Suvestinė redakcija nuo 2020-05-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2006, Nr. 63-2354, i. k. 1062055ISAK000VA-49

 

Nauja redakcija nuo 2020-05-01:

Nr. VA-19, 2020-03-03, paskelbta TAR 2020-03-03, i. k. 2020-04679

 

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL MĖNESIO ATASKAITOS APIE VIENAM ASMENIUI SUTEIKTĄ PARAMĄ IR (ARBA) LABDARĄ BEI IŠ VIENO ASMENS GAUTĄ PARAMĄ, DIDESNĘ KAIP 15 000 EUR, FORMOS PLN203 IR JOS PILDYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2006 m. gegužės 30 d. Nr. VA-49

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 18.11 papunkčiu ir atsižvelgdamas į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2016 m. lapkričio 21 d. įsakymą Nr. VA-137 „Dėl Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo įgyvendinimo“,

tvirtinu pridedamas:

1. Mėnesio ataskaitos apie vienam asmeniui suteiktą paramą ir (arba) labdarą bei iš vieno asmens gautą paramą, didesnę negu 15 000 Eur, PLN203 formą;

2. Mėnesio ataskaitos apie vienam asmeniui suteiktą paramą ir (arba) labdarą bei iš vieno asmens gautą paramą, didesnę negu 15 000 Eur, pildymo taisykles.

 

 

VIRŠININKAS                                                                                MODESTAS KASELIAUSKAS

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministras

Zigmantas Balčytis

 

 

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

viršininko 2006 m. gegužės 30 d.

įsakymu Nr. VA-49

(Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

viršininko 2014 m. lapkričio 3 d. įsakymo

VA-122 redakcija)

 

 

MĖNESIO ATASKAITOS APIE VIENAM ASMENIUI SUTEIKTĄ PARAMĄ IR (ARBA) LABDARĄ BEI IŠ VIENO ASMENS GAUTĄ PARAMĄ, DIDESNĘ NEGU     15 000 EUR, PILDYMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Mėnesio ataskaitos apie vienam asmeniui suteiktą paramą ir (arba) labdarą bei iš vieno asmens gautą paramą, didesnę negu 15 000 Eur, PLN203 formos užpildymo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato kalendorinių metų mėnesio ataskaitos apie vienam asmeniui suteiktą paramą ir (arba) labdarą bei iš vieno asmens gautą paramą, didesnę negu 15 000 eurų, PLN203 formos (toliau – ataskaita) ir jos priedų PLN203S bei PLN203G formų užpildymo ir pateikimo mokesčių administratoriui tvarką.

2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymu (toliau – LPĮ).

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

3.1. Paramos gavėjai – Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys, turintys paramos gavėjo statusą.

3.2. Paramos teikėjai – Lietuvos juridiniai asmenys, nurodyti LPĮ 5 straipsnio 2 dalies 1 punkte, ir / arba užsienio valstybių juridiniai asmenys, vykdantys veiklą Lietuvos teritorijoje per nuolatines buveines (įskaitant filialus), suteikę paramą LPĮ nustatyta tvarka, taip pat nurodyti Lietuvos Respublikos loterijų įstatymo (toliau – Loterijų įstatymas) 19 straipsnio 1 dalyje, t. y. loterijų organizatoriai, privalomai suteikę paramą Loterijų įstatymo 19 straipsnyje nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-19, 2020-03-03, paskelbta TAR 2020-03-03, i. k. 2020-04679

 

4. Kitos šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka LPĮ, Loterijų įstatyme ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-19, 2020-03-03, paskelbta TAR 2020-03-03, i. k. 2020-04679

 

5. Ataskaita naudojama 2015 ir vėlesniais kalendoriniais metais informacijai apie vienam asmeniui suteiktą paramą ir (arba) labdarą bei iš vieno asmens gautą paramą, didesnę negu 15 000 eurų, mokesčių administratoriui teikti.

6. Tinkamai užpildytą ataskaitą mokesčių administratoriui iki kito mėnesio 15 dienos privalo pateikti:

6.1. paramos teikėjai, nuo kalendorinių metų pradžios vienam paramos gavėjui pagal LPĮ ir / arba Loterijų įstatymą suteikę paramą, didesnę kaip 15 000 eurų.

Paramos teikėjai, t. y. loterijų organizatoriai, nuo 2020 m. gegužės 1 d. pradeda teikti ataskaitą, kai vienam paramos gavėjui pagal Loterijų įstatymo nuostatas privalomai suteiktos paramos suma viršija 15 000 EUR sumą;

6.2. paramos gavėjai, nuo kalendorinių metų pradžios iš vieno paramos teikėjo pagal LPĮ ir / arba Loterijų įstatymą gavę paramą arba vienam paramos (labdaros) gavėjui pagal LPĮ suteikę paramą (labdarą), didesnę kaip 15 000 eurų.

Paramos gavėjai nuo 2020 m. gegužės 1 d. ataskaitą privalo pateikti, kai iš vieno paramos teikėjo, t. y. loterijų organizatoriaus, pagal Loterijų įstatymo nuostatas gautos paramos suma viršija 15 000 EUR sumą.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-19, 2020-03-03, paskelbta TAR 2020-03-03, i. k. 2020-04679

 

7. Paramos teikėjai ir gavėjai turi užpildyti ir teikti užpildytas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) interneto svetainėje (www.vmi.lt) paskelbtas ataskaitų formas. Mokesčių mokėtojai ataskaitas teikia Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 9 d. įsakymo Nr. VA-135 „Dėl mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo“ nustatyta tvarka. Ataskaita turi būti pateikiama elektroniniu būdu per Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos elektroninio deklaravimo sistemą (http://deklaravimas.vmi.lt), vadovaujantis Dokumentų teikimo elektroniniu būdu taisyklėmis, patvirtintomis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2010 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. VA-83 „Dėl Dokumentų teikimo elektroniniu būdu taisyklių patvirtinimo“.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-40, 2016-04-01, paskelbta TAR 2016-04-04, i. k. 2016-07063

 

8. Ataskaitoje sumos nurodomos eurais. Įrašomas sumas apvalinti: 49 ir mažiau centų atmetamos, 50 ir daugiau centų laikomos vienu euru.

9. Neteko galios nuo 2016-10-01

Punkto naikinimas:

Nr. VA-40, 2016-04-01, paskelbta TAR 2016-04-04, i. k. 2016-07063

 

II SKYRIUS

ATASKAITOS UŽPILDYMAS

 

10. 1 laukelyje įrašomas ataskaitą teikiančio paramos (labdaros) teikėjo ar paramos gavėjo mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas). Jeigu ataskaitą pateikia užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą Lietuvos Respublikoje per nuolatinę buveinę, šiame laukelyje turi būti įrašomas šiam užsienio juridiniam asmeniui suteiktas mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris.

11. Ataskaitą pateikiančio paramos (labdaros) teikėjo ar gavėjo mokesčių mokėtojo pavadinimas, adresas ir telekomunikacinių ryšių priemonės nurodomos:

11.1. 2 laukelyje – pavadinimas;

11.2. 3 laukelyje – adresas;

11.3. 4 laukelyje – telefono numeris;

11.4. 5 laukelyje – elektroninio pašto adresas.

12. 6 laukelyje nurodoma ataskaitos pildymo data.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-40, 2016-04-01, paskelbta TAR 2016-04-04, i. k. 2016-07063

 

13. 7 laukelyje nurodomi kalendoriniai metai, už kurių mėnesį teikiama ataskaita.

148 laukelyje įrašomas mėnuo, kurio ataskaita teikiama. Ataskaita pradedama teikti už tą mėnesį, kurį tam pačiam paramos (labdaros) gavėjui didėjančia tvarka nuo kalendorinių metų pradžios suteiktos paramos (labdaros) ar iš to paties paramos teikėjo didėjančia tvarka nuo kalendorinių metų pradžios gautos paramos vertė viršija 15 000 eurų. Vėlesniais tų kalendorinių metų mėnesiais ataskaitos teikiamos tuo atveju, kai tam pačiam paramos (labdaros) gavėjui papildomai suteikiama parama (labdara) arba iš to paties paramos teikėjo papildomai gaunama parama.

Paramos teikėjų, t. y. loterijų organizatorių, ataskaita pradedama teikti už tą mėnesį, kurį tam pačiam paramos gavėjui didėjančia tvarka nuo kalendorinių metų pradžios pagal Loterijų įstatymą ir / arba LPĮ suteiktos paramos vertė viršija 15 000 eurų.

 

Pavyzdžiai

 

1. Uždaroji akcinė bendrovė X 2020 metais pagal LPĮ nuostatas suteikė paramą:

– viešajai įstaigai A – 5 000 eurų vasario mėnesį, 12 000 eurų liepos mėnesį ir 5 000 eurų rugpjūčio mėnesį;      

– asociacijai B – 17 000 eurų kovo mėnesį ir 3 000 eurų rugpjūčio mėnesį.

Uždaroji akcinė bendrovė X privalo pateikti šias ataskaitas:

– kovo mėnesio (apie asociacijai B suteiktą 17 000 eurų paramą);   

– liepos mėnesio (apie nuo metų pradžios viešajai įstaigai A suteiktą 17 000 eurų paramos sumą);

– rugpjūčio mėnesio (apie nuo metų pradžios viešajai įstaigai A suteiktą 22 000 eurų ir asociacijai B – 20 000 eurų paramos sumą).

Asociacija B privalo pateikti šias ataskaitas:

– kovo mėnesio (apie iš uždarosios akcinės bendrovės X gautą 17 000 eurų paramą);

– rugpjūčio mėnesio (apie nuo metų pradžios iš uždarosios akcinės bendrovės X gautą 20 000 eurų paramos sumą).

Viešoji įstaiga A privalo pateikti šias ataskaitas:

– liepos mėnesio (apie nuo metų pradžios iš uždarosios akcinės bendrovės X gautą 17 000 eurų paramos sumą);

– rugpjūčio mėnesio (apie nuo metų pradžios iš uždarosios akcinės bendrovės X gautą 22 000 eurų paramos sumą).

2. Uždaroji akcinė bendrovė 2020 m. birželio mėnesį suteikė 20 000 eurų paramą labdaros ir paramos fondui, tačiau nepateikė ataskaitos. Tų pačių metų rugsėjo mėnesį tam pačiam labdaros fondui uždaroji akcinė bendrovė suteikė dar 10 000 eurų paramą ir pateikė ataskaitą apie visą nuo metų pradžios labdaros ir paramos fondui suteiktą 30 000 eurų paramos sumą. Neatsižvelgiant į tai, kad uždaroji akcinė bendrovė rugsėjo mėnesio pateiktoje ataskaitoje įrašė visą nuo metu pradžios suteiktos paramos sumą, turi būti pateikta ir birželio mėnesio ataskaita apie suteiktą 20 000 eurų paramą.

Pažymėtina, kad labdaros ir paramos fondas, kaip paramos gavėjas, taip pat privalo pateikti birželio mėnesio ataskaitą apie gautą 20 000 eurų paramą ir rugsėjo mėnesį (apie nuo metų pradžios) iš uždarosios akcinės bendrovės gautą 30 000 eurų paramą.

3. Loterijų organizavimo veiklą vykdanti bendrovė X 2020 m. pagal Loterijų įstatymą privalomai suteikė paramą pinigais viešajai įstaigai A: 16 000 eurų vasario mėnesį, 10 000 eurų balandžio mėnesį ir 7 000 eurų spalio mėnesį.

Nuo 2020 m. gegužės 1 d. loterijų organizatoriams pagal Loterijų įstatymą atsiranda prievolė teikti mokesčių administratoriui ataskaitas apie suteiktą paramą LPĮ nustatyta tvarka, todėl balandžio mėnesį loterijų organizatorius, tam pačiam paramos gavėjui, t. y. viešajai įstaigai A, suteikęs paramą, kurios vertė viršija 15 000 eurų sumą, iki 2020 m. gegužės 15 d. turi pateikti pirmąją ataskaitą, t. y. balandžio mėnesio ataskaitą apie viešajai įstaigai A nuo metų pradžios pagal Loterijų įstatymą suteiktą 26 000 eurų paramą.   

Bendrovė iki 2020 m. lapkričio 15 d. taip pat privalo pateikti spalio mėnesio ataskaitą apie nuo metų pradžios viešajai įstaigai A pagal Loterijų įstatymą suteiktą 33 000 eurų paramos sumą.  

Viešoji įstaiga A privalo pateikti šias ataskaitas:

balandžio mėnesio (apie nuo metų pradžios iš bendrovės X pagal Loterijų įstatymą gautą 26 000 eurų paramos sumą);

- spalio mėnesio (apie nuo metų pradžios iš bendrovės X pagal Loterijų įstatymą gautą 33 000 eurų paramos sumą).

4. Loterijų organizavimo veiklą vykdanti bendrovė Y 2020 m. pagal Loterijų įstatymą privalomai suteikė paramą pinigais asociacijai A: 17 000 eurų kovo mėnesį, 10 000 eurų balandžio mėnesį ir pagal LPĮ balandžio mėnesį dar suteikė asociacijai A 2 000 eurų paramą.

Bendrovė Y privalo pateikti balandžio mėnesio ataskaitą apie asociacijai A pagal Loterijų įstatymą ir LPĮ nuo metų pradžios suteiktą 29 000 (17 000 + 10 000 + 2 000) eurų paramą.

Asociacija A taip pat privalo pateikti balandžio mėnesio ataskaitą apie nuo metų pradžios iš bendrovės Y pagal LPĮ ir Loterijų įstatymą gautą 29 000 eurų paramos sumą.

5. Loterijų organizavimo veiklą vykdanti bendrovė Z 2021 m. sausio mėnesį pagal Loterijų įstatymą privalomai suteikė 20 000 eurų paramą pinigais asociacijai A.

Bendrovė Z privalo pateikti sausio mėnesio ataskaitą iki vasario 15 d. apie asociacijai A pagal Loterijų įstatymą suteiktą 20 000 eurų paramą.

Asociacija A taip pat privalo pateikti sausio mėnesio ataskaitą iki vasario 15 d. apie iš bendrovės Z pagal Loterijų įstatymą gautą 20 000 eurų paramos sumą.

 

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-19, 2020-03-03, paskelbta TAR 2020-03-03, i. k. 2020-04679

 

15. Ataskaitos S dalį „Informacija apie nuo metų pradžios suteiktą paramą (labdarą)“ užpildo:

15.1. paramos teikėjai (pelno siekiantys juridiniai asmenys), nuo metų pradžios vienam paramos gavėjui pagal LPĮ ir / arba Loterijų įstatymą suteikę paramą, didesnę kaip 15 000 eurų;

15.2. paramos gavėjai (paramos gavėjo statusą turintys juridiniai asmenys), nuo metų pradžios vienam paramos (labdaros) gavėjui pagal LPĮ suteikę paramą (labdarą), didesnę kaip 15 000 eurų, neatsižvelgiant į tai, ar parama (labdara) teikiama iš savo uždirbtų lėšų, ar iš kitų asmenų gautos paramos. Jeigu paramos gavėjas nuo metų pradžios vienam paramos (labdaros) gavėjui nėra suteikęs didesnės kaip 15 000 eurų paramos (labdaros), tai jis ataskaitos S dalies laukelius palieka neužpildytus (nerašo brūkšnių, nulių ar kitų simbolių).

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-19, 2020-03-03, paskelbta TAR 2020-03-03, i. k. 2020-04679

 

16. S1 laukelyje įrašomas paramos gavėjo mokesčių mokėtojo kodas arba labdaros gavėjo asmens kodas.

17. S2 laukelyje įrašomas paramos gavėjo pavadinimas arba labdaros gavėjo vardas, pavardė.

18. S3 laukelyje įrašoma kaip parama perduotų materialinių vertybių vertė.

19. S4 laukelyje įrašoma piniginėmis lėšomis suteiktos paramos suma.

20. S5 laukelyje įrašoma kaip parama suteiktų paslaugų vertė.

21. S6 laukelyje įrašoma S3, S4 ir S5 laukelių suma.

22. 9 laukelyje įrašomas ataskaitos priedo PLN203S formos lapų skaičius. Ataskaitos priedas PLN203S pildomas, jeigu ataskaitos S dalyje „Informacija apie nuo metų pradžios suteiktą paramą (labdarą)“ neužtenka eilučių įrašams.

23. 10 laukelyje įrašoma ataskaitos S6 stulpelio suma ir priedų PLN203S S6 stulpelių suma.

24. Ataskaitos G dalį „Informacija apie nuo metų pradžios gautą paramą“ užpildo paramos gavėjai (paramos gavėjo statusą turintys juridiniai asmenys), nuo metų pradžios iš vieno asmens pagal LPĮ ir / arba Loterijų įstatymą gavę paramą, didesnę kaip 15 000 eurų.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-19, 2020-03-03, paskelbta TAR 2020-03-03, i. k. 2020-04679

 

25. G1 laukelyje įrašomas paramos teikėjo mokesčių mokėtojo, iš kurio gauta parama, kodas.

26. G2 laukelyje įrašomas paramos teikėjo, iš kurio gauta parama, pavadinimas.

27. G3 laukelyje įrašoma kaip parama gautų materialinių vertybių vertė.

28. G4 laukelyje įrašoma piniginėmis lėšomis gautos paramos suma.

29. G5 laukelyje įrašoma kaip parama gautų paslaugų vertė.

30. G5 laukelyje įrašoma G3, G4 ir G5 laukelių suma.

31. 11 laukelyje įrašomas ataskaitos priedo PLN203G formos lapų skaičius. Ataskaitos priedas PLN203G pildomas, jeigu ataskaitos dalyje „Informacija apie nuo metų pradžios gautą paramą“ neužtenka eilučių įrašams.

32. 12 laukelyje įrašoma ataskaitos G6 stulpelio suma ir priedų PLN203G formų G6 stulpelių suma.

 

III SKYRIUS

ATASKAITOS PRIEDO PLN203S FORMOS UŽPILDYMAS

 

33. 1 laukelyje įrašomas ataskaitą teikiančio mokesčių mokėtojo paramos teikėjo (gavėjo) kodas.

34. 7 laukelyje nurodomi kalendoriniai metai, už kurių mėnesį teikiama ataskaita.

35. 8 laukelyje nurodomas mėnuo, už kurį teikiama ataskaita.

36. Laukelyje „Lapo numeris“ įrašomas priedo PLN203S formos lapo numeris.

37. Priedo S1, S2, S3, S4, S5 ir S6 laukeliai pildomi tokia pačia tvarka, kaip ir ataskaitos S dalies „Informacija apie nuo metų pradžios suteiktą paramą (labdarą)“ atitinkami laukeliai.

 

IV SKYRIUS

ATASKAITOS PRIEDO PLN203G FORMOS UŽPILDYMAS

 

38. 1 laukelyje įrašomas ataskaitą teikiančio mokesčių mokėtojo paramos teikėjo (gavėjo) kodas.

39. 7 laukelyje nurodomi kalendoriniai metai, už kurių mėnesį teikiama ataskaita.

40. 8 laukelyje nurodomas mėnuo, už kurį teikiama ataskaita.

41. Laukelyje „Lapo numeris“ įrašomas priedo PLN203G formos lapo numeris.

42. Priedo G1, G2, G3, G4, G5 ir G6 laukeliai pildomi tokia pačia tvarka, kaip ir ataskaitos G dalies „Informacija apie nuo metų pradžios gautą paramą“ atitinkami laukeliai.

 

V SKYRIUS

ATASKAITOS TIKSLINIMAS

 

43. Jeigu po ataskaitos pateikimo nustatoma, kad pateiktoje ataskaitoje yra klaidų ar netikslumų, teisingi įrašai 2015 metų ir vėlesnių metų ataskaitose įrašomi, teikiant patikslintą to mėnesio, kurį klaidos ir netikslumai buvo padaryti, ataskaitą. Mokesčių mokėtojas kalendorinių metų mėnesio ataskaitas privalo patikslinti iki tų kalendorinių metų paskutinio mėnesio ataskaitos pateikimo datos, t. y. iki kitų kalendorinių metų sausio 15 dienos.

 

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

44. Už ataskaitos ir/ar patikslintos ataskaitos nepateikimą mokesčių administratoriaus nurodymu, pavėluotą pateikimą ar neteisingų duomenų į ją įrašymą asmenims taikoma Lietuvos Respublikos atitinkamuose teisės aktuose nustatyta atsakomybė.

_________________________________________

Priedo pakeitimai:

Nr. VA-122, 2014-11-03, paskelbta TAR 2014-11-03, i. k. 2014-15451

 

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

VA-49 pakeitimo VA-122 forma PLN203

Papildyta priedu:

Nr. VA-122, 2014-11-03, paskelbta TAR 2014-11-03, i. k. 2014-15451

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-95, 2013-12-31, paskelbta TAR 2014-01-20, i. k. 2014-00292

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2006 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. VA-49 „Dėl Mėnesio ataskaitos apie vienam asmeniui suteiktą paramą ir (arba) labdarą bei iš vieno asmens gautą paramą, didesnę kaip 50 000 lt, formos PLN203 ir jos pildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-122, 2014-11-03, paskelbta TAR 2014-11-03, i. k. 2014-15451

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2006 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. VA-49 „Dėl Mėnesio ataskaitos apie vienam asmeniui suteiktą paramą ir (arba) labdarą bei iš vieno asmens gautą paramą, didesnę kaip 50 000 lt, formos PLN203 ir jos pildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-40, 2016-04-01, paskelbta TAR 2016-04-04, i. k. 2016-07063

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2006 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. VA-49 „Dėl Mėnesio ataskaitos apie vienam asmeniui suteiktą paramą ir (arba) labdarą bei iš vieno asmens gautą paramą, didesnę kaip 15 000 Eur, formos PLN203 ir jos pildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-19, 2020-03-03, paskelbta TAR 2020-03-03, i. k. 2020-04679

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2006 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. VA-49 „Dėl Mėnesio ataskaitos apie vienam asmeniui suteiktą paramą ir (arba) labdarą bei iš vieno asmens gautą paramą, didesnę kaip 15 000 Eur, formos PLN203 ir jos pildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo