Suvestinė redakcija nuo 2017-07-01

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2003, Nr. 117-5390, i. k. 103106ANUTA00O3-105

 

 

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

 

N U T A R I M A S

DĖL MAKSIMALIŲ ŠILUMOS SUVARTOJIMO NORMŲ DAUGIABUČIŲ NAMŲ BUTAMS IR KITOMS PATALPOMS ŠILDYTI

 

2003 m. gruodžio 8 d. Nr. O3-105

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (Žin., 2003, Nr. 51-2254) 31 straipsnio 1 dalimi, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija nutaria:

patvirtinti maksimalias šilumos suvartojimo normas daugiabučių namų butams ir kitoms patalpoms šildyti (pridedama).

 

 

PIRMININKAS                                                                                 VIDMANTAS JANKAUSKAS

 


 

PATVIRTINTA

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos

2003 m. gruodžio 8 d. nutarimu Nr. O3-105 (Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. liepos 24 d. nutarimo

Nr. O3-451 redakcija)

 

 

MAKSIMALIOS METINĖS ŠILUMOS SUVARTOJIMO NORMOS DAUGIABUČIŲ NAMŲ BUTAMS IR KITOMS PATALPOMS ŠILDYTI

1 lentelė. Maksimalios metinės šilumos suvartojimo normos šildymui

 

Eilės Nr.

Namų tipai

Maksimalios metinės šilumos suvartojimo normos šildymui qŠmet0max, kWh/m2 per metus*

1.

1 aukšto vienbučiai ir daugiabučiai

239,6

2.

2 aukštų daugiabučiai

213,0

3.

3 aukštų daugiabučiai

197,7

4.

4 aukštų daugiabučiai

169,0

5.

5 aukštų daugiabučiai

140,4

6.

6 aukštų ir aukštesni daugiabučiai

139,5

 

Lentelės pakeitimai:

Nr. O3-431, 2016-12-09, paskelbta TAR 2016-12-09, i. k. 2016-28587

 

*Maksimalios metinės šilumos suvartojimo normos paskaičiuotos 1 m2 pastato butų ar kitų patalpų naudingajam plotui šildyti. Per atsiskaitymo laikotarpį pastate suvartotas šilumos kiekis šildymui skaičiuojamas iš įvade šilumos apskaitos prietaisu išmatuoto šilumos kiekio atimant faktinį šilumos kiekį geriamajam vandeniui pašildyti bei faktinį šilumos kiekį karšto vandens temperatūrai palaikyti.

1. Maksimalios metinės šilumos suvartojimo normos taikomos:

1.1. daugiabučių namų energiniam efektyvumui vertinti;

1.2. daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti);

1.3. planuojant priemones ir lėšas daugiabučių namų energiniam efektyvumui didinti.

2. Maksimalios metinės šilumos suvartojimo normos (qŠmet0max) nustatytos esant tokioms standartinėms sąlygoms:

2.1. butų (patalpų) aukštis nuo grindų iki lubų – 2,5 m;

2.2. metinis pastato šildymo dienolaipsnių skaičius – 3822 DL.

3. Nustatant, ar daugiabutis namas viršijo maksimalias metines šilumos suvartojimo normas, faktinis metinis šilumos suvartojimas šildymui yra lyginamas su normomis, apskaičiuotomis pagal 5 punktą.

4. Maksimalios metinės šilumos suvartojimo normos perskaičiuojamos, kai faktinės sąlygos skiriasi nuo standartinių, taikant:

4.1. faktinį metinį pastato šildymo dienolaipsnių skaičių per metus įvertinantį koeficientą kD:

 

kD = DL/3822;

 

čia:

DL – faktinis metinis pastato šildymo dienolaipsnių skaičius, nustatomas pagal atitinkamo regiono meteorologijos stoties pateiktus duomenis ir faktinę energijos vartojimo šildymui daugiabučiame name trukmę.

4.2. faktinį butų (patalpų) aukštį įvertinantį koeficientą kH:

 

kH = H / 2,5;

 

čia:

H – faktinis butų (patalpų) aukštis nuo grindų iki lubų, m.

5. Maksimali metinė šilumos suvartojimo norma (qŠmetFmax), įvertinanti visas faktines sąlygas:

 

qŠmetFmax = qŠmet0max x (kD x kH),      kWh/m2 per metus.

 

6. Netipiniams sudėtingos formos ir didelio tūrio pastatams maksimalios metinės šilumos suvartojimo normos gali būti koreguojamos, pastato bendraturčiams Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka priėmus sprendimą atlikti minėtų pastatų energijos vartojimo auditą. Sudėtingos formos ir didelio tūrio pastatai yra tokie, kurių išorės atitvarų plotų sumos ir bendrojo šildomojo ploto santykis yra didesnis nei 2,5 arba išorės atitvarų plotų sumos ir šildomojo tūrio santykis didesnis nei 0,85. Kol energijos vartojimo auditu pastatas nėra priskirtas netipinių sudėtingos formos ir didelio tūrio pastatų grupei ir jam nėra nustatytas korekcijos koeficientas, maksimali metinė šilumos suvartojimo norma nustatoma pagal šio teisės akto 5 punktą.

7. Maksimalias metines šilumos suvartojimo normas daugiabučių namų butams ir kitoms patalpoms šildyti nustato, prireikus peržiūri ir įstatymų nustatyta tvarka skelbia Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija.

_____________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Nutarimas

Nr. O3-402, 2013-09-23, Žin., 2013, Nr. 102-5068 (2013-09-28), i. k. 113106ANUTA00O3-402

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. gruodžio 8 d. nutarimo Nr. O3-105 "Dėl Maksimalių šilumos suvartojimo normų daugiabučių namų butams ir kitoms patalpoms šildyti" pakeitimo

 

2.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Nutarimas

Nr. O3-451, 2015-07-24, paskelbta TAR 2015-07-24, i. k. 2015-11631

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. gruodžio 8 d. nutarimo Nr. O3-105 „Dėl Maksimalių šilumos suvartojimo normų daugiabučių namų butams ir kitoms patalpoms šildyti“ pakeitimo

 

3.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Nutarimas

Nr. O3-431, 2016-12-09, paskelbta TAR 2016-12-09, i. k. 2016-28587

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. gruodžio 8 d. nutarimo Nr. O3-105 „Dėl Maksimalių šilumos suvartojimo normų daugiabučių namų butams ir kitoms patalpoms šildyti“ pakeitimo