Suvestinė redakcija nuo 2021-03-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2006, Nr. 125-4774, i. k. 1062230ISAK00A1-306

 

Nauja redakcija nuo 2018-10-01:

Nr. A1-202, 2018-05-09, paskelbta TAR 2018-05-10, i. k. 2018-07530

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2006 m. lapkričio 13 d. Nr. A1-306

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimo Nr. 1517 „Dėl įstaigų prie ministerijų“ 1.6.2 papunkčiu ir 2 punktu,

t v i r t i n u Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatus (pridedama).

 

 

 

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRĖ                           VILIJA BLINKEVIČIŪTĖ

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

socialinės apsaugos ir darbo ministro

2006 m. lapkričio 13 d. įsakymu Nr. A1-306

(2018 m. gegužės 9 d. įsakymo Nr.A1-202

redakcija)

 

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS NUOSTATAI

 

I skyrius

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) yra įstaiga prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kuri įgyvendina užimtumo rėmimo politiką.

2. Užimtumo tarnyba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymu, užimtumo rėmimo politikos įgyvendinimą reglamentuojančiais Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais, kitais užimtumo rėmimo politiką reglamentuojančiais teisės aktais ir Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatais (toliau – Nuostatai).  

3. Užimtumo tarnyba yra viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke, antspaudą su Lietuvos valstybės herbu bei savo pavadinimu. Užimtumo tarnybos buveinės adresas: Geležinio Vilko g. 3A, LT-03131 Vilnius.

4. Užimtumo tarnyba yra iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir kitų valstybės pinigų fondų išlaikoma biudžetinė įstaiga, kuriai lėšos skiriamos ir administruojamos Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo nustatyta tvarka. Užimtumo tarnybai finansuoti gali būti naudojamos ir kitos gautos lėšos.

 

5. Užimtumo tarnybos savininkė yra valstybė. Užimtumo tarnybos savininko teises ir pareigas įgyvendina (išskyrus sprendimų dėl Užimtumo tarnybos reorganizavimo ir likvidavimo priėmimą) Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, kuri kontroliuoja Užimtumo tarnybos veiklą, priima sprendimą dėl jos buveinės pakeitimo, sprendžia savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos kompetencijai priskirtus klausimus.  

6. Vieši Užimtumo tarnybos pranešimai skelbiami Užimtumo tarnybos interneto svetainėje.

7. Užimtumo tarnybos veiklos laikotarpis neribojamas.

8. Nuostatai keičiami Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo nustatyta tvarka.

 

II skyrius

UŽIMTUMO TARNYBOS VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

 

9. Svarbiausi Užimtumo tarnybos veiklos tikslai yra:

9.1. derinti darbo pasiūlą ir paklausą, siekiant išlaikyti darbo rinkos pusiausvyrą;

9.2. didinti darbo ieškančių darbingo amžiaus asmenų užimtumo galimybes;

9.3. gerinti teikiamų darbo rinkos paslaugų ir taikomų užimtumo rėmimo priemonių kokybę.

10. Užimtumo tarnyba, įgyvendindama jai nustatytus veiklos tikslus:

10.1. darbo pasiūlos ir paklausos derinimo srityje:

10.1.1. nustato aktyvios darbo rinkos politikos priemonių poreikį;

10.1.2. įgyvendina aktyvios darbo rinkos politikos priemones, priima, nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų pasiūlymus, prašymus, paraiškas bei kitus dokumentus, reikalingus šioms priemonėms įgyvendinti, ir priima sprendimus dėl jų finansavimo, sudaro aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sutartis, atlieka patikras šių priemonių įgyvendinimo vietose;

10.1.3. vykdo profesinį orientavimą;

10.1.4. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant užimtumo didinimo programas;

10.1.5. teikdama darbo rinkos paslaugas darbo ieškantiems asmenims, siekiantiems rasti tinkamą darbą, ir darbdaviams, ieškantiems tinkamų darbuotojų, informuoja ir konsultuoja darbo rinkos, užimtumo ir su užimtumo rėmimu susijusiais klausimais, vykdo darbo ieškančių asmenų atranką, organizuoja jų rengimą užregistruotoms laisvoms darbo vietoms užimti, teikia darbo ieškantiems asmenims pasiūlymus įsidarbinti bei atlieka kitus su darbo rinkos paslaugų teikimu susijusius veiksmus;

10.1.6. nustato neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų bedarbiams ir užimtiems asmenims reikalavimus;

10.1.7. organizuoja ir įgyvendina užimtumo ir socialines garantijas valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės atleidžiamiems darbuotojams Lietuvos Respublikos valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės darbuotojų papildomų užimtumo ir socialinių garantijų įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka;

10.1.8. rengia ir įgyvendina tarptautinius projektus užimtumo didinimo srityje;

10.1.9. užtikrina Užimtumo tarybos, Trišalės tarybos (komiteto, komisijos) prie Užimtumo tarnybos veiklą ir jas techniškai aptarnauja;

10.1.10. atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikius, išduoda užsieniečiams leidimus dirbti Lietuvos Respublikoje, priima sprendimus dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. A1-1241, 2020-12-09, paskelbta TAR 2020-12-09, i. k. 2020-26632

 

10.1.11. registruoja grupės darbuotojų atleidimus, priima sprendimus dėl nedarbo prevencijos programų rengimo grupės darbuotojų atleidimo pasekmėms švelninti, jas rengia bei įgyvendina, vykdo grupės darbuotojų atleidimų įmonėse prevencijos priemones;

10.1.12. atsižvelgdama į Vyriausybės patvirtintus regioninės politikos prioritetus ir regionų plėtros tarybų patvirtintus regionų plėtros planus, rengia ir, suderinusi su regionų plėtros tarybomis, tvirtina planuojamų įgyvendinti einamaisiais biudžetiniais metais aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo programas ir skelbia jas viešai;

10.1.13. vykdo šalies ir atskirų jos regionų darbo rinkos ir įsitvirtinimo joje stebėseną;

10.1.14. rengia padėties darbo rinkoje vertinimo ataskaitas bei darbo rinkos prognozes ir skelbia jas viešai;

10.1.15. skelbia Užimtumo tarnyboje įregistruotų bedarbių skaičių ir procentą nuo darbingo amžiaus gyventojų;

10.1.16. vykdo darbdavių ir darbo ieškančių asmenų apklausas darbo rinkos ir įsidarbinimo galimybių prognozei bei paramos mokymuisi poreikiui nustatyti;

10.1.17. registruoja ir apskaito darbo ieškančius asmenis, jiems suteikia bedarbio statusą, jį sustabdo, atkuria, panaikina arba priskiria vieną iš Užimtumo įstatymo 22 straipsnio 4 dalies 1–4 punktuose nurodytų statusų;

10.1.18. registruoja ir viešai skelbia laisvas darbo vietas, atlieka laisvų darbo vietų užėmimo stebėseną;

10.1.19. vykdo Užimtumo įstatymo 30 straipsnio 4 dalies 2, 3 ir 4 punktuose nurodytų asmenų, teikiančių tarpininkavimo įdarbinant paslaugas, veiklos stebėseną, kaupia informaciją apie jų statusą ir veiklą;

10.2. darbo ieškančių darbingo amžiaus asmenų užimtumo galimybių didinimo srityje:

10.2.1. skatina darbo ieškančių asmenų dalyvavimą mokymosi visą gyvenimą priemonėse;

10.2.2. vykdo Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo stebėseną ir koordinuoja neaktyvių jaunų žmonių apskaitą Užimtumo tarnybos informacinėje sistemoje;

10.2.3. dalyvauja Europos Sąjungos struktūrinės paramos planavimo procese, rengia projektus paramai iš Europos Sąjungos struktūrinių, Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių ir kitų fondų gauti bei juos įgyvendina;

