−2020 metų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 12 d. nutarimu Nr. 519 „Dėl Valstybinio atliekų tvarkymo 2014–2020 metų plano patvirtinimo“, 2 priedo 3.1.1 papunktyje nurodytą priemonę,

tvirtinu Minimalius komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės reikalavimus (pridedama).

 

 

 

Aplinkos ministras                                                        Gediminas Kazlauskas

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2012 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. D1-857

 

MINIMALŪS KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PASLAUGOS KOKYBĖS REIKALAVIMAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. D1-505, 2016-07-15, paskelbta TAR 2016-07-28, i. k. 2016-21092

 

1. Minimalūs komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės reikalavimai (toliau – Kokybės reikalavimai) parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymu, Valstybiniu atliekų tvarkymo 2014–2020 metų planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 12 d. nutarimu Nr. 519 „Dėl valstybinio atliekų tvarkymo 2014–2020 metų plano patvirtinimo“ (toliau – Planas), ir kitais teisės aktais.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-505, 2016-07-15, paskelbta TAR 2016-07-28, i. k. 2016-21092

 

2. Kokybės reikalavimų tikslas – nustatyti minimalius komunalinių atliekų (mišrių komunalinių atliekų, antrinių žaliavų, įskaitant pakuočių atliekas, buityje susidarančių didelių gabaritų komunalinių atliekų, biologiškai skaidžių, statybos ir griovimo, pavojingų atliekų, naudotų padangų ir kitų buityje susidarančių atliekų) tvarkymo paslaugos, išskyrus komunalinių atliekų naudojimą ir šalinimą, bet įskaitant komunalinių atliekų paruošimą naudoti pakartotinai (toliau – Paslauga), kokybės reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-505, 2016-07-15, paskelbta TAR 2016-07-28, i. k. 2016-21092

 

3. Komunalinių atliekų naudojimą ir (ar) šalinimą vykdantys atliekų tvarkytojai turi turėti leidimą vykdyti šią veiklą. Komunalinių atliekų naudojimui ir šalinimui teisės aktuose nustatyti reikalavimai yra privalomi visiems komunalinių atliekų naudojimą ir šalinimą vykdantiems asmenims.

4. Kokybės reikalavimai taikomi komunalinių atliekų surinkimui, vežimui ir privalomi visiems komunalinių atliekų surinkimą ir vežimą vykdantiems asmenims, nepriklausomai nuo savivaldybėje taikomo apmokėjimo už komunalinių atliekų tvarkymą būdo. Paslaugos kokybės priežiūrą ir kontrolę vykdo savivaldybė ir (ar) komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratorius (toliau – Administratorius).

5. Pagrindinės šiuose Kokybės reikalavimuose vartojamos sąvokos:

5.1. Paslaugos kokybės stebėsena – nuolatinis (sistemingas) skundų ir informacijos dėl Paslaugos ir duomenų apie Kokybės reikalavimų nevykdymą ir (ar) netinkamą vykdymą rinkimas, analizė ir pasiūlymai komunalinių atliekų tvarkymo sistemoje dalyvaujantiems asmenims Paslaugos kokybei gerinti;

5.2. priskirta teritorija – savivaldybės teritorija ar jos dalis, kurioje savivaldybė organizuoja komunalinių atliekų tvarkymo sistemą. Savivaldybės teritorija ar jos dalis nustatoma sutartyje tarp atliekų tvarkytojo, kuris parenkamas vadovaujantis Atliekų tvarkymo įstatymo 30 straipsniu ir turi teisę teikti Paslaugas, ir savivaldybės ar Administratoriaus.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-505, 2016-07-15, paskelbta TAR 2016-07-28, i. k. 2016-21092

 

5.3. kitos šiuose Kokybės reikalavimuose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

 

II SKYRIUS

MINIMALŪS KOKYBĖS REIKALAVIMAI

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. D1-505, 2016-07-15, paskelbta TAR 2016-07-28, i. k. 2016-21092

 

6. Minimalius Kokybės reikalavimus sudaro:

6.1. bendrieji kokybės reikalavimai komunalinių atliekų surinkimui ir vežimui;

6.2. specialieji kokybės reikalavimai mišrių komunalinių atliekų surinkimui ir vežimui;

6.3. specialieji kokybės reikalavimai antrinių žaliavų surinkimui ir vežimui;

6.4. specialieji kokybės reikalavimai buityje susidarančių didelių gabaritų komunalinių atliekų, įskaitant pavojingas atliekas, surinkimui ir vežimui;

6.5. specialieji kokybės reikalavimai biologiškai skaidžių atliekų surinkimui ir vežimui;

6.6. specialieji kokybės reikalavimai paruošimui naudoti pakartotinai tinkamų atliekomis tapusių produktų ir jų sudedamųjų dalių surinkimui, vežimui, laikymui ir paruošimui naudoti pakartotinai.

Papildyta papunkčiu:

Nr. D1-505, 2016-07-15, paskelbta TAR 2016-07-28, i. k. 2016-21092

 

III SKYRIUS

BENDRIEJI KOKYBĖS REIKALAVIMAI KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMUI IR VEŽIMUI

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. D1-505, 2016-07-15, paskelbta TAR 2016-07-28, i. k. 2016-21092

 

7. Paslauga teikiama taip, kad tenkintų atliekų turėtojo poreikius, priskirtoje teritorijoje būtų užtikrintas nepertraukiamas Paslaugos teikimas ir susidarančių atliekų surinkimas, įgyvendinti teisės aktuose nustatyti higienos, aplinkos apsaugos ir atliekų tvarkymo reikalavimai. Paslauga teikiama savivaldybės ar Administratoriaus ir atliekų turėtojo sudarytoje Paslaugos teikimo sutartyje (toliau – Sutartis) nustatytomis sąlygomis, kai nėra Sutarties, vadovaujantis savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimais, kurie turi neprieštarauti Kokybės reikalavimams. Sutartyje nurodomos teisės aktų ir savivaldybės nustatytų reikalavimų dėl Paslaugos kokybės nuostatos.

71. Siekiant užtikrinti Paslaugos kokybę ir nepertraukiamą jos teikimą, savivaldybėms rekomenduojama:

71.1. miestų dalyse, kuriose vyrauja gyvenamieji daugiabučiai namai, komunalinių atliekų konteinerių aikšteles statyti ne didesniu kaip 150 metrų atstumu nuo gyvenamojo daugiabučio namo. Atstumas iki konteinerių aikštelės nustatomas matuojant tiesia linija nuo daugiabučio namo kampo, kuris yra arčiausiai konteinerių aikštelės;

71.2. garažų bendrijose, sodininkų bendrijose ar kituose bendrojo naudojimo objektuose – komunalinių atliekų konteinerių aikšteles statyti ne didesniu kaip 150 metrų atstumu nuo bent vieno įvažiavimo (arba kelių įvažiavimų, jeigu reikia) į bendrojo naudojimo teritorijas bendrojo naudojimo teritorijų ribose ar už jų arba pagal susitarimą su atitinkamos bendrijos atstovais, kur yra tam palankiausios sąlygos. Atstumas iki konteinerių aikštelės nustatomas matuojant tiesia linija nuo bendrojo naudojimo objekto kampo, kuris yra arčiausiai konteinerių;

71.3. kai mišrių komunalinių atliekų konteinerių ar konteinerių aikštelių neįmanoma pastatyti individualiose valdose ar greta jų, šiuos įrenginius statyti ne didesniu kaip 300 metrų atstumu nuo žemės valdos su gyvenamuoju vienbučiu namu. Atstumas iki konteinerio nustatomas matuojant tiesia linija nuo žemės valdos su gyvenamuoju vienbučiu namu sklypo kampo, kuris yra arčiausiai konteinerio.

Papildyta punktu:

Nr. D1-505, 2016-07-15, paskelbta TAR 2016-07-28, i. k. 2016-21092

 

72. Nesant galimybių laikytis 71 punkte nustatytų rekomendacijų, atliekų turėtojams turi būti pateikta motyvuota informacija, kodėl neįgyvendinamos šios rekomendacijos.

Papildyta punktu:

Nr. D1-505, 2016-07-15, paskelbta TAR 2016-07-28, i. k. 2016-21092

 

73. Esant galimybėms, mišrių komunalinių atliekų konteinerių statymo vietos parenkamos greta antrinių žaliavų konteinerių statymo vietų.

Papildyta punktu:

Nr. D1-505, 2016-07-15, paskelbta TAR 2016-07-28, i. k. 2016-21092

 

8. Atliekų surinkimo ir vežimo veiklą vykdantis ir Paslaugą teikiantis atliekų tvarkytojas (toliau – Atliekų tvarkytojas) turi teisę pasiūlyti atliekų turėtojui komunalinių atliekų surinkimo būdą (atliekų surinkimas į individualius, kolektyvinius (bendrus) konteinerius, atliekų turėtojų apvažiavimo ir kitus būdus). Atliekų tvarkytojo ir Savivaldybės ar Administratoriaus sudarytoje sutartyje numatyti reikalavimai dėl Paslaugos teikimo būdo yra privalomi Atliekų tvarkytojui.

9. Atliekoms surinkti naudojami atliekų surinkimo konteineriai. Jeigu nėra galimybės naudoti atliekų surinkimo konteinerių, taikytinos kitos priemonės ir (ar) įrenginiai, pagal paskirtį skirti atitinkamoms atliekoms surinkti. Atliekų surinkimo konteineriai, kitos priemonės ir (ar) įrenginiai (toliau − Atliekų surinkimo priemonės) turi atitikti teisės aktų nustatytus reikalavimus, būti saugūs žmonių sveikatai ir aplinkai. Tais atvejais, kai atliekų surinkimui naudojami individualūs konteineriai, konteinerių priėmimo-perdavimo faktas turi būti fiksuojamas pasirašytinai. Atliekų turėtojui atsisakius priimti konteinerius ir (ar) pasirašyti priėmimo-perdavimo dokumentus, savivaldybė ar Administratorius gali sudaryti komisiją, kuri patvirtintų konteinerio perdavimo arba atsisakymo priimti faktą. Atliekų surinkimui naudojami kolektyviniai konteineriai turi būti pastatyti 91 punkte nustatytus reikalavimus atitinkančiose komunalinių atliekų konteinerių aikštelėse. Atliekų turėtojai privalo būti informuoti apie jiems priskirto konteinerio pastatymo vietą.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-16, 2016-01-07, paskelbta TAR 2016-01-12, i. k. 2016-00550

 

91. Komunalinių atliekų konteinerių aikštelės įrengiamos vadovaujantis šiomis nuostatomis:

91.1. atliekos laikinai laikomos uždaruose konteineriuose su uždaromais liukais ir (ar) kitokia būtina apsauga nuo lietaus ir kito neigiamo aplinkos poveikio;

91.2. kolektyviniams (bendriems) konteineriams įrengiama aikštelė su kieta danga (pvz., asfaltu, grindiniu ar panašiai);

91.3. priėjimas prie aikštelės turi būti pritaikytas žmonėms su negalia ir atliekų automobiliams privažiuoti, esant reikalui, – apsisukti;

91.4. aikštelės dydis ir laikomas konteinerių skaičius nustatomas atsižvelgiant į Kokybės reikalavimų 10 punkte nustatytus reikalavimus;

91.5. aikštelės dangos nuolydis formuojamas taip, kad nuo jų kuo greičiau pasišalintų vanduo, pagal galimybes įrengiami latakai vandeniui nutekėti, o vanduo kuo trumpiausiu keliu nukreipiamas į trapus;

91.6. aikštelė turi būti įrengta ne mažesniu kaip 10 m atstumu nuo pastato langų ir (ar) durų. Šios aikštelės įrengimo atstumas gali būti mažinamas, bet ne arčiau kaip iki 5 m nuo pastato langų ir (ar) durų tik gavus visų nekilnojamojo turto objekto savininkų ar jų įgaliotų asmenų,  kuriems, įrengus komunalinių atliekų konteinerių aikštelę, atstumas bus mažesnis kaip 10 m nuo pastato langų ir durų, sutikimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-921, 2017-11-09, paskelbta TAR 2017-11-14, i. k. 2017-17924

 

Papildyta punktu:

Nr. D1-16, 2016-01-07, paskelbta TAR 2016-01-12, i. k. 2016-00550

 

10. Atliekų surinkimo priemonių talpa ir atliekų surinkimo iš atliekų surinkimo priemonių dažnumas nustatomi taip, kad atitiktų pas atliekų turėtoją susidarančių komunalinių atliekų surinkimo poreikį. Atliekų surinkimo priemonių talpa ir atliekų surinkimo iš atliekų surinkimo priemonių dažnumas gali būti nustatomi individualiai, atsižvelgiant į tai, ar atliekos rūšiuojamos ir kompostuojamos jų susidarymo vietoje. Atliekų surinkimo konteinerių talpa ir atliekų paėmimo (arba jų tuštinimo) minimalus dažnumas aptariami Sutartyje. Jei nėra Sutarties, surinkimo priemonių talpą ir atliekų surinkimo iš atliekų surinkimo priemonių dažnumą nustato savivaldybė atliekų tvarkymo taisyklėse.

11. Atliekų surinkimo ir vežimo grafikas (toliau – Grafikas) yra sudėtinė ir neatsiejama Sutarties dalis. Grafike pateikiama tiksli informacija, kada bus surenkamos atliekos iš atliekų surinkimo priemonių. Jei nėra Sutarties, Grafikas skelbiamas savivaldybės ir Administratoriaus interneto tinklalapyje, pateikiamas kartu su mokėjimų pranešimais ir kituose atliekų turėtojams prieinamuose informavimo šaltiniuose. Grafikas keičiamas tik prieš 14 kalendorinių dienų apie tai įspėjus atliekų turėtoją savivaldybės ir Administratoriaus interneto tinklalapyje, pateikus informaciją kartu su mokėjimo pranešimais ir kituose atliekų turėtojams prieinamuose informavimo šaltiniuose.

12. Atliekų surinkimo priemonės naudojamos tik atliekoms surinkti. Teikdamas Paslaugą Atliekų tvarkytojas, savivaldybė arba Administratorius turi informuoti atliekų turėtoją, kokios ir kaip atliekos (įskaitant ir antrines žaliavas bei biologiškai skaidžias atliekas) surenkamos ir kokias atliekas draudžiama surinkti į atitinkamas atliekų surinkimo priemones. Ši informacija pateikiama kartu su Sutartimi, jei ji sudaroma, atliekų turėtojui teikiamuose mokėjimo pranešimuose savivaldybės ir Administratoriaus interneto tinklalapyje ar kituose informavimo šaltiniuose, o ant atliekų surinkimo priemonių nurodoma, kokioms atliekoms surinkti jie skirti ir kokias atliekas draudžiama mesti.

13. Atliekų tvarkytojas netinkamas naudoti atliekų surinkimo priemones turi pakeisti be papildomo mokesčio nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, kad būtų užtikrintas nepertraukiamas Paslaugos teikimas. Atliekų surinkimo priemonių pakeitimo sąlygos aptariamos Atliekų tvarkytojo ir savivaldybės ar Administratoriaus sudarytoje sutartyje. Jei surinkimo priemonė netinkama naudoti tapo dėl atliekų turėtojo kaltės, priemonė keičiama už atskirą mokestį.

14. Savivaldybė, Administratorius ir (ar) Atliekų tvarkytojas turi užtikrinti visų komunalinių atliekų turėtojų aprūpinimą mišrių komunalinių atliekų surinkimo priemonėmis (konteineriais, kitomis priemonėmis ir (ar) įrenginiais) neimant papildomo mokesčio, išskyrus nustatytą vietinę rinkliavą ar kitą įmoką už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir komunalinių atliekų tvarkymą.

15. Atliekų tvarkytojas, vykdydamas atliekų surinkimą ir vežimą iš atliekų surinkimo priemonių, privalo:

15.1. surinkti visas atliekas, leistinas šalinti konkrečioje atliekų surinkimo priemonėje;

15.2. surinkus atliekas, atliekų surinkimo priemones palikti pradinėje jų išvežimui skirtoje vietoje (surinkimo priemonės vietą, skirtą atliekų išvežimui, savivaldybė, Administratorius ir (ar) atliekų tvarkytojas suderina su atliekų turėtoju);

15.3. surinkti surinkimo ir vežimo metu išsibarsčiusias atliekas, jeigu Atliekų tvarkytojo ir savivaldybės ar Administratoriaus sudarytoje sutartyje nenustatyta kitaip.

16. Teikdamas Paslaugas Atliekų tvarkytojas privalo surinkti visas atliekas iš atliekų surinkimo priemonių, išskyrus atvejus, kai:

16.1. mišrios komunalinės ir kitos atliekos paliktos prie atliekų surinkimo priemonių, jeigu Sutartyje ir (ar) Atliekų tvarkytojo ir savivaldybės ar Administratoriaus sudarytoje sutartyje nenumatyta kitaip;

16.2. atliekų turėtojas nepristato atliekų surinkimo priemonių į suderintą vietą nustatytu laiku;

16.3. Atliekų tvarkytojo personalui yra kliūčių ar grėsmių, kurios neleidžia ar trukdo suteikti Paslaugą;

16.4. atliekų surinkimo priemonėse yra daiktai ir (ar) atliekos, kurių buvimas juose neleistinas pagal atliekų tvarkymo taisykles ir (ar) kelia pavojų žmogaus saugumui ir (ar) aplinkai;

16.5. dėl objektyvių priežasčių, nustatytų savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklėse, neįmanomas privažiavimas prie atliekų turėtojo.

17. Nesurinkus atliekų iš atliekų surinkimo priemonių dėl 16 punkte nustatytų priežasčių, išskyrus 16.2 papunktyje numatytą atvejį, Atliekų tvarkytojas turi registruoti Atliekų tvarkytojo nustatyta tvarka kiekvieną tokį atvejį ir informuoti Atliekų turėtoją. Jeigu tokie atvejai kartojasi, Atliekų tvarkytojas turi informuoti savivaldybę ir (ar) Administratorių.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-505, 2016-07-15, paskelbta TAR 2016-07-28, i. k. 2016-21092

 

18. Jeigu Atliekų tvarkytojas nesurinko atliekų iš surinkimo priemonių pagal Grafiką, atliekos surenkamos neatidėliotinai, kad būtų užtikrintas nepertraukiamas Paslaugos teikimas.

19. Esant reguliariai perpildytoms atliekų surinkimo priemonėms ne dėl Atliekų tvarkytojo kaltės, Atliekų tvarkytojas gali siūlyti atliekų turėtojui ar jo atstovui tikslinti Sutartį, jei ji sudaryta, arba spręsti klausimą savivaldybės ar Administratoriaus nustatyta tvarka.

20. Neteko galios nuo 2015-01-09

Punkto naikinimas:

Nr. D1-6, 2015-01-07, paskelbta TAR 2015-01-08, i. k. 2015-00360

 

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI KOKYBĖS REIKALAVIMAI MIŠRIŲ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMUI IR VEŽIMUI

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. D1-505, 2016-07-15, paskelbta TAR 2016-07-28, i. k. 2016-21092

 

21. Mišrios komunalinės atliekos surenkamos mišrioms atliekoms skirtuose atliekų surinkimo konteineriuose ar kitomis priemonėmis atskirai nuo kitų atliekų. Minimalus mišrių komunalinių atliekų surinkimas iš atliekų surinkimo priemonių turi būti vykdomas ne rečiau kaip kartą per mėnesį.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-921, 2017-11-09, paskelbta TAR 2017-11-14, i. k. 2017-17924

 

22. Mišrios komunalinės atliekos surinkimo iš atliekų surinkimo priemonių ir vežimo metu negali būti maišomos su antrinėmis žaliavomis ar kitomis atskirai surenkamomis atliekomis.

23. Atliekų tvarkytojas turi reguliariai plauti ir (ar) dezinfekuoti kolektyvinius mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteinerius vadovaudamasis higienos reikalavimais ir savivaldybės nustatyta tvarka, bet ne rečiau kaip kartą per ketvirtį šiltuoju metų laiku arba sutartyje su savivaldybe ar Administratoriumi nustatytu dažnumu. Dezinfekavimui naudojami biocidai turi atitikti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais nustatytus reikalavimus. Individualius mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteinerius turi plauti atliekų turėtojai arba atliekų tvarkytojai.

24. Savivaldybėms rekomenduojama nustatyti tvarką, kad iki 2014 m. gruodžio 31 d. visi mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteineriai ir (ar) kitos surinkimo priemonės būtų identifikuojamos ir nuo 2015 metų sausio 1 d. Paslauga teikiama vykdant komunalinių atliekų surinkimo elektroninį identifikavimą.

25. Komunalinių atliekų surinkimo konteinerių ar kitų specialiųjų surinkimo priemonių priežiūra ir remontu turi rūpintis Atliekų tvarkytojas. Netinkamą naudoti ir (ar) sugadintą surinkimo priemonę Atliekų tvarkytojas turi pakeisti ar suremontuoti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo informacijos apie surinkimo priemonės netinkamumą naudoti gavimo ar sužinojimo dienos, išskyrus atvejus, kai individualūs konteineriai sugadinti dėl atliekų turėtojo kaltės.

26. Kolektyvinio naudojimo konteinerių aikštelių vietas nustato savivaldybė arba Administratorius. Individualaus naudojimo konteinerių pastatymo vietas, iš kurių surenkamos atliekos, savivaldybė, Administratorius arba atliekų tvarkytojas suderina su atliekų turėtoju.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-16, 2016-01-07, paskelbta TAR 2016-01-12, i. k. 2016-00550

 

V SKYRIUS

SPECIALIEJI KOKYBĖS REIKALAVIMAI ANTRINIŲ ŽALIAVŲ SURINKIMUI IR VEŽIMUI

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. D1-505, 2016-07-15, paskelbta TAR 2016-07-28, i. k. 2016-21092

 

27. Savivaldybė turi atliekų turėtojui sudaryti galimybes rūšiuoti atliekas. Atliekos rūšiuojamos teisės aktų ir savivaldybės nustatyta tvarka.

28. Antrinės žaliavos surenkamos į specialiai tam skirtus atliekų surinkimo konteinerius ar kitas specialias tam skirtas priemones.

29. Rekomenduojama antrinių žaliavų ir pakuotės atliekų surinkimui (pirminiam rūšiavimui) naudoti trijų tipų surinkimo konteinerius, skirtus atitinkamai rūšiuoti popieriaus (kartono), plastiko, stiklo, metalo ir kombinuotos pakuotės atliekoms.

30. Surenkamos ir vežamos skirtingų rūšių, atskirose atliekų surinkimo priemonėse surinktos antrinės žaliavos negali būti sumaišomos tarpusavyje ir (ar) su mišriomis komunalinėmis atliekomis.

31. Antrinių žaliavų surinkimo iš atitinkamų atliekų surinkimo priemonių dažnumas nustatomas Sutartyje, jei ji sudaroma, ir turi atitikti vietos poreikius. Jei nėra Sutarties, antrinių žaliavų surinkimo iš atitinkamų atliekų surinkimo priemonių dažnumą nustato savivaldybė.

32. Antrinių žaliavų surinkimo konteineriai statomi vadovaujantis Plane nustatytais reikalavimais.

33. Antrinių žaliavų surinkimo priemonių priežiūra ir remontu turi rūpintis Atliekų tvarkytojas. Netinkamą naudoti ir (ar) sugadintą surinkimo priemonę Atliekų tvarkytojas turi pakeisti ar suremontuoti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo informacijos apie surinkimo priemonės netinkamumą naudoti gavimo ar sužinojimo dienos.

 

VI SKYRIUS

SPECIALIEJI KOKYBĖS REIKALAVIMAI BUITYJE SUSIDARANČIŲ DIDELIŲ GABARITŲ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ, ĮSKAITANT PAVOJINGAS ATLIEKAS, SURINKIMUI IR VEŽIMUI

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. D1-505, 2016-07-15, paskelbta TAR 2016-07-28, i. k. 2016-21092

 

34. Atliekų tvarkytojas turi užtikrinti atliekų turėtojams tinkamą buityje susidarančių didelių gabaritų komunalinių atliekų, įskaitant pavojingų atliekų, surinkimą ir vežimą.

35. Buityje susidarančių didelių gabaritų komunalinių atliekų, įskaitant pavojingas atliekas, surinkimas vykdomas apvažiuojant atliekų turėtojus ir priimant šias atliekas didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse (toliau – Aikštelės).

36. Buityje susidarančių didelių gabaritų komunalinių atliekų, įskaitant pavojingas atliekas, surinkimas apvažiuojant atliekų turėtojus, atliekamas vadovaujantis tokiais reikalavimais:

36.1. Atliekų tvarkytojas ir (ar) Savivaldybė ir (ar) Administratorius reguliariai turi informuoti atliekų turėtoją (ar jo atstovą) apie datą, laiką ir vietą, kai bus surenkamos buityje susidariusios didelių gabaritų komunalinės atliekos;

36.2. ne rečiau kaip 2 kartus per metus didelių gabaritų atliekos surenkamos neimant papildomo mokesčio, išskyrus nustatytą vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą ar kitą įmoką už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir komunalinių atliekų tvarkymą, kitais atvejais šios atliekos surenkamos Sutartyje nustatytomis sąlygomis;

36.3. atliekų turėtojui kreipusis (žodžiu, raštu) dėl buityje susidariusių didelių gabaritų komunalinių atliekų surinkimo papildomos paslaugos, Atliekų tvarkytojas privalo tokią paslaugą suteikti už papildomą mokestį ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo kreipimosi dienos, apie tai iš anksto informuodamas besikreipiantį atliekų turėtoją;

36.4. pavojingosios atliekos vežamos pagal Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktuose ir tarptautinėse sutartyse nustatytus pavojingųjų krovinių vežimo reikalavimus.

37. Aikštelės įrengiamos vadovaujantis šiomis nuostatomis:

37.1. Aikštelės turi būti įrengtos taip, kad nekeltų pavojaus aplinkai ir žmonių sveikatai;

37.2. Aikštelėse turi būti paskelbta atliekų priėmimo tvarka, paskirtas atsakingas asmuo arba asmenys, vizualiai tikrinantys atliekas, ženklinantys atitinkamas atliekas, prižiūrintys Aikštelę, padedantys gyventojams rūšiuoti jų pristatomas atliekas, atskiriantys paruošimui naudoti pakartotinai tinkamas atliekas nuo kitų komunalinių atliekų, organizuojantys atliekų perdavimą jų tvarkytojams, paruošiantys naudoti pakartotinai, organizuojantys tinkamų naudoti pakartotinai daiktų, patekusių į Aikšteles, perdavimą pakartotinai naudoti ir (arba) pardavimą;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-505, 2016-07-15, paskelbta TAR 2016-07-28, i. k. 2016-21092

 

37.3. vykdant Plane nustatytas užduotis, Aikštelės įrengiamos atsižvelgiant į jose priimamų atliekų savybes ir turi atitikti teisės aktų nustatytus atliekų tvarkymo, aplinkos apsaugos, priešgaisrinės apsaugos, visuomenės sveikatos saugos, darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos reikalavimus;

37.4. surenkamos buityje susidarančios atliekos iš gyventojų (fizinių asmenų), nustatant maksimalų priimamų atliekų kiekį, priimamos neimant papildomo mokesčio, išskyrus nustatytą vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą ar kitą įmoką už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir komunalinių atliekų tvarkymą;

37.5. pakeliui į Aikštelę įrengiamos kelio ženklų nuorodos apie Aikštelę;

37.6. atliekos į Aikštelę priimamos atliekų turėtojams patogiu metu, t. y. ir po darbo valandų. Bent 2 kartus per mėnesį atliekos priimamos ir nedarbo dienomis.

38. Prie įvažiavimo į Aikštelę įrengiamas informacinis stendas su šia informacija:

38.1. Atliekų tvarkytojo, kuris eksploatuoja aikštelę, pavadinimas;

38.2. į Aikštelę priimamų buityje susidarančių atliekų sąrašas;

38.3. buityje susidarančių atliekų priėmimo į Aikštelę sąlygos;

38.4. Aikštelės darbo laikas;

38.5. kontaktiniai duomenys (telefono numeris, fakso numeris).

 

VI1 SKYRIUS

SPECIALIEJI KOKYBĖS REIKALAVIMAI PARUOŠIMUI NAUDOTI PAKARTOTINAI TINKAMŲ ATLIEKOMIS TAPUSIŲ PRODUKTŲ IR JŲ SUDEDAMŲJŲ DALIŲ SURINKIMUI, VEŽIMUI, LAIKYMUI IR PARUOŠIMUI NAUDOTI PAKARTOTINAI

 

381. Savivaldybė ir (ar) Administratorius turi sudaryti sąlygas atliekų turėtojams atiduoti atliekomis tapusius produktus ar jų sudedamąsias dalis paruošimo naudoti pakartotinai veiklą vykdantiems atliekų tvarkytojams ir (arba) pristatyti tokias atliekas į Aikšteles ar kitas Kokybės reikalavimų 388 punkte nurodytus reikalavimus atitinkančias vietas.

382. Jeigu paruošimui naudoti pakartotinai tinkami atliekomis tapę produktai ar jų sudedamosios dalys (toliau – atliekomis tapę daiktai) surenkami apvažiavimo būdu, jie turi būti transportuojami išsaugant jų pirminę paskirtį ir saugant nuo apgadinimo. Į Aikšteles ar kitas Kokybės reikalavimų 388 punkte nurodytas vietas atliekomis tapę daiktai priimami ir laikomi, kad nebūtų sugadinami, kad nepablogėtų jų būklė ir jie galėtų būti perduodami paruošimui naudoti pakartotinai.

383. Atliekomis tapę daiktai gali būti priimami ir laikomi Aikštelėse ar kitose vietose, nurodytose Kokybės reikalavimų 388 punkte, pristatomi į paruošimo naudoti pakartotinai įrenginius, vėliau tokie daiktai gali būti parduodami arba kitaip perleidžiami naudotojams savivaldybės arba Aikštelių operatoriaus ar valdytojo (toliau – operatorius) nustatyta tvarka, jeigu jam savivaldybė pavedė tokią funkciją.

384. Atliekų surinkėjas, apvažiavimo būdu surenkantis atliekas, arba operatorius, savivaldybės arba operatoriaus nustatyta tvarka, nustato atliekomis tapusių daiktų tinkamumą ar pritaikomumą naudoti pakartotinai.

385. Atliekomis tapę daiktai laikomi iki atidavimo paruošimui naudoti pakartotinai, atidavimo pakartotinai naudoti, pardavimo ar kitokio atidavimo naudoti pakartotinai arba atidavimo šalinti.

386. Maksimalią atliekomis tapusių daiktų laikymo trukmę, kuri negali būti ilgesnė kaip treji metai, ir tokių daiktų pardavimo ar kitokio atidavimo naudoti pakartotinai tvarką nustato savivaldybė arba Administratorius ar operatorius savivaldybės pavedimu.

387. Atliekomis tapusių daiktų apskaita vykdoma vadovaujantis Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-367 „Dėl atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“.

388. Atliekomis tapę daiktai laikomi atskirai nuo kitų atliekų Aikštelės dalyje su kieta danga ir stogu, uždaroje patalpoje, kad būtų užtikrinama jų apsauga nuo lietaus ir kito neigiamo aplinkos poveikio, ar kitoje specialiai tam įrengtoje ar pritaikytoje vietoje, atitinkančioje šiame punkte nustatytus reikalavimus. Šios vietos taip pat gali būti pritaikomos paruošimo naudoti pakartotinai veiklai pagal poreikius, atsižvelgiant į atliekomis tapusių daiktų pobūdį.

389. Operatoriai privalo skelbti informaciją apie jų žinioje esančius tinkamus pakartotinai naudoti daiktus savo ir (ar) savivaldybių, ir (ar) vietos bendruomenių elektroninėse informavimo priemonėse, vietos spaudoje ar kitokiomis savivaldybės gyventojus pasiekiančiomis informavimo priemonėmis.

Papildyta skyriumi:

Nr. D1-505, 2016-07-15, paskelbta TAR 2016-07-28, i. k. 2016-21092

 

VII SKYRIUS

 SPECIALIEJI KOKYBĖS REIKALAVIMAI BIOLOGIŠKAI SKAIDŽIŲ ATLIEKŲ SURINKIMUI IR VEŽIMUI

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. D1-505, 2016-07-15, paskelbta TAR 2016-07-28, i. k. 2016-21092

 

39. Savivaldybė turi atliekų turėtojui sudaryti galimybes rūšiuoti biologiškai skaidžias atliekas ir priduoti jas į Aikšteles. Atliekos rūšiuojamos teisės aktų ir savivaldybės nustatyta tvarka.

40. Biologiškai skaidžios atliekos surenkamos į specialiai tam skirtus atliekų surinkimo konteinerius ar kitas specialias tam skirtas priemones.

41. Surenkamos ir vežamos atskirose atliekų surinkimo priemonėse surinktos biologiškai skaidžios atliekos negali būti sumaišomos su mišriomis komunalinėmis atliekomis ir (ar) antrinėmis žaliavomis.

42. Biologiškai skaidžių atliekų surinkimo dažnumas nustatomas Sutartyje, jei ji sudaroma, ir turi atitikti vietos poreikius. Jei nėra Sutarties, biologiškai skaidžių atliekų surinkimo iš atitinkamų atliekų surinkimo priemonių dažnumą nustato savivaldybė.

43. Biologiškai skaidžios atliekos gali būti kompostuojamos susidarymo vietoje tam skirtose priemonėse.

44. Biologiškai skaidžių atliekų surinkimo priemonių priežiūra ir remontu turi rūpintis Atliekų tvarkytojas. Netinkamą naudoti ir (ar) sugadintą surinkimo priemonę Atliekų tvarkytojas turi pakeisti ar suremontuoti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo informacijos apie surinkimo priemonės netinkamumą naudoti gavimo ar sužinojimo dienos.

 

VIII SKYRIUS

ATLIEKŲ TURĖTOJŲ INFORMAVIMAS IR APTARNAVIMAS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. D1-505, 2016-07-15, paskelbta TAR 2016-07-28, i. k. 2016-21092

 

45. Informacija apie savivaldybės teritorijoje veikiančius Atliekų tvarkytojus, jiems priskirtas teritorijas, teikiamas Paslaugas ir Paslaugų kainas teikiama savivaldybės arba Administratoriaus interneto tinklalapyje kartu su mokėjimo pranešimais ir kitomis atliekų turėtojams priimtinomis priemonėmis.

46. Informacija apie Paslaugą ir buityje susidarančių atliekų surinkimo ir vežimo būdus skelbiama savivaldybės ir Administratoriaus interneto tinklalapyje ir pateikiama atliekų turėtojui kartu su Sutartimi, jei ji sudaroma. Teikiama ši informacija:

46.1. duomenys apie savivaldybėje veikiančius Atliekų tvarkytojus (pavadinimas, buveinė, darbo laikas, telefono numeris) ir jų teikiamas Paslaugas;

46.2. duomenys apie Administratorių (pavadinimas, buveinė, darbo laikas, telefono numeris);

46.3. duomenys apie Aikšteles savivaldybėje (adresas, priimamos atliekos, atliekų priėmimo sąlygos, darbo laikas, telefono numeris);

46.4. duomenys apie kitas vietas ir sąlygas, kur ir kaip galima tinkamai atsikratyti susidariusių atskirų komunalinių atliekų.

47. Savivaldybė ir (ar) Administratorius, Atliekų tvarkytojas privalo sudaryti galimybes atliekų turėtojui gauti informaciją apie Paslaugas ir jų kainas, kainų pagrindimą, taip pat papildomą informaciją, susijusią su Paslaugos teikimo pertrūkiais, pokyčiais, aplinkybėmis, sąlygojančiomis Paslaugos teikimo nutraukimą, sustabdymą ar apribojimą. Informacija teikiama savivaldybės ir (ar) Administratoriaus, Atliekų tvarkytojo interneto tinklalapyje, buveinėje raštu, telefonu ar kitomis elektroninio ryšio priemonėmis nemokamai.

48. Atliekų tvarkytojas privalo tinkamai aptarnauti atliekų turėtojus:

48.1. sudaryti galimybę atliekų turėtojui gauti informaciją apie atliekų tvarkytojo teikiamą Paslaugą interneto tinklalapyje, o darbo dienomis ir darbo valandomis – telefonu ar elektroniniu paštu. Visi atliekų turėtojų kreipimaisi (įskaitant ir žodinius) registruojami;

48.2. į atliekų turėtojo kreipimąsi raštu (ir elektroniniu paštu) Atliekų tvarkytojas privalo atsakyti, pateikdamas atsakymus į visus kreipimesi keliamus klausimus, susijusius su teikiama Paslauga, ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo atliekų turėtojo kreipimosi gavimo dienos tokiu pat būdu, kokiu atliekų turėtojas pateikė kreipimąsi. Kreipusis žodžiu (telefonu) atsakoma kiek galima skubiau, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas. Jei nėra galimybės pateikti atsakymo atliekų turėtojui per Kokybės reikalavimuose nustatytą terminą, atsakymo pateikimas gali būti pratęstas iki 10 darbo dienų, tačiau Atliekų tvarkytojas privalo apie tai informuoti atliekų turėtoją tokiu pat būdu, kokiu atliekų turėtojas kreipėsi, ir nurodyti pratęsimo priežastis;

48.3. Atliekų tvarkytojo darbo valandomis atliekų tvarkytojas privalo atsakyti į visus kreipimusis telefonu ar elektroniniu paštu;

48.4. Atliekų tvarkytojas teikia informaciją apie gautus kreipimusis ir jų nagrinėjimo rezultatus savivaldybei ir (ar) Administratoriui jų sudarytoje sutartyje nustatytu dažnumu.

49. Apie iš anksto planuojamus Paslaugos teikimo pasikeitimus, grafiko pakeitimus, pertrūkius Atliekų tvarkytojas savivaldybės ar Administratoriaus nustatyta tvarka turi informuoti atliekų turėtoją ne vėliau kaip prieš 14 kalendorinių dienų.

50. Apie pasikeitusį Paslaugą teikiantį Atliekų tvarkytoją savivaldybė ar Administratorius turi informuoti atliekų turėtoją ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų.

51. 49–50 punktuose nurodytą informaciją privalu paskelbti interneto tinklalapyje kartu su mokėjimo pranešimais, vietinėje spaudoje ir kituose atliekų turėtojams prieinamuose informavimo šaltiniuose.

52. Apie 49 punkte nurodytus atvejus Atliekų tvarkytojas turi informuoti savivaldybę ir (ar) administratorių, kaip nustatyta Sutartyje, tuo pat metu informuodamas atliekų turėtojus.

53. Atliekų tvarkytojai privalo nedelsdami, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo pagrįsto atliekų turėtojo skundo dėl Paslaugos netinkamo teikimo ar neteikimo gavimo, imtis priemonių skunde nurodytoms priežastims pašalinti.

54. Atliekų tvarkytojo ir atliekų turėtojo ginčus dėl Paslaugos netinkamo teikimo ar neteikimo, taip pat skundus dėl Atliekų tvarkytojo ar atliekų turėtojo veiksmų nagrinėja savivaldybė. Nesutinkant su savivaldybės priimtu sprendimu arba kai sprendimas per nustatytus terminus nepriimamas, gali būti kreipiamasi į teismą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

IX SKYRIUS

PASLAUGOS KOKYBĖS STEBĖSENA

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. D1-505, 2016-07-15, paskelbta TAR 2016-07-28, i. k. 2016-21092

 

55. Paslaugą teikiantis Atliekų tvarkytojas turi vykdyti Paslaugos kokybės stebėseną pagal Atliekų tvarkytojo ir Savivaldybės ar Administratoriaus sudarytoje sutartyje nustatytus reikalavimus.

56. Vykdydamas Paslaugos kokybės stebėseną, Atliekų tvarkytojas turi registruojamų atliekų turėtojų kreipimųsi pagrindu kas mėnesį rengti Paslaugos kokybės stebėsenos suvestines, kur būtų pateiktas gautų, pagrįstų, nepagrįstų kreipimųsi skaičius; pagal grafiką suteiktų ir nesuteiktų Paslaugų santykis.

57. Atliekų tvarkytojas Atliekų tvarkytojo ir savivaldybės ar Administratoriaus sudarytoje sutartyje nustatyta tvarka ir (ar) pagal savivaldybės nustatytus reikalavimus turi teikti savivaldybei ir (ar) Administratoriui Paslaugos kokybės stebėsenos suvestines.

58. Savivaldybė ar Administratorius turi nustatyti tvarką dėl Paslaugos kokybės stebėsenos ir kontrolės vykdymo, nustatyti stebėsenos ir kontrolės rodiklius ir jų kriterijus.

59. Kokybės rodiklių stebėsenos metu nustatytas atitinkamas neatitikčių skaičius įpareigoja savivaldybę ir (ar) Administratorių pagal kompetenciją imtis priemonių gerinti Paslaugos kokybę.

 

X SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. D1-505, 2016-07-15, paskelbta TAR 2016-07-28, i. k. 2016-21092

 

60. Atliekų tvarkytojas Kokybės reikalavimų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka privalo kaupti ir ne mažiau kaip 3 kalendorinius metus saugoti duomenis, nurodytus Kokybės reikalavimų 56 punkte.

61. Asmenys, pažeidę Kokybės reikalavimus, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

 

_________________

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-6, 2015-01-07, paskelbta TAR 2015-01-08, i. k. 2015-00360

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. spalio 23 d. įsakymo Nr. D1-857 „Dėl Minimalių komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-16, 2016-01-07, paskelbta TAR 2016-01-12, i. k. 2016-00550

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. spalio 23 d. įsakymo Nr. D1-857 „Dėl Minimalių komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-505, 2016-07-15, paskelbta TAR 2016-07-28, i. k. 2016-21092

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. spalio 23 d. įsakymo Nr. D1-857 „Dėl Minimalių komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-921, 2017-11-09, paskelbta TAR 2017-11-14, i. k. 2017-17924

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. spalio 23 d. įsakymo Nr. D1-857 „Dėl Minimalių komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo