Suvestinė redakcija nuo 2017-01-25

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 80-4201, i. k. 1122250ISAK000V-662

 

lietuvos respublikos SVEIKATOS APSAUGOS ministrO

Į s a k y m a s

 

DĖL LEIDIMO EKSHUMUOTI ŽMOGAUS PALAIKUS IŠDAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2012 m. birželio 29 d. Nr. V-662

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo 25 straipsnio 5 dalimi:

Preambulės pakeitimai:

Nr. V-66, 2017-01-23, paskelbta TAR 2017-01-24, i. k. 2017-01311

 

1. T v i r t i n u Leidimo ekshumuoti žmogaus palaikus išdavimo taisykles (pridedama).

2. P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal administruojamą sritį.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                           RAIMONDAS ŠUKYS


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro

2012 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. V-662

 

LEIDIMO EKSHUMUOTI ŽMOGAUS PALAIKUS IŠDAVIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-66, 2017-01-23, paskelbta TAR 2017-01-24, i. k. 2017-01311

 

1. Leidimo ekshumuoti žmogaus palaikus išdavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato leidimo ekshumuoti žmogaus palaikus išdavimo ar atsisakymo išduoti sąlygas ir tvarką.

2.  Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatyme vartojamas sąvokas.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-66, 2017-01-23, paskelbta TAR 2017-01-24, i. k. 2017-01311

 

3. Taisyklių priede nustatytos formos Leidimą ekshumuoti žmogaus palaikus (toliau – Leidimas) Taisyklių nustatyta tvarka išduoda ar atsisako išduoti Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Nacionalinis visuomenės sveikatos centras).

Punkto pakeitimai:

Nr. V-66, 2017-01-23, paskelbta TAR 2017-01-24, i. k. 2017-01311

 

4. Už Leidimo, jo dublikato išdavimą imama valstybės rinkliava.

5. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras saugo prašymus dėl Leidimo išdavimo ir su jais pateiktus dokumentus, išduotų Leidimų, jų dublikatų, raštų, kuriais informuojama apie sprendimą išduoti ar atsisakyti išduoti Leidimą, kopijas, taip pat kitus su Leidimų išdavimu, atsisakymu išduoti Leidimus susijusius dokumentus 10 metų nuo jų gavimo (parengimo).

Punkto pakeitimai:

Nr. V-66, 2017-01-23, paskelbta TAR 2017-01-24, i. k. 2017-01311

 

6. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras duomenims apie sumokėtas valstybės rinkliavas patikrinti naudoja Mokesčių mokėtojų registro duomenis.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-66, 2017-01-23, paskelbta TAR 2017-01-24, i. k. 2017-01311

 

II SKYRIUS
DOKUMENTAI, REIKALINGI LEIDIMUI GAUTI

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-66, 2017-01-23, paskelbta TAR 2017-01-24, i. k. 2017-01311

 

7. Fizinis asmuo, norintis gauti Leidimą (toliau – pareiškėjas), Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui pateikia:

Punkto pakeitimai:

Nr. V-66, 2017-01-23, paskelbta TAR 2017-01-24, i. k. 2017-01311

7.1. laisvos formos motyvuotą rašytinį prašymą;

7.2. pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

7.3. pareiškėjo giminystės ryšį su palaidotu žmogumi patvirtinančio dokumento kopiją;

7.4. palaidojimo vietą ir laiką (vietovė, kapo numeris ir data) patvirtinančių dokumentų kopijas;

7.5. asmens mirties liudijimo kopiją, jei asmuo miręs iki 2017 m. sausio 1 d.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-66, 2017-01-23, paskelbta TAR 2017-01-24, i. k. 2017-01311

 

III SKYRIUS
LEIDIMO, JO DUBLIKATO IŠDAVIMAS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-66, 2017-01-23, paskelbta TAR 2017-01-24, i. k. 2017-01311

 

8. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo dėl Leidimo išdavimo gavimo dienos išsiunčia pareiškėjui patvirtinimą, kad prašymas dėl Leidimo išdavimo yra gautas. Šiame patvirtinime turi būti nurodoma terminas, per kurį turi būti išnagrinėtas prašymas dėl Leidimo išdavimo ir priimtas sprendimas išduoti arba atsisakyti išduoti Leidimą, galimos pareiškėjo teisių gynimo priemonės, kuriomis galima naudotis, jeigu kiltų Nacionalinio visuomenės sveikatos centro ir pareiškėjo ginčų, nuostata, kad pareiškėjui negavus atsakymo apie priimtą sprendimą išduoti arba atsisakyti išduoti Leidimą per nustatytą terminą, laikoma, kad Leidimas išduotas.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-66, 2017-01-23, paskelbta TAR 2017-01-24, i. k. 2017-01311

 

9. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Taisyklių 7 punkte nurodytų dokumentų gavimo dienos įvertina, ar pateikti visi Taisyklių 7 punkte nurodyti dokumentai, ar pateiktos dokumentų kopijos nekelia pagrįstų abejonių dėl jų tikrumo.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-66, 2017-01-23, paskelbta TAR 2017-01-24, i. k. 2017-01311

 

10. Nustačius, kad pateikti ne visi Taisyklių 7 punkte nurodyti dokumentai ar pateiktos dokumentų kopijos kelia pagrįstų abejonių dėl jų tikrumo, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo dėl Leidimo išdavimo gavimo dienos išsiunčia pareiškėjui raštą, kuriuo praneša apie būtinybę per nustatytą (ne ilgesnį kaip 60 kalendorinių dienų) terminą pateikti trūkstamus dokumentus, dokumentų originalus (sutikrinti su pateikta kopija) arba notaro patvirtintas kopijas, bei apie tai, kad Leidimo išdavimo terminas skaičiuojamas nuo visų tinkamai įformintų Taisyklių 7 punkte nurodytų dokumentų pateikimo dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-66, 2017-01-23, paskelbta TAR 2017-01-24, i. k. 2017-01311

 

11. Sprendimas išduoti Leidimą yra priimamas ir apie priimtą sprendimą pranešama pareiškėjui ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo visų dokumentų, nurodytų Taisyklių 7 ir (jei buvo prašoma papildomų dokumentų) 10 punkte, gavimo dienos.

12. Praradusiam Leidimą asmeniui, kuris pateikia laisvos formos rašytinį prašymą išduoti Leidimo dublikatą, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šio prašymo gavimo dienos išduoda Leidimo dublikatą su žyma „Dublikatas“.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-66, 2017-01-23, paskelbta TAR 2017-01-24, i. k. 2017-01311

 

13. Leidimas ar jo dublikatas atiduodamas pareiškėjui tik jam pateikus kvitą, patvirtinantį, kad sumokėta nustatyto dydžio valstybės rinkliava, bei pateikus asmens tapatybę įrodantį dokumentą arba įgaliojimą atsiimti dokumentus už kitą asmenį ir asmens tapatybę įrodantį dokumentą. Leidimas ar jo dublikatas išsiunčiamas paštu registruotu laišku, jeigu yra sumokėta nustatyto dydžio valstybės rinkliava ir atitinkamuose pareiškėjo prašymuose yra nurodyta, kad pageidaujama gauti išduotą Leidimą ar jo dublikatą paštu.

 

IV SKYRIUS
ATSISAKYMAS IŠDUOTI LEIDIMĄ

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-66, 2017-01-23, paskelbta TAR 2017-01-24, i. k. 2017-01311

 

14. Leidimas neišduodamas žmogaus, mirusio nuo juodligės ir (ar) ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų, nurodytų Pavojingų ir ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų, dėl kurių ligoniai, asmenys, įtariami, kad serga pavojingomis ar ypač pavojingomis užkrečiamosiomis ligomis, asmenys, turėję sąlytį, ar šių ligų sukėlėjų nešiotojai turi būti hospitalizuojami ir (ar) izoliuojami, tiriami ir (ar) gydomi privalomai, sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. 278 „Dėl Pavojingų ir ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų, dėl kurių ligoniai, asmenys, įtariami, kad serga pavojingomis ar ypač pavojingomis užkrečiamosiomis ligomis, asmenys, turėję sąlytį, ar šių ligų sukėlėjų nešiotojai turi būti hospitalizuojami ir (ar) izoliuojami, tiriami ir (ar) gydomi privalomai, sąrašo patvirtinimo, palaikų ekshumavimui.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-66, 2017-01-23, paskelbta TAR 2017-01-24, i. k. 2017-01311

 

15. Sprendimas atsisakyti išduoti Leidimą yra priimamas ir apie priimtą sprendimą registruotu laišku pranešama pareiškėjui ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo visų dokumentų, nurodytų Taisyklių 7 ir (jei buvo prašoma papildomų dokumentų) 10 punkte, gavimo dienos. Jei per 10 punkte nurodytą papildomų dokumentų pateikimo terminą dokumentai nepateikiami, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras priima sprendimą neišduoti Leidimo ir apie tai ne vėliau kaip per 10 darbo dienų registruotu laišku informuoja pareiškėją.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-66, 2017-01-23, paskelbta TAR 2017-01-24, i. k. 2017-01311

 

16. Rašte, kuriuo pranešama apie priimtą sprendimą atsisakyti išduoti Leidimą, turi būti nurodytas atsisakymo išduoti Leidimą pagrindas bei šio sprendimo apskundimo tvarka.

17. Sprendimas atsisakyti išduoti Leidimą gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-66, 2017-01-23, paskelbta TAR 2017-01-24, i. k. 2017-01311

 

V. LEIDIMO TURĖTOJO PAREIGOS

 

18. Leidimą turintis asmuo privalo užtikrinti, kad:

18.1. jeigu karstas nesuiręs, jis būtų pervežamas sandarioje dėžėje;

18.2. jeigu karstas suiręs, palaikai būtų dedami į sandarų plastikinį maišą, kuris dedamas į naują karstą arba sandarią dėžę.

 

_________________

 


Leidimo ekshumuoti žmogaus palaikus

išdavimo taisyklių

priedas

 

(Leidimo forma)

 

(Herbas)

___________________________

(įstaigos pavadinimas)

 

LEIDIMAS EKSHUMUOTI ŽMOGAUS PALAIKUS

 

___________ Nr.______

(data)

_______________________

(sudarymo vieta)

 

Leidimas išduotas ____________________________________________________

(fizinio asmens, kuriam išduotas Leidimas, vardas, pavardė)

 

Leidimas suteikia teisę ekshumuoti mirusiojo _______________________________

(vardas, pavardė, mirties data)

palaikus iš __________________________________________________________________

(palaidojimo vietovė, kapo numeris ir data)

 

Jeigu karstas nesuiręs, jis turi būti pervežamas sandarioje dėžėje.

Jeigu karstas suiręs, palaikai turi būti dedami į sandarų plastikinį maišą, kuris dedamas į naują karstą arba sandarią dėžę.

 

(Pareigų pavadinimas)

A.V.

(Parašas)

 

(Vardas, pavardė)

 

_________________

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-66, 2017-01-23, paskelbta TAR 2017-01-24, i. k. 2017-01311

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. V-662 ,,Dėl Leidimo ekshumuoti žmogaus palaikus išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo