Įstatymas paskelbtas: Žin., 1991, Nr. 34-933

Neoficialus įstatymo tekstas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

PROFESINIŲ SĄJUNGŲ

ĮSTATYMAS

 

Profesinės sąjungos yra savanoriškos, savarankiškos ir savaveiksmės organizacijos, atstovaujančios darbuotojų profesinėms darbo, ekonominėms, socialinėms teisėms ir interesams ir juos ginančios.

Šis įstatymas nustato profesinių sąjungų veiklos pagrindus, jų teises ir atsakomybę santykiuose su darbdaviais, valstybės ir savivaldybių institucijomis bei įstaigomis, profesinėms sąjungoms ginant savo narių interesus.

Preambulės pakeitimai:

Nr. I-474, 94.05.24, Žin., 1994, Nr.42-758

Nr. IX-1803, 2003-11-03, Žin., 2003, Nr. 108-4816 (2003-11-19)

Nr. XII-364, 2013-06-13, Žin., 2013, Nr. 68-3405 (2013-06-28)

 

I skirsnis. Bendrieji nuostatai

 

1 straipsnis. Teisė jungtis į profesines sąjungas

Fiziniai asmenys, turintys darbinį teisnumą ir veiksnumą, turi teisę laisvai steigti ir stoti į profesines sąjungas valstybės, šakos ar teritoriniu lygiu ir dalyvauti jų veikloje. Įmonės ar jos struktūrinio padalinio lygiu organizuotų profesinių sąjungų nariais gali būti tik tos įmonės ar jos struktūrinio padalinio darbuotojai.

Profesinės sąjungos steigėjai gali būti Lietuvos Respublikos piliečiai ir užsieniečiai, turintys darbinį teisnumą ir veiksnumą.

Šio įstatymo taikymo ypatumai krašto apsaugos, policijos, valstybės saugumo ir kitose organizacijose gali būti nustatyti šių organizacijų veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose.

Darbdavys, jo įgaliotasis atstovas negali būti jo įmonėje, įstaigoje, organizacijoje veikiančių profesinių sąjungų narys.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-1803, 2003-11-03, Žin., 2003, Nr. 108-4816 (2003-11-19)

Nr. XII-364, 2013-06-13, Žin., 2013, Nr. 68-3405 (2013-06-28)

 

2 straipsnis. Profesinių sąjungų narystė

Į profesinę sąjungą įstojama ir iš jos išstojama profesinės sąjungos įstatuose (statute) nustatyta tvarka.

Profesinių sąjungų nariai, teisėtai dirbantys pagal darbo sutartis ar kitais įstatymų nustatytais pagrindais Lietuvos Respublikos teritorijoje, turi visas profesinės sąjungos narių teises ir pareigas, nustatytas profesinių sąjungų įstatuose (statute).

Kiti profesinių sąjungų nariai turi visas profesinės sąjungos narių teises ir pareigas, nustatytas profesinių sąjungų įstatuose (statute), išskyrus teisę balsuoti priimant sprendimus dėl streiko skelbimo, kolektyvinių sutarčių sudarymo ir vykdymo bei dėl kitų klausimų, kurie gali turėti įtakos darbuotojų ar kitais įstatymų nustatytais pagrindais dirbančių asmenų teisėms ir pareigoms.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-474, 94.05.24, Žin., 1994, Nr.42-758

Nr. XII-364, 2013-06-13, Žin., 2013, Nr. 68-3405 (2013-06-28)

 

            3 straipsnis. Profesinių sąjungų veiklos laisvė

            Profesinės sąjungos Lietuvos Respublikoje veikia laisvai ir savarankiškai. Visos profesinės sąjungos turi lygias teises. Jos turi teisę parengti savo veiklos įstatus ir reglamentus, laisvai rinkti savo atstovus, organizuoti savo aparatą ir veiklą bei formuoti savo veiklos programą.

Valstybės ir savivaldybių institucijoms bei įstaigoms, darbdaviams, jų įgaliotiesiems atstovams, įmonės, įstaigos, organizacijos valdymo organams, administracijai, pareigūnams, politinėms partijoms ir kitoms organizacijoms draudžiama kištis į profesinių sąjungų vidaus reikalus. Asmenys, trukdantys teisėtą profesinių sąjungų veiklą, atsako pagal įstatymus.

            Profesinių sąjungų veikla negali būti administracine tvarka nutraukta ar laikinai sustabdyta.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-364, 2013-06-13, Žin., 2013, Nr. 68-3405 (2013-06-28)

 

4 straipsnis. Profesinių sąjungų veiklos teisiniai pagrindai

Profesinės sąjungos veikia, laikydamosi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, šio ir kitų Lietuvos Respublikos įstatymų, Tarptautinės darbo organizacijos konvencijų, ir savo veiklą grindžia nustatyta tvarka įregistruotais profesinės sąjungos įstatais (statutu).

Valstybės, šakos ar teritoriniu lygiu organizuotos profesinės sąjungos pagal steigimo dokumentuose nustatytą kompetenciją įmonėse, įstaigose, organizacijose turi teisę steigti savo padalinius ir veikti juose.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-364, 2013-06-13, Žin., 2013, Nr. 68-3405 (2013-06-28)

 

            5 straipsnis. Profesinių sąjungų tarptautiniai ryšiai

            Profesinės sąjungos turi teisę palaikyti ryšius su kitų valstybių profesinėmis sąjungomis, tarptautinėmis ir kitokiomis organizacijomis, būti profesinių sąjungų tarptautinių organizacijų narėmis ir dalyvauti jų veikloje.

 

II skirsnis. Profesinių sąjungų steigimas, veiklos sustabdymas ir nutraukimas

 

            6 straipsnis. Profesinių sąjungų steigimas

            Profesinės sąjungos gali steigtis profesiniu, pareiginiu, gamybiniu, teritoriniu ar kitais pačių profesinių sąjungų nustatytais principais.

Profesinei sąjungai įsteigti būtina, kad ji turėtų:

1) ne mažiau kaip 20 steigėjų arba įmonėje, įstaigoje, organizacijoje steigėjai sudarytų ne mažiau kaip 1/10 visų darbuotojų (o 1/10 visų darbuotojų būtų ne mažiau kaip trys darbuotojai), ir profesinės sąjungos susirinkime yra patvirtinti jos įstatai bei išrinkti valdymo organai;

2) susirinkime patvirtintus įstatus;

3) išrinktus valdymo organus;

4) priimtą sprendimą dėl buveinės.

            Profesinė sąjunga laikoma įsteigta nuo tos dienos, kai įvykdytos šio straipsnio antrojoje dalyje nurodytos sąlygos.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XI-599, 2009-12-22, Žin., 2010, Nr. 1-10 (2010-01-05)

Nr. XI-882, 2010-06-04, Žin., 2010, Nr. 71-3555 (2010-06-19)

 

            7 straipsnis. Profesinių sąjungų susivienijimai

            Profesinės sąjungos turi teisę jungtis į įvairius susivienijimus.

            Profesinių sąjungų susivienijimai gali būti kuriami tik laisvu profesinių sąjungų susitarimu ir jų iniciatyva.

 

8 straipsnis. Profesinės sąjungos įstatai (statutas) ir dokumentų pateikimas Juridinių asmenų registrui

Profesinės sąjungos arba jų susivienijimai teisės aktų nustatyta tvarka turi pateikti Juridinių asmenų registrui profesinės sąjungos įstatus (statutą) ir kitus dokumentus, patvirtinančius šio įstatymo 6 straipsnio 2 dalyje nurodytų aplinkybių buvimą.

Profesinės sąjungos įstatuose (statute) turi būti nurodyta:

1) profesinės sąjungos pavadinimas;

2) profesinės sąjungos teisinė forma;

3) profesinės sąjungos veiklos tikslai, įvardijant veiklos sritis ir rūšis;

4) profesinės sąjungos narių teisės ir pareigos;

5) naujų narių priėmimo, narių išstojimo ir pašalinimo iš profesinės sąjungos tvarka ir sąlygos;

6) visuotinio narių susirinkimo (konferencijos) kompetencija, sušaukimo tvarka, sprendimų priėmimo tvarka;

7) valdymo organai, jų kompetencija, sudarymo tvarka, kolegialaus valdymo organo (jei jis sudaromas) narių ir pirmininko skyrimo (rinkimo) ir atšaukimo tvarka;

8) atstovaujamieji organai ir kiti kolegialūs organai (jei jie sudaromi), jų kompetencija, sudarymo tvarka, narių ir pirmininko skyrimo (rinkimo) ir atšaukimo tvarka;

9) dokumentų ir kitos informacijos apie profesinės sąjungos veiklą pateikimo nariams tvarka, jeigu įstatuose (statute) nenurodyta, kad ši tvarka bus patvirtinta atskiru dokumentu;

10) viešos informacijos skelbimo ar pranešimo apie ją tvarka;

11) profesinės sąjungos filialų ir atstovybių steigimo ir jų veiklos nutraukimo tvarka;

12) profesinės sąjungos įstatų (statuto) keitimo tvarka;

13) profesinės sąjungos veiklos laikotarpis, jei jis yra ribotas;

14) profesinei sąjungai priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarka, taip pat profesinės sąjungos veiklos kontrolės tvarka;

15) profesinės sąjungos buveinės keitimo tvarka;

16) profesinės sąjungos veiklos nutraukimo tvarka.

Profesinės sąjungos įstatuose (statute) gali būti ir kitų profesinės sąjungos veiklos nuostatų, jeigu jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai, Lietuvos Respublikos civiliniam kodeksui, šiam ar kitiems įstatymams.

Steigiamos profesinės sąjungos įstatus (statutą) turi pasirašyti steigiamojo susirinkimo įgaliotas asmuo ne vėliau kaip per tris dienas nuo steigiamojo susirinkimo dienos.

Įsteigtos profesinės sąjungos pakeistus įstatus (statutą) pasirašo šios profesinės sąjungos valdymo organas arba visuotinio narių susirinkimo įgaliotas asmuo. Kartu su įstatų (statuto) pakeitimais profesinė sąjunga Juridinių asmenų registrui turi pateikti visą pakeistų profesinės sąjungos įstatų (statuto) tekstą (naują redakciją).

Profesinės sąjungos įstatus (statutą) pasirašiusių fizinių asmenų parašų tikrumas notaro netvirtinamas.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-474, 94.05.24, Žin., 1994, Nr.42-758

Nr. I-640, 94.11.08., Žin., 1994, Nr.91-1764

Nr. I-933, 95.06.08, Žin., 1995, Nr.52-1276 (95.06.23)

Nr. VIII-308, 97.06.26, Žin., 1997, Nr.65-1539 (97.07.09)

Nr. IX-230, 2001 03 27, Žin., 2001, Nr. 28-901 (2001 03 30)

Nr. XI-599, 2009-12-22, Žin., 2010, Nr. 1-10 (2010-01-05)

Nr. XI-712, 2010-03-30, Žin., 2010, Nr. 41-1937 (2010-04-10)

Nr. XII-364, 2013-06-13, Žin., 2013, Nr. 68-3405 (2013-06-28)

 

9 straipsnis. Profesinės sąjungos, jų susivienijimų veiklos sustabdymas ar nutraukimas

Profesinės sąjungos, jų susivienijimų veikla gali būti sustabdyta ir nutraukta:

1) jų įstatuose (statute) nustatyta tvarka;

2) teismo sprendimu.

Jei profesinė sąjunga, jų susivienijimas pažeidžia Lietuvos Respublikos Konstituciją, šį ir kitus Lietuvos Respublikos įstatymus, prokuroras apie pažeidimą raštu praneša profesinės sąjungos, susivienijimo valdymo organams ir nurodo terminą, per kurį pažeidimai turi būti pašalinti. Jei pažeidimai nepašalinti, prokuroras turi teisę kreiptis į teismą dėl profesinės sąjungos, jų susivienijimo veiklos sustabdymo.

Teismo sprendimu profesinių sąjungų, jų susivienijimų veikla gali būti sustabdyta ne ilgesniam kaip 3 mėnesių laikotarpiui. Jei per šį laiką nepašalinamas nurodytas pažeidimas, teismo sprendimu profesinių sąjungų, jų susivienijimų veikla gali būti nutraukta.

Profesinių sąjungų, jų susivienijimų veikla teismo sprendimu taip pat gali būti nutraukta, kai profesinės sąjungos, jų susivienijimai per metus nuo tos dienos, kai jų veikla teismo sprendimu buvo sustabdyta, vėl pažeidžia Lietuvos Respublikos Konstituciją ar šį įstatymą.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-364, 2013-06-13, Žin., 2013, Nr. 68-3405 (2013-06-28)

 

III skirsnis. Profesinių sąjungų santykiai su darbdaviais

 

            10 straipsnis. Profesinės sąjungos ir darbdavys

            Profesinės sąjungos yra nepriklausomos nuo darbdavio, jo įgaliotojo atstovo.

            Darbdaviui, jo įgaliotajam atstovui draudžiama sąlygoti priėmimą į darbą arba siūlyti išlaikyti darbo vietą, reikalaujant, kad darbuotojas nestotų į profesinę sąjungą ar išstotų iš jos.

            Darbdaviui, jo įgaliotajam atstovui draudžiama organizuoti ir finansuoti organizacijas, siekiančias trukdyti profesinių sąjungų veiklą, ją nutraukti ar kontroliuoti.

            Profesinės sąjungos atstovauja profesinės sąjungos nariams santykiuose su darbdaviu, jo įgaliotuoju atstovu. Profesinės sąjungos gina savo narių darbo ir ekonomines socialines teises bei interesus.

            Darbdavys gali pervesti profesinei sąjungai kolektyvinėje sutartyje nustatytą pinigų sumą.

            Jeigu yra profesinės sąjungos nario prašymas, darbdavys privalo kiekvieną mėnesį išskaičiuoti iš profesinės sąjungos nario darbo užmokesčio nustatyto dydžio nario mokestį ir pervesti jį į profesinės sąjungos sąskaitą.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-474, 94.05.24, Žin., 1994, Nr.42-758

 

            11 straipsnis. Profesinių sąjungų teisė sudaryti kolektyvines ir kitas sutartis

            Profesinės sąjungos atstovauja savo nariams (taip pat gali būti darbuotojų kolektyvo atstovais), sudarydamos su darbdaviu kolektyvinę ir kitokias sutartis.

 

            12 straipsnis. Profesinių sąjungų teisė sudaryti sutartis su darbdavių organizacijomis

            Profesinės sąjungos, jų susivienijimai turi teisę vesti derybas ir sudaryti sutartis (susitarimus) su darbdaviais, jų organizacijomis, susivienijimais dėl darbuotojų užimtumo, perkvalifikavimo, darbo organizavimo ir apmokėjimo, darbo ir gyvenimo sąlygų gerinimo bei kitų klausimų.

 

13 straipsnis. Darbdavio pareigos santykiuose su profesinėmis sąjungomis

Darbo, ekonominius, socialinius klausimus įstatymų numatytais atvejais darbdavys privalo spręsti, suderinęs su profesinės sąjungos organais.

Darbdavys privalo užtikrinti profesinių sąjungų veiklos sąlygas, numatytas kolektyvinėse ir kitose jų tarpusavio sutartyse.

Darbdavys sudaro sąlygas darbuotojų profesinės sąjungos narių švietimui. Kolektyvinėje sutartyje šiam tikslui gali būti numatomas tam tikras lėšų procentas nuo darbo užmokesčio fondo. Darbuotojo ir profesinės sąjungos prašymu darbdavys suteikia darbuotojui iki 3 dienų nemokamų atostogų per metus švietimui ir mokymuisi.

Darbdavys profesinės sąjungos įgaliotiesiems atstovams, atliekantiems kontrolės funkciją, pateikia jų prašomą informaciją apie darbo, ekonomines ir socialines sąlygas ir užtikrina jų teisę atlikti kitas šio įstatymo 17 straipsnyje numatytas funkcijas.

Profesinės sąjungos atstovaujamųjų ir (arba) valdymo organų nariai pareigas paprastai atlieka darbo metu. Tuo tikslu šie nariai profesinių sąjungų posėdžiams ir jų pareigoms atlikti atleidžiami nuo darbo ne mažiau kaip 60 darbo valandų per metus, jei kolektyvinėje sutartyje nenumatyta kitaip. Už šį laiką jiems mokamas vidutinis darbo užmokestis.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-230, 2001 03 27, Žin., 2001, Nr. 28-901 (2001 03 30)

Nr. XII-364, 2013-06-13, Žin., 2013, Nr. 68-3405 (2013-06-28)

 

IV skirsnis. Profesinės sąjungos ir valstybės ir savivaldybių institucijos bei įstaigos

IV skirsnio pavadinimo pakeitimai:

Nr. XII-364, 2013-06-13, Žin., 2013, Nr. 68-3405 (2013-06-28)

 

14 straipsnis. Profesinių sąjungų teisė teisės aktų leidyboje

Profesinės sąjungos ir jų susivienijimai teikia pasiūlymus valstybės ir savivaldybių institucijoms bei įstaigoms dėl teisės aktų darbo, ekonominiais ir socialiniais klausimais priėmimo, pakeitimo ar panaikinimo.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-474, 94.05.24, Žin., 1994, Nr.42-758

Nr. XII-364, 2013-06-13, Žin., 2013, Nr. 68-3405 (2013-06-28)

 

15 straipsnis. Profesinių sąjungų teisių gynimas

Profesinės sąjungos atstovauja savo nariams ir įstatymų nustatyta tvarka gina savo ir savo narių teises ir teisėtus interesus valstybės ir savivaldybių institucijose bei įstaigose.

Profesinės sąjungos, gindamos savo narių teises ir teisėtus interesus, gali sudaryti susitarimus su valstybės ir savivaldybių institucijomis bei įstaigomis.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-364, 2013-06-13, Žin., 2013, Nr. 68-3405 (2013-06-28)

 

16 straipsnis. Valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų teikiama pagalba profesinėms sąjungoms

Profesinės sąjungos ir jų susivienijimai iš valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų turi teisę gauti savo veiklai reikalingą informaciją darbo, ekonominiais ir socialiniais klausimais, kurią valstybės ir savivaldybių institucijos bei įstaigos privalo pateikti įstatymų nustatytais terminais.

Valstybės ir savivaldybių institucijos bei įstaigos skatina derybas tarp profesinių sąjungų ir darbdavių ar jų organizacijų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-364, 2013-06-13, Žin., 2013, Nr. 68-3405 (2013-06-28)

 

V skirsnis. Profesinių sąjungų teisės.

Profesinių sąjungų ir jų narių veiklos garantijos

 

17 straipsnis. Profesinių sąjungų teisė kontroliuoti darbo ir profesinių sąjungų  įstatymų laikymąsi

Profesinės sąjungos turi teisę kontroliuoti, kaip darbdavys laikosi ir vykdo su jų atstovaujamų darbuotojų teisėmis ir interesais susijusius darbo, ekonominius ir socialinius įstatymus, kolektyvines sutartis ir susitarimus. Šiems tikslams profesinės sąjungos gali turėti inspekcijų, teisinės pagalbos tarnybų ir kitų institucijų.

Profesinės sąjungos, jų inspekcijos informaciją dėl darbo įstatymų, kitų norminių teisės aktų, kolektyvinių sutarčių normatyvinių nuostatų laikymosi pažeidimo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo pažeidimo padarymo arba sužinojimo apie pažeidimo padarymą momento perduoda Valstybinės darbo inspekcijos teritoriniam skyriui.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-474, 94.05.24, Žin., 1994, Nr.42-758

Nr. XII-364, 2013-06-13, Žin., 2013, Nr. 68-3405 (2013-06-28)

 

            18 straipsnis. Profesinių sąjungų teisė reikalauti panaikinti darbdavio sprendimus

            Profesinės sąjungos turi teisę reikalauti iš darbdavio panaikinti jo sprendimus, kurie pažeidžia Lietuvos Respublikos įstatymų numatytas darbo, ekonomines bei socialines profesinių sąjungų narių teises.

            Šiuos reikalavimus darbdavys turi išnagrinėti ne vėliau kaip per 10 dienų, dalyvaujant juos pateikusios profesinės sąjungos atstovams.

            Jeigu darbdavys laiku neišnagrinėja profesinių sąjungų reikalavimo panaikinti tokį sprendimą arba atsisako jį patenkinti, profesinė sąjunga turi teisę kreiptis į teismą.

 

            19 straipsnis. Profesinių sąjungų teisė siūlyti traukti atsakomybėn pareigūnus

            Profesinės sąjungos turi teisę siūlyti traukti atsakomybėn pareigūnus, kurie pažeidžia darbo įstatymus, neužtikrina saugių darbo sąlygų, nevykdo kolektyvinės sutarties ar kitokių tarpusavio susitarimų.

 

20 straipsnis. Profesinių sąjungų ir jų narių teisių gynimas

Profesinės sąjungos ir jų nariai įstatymų nustatyta tvarka turi teisę kreiptis į teismą dėl jų teisių ir teisėtų interesų pažeidimo.

Asmenys, neteisėtais veiksmais padarę žalą profesinei sąjungai, privalo ją atlyginti įstatymų nustatyta tvarka.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-364, 2013-06-13, Žin., 2013, Nr. 68-3405 (2013-06-28)

 

21 straipsnis. Profesinių sąjungų narių darbo teisių garantijos

Darbdavys negali atleisti iš darbo darbuotojo, išrinkto į įmonėje, įstaigoje, organizacijoje veikiančios profesinės sąjungos atstovaujamąjį ir (arba) valdymo organą laikotarpiu, kuriam jie išrinkti, darbdavio iniciatyva nesant darbuotojo kaltės negavęs tos profesinės sąjungos atstovaujamojo ir (arba) valdymo organo išankstinio sutikimo.

Šio straipsnio pirmojoje dalyje nurodytiems darbuotojams skiriant drausmines nuobaudas, išskyrus drausminę nuobaudą – atleidimą iš darbo, taip pat reikalingas išankstinis profesinės sąjungos atstovaujamojo ir (arba) valdymo organo sutikimas.

Profesinių sąjungų nariams, atleistiems iš darbo dėl jų išrinkimo į profesinės sąjungos atstovaujamuosius ir (arba) valdymo organus, pasibaigus jų narystei šiuose organuose, suteikiamas pirmesnis darbas (pareigos), o jeigu jo (jų) nėra, – kitas lygiavertis darbas (pareigos) toje pačioje arba darbuotojo sutikimu kitoje įmonėje, įstaigoje, organizacijoje.

Įmonės, įstaigos, organizacijos darbuotojas, išrinktas į tos įmonės, įstaigos, organizacijos profesinės sąjungos atstovaujamuosius ir (arba) valdymo organus ir dėl to nutraukęs darbo santykius, prilyginamas tos įmonės, įstaigos, organizacijos darbuotojui ir jam visą pareigų ėjimo laiką taikomos socialinės garantijos.

Kitos garantijos darbuotojams, išrinktiems į profesinės sąjungos atstovaujamuosius ir (arba) valdymo organus, gali būti nustatytos kolektyvinėse ir kitose sutartyse.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-474, 94.05.24, Žin., 1994, Nr.42-758

Nr. I-933, 95.06.08, Žin., 1995, Nr.52-1276 (95.06.23)

Nr. XII-364, 2013-06-13, Žin., 2013, Nr. 68-3405 (2013-06-28)

 

            22 straipsnis. Profesinių sąjungų dalyvavimas sprendžiant darbo ginčus įstatymų

nustatyta tvarka

            Profesinės sąjungos, sprendžiant individualius ir kolektyvinius darbo ginčus, dalyvauja įstatymų nustatyta tvarka.

            Ginčus, kilusius tarp profesinių sąjungų ir darbdavio dėl įstatymų ar sutartimis numatytų pareigų ir prievolių nevykdymo, nagrinėja teismas.

 

            23 straipsnis. Profesinių sąjungų teisė organizuoti mitingus, demonstracijas, skelbti

streikus

            Profesinės sąjungos turi teisę rengti susirinkimus, taip pat įstatymų nustatyta tvarka organizuoti mitingus, demonstracijas ir kitus masinius renginius.

            Profesinės sąjungos, gindamos savo narių teises, įstatymų nustatyta tvarka turi teisę skelbti streiką.

 

VI skirsnis. Profesinių sąjungų nuosavybė.

Profesinių sąjungų atsakomybė

 

            24 straipsnis. Profesinių sąjungų nuosavybė

            Profesinėms sąjungoms, jų susivienijimams nuosavybės teise gali priklausyti pastatai, įrengimai, transporto priemonės ir kitas įstatymų neribojamas turtas.

            Profesinių sąjungų, jų susivienijimų turtą taip pat sudaro narių mokesčiai, įmonių, įstaigų ir organizacijų įnašai, viešai paskelbtos aukos bei kitos teisėtai gautos pajamos ir turtas.

            Profesinės sąjungos, siekdamos įstatuose (statute) numatytų tikslų, turi teisę užsiimti leidybine, gamybine-ūkine veikla, steigti labdaros ir kitokius fondus.

            Profesinės sąjungos savo lėšas ir turtą tvarko savarankiškai.

            Profesinę sąjungą likviduojant, jos turtas perduodamas įstatuose (statute) numatyta tvarka arba teismo sprendimu.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-474, 94.05.24, Žin., 1994, Nr.42-758

Nr. I-933, 95.06.08, Žin., 1995, Nr.52-1276 (95.06.23)

 

            25 straipsnis. Profesinių sąjungų atsakomybė

            Profesinė sąjunga, neteisėtais veiksmais padariusi žalą valstybei, fiziniams ar juridiniams asmenims, privalo ją atlyginti iš savo turto įstatymų nustatyta tvarka.

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PIRMININKAS                   VYTAUTAS LANDSBERGIS

 

Vilnius, 1991 m. lapkričio 21 d.

            Nr. I-2018

 

_____________

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. I-474, 94.05.24, Žin., 1994, Nr.42-758

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PROFESINIŲ SĄJUNGŲ ĮSTATYMO PAKEITIMO IR PAPILDYMO

 

2.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. I-640, 94.11.08., Žin., 1994, Nr.91-1764

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PROFESINIŲ SĄJUNGŲ ĮSTATYMO PAKEITIMO

 

3.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. I-933, 95.06.08, Žin., 1995, Nr.52-1276 (95.06.23)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PROFESINIŲ SĄJUNGŲ ĮSTATYMO PAKEITIMO

 

4.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. VIII-308, 97.06.26, Žin., 1997, Nr.65-1539 (97.07.09)

LIETUVOS RESPUBLIKOS PROFESINIŲ SĄJUNGŲ ĮSTATYMO 8 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

5.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-230, 2001 03 27, Žin., 2001, Nr. 28-901 (2001 03 30)

PROFESINIŲ SĄJUNGŲ ĮSTATYMO 8, 13, 21 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMAS

 

6.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-1803, 2003-11-03, Žin., 2003, Nr. 108-4816 (2003-11-19)

PROFESINIŲ SĄJUNGŲ ĮSTATYMO PREAMBULĖS IR 1 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

7.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-599, 2009-12-22, Žin., 2010, Nr. 1-10 (2010-01-05)

PROFESINIŲ SĄJUNGŲ ĮSTATYMO 6, 8 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMAS

 

8.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-712, 2010-03-30, Žin., 2010, Nr. 41-1937 (2010-04-10)

PROFESINIŲ SĄJUNGŲ ĮSTATYMO 8 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

9.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-882, 2010-06-04, Žin., 2010, Nr. 71-3555 (2010-06-19)

PROFESINIŲ SĄJUNGŲ ĮSTATYMO 6 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

10.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-364, 2013-06-13, Žin., 2013, Nr. 68-3405 (2013-06-28)

PROFESINIŲ SĄJUNGŲ ĮSTATYMO PREAMBULĖS, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21 STRAIPSNIŲ IR IV SKIRSNIO PAVADINIMO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

*** Pabaiga ***

 

 

Redagavo Aušra Bodin (2013-07-01)

                  aubodi@lrs.lt