Suvestinė redakcija nuo 2015-01-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 145-7485, i. k. 112203NISAK0001-255

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO

į s a k y m a s

 

DĖL prekybos pagalbiniais apsaugos nuo energijos kainų svyravimo instrumentais taisyklių patvirtinimo

 

2012 m. gruodžio 7 d. Nr. 1-255

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo (Žin., 2012, Nr. 63-3164) 7 straipsnio 3 punktu,

t v i r t i n u Prekybos pagalbiniais apsaugos nuo energijos kainų svyravimo instrumentais taisykles (pridedama).

 

 

 

L. e. energetikos ministro pareigas                             Arvydas Sekmokas


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos energetikos ministro

2012 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1-255

 

Prekybos pagalbiniais apsaugos nuo energijos kainų svyravimo instrumentais TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Prekybos pagalbiniais apsaugos nuo energijos kainų svyravimo instrumentais taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato prekybos pagalbiniais apsaugos nuo energijos kainų svyravimo instrumentais (toliau – pagalbiniai instrumentai) Lietuvos Respublikos teritorijoje būdus, tvarką ir sąlygas bei reglamentuoja elektros energijos ir gamtinių dujų rinkos dalyvių tarpusavio santykius vykdant prekybą pagalbiniais instrumentais energijos išteklių biržoje (toliau – birža).

2. Taisyklių tikslas – sudaryti teisines ir organizacines sąlygas asmenims prekiauti pagalbiniais instrumentais skaidrioje ir konkurencingoje aplinkoje, užtikrinant prekybos vystymąsi ir galimybę rinkos dalyviams efektyviai pasinaudoti Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatyme (Žin., 2012, Nr. 63-3164) nustatytomis prekybos galimybėmis.

3. Pagalbinis instrumentas šiose Taisyklėse suprantamas kaip Energijos išteklių biržos reglamente (toliau – Reglamentas) aprašyta priemonė, skirta užtikrinti elektros energijos ir gamtinių dujų rinkos dalyvių apsaugą nuo galimų elektros energijos kainų biržoje, biržos operatoriaus (toliau – operatorius) nustatyto ataskaitinio indekso ar šalių dvišaliu sandoriu pasirinkto dydžio pokyčių. Ataskaitinis indeksas šiose Taisyklėse suprantamas kaip gamtinių dujų kaina dujų biržoje ar Reglamente nustatyta tvarka operatoriaus pasirinktas ir patvirtintas kitas ataskaitinis dydis, nuo kurio Reglamente nustatyta tvarka skaičiuojamas kainų skirtumas, kurį turi sumokėti ar gauti sandorio šalys. Šalių dvišaliu sandoriu pasirinktas dydis suprantamas kaip Reglamente nustatyta tvarka šalių operatoriui pateikta ir jo sprendimu patvirtinta kainos formulė pagal dvišalius gamtinių dujų pirkimo–pardavimo sandorius, pagal kurią skaičiuojamas kainų skirtumas, kurį turi sumokėti ar gauti sandorio šalys.

4. Taisyklės taikomos operatoriui ir energijos išteklių rinkos dalyviams, prekiaujantiems pagalbiniais instrumentais biržoje (toliau – biržos dalyviai). Energijos išteklių rinkos dalyviai dėl pagalbinių instrumentų taikymo ir prekybos jais ne per biržą susitaria kitais teisėtais būdais.

5. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme (Žin., 2000, Nr. 66-1984; 2012, Nr. 17-752), Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatyme (Žin., 2000, Nr. 89-2743; 2011, Nr. 87-4186) ir Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatyme.

6. Pagrindiniai prekybos pagalbiniais instrumentais principai:

6.1. sąžininga konkurencija;

6.2. skaidrumas;

6.3. patikimumas;

6.4. nediskriminavimas;

6.5. informacijos, susijusios su prekyba pagalbiniais instrumentais, aiškumas ir pasiekiamumas.

 

II. PREKYBA PAGALBINIAIS INSTRUMENTAIS BIRŽOJE

 

7. Prekiauti pagalbiniais instrumentais biržoje gali energijos išteklių rinkos dalyviai, pasirašę biržos dalyvio, prekybos sistemos naudotojo ir biržos duomenų valdymo sistemos naudotojo sutartis su operatoriumi. Šių sutarčių standartinės sąlygos skelbiamos operatoriaus interneto tinklalapyje.

8. Procedūriniai reikalavimai prekybai pagalbiniais instrumentais biržoje nustatomi Reglamente. Reglamentą operatoriaus teikimu tvirtina Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija. Operatorius Reglamentą skelbia savo interneto tinklalapyje.

9. Reglamentas nustato:

9.1. pagalbinių instrumentų specifikacijas;

9.2. naujų pagalbinių instrumentų sukūrimo ir įtraukimo į prekybos sąrašą tvarką;

9.3. pagalbinių instrumentų prekybos sesijų biržoje organizavimo laiką;

9.4. kainos skirtumo, kurį pagal sudarytą sandorį turi sumokėti ar gauti sandorio šalys, nustatymo taisykles;

9.5. skelbimo apie prekybos rezultatus tvarką;

9.6. biržos dalyvių priėmimo tvarką;

9.7. biržos dalyviams taikomas įmokas (biržos dalyvių įmokos, įmokos už sudaromus sandorius ir atsiskaitymus);

9.8. atsiskaitymų tvarką pagal biržoje sudarytus pagalbinių instrumentų pirkimo ir pardavimo sandorius;

9.9. informacijos mainų tarp biržos dalyvių ir operatoriaus tvarką;

9.10. prievolių įvykdymo užtikrinimo priemones, jų dydžius ir pateikimo tvarką;

9.11. kitas prekybos biržoje sąlygas, privalomas visiems biržos dalyviams.

10. Sandorių registracija biržoje vyksta prieš energijos išteklių pristatymo laikotarpio pradžią (metus, ketvirtį, mėnesį, savaitę, parą) Reglamente nustatytu laiku, bet ne vėliau kaip iki paskutinės darbo dienos, einančios prieš pirmą energijos išteklių pristatymo laikotarpio parą.

11. Operatorius kiekvieną prekybos pagalbiniais instrumentais sesijos dieną pasibaigus prekybos pagalbiniais instrumentais sesijai skelbia informaciją apie prekybą biržoje savo interneto tinklalapyje.

12. Energijos išteklių biržoje gali būti vykdoma prekyba pagalbiniais instrumentais:

12.1. skirtais apsisaugoti nuo operatoriaus nustatyto ataskaitinio indekso vertės svyravimų;

12.2. skirtais apsisaugoti nuo gamtinių dujų kainų svyravimo pagal dvišalius gamtinių dujų pirkimo–pardavimo sandorius;

12.3. skirtais apsisaugoti nuo elektros energijos kainų svyravimo.

 

III. PREKYBA PAGALBINIAIS INSTRUMENTAIS, SKIRTAIS APSISAUGOTI NUO OPERATORIAUS NUSTATYTO ATASKAITINIO INDEKSO VERTĖS SVYRAVIMŲ

 

13. Operatorius, vadovaudamasis Reglamente nustatyta tvarka, sprendžia, kokias pagalbiniais instrumentais gali būti prekiaujama biržoje. Operatorius, diegdamas naujus pagalbinius instrumentus, Reglamente aprašo ir savo tinklalapyje skelbia kiekvieno tokio pagalbinio instrumento specifikaciją su apibūdintomis standartinėmis tokio pagalbinio instrumento prekybos sąlygomis bei kitomis individualiomis savybėmis (toliau – specifikacija). Specifikacija nustato:

13.1. trumpiausią ir ilgiausią galimą gamtinių dujų pristatymo laikotarpį;

13.2. minimalų ir maksimalų galimą įsigyti pagalbinių instrumentų kiekį;

13.3. kainos skirtumo apskaičiavimo taisykles ir dažnumą;

13.4. atsiskaitymo tarp operatoriaus ir biržos dalyvių pagal biržoje sudarytus sandorius tvarką;

13.5. kitas operatoriaus nuožiūra konkrečiam pagalbiniam instrumentui svarbias savybes.

14. Pavedimai sudaryti sandorius teikiami ir sandoriai rinkoje sudaromi per operatoriaus administruojamą elektroninę prekybos sistemą (toliau – EPS). Išskirtiniais atvejais, jei EPS neveikia ar dėl techninių kliūčių biržos dalyvis negali prisijungti prie EPS, biržos dalyvis gali kreiptis į operatorių ir, operatoriui pritarus, pateikti pavedimus operatoriui naudojantis ryšio priemonėmis. Ryšio priemonės suprantamos kaip telefoninio ryšio priemonės, telefaksas, elektroninis paštas ir kitokie telekomunikacijų galiniai įrenginiai (toliau – ryšio priemonės). Operatorius, ryšio priemonėmis gavęs biržos dalyvio pavedimą, privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 1 valandą prekybos sesijos metu, įregistruoti tokį pavedimą EPS.

15. EPS neleidžiama sudaryti sandorio, jei jo abi pusės yra tas pats biržos dalyvis.

16. Biržos dalyviai Reglamente nustatytomis prekybos dienomis prekybos sesijų metu gali teikti pavedimus pirkti ir pavedimus parduoti pagalbinius instrumentus, vadovaudamiesi Reglamente nustatyta tvarka.

17. Biržos dalyvio teikiamuose pavedimuose turi būti nurodoma:

17.1. biržos dalyvio duomenys (juridinio asmens: pavadinimas, juridinio asmens kodas; fizinio asmens: vardas, pavardė);

17.2. pavedimo rūšis: pavedimas pirkti arba pavedimas parduoti;

17.3. pagalbinio instrumento pavadinimas ir kiekis;

17.4. pageidaujama pagalbinio instrumento kainos riba (kaina ne didesnė, už kurią biržos dalyvis pageidauja pirkti pagalbinį instrumentą, ar kaina ne mažesnė, už kurią biržos dalyvis pageidauja parduoti pagalbinį instrumentą);

17.5. pavedimo galiojimo terminas;

17.6. kita pagal Reglamentą reikalaujama informacija.

18. EPS ar kitais šiose taisyklėse nustatytais būdais pateikti pavedimai yra įpareigojantys biržos dalyvius.

19. Biržos dalyvio pateiktas pavedimas yra galiojantis nuo jo registravimo EPS momento iki tol, kol sudaromas sandoris, pavedimas atšaukiamas ar baigiasi pavedimo galiojimo terminas. Biržos dalyvio EPS pateikto pavedimo registracijos laikas nustatomas sekundės tikslumu.

20. Biržos dalyvių, siekiančių sudaryti sandorius, pasiūlymuose nurodytos kainos reiškia, jog pirkėjas sutinka pirkti už pirkimo pasiūlyme nurodytą ar mažesnę kainą, o pardavėjas sutinka parduoti už pardavimo pasiūlyme nurodytą ar didesnę kainą.

21. Sandoriais sudaromi biržos dalyvių pasiūlymus pirkti išdėstant kainos mažėjimo tvarka, o pasiūlymus parduoti – kainos didėjimo tvarka. Prioriteto tvarka realizuojami pirkimo pasiūlymai didžiausia kaina ir pardavimo pasiūlymai mažiausia kaina. Sandorio kaina nustatoma pagal pirmesnio pateikto pasiūlymo pirkti ar parduoti kainą.

22. Operatorius Reglamente gali nustatyti teikiamų pavedimų dėl konkrečių pagalbinių instrumentų kainų ribas. Nustačius teikiamų pavedimų kainų intervalo ribas, operatorius papildomai apie tai informuoja biržos dalyvius paskelbdamas atitinkamą informaciją savo tinklalapyje ir (ar) tiesiogiai informuodamas biržos dalyvius ryšių priemonėmis biržos dalyvių operatoriui nurodytais kontaktais.

23. Pavedime pirkti ar parduoti nurodytas pagalbinių instrumentų kiekis laikomas maksimaliu pagalbinių instrumentų kiekiu, kurį biržos dalyvis šiuo pavedimu sutinka pirkti ar parduoti.

24. Biržos dalyvio pateiktas pavedimas gali būti įvykdomas pilnai arba iš dalies, jeigu kitaip nenurodyta konkretaus pagalbinio instrumento specifikacijoje.

25. Biržos dalyvio pavedimą įvykdžius iš dalies, likusi pavedimo dalis lieka įregistruota EPS. Tokio pavedimo registracijos laikas laikomas tokiu pačiu, koks buvo pradinio pavedimo registracijos laikas.

26. Pasibaigus prekybos sesijai operatorius apskaičiuoja pagalbinio instrumento biržos kainą. Pagalbinio instrumento biržos kaina apskaičiuojama kaip visų su tuo pagalbiniu instrumentu per prekybos sesiją sudarytų sandorių kainų svertinis vidurkis.

27. Pasibaigus prekybos sesijai operatorius apskaičiuoja mokėtinas lėšas, kurias turi sumokėti ar gauti sandorio šalys. Mokėtinos lėšos apskaičiuojamos skirtumą tarp sandorio kainos ir pagalbinio instrumento biržos kainos dauginant iš sandoryje užfiksuoto pagalbinio instrumento kiekio.

28. Lėšas pagal sandorį gauna biržos dalyvis–pardavėjas, kai kainų skirtumas tarp sandorio kainos ir pagalbinio instrumento biržos kainos yra teigiamas. Lėšas gauna biržos dalyvis–pirkėjas, kai kainų skirtumas tarp sandorio kainos ir pagalbinio instrumento biržos kainos yra neigiamas.

29. Biržos dalyvis–mokėtojas sumoka lėšas operatoriui ne vėliau kaip kitą darbo dieną po operatoriaus pateikto mokėjimo dokumento pateikimo dienos, o operatorius sumoka lėšas biržos dalyviui–gavėjui ne vėliau kaip trečią darbo dieną po mokėjimo dokumento iš biržos dalyvio–gavėjo gavimo dienos.

 

IV. PREKYBA PAGALBINIAIS INSTRUMENTAIS, SKIRTAIS APSISAUGOTI NUO GAMTINIŲ DUJŲ KAINŲ SVYRAVIMO PAGAL DVIŠALIUS GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMO–PARDAVIMO SANDORIUS

 

30. Energijos išteklių rinkos dalyviai, ketinantys prekiauti pagalbiniais instrumentais biržoje, pateikia prašymą operatoriui, nurodydami kainos formulę (toliau – ataskaitinė kaina) ir kiekius pagal dvišalius gamtinių dujų pirkimo–pardavimo sandorius, pagal kurią operatorius apskaičiuoja kainų skirtumą.

31. Registruojami tik tie sandoriai, kurių gamtinių dujų pristatymo laikotarpis pagal dvišalius gamtinių dujų pirkimo–pardavimo sandorius dar nėra prasidėjęs.

32. Operatorius Reglamente nustatyta tvarka priima sprendimą dėl rinkos dalyvių pateikto prašymo. Jeigu prašymas tenkinamas, operatorius pagal pateiktą formulę apskaičiuoja mokėtinas lėšas, kurias turi sumokėti ar gauti sandorio šalys.

33. Trumpiausias pristatymo laikotarpis, kuriam sutariama sandorio kaina – para, per kurią faktiškai tiekiamos ir vartojamos gamtinės dujos, prasidedanti kiekvienos dienos 9.00 val. ir pasibaigianti kitos dienos 9.00 val. Jeigu sutariama sandorio kaina ilgesniam pristatymo laikotarpiui, tai šis periodas prasideda pirmos laikotarpio dienos 9.00 val. ir baigiasi kitos kalendorinės dienos, einančios po paskutinės laikotarpio dienos, 9.00 val.

34. Pasibaigus pristatymo laikotarpiui, kuriam buvo sudarytas sandoris, operatorius apskaičiuoja mokėtinas lėšas, kurias turi sumokėti ar gauti sandorio šalys.

35. Mokėtinos lėšos apskaičiuojamos kaip kainų skirtumo ir gamtinių dujų kiekio, sutarto sudarant sandorį atitinkamam pristatymo laikotarpiui, sandauga. Kainų skirtumas apskaičiuojamas kaip skirtumas tarp sandorio kainos ir ataskaitinės kainos. Kainų skirtumas gali būti skaičiuojamas bet kokiam pristatymo laikotarpiui, priklausomai nuo to, kokiam pristatymo laikotarpiui ar laikotarpiams yra sutarta ataskaitinė kaina.

36. Lėšas pagal sandorį gauna biržos dalyvis–pardavėjas, kai kainų skirtumas tarp sandorio kainos ir ataskaitinės kainos yra teigiamas. Lėšas gauna biržos dalyvis–pirkėjas, kai kainų skirtumas tarp sandorio kainos ir ataskaitinės kainos yra neigiamas.

37. Biržos dalyvis–mokėtojas sumoka lėšas operatoriui ne vėliau kaip kitą darbo dieną po operatoriaus pateikto mokėjimo dokumento pateikimo dienos, o operatorius sumoka lėšas biržos dalyviui–gavėjui ne vėliau kaip trečią darbo dieną po mokėjimo dokumento iš biržos dalyvio–gavėjo gavimo dienos.

 

V. prekyba pagalbiniais instrumentais, skirtais apsisaugoti nuo elektros energijos kainų svyravimų

 

38. Prekybos sandoriai dėl pagalbinių instrumentų, skirtų apsisaugoti nuo elektros energijos kainų svyravimų elektros energijos biržoje, yra dviejų rūšių:

38.1. Tiesioginiai sandoriai – sandoriai, kuomet sandorio šalis žino kitą sandorio šalį.

38.2. Anoniminiai sandoriai – sandoriai, kuomet sandorio šalis nežino kitos sandorio šalies.

39. Prekyba pagalbiniais instrumentais, skirtais apsisaugoti nuo elektros energijos kainų svyravimų elektros energijos biržoje, organizuojama būsimiems paros, savaitės, mėnesio, ketvirčio, metų elektros energijos pristatymo laikotarpiams. Reglamente nustatyta tvarka prekyba biržoje gali būti organizuojama ir kitokiems elektros energijos pristatymo laikotarpiams.

40. Paros pristatymo laikotarpis apima laikotarpį nuo paros 00.00 val. iki 24.00 val. Ilgesnis nei para pristatymo laikotarpis prasideda pirmos laikotarpio dienos 00.00 val. ir baigiasi paskutinės laikotarpio dienos 24.00 val.

41. Elektros energijos pristatymo laikotarpiams Reglamente nustatomi standartizuoti valandiniai grafikai. Valandiniai grafikai skirstomi į bazinius ir pikinius laikotarpius. Bazinių valandų grafikas apima pristatymo paros valandas nuo 00.00 val. iki 24.00 val. Pikinių valandų grafikas yra darbo dienomis nuo 07.00 val. iki 19.00 val. Ir bazinių valandų, ir pikinių valandų pristatymo laikotarpiu elektros energijos kiekis nekinta. Reglamente nustatyta tvarka gali būti nustatyti ir kitokie standartizuoti valandiniai grafikai.

42. Pavedimai sudaryti sandorius teikiami ir sandoriai rinkoje sudaromi per operatoriaus administruojamą EPS. Išskirtiniais atvejais, jei EPS neveikia ar dėl techninių kliūčių biržos dalyvis negali prisijungti prie EPS, biržos dalyvis gali kreiptis į operatorių ir, operatoriui pritarus, pateikti pavedimus operatoriui naudojantis ryšio priemonėmis. Operatorius, ryšio priemonėmis gavęs biržos dalyvio pavedimą, privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 1 darbo valandą, įvesti tokį pavedimą į EPS.

43. EPS neleidžiama sudaryti sandorio, jei jo abi pusės yra tas pats biržos dalyvis.

44. Biržos dalyviai Reglamente nustatytomis prekybos dienomis prekybos sesijų metu gali teikti pavedimus pirkti ir pavedimus parduoti pagalbinius instrumentus, skirtus apsisaugoti nuo elektros energijos kainų svyravimų elektros energijos biržoje, vadovaudamiesi Reglamente nustatyta tvarka.

45. Biržos dalyvio teikiamuose pavedimuose turi būti nurodoma:

45.1. biržos dalyvio pavadinimas;

45.2. pavedimo rūšis: pavedimas pirkti arba pavedimas parduoti;

45.3. pristatymo kiekis;

45.4. pageidaujama pagalbinio instrumento kainos riba;

45.5. pavedimo galiojimo terminas;

45.6. kita pagal Reglamentą reikalaujama informacija.

46. EPS ar kitais šiose taisyklėse ar Reglamente nustatytais būdais pateikti pavedimai yra įpareigojantys rinkos dalyvius.

47. Biržos dalyvio pateiktas pavedimas yra galiojantis nuo jo registravimo EPS momento iki tol, kol sudaromas sandoris, pavedimas atšaukiamas ar baigiasi pavedimo galiojimo terminas. Biržos dalyvio EPS pateikto pavedimo registracijos laikas nustatomas sekundės tikslumu.

48. Biržos dalyvių, siekiančių sudaryti anoniminius sandorius, pasiūlymuose nurodytos kainos reiškia, jog pirkėjas sutinka pirkti už pirkimo pasiūlyme nurodytą ar mažesnę kainą, o pardavėjas sutinka parduoti už pardavimo pasiūlyme nurodytą ar didesnę kainą.

49. Sandoriai biržoje sudaromi biržos dalyvių pasiūlymus pirkti išdėstant kainos mažėjimo tvarka, o pasiūlymus parduoti – kainos didėjimo tvarka. Prioriteto tvarka realizuojami pirkimo pasiūlymai didžiausia kaina ir pardavimo pasiūlymai mažiausia kaina. Sandorio kaina nustatoma pagal pirmesnio pateikto pasiūlymo pirkti ar parduoti kainą.

50. Mokėtinos lėšos apskaičiuojamos kaip kainų skirtumo tarp sandorio kainos ir elektros energijos biržos kainos ir sandoryje nustatyto kiekvienos valandos kiekių sumos sandauga.

51. Kainų skirtumas tarp sandorio kainos ir elektros energijos biržos kainos apskaičiuojamas eurais. Kainų skirtumui tarp sandorio kainos ir elektros energijos biržos kainos apskaičiuoti naudojama elektros energijos biržos kaina kiekvieną valandą. Kainų skirtumas apskaičiuojamas kaip skirtumas tarp sandorio kainos ir elektros energijos biržos kainos. Elektros energijos biržos kaina nustatoma kaip standartizuoto (bazinio ar pikinio) valandinio grafiko visų valandų kainų aritmetinis vidurkis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-337, 2014-12-30, paskelbta TAR 2014-12-31, i. k. 2014-21330

 

52. Lėšas pagal sandorį gauna biržos dalyvis–pardavėjas, kai kainų skirtumas tarp sandorio kainos ir elektros energijos biržos kainos yra teigiamas. Lėšas gauna biržos dalyvis–pirkėjas, kai kainų skirtumas tarp sandorio kainos ir elektros energijos biržos kainos yra neigiamas.

53. Biržos dalyvis–mokėtojas sumoka lėšas operatoriui ne vėliau kaip kitą darbo dieną po operatoriaus pateikto mokėjimo dokumento pateikimo dienos, o operatorius sumoka lėšas biržos dalyviui–gavėjui ne vėliau kaip trečią darbo dieną po mokėjimo dokumento iš biržos dalyvio–gavėjo gavimo dienos.

 

VI. Baigiamosios nuostatos

 

54. Operatorius yra atsakingas už elektroninės duomenų apsikeitimo su biržos dalyviais sistemos administravimą.

55. Informacijos mainų tarp biržos dalyvių ir operatoriaus tvarka nustatoma Reglamente.

56. Asmenys, pažeidę Taisykles, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

_________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas

Nr. 1-337, 2014-12-30, paskelbta TAR 2014-12-31, i. k. 2014-21330

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. 1-255 „Dėl Prekybos pagalbiniais apsaugos nuo energijos kainų svyravimo instrumentais taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo