Suvestinė redakcija nuo 2023-08-01

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. 41-1539, i. k. 1021100NUTA00000534

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS NEKILNOJAMOJO TURTO KADASTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2002 m. balandžio 15 d. Nr. 534

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 4 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 18 straipsnio 2 dalimi Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 695, 2005-06-23, Žin., 2005, Nr. 80-2899 (2005-06-30), i. k. 1051100NUTA00000695

Nr. 97, 2020-02-05, paskelbta TAR 2020-02-11, i. k. 2020-03030

Nr. 1190, 2022-11-30, paskelbta TAR 2022-12-01, i. k. 2022-24424

 

1. Nustatyti, kad:

1.1. Žemės ūkio ministerija tvirtina:

1.1.1. Neteko galios nuo 2005-07-01

Papunkčio naikinimas:

Nr. 695, 2005-06-23, Žin. 2005, Nr. 80-2899 (2005-06-30), i. k. 1051100NUTA00000695

 

1.1.2. Neteko galios nuo 2005-07-01

Papunkčio naikinimas:

Nr. 695, 2005-06-23, Žin. 2005, Nr. 80-2899 (2005-06-30), i. k. 1051100NUTA00000695

 

1.1.3. žemės sklypų formavimo tvarką, rengiant žemėtvarkos projektus;

1.1.4. Neteko galios nuo 2005-07-01

Papunkčio naikinimas:

Nr. 695, 2005-06-23, Žin. 2005, Nr. 80-2899 (2005-06-30), i. k. 1051100NUTA00000695

 

1.2. Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojas yra valstybės įmonė Registrų centras (toliau vadinama – kadastro tvarkytojas);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 279, 2003-03-03, Žin., 2003, Nr. 24-991 (2003-03-07), i. k. 1031100NUTA00000279

 

1.3. Neteko galios nuo 2008-12-07

Papunkčio naikinimas:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin. 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

 

1.4. Neteko galios nuo 2008-12-07

Papunkčio naikinimas:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin. 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 695, 2005-06-23, Žin., 2005, Nr. 80-2899 (2005-06-30), i. k. 1051100NUTA00000695

 

1.5. Neteko galios nuo 2008-12-07

Papunkčio naikinimas:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin. 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

 

1.6. nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymo, kadastro duomenų formų pildymo, nekilnojamojo daikto planų parengimo techninius reikalavimus nustato aplinkos ministras, nekilnojamojo daikto ribų žymėjimo nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje ir kadastro žemėlapio tikslinimo techninius reikalavimus nustato – Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 695, 2005-06-23, Žin., 2005, Nr. 80-2899 (2005-06-30), i. k. 1051100NUTA00000695

Nr. 1190, 2022-11-30, paskelbta TAR 2022-12-01, i. k. 2022-24424

 

2. Patvirtinti Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatus (pridedama).

3. Pavesti Žemės ūkio ministerijai parengti ir patvirtinti:

3.1. iki 2002 m. liepos 1 d. – žemės sklypų formavimo tvarką, rengiant žemėtvarkos projektus;

3.2. iki 2002 m. liepos 1 d. – žemės valstybinės apskaitos tvarką;

3.3. iki 2002 m. rugsėjo 1 d. – nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų taisykles ir kadastro duomenų surinkimo ir tikslinimo tvarką;

3.4. iki 2002 m. spalio 1 d. – nekilnojamojo turto objektų ribų pažymėjimo kadastro žemėlapyje tvarką.

4. Aplinkos ministerija turi iki 2002 m. liepos 1 d. patikslinti Statinių kadastro matavimų ir apskaitos metodiką, patvirtintą aplinkos ministro 1999 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr. 264 „Dėl Statinių kadastro matavimų ir apskaitos metodikos patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 74-2265).

5. Įpareigoti Žemės ūkio ministeriją ir Aplinkos ministeriją kartu su Finansų ministerija iki 2002 m. liepos 1 d. parengti projektą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl kadastro duomenų, kurių reikia nekilnojamojo turto mokesčiams apskaičiuoti ir kitiems tikslams, rengimo, teikimo ir atsiskaitymo už juos tvarkos patvirtinimo.

6. Pripažinti netekusiais galios:

6.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. balandžio 30 d. nutarimą Nr. 316 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio žemės (su nekilnojamojo turto elementais) kadastro nuostatų tvirtinimo“ (Žin., 1992, Nr. 18-539);

6.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. balandžio 27 d. nutarimą Nr. 323 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. balandžio 30 d. nutarimo Nr. 316 dalinio pakeitimo“ (Žin., 1994, Nr. 33-602);

6.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. liepos 19 d. nutarimą Nr. 629 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. balandžio 30 d. nutarimo Nr. 316 dalinio pakeitimo“ (Žin., 1994, Nr. 56-1101);

6.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. gegužės 10 d. nutarimo Nr. 655 „Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų žemės reformos, žemėtvarkos ir žemės kadastro klausimais dalinio pakeitimo“ (Žin., 1995, Nr. 41-1003) 5 punktą;

6.5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. liepos 27 d. nutarimą Nr. 1057 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. balandžio 30 d. nutarimo Nr. 316 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio žemės (su nekilnojamojo turto elementais) kadastro nuostatų tvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 1995, Nr. 63-1596);

6.6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. rugpjūčio 7 d. nutarimo Nr. 1097 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. liepos 25 d. nutarimo Nr. 297, 1992 m. balandžio 30 d. nutarimo Nr. 316 ir 1994 m. balandžio 25 d. nutarimo Nr. 312 dalinio pakeitimo“ (Žin., 1995, Nr. 66-1636) 2 punktą;

6.7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. vasario 24 d. nutarimą Nr. 231 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. balandžio 30 d. nutarimo Nr. 316 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio žemės (su nekilnojamojo turto elementais) kadastro nuostatų patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 1998, Nr. 20-525);

6.8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 22 d. nutarimą Nr. 1145 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. balandžio 30 d. nutarimo Nr. 316 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio žemės (su nekilnojamojo turto elementais) kadastro nuostatų patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 1998, Nr. 84-2359).

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                               Algirdas Brazauskas

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                     Jeronimas Kraujelis

 


 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2005 m. birželio 23 d. nutarimo Nr. 695

redakcija)

 

Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatai

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatai (toliau vadinama – šie Nuostatai) reglamentuoja nekilnojamojo turto kadastro (toliau vadinama – kadastras) paskirtį ir jo objektus, kadastro tvarkytojo funkcijas, teises ir pareigas, nekilnojamųjų daiktų, registruojamų Nekilnojamojo turto registre, įrašymo į kadastrą, nekilnojamojo daikto planų ir kadastro duomenų, formų, turinio ir parengimo bei kadastro duomenų bylos suformavimo, žemės sklypų ribų posūkio taškų koordinačių nustatymo atliekant kadastrinius matavimus, kadastre įrašytų duomenų pakeitimo, prašymų įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į kadastrą ar juos pakeisti pateikimo ir nagrinėjimo, nekilnojamojo daikto pažymėjimo kadastro žemėlapyje, nekilnojamojo turto kadastro žemėlapio tikslinimo, kadastro sąveikos su kitais valstybės registrais ir kadastrais, kadastro duomenų naudojimo, kadastre įrašytų duomenų suvestinių rengimo, kadastro duomenų perdavimo į užsienio valstybes, kadastro duomenų saugos, finansavimo, reorganizavimo ir likvidavimo tvarką.

2. Kadastro paskirtis – kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti, naudoti ir teikti kadastro duomenis.

3. Kadastras tvarkomas pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą (Žin., 2000, Nr. 74-2262), Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymą (Žin., 2000, Nr. 58-1704; 2003, Nr. 57-2530), Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymą (Žin., 1996, Nr. 100-2261; 2001, Nr. 55-1948), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2008, Nr. 22-804), Lietuvos Respublikos valstybės registrų įstatymą (Žin., 1996, Nr. 86-2043; 2004, Nr. 124-4488), šiuos Nuostatus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės registrų veiklą ir registrų duomenų tvarkymą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1181, 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 125-5950 (2011-10-18), i. k. 1111100NUTA00001181

 

4. Kadastro objektai – Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje nurodyti nekilnojamieji daiktai.

5. Pagrindinės šiuose Nuostatuose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatyme, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatyme, Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatyme (Žin., 2001, Nr. 62-2226, 2010, Nr. 54-2649), Lietuvos Respublikos statybos įstatyme (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597), Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617) ir Lietuvos Respublikos žemės įstatyme (Žin., 1994, Nr. 34-620; 2004, Nr. 28-868) vartojamas sąvokas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1181, 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 125-5950 (2011-10-18), i. k. 1111100NUTA00001181

 

51. Sodininkų bendrijai skirtos mėgėjų sodo teritorijos ribų duomenys nustatomi ir pažymimi kadastro žemėlapyje, įrašai kadastre apie žemės sklypų buvimą sodininkų bendrijai skirtoje mėgėjų sodo teritorijoje padaromi supaprastinta tvarka pagal šių Nuostatų 8 priedą.

Papildyta punktu:

Nr. 1238, 2015-12-02, paskelbta TAR 2015-12-04, i. k. 2015-19323

 

II. KADASTRO VALDYTOJAS IR TVARKYTOJAS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1099, 2017-12-20, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-20916

 

6. Kadastro valdytoja yra Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija (toliau – kadastro valdytojas), kadastro tvarkytojas yra valstybės įmonė Registrų centras (toliau – kadastro tvarkytojas).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1099, 2017-12-20, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-20916

Nr. 1190, 2022-11-30, paskelbta TAR 2022-12-01, i. k. 2022-24424

 

61. Kadastro valdytojas atlieka Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme nurodytas funkcijas ir šiame įstatyme nustatytas teises bei pareigas.

Papildyta punktu:

Nr. 1099, 2017-12-20, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-20916

 

7. Kadastro duomenis į kadastrą įrašo ir tvarko kadastro tvarkytojo struktūrinių padalinių apskričių centruose ir savivaldybėse darbuotojai (toliau vadinama – kadastro tvarkytojo darbuotojai).

8. Kadastro tvarkytojas:

8.1. suderinęs su nekilnojamojo turto kadastro valdytoju administruoja, projektuoja, diegia, plėtoja, pertvarko ir naudoja šio kadastro informacinę sistemą;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1099, 2017-12-20, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-20916

 

8.2. organizuoja kadastro tvarkytojo darbuotojų mokymą, kvalifikacijos tobulinimą;

8.3. kaupia, apdoroja, atnaujina ir saugo nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenis, gaunamus iš kadastro tvarkytojo padalinių;

8.4. nustato kadastro tvarkytojo kompiuterių, komunikacijų, technologinės ir biuro įrangos reikalavimus, rengia taikomąsias programas;

8.5. užtikrina kadastro duomenų saugą ir saugų duomenų perdavimą kompiuterių tinklais;

8.6. perduoda kadastro duomenis kitiems valstybės kadastrams ir registrams, gauna kitų valstybės kadastrų ir registrų duomenis, kurių reikia šiam kadastrui funkcionuoti;

8.7. organizuoja kadastro duomenų teikimą duomenų gavėjams, užtikrina duomenų teikimo sistemos veikimą;

8.8. apdoroja ir analizuoja nekilnojamojo daikto kadastro duomenis, rengia suvestinius ir kitus kadastro statistikos duomenis, teikia duomenų gavėjams duomenis mokestinėms vertėms nustatyti;

8.9. tvarko nekilnojamojo daikto kadastro duomenų ir dokumentų, kurių pagrindu jie buvo įrašyti į kadastrą, archyvus, užtikrina šių archyvų saugą;

8.10. sprendžia kadastro modernizavimo klausimus;

8.11. rengia ir tvirtina prašymų įrašyti į kadastrą, pakeisti ar išbraukti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis, formas, šių formų pildymo rekomendacijas ir prašymų registravimo tvarką;

8.12. nagrinėja skundus dėl kadastro tvarkytojo darbuotojų priimtų sprendimų;

8.13. kasmet atnaujina ir skelbia vietovės pataisos koeficientus ir nekilnojamojo turto (žemės sklypų ir statinių) vertinimo duomenis;

Papildyta punktu:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

 

8.14. atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

 

9. Kadastro tvarkytojo darbuotojai šių Nuostatų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka:

9.1. priima ir registruoja prašymus įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į kadastrą, juos pakeisti ar išbraukti, atlikti kitus duomenų tvarkymo darbus;

9.2. nekilnojamojo daikto kadastro duomenis įrašo į kadastrą, pakeičia, panaikina, pataiso (raštu informuodami ir kadastro duomenų teikėjus), perkelia į duomenų bazės archyvą. Gavę asmens prašymą įrašyti žemės sklypo kadastro duomenis į kadastrą ar juos pakeisti, nustato ir į kadastrą įrašo žemės sklypo vidutinę rinkos vertę. Pasikeitus nekilnojamojo daikto vidutinę rinkos vertę sąlygojantiems veiksniams, asmens prašymu perskaičiuoja nekilnojamojo daikto vidutinę rinkos vertę;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1099, 2017-12-20, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-20916

 

9.3. patikrina nekilnojamajam daiktui įrašyti į kadastrą pateiktus dokumentus, spausdina išrašus apie kadastre įrašytus nekilnojamuosius daiktus;

9.4. teikia kadastro duomenų gavėjams išrašus apie kadastre įrašytus nekilnojamuosius daiktus;

9.5. taiso duomenų įrašymo klaidas ir praneša apie tai raštu kadastro duomenų gavėjams;

9.6. užtikrina, kad į kadastrą nebūtų įrašomi klaidingi, nereikalingi ar neišsamūs duomenys, kad įrašyti duomenys atitiktų pateiktus registravimo dokumentus;

9.7. fizinių ir juridinių asmenų pageidavimu supažindina juos su kadastro duomenimis, teikia juos kadastro duomenų gavėjams;

9.8. teikia kadastro statistikos duomenis;

9.9. nekilnojamojo daikto savininko ar naudotojo arba jų įgaliotų asmenų (toliau vadinama – užsakovas) ar nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenis nustatančių asmenų nurodytų šių Nuostatų 12 punkte pageidavimu atlieka žemės sklypų plano arba nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos išankstinį patikrinimą;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

 

9.10. užsakovo (-ų) prašymu parengia kadastro tvarkytojo archyve saugomos nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos kopiją;

Papildyta punktu:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

 

9.10. atlieka kitas teisės aktų nustatytas ir kadastro tvarkytojo pavestas funkcijas.

10. Kadastro tvarkytojas darbuotojams gali suteikti šias kvalifikacines kategorijas: kadastro eksperto, vyresniojo kadastro specialisto, kadastro specialisto ir kadastro specialisto asistento. Kadastro tvarkytojas pagal kiekvieną kvalifikacinę kategoriją nustato specialius kvalifikacinius darbuotojų išsilavinimo ir profesinės patirties reikalavimus. Kvalifikacines kategorijas suteikia kadastro tvarkytojo šiam tikslui sudaryta atestacijos komisija.

11. Kadastro tvarkytojo darbuotojų, įrašančių nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į kadastrą, teises ir pareigas nustato kadastro tvarkytojas.

 

 

III. KADASTRO DUOMENŲ NUSTATYMAS

 

 

12. Nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenis nustato Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatyme nurodyti asmenys (toliau – vykdytojai).

Žemės sklypas laikomas baigtu formuoti Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Nacionalinė žemės tarnyba) vadovui ar jo įgaliotam teritorinio padalinio vadovui priėmus sprendimą patvirtinti nustatytus kadastro duomenis (suformuoti žemės sklypą).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

Nr. 1181, 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 125-5950 (2011-10-18), i. k. 1111100NUTA00001181

Nr. 1099, 2017-12-20, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-20916

Nr. 1190, 2022-11-30, paskelbta TAR 2022-12-01, i. k. 2022-24424

 

13. Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų nustatymo pagrindas yra užsakovo ir vykdytojo sutartis, jeigu kitaip nenumatyta įstatymuose ir kituose teisės aktuose.

14. Nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų metu nustatomi nekilnojamojo daikto kadastro duomenys, nurodyti Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 6 straipsnyje. Vienam žemės sklypui gali būti nustatytas vienas ar daugiau žemės naudojimo būdų, jeigu tai numatyta teritorijų planavimo dokumente ar žemės valdos projekte.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

Nr. 303, 2014-04-01, paskelbta TAR 2014-04-07, i. k. 2014-04139

 

15. Žemės sklypų kadastriniai matavimai, nustatant žemės sklypų ribų posūkio taškų ir riboženklių koordinates valstybinėje koordinačių sistemoje, atliekami:

15.1. įregistruotus Nekilnojamojo turto registre žemės sklypus padalijant, atidalijant, sujungiant ir atliekant jų amalgamaciją;

15.2. Neteko galios nuo 2022-04-16

Punkto naikinimas:

Nr. 366, 2022-04-13, paskelbta TAR 2022-04-15, i. k. 2022-07849

Punkto pakeitimai:

Nr. 1181, 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 125-5950 (2011-10-18), i. k. 1111100NUTA00001181

Nr. 303, 2014-04-01, paskelbta TAR 2014-04-07, i. k. 2014-04139

 

15.3. formuojant valstybinės žemės sklypus (išskyrus žemės sklypus, formuojamus iki 2011 m. gruodžio 31 d., nuosavybės teisėms atkurti ir asmeniniam ūkiui kaimo gyvenamosiose vietovėse);

Punkto pakeitimai:

Nr. 1181, 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 125-5950 (2011-10-18), i. k. 1111100NUTA00001181

 

15.4. perleidžiant kitų asmenų nuosavybėn miestuose esančius privačios žemės sklypus (jų dalis), kurių ribų posūkio taškų ir riboženklių koordinatės nenustatytos valstybinėje koordinačių sistemoje ar su šia sistema susietose vietinėse koordinačių sistemose;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1181, 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 125-5950 (2011-10-18), i. k. 1111100NUTA00001181

 

15.5. jeigu žemės sklype pastatyti, rekonstruoti, kapitališkai suremontuoti, nugriauti pastatai ar iškasti tvenkiniai, nutiesti keliai ar įrengti kiti inžineriniai statiniai (išskyrus tuos atvejus, kai dėl rekonstruotų ar kapitališkai suremontuotų pastatų arba inžinerinių statinių žemės sklypo užstatymo plotas ir statinių forma (konfigūracija) nepasikeičia). Šiuo atveju žemės sklypo kadastro duomenys privalo būti pakeičiami ne vėliau kaip iki statinio, kurio statybos (rekonstravimo, kapitalinio remonto, griovimo) darbai užbaigti, įregistravimo arba statinio kadastro duomenų pakeitimo Nekilnojamojo turto registre, išskyrus tuos atvejus, kai statinio statytojui nuosavybės teise nepriklausančiuose žemės sklypuose esantys statiniai rekonstruoti, kapitališkai remontuoti, nugriauti ar pastatyti nauji tenkinant viešąjį interesą – Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 45 straipsnio 1 dalyje nurodytoms reikmėms. Tokiu atveju atnaujinti žemės sklypo kadastro duomenys kadastro tvarkytojui gali būti pateikiami po statinio kadastro duomenų įregistravimo ar pakeitimo Nekilnojamojo turto registre;

Papildyta punktu:

Nr. 1181, 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 125-5950 (2011-10-18), i. k. 1111100NUTA00001181

Punkto pakeitimai:

Nr. 303, 2014-04-01, paskelbta TAR 2014-04-07, i. k. 2014-04139

Nr. 724, 2014-07-22, paskelbta TAR 2014-07-25, i. k. 2014-10536

Nr. 366, 2022-04-13, paskelbta TAR 2022-04-15, i. k. 2022-07849

 

15.6. žemės sklypo savininkui ar valstybinės žemės naudotojui pageidaujant.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1181, 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 125-5950 (2011-10-18), i. k. 1111100NUTA00001181

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

 

16. Iki 2011 m. gruodžio 31 d. formuojant žemės sklypus kaimo vietovėse nuosavybės teisėms atkurti ir asmeniniam ūkiui, žemės sklypų ribų posūkio taškų koordinatės nustatomos grafiškai pagal paskiausiai atnaujintą kartografinę medžiagą. Šiuo atveju žemės sklypai ženklinami vadovaujantis Žemės sklypo ribų ženklinimo taisyklėmis, patvirtintomis Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos generalinio direktoriaus 2005 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. 1P-209 (Žin., 2005, Nr. 136-4903), o žemės sklypo kadastro duomenų byla rengiama vadovaujantis Žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo metodika, patvirtinta Žemės ir miškų ūkio ministerijos 1998 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 207 (Žin., 1998, Nr. 43-1189; 2008, Nr. 93-3690).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

Nr. 1181, 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 125-5950 (2011-10-18), i. k. 1111100NUTA00001181

 

17. Neteko galios nuo 2008-12-07

Punkto naikinimas:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin. 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

 

18. Statinių kadastriniai matavimai atliekami statinius pastačius, rekonstravus, kapitališkai suremontavus ar kitaip pertvarkius arba statinių savininkui ar naudotojui pageidaujant.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

 

Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų nustatymas

 

19. Nekilnojamieji daiktai formuojami Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 7 straipsnyje nustatytais būdais. Žemės sklypų formavimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymas, Lietuvos Respublikos žemės įstatymas ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas. Statiniai formuojami Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nustatyta tvarka.

20. Žemės sklypas, kuriame yra statinių, gali būti padalytas ar atidalytas, jeigu to nedraudžia Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas (Žin., 1993, Nr. 63-1188; 2001, Nr. 108-3902) ar kiti teisės aktai, ir tik taip, kad po padalijimo ar atidalijimo statiniui eksploatuoti reikalingas žemės plotas būtų suformuotas kaip vienas žemės sklypas. Žemės sklypas negali būti suformuotas taip, kad žemės sklypo riba kirstų statinį, kuris yra suformuotas kaip vienas atskiras nekilnojamasis daiktas, išskyrus inžinerinius statinius (inžinerinius tinklus, susisiekimo komunikacijas ir panašiai), taip pat tuos atvejus, kai žemės sklypas formuojamas statinio, suformuoto kaip atskiras nekilnojamasis daiktas, daliai eksploatuoti, jeigu kitai šio statinio daliai eksploatuoti reikalingas žemės sklypas suformuotas iki Lietuvos Respublikos žemės įstatymo pakeitimo įstatymo (Žin., 2004, Nr. 28-868) įsigaliojimo dienos (2004 m. vasario 21 d.).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

 

21. Žemės sklypo ribos tarp ribų posūkio taškų ir riboženklių, įskaitant tas, kurios ribojasi su natūraliais kontūrais, turi sudaryti vieną uždarą kontūrą, pagal kurio ribų posūkio taškų ir riboženklių koordinates apskaičiuojamas žemės sklypo plotas. Žemės sklypo plotas, apskaičiuotas, nustačius nekilnojamojo daikto kadastro duomenis atliekant kadastrinius matavimus tomis pačiomis ribomis naudojant tikslesnes nei ankstesnių matavimų priemones, gali skirtis nuo Nekilnojamojo turto registre įregistruoto žemės sklypo ploto arba teritorijų planavimo dokumente ar žemės valdos projekte suprojektuoto, bet neįregistruoto Nekilnojamojo turto registre žemės sklypo ploto ne daugiau kaip maksimali leistina (ribinė) ploto paklaida, nurodyta šių Nuostatų 1 priede. Tais atvejais, kai atlikus kadastrinius matavimus nustatoma, kad žemės sklypo ploto skirtumas didesnis, nei nustatytas šių Nuostatų 1 priede, ir (arba) žemės sklypo ribos (konfigūracija) neatitinka teritorijų planavimo dokumente ar žemės valdos projekte suprojektuoto žemės sklypo ribų (konfigūracijos), vykdytojas apie tai raštu informuoja užsakovą ir Nacionalinės žemės tarnybos teritorinį padalinį pagal žemės sklypo buvimo vietą (toliau – žemėtvarkos skyrius). Vykdytojas žemėtvarkos skyriui turi pateikti situacijos brėžinį ir nurodyti teritorijų planavimo dokumente ar žemės valdos projekte suprojektuotas ir faktiškai naudojamas šio žemės sklypo ribas. Išvardytus dokumentus vykdytojas žemėtvarkos skyriui pateikia elektroninėmis ryšio priemonėmis per Lietuvos erdvinės informacijos portalą. Žemėtvarkos skyrius, per 30 dienų išnagrinėjęs paženklintojo ir su juo besiribojančių žemės sklypų suformavimo dokumentus ir kitą kartografinę medžiagą, nustato žemės sklypo ploto ir (arba) žemės sklypo ribų (konfigūracijos) skirtumo priežastis ir surašo išvadą dėl žemės sklypo ribų patikslinimo vietovėje ir (arba) žemės sklypo ribų, ploto patikslinimo teritorijų planavimo dokumente ar žemės valdos projekte būtinumo. Šiuo atveju nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos rengimo darbai tęsiami vadovaujantis žemėtvarkos skyriaus išvadomis.

Žemėtvarkos skyrius, nustatęs teritorijų planavimo dokumentuose ar žemės valdos projektuose pažeidimų, dėl kurių susidarė žemės sklypo ploto ir (arba) žemės sklypo ribų (konfigūracijos) skirtumai, inicijuoja teritorijų planavimo dokumentų ar žemės valdos projektų, kurių organizatorius iki 2010 m. birželio 30 d. – apskrities viršininkas ar nuo 2010 m. liepos 1 d. – Nacionalinės žemės tarnybos vadovas ar jo įgaliotas žemėtvarkos skyriaus vadovas, patikslinimą, o kitu atveju apie nustatytus pažeidimus (neatitikimus) informuoja teritorijų planavimo dokumentų ar žemės valdos projektų organizatorių.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

Nr. 1181, 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 125-5950 (2011-10-18), i. k. 1111100NUTA00001181

Nr. 303, 2014-04-01, paskelbta TAR 2014-04-07, i. k. 2014-04139

Nr. 1099, 2017-12-20, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-20916

Nr. 366, 2022-04-13, paskelbta TAR 2022-04-15, i. k. 2022-07849

 

211. Kai žemės sklypo kadastriniai matavimai atlikti nuo valstybinio geodezinio pagrindo globalinės padėties nustatymo sistemos (toliau vadinama – GPS) 1, 2 ir 3 klasių tinklų punktų ar Lietuvos Respublikos globalinės padėties nustatymo sistemos nuolatinių stočių tinklo (toliau vadinama – LitPOS) arba nuo su valstybiniu geodeziniu pagrindu susietų kitų globalinės padėties nustatymo sistemos nuolatinių stočių tinklo, žemės sklypo plotas negali skirtis nuo anksčiau geodeziniais prietaisais sąlyginėse ir vietinėse koordinačių sistemose nustatyto žemės sklypo ploto daugiau nei kadastriniams matavimams leidžiama ploto santykine paklaida 1/1000.

Papildyta punktu:

Nr. 1181, 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 125-5950 (2011-10-18), i. k. 1111100NUTA00001181

 

22. Žemės plotai, kuriuos skiria magistraliniai, krašto, rajoniniai, viešieji ir vidaus keliai, gatvės, geležinkeliai ir neprivatizuojami hidrografiniai objektai, taip pat keliais užimti plotai, neįskaityti į privatizuojamo žemės sklypo bendrą plotą, formuojami kaip atskiri žemės sklypai.

23. Jeigu nėra galimybės atidalyti ar padalyti žemės sklypą savininko ar bendraturčių nurodytomis dalimis, kai žemės sklypo plotas apskaičiuotas kvadratiniais metrais ir kiekvienos dalies plotas išreikštas ne sveikaisiais skaičiais, formuojamų sklypų plotas apvalinamas iki sveikųjų skaičių, o prieš tai buvusio žemės sklypo plotas nekeičiamas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1181, 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 125-5950 (2011-10-18), i. k. 1111100NUTA00001181

 

24. Atskiri nekilnojamieji daiktai (butai, kontoros ir kiti panašūs), sudarantys statinį, formuojami (arba keičiami jų duomenys kadastre) tik po to, kai pagal šiuos Nuostatus nustatyti ar pakeisti viso statinio kadastro duomenys, sudaryta ar atnaujinta statinio kadastro duomenų byla ir kadastro duomenys ar jų pakeitimai įrašyti į kadastrą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1181, 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 125-5950 (2011-10-18), i. k. 1111100NUTA00001181

 

25. Vykdytojas, sudaręs sutartį su užsakovu dėl nekilnojamojo daikto kadastro duomenų nustatymo, turi teisę iš kadastro tvarkytojo gauti nekilnojamojo daikto kadastro įrašą elektronine forma, kadastro duomenis, informaciją, kadastrui pateiktų dokumentų ir (ar) šių dokumentų kopijas, kurių reikia darbui atlikti.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1067, 2020-09-30, paskelbta TAR 2020-10-05, i. k. 2020-20734

 

26. Vykdytojas, pateikdamas kadastro tvarkytojui prašymą dėl nekilnojamojo daikto kadastro įrašo elektronine forma suformavimo ir pateikimo, kai naujas nekilnojamasis daiktas formuojamas pirmą kartą, nurodo:

26.1. adresą (išskyrus Lietuvos Respublikos jūrinėje teritorijoje (toliau – jūrinė teritorija) esančio statinio), jeigu nekilnojamasis daiktas yra adreso objektas. Tuo atveju, kai:

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 33, 2021-01-20, paskelbta TAR 2021-01-21, i. k. 2021-01003

26.1.1. nekilnojamasis daiktas nėra adreso objektas, nurodomi savivaldybės, gyvenamosios vietovės pavadinimai;

26.1.2. nekilnojamasis daiktas nėra adreso objektas, tačiau galima nurodyti jo priklausomybę gatvei, nurodomi savivaldybės, gyvenamosios vietovės ir gatvės pavadinimai;

26.1.3. nekilnojamasis daiktas nėra adreso objektas ir jis išsidėstęs keliose gyvenamosiose vietovėse (pavyzdžiui, kelias), nurodomas tik savivaldybės pavadinimas;

26.2. žemės sklypo kadastro numerį (jeigu jis yra);

26.3. kitus turimus duomenis (pagrindinę naudojimo paskirtį, pavadinimą, leidimo statyti naują statinį datą ir numerį, ir kt.).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1067, 2020-09-30, paskelbta TAR 2020-10-05, i. k. 2020-20734

 

27. Pateikdamas kadastro tvarkytojui prašymą dėl nekilnojamojo daikto kadastro įrašo elektronine forma suformavimo ir pateikimo, kai atliekamas nekilnojamojo daikto padalijimas, atidalijimas, sujungimas, perdalijimas, kadastro duomenų tikslinimas po statinio rekonstravimo ar kapitalinio remonto, nekilnojamojo daikto pagrindinės naudojimo paskirties keitimo ar kitokio pertvarkymo, vykdytojas jame nurodo šių Nuostatų 26 punkte nurodytus duomenis ir papildomai:

27.1. nekilnojamojo daikto (daiktų) registro numerį;

27.2. unikalų numerį.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1067, 2020-09-30, paskelbta TAR 2020-10-05, i. k. 2020-20734

 

28. Neteko galios nuo 2020-10-06

Punkto naikinimas:

Nr. 1067, 2020-09-30, paskelbta TAR 2020-10-05, i. k. 2020-20734

 

29. Kadastro tvarkytojas, priėmęs vykdytojo prašymą dėl nekilnojamojo daikto kadastro įrašo elektronine forma suformavimo ir pateikimo:

29.1. patikrina, ar prašyme nurodyto nekilnojamojo daikto kadastro duomenys įrašyti į kadastrą;

29.2. patikrina, ar yra anksčiau suformuota šio nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla;

29.3. priima sprendimą dėl nekilnojamojo daikto kadastro įrašo elektronine forma suformavimo ir pateikimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1067, 2020-09-30, paskelbta TAR 2020-10-05, i. k. 2020-20734

 

30. Kadastro tvarkytojas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo prašymo dėl nekilnojamojo daikto kadastro įrašo elektronine forma suformavimo ir pateikimo gavimo pateikia vykdytojui nekilnojamojo daikto kadastro įrašą elektronine forma arba motyvuotą rašytinį atsisakymą jį pateikti.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

Nr. 1067, 2020-09-30, paskelbta TAR 2020-10-05, i. k. 2020-20734

 

31. Kadastro tvarkytojui už nekilnojamojo daikto kadastro įrašo elektronine forma suformavimą ir pateikimą ir už šios paslaugos atlikimą skubos tvarka mokamas atlyginimas, nustatytas Atlyginimo už valstybės įmonės Registrų centro tvarkomų registrų objektų registravimą, šių registrų ir kadastro duomenų, informacijos, dokumentų ir (ar) jų kopijų tvarkymą dydžių sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. 763 (toliau – Atlyginimo dydžių sąrašas).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1067, 2020-09-30, paskelbta TAR 2020-10-05, i. k. 2020-20734

 

32. Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų nustatymo metu atliekami šie veiksmai:

32.1. Nustatant žemės sklypo kadastro duomenis:

32.1.1. nustatomos ir riboženkliais paženklinamos (jeigu anksčiau tai nebuvo atlikta) žemės sklypo ribos arba atstatomi sunaikinti anksčiau paženklintų žemės sklypo ribų riboženkliai. Žemės sklypo ribos vietovėje paženklinamos dalyvaujant žemės sklypo savininkui (esamajam arba būsimajam) arba jo įgaliotam asmeniui, taip pat suinteresuotiems asmenims – gretimų sklypų savininkams arba jų įgaliotiems asmenims, gretimos valstybinės ar savivaldybės žemės, pagal teritorijų planavimo dokumentą ar žemės valdos projektą nesuformuotos atskiru žemės sklypu, patikėtiniui (-iams), taip pat sodininkų bendrijos pirmininkui, jeigu matuojamas žemės sklypas ribojasi su sodininkų bendrijos žeme (toliau – kviestiniai asmenys), išskyrus šių Nuostatų 32.1.1.1 punkte nurodytus atvejus:

Punkto pakeitimai:

Nr. 303, 2014-04-01, paskelbta TAR 2014-04-07, i. k. 2014-04139

32.1.1.1. kai žemės sklypas ribojasi su anksčiau geodeziniais prietaisais išmatuotu žemės sklypu, kurio ribų posūkio taškų ir riboženklių koordinatės nustatytos valstybinėje koordinačių sistemoje, ir kai bendra riba sutampa, kviestinis asmuo kviečiamas tik tuo atveju, jeigu reikia atstatyti sunaikintus riboženklius.

Pagal teritorijų planavimo dokumentą ar žemės valdos projektą, kuriuo žemės sklypas padalijamas, atidalijamas, sujungiamas, perdalijamas, atliekant pertvarkyto (-ų) žemės sklypo (-ų) kadastrinius matavimus, kviestiniai asmenys nekviečiami dalyvauti ženklinant pertvarkyto žemės sklypo (-ų) ribas, jeigu bendrų su šiais gretimais žemės sklypais pertvarkyto (-ų) žemės sklypo (-ų) ribų posūkio taškų ir riboženklių koordinatės iki šio (šių) žemės sklypo (-ų) pertvarkymo buvo nustatytos atlikus kadastrinius matavimus valstybinėje koordinačių sistemoje ir jos nekeičiamos;

Punkto pakeitimai:

Nr. 303, 2014-04-01, paskelbta TAR 2014-04-07, i. k. 2014-04139

 

32.1.1.2. kviestiniams asmenims kvietimai įteikiami asmeniškai arba ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių dienų iki ribų ženklinimo išsiunčiami registruotu laišku. Užsakovo ir vykdytojo sutartyje numatoma, kas įteiks (išsiųs) šiuos kvietimus. Kvietime nurodomas adresas, kuriuo, jeigu kviestinis asmuo negali dalyvauti paženklinant žemės sklypo ribas, jis turi pranešti apie savo neatvykimą likus ne mažiau kaip 2 dienoms iki darbų pradžios, ir nurodoma, jog neatvykus ar neinformavus darbai bus tęsiami. Jeigu kviestinių asmenų negalima surasti nei gretimų žemės sklypų adresais, nei Lietuvos Respublikos gyventojų registre nurodytais adresais, vykdytojas informaciją apie numatomus žemės sklypo kadastrinius matavimus tri paskelbti vietiniame laikraštyje ir seniūnijos, kurioje numatyti darbai, skelbimų lentoje, nurodydamas žemės sklypo adresą, gretimų žemės sklypų kadastro numerius, matavimus atliekančio asmens darbo adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1181, 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 125-5950 (2011-10-18), i. k. 1111100NUTA00001181

 

32.1.1.3. jeigu kviestiniai asmenys kvietime nurodytu laiku neatvyksta, darbai tęsiami be jų. Kviestiniams asmenims, kurie neatvyko ir (arba) kurie atvyko, tačiau nepateikė pastabų raštu ir (arba) atsisakė pasirašyti paženklinimo–parodymo akte, vykdytojas registruotu laišku išsiunčia žemės sklypo ribų paženklinimo–parodymo akto kopiją ir žemės sklypo plano fragmentą (ištrauką), kur nurodomi paženklinimo metu nustatyti paženklintojo ir besiribojančio žemės sklypo ribų posūkio taškai, jų koordinatės valstybinėje koordinačių sistemoje ir šių žemės sklypų kadastro numeriai. Be to, kviestiniams asmenims pranešama, kad pastabas dėl kadastrinių matavimų ir jų metu surašyto žemės sklypo ribų paženklinimo–parodymo akto jie gali pateikti vykdytojo nurodytu adresu raštu ne vėliau kaip per 30 dienų nuo žemės sklypo ribų paženklinimo–parodymo akto kopijos ir žemės sklypo plano fragmento (ištraukos) gavimo.

Parengtoje nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byloje turi būti dokumentai, kuriais patvirtinama žemės sklypo ribų paženklinimo–parodymo akto kopijos ir žemės sklypo plano fragmento (ištraukos) įteikimas kviestiniam asmeniui;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

Nr. 1181, 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 125-5950 (2011-10-18), i. k. 1111100NUTA00001181

 

32.1.1.4. paženklinus žemės sklypo ribas, surašomas žemės sklypo ribų paženklinimo–parodymo aktas. Aktą pasirašo dalyvavusieji paženklinant žemės sklypo ribas kviestiniai asmenys, vykdytojas ir užsakovas arba jo įgaliotas asmuo. Patikslinami Nekilnojamojo turto registre įregistruoto žemės sklypo kadastro duomenys, t. y. pokyčiai žemės sklypo viduje (žemės naudmenų pasikeitimai ar pasikeitimai dėl pastatytų naujų ar rekonstruotų statinių ir panašiai);

32.1.1.5. kviestiniams asmenims pateikus pastabų raštu, vykdytojas pagal Nekilnojamojo turto registre įregistruotų žemės sklypų (ženklinamo ir besiribojančių) suformavimo dokumentus (žemės sklypo planus, lauko matavimų abrisus, žemės sklypų ribų paženklinimo–parodymo aktus ir kitą kartografinę medžiagą) išnagrinėja pastabas ir per 5 darbo dienas nuo pastabų pateikimo priima sprendimą dėl būtinumo patikslinti žemės sklypų ribas vietovėje. Dėl pateiktų pastabų kadastriniai matavimai nestabdomi. Apie priimtą sprendimą vykdytojas raštu informuoja pastabas raštu pateikusius kviestinius asmenis ir nurodo tokio sprendimo priėmimo motyvus;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

Nr. 1181, 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 125-5950 (2011-10-18), i. k. 1111100NUTA00001181

 

32.1.1.6. jeigu žemės sklypo ribos netikslinamos (neatstatomos), žemės sklypo ribų paženklinimo–parodymo aktas nerašomas ir kviestiniai asmenys nekviečiami. Šiuo atveju kadastrinių matavimų metu vietovėje kartografuojamos tik pasikeitusios faktinės žemės naudmenos, nurodytos šių Nuostatų 32.1.3 papunktyje. Vadovaujantis aplinkos ministro nustatyta tvarka, papildoma pagal šiuos Nuostatus jau parengta kadastro duomenų byla;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1181, 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 125-5950 (2011-10-18), i. k. 1111100NUTA00001181

Nr. 1190, 2022-11-30, paskelbta TAR 2022-12-01, i. k. 2022-24424

 

32.1.1.7. jeigu ženklinamo žemės sklypo riba nustatoma hidrografinio objekto (upelis, melioracijos griovys ar panašiai) viduriu, šią bendrą ribą turinčio (-ių) kitų žemės sklypo (-ų) savininkai dalyvauti ženklinant žemės sklypą nekviečiami;

Papildyta punktu:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

 

32.1.1.8. Neteko galios nuo 2023-01-01

Punkto naikinimas:

Nr. 1190, 2022-11-30, paskelbta TAR 2022-12-01, i. k. 2022-24424

Papildyta punktu:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

 

32.1.2. kadastriniais matavimais nustatomos žemės sklypo ribų posūkio taškų, riboženklių ir ne mažiau kaip dviejų kiekvieno sklype esančio statinio (išskyrus laikiną statinį) kerčių koordinatės valstybinėje koordinačių sistemoje, užtikrinant, kad pagal statinio matavimus būtų galima nustatyti jo išorinį kontūrą:

32.1.2.1. bent du žemės sklypo riboženklius būtina susieti su valstybiniu geodeziniu pagrindu, nurodant geodezinio punkto kodą arba numerį ir pavadinimą. Jeigu kadastriniai matavimai atliekami nuo LitPOS, nurodomas matavimų sesijos, prisijungiant prie LitPOS, laikas;

32.1.2.2. matavimai atliekami GPS prietaisais, planimetriniais ėjimais, linijinėmis kampinėmis sankirtomis, mikrotrianguliacija ir kitais matavimais, jeigu jų tikslumas atitinka šiuos reikalavimus:

32.1.2.2.1. susiejant su geodeziniu pagrindu GPS prietaisais, koordinačių nustatymo valstybinio geodezinio pagrindo punktų atžvilgiu vidutinė kvadratinė klaida neturi viršyti 0,1 metro, kai susiejami žemės ūkio ir miškų ūkio paskirties žemės sklypai, sklypai kaimuose ir miesteliuose, ir 0,05 metro, kai susiejami žemės sklypai miestuose. Pradiniais punktais pasirenkami GPS tinklų punktai. Tokie pat tikslumo reikalavimai taikomi ir susiejant kampinėmis ar linijinėmis sankirtomis, mikrotrianguliacija, kombinuotais tinklais;

32.1.2.2.2. kai matuojami žemės sklypai, kurie ribojasi su anksčiau geodeziniais prietaisais valstybinėje koordinačių sistemoje išmatuotais žemės sklypais, bendrų riboženklių koordinačių skirtumas miestuose neturi būti didesnis kaip 0,1 metro, kitose teritorijose ne daugiau kaip 0,3 metro. Bendriems riboženkliams paliekamos tiek ankstesnių, tiek vėlesnių matavimų metu nustatytos koordinatės. Jeigu kadastro žemėlapyje žymimos žemės sklypo ribos, nustatytos kadastrinių matavimų metu valstybinėje koordinačių sistemoje, neleistinu dydžiu nesutampa (yra tarpas arba persidengimas) su jau pažymėtomis kadastro žemėlapyje gretimo žemės sklypo ribomis, nustatytomis ne valstybinėje koordinačių sistemoje, žemės sklypo ribos kadastro žemėlapyje žymimos Nekilnojamojo daikto ribų žymėjimo nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje laikantis kadastro žemėlapio tikslinimo techninių reikalavimų, patvirtintų Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos generalinio direktoriaus 2006 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. 1P-3 (Žin., 2006, Nr. 8-311);

32.1.2.3. koordinuojamų taškų koordinatės apskaičiuojamos 0,01 metro tikslumu. Jeigu susiejimo su valstybiniu geodeziniu pagrindu ar su šia sistema susietomis vietinėmis koordinačių sistemomis tinklas išlyginamas ir koordinatės skaičiuojamos valstybinėje koordinačių sistemoje, linijų ilgiams įvedama pataisa dėl projekcijos;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

 

32.1.3. kadastrinių matavimų metu vietovėje kartografuojamos faktinės žemės naudmenos:

32.1.3.1. užstatytos teritorijos ribos (pastatų, kiemų, aikštelių užimta žemė, kita tiesioginiam statinių eksploatavimui naudojama žemė);

32.1.3.2. transporto inžineriniai statiniai (susisiekimo komunikacijos), kiti keliai (nesuformuoti kaip statiniai);

32.1.3.3. vandens telkinių ribos ir hidrografinis tinklas;

32.1.3.4. miško kontūrai, ariamosios žemės, sodų, pievų ir natūralių ganyklų, kitos žemės, kurią sudaro medžių ir krūmų želdiniai, pelkių kontūrai;

32.1.3.5. pažeista žemė – eksploatuojamų ir išeksploatuotų naudingųjų iškasenų karjerų, durpynų ir sąvartynų plotai;

32.1.4. kartografuojami inžineriniai tinklai, jeigu jie nepažymėti stambaus mastelio topografiniuose planuose;

Punkto pakeitimai:

Nr. 97, 2020-02-05, paskelbta TAR 2020-02-11, i. k. 2020-03030

Nr. 1190, 2022-11-30, paskelbta TAR 2022-12-01, i. k. 2022-24424

 

32.1.5. apskaičiuojami bendras žemės sklypo plotas ir žemės naudmenų plotai;

32.1.6. Neteko galios nuo 2022-04-16

Punkto naikinimas:

Nr. 366, 2022-04-13, paskelbta TAR 2022-04-15, i. k. 2022-07849

Punkto pakeitimai:

Nr. 1099, 2017-12-20, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-20916

 

32.1.7. Neteko galios nuo 2017-12-23

Punkto naikinimas:

Nr. 1099, 2017-12-20, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-20916

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

 

32.1.8. parengiamas žemės sklypo planas;

Papildyta punktu:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

Punkto pakeitimai:

Nr. 366, 2022-04-13, paskelbta TAR 2022-04-15, i. k. 2022-07849

 

32.1.9. užpildoma žemės sklypo kadastro duomenų forma naudojant suderintus su Aplinkos ministerija kadastro tvarkytojo parengtus ir patvirtintus klasifikatorius;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1190, 2022-11-30, paskelbta TAR 2022-12-01, i. k. 2022-24424

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

 

32.1.10. parengiama nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla (du egzemplioriai) ar papildoma jau sudaryta byla.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

 

32.2. Nustatant statinių kadastro duomenis:

32.2.1. tais atvejais, kai nebuvo atlikti žemės sklypo kadastriniai matavimai, tarpusavyje susiejami visi žemės sklype esantys statiniai ir sudaromas statinių išdėstymo planas;

32.2.2. kai buvo atlikti žemės sklypo kadastriniai matavimai, statinių išdėstymo planas sudaromas pagal žemės sklypo kadastrinių matavimų duomenis, nurodant panaudotų duomenų šaltinį. Kai pastatų kerčių koordinatės nenustatytos, statinių išdėstymo planas sudaromas pagal žemės sklypo kadastrinių matavimų duomenis aplinkos ministro nustatyta tvarka;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

Nr. 1190, 2022-11-30, paskelbta TAR 2022-12-01, i. k. 2022-24424

 

32.2.3. nustatomos grafiškai arba atliekant kadastrinius matavimus statinio centro taško koordinatės valstybinėje koordinačių sistemoje;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

 

32.2.4. išmatuojamos statinių fizinės ribos, nustatomi statinių pagrindinių konstrukcijų statybos produktai, statinio inžinerinės sistemos (vandentiekis, nuotekų šalinimas, šildymas, karštas vanduo, elektra, dujos, vėdinimas ir kondicionavimas) ir kiti techniniai duomenys, kurių reikia nekilnojamojo daikto duomenims įrašyti į kadastrą:

Punkto pakeitimai:

Nr. 1181, 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 125-5950 (2011-10-18), i. k. 1111100NUTA00001181

32.2.4.1. inžinerinių statinių kontūrų ir (arba) ašių koordinatės valstybinėje koordinačių sistemoje nustatomos grafiškai arba atliekant kadastrinius matavimus. Inžinerinių statinių kadastro duomenys nustatomi iš užsakovo ar vykdytojo surinktos topografinės ar kartografinės medžiagos ir jiems sudaryti panaudotos medžiagos pagal jų tarpusavio sutartis;

Tais atvejais, kai sudarant inžinerinių statinių planus naudojama užsakovo pateikta ar vykdytojo surinkta geodezinė, kartografinė (topografinė) ir kita medžiaga, sudarytame inžinerinio statinio plane nurodomas panaudotos medžiagos šaltinis. Inžinerinių statinių planams sudaryti gali būti naudojama ne senesnė nei vienų metų kartografinė (topografinė) medžiaga;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1181, 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 125-5950 (2011-10-18), i. k. 1111100NUTA00001181

 

32.2.4.2. nebaigti statyti ar fiziškai pažeisti statiniai matuojami, kai galima nustatyti jų pagrindinę naudojimo paskirtį, sienų statybos produktus, plotą, tūrį ar kitus parametrus. Nebaigtuose statyti statiniuose atskirų nekilnojamųjų daiktų (butų, kitų patalpų) kadastro duomenų bylos gali būti sudaromos, jeigu statinys pastatytas tiek, kad galima apskaičiuoti atskirų nekilnojamųjų daiktų bendrą plotą ir vertę, aprašyti juos šių Nuostatų nustatyta tvarka, ir jeigu nustatyti viso statinio kadastro duomenys, sudaryta šio statinio kadastro duomenų byla, kadastro duomenys įrašyti į kadastrą;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

Nr. 1181, 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 125-5950 (2011-10-18), i. k. 1111100NUTA00001181

 

32.2.5. pastatai fotografuojami. Fotografavimo tikslas – išsamiai ir vaizdžiai parodyti pastatą arba jo dalį. Pastatų fotografavimo techninius reikalavimus nustato aplinkos ministras;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1190, 2022-11-30, paskelbta TAR 2022-12-01, i. k. 2022-24424

 

32.2.6. nustatoma statinio pagrindinė naudojimo paskirtis ir pavadinimas, įrašomas adresas (išskyrus jūrinėje teritorijoje esančio statinio) pagal Adresų formavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 2092 „Dėl Adresų formavimo taisyklių patvirtinimo“, statinio statybos (rekonstravimo ar kapitalinio remonto) pradžios ir pabaigos metai. Pastatų, patalpų ir inžinerinių statinių pagrindinės naudojimo paskirties klasifikacija pateikiama šių Nuostatų 3–5 prieduose;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

Nr. 1181, 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 125-5950 (2011-10-18), i. k. 1111100NUTA00001181

Nr. 33, 2021-01-20, paskelbta TAR 2021-01-21, i. k. 2021-01003

 

32.2.7. apskaičiuojamas statinio plotas, tūris ir kiti parametrai, kurių reikia nekilnojamojo daikto kadastro duomenims įrašyti į kadastrą;

32.2.8. parengiami pastatų aukštų planai;

32.2.9. užpildomos statinių kadastro duomenų formos pagal kadastro tvarkytojo parengtus (suderinus su Aplinkos ministerija) ir patvirtintus klasifikatorius

Punkto pakeitimai:

Nr. 1190, 2022-11-30, paskelbta TAR 2022-12-01, i. k. 2022-24424

 

32.2.10. vadovaujantis Nekilnojamojo turto vertinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1049 (Žin., 2005, Nr. 117-4234; 2011, Nr. 28-1321), ir kadastro tvarkytojo patvirtintais Nekilnojamojo turto atkūrimo kaštų (statybinės vertės) kainynais, statinių vidutinės naudojimo trukmės normatyvais, vietovės pataisos koeficientais, apskaičiuojamos statinio vertės:

Punkto pakeitimai:

Nr. 1181, 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 125-5950 (2011-10-18), i. k. 1111100NUTA00001181

32.2.10.1. atkūrimo sąnaudos (statybos vertė);

32.2.10.2. atkuriamoji vertė;

32.2.10.3. vidutinė rinkos vertė ir jos nustatymo data;

32.2.11. parengiama nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla arba papildoma jau sudaryta byla.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

 

33. Kadastro duomenų techninių klaidų taisymo, palėpių kadastrinių matavimų, nekilnojamųjų daiktų formavimo į naujus kadastro objektus ir statinių paskirties keitimo procedūros techninius reikalavimus nustato aplinkos ministras.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1190, 2022-11-30, paskelbta TAR 2022-12-01, i. k. 2022-24424

 

34. Nekilnojamojo daikto planai turi būti parengti taip, kad naudojantis valstybinės koordinačių sistemos duomenimis būtų galima nustatyti nekilnojamojo daikto vietą Lietuvos Respublikos teritorijoje. Nekilnojamųjų daiktų planai rengiami ir kadastro duomenų formos pildomos kompiuterinėmis priemonėmis (spausdintine ir skaitmenine formomis).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

 

35. Žemės sklypų planai turi atitikti šiuos reikalavimus:

35.1. žemės sklypų planai turi būti rengiami naudojantis šia naujausia kartografine medžiaga:

35.1.1. ortofotografiniais 1:10000 mastelio žemėlapiais spausdintine ar skaitmenine forma;

35.1.2. miesto ir kaimo gyvenamųjų vietovių 1:2000–1:5000 mastelio ortofotografiniais žemėlapiais spausdintine ar skaitmenine forma;

35.1.3. miesto ir kaimo gyvenamųjų vietovių topografiniais planais 1:500–1:1000 mastelio spausdintine ar skaitmenine formomis, miestų, miestelių ir gyvenamųjų vietovių topografiniais žemėlapiais 1:2000 mastelio spausdintine ar skaitmenine formomis;

35.1.4. Lietuvos teritorijos georeferenciniu pagrindu;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

 

35.2. Neteko galios nuo 2008-12-07

Punkto naikinimas:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin. 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

 

35.3. žemės sklypo plane turi būti:

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

35.3.1. įbraižyti ne mažiau kaip trys koordinačių tinklelio ašių susikirtimo taškai;

35.3.2. užrašyta ne mažiau kaip vieno koordinačių tinklelio linijų susikirtimo taško koordinačių reikšmė valstybinėje koordinačių sistemoje;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

 

35.3.3. įbraižytos žemės sklypų ribos ir jų posūkio taškai;

35.3.4. nurodyti žemės sklypo ribų ilgiai tarp riboženkliais paženklintų posūkio taškų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

 

36. Iš kadastrinių matavimų metu sukauptų ir iš turimos kartografinės medžiagos duomenų atskirame lape parengiamas žemės sklypo planas:

36.1. Planas konstruojamas išbraižius koordinačių tinklą tokiu masteliu: užstatytose miestų teritorijose – 1: 500; kitose miestų teritorijose ir urbanizuotose kaimo vietovių teritorijose – 1: 500–1: 2000; kitose kaimo vietovėse – 1: 500–1: 10000. Mastelis priklauso nuo žemės sklypo ploto ir informacijos kiekio. Plano formatas turi atitikti A0–A3 standarto popieriaus lapą, užtikrinantį pakankamą brėžinio, lentelių, įrašų išdėstymą.

36.2. Koordinačių tinklas plane orientuojamas šiaurės–pietų kryptimi. Siekiant geresnio žemės sklypo konfigūracijos išdėstymo, koordinačių tinklo orientacija gali būti keičiama; šiuo atveju šiaurės–pietų kryptis nurodoma strėle. Plane turi būti ne mažiau kaip trys koordinačių tinklelio ašių susikirtimo taškai ir užrašyta ne mažiau kaip vieno koordinačių tinklelio susikirtimo taško koordinačių reikšmė.

36.3. Žemės sklypo plane sutartiniais ženklais išbraižoma:

36.3.1. žemės sklype arba greta jo esantys valstybinio arba vietinio geodezinio pagrindo punktai, telpantys lapo formate (įrašomi pavadinimai arba numeriai);

36.3.2. riboženkliai (įrašomi numeriai);

36.3.3. kiti ribų posūkių taškai (įrašomi numeriai);

36.3.4. linijiniai situacijos elementai, su kuriais sutampa žemės sklypo ribos;

36.3.5. žemės sklypo ribų linijos tarp ribų posūkio taškų ir riboženklių (jų ilgis nurodomas metrais dviejų ženklų po kablelio tikslumu);

Punkto pakeitimai:

Nr. 366, 2022-04-13, paskelbta TAR 2022-04-15, i. k. 2022-07849

 

36.3.6. kartografuotos žemės naudmenos ir situacijos elementai;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

 

36.3.7. nekilnojamieji daiktai ir žemės servitutai (tik tarnaujančiojo daikto plane);

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

Nr. 97, 2020-02-05, paskelbta TAR 2020-02-11, i. k. 2020-03030

 

36.3.8. pastatų (išskyrus laikinuosius) ir kitų statinių kontūrai (įrašomi koordinuotų kampų numeriai ir nurodomi statinių tipai);

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

 

36.3.9. projektuojamų gatvių ir kitų susisiekimo sistemų projektinės linijos pagal patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus ar žemės valdos projektus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

Nr. 303, 2014-04-01, paskelbta TAR 2014-04-07, i. k. 2014-04139

 

36.4. Žemės sklypo plano turinys turi atitikti šių Nuostatų, o sutartiniai ženklai – Valstybinės geodezijos ir kartografijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2000 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 45 „Dėl „Sutartinių topografinių planų M 1: 500, 1: 1000, 1: 2000 ir 1: 5000 ženklų“ techninių reikalavimų reglamento patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 52-1518) ir 1999 m. liepos 7 d. įsakymu Nr. 27 „Dėl Techninių reikalavimų topografiniams žemėlapiams M 1: 10000 reglamento patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 61-2030) nustatytus reikalavimus.

37. Atlikus kadastrinius matavimus, žemės sklypų planai sudaromi laikantis šių reikalavimų:

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

37.1. Planas pateikiamas abiejose lapo pusėse: vienoje pusėje braižomas planas, kitoje pildomas koordinačių žiniaraštis.

37.2. Dešinėje lapo dalyje, lentelėse, įrašomi šie duomenys: žemės sklypo adresas, žemės sklypo kadastro numeris, gretimų žemės sklypų adresai arba žemės sklypų kadastro numeriai, žinios apie bendrą sklypo naudojimą, suderinimai, įmonės, atlikusios kadastrinius matavimus, antspaudas ir rekvizitai.

37.3. Kairiajame viršutiniame lapo kampe parodoma žemės sklypo išsidėstymo schema.

37.4. Koordinačių žiniaraštis išdėstomas kairėje lapo dalyje. Lapo viršuje rašomas pavadinimas. Jis turi būti vienodas abiejose lapo pusėse.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

 

37.5. Pavadinimas išdėstomas plano viršutinėje dalyje, laisvai tarp sklypo išdėstymo schemos ir lentelių. Žemės sklypo pavadinimo paskutinės eilutės apačia turi būti ne žemiau kaip žemės sklypo vietos schemos apatinis rėmelis. Pavadinime didžiosiomis raidėmis rašoma: „ŽEMĖS SKLYPO PLANAS M1:“. Įrašomas plano sudarymo mastelio vardiklis. Po šiuo užrašu privalomas toks įrašas „Sklypo plotas m2“. Čia įrašomas žemės sklypo plotas (kvadratinio metro tikslumu).

37.6. Kitoje plano pusėje sudaromas koordinačių žiniaraštis. Viršutinėje lapo dalyje, kairėje, pakartojamas plano pavadinimas. Žemiau rašoma „Žemės sklypo kadastro Nr. “, dar žemiau – pavadinimas „KOORDINAČIŲ ŽINIARAŠTIS“ ir lentelė, kurioje surašomos žemės sklypo ribos posūkio taškų bei koordinuotų pastatų kerčių koordinačių reikšmės.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

 

37.7. Apatinėje lentelės dalyje, pirmojoje skiltyje, nurodomos žemės sklypo centro koordinatės valstybinėje koordinačių sistemoje. Paskutinėje eilutėje turi būti vykdytojo parašas, vardo pirmoji raidė, pavardė, kvalifikacijos pažymėjimo numeris ir pasirašymo data.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

 

37.8. Lapo apačioje pateikiama nuoroda į Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 112 straipsnį.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

Nr. 1238, 2015-12-02, paskelbta TAR 2015-12-04, i. k. 2015-19323

 

37.9. plano kitos pusės dešinėje į lentelę surašomi servitutai (nurodant jų plotus) (tik tarnaujančiojo daikto plane).

Papildyta punktu:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

Punkto pakeitimai:

Nr. 97, 2020-02-05, paskelbta TAR 2020-02-11, i. k. 2020-03030

Nr. 1190, 2022-11-30, paskelbta TAR 2022-12-01, i. k. 2022-24424

 

371. Valstybinės reikšmės vandens telkinių žemės sklypų planai rengiami vadovaujantis aplinkos ministro nustatyta tvarka.

Papildyta punktu:

Nr. 1181, 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 125-5950 (2011-10-18), i. k. 1111100NUTA00001181

Punkto pakeitimai:

Nr. 1190, 2022-11-30, paskelbta TAR 2022-12-01, i. k. 2022-24424

 

38. Duomenys statinių išdėstymo planams sudaryti gaunami horizontalinės nuotraukos metodais (linijiniais, kampiniais ir kombinuotaisiais matavimais). Matavimų tikslas – gauti duomenis, leidžiančius sudaryti nekilnojamųjų daiktų išdėstymo reikiamo mastelio planus ir šiuos nekilnojamuosius daiktus tarpusavyje susieti. Atliekant lauko matavimus, naudojamasi žemės sklypų kadastrinių matavimų duomenimis (jų planais).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

 

39. Sudarant statinių, kuriems nesuformuotas ar negali būti suformuotas žemės sklypas, išdėstymo planą, jame įbraižomi visi nekilnojamieji daiktai, kurių kadastriniai matavimai atliekami.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

 

40. Statinių išdėstymo planai braižomi masteliu 1: 500–1: 2000, atsižvelgiant į statinio dydį, detalumą ir sudėtingumą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

 

41. Statinių išdėstymo planai braižomi taip:

41.1. Naudojamasi abrisu ir kita turima pagalbine kartografine medžiaga. Planai braižomi A0–A4 formato popieriaus lapuose. Pagrindinis plano mastelis M 1:500. Atsižvelgiant į statinio dydį, detalumą ir sudėtingumą, mastelis gali būti 1:1000 arba 1:2000.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

 

41.2. Planas išdėstomas lapo viduryje ir orientuojamas šiaurės kryptimi.

41.3. Braižant statinių išdėstymo planą, visi pastatai žymimi simboliais: pirmasis simbolis (skaičius) nurodo pastato numerį sklype, antrasis simbolis (didžioji raidė) – pastato paskirtį, trupmenos skaitiklis (skaičius) – pastato aukštų skaičių, vardiklis (mažoji raidė) – sienų statybos produktus.

41.4. Inžineriniai statiniai braižomi vadovaujantis „Sutartinių topografinių planų M 1: 500, 1: 1000, 1: 2000 ir 1: 5000 ženklų“ techninių reikalavimų reglamentu pagal lauko matavimus arba nukopijuojant iš kartografinės medžiagos.

41.5. Dešiniajame apatiniame statinių išdėstymo plano kampe nurodomi vykdytojo rekvizitai.

42. Aukštų planai sudaromi tik pagrindiniams pastatams. Pagrindinio pastato priklausinių (toliau vadinama – priklausiniai) aukštų planai sudaromi, kai to pageidauja užsakovas. Jeigu braižomi priklausinio aukštų planai, visi priklausinio kadastro duomenys renkami ir aprašomi kaip pagrindinio pastato.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

 

43. Atliekant lauko darbus pastatų aukštų planams sudaryti, turi būti išmatuotos ir aprašytos visos pastato sudedamosios dalys.

44. Pastatų aukštų planai braižomi pagal abrisą masteliu 1: 100–1: 200, atsižvelgiant į objekto dydį, detalumą ir sudėtingumą, laikantis sutartinių ženklų.

45. Pastatų aukštų planai braižomi tokia tvarka:

45.1. pastato išoriniai kontūrai;

45.2. vidaus laikančiosios sienos;

45.3. priestatų sienos;

45.4. pertvaros, krosnys, vidaus bei išorės durys ir langai;

45.5. kiti pastato elementai.

46. Rengiant šių Nuostatų 45 punkte nurodytus planus, statinių išdėstymo plano dešiniajame apatiniame kampe taip pat nurodomi vykdytojo rekvizitai ir kvalifikacijos pažymėjimo numeris.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

 

47. Nekilnojamųjų daiktų planų parengimo techninius reikalavimus nustato aplinkos ministras.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1190, 2022-11-30, paskelbta TAR 2022-12-01, i. k. 2022-24424

 

48. Parengti iki šių Nuostatų įsigaliojimo pagal rengimo metu galiojusius reikalavimus Nekilnojamojo turto registre įregistruotų žemės sklypų, kurių ribos pažymėtos kadastro žemėlapyje, planai pripažįstami tinkamais, jeigu:

48.1. šių sklypų ribos atitinka gretimų žemės sklypų ribas, išskyrus tuos atvejus, kai ribos neatitinka dėl netikslios kartografinės medžiagos;

48.2. pagal koordinačių duomenis galima nustatyti šių žemės sklypų vietą Lietuvos teritorijoje ir patikrinti, ar jų ribos atitinka gretimų žemės sklypų ribas ir yra pažymėtos kadastro žemėlapyje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

 

49. Nekilnojamojo turto registre įregistruotų žemės sklypų, kurių ribos nepažymėtos kadastro žemėlapyje dėl to, kad nebuvo galima nustatyti šių žemės sklypų vietos Lietuvos teritorijoje ir patikrinti, ar žemės sklypų ribos atitinka gretimų žemės sklypų ribas, planai turi būti parengti pagal šių Nuostatų reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

 

Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų tikslinimas

 

50. Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų pasikeitimų fiksavimas – veiksmai, kuriais nustatomi įrašyto į kadastrą nekilnojamojo daikto kadastro duomenų pasikeitimai ir, vadovaujantis aplinkos ministro nustatyta tvarka, sudaroma nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1181, 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 125-5950 (2011-10-18), i. k. 1111100NUTA00001181

Nr. 1190, 2022-11-30, paskelbta TAR 2022-12-01, i. k. 2022-24424

 

51. Fiksuojant žemės sklypų kadastro duomenų pasikeitimą:

51.1. kartografuojamos žemės naudmenos, kurių reikia žemės kadastro duomenims, nurodytiems Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 6 straipsnyje, nustatyti, ir fiksuojami kiti pakitimai;

51.2. parengiamas žemės sklypo planas;

51.3. apskaičiuojamas bendras žemės sklypo plotas, parengiama žemės naudmenų eksplikacija;

51.4. Neteko galios nuo 2022-04-16

Punkto naikinimas:

Nr. 366, 2022-04-13, paskelbta TAR 2022-04-15, i. k. 2022-07849

Punkto pakeitimai:

Nr. 1099, 2017-12-20, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-20916

 

51.5. parengiama žemės sklypo kadastro duomenų forma;

51.6. atnaujinama nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla.

52. Pakitusi žemės naudmenų situacija koreguojama panaudojant ortofotografinius žemėlapius bei kartografuojant vietovėje pagal šių Nuostatų 32.1.3 punktą.

53. Fiksuojant statinių kadastro duomenų pasikeitimą, atliekami šie darbai:

53.1. Vietoje apžiūrimi pastatai, atskiri aukštai ir palyginama su esamais planais. Atliekami kontroliniai matavimai. Jeigu nėra pagrindinių pastatų fasadų nuotraukų arba fasadai pasikeitę, jie nufotografuojami.

53.2. Apžiūrėjimo ir matavimo metu nustatyti pasikeitę duomenys surašomi abrise.

53.3. Jeigu kadastro duomenų patikrinimo metu nustatoma, kad pastate pakeista naudojamų patalpų paskirtis, jos eksplikuojamos pagal faktinę paskirtį.

53.4. Pastatytų naujų priestatų, antstatų kadastro duomenys renkami ir apdorojami pagal pagrindinius pastatų kadastro matavimų reikalavimus.

53.5. Žymint pastato pakeitimus planuose, vadovaujamasi pagrindiniais kadastro duomenų rinkimo ir įforminimo principais ir sutartiniais ženklais.

53.6. Užfiksavus kadastro duomenų pasikeitimus, pastato aukštų planuose pažymimi visi atsiradę nauji konstrukciniai elementai, santechnikos įrengimai ir visi kiti elementai – kaip ir fiksuojant pagrindinius kadastro duomenis.

53.7. Braižomi nauji pastatų aukštų planai. Plotai apskaičiuojami pagal nustatytus naujus matmenis, neatsižvelgiant į tai, kiek pasikeitė patalpos plotas.

53.8. Apskaičiuojami patalpų plotai, kurie anksčiau nebuvo skaičiuoti (įstiklintų lodžų, įstiklintų balkonų, įstiklintų verandų, sandėliukų šaltuose priestatuose, antstatuose ir t. t.). Šios patalpos išmatuojamos, apskaičiuojami plotai.

53.9. Parengiama kadastro duomenų forma.

53.10. Atnaujinama nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla.

54. Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų tikslinimo procedūros, kadastro duomenų bylų parengimo, pastato kadastro duomenų papildymo, kai keičiasi nekilnojamojo daikto – patalpos kadastro duomenys, techninius reikalavimus ir tvarką nustato aplinkos ministras.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1181, 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 125-5950 (2011-10-18), i. k. 1111100NUTA00001181

Nr. 1190, 2022-11-30, paskelbta TAR 2022-12-01, i. k. 2022-24424

 

541. Kai Nekilnojamojo turto registre įregistruotame žemės sklype, kurio ribų posūkio taškų ir riboženklių koordinatės nustatytos valstybinėje koordinačių sistemoje, įveistas miškas ar ne miško žemės plotas yra apaugęs medžių savaiminukais, šio žemės sklypo kadastro duomenys – žemės sklypo ploto sudėtis pagal žemės naudmenų rūšis (žemės ūkio ar kitas ne miško žemės naudmenas keičiant į miško žemės naudmenas), nekeičiant kitų žemės sklypo kadastro duomenų, gali būti keičiami papildant žemės sklypo kadastro duomenų  bylą  vykdytojo užpildyta žemės sklypo kadastro duomenų forma. Šių kadastro duomenų keitimą organizuoja, vykdytojui už minėtos žemės sklypo kadastro duomenų formos parengimą sumoka  ir  žemės sklypo kadastro duomenų formą kadastro tvarkytojui teikia šio žemės sklypo savininkas ar valstybinės žemės patikėtinis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 97, 2020-02-05, paskelbta TAR 2020-02-11, i. k. 2020-03030

Nr. 1190, 2022-11-30, paskelbta TAR 2022-12-01, i. k. 2022-24424

 

542. Neteko galios nuo 2023-01-01

Punkto naikinimas:

Nr. 1190, 2022-11-30, paskelbta TAR 2022-12-01, i. k. 2022-24424

Punkto pakeitimai:

Nr. 303, 2014-04-01, paskelbta TAR 2014-04-07, i. k. 2014-04139

Nr. 1099, 2017-12-20, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-20916

Nr. 97, 2020-02-05, paskelbta TAR 2020-02-11, i. k. 2020-03030

 

543. Neteko galios nuo 2023-01-01

Punkto naikinimas:

Nr. 1190, 2022-11-30, paskelbta TAR 2022-12-01, i. k. 2022-24424

 

544. Neteko galios nuo 2023-01-01

Punkto naikinimas:

Nr. 1190, 2022-11-30, paskelbta TAR 2022-12-01, i. k. 2022-24424

Punkto pakeitimai:

Nr. 303, 2014-04-01, paskelbta TAR 2014-04-07, i. k. 2014-04139

Nr. 97, 2020-02-05, paskelbta TAR 2020-02-11, i. k. 2020-03030

 

545. Neteko galios nuo 2023-01-01

Punkto naikinimas:

Nr. 1190, 2022-11-30, paskelbta TAR 2022-12-01, i. k. 2022-24424

Papildyta punktu:

Nr. 1181, 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 125-5950 (2011-10-18), i. k. 1111100NUTA00001181

Punkto pakeitimai:

Nr. 303, 2014-04-01, paskelbta TAR 2014-04-07, i. k. 2014-04139

Nr. 97, 2020-02-05, paskelbta TAR 2020-02-11, i. k. 2020-03030

 

Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų formos

 

55. Nustačius nekilnojamojo daikto kadastro duomenis, užpildomos kadastro duomenų formos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1181, 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 125-5950 (2011-10-18), i. k. 1111100NUTA00001181

 

56. Žemės sklypo kadastro duomenų formos lentelėse įrašoma kadastro duomenų nustatymo data, žemės sklypo adresas, jeigu žemės sklypas yra adreso objektas, arba šių Nuostatų 26.1 papunktyje nurodyti duomenys, jei žemės sklypas nėra adreso objektas, žemės sklypo kadastro numeris, pagrindinė naudojimo paskirtis, būdas (-ai) (jų dalys, jeigu žemės sklypui nustatyti keli skirtingi žemės naudojimo būdai ir nurodytos jų dalys), žemės sklypo formavimo teritorijų planavimo dokumentas ar žemės valdos projektas, sprendimo suformuoti ar pertvarkyti pagal teritorijų planavimo dokumentus ar žemės valdos projektus suprojektuotus žemės sklypus numeris ir data, duomenys apie žemės naudmenų kiekį, Nekilnojamojo turto registre įregistruotus statinius (jų unikalus numeris) ar neįregistruotus statinius ir statinių savininkus. Jeigu atliekant žemės sklypo kadastrinius matavimus nustatoma, kad Nekilnojamojo turto registre įregistruoti statiniai nugriauti, duomenys apie juos žemės sklypo kadastro duomenų formoje nerašomi.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

Nr. 1181, 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 125-5950 (2011-10-18), i. k. 1111100NUTA00001181

Nr. 303, 2014-04-01, paskelbta TAR 2014-04-07, i. k. 2014-04139

Nr. 366, 2022-04-13, paskelbta TAR 2022-04-15, i. k. 2022-07849

Nr. 1190, 2022-11-30, paskelbta TAR 2022-12-01, i. k. 2022-24424

 

57. Statinių kadastro duomenų formose aprašomi pagrindinio pastato, priklausinių, jų dalių ir priestatų, kitų statinių ir jų dalių bei patalpos (buto) kadastro duomenys.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

 

58. Pagrindinio pastato, kadastro duomenų formose įrašoma:

58.1. pagrindinio pastato, jo dalių ir priestatų kadastro duomenys: pastato adresas, unikalus numeris, kadastro duomenų fiksavimo data, pažymėjimas plane, paskirtis, pavadinimas, statybos (rekonstravimo ar kapitalinio remonto, atnaujinimo (modernizavimo), paprastojo remonto) pradžios ir pabaigos metai, baigtumas, aukštų skaičius, tūris, bendras plotas, duomenys apie statinio statybos būklę (nebaigtas statyti, fiziškai pažeistas, sunaikintas), statinio kategorija (ypatingas, neypatingas, nesudėtingas); duomenys apie pamatų, sienų, perdangų, stogo konstrukcijos, stogo dangos, išorės apdailos, pertvarų, grindų, langų, durų, vidaus apdailos statybos produktus; duomenys apie šildymą, vandentiekį, nuotekų šalinimą, dujas, karštą vandenį, elektrą, viryklę, vonios kambarį, vėdinimą ir kondicionavimą; statinio buvimo vieta žemės sklype (žemės sklypo, kuriame yra statinys, kadastro numeris), pastato centro koordinatės, plotas bruto, užstatytas plotas, pagrindinių konstrukcijų lyginamieji svoriai;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

Nr. 1181, 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 125-5950 (2011-10-18), i. k. 1111100NUTA00001181

 

58.2. pagrindinio pastato, jo dalių ir priestatų įkainojimo duomenys: įkainojimo data, kasmetinis vertės mažinimo koeficientas, įkainojimo pagrindas, vidutinė vieneto vertė, nusidėvėjimas, atkūrimo sąnaudos (statybos vertė), atkuriamoji vertė, vidutinė rinkos vertė;

58.3. pagrindinio pastato vidaus plotų eksplikacija: patalpų pažymėjimas, pavadinimas, bendras plotas, gyvenamosios paskirties patalpų naudingas, gyvenamasis, verslo, pagalbinis naudingas, pagalbinis nenaudingas, rūsių (pusrūsių) ir garažų plotai; negyvenamosios paskirties patalpų pagrindinis ir pagalbinis plotai; patalpų, suformuotų kaip atskiri nekilnojamieji daiktai, skaičius; gyvenamosios paskirties patalpų, suformuotų kaip atskiri nekilnojamieji daiktai, skaičius.

59. Priklausinio kadastro duomenų formose įrašoma:

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

59.1. priklausinio, jo dalių ir priestatų kadastro duomenys: pastato adresas, unikalus numeris, kadastro duomenų fiksavimo data, pažymėjimas plane, paskirtis, pavadinimas, statybos (rekonstravimo ar kapitalinio remonto, atnaujinimo (modernizavimo), paprastojo remonto) pradžios ir pabaigos metai, baigtumas, aukštų skaičius, tūris, duomenys apie statinio statybos būklę (nebaigtas statyti, fiziškai pažeistas, sunaikintas), statinio kategorija (ypatingas, neypatingas, nesudėtingas); duomenys apie pamatų, sienų, perdangų, stogo konstrukcijos, stogo dangos, išorės apdailos, pertvarų, grindų, langų, durų, vidaus apdailos statybos produktus; duomenys apie šildymą, vandentiekį, nuotekų šalinimą, dujas, elektrą; užstatytas plotas, statinio vieta žemės sklype (žemės sklypo, kuriame yra statinys, kadastro numeris) ir centro koordinatės;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

Nr. 1181, 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 125-5950 (2011-10-18), i. k. 1111100NUTA00001181

 

59.2. priklausinio, jo dalių ir priestatų įkainojimo duomenys: įkainojimo data, kasmetinis vertės mažinimo koeficientas, įkainojimo pagrindas, vidutinė vieneto vertė, nusidėvėjimas, atkūrimo sąnaudos (statybos vertė), atkuriamoji vertė, vidutinė rinkos vertė.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

 

60. Kitų statinių ir jų dalių kadastro duomenų formose įrašoma:

60.1. kitų statinių ir jų dalių kadastro duomenys: statinio adresas (išskyrus jūrinėje teritorijoje esančio statinio), unikalus numeris, kadastro duomenų fiksavimo data, pažymėjimas plane, paskirtis, pavadinimas, statybos (rekonstravimo ar kapitalinio remonto, atnaujinimo (modernizavimo), paprastojo remonto) pradžios ir pabaigos metai, baigtumas, duomenys apie statinio statybos būklę (nebaigtas statyti, fiziškai pažeistas, sunaikintas), statinio kategorija (ypatingas, neypatingas, nesudėtingas), statinio statybos produktai, statinio markė, tipas, ilgis, plotis, aukštis (gylis), diametras (skerspjūvis), plotas, tūris ir kiti duomenys;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

Nr. 1181, 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 125-5950 (2011-10-18), i. k. 1111100NUTA00001181

Nr. 33, 2021-01-20, paskelbta TAR 2021-01-21, i. k. 2021-01003

 

60.2. kitų statinių ir jų dalių įkainojimo duomenys: įkainojimo data, kasmetinis vertės mažinimo koeficientas, įkainojimo pagrindas, vidutinė vieneto vertė, nusidėvėjimas, atkūrimo sąnaudos (statybos vertė), atkuriamoji vertė, vidutinė rinkos vertė.

61. Patalpos (buto) kadastro duomenų formose įrašoma:

61.1. patalpos (buto) kadastro duomenys: adresas, unikalus numeris, kadastro duomenų fiksavimo data, pažymėjimas plane, paskirtis, pavadinimas, objekto aprašymas, priklausinių aprašymas, aukštas, kuriame yra patalpa (butas), bendras ir gyvenamasis plotai, duomenys apie šildymą, vandentiekį, nuotekų šalinimą, dujas, karštą vandenį, viryklę, vonios kambarį;

61.2. šių formų lentelėje įrašomi ir pastato, kuriame yra patalpa (butas), duomenys: pastato paskirtis, pavadinimas, sienų statybos produktai, unikalus numeris, pažymėjimas plane, statybos (rekonstravimo ar kapitalinio remonto) pradžios ir pabaigos metai, centro koordinatės, aukštų skaičius, bendras plotas, tūris, baigtumas;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

 

61.3. patalpos (buto) įkainojimo duomenys: įkainojimo data, kasmetinis vertės mažinimo koeficientas, įkainojimo pagrindas, vidutinė vieneto vertė, nusidėvėjimas, atkūrimo sąnaudos (statybos vertė), atkuriamoji vertė, vidutinė rinkos vertė.

62. Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų formas pildo vykdytojai. Inžinerinių statinių (susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų ir panašiai) kadastro duomenų formų turinį ir pildymo techninius reikalavimus nustato Žemės ūkio ministerija.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1099, 2017-12-20, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-20916

 

Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

 

63. Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla formuojama:

63.1. žemės sklypo su jame esančiais statiniais (taip pat nebaigtais statyti), išskyrus laikinus statinius;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

 

63.2. žemės sklypo, kuriame nėra statinių;

63.3. statinių (taip pat nebaigtų statyti), išskyrus laikinus statinius, kai nėra suformuotas žemės sklypas;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

 

63.4. patalpų, kurios Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 7 straipsnio 1 dalyje nustatytais būdais suformuotos kaip atskiras nekilnojamasis daiktas;

63.5. inžinerinių statinių.

631. Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla rengiama vadovaujantis kadastro tvarkytojo parengta ir patvirtinta specifikacija. Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos pateikimo, tikrinimo, derinimo, nekilnojamojo daikto kadastro duomenų įrašymo į kadastrą ir jų pakeitimo, panaikinimo, pataisymo darbai atliekami elektroninėmis ryšio priemonėmis: statinių – Nekilnojamojo turto registro posistemėje „Matininkas“, žemės sklypo – Nekilnojamojo turto registro posistemėje „GeoMatininkas“.

Papildyta punktu:

Nr. 1238, 2015-12-02, paskelbta TAR 2015-12-04, i. k. 2015-19323

Punkto pakeitimai:

Nr. 1238, 2015-12-02, paskelbta TAR 2015-12-04, i. k. 2015-19323

Nr. 1099, 2017-12-20, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-20916

 

64. Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byloje komplektuojami šie dokumentai:

64.1. žemės sklypo planas;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

Nr. 97, 2020-02-05, paskelbta TAR 2020-02-11, i. k. 2020-03030

 

64.2. žemės sklypo kadastro duomenų forma (skaitmenine ir spausdintine formomis);

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

 

64.3. žemės sklypo ribų paženklinimo–parodymo aktas;

64.4. panaudotų valstybinio ar vietinio geodezinio tinklo punktų numeriai, pavadinimai ar kodai ir jų koordinatės (išrašas iš šių punktų registravimo dokumentų), nurodant šaltinį;

64.5. geodezinių matavimų schema – laisvai pasirinkto mastelio, nurodant linijų ilgį ir kampus, išskyrus atvejus, kai matuota GPS prietaisais;

64.6. statinių planai (skaitmenine ir spausdintine formomis);

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

 

64.7. statinių kadastro duomenų formos (skaitmenine ir spausdintine formomis);

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

 

64.8. pastatų fotonuotraukos (skaitmenine ir spausdintine formomis);

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

 

64.9. statinių verčių nustatymo žiniaraščiai (skaitmenine ir spausdintine formomis);

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

Nr. 366, 2022-04-13, paskelbta TAR 2022-04-15, i. k. 2022-07849

 

64.10. dokumentai, nurodyti Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 12 straipsnio 1 dalyje, kurių pagrindu kadastre įrašyti ar pakeisti nekilnojamojo daikto kadastro duomenys, išskyrus Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 12 straipsnio 3 dalyje nurodytus atvejus;

Punkto pakeitimai:

Nr. 366, 2022-04-13, paskelbta TAR 2022-04-15, i. k. 2022-07849

 

64.11. kvietimas dalyvauti ženklinant žemės sklypo ribas;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

 

64.12. Neteko galios nuo 2011-10-19

Punkto naikinimas:

Nr. 1181, 2011-10-12, Žin. 2011, Nr. 125-5950 (2011-10-18), i. k. 1111100NUTA00001181

Papildyta punktu:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

 

64.13. kiti dokumentai, kurių pagrindu atlikti kadastriniai matavimai.

Papildyta punktu:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

 

65. Tais atvejais, kai buvo atliekami žemės sklypo kadastriniai matavimai, pagal šių Nuostatų reikalavimus parengtą nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylą vykdytojas pateikia žemėtvarkos skyriui ar šių Nuostatų 651 punkte nustatytu atveju – kadastro tvarkytojui ir apie tai informuoja užsakovą.

Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla tikrinama vadovaujantis Nacionalinės žemės tarnybos vadovo patvirtintomis taisyklėmis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1181, 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 125-5950 (2011-10-18), i. k. 1111100NUTA00001181

 

651. Nuo 2012 m. liepos 1 d. tais atvejais, kai sprendimas nustatyti ar pakeisti žemės sklypo kadastro duomenis nereikalingas, vykdytojas pagal šių Nuostatų reikalavimus parengtos nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos žemėtvarkos skyriui neteikia. Šiuo atveju vykdytojas nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylą teikia kadastro tvarkytojui. Kadastro tvarkytojas gautą nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylą patikrina šių Nuostatų 65 ir 88–93 punktuose nustatyta tvarka.

Papildyta punktu:

Nr. 1181, 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 125-5950 (2011-10-18), i. k. 1111100NUTA00001181

 

652. Patikrinta ir suderinta nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla neterminuotai saugoma kadastro tvarkytojo duomenų saugykloje. Elektroninių dokumentų, saugomų kadastro tvarkytojo duomenų saugykloje, peržiūros, atsisiųsdinimo ir atsispausdinimo paslaugos Nacionalinei žemės tarnybai ir vykdytojams teikiamos neatlygintinai.

Papildyta punktu:

Nr. 1099, 2017-12-20, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-20916

 

66. Neteko galios nuo 2011-10-19

Punkto naikinimas:

Nr. 1181, 2011-10-12, Žin. 2011, Nr. 125-5950 (2011-10-18), i. k. 1111100NUTA00001181

 

67. Jeigu žemėtvarkos skyrius, patikrinęs nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylą, nenustato aplinkybių, trukdančių suderinti parengtą žemės sklypo planą, žemėtvarkos skyriaus vedėjas arba jo įgaliotas žemėtvarkos skyriaus darbuotojas jį suderina. Žemėtvarkos skyriaus vedėjas arba jo įgaliotas žemėtvarkos skyriaus darbuotojas turi teisę suderinti žemės sklypų planus, kuriuose nėra šių žemės sklypų savininkų parašų, tuo atveju, kai visi šie žemės sklypai ar jų dalis bus paimami visuomenės poreikiams. Žemėtvarkos skyrius privalo patikrinti nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylą ir suderinti žemės sklypo planą per 10 darbo dienų nuo jo gavimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

Nr. 1181, 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 125-5950 (2011-10-18), i. k. 1111100NUTA00001181

Nr. 303, 2014-04-01, paskelbta TAR 2014-04-07, i. k. 2014-04139

 

68. Tuo atveju, kai patikrinimo metu nustatomos aplinkybės, trukdančios suderinti parengtą žemės sklypo planą, žemėtvarkos skyrius nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylą grąžina vykdytojui, raštu nurodęs trūkumus.

69. Vykdytojas, pašalinęs trūkumus, pateikia nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylą žemėtvarkos skyriui pakartotinai suderinti. Žemėtvarkos skyrius pakartotinai pateiktą nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylą turi patikrinti ir žemės sklypo planą suderinti per 2 darbo dienas nuo jo gavimo.

70. Vykdytojas, su žemėtvarkos skyriumi suderinęs žemės sklypo planą, vieną nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos egzempliorių perduoda kadastro tvarkytojui (jeigu užsakovo ir vykdytojo sutartyje nenumatyta kitaip). Kitas nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos egzempliorius laikomas žemėtvarkos skyriuje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

 

701. Žemėtvarkos skyrius registruoja vykdytojų teikiamas nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų bylas ir informaciją apie pateiktas ir patikrintas nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų bylas skelbia Nacionalinės žemės tarnybos interneto svetainėje.

Papildyta punktu:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

Punkto pakeitimai:

Nr. 1181, 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 125-5950 (2011-10-18), i. k. 1111100NUTA00001181

 

71. Tuo atveju, kai buvo atliekami statinių kadastriniai matavimai, pagal šių Nuostatų reikalavimus parengtą nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylą vykdytojas pateikia kadastro tvarkytojui (jeigu užsakovo ir vykdytojo sutartyje nenumatyta kitaip).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

 

72. Vykdytojas, sudaręs su užsakovu sutartį dėl nekilnojamojo daikto kadastro duomenų nustatymo, parengtą žemės sklypo planą ar nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylą arba šiai bylai papildyti parengtus dokumentus gali pateikti kadastro tvarkytojui išankstinei patikrai. Žemės sklypo planas ar nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla, ar šiai bylai papildyti parengti dokumentai kadastro tvarkytojui išankstinei patikrai teikiami, jeigu tai numatyta vykdytojo ir užsakovo sutartyje, arba vykdytojui pageidaujant. Išankstinė patikra atliekama šių Nuostatų 74–82 punktuose nustatyta tvarka.

73. Vykdytojo sudaromoje su užsakovu sutartyje dėl nekilnojamojo daikto kadastro duomenų nustatymo turi būti aptartos nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos ar parengto žemės sklypo plano kadastro tvarkytojo išankstinės patikros atlikimo (neatlikimo) sąlygos ir pasekmės.

74. Vykdytojo parengtas žemės sklypo planas ar nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla gali būti teikiami kadastro tvarkytojui išankstinei patikrai, jeigu vykdytojo ir užsakovo sutartyje dėl nekilnojamojo daikto kadastro duomenų nustatymo numatyta parengto žemės sklypo plano (jeigu buvo atliekami žemės sklypų kadastriniai matavimai) ar nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos išankstinė patikra arba vykdytojas to pageidauja.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

 

75. Kadastro tvarkytojas paskiria darbuotoją, kuris priima vykdytojo arba teikiamą išankstinei patikrai žemės sklypo planą arba nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

Nr. 1181, 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 125-5950 (2011-10-18), i. k. 1111100NUTA00001181

 

76. Kai kadastro tvarkytojui išankstinei patikrai teikiamas žemės sklypo planas, kartu privaloma pateikti ir žemės sklypo ribų paženklinimo–parodymo aktą. Kadastro tvarkytojas per 5 darbo dienas nuo žemės sklypo plano ir žemės sklypo ribų paženklinimo–parodymo akto gavimo:

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 1067, 2020-09-30, paskelbta TAR 2020-10-05, i. k. 2020-20734

76.1. patikrina, ar:

76.1.1. galima žemės sklypo ribas pažymėti kadastro žemėlapyje;

76.1.2. teisingai apskaičiuotas žemės sklypo plotas;

76.1.3. teisingai nurodyta žemės sklypo centro koordinatė;

76.1.4. teisingai nurodyti linijų ilgiai tarp ribų posūkio taškų;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1181, 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 125-5950 (2011-10-18), i. k. 1111100NUTA00001181

 

76.1.5. žemės sklypo ribos atitinka gretimų Nekilnojamojo turto registre įregistruotų ir kadastro žemėlapyje pažymėtų žemės sklypų ribas;

76.1.6. žemės sklypo ribos nekerta statinių, suformuotų kaip atskiri nekilnojamieji daiktai (išskyrus inžinerinius statinius);

76.1.7. žemės sklypo ribos atitinka natūralių vietovės kontūrų (kelių, vandens telkinių ir panašiai) ribas;

76.1.8. teisinga žemės sklypo geografinė padėtis;

76.1.9. pateiktame žemės sklypo ribų paženklinimo-parodymo akte nurodytų žemės sklypų savininkų duomenys atitinka Nekilnojamojo turto registre esamus duomenis;

76.2. jeigu žemės sklypo planas atitinka šių Nuostatų 76.1 punkte išdėstytas sąlygas, deda spaudą ir padaro žymą nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje;

76.3. išankstinės patikros metu nustatęs, kad žemės sklypo planas neatitinka šių Nuostatų 76.1 punkte išdėstytų sąlygų, pateiktuosius dokumentus grąžina juos pateikusiam vykdytojui ir raštu nurodo trūkumus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1181, 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 125-5950 (2011-10-18), i. k. 1111100NUTA00001181

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

 

77. Vykdytojas, pašalinęs trūkumus, pateikia žemės sklypo planą kadastro tvarkytojui pakartotinei patikrai. Kadastro tvarkytojas pakartotinai pateiktą žemės sklypo planą turi patikrinti per 5 darbo dienas nuo jo gavimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1067, 2020-09-30, paskelbta TAR 2020-10-05, i. k. 2020-20734

 

78. Kai kadastro tvarkytojui išankstinei patikrai teikiama nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla, kadastro tvarkytojas per 5 darbo dienas nuo nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos gavimo:

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 1067, 2020-09-30, paskelbta TAR 2020-10-05, i. k. 2020-20734

78.1. atlieka veiksmus, nurodytus šių Nuostatų 76.1 punkte, ir papildomai patikrina, ar:

78.1.1. nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byloje yra reikiami dokumentai, nurodyti šių Nuostatų 64.1–64.13 punktuose;

78.1.2. tie patys kadastro duomenys, nurodyti skirtinguose nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos dokumentuose, yra vienodi;

78.1.3. kadastro duomenų formose įrašyti visi duomenys, nurodyti šių Nuostatų 55–62 punktuose;

78.1.4. galima statinio ribas pažymėti kadastro žemėlapyje;

78.1.5. teisingai nurodytos statinio centro koordinatės

Papildyta punktu:

Nr. 1181, 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 125-5950 (2011-10-18), i. k. 1111100NUTA00001181

 

78.1.6. teisingai parinktas vertinimo būdas, modelis ar kainynas

Papildyta punktu:

Nr. 1181, 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 125-5950 (2011-10-18), i. k. 1111100NUTA00001181

 

78.1.7. adresas atitinka Lietuvos Respublikos adresų registro duomenis

Papildyta punktu:

Nr. 1181, 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 125-5950 (2011-10-18), i. k. 1111100NUTA00001181

 

78.1.8. statinių išdėstymo planas ir aukštų planai atitinka aplinkos ministro nustatytus nekilnojamųjų daiktų planų parengimo techninius reikalavimus.

Papildyta punktu:

Nr. 1181, 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 125-5950 (2011-10-18), i. k. 1111100NUTA00001181

Punkto pakeitimai:

Nr. 1190, 2022-11-30, paskelbta TAR 2022-12-01, i. k. 2022-24424

 

78.2. jeigu kadastro duomenų byla atitinka šių Nuostatų 78.1 punkte išdėstytas sąlygas, deda spaudą ir pažymi kadastre apie nekilnojamojo daikto kadastro duomenų nustatymą;

78.3. išankstinės patikros metu nustatęs, kad nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla neatitinka šių Nuostatų 78.1 punkte išdėstytų sąlygų, grąžina bylą ją pateikusiam asmeniui ir raštu nurodo trūkumus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

 

79. Vykdytojas, pašalinęs trūkumus, pateikia nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylą kadastro tvarkytojui pakartotinei patikrai. Kadastro tvarkytojas pakartotinai pateiktą nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylą turi patikrinti per 5 darbo dienas nuo jos gavimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1067, 2020-09-30, paskelbta TAR 2020-10-05, i. k. 2020-20734

 

791. Neteko galios nuo 2020-10-06

Punkto naikinimas:

Nr. 1067, 2020-09-30, paskelbta TAR 2020-10-05, i. k. 2020-20734

Papildyta punktu:

Nr. 1181, 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 125-5950 (2011-10-18), i. k. 1111100NUTA00001181

 

80. Apie žemės sklypo plano ar nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos išankstinę patikrą liudija kadastro tvarkytojo spaudas ant žemės sklypo plano ar nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos. Šio spaudo formą bei turinį nustato ir tvirtina kadastro tvarkytojas.

81. Kadastro tvarkytojui už žemės sklypo plano išankstinę ar pakartotinę patikrą, nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos išankstinę ar pakartotinę patikrą, žemės sklypo kadastro duomenų bylos patikrą nekilnojamojo daikto kadastro duomenų pakeitimui ir šių paslaugų atlikimą skubos tvarka mokamas atlyginimas, nustatytas Atlyginimo dydžių sąraše.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1067, 2020-09-30, paskelbta TAR 2020-10-05, i. k. 2020-20734

 

82. Kadastro tvarkytojo iš anksto patikrinta (jeigu ši išankstinė patikra numatyta vykdytojo ir užsakovo sutartyje arba buvo atliekama vykdytojo ar užsakovo pageidavimu) ir su žemėtvarkos skyriumi suderinta (jeigu buvo atliekami žemės sklypų kadastriniai matavimai) nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla (spausdintine forma) perduodama užsakovui. Šių Nuostatų 64 punkte nurodyti dokumentai, parengti skaitmenine forma, perduodami kadastro tvarkytojui.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

Nr. 1181, 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 125-5950 (2011-10-18), i. k. 1111100NUTA00001181

 

83. Kartu su prašymu įrašyti ar pakeisti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis vykdytojas kadastro tvarkytojui pateikia nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylą, išskyrus Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 12 straipsnio 4 dalyje nurodytu atveju.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

Nr. 366, 2022-04-13, paskelbta TAR 2022-04-15, i. k. 2022-07849

 

IV. NEKILNOJAMOJO DAIKTO KADASTRO DUOMENŲ ĮRAŠYMAS Į KADASTRĄ

 

Prašymų įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į kadastrą ar juos pakeisti pateikimas ir nagrinėjimas

 

84. Kartu su prašymu įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į kadastrą ar juos pakeisti kadastro tvarkytojui turi būti pateikiami Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 12 straipsnio 1 dalyje nurodyti dokumentai ir nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla, išskyrus atvejus, nurodytus šio įstatymo 12 straipsnio 3 ar 4 dalyje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

Nr. 366, 2022-04-13, paskelbta TAR 2022-04-15, i. k. 2022-07849

 

841. Teikiant kadastro tvarkytojui prašymą:

841.1. įrašyti ar pakeisti žemės sklypo kadastro duomenis:

841.1.1. iki 2010 m. birželio 30 d. apskrities viršininko, nuo 2010 m. liepos 1 d. – Nacionalinės žemės tarnybos vadovo ar jo įgalioto žemėtvarkos skyriaus vadovo sprendimas dėl žemės sklypo kadastro duomenų nustatymo ar pakeitimo ar (ir) šių Nuostatų 841.1.1.2.1 ir 841.1.1.2.2 punktuose nurodytais atvejais – savivaldybės administracijos direktoriaus ar institucijos, patvirtinusios specialiojo teritorijų planavimo dokumentą, kuriuo keičiama pagrindinė žemės naudojimo paskirtis, būdas, sprendimas pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį, būdą turi būti pateiktas, kai: 

Punkto pakeitimai:

Nr. 1181, 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 125-5950 (2011-10-18), i. k. 1111100NUTA00001181

Nr. 303, 2014-04-01, paskelbta TAR 2014-04-07, i. k. 2014-04139

841.1.1.1. nustatomi formuojamų naujų ir pertvarkytų pagal teritorijų planavimo dokumentus ar žemės valdos projektus žemės sklypų kadastro duomenys;

Punkto pakeitimai:

Nr. 303, 2014-04-01, paskelbta TAR 2014-04-07, i. k. 2014-04139

 

841.1.1.2. keičiami šie suformuoto žemės sklypo kadastro duomenys:

841.1.1.2.1. pagrindinė žemės naudojimo paskirtis. Tuo atveju, kai detalųjį planą, specialiojo teritorijų planavimo dokumentą ar žemės valdos projektą, kuriuo keičiama pagrindinė žemės naudojimo paskirtis, tvirtina savivaldybės administracijos direktorius, pateikiamas savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimas pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį, o kai pagrindinė žemės naudojimo paskirtis keičiama pagal kitos institucijos patvirtintą specialiojo teritorijų planavimo dokumentą, – pateikiamas šios institucijos sprendimas pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1181, 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 125-5950 (2011-10-18), i. k. 1111100NUTA00001181

Nr. 303, 2014-04-01, paskelbta TAR 2014-04-07, i. k. 2014-04139

 

841.1.1.2.2. žemės sklypo naudojimo būdas. Tuo atveju, kai detalųjį planą, specialiojo teritorijų planavimo dokumentą ar žemės valdos projektą, kuriuo keičiamas žemės sklypo naudojimo būdas, tvirtina savivaldybės administracijos direktorius, pateikiamas savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimas pakeisti žemės sklypo naudojimo būdą, o kai žemės sklypo naudojimo būdas keičiamas pagal kitos institucijos patvirtintą specialiojo teritorijų planavimo dokumentą, – pateikiamas šios institucijos sprendimas pakeisti žemės sklypo naudojimo būdą;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1181, 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 125-5950 (2011-10-18), i. k. 1111100NUTA00001181

Nr. 303, 2014-04-01, paskelbta TAR 2014-04-07, i. k. 2014-04139

 

841.1.1.2.3. žemės sklypo plotas (išskyrus atvejus, nurodytus šių Nuostatų 21 punkte);

841.1.1.2.4. Neteko galios nuo 2011-10-19

Punkto naikinimas:

Nr. 1181, 2011-10-12, Žin. 2011, Nr. 125-5950 (2011-10-18), i. k. 1111100NUTA00001181

 

841.1.1.2.5. Neteko galios nuo 2023-01-01

Punkto naikinimas:

Nr. 1190, 2022-11-30, paskelbta TAR 2022-12-01, i. k. 2022-24424

Punkto pakeitimai:

Nr. 303, 2014-04-01, paskelbta TAR 2014-04-07, i. k. 2014-04139

Nr. 97, 2020-02-05, paskelbta TAR 2020-02-11, i. k. 2020-03030

 

841.1.1.2.6. Neteko galios nuo 2023-01-01

Punkto naikinimas:

Nr. 1190, 2022-11-30, paskelbta TAR 2022-12-01, i. k. 2022-24424

 

841.1.1.2.7. žemės sklypo ribų posūkio taškų ir riboženklių koordinatės valstybinėje koordinačių sistemoje (išskyrus tuos atvejus, kai dėl žemės sklypo ribų posūkio taškų ir riboženklių koordinačių pasikeitimo žemės sklypo plotas kinta ne daugiau už maksimalią leistiną (ribinę) ploto paklaidą, nurodytą šių Nuostatų 1 priede);

Punkto pakeitimai:

Nr. 366, 2022-04-13, paskelbta TAR 2022-04-15, i. k. 2022-07849

 

841.1.2. keičiant kadastro duomenis, nenurodytus šių Nuostatų 841.1.1.2 punkte, iki 2010 m. birželio 30 d. apskrities viršininko, nuo 2010 m. liepos 1 d. – Nacionalinės žemės tarnybos vadovo ar jo įgalioto žemėtvarkos skyriaus vadovo sprendimas kadastro tvarkytojui neteikiamas ir kadastro duomenys keičiami tik pagal asmens prašymą ir nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylą;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1181, 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 125-5950 (2011-10-18), i. k. 1111100NUTA00001181

 

841.1.3. Nacionalinės žemės tarnybos vadovo ar jo įgalioto žemėtvarkos skyriaus vadovo sprendimas nustatyti ar pakeisti žemės sklypo kadastro duomenis, taip pat savivaldybės administracijos direktoriaus ar specialiojo teritorijų planavimo dokumentą, kuriuo keičiama pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir (ar) būdas, patvirtinusios institucijos sprendimas pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) būdą gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka;

Papildyta punktu:

Nr. 1181, 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 125-5950 (2011-10-18), i. k. 1111100NUTA00001181

Punkto pakeitimai:

Nr. 303, 2014-04-01, paskelbta TAR 2014-04-07, i. k. 2014-04139

 

841.2. įrašyti statinio (patalpos), suformuoto pagal Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 7 straipsnį, kadastro duomenis ar juos pakeisti po statinio (patalpos) rekonstravimo, kapitalinio remonto, paprastojo remonto, atnaujinimo (modernizavimo), paskirties pakeitimo ar kitokio pertvarkymo, kadastro tvarkytojui turi būti pateikiama statinio kadastro duomenų byla ir vienas iš šių dokumentų (dokumentus, įregistruotus Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“, kadastro tvarkytojas gauna pats per Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba“):

Punkto pakeitimai:

Nr. 366, 2022-04-13, paskelbta TAR 2022-04-15, i. k. 2022-07849

841.2.1. statybos užbaigimo aktas, kai pagal teisės aktus jis privalomas;

841.2.2. deklaracija apie statybos užbaigimą, kuri turi būti:

841.2.2.1. Statybos įstatymo 28 straipsnio 3 dalyje nustatytais atvejais surašyta statytojo ar jo teises ir pareigas perėmusio asmens, patvirtinta statinio (dalies) ekspertizės rangovo ir įregistruota Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“;

841.2.2.2. Statybos įstatymo 28 straipsnio 4 dalyje nustatytais atvejais surašyta statytojo ar jo teises ir pareigas perėmusio asmens ir įregistruota Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“;

Punkto pakeitimai:

Nr. 366, 2022-04-13, paskelbta TAR 2022-04-15, i. k. 2022-07849

 

841.2.3. teismo sprendimas, nutartis, nutarimas, nuosprendis dėl pripažinimo teisės asmeniui, pateikusiam prašymą, valdyti statinį, kiti viešojo administravimo subjekto sprendimai;

841.2.4. pažyma apie naujai suformuoto nekilnojamojo turto kadastro objekto (patalpos arba statinio) galimybę naudoti pagal paskirtį;

841.2.5. Statybos įstatymo 39 straipsnio 1 dalyje nustatytais atvejais statytojo ar jo teises ir pareigas perėmusio asmens užpildyta pažyma apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių, kuri turi būti patvirtinta statinio (dalies) ekspertizės rangovo ir įregistruota Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“;

Punkto pakeitimai:

Nr. 366, 2022-04-13, paskelbta TAR 2022-04-15, i. k. 2022-07849

 

841.2.6. Statybos įstatymo 39 straipsnio 2 dalyje nustatytu atveju statytojo ar jo teises ir pareigas perėmusio asmens užpildyta ir Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“ įregistruota pažyma apie nebaigto statyti nesudėtingojo statinio statybą.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 901, 2021-11-03, paskelbta TAR 2021-11-04, i. k. 2021-22982

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 366, 2022-04-13, paskelbta TAR 2022-04-15, i. k. 2022-07849

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 1181, 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 125-5950 (2011-10-18), i. k. 1111100NUTA00001181

 

841.3. pakeisti statinio kadastro duomenis atvejais, nenurodytais šių Nuostatų 841.2 punkte, kartu su prašymu turi būti pateikiama tik nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1181, 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 125-5950 (2011-10-18), i. k. 1111100NUTA00001181

 

841.4. Neteko galios nuo 2011-10-19

Punkto naikinimas:

Nr. 1181, 2011-10-12, Žin. 2011, Nr. 125-5950 (2011-10-18), i. k. 1111100NUTA00001181

 

841.4. išregistruoti statinį (išskyrus nebaigtą statyti ar rekonstruoti statinį), kuriam griauti reikalingas statybą leidžiantis dokumentas, iš Nekilnojamojo turto registro turi būti pateikiama statinio kadastro duomenų byla, kurioje užfiksuotas statinio nugriovimo ar jo žuvimo (sugriuvimo, sunykimo, sudegimo) faktas ir vienas iš šių dokumentų (dokumentus, įregistruotus Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“, kadastro tvarkytojas gauna pats per Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba“):

841.4.1. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija) pažyma apie statinio nugriovimą, išduodama Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 18 straipsnio nustatyta tvarka;

841.4.2. statinių naudojimo priežiūrą atliekančio viešojo administravimo subjekto nustatytos formos pažyma, patvirtinanti nekilnojamojo daikto žuvimo (sugriuvimo, sunykimo, sudegimo) faktą;

841.4.3. Statybos įstatymo 28 straipsnio 3 dalies 2 punkte nustatytu atveju statytojo ar jo teises ir pareigas perėmusio asmens surašyta deklaracija apie statybos užbaigimą, kuri turi būti patvirtinta statinio (dalies) ekspertizės rangovo ir įregistruota Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“;

Punkto pakeitimai:

Nr. 366, 2022-04-13, paskelbta TAR 2022-04-15, i. k. 2022-07849

 

841.5. išregistruoti statinį, kuriam griauti nereikalingas statybą leidžiantis dokumentas, iš Nekilnojamojo turto registro kartu su prašymu turi būti pateikiama statinio kadastro duomenų byla, kurioje užfiksuotas šio statinio nugriovimo ar jo žuvimo (sugriuvimo, sunykimo, sudegimo) faktas, ir statytojo ar jo teises bei pareigas perėmusio asmens Statybos įstatymo 28 straipsnio 4 dalies pagrindu surašyta ir Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“ įregistruota deklaracija apie statybos užbaigimą (kadastro tvarkytojas šią deklaraciją gauna per Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba“);

Papildyta punktu:

Nr. 303, 2014-04-01, paskelbta TAR 2014-04-07, i. k. 2014-04139

Punkto pakeitimai:

Nr. 366, 2022-04-13, paskelbta TAR 2022-04-15, i. k. 2022-07849

 

841.6. išregistruoti pagal teismo sprendimą arba pagal Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos privalomąjį nurodymą nugriautą statinį iš Nekilnojamojo turto registro, kartu su Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prašymu turi būti pateikiamas Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos privalomojo nurodymo įvykdymo patikrinimo aktas arba kitas šios institucijos dokumentas, patvirtinantis statinio nugriovimo faktą. Šiais atvejais statinio kadastro duomenų bylos pateikti neprivaloma;

Papildyta punktu:

Nr. 303, 2014-04-01, paskelbta TAR 2014-04-07, i. k. 2014-04139

 

841.7. išregistruoti nebaigtą statyti ar rekonstruoti statinį iš Nekilnojamojo turto registro turi būti pateikiama šio statinio kadastro duomenų byla, kurioje užfiksuotas šio statinio nugriovimo ar jo žuvimo (sugriuvimo, sunykimo, sudegimo) faktas, ir statytojo ar jo teises bei pareigas perėmusio asmens Statybos įstatymo 39 straipsnio 1 dalies pagrindu surašyta ir Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“ įregistruota pažyma apie nebaigto statyti ar rekonstruoti statinio išardymą (kadastro tvarkytojas šią pažymą gauna per Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba“).

Papildyta papunkčiu:

Nr. 366, 2022-04-13, paskelbta TAR 2022-04-15, i. k. 2022-07849

 

Papildyta punktu:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

 

85. Kadastro tvarkytojas, gavęs prašymą įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į kadastrą ar juos pakeisti, įregistruoja jį kompiuterinėje prašymų registravimo knygoje, nurodydamas prašymo gavimo datą (metus, mėnesį, dieną), laiką (valandą ir minutes), kartu su prašymu pateiktus dokumentus, prašymą priėmusį asmenį, ir suteikia prašymui eilės numerį.

86. Kompiuterinėje prašymų registravimo knygoje taip pat daroma žyma apie kadastro tvarkytojo priimtą sprendimą prašymą atmesti ar sprendimo priėmimą atidėti.

87. Prašymą pateikusio asmens pageidavimu jam išduodama pažyma apie prašymo įregistravimo faktą, datą ir laiką. Pažymos formą tvirtina kadastro tvarkytojas.

88. Kadastro tvarkytojo darbuotojas per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo patikrina, ar:

88.1. prašymą pateikęs asmuo turi teisę jį paduoti;

88.2. dokumentas, kurio pagrindu prašoma įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į kadastrą ar juos pakeisti, nėra įstatymų nustatyta tvarka panaikintas;

88.3. dokumento, kurio pagrindu prašoma įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į kadastrą ar juos pakeisti, duomenys sutampa su nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos duomenimis;

88.4. žemės sklypo planas teisės aktų nustatyta tvarka suderintas su žemėtvarkos skyriumi, išskyrus šių Nuostatų 651 punkte nustatytą atvejį;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1181, 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 125-5950 (2011-10-18), i. k. 1111100NUTA00001181

 

88.5. nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla atitinka Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo ir šių Nuostatų reikalavimus;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

 

88.6. nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla ar žemės sklypo planas yra iš anksto patikrinti kadastro tvarkytojo ir padaryta žyma kadastre apie nekilnojamojo daikto kadastro duomenų nustatymą, jeigu ši išankstinė patikra buvo numatyta vykdytojo ir užsakovo sutartyje ar atlikta vykdytojo arba užsakovo pageidavimu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1181, 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 125-5950 (2011-10-18), i. k. 1111100NUTA00001181

 

881. Kai kadastro duomenys tikslinami šių Nuostatų 541 punkte nustatytu atveju, kadastro tvarkytojas per 5 darbo dienas nuo 541 punkte nurodyto dokumento gavimo priima vieną iš Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 13 straipsnio 4 dalyje numatytų sprendimų.

Papildyta punktu:

Nr. 1181, 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 125-5950 (2011-10-18), i. k. 1111100NUTA00001181

Punkto pakeitimai:

Nr. 303, 2014-04-01, paskelbta TAR 2014-04-07, i. k. 2014-04139

Nr. 97, 2020-02-05, paskelbta TAR 2020-02-11, i. k. 2020-03030

Nr. 1190, 2022-11-30, paskelbta TAR 2022-12-01, i. k. 2022-24424

 

89. Išnagrinėjęs prašymą, kadastro tvarkytojas gali priimti vieną iš Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 13 straipsnio 4 dalyje numatytų sprendimų.

90. Jeigu kadastro tvarkytojui pateikta nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla parengta pagal šių Nuostatų reikalavimus, kadastro tvarkytojo darbuotojas nekilnojamojo daikto kadastro duomenis įrašo į kadastrą. Kadastro tvarkytojas, įrašęs nekilnojamojo daikto kadastro duomenis ar jų pakeitimus į kadastrą, papildomai kaupia šią informaciją: nekilnojamojo daikto kadastro duomenis nustačiusio vykdytojo vardą, pavardę, kvalifikacijos pažymėjimo numerį.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

Nr. 1181, 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 125-5950 (2011-10-18), i. k. 1111100NUTA00001181

Nr. 303, 2014-04-01, paskelbta TAR 2014-04-07, i. k. 2014-04139

Nr. 1190, 2022-11-30, paskelbta TAR 2022-12-01, i. k. 2022-24424

 

91. Nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų įrašymą (pakeitimą) patvirtinantys dokumentai (nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla ir šių Nuostatų 106 punkte nurodytas išrašas) užsakovams įteikiami asmeniškai arba jų pageidavimu išsiunčiami paštu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

 

92. Tais atvejais, kai nustatomos aplinkybės, dėl kurių nekilnojamojo daikto ribų pažymėti kadastro žemėlapyje negalima, kadastro tvarkytojas pagal turimus duomenis turi patikrinti greta esančių nekilnojamųjų daiktų ribas, pažymėtas kadastro žemėlapyje. Nustačius, kad kadastro žemėlapyje pažymėtos nekilnojamųjų daiktų ribos yra netikslios, kadastro tvarkytojas turi jas patikslinti.

93. Sprendimas prašymą atmesti ar sprendimo priėmimą atidėti turi būti rašytinis ir motyvuotas. Atidėdamas sprendimo priėmimą, kadastro tvarkytojas raštu informuoja prašymą pateikusį asmenį ir nustato ne ilgesnį kaip vieno mėnesio terminą, kad būtų pašalinti kadastro tvarkytojo nustatyti trūkumai, trukdantys įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į kadastrą ar juos pakeisti. Šiuo atveju žemėtvarkos skyrius apie kadastro tvarkytojo nustatytus trūkumus informuojamas pagal šių Nuostatų 125 punkto reikalavimus.

Kai prašomo įregistruoti žemės sklypo ribos nedera su gretimų žemės sklypų, kurių įrašymo į kadastrą išankstinė patikra atlikta (kadastre padaryta žyma), ribomis, kadastro tvarkytojas šiems trūkumams pašalinti nustato ne ilgesnį kaip vieno mėnesio terminą ir raštu informuoja žemėtvarkos skyrių, nurodydamas sprendimo atidėjimo priežastis. Kartu su sprendimu prašymą atidėti arba atmesti pareiškėjui grąžinami pateiktieji dokumentai.

Kadastro tvarkytojo darbuotojo priimtas sprendimas atmesti prašymą įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į kadastrą (ar juos pakeisti) arba sprendimo priėmimą atidėti įforminamas raštu pagal kadastro tvarkytojo patvirtintą tvarką.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

Nr. 1181, 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 125-5950 (2011-10-18), i. k. 1111100NUTA00001181

 

94. Į kadastrą įrašyti duomenys keičiami valstybės valdžios ar valdymo institucijų teikimu Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 9 straipsnio 4 dalyje nustatytais atvejais. Kai nekilnojamojo daikto kadastro duomenys į kadastrą įrašomi ar pakeičiami mokesčių administravimo tikslais, prašymą įrašyti ar pakeisti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis pateikia mokesčių administratorius.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1238, 2015-12-02, paskelbta TAR 2015-12-04, i. k. 2015-19323

 

Kadastro duomenų įrašymas ir pakeitimas

 

95. Nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į kadastrą įrašo tas padalinys, kurio aptarnavimo teritorijoje yra nekilnojamasis daiktas.

96. Į kadastrą įrašyti duomenys kaupiami ir saugomi Nekilnojamojo turto registro duomenų bazėje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 366, 2022-04-13, paskelbta TAR 2022-04-15, i. k. 2022-07849

 

97. Į kadastrą įrašomi Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 6 straipsnyje nurodyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenys – suformuojamas įrašas.

98. Į kadastrą įrašomi Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje nurodyti kadastro objektai.

99. Neteko galios nuo 2008-12-07

Punkto naikinimas:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin. 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

 

100. Į kadastrą draudžiama įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis, prieš tai nepatikrinus, ar šio daikto ribas galima pažymėti kadastro žemėlapyje.

101. Įrašo suformavimo kadastre tvarką nustato kadastro tvarkytojas.

102. Įrašydami nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į kadastrą, kadastro tvarkytojo padaliniai kiekvienam nekilnojamajam daiktui suteikia identifikavimo kodą:

102.1. Žemės sklypui suteikiamas:

102.1.1. žemės sklypo kadastro numeris iš trijų dalių dvylikos skaitmeninių simbolių – „XXXX/YYYY: ZZZZ“ (XXXX – kadastro vietovės kodas, YYYY – kadastro bloko kodas, ZZZZ – sklypo numeris kadastro bloke);

102.1.2. žemės sklypo unikalus numeris iš dvylikos skaitmeninių simbolių – „XXXX-XXXX-XXXX“, nekintantis visą žemės sklypo egzistavimo laiką.

102.2. Statiniui (pastatams ir inžineriniams statiniams, iš jų ir nebaigtiems statyti) suteikiamas unikalus statinio numeris iš dvylikos skaitmeninių simbolių – „XXXX-XXXX-XXXX“, nekintantis visą statinio egzistavimo laiką.

102.3. Patalpoms, kurios suformuotos kaip atskiras nekilnojamojo turto objektas, suteikiamas unikalus numeris iš šešiolikos skaitmeninių simbolių – „XXXX-XXXX-XXXX: XXXX“, nekintantis visą patalpos egzistavimo laiką.

103. Įregistruotą Nekilnojamojo turto registre nekilnojamąjį daiktą padalijus, atidalijus ar kelis nekilnojamuosius daiktus sujungus, įrašomiems į kadastrą šiems suformuotiems naujiems nekilnojamiesiems daiktams suteikiami nauji identifikavimo kodai, o buvusieji jų identifikavimo kodai tampa archyviniai. Archyviniai duomenys saugomi Nekilnojamojo turto registro duomenų bazėje Nekilnojamojo turto registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 23 d. nutarimu Nr. 379 „Dėl Nekilnojamojo turto registro nuostatų patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 366, 2022-04-13, paskelbta TAR 2022-04-15, i. k. 2022-07849

 

104. Nekilnojamojo turto registre įregistruotų amalgamuotų nekilnojamųjų daiktų identifikavimo kodai nekeičiami. Šiuo atveju tik patikslinami kadastro duomenų bazėje esantys nekilnojamojo daikto kadastro duomenys.

105. Nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenys laikomi įrašyti į kadastrą nuo to momento, kai kadastro tvarkytojo padalinys gauna patvirtinimą iš Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės.

Įrašant ar keičiant žemės sklypo kadastro duomenis Lietuvos Respublikos kadastro įstatymo 12 straipsnio 4 dalyje nurodytais atvejais, šių kadastro duomenų nustatymo data laikoma šio įstatymo 12 straipsnio 1 dalyje nurodyto dokumento data.

Punkto pakeitimai:

Nr. 366, 2022-04-13, paskelbta TAR 2022-04-15, i. k. 2022-07849

 

106. Kadastro tvarkytojo padalinys, gavęs patvirtinimą, kad nekilnojamojo daikto kadastro duomenys įrašyti į Nekilnojamojo turto registro duomenų bazę, spausdina kadastro tvarkytojo nustatytos formos išrašą apie Nekilnojamojo turto registro duomenų bazėje įrašytus nekilnojamojo daikto kadastro duomenis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 366, 2022-04-13, paskelbta TAR 2022-04-15, i. k. 2022-07849

 

107. Įrašius nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į kadastrą ar juos pakeitus, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 18 straipsnio 2 dalyje nurodytų dokumentų kopijos saugomos kadastro tvarkytojo nustatyta tvarka skaitmeniniame dokumentų archyve.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

 

108. Kadastro tvarkytojui už žymos kadastre įregistravimą ar išregistravimą, kadastro duomenų pakeitimų įrašymą, vidutinės rinkos vertės nustatymą, perskaičiavimą ir įrašymą, kadastro duomenų, informacijos, kadastrui pateiktų dokumentų ir (ar) šių dokumentų kopijų teikimą ir šių paslaugų atlikimą skubos tvarka mokamas atlyginimas, nustatytas Atlyginimo dydžių sąraše.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1067, 2020-09-30, paskelbta TAR 2020-10-05, i. k. 2020-20734

 

Nekilnojamojo daikto ribų pažymėjimas kadastro žemėlapyje

 

109. Nekilnojamojo daikto ribas kadastro žemėlapyje pažymi kadastro tvarkytojo darbuotojai valstybinėje geodezinių koordinačių sistemoje, naudodami geografinių informacinių sistemų (GIS) programines priemones, naujausią kartografinę medžiagą ir Lietuvos Respublikos georeferencinių duomenų pagrindą.

110. Bazinę kartografinę medžiagą ir valstybinio geodezinio pagrindo taškų, taip pat vietinio geodezinio pagrindo, susijusio su valstybine koordinačių sistema, taškų koordinates ir kitą juos apibūdinančią informaciją, kurios reikia kadastro žemėlapiui, kadastro tvarkytojui teikia Nacionalinė žemės tarnyba.

111. Kadastro tvarkytojas kadastro žemėlapyje pažymi:

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

111.1. žemės sklypo ribų posūkio taškų ir riboženklių koordinates valstybinėje koordinačių sistemoje, nustatytas kadastrinių matavimų metu arba vektorizuojant planus;

Punkto pakeitimai:

Nr. 366, 2022-04-13, paskelbta TAR 2022-04-15, i. k. 2022-07849

 

111.2. pastatų kontūrų ar pastatų centrų taškų koordinates valstybinėje koordinačių sistemoje;

111.3. inžinerinių statinių kontūrų ar ašinių linijų, jų pradžios, pabaigos ir posūkio taškų ar centrų taškų koordinates valstybinėje koordinačių sistemoje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1067, 2020-09-30, paskelbta TAR 2020-10-05, i. k. 2020-20734

 

112. Kadastro tvarkytojas, pažymėdamas nekilnojamojo daikto ribas kadastro žemėlapyje, įrašo kiekvieno nekilnojamojo daikto identifikavimo kodą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

 

113. Prieš pažymėdamas kadastro žemėlapyje nekilnojamojo daikto ribas, kadastro tvarkytojas patikrina, ar nėra trukdančių pažymėti nekilnojamojo daikto ribas aplinkybių, numatytų Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 17 straipsnio 4 dalyje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

 

114. Apie nekilnojamojo daikto ribų pažymėjimą kadastro žemėlapyje liudija kadastro tvarkytojo padalinio spaudas nekilnojamojo daikto plane. Šio spaudo formą ir turinį nustato ir tvirtina kadastro tvarkytojas.

115. Kadastro žemėlapyje pažymimos administracinių vienetų, miestų gyvenamųjų vietovių, kadastro vietovių, blokų ir sodininkų bendrijoms skirtų mėgėjų sodo teritorijų ribos pagal:

Punkto pakeitimai:

Nr. 33, 2021-01-20, paskelbta TAR 2021-01-21, i. k. 2021-01003

115.1. posūkio taškų ir riboženklių koordinates, nustatytas atliekant kadastrinius matavimus:

115.1.1. valstybinėje geodezinių koordinačių sistemoje;

115.1.2. vietinėje koordinačių sistemoje, susietoje su valstybine koordinačių sistema;

115.1.3. sąlyginėje koordinačių sistemoje;

115.2. posūkio taškų koordinates, nustatytas analitiškai:

115.2.1. vektorizuojant ar digituojant (skaitmeninant) detaliuosius planus M 1:500, 1:1 000;

115.2.2. vektorizuojant ortofotografinius žemėlapius;

115.2.3. digituojant (skaitmeninant) ortofotografinius žemėlapius;

115.2.4. digituojant (skaitmeninant) mažesnio tikslumo kartografinę medžiagą (kadastro vietovių planus);

115.3. sodo teritorijos ribų planus, parengtus pagal šių Nuostatų 8 priedą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1238, 2015-12-02, paskelbta TAR 2015-12-04, i. k. 2015-19323

 

1151. Jūrinės teritorijos ribos kadastro žemėlapyje pažymimos linija sujungiant Neringos miesto pasienio juostos kadastro vietovės pietvakarinį tašką, Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos ir kontinentinio šelfo sutampančių ribų lūžio taškų koordinačių, Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ribų lūžio taškų koordinačių ir Lietuvos Respublikos gretutinės zonos ribų lūžio taškų koordinačių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 6 d. nutarimu Nr. 1597 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorinės jūros, gretutinės zonos, išskirtinės ekonominės zonos ir kontinentinio šelfo ribų patvirtinimo ir pavedimo ministerijoms ir Vyriausybės įstaigoms parengti reikiamus teisės aktus“ 7, 14, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 15, 8 ir 1 taškus bei Palangos miesto pasienio juostos kadastro vietovės šiaurės vakarinį tašką. Rytinė riba sutampa su esamų Palangos miesto pasienio juostos, Palangos miesto, Girkalių, Klaipėdos miesto, Neringos miesto ir Neringos miesto pasienio juostos kadastro vietovių vakarinėmis ribomis.

Papildyta punktu:

Nr. 33, 2021-01-20, paskelbta TAR 2021-01-21, i. k. 2021-01003

 

116. Žymimos ar pažymėtos kadastro žemėlapyje ribos, nustatytos pagal šių Nuostatų 115.1.1 punktą, yra tikslesnės negu ribos, nustatytos pagal šių Nuostatų 115.1.2, 115.1.3 ir 115.2.1–115.2.4 punktus.

117. Žymimos ar pažymėtos kadastro žemėlapyje ribos, nustatytos pagal šių Nuostatų 115.1.2 punktą, yra tikslesnės negu ribos, nustatytos pagal šių Nuostatų 115.1.3 ir 115.2.1–115.2.4 punktus, bet mažesnio tikslumo negu ribos, nustatytos pagal šių Nuostatų 115.1.1 punktą.

118. Žymimos ar pažymėtos kadastro žemėlapyje ribos, nustatytos pagal šių Nuostatų 115.1.3 punktą, yra tikslesnės negu ribos, nustatytos pagal šių Nuostatų 115.2.1–115.2.4 punktus, bet mažesnio tikslumo negu ribos, nustatytos pagal šių Nuostatų 115.1.1 ir 115.1.2 punktus.

119. Žymimos ar pažymėtos kadastro žemėlapyje ribos, nustatytos pagal šių Nuostatų 115.2.1 punktą, yra tikslesnės negu ribos, nustatytos pagal šių Nuostatų 115.2.2–115.2.4 punktus, bet mažesnio tikslumo negu ribos, nustatytos pagal šių Nuostatų 115.1.1–115.1.3 punktus.

120. Žymimos ar pažymėtos kadastro žemėlapyje ribos, nustatytos pagal šių Nuostatų 115.2.2 punktą, yra tikslesnės negu ribos, nustatytos pagal šių Nuostatų 115.2.3 ir 115.2.4 punktus, bet mažesnio tikslumo negu ribos, nustatytos pagal šių Nuostatų 115.1.1–115.1.3 ir 115.2.1 punktus.

121. Žymimos ar pažymėtos kadastro žemėlapyje ribos, nustatytos pagal šių Nuostatų 115.2.3 punktą, yra tikslesnės negu ribos, nustatytos pagal šių Nuostatų 115.2.4 punktą, bet mažesnio tikslumo negu ribos, nustatytos pagal šių Nuostatų 115.1.1–115.1.3, 115.2.1 ir 115.2.2 punktus.

122. Žymimos ar pažymėtos kadastro žemėlapyje ribos, nustatytos pagal šių Nuostatų 115.2.4 punktą, yra mažesnio tikslumo negu ribos, nustatytos pagal šių Nuostatų 115.1.1–115.1.3 ir 115.2.1–115.2.3 punktus.

1221. Pagal šių Nuostatų 8 priedą parengtus sodo teritorijos ribų planus (išskyrus planus, parengtus valstybinėje koordinačių sistemoje ar vietinėje koordinačių sistemoje, susietoje su valstybine koordinačių sistema) žymimos ar pažymėtos kadastro žemėlapyje sodo teritorijos ribos yra mažesnio tikslumo negu ribos, nustatytos pagal šių Nuostatų 115.1 ir 115.2 papunkčius.

Papildyta punktu:

Nr. 1238, 2015-12-02, paskelbta TAR 2015-12-04, i. k. 2015-19323

 

123. Jeigu žymimos kadastro žemėlapyje žemės sklypo ribos, išmatuotos kadastrinių matavimų metu valstybinėje koordinačių sistemoje, nesutampa (yra tarpas arba persidengimas) su jau pažymėtomis kadastro žemėlapyje žemės sklypo ribomis, taip pat išmatuotomis valstybinėje koordinačių sistemoje, kadastro žemėlapyje žymimos ribos, kai jos nesutampa: miestuose – iki 0,1 metro, kitose teritorijose – iki 0,3 metro. Žemės sklypo ribos kadastro žemėlapyje sujungiamos kadastro tvarkytojo nustatyta tvarka. Jeigu nesutapimai didesni, žemės sklypo ribos kadastro žemėlapyje nežymimos, o netikslumai taisomi šių Nuostatų 125–128 punktuose nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

 

124. Jeigu žymimos ar pažymėtos kadastro žemėlapyje žemės sklypo ribos, nustatytos neatliekant kadastrinių matavimų, nustatant žemės sklypų ribų posūkio taškų ir riboženklių koordinates valstybinėje koordinačių sistemoje nesutampa su administracinių vienetų, gyvenamųjų vietovių, kadastro vietovių, blokų, gretimų žemės sklypų ribomis ir pagal ortofotografinio žemėlapio situaciją aiškiai matomas ribų persislinkimas stabilių kontūrų (kelių, vandens telkinių ir panašiai) atžvilgiu, tikslinama mažesnio tikslumo riba. Jeigu patikslinus ribas ploto paklaida sumažėja iki leistinos ir žemės sklypo konfigūracija nepasikeičia, žemės sklypo ribos pažymimos kadastro žemėlapyje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

 

125. Jeigu žemės sklypo ribos nesutampa su šių Nuostatų 124 punkte minėtomis ribomis, yra neleistinų ribų nesutapimų, negalima nustatyti, kurios ribos klaidingos, arba jeigu sklypo ploto paklaida neleistina, arba pasikeičia sklypo konfigūracija, žemės sklypo ribos kadastro žemėlapyje nežymimos. Kadastro tvarkytojas tais atvejais, kai negali žemės sklypo ribų pažymėti kadastro žemėlapyje, per 5 darbo dienas nuo žemės sklypo plano pateikimo parengia išvadą, nurodydamas tikrinto sklypo plano netikslumus, ir per Nekilnojamojo turto registro posistemę „GeoMatininkas“ pateikia ją žemėtvarkos skyriui, o šis per 10 darbo dienų nuo išvados gavimo priima sprendimą dėl būtinumo patikslinti žemės sklypo kadastro duomenis. Priėmus sprendimą dėl būtinumo patikslinti žemės sklypo kadastro duomenis, surašomas žemės sklypo kadastro duomenų patikslinimo aktas, kurio formą nustato Nacionalinė žemės tarnyba, ir jo pagrindu pagal šių Nuostatų reikalavimus parengiamas naujas žemės sklypo planas. Netikslumus turi ištaisyti žemės sklypo planą parengęs vykdytojas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

TAR pastaba. Iki šio nutarimo įsigaliojimo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teritorinis padalinys, gavęs šiuo nutarimu keičiamų Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 125 punkte nurodytą valstybės įmonės Registrų centro išvadą apie tikrinto žemės sklypo plano netikslumus (kai negali žemės sklypo ribų pažymėti kadastro žemėlapyje), sprendimą dėl būtinumo patikslinti žemės sklypo kadastro duomenis priima ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo išvados gavimo.

Nr. 1099, 2017-12-20, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-20916

 

126. Kai žemėtvarkos skyrius nustato, kad žemės sklypo planas parengtas teisingai, ir priima sprendimą, kad būtina tikslinti besiribojančių žemės sklypų planus, apie tai raštu informuoja žemės sklypo (-ų) savininką (-us), kurių žemės sklypų planai tikslintini. Taip pat žemėtvarkos skyrius privalo kadastro tvarkytojui pateikti raštu išvadą apie teisingai parengtą žemės sklypo planą, nurodydamas, kurie besiribojančių žemės sklypų planai tikslintini. Kadastro tvarkytojas, gavęs žemėtvarkos skyriaus išvadą raštu, per 3 darbo dienas nuo išvados gavimo pažymi šio žemės sklypo ribas kadastro žemėlapyje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

 

127. Jeigu žymimos kadastro žemėlapyje žemės sklypo ribos nesutampa su gretimų žemės sklypų ribomis, pažymėtomis kadastro žemėlapyje, ir pagal ortofotografinio žemėlapio situaciją aiškiai matomas ribų persislinkimas stabilių kontūrų atžvilgiu (kelių, vandens telkinių ir panašiai), tikslinama mažesnio tikslumo riba. Jeigu patikslinus ribas ploto paklaida sumažėja iki leistinos ir žemės sklypo konfigūracija nepasikeičia, žemės sklypo ribos pažymimos kadastro žemėlapyje. Jeigu ploto paklaida neleistina ar pasikeičia žemės sklypo konfigūracija, kadastro tvarkytojas apie netikslumus per 5 darbo dienas nuo žemės sklypo plano pateikimo jam dienos raštu informuoja žemėtvarkos skyrių, kuris priima sprendimą dėl būtinumo patikslinti žemės sklypo kadastro duomenis. Žemės sklypo ribos kadastro žemėlapyje pažymimos šių Nuostatų nustatyta tvarka.

128. Nustačius, kad kadastro žemėlapyje yra netikslumų, kadastro tvarkytojas patikslina kadastro žemėlapyje anksčiau įbraižyto žemės sklypo ribas ir įbraižo suformuoto naujo žemės sklypo ribas šių Nuostatų nustatyta tvarka.

129. Nekilnojamojo daikto ribų žymėjimas kadastro žemėlapyje, kadastro vietovių ir blokų ribų keitimas, kadastro žemėlapio tikslinimas dėl to, kad naudota skirtingo tikslumo kartografinė medžiaga, atliekