Redaguota: 1994.11.29.

Pakeitimai:

     1.Parlamentas. Įstatymas

     Nr.1-474,priimtas 1994 05 24,

     Žin., 1994, Nr.42-758

     DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PROFESINIŲ SĄJUNGŲ

     ĮSTATYMO PAKEITIMO IR PAPILDYMO

 

     2.Parlamentas, Įstatymas

     Nr.1-640, priimtas 1994.11.08.

     Žin., 1994, Nr.91-1764

     DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PROFESINIŲ SĄJUNGŲ

     ĮSTATYMO PAKEITIMO

 

 

                  LIETUVOS RESPUBLIKOS

                   PROFESINIŲ SĄJUNGŲ

                      ĮSTATYMAS

 

     Lietuvos  Respublikos  piliečiai,  taip  pat  kiti  asmenys,

nuolat gyvenantys Lietuvoje, įstatymo nustatyta tvarka turi teisę

steigti profesines sąjungas ar stoti į jas savo interesams ginti.

     Profesinės   sąjungos  yra  savanoriškos,  savarankiškos  ir

savaveiksmės  organizacijos,   atstovaujančios    ir    ginančios

darbuotojų profesines  darbo, ekonomines,  socialines teises  bei

interesus.

     Pakeitimai: Nr.1-474,priimtas 1994 05 24,

             Žin., 1994, Nr.42-758

 

     Šis įstatymas  nustato profesinių sąjungų veiklos pagrindus,

jų teises  ir atsakomybę  santykiuose su darbdaviais, valstybinės

valdžios ir  valdymo organais,  profesinėms sąjungoms ginant savo

narių interesus.

 

             I skirsnis. Bendrieji nuostatai

 

     1 straipsnis. Teisė jungtis į profesines sąjungas

    

     Lietuvos  Respublikos  piliečiai,  taip  pat  kiti  asmenys,

nuolat gyvenantys  Lietuvoje, ne jaunesni kaip 14 metų, dirbantys

pagal darbo  sutartį ar  kitais pagrindais,  numatytais įstatymų,

turi teisę  laisvai jungtis į profesines sąjungas ir dalyvauti jų

veikloje.

     Šio įstatymo  taikymo ypatybės  krašto apsaugos,  policijos,

valstybės saugumo  ir kitose  organizacijose gali būti nustatytos

šių organizacijų veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose.

     Darbdavys, jo  įgaliotasis atstovas  negali būti jo įmonėje,

įstaigoje, organizacijoje veikiančių profesinių sąjungų nariu.

 

     2 straipsnis. Profesinių sąjungų narystė

    

      Į profesinę  sąjungą įstojama ir iš jos išstojama profesinės

sąjungos įstatuose  (statute) nustatyta  tvarka.

     Pakeitimai: Nr.1-474,priimtas 1994 05 24,

             Žin., 1994, Nr.42-758

 

     3 straipsnis. Profesinių sąjungų veiklos laisvė

    

      Profesinės sąjungos  Lietuvos Respublikoje veikia laisvai ir

savarankiškai. Visos  profesinės sąjungos turi lygias teises. Jos

turi teisę  parengti savo veiklos įstatus ir reglamentus, laisvai

rinkti savo  atstovus, organizuoti  savo aparatą  ir  veiklą  bei

formuoti savo veiklos programą.

     Valstybės organams,  darbdaviams,jų įgaliotiesiems atstovams,

įmonės,  įstaigos, organizacijos   valdymo   organams,

administracijai,  pareigūnams,  politinėms  partijoms  ir  kitoms

visuomeninėms  organizacijoms   draudžiama  kištis  į  profesinių

sąjungų vidaus  reikalus. Asmenys,  trukdantys teisėtą profesinių

sąjungų veiklą, atsako pagal įstatymus.

     Profesinių sąjungų  veikla negali būti administracine tvarka

nutraukta ar laikinai sustabdyta.

 

     4 straipsnis. Profesinių sąjungų veiklos teisiniai

            pagrindai

    

     Profesinės sąjungos veikia, laikydamosi Lietuvos Respublikos

Laikinojo Pagrindinio  Įstatymo  (Konstitucijos),  šio  bei  kitų

Lietuvos Respublikos   įstatymų, Tarptautinės darbo organizacijos

konvencijų,   ir    savo   veiklą   grindžia   nustatyta   tvarka

įregistruotais profesinės sąjungos įstatais (statutu).

 

     5 straipsnis. Profesinių sąjungų tarptautiniai ryšiai

    

     Profesinės sąjungos  turi teisę  palaikyti  ryšius  su  kitų

valstybių profesinėmis  sąjungomis, tarptautinėmis  ir kitokiomis

organizacijomis,    būti    profesinių    sąjungų    tarptautinių

organizacijų narėmis ir dalyvauti jų veikloje.

 

         II skirsnis. Profesinių sąjungų steigimas,

            veiklos sustabdymas ir nutraukimas

 

     6 straipsnis. Profesinių sąjungų steigimas

    

     Profesinės sąjungos  gali steigtis  profesiniu,  pareiginiu,

gamybiniu,  teritoriniu  ar  kitais  pačių  profesinių    sąjungų

nustatytais principais.

     Profesinei sąjungai įsteigti būtina, kad ji turėtų:

     1)   ne mažiau   kaip  30 steigėjų  arba įmonėje, įstaigoje,

organizacijoje būtų ne mažiau kaip 30 steigėjų ar jie sudarytų ne

mažiau kaip  1/5 dalį  visų darbuotojų,  tačiau ne  mažiau kaip 3

darbuotojai;

     2) susirinkime patvirtintus įstatus  (statutą);

     3) išrinktus vadovaujančiuosius organus.

     Profesinė   sąjunga laikoma   įsteigta  nuo tos  dienos, kai

įvykdytos šio straipsnio antrojoje dalyje nurodytos sąlygos.

 

     7 straipsnis. Profesinių sąjungų susivienijimai

    

     Profesinės  sąjungos   turi   teisę   jungtis   į   įvairius

susivienijimus.

     Profesinių sąjungų  susivienijimai  gali  būti  kuriami  tik

laisvu  profesinių  sąjungų  susitarimu  ir jų iniciatyva.

 

     8 straipsnis. Profesinės sąjungos įstatai (statutas) ir

             jų registracija

    

     Profesinės sąjungos   arba  jų   susivienijimai, turi    šio

įstatymo  nustatyta  tvarka įregistruoti savo įstatus (statutus).

     Profesinės sąjungos įstatuose (statute) turi būti nurodoma:

     1) profesinės sąjungos pavadinimas ir buveinė;

     2) profesinės sąjungos organizacinė struktūra;

     3) vadovaujantieji organai;

     4) veiklos nutraukimo tvarka;

     5)  profesinei   sąjungai   priklausančio   turto   valdymo,

disponavimo ir naudojimo tvarka.

     Profesinių sąjungų, kurių struktūriniai padaliniai yra vieno

miesto ar  rajono (apskrities)  teritorijoje,  įstatus  (statutą)

registruoja šių miestų, rajonų (apskričių) valdybos.

     Profesinių sąjungų, jų susivienijimų, kurie pagal jų įstatus

(statutą) veikia  ne mažiau  kaip dviejuose  miestuose, rajonuose

(apskrityse), įstatus  (statutą) registruoja Lietuvos Respublikos

teisingumo ministerija.

     Profesinių  sąjungų,  jų  susivienijimų  įstatai  (statutas)

registruojami ne  vėliau  kaip  per  mėnesį  nuo  kreipimosi  dėl

registravimo pagal šį įstatymą gavimo dienos, pateikus profesinės

sąjungos  įstatus   (statutą)  ir   susirinkimo   (konferencijos,

suvažiavimo) protokolą  (arba protokolo  išrašą)  dėl  profesinės

sąjungos, susivienijimo įsteigimo.

     Profesinės sąjungos,   jų   susivienijimai  įgyja  juridinio

asmens teises nuo jų įstatų (statuto) įregistravimo dienos.

     Atsisakius registruoti profesinės sąjungos, jų susivienijimo

įstatus (statutą),  apie tai  ne vėliau  kaip per tris dienas nuo

sprendimo priėmimo  raštu pranešama steigėjams ir nurodoma, kokio

Lietuvos  Respublikos   įstatymų   akto   neatitinka   profesinės

sąjungos, jų susivienijimo įstatai (statutas).

     Atsisakymas    registruoti     profesinės    sąjungos,    jų

susivienijimų įstatus  (statutą)  gali  būti  apskųstas  apylinkės

teismui, kuris skundą  išnagrinėja  per  dešimt dienų.

     Pakeitimai:

     1.Nr.1-474,priimtas 1994 05 24,

     Žin., 1994, Nr.42-758

 

     2.Nr.1-640, priimtas 1994.11.08.

     Žin., 1994, Nr.91-1764.

 

     9 straipsnis.  Profesinės sąjungos, jų susivienijimų

             veiklos sustabdymas ar nutraukimas

    

     Profesinės  sąjungos,  jų  susivienijimų  veikla  gali  būti

sustabdyta ir nutraukta:

     1) jų įstatuose (statute) nustatyta tvarka;

     2) teismo sprendimu.

     Profesinei sąjungai,  jų  susivienijimui  pažeidus  Lietuvos

Respublikos Laikinąjį  Pagrindinį Įstatymą  (Konstituciją) ir  šį

įstatymą, ją  įregistravęs organas  apie pažeidimą  raštu praneša

profesinės sąjungos,  susivienijimo vadovaujantiems  organams  ir

nurodo terminą,  per kurį  pažeidimai turi  būti  pašalinti.  Jei

pažeidimai nepašalinti,  profesinės  sąjungos,  jų  susivienijimo

įstatus (statutą)  registravęs organas,  taip pat prokuroras turi

teisę kreiptis į teismą dėl profesinės sąjungos, jų susivienijimo

veiklos sustabdymo.

     Teismo sprendimu profesinių sąjungų, jų susivienijimų veikla

gali būti  sustabdyta ne  ilgesniam kaip  3 mėnesių laikotarpiui.

Jei per  šį  laiką  nepašalinamas  nurodytas  pažeidimas,  teismo

sprendimu profesinių  sąjungų, jų  susivienijimų veikla gali būti

nutraukta.

     Profesinių sąjungų, jų susivienijimų veikla teismo sprendimu

taip  pat  gali  būti  nutraukta,  kai  profesinės  sąjungos,  jų

susivienijimai per  metus nuo  tos dienos,kai  jų  veikla  teismo

sprendimu buvo  sustabdyta, vėl  pažeidžia  Lietuvos  Respublikos

Laikinąjį Pagrindinį Įstatymą (Konstituciją) ar šį įstatymą.

 

            III skirsnis. Profesinių sąjungų

                santykiai su darbdaviais

 

    

     10 straipsnis. Profesinės sąjungos ir darbdavys

    

     Profesinės sąjungos  yra nepriklausomos  nuo  darbdavio,  jo

įgaliotojo atstovo.

     Darbdaviui,  jo  įgaliotajam  atstovui  draudžiama  sąlygoti

priėmimą  į   darbą   arba   siūlyti   išlaikyti   darbo   vietą,

reikalaujant, kad  darbuotojas nestotų  į  profesinę  sąjungą  ar

išstotų iš jos.

     Darbdaviui, jo  įgaliotajam atstovui  draudžiama organizuoti

ir  finansuoti  organizacijas,  siekiančias  trukdyti  profesinių

sąjungų veiklą, ją nutraukti ar kontroliuoti.

     Profesinės sąjungos  atstovauja profesinės  sąjungos nariams

santykiuose su  darbdaviu,  jo  įgaliotuoju  atstovu.  Profesinės

sąjungos gina  savo narių  darbo ir  ekonomines socialines teises

bei interesus.

     Darbdavys gali   pervesti profesinei  sąjungai kolektyvinėje

sutartyje nustatytą pinigų sumą.

     Jeigu yra  profesinės  sąjungos  nario  prašymas,  darbdavys

privalo kiekvieną  mėnesį  išskaičiuoti  iš  profesinės  sąjungos

nario darbo užmokesčio nustatyto dydžio nario mokestį ir pervesti

jį į profesinės sąjungos sąskaitą.

     Pakeitimai: Nr.1-474,priimtas 1994 05 24,

             Žin., 1994, Nr.42-758

 

     11 straipsnis. Profesinių sąjungų teisė

             sudaryti kolektyvines ir kitas sutartis

    

     Profesinės sąjungos  atstovauja savo  nariams (taip pat gali

būti darbuotojų  kolektyvo atstovais),  sudarydamos su  darbdaviu

kolektyvinę ir kitokias sutartis.

 

     12 straipsnis. Profesinių sąjungų teisė sudaryti

             sutartis su darbdavių organizacijomis

    

     Profesinės sąjungos,   jų  susivienijimai turi  teisę  vesti

derybas ir  sudaryti sutartis  (susitarimus) su  darbdaviais,  jų

organizacijomis,   susivienijimais   dėl   darbuotojų   užimtumo,

perkvalifikavimo, darbo  organizavimo  ir  apmokėjimo,  darbo  ir

gyvenimo sąlygų gerinimo bei kitų klausimų.

 

     13   straipsnis.    Darbdavio   pareigos    santykiuose

             su profesinėmis sąjungomis

    

     Darbo,   ekonominius,    socialinius   klausimus    įstatymų

numatytais  atvejais  darbdavys  privalo  spręsti,  suderinęs  su

profesinės sąjungos organais.

     Darbdavys  privalo  užtikrinti  profesinių  sąjungų  veiklos

sąlygas,  numatytas   kolektyvinėse  ir   kitose  jų   tarpusavio

sutartyse.

 

      IV skirsnis. Profesinės sąjungos ir valstybės organai

 

     14  straipsnis.  Profesinių  sąjungų  teisės  norminių

             aktų leidyboje

    

     Profesinės sąjungos  ir jų  susivienijimai teikia pasiūlymus

valstybinės valdžios ir valdymo organams dėl norminių aktų darbo,

ekonominiais ir  socialiniais klausimais  priėmimo, pakeitimo  ar

panaikinimo.

     Pakeitimai: Nr.1-474,priimtas 1994 05 24,

             Žin., 1994, Nr.42-758

 

     15 straipsnis. Profesinių sąjungų teisių gynimas

    

     Profesinės sąjungos  atstovauja  savo  nariams  ir  įstatymų

nustatyta tvarka  gina savo  ir savo  narių  teises  ir  teisėtus

interesus valstybės organuose.

     Profesinės sąjungos,  gindamos savo narių teises ir teisėtus

interesus, gali  sudaryti susitarimus  su valstybės  valdžios  ir

valdymo organais.

 

     16 straipsnis.  Valstybės organų  ir organizacijų

      teikiama pagalba profesinėms sąjungoms

    

     Profesinės sąjungos ir jų susivienijimai iš valstybės organų

ir  organizacijų   turi  teisę   gauti  savo  veiklai  reikalingą

informaciją darbo, ekonominiais ir socialiniais klausimais, kurią

valstybės organai  ir  organizacijos  privalo  pateikti  įstatymų

nustatytais terminais.

     Valstybės organai  skatina derybas  tarp profesinių  sąjungų

irdarbdavių ar jų organizacijų.

     Valstybės organai,  organizacijos  gali  teikti  profesinėms

sąjungoms  paramą  socialiniams  ir  kitiems  tyrimams  vykdyti.

 

           V skirsnis. Profesinių  sąjungų teisės.

       Profesinių sąjungų  ir  jų narių veiklos garantijos

 

     17 straipsnis.  Profesinių sąjungų  teisė kontroliuoti

        darbo ir profesinių sąjungų įstatymų laikymąsi

    

     Profesinės sąjungos  turi teisę kontroliuoti, kaip darbdavys

laikosi ir   vykdo  su   jų atstovaujamų  darbuotojų  teisėmis ir

interesais susijusius  darbo,   ekonominius     ir    socialinius

įstatymus,      kolektyvines  sutartis  ir    susitarimus.  Šiems

tikslams profesinės sąjungos gali turėti  inspekcijas,   teisinės

pagalbos   tarnybas   ir   kitas institucijas.

     Profesinės  sąjungos   įgalioti   asmenys,   vykdydami   šio

straipsnio pirmojoje  dalyje numatytas  kontrolės funkcijas, turi

teisę nekliudomai  lankytis įmonėse,  įstaigose,  organizacijose,

kuriose dirba  tos profesinės  sąjungos atstovaujami darbuotojai,

ir  susipažinti   su  dokumentais  apie    darbo,  ekonomines  ir

socialines sąlygas.

     Pakeitimai: Nr.1-474,priimtas 1994 05 24,

             Žin., 1994, Nr.42-758

 

     18   straipsnis.   Profesinių   sąjungų   teisė

             reikalauti panaikinti darbdavio sprendimus

    

     Profesinės  sąjungos  turi  teisę  reikalauti  iš  darbdavio

panaikinti jo  sprendimus, kurie  pažeidžia Lietuvos  Respublikos

įstatymų numatytas  darbo, ekonomines  bei socialines  profesinių

sąjungų narių teises.

     Šiuos reikalavimus darbdavys turi išnagrinėti ne vėliau kaip

per 10  dienų, dalyvaujant  juos pateikusios  profesinės sąjungos

atstovams.

     Jeigu  darbdavys   laiku  neišnagrinėja  profesinių  sąjungų

reikalavimo  panaikinti   tokį   sprendimą   arba   atsisako   jį

patenkinti, profesinė sąjunga turi teisę kreiptis į teismą.

 

     19 straipsnis.  Profesinių  sąjungų  teisė  siūlyti

             traukti atsakomybėn pareigūnus

    

     Profesinės sąjungos  turi teisę  siūlyti traukti atsakomybėn

pareigūnus, kurie  pažeidžia darbo  įstatymus, neužtikrina saugių

darbo  sąlygų,   nevykdo  kolektyvinės   sutarties   ar   kitokių

tarpusavio susitarimų.

 

     20 straipsnis. Profesinių sąjungų ir jų narių

             teisių gynimas

    

     Profesinių sąjungų  ir jų narių teises ir teisėtus interesus

įstatymų nustatyta  tvarka gina  valstybiniai valdžios ir valdymo

organai, teismai bei kiti teisėsaugos organai.

     Valstybės  organai,   pareigūnai,  fiziniai   ar  juridiniai

asmenys, neteisėtais  veiksmais padarę  žalą profesinei sąjungai,

privalo ją atlyginti įstatymų nustatyta tvarka.

 

     21  straipsnis.   Profesinių  sąjungų   narių  darbo

             teisių garantijos

    

     Darbdavys   negali   atleisti  iš   darbo  savo   iniciatyva

(išskyrus pagal  Darbo sutarties  įstatymo 29  straipsnio 1  ir 8

punktus) ir  valia darbuotojo  - įmonėje  veikiančios  profesinės

sąjungos nario, negavęs tos profesinės sąjungos įmonėje renkamojo

organo išankstinio sutikimo.

     Darbuotojai, išrinkti  į  renkamuosius  profesinės  sąjungos

organus ir  nenutraukę su  darbdaviu sudarytos  darbo  sutarties,

negali būti  atleisti iš  darbo  darbdavio  iniciatyva  (išskyrus

pagal Darbo  sutarties įstatymo  29 straipsnio 1 ir 8 punktus) ir

valia ar perkelti į kitą darbą (išskyrus Darbo sutarties įstatymo

24 straipsnio  pirmąją dalį),  jeigu nėra  gauta išankstinio  šio

profesinės sąjungos renkamojo organo sutikimo.

     Šiems darbuotojams  skiriant drausmines  nuobaudas taip  pat

reikalingas  išankstinis  profesinės  sąjungos  renkamojo  organo

sutikimas.

     Profesinių sąjungų   nariams, atleistiems  iš  darbo  dėl jų

išrinkimo  į   renkamąsias  pareigas   profesinių         sąjungų

organizacijose, pasibaigus   įgaliojimams renkamosiose pareigose,

suteikiamas pirmesnis  darbas (pareigos), o jeigu jo nėra - kitas

lygiavertis darbas  (pareigos)  toje  pačioje  arba,  darbuotojui

sutikus, kitoje įmonėje, įstaigoje, organizacijoje.

     Įmonės, įstaigos,   organizacijos darbuotojas,  išrinktas  į

renkamuosius  tos   įmonės,  įstaigos,  organizacijos  profesinės

sąjungos  organus   ir  dėl   to   nutraukęs   darbo   santykius,

prilyginamas tos  įmonės, įstaigos,  organizacijos darbuotojui ir

jam  taikomos   darbo  ir   socialinės  garantijos   visą  buvimo

renkamosiose pareigose laiką.

     Kitos garantijos  darbuotojams, išrinktiems  į  renkamuosius

profesinės sąjungos  organus, gali  būti nustatytos kolektyvinėse

ir kitose sutartyse.

     Pakeitimai: Nr.1-474,priimtas 1994 05 24,

             Žin., 1994, Nr.42-758

 

     22 straipsnis.  Profesinių sąjungų  dalyvavimas

             sprendžiant darbo ginčus įstatymų

             nustatyta tvarka

    

     Profesinės   sąjungos,    sprendžiant    individualius    ir

kolektyvinius darbo ginčus, dalyvauja įstatymų nustatyta tvarka.

     Ginčus, kilusius  tarp profesinių  sąjungų ir  darbdavio dėl

įstatymų ar  sutartimis numatytų  pareigų ir prievolių nevykdymo,

nagrinėja teismas.

 

     23  straipsnis.   Profesinių   sąjungų   teisė

             organizuoti mitingus, demonstracijas,

             skelbti streikus

    

     Profesinės sąjungos turi teisę rengti susirinkimus, taip pat

įstatymų nustatyta tvarka organizuoti mitingus, demonstracijas ir

kitus masinius renginius.

     Profesinės sąjungos,  gindamos savo  narių teises,  įstatymų

nustatyta tvarka turi teisę skelbti streiką.

 

        VI skirsnis.  Profesinių sąjungų  nuosavybė.

              Profesinių sąjungų atsakomybė

 

     24 straipsnis. Profesinių sąjungų nuosavybė

    

     Profesinėms sąjungoms,  jų susivienijimams  nuosavybės teise

gali priklausyti  pastatai, įrengimai,  transporto  priemonės  ir

kitas įstatymų neribojamas turtas.

     Profesinių sąjungų,  jų susivienijimų  turtą taip pat sudaro

narių mokesčiai,  įmonių, įstaigų  ir organizacijų įnašai, viešai

paskelbtos aukos bei kitos teisėtai gautos pajamos ir turtas.

     Profesinės sąjungos,  siekdamos įstatuose (statute) numatytų

tikslų, turi  teisę užsiimti  leidybine,  gamybine-ūkine  veikla,

steigti labdaros ir kitokius fondus.

     Profesinių sąjungų  lėšos, gautos  iš nario mokesčių, viešai

skelbtos  šalpos   ir  labdaros   bei  iš  jų  skirtos  pašalpos,

neapmokestinamos.

     Profesinės   sąjungos    savo   lėšas    ir   turtą   tvarko

savarankiškai.

     Profesinę  sąjungą   likviduojant,  jos  turtas  perduodamas

įstatuose (statute) numatyta tvarka arba teismo sprendimu.

     Pakeitimai: Nr.1-474,priimtas 1994 05 24,

             Žin., 1994, Nr.42-758

 

     25 straipsnis. Profesinių sąjungų atsakomybė

    

     Profesinė  sąjunga,  neteisėtais  veiksmais  padariusi  žalą

valstybei,  fiziniams   ar  juridiniams   asmenims,  privalo   ją

atlyginti iš savo turto įstatymų nustatyta tvarka.

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS

PIRMININKAS                            VYTAUTAS LANDSBERGIS

 

 

Vilnius, 1991  m. lapkričio 21 d.

     Nr.I-2018

 

_