10.2.4. dalyvauja pagal poreikį kitų institucijų rengiamuose Europos Sąjungos struktūrinės ir kitos paramos projektuose;

10.2.5. vykdo įdarbinimo subsidijavimą Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka;

10.2.6. viešai skelbia ir atsiskaito už gautų iš valstybės biudžeto, Europos Sąjungos struktūrinės paramos, Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių ir kitų fondų lėšų panaudojimą bei įgyvendinimo rezultatus;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. A1-738, 2018-12-19, paskelbta TAR 2018-12-19, i. k. 2018-20873

 

10.2.7. suteikia socialinės įmonės statusą, teikia valstybės pagalbą socialinėms įmonėms Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka;

10.2.8. kontroliuoja, ar socialinės įmonės atitinka teisės aktuose joms keliamus reikalavimus, priima Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatyme ir jo įgyvendinamuosiuose teisės aktuose numatytus privalomus periodiškai teikiamus socialinių įmonių dokumentus (ataskaitas, pažymas);

10.2.9. kaupia informaciją apie konkrečioms socialinėms įmonėms suteiktą valstybės pagalbą ir teikia ją Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos institucijoms, atliekančioms valstybės pagalbos teikimo priežiūrą;

10.2.10. organizuoja ir koordinuoja profesinės reabilitacijos paslaugų teikimą Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka, vykdo profesinės reabilitacijos programos stebėseną ir vertina jos efektyvumą;

10.2.11. Neteko galios nuo 2020-12-10

Papunkčio naikinimas:

Nr. A1-1241, 2020-12-09, paskelbta TAR 2020-12-09, i. k. 2020-26632

 

10.2.12. priima sprendimą siųsti asmenį į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nustatyti profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. A1-1241, 2020-12-09, paskelbta TAR 2020-12-09, i. k. 2020-26632

 

10.2.13. organizuoja profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo sutarties tarp asmens, kuriam nustatytas profesinės reabilitacijos paslaugų poreikis, Užimtumo tarnybos, profesinės reabilitacijos programas įgyvendinančios ir reabilitacijos paslaugas teikiančios asmens sveikatos priežiūros įstaigos, profesinės reabilitacijos centro, profesinio rengimo ar kitos ugdymo institucijos sudarymą, išduoda profesinės reabilitacijos pažymėjimus;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. A1-1241, 2020-12-09, paskelbta TAR 2020-12-09, i. k. 2020-26632

 

10.2.14. skiria ir moka profesinės reabilitacijos išmoką, jos mokėjimą sustabdo, atnaujina, pratęsia ir nutraukia;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. A1-1241, 2020-12-09, paskelbta TAR 2020-12-09, i. k. 2020-26632

 

10.2.15. užtikrina darbuotojų migrantų socialinės apsaugos nuostatų įgyvendinimą, Europos Sąjungos reglamentų ir kitų teisės aktų, susijusių su darbo migracija ir socialinės apsaugos sistemų koordinavimu, taikymą;

10.2.16. veikia kaip susižinojimo tarnyba, įgyvendindama Europos Sąjungos teisės aktus, susijusius su socialinės apsaugos sistemų koordinavimu;

10.2.17. priima, rengia ir išduoda Europos Komisijos patvirtintos formos perkeliamuosius ir struktūrizuotus elektroninius dokumentus, susijusius su nedarbo socialinio draudimo išmokų skyrimu ir mokėjimu darbuotojams migrantams, ir asmens prašymu tarpininkauja dėl jų gavimo iš Europos Sąjungos valstybių narių, Europos ekonominės erdvės valstybių narių bei Šveicarijos Konfederacijos kompetentingų įstaigų;

10.2.18. užtikrina Europos užimtumo tarnybų keitimosi informacija ir bendradarbiavimo plėtrą ir padeda stiprinti Europos bendrąją darbo rinką;

10.2.19. prisidėdama prie nelegalaus darbo užsienyje prevencijos, užtikrina visapusišką ir objektyvų visuomenės informavimą laisvo darbuotojų judėjimo klausimais ir Europos užimtumo tarnybų (toliau – EURES) tinklo veiklą;

10.2.20. remia laisvą darbuotojų judėjimą bei Europos darbo rinkų integraciją ir informuoja asmenis apie Europos Sąjungos teisės aktus;

10.2.21. vykdo nacionalinio koordinavimo centro ir EURES narių pareigas, nustatytas 2016 m. balandžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/589 dėl Europos užimtumo tarnybų tinklo (EURES) darbuotojų galimybių naudotis judumo skatinimo paslaugomis ir geresnės darbo rinkų integracijos, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 492/2011 ir (ES) Nr. 1296/2013 (OL 2016 L 107, p.1);

10.2.22. nustato EURES narių ir partnerių patvirtinimo tvarką, tvirtina organizacijas EURES narėmis ir partnerėmis, vykdo jų veiklos stebėseną;

10.2.23. tikrina aspektus, susijusius su duomenų turinio, techninės kokybės ir duomenų apsaugos standartų laikymusi EURES portale;

10.2.24. vykdo EURES narių ir partnerių internete teikiamos informacijos bei paramos laisvam darbuotojų judėjimui kokybės stebėseną;

10.2.25. teikia informaciją darbdaviams ir darbo ieškantiems asmenims apie tarptautines (Europos Sąjungos valstybių narių, Europos ekonominės erdvės valstybių narių ir Šveicarijos Konfederacijos) darbo muges bei vykdomas Europos darbo mobilumo programas, darbdaviams pageidaujant, organizuoja informacinius renginius ir darbuotojų atrankas Lietuvoje;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. A1-1241, 2020-12-09, paskelbta TAR 2020-12-09, i. k. 2020-26632

 

10.3. teikiamų darbo rinkos paslaugų ir taikomų užimtumo rėmimo priemonių kokybės gerinimo srityje:

10.3.1. kontroliuoja ir koordinuoja darbo rinkos paslaugų teikimą darbo ieškantiems asmenims, siekiantiems rasti tinkamą darbą, ir darbdaviams, ieškantiems tinkamų darbuotojų;

10.3.2. kontroliuoja nedarbo prevencijos programų rengimą ir įgyvendinimą;

10.3.3. vykdo darbo rinkos paslaugų teikimo ir aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo priežiūrą;

10.3.4. vykdo darbo rinkos paslaugų teikimo ir aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo stebėseną ir vertina jų efektyvumą;

10.3.5. apibendrina ir skleidžia gerąją Europos Sąjungos reglamentų ir kitų teisės aktų, susijusių su socialinės apsaugos sistemų koordinavimu, bei užimtumo rėmimo politikos priemonių įgyvendinimo patirtį;

10.3.6. atlieka darbo ieškantiems asmenims ir darbdaviams teikiamų darbo rinkos paslaugų vertinimą, apibendrina rezultatus, numato priemones teikiamų paslaugų kokybei gerinti;

10.3.7. teikia siūlymus dėl užimtumo rėmimą reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo;

10.4. taip pat vykdo šias funkcijas:

10.4.1. Neteko galios nuo 2019-01-01

Papunkčio naikinimas:

Nr. A1-738, 2018-12-19, paskelbta TAR 2018-12-19, i. k. 2018-20873

 

10.4.2. pateikia bedarbiams užpildyti prašymus dėl nedarbo socialinio draudimo išmokos skyrimo, pagal Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritorinių skyrių pateiktus duomenis informuoja bedarbius apie skirtas / neskirtas nedarbo socialinio draudimo išmokas, sustabdytą, atnaujintą, nutrauktą ar pratęstą šių išmokų mokėjimą; tikslina asmenines bedarbių sąskaitas kredito ar kitose mokėjimo įstaigose;

10.4.3. priima fizinių ir juridinių asmenų pranešimus, prašymus, skundus, vadovaudamasi vieno langelio principu, juos nagrinėja;

10.4.4. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pavedimu atstovauja jai užsienio šalyse ir tarptautinėse organizacijose;

10.4.5. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pavedimu rengia ir derina Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos institucijose nagrinėjamais klausimais; atstovauja Lietuvos Respublikai, dalyvaudama Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos darbo grupių bei komitetų posėdžiuose ir pristatydama Lietuvos Respublikos poziciją nagrinėjamais klausimais, rengia ir skelbia Oficialiąją darbo rinkos statistiką, teikia statistinę informaciją Europos Sąjungos institucijoms;

10.4.6. bendradarbiauja ir sudaro susitarimus su Lietuvos Respublikos valstybės institucijomis ir įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, kitų valstybių ar tarptautinėmis organizacijomis, užsienio valstybių įdarbinimo tarpininkavimo tarnybomis, kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis, jeigu šiuose susitarimuose nėra teisiškai privalomų įpareigojimų Lietuvos Respublikos Vyriausybei, ministerijoms bei Vyriausybės įstaigoms ir jeigu jie neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams, kitiems teisės aktams ir tarptautiniams įsipareigojimams, taip pat jeigu šiems susitarimams vykdyti nereikia papildomų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų;

10.4.7. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pavedimu dalyvauja rengiant tarptautinių sutarčių ir susitarimų projektus; vykdo Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių nuostatas;

10.4.8. dalyvauja Europos Sąjungos valstybinių užimtumo tarnybų tinklo, įkurto 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 573/2014/ES dėl valstybinių užimtumo tarnybų bendradarbiavimo stiprinimo (OL 2014 L 159, p. 32), veikloje ir įgyvendina europines iniciatyvas;

10.4.9. disponuoja iš valstybės biudžeto ir kitų šaltinių gautomis lėšomis, kontroliuoja, kaip naudojamos šios lėšos, ir teikia Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius, atsako už tinkamą iš valstybės biudžeto ir kitų šaltinių gautų lėšų panaudojimą;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. A1-738, 2018-12-19, paskelbta TAR 2018-12-19, i. k. 2018-20873

 

10.4.10. užtikrina socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatytų užimtumo rėmimo politikos tikslų ir uždavinių bei Vyriausybės pavedimų įgyvendinimą, teikia Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai Užimtumo tarnybos veiklos ataskaitas;

10.4.11. teikia informaciją apie paslaugų darbo ieškantiems asmenims ir darbdaviams teikimą, aktyvios darbo rinkos politikos priemonių vykdymą bei joms vykdyti panaudotas valstybės lėšas, apie Užimtumo tarnybos veiklą teikiant paslaugas visuomenei, valstybės institucijoms, įstaigoms, kitoms Lietuvos ir užsienio institucijoms bei organizacijoms;

10.4.12. rengia pranešimus ir apžvalgas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai apie darbo rinką bei moterų ir vyrų lygias galimybes joje bei galimus pokyčius;

10.4.13. teikia pasiūlymus Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai dėl priemonių darbo rinkos problemoms spręsti bei socialinei atskirčiai mažinti ir dėl įstatymų bei kitų teisės aktų, reguliuojančių darbo rinką, rengimo ar keitimo;

10.4.14. atnaujina ir prižiūri Užimtumo tarnybos interneto svetainėje pateiktą informaciją;

10.4.15. vykdo kitas teisės aktų jai nustatytas funkcijas.

 

III skyrius

Užimtumo tarnybos TEISĖS

 

11. Užimtumo tarnyba, siekdama jai nustatytų veiklos tikslų ir vykdydama jai pavestas funkcijas, turi teisę:

11.1. bendradarbiauti ir sudaryti susitarimus su Lietuvos Respublikos valstybės institucijomis ir įstaigomis bei nevyriausybinėmis organizacijomis, užsienio valstybių įdarbinimo tarpininkavimo tarnybomis, tarptautinėmis organizacijomis, kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis;

11.2. gauti iš Lietuvos statistikos departamento, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, ministerijų, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, nevyriausybinių organizacijų bei kitų juridinių ir fizinių asmenų informaciją bei duomenis, reikalingus Užimtumo tarnybos funkcijoms vykdyti;

11.3. spręsdama problemas, pasitelkti valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, nevyriausybinių organizacijų atstovus, ir, suderinusi su jų vadovais, sudaryti komisijas (darbo grupes) pasiūlymams, projektams, sprendimams rengti;

11.4. dalyvauti ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų ar savivaldybių komisijų (darbo grupių) veikloje;

11.5. tikrinti, ar valstybės parama bei subsidijos panaudojamos pagal paskirtį, išieškoti neteisingai ir / ar neteisėtai išmokėtą valstybės paramą, subsidijas ir kitas pinigines išmokas;

11.6. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pavedimu atstovauti jai užsienio valstybėse ir tarptautinėse organizacijose, Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos darbo grupių bei komitetų posėdžiuose;

11.7. organizuoti konferencijas, seminarus ir kitus renginius;

11.8. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų suteiktomis teisėmis.

 

IV skyrius

užimtumo tarnybos VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

12. Užimtumo tarnybos veikla organizuojama vadovaujantis socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintu metiniu veiklos planu. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Centralizuotas vidaus audito skyrius vertina, kaip vykdomas metinis veiklos planas.  

13. Užimtumo tarnybos administracijos struktūrą tvirtina socialinės apsaugos ir darbo ministras.  

14. Užimtumo tarnybos administracijos padalinių veikla reguliuojama Užimtumo tarnybos direktoriaus tvirtinamomis vidaus tvarkos taisyklėmis, administracijos padalinių nuostatais, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių aprašymais.

15. Užimtumo tarnybai vadovauja direktorius. Jį priima į pareigas ir atleidžia iš jų socialinės apsaugos ir darbo ministras Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-1241, 2020-12-09, paskelbta TAR 2020-12-09, i. k. 2020-26632

 

16. Užimtumo tarnybos direktorius yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas socialinės apsaugos ir darbo ministrui.

17. Užimtumo tarnybos direktorius:

17.1. organizuoja Užimtumo tarnybos darbą, kad būtų pasiekti jos veiklos tikslai ir vykdomos jai nustatytos funkcijos; 

17.2. užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, Nuostatų ir kitų teisės aktų;

17.3. priima įsakymus, organizuoja ir kontroliuoja jų vykdymą;

17.4. užtikrina Užimtumo tarnybos metinio veiklos plano projekto rengimą ir teikia socialinės apsaugos ir darbo ministrui jį tvirtinti;  

17.5. tvirtina Užimtumo tarnybos administracijos padalinių nuostatus;  

17.6. tvirtina Užimtumo tarnybos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičių, neviršydamas darbo užmokesčiui nustatytų lėšų ir Užimtumo tarnybai nustatyto didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičiaus, taip pat Užimtumo tarnybos valstybės tarnautojų, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų, pareigybių aprašymus;  

17.7. priima į pareigas ir atleidžia iš jų Užimtumo tarnybos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis ir gaunančius darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų, skatina juos, skiria jiems tarnybines nuobaudas ir pašalpas (materialines pašalpas), vykdo kitas personalo valdymo funkcijas;

17.8. sudaro Trišalę tarybą (komitetą, komisiją) prie Užimtumo tarnybos;

17.9. nustato Užimtumo tarnybos vidaus darbo tvarką;

17.10. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą ir Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą teikiami finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi;

17.11. užtikrina racionalų Užimtumo tarnybai skiriamų lėšų ir turto naudojimą, veiksmingos Užimtumo tarnybos vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą; 

17.12. tvirtina programų sąmatas, neviršydamas bendros Užimtumo tarnybai skirtos lėšų sumos;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. A1-738, 2018-12-19, paskelbta TAR 2018-12-19, i. k. 2018-20873

 

17.13. atstovauja Užimtumo tarnybai valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose, tarptautinėse organizacijose, taip pat bendraujant su kitais šalies ar užsienio fiziniais ir juridiniais asmenimis;

17.14. sudaro sutartis su Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių juridiniais ir fiziniais asmenimis;

17.15. vykdo kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas. 

18. Laikinai nesant (ligos, atostogų, komandiruotės ir kitais atvejais) Užimtumo tarnybos direktoriaus, jo funkcijas vykdo vienas iš jo paskirtų valstybės tarnautojų.

 

V skyrius

UŽIMTUMO TARNYBOS VIDAUS ADMINISTRAVIMO KONTROLĖ

 

19. Užimtumo tarnybos vidaus auditą atlieka Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Centralizuotas vidaus audito skyrius.  

20. Užimtumo tarnybos valstybinį (finansinį (teisėtumo) ir veiklos) auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė.

21. Užimtumo tarnybos finansų kontrolė vykdoma Užimtumo tarnybos direktoriaus nustatyta tvarka.

22. Užimtumo tarnybos metinio veiklos plano įgyvendinimo kontrolę vykdo Užimtumo tarnybos direktorius.

 

VI skyrius

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

23. Užimtumo tarnyba pertvarkoma arba likviduojama Civilinio kodekso, Biudžetinių įstaigų įstatymo nustatyta tvarka.

_________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-379, 2008-11-21, Žin., 2008, Nr. 138-5479 (2008-12-02), i. k. 1082230ISAK00A1-379

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. lapkričio 13 d. įsakymo Nr. A1-306 "Dėl Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-207, 2010-05-26, Žin., 2010, Nr. 62-3076 (2010-05-29), i. k. 1102230ISAK00A1-207

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. lapkričio 13 d. įsakymo Nr. A1-306 "Dėl Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-624, 2010-12-27, Žin., 2010, Nr. 156-7942 (2010-12-30), i. k. 1102230ISAK00A1-624

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. lapkričio 13 d. įsakymo Nr. A1-306 "Dėl Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-473, 2011-11-05, Žin., 2011, Nr. 134-6386 (2011-11-10), i. k. 1112230ISAK00A1-473

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. lapkričio 13 d. įsakymo Nr. A1-306 "Dėl Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-423, 2012-09-21, Žin., 2012, Nr. 112-5689 (2012-09-28), i. k. 1122230ISAK00A1-423

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. lapkričio 13 d. įsakymo Nr. A1-306 "Dėl Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-752, 2015-12-15, paskelbta TAR 2015-12-17, i. k. 2015-19891

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. lapkričio 13 d. įsakymo Nr. A1-306 „Dėl Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-288, 2016-06-14, paskelbta TAR 2016-06-15, i. k. 2016-16831

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. lapkričio 13 d. įsakymo Nr. A1-306 „Dėl Lietuvos darbo biržos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-454, 2017-08-28, paskelbta TAR 2017-08-28, i. k. 2017-13705

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. lapkričio 13 d. įsakymo Nr. A1-306 „Dėl Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-202, 2018-05-09, paskelbta TAR 2018-05-10, i. k. 2018-07530

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro  2006 m. lapkričio 13 d. įsakymo Nr. A1-306 „Dėl Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo  

 

10.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-738, 2018-12-19, paskelbta TAR 2018-12-19, i. k. 2018-20873

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. lapkričio 13 d. įsakymo Nr. A1-306 „Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-1241, 2020-12-09, paskelbta TAR 2020-12-09, i. k. 2020-26632

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. lapkričio 13 d. įsakymo Nr. A1-306 „Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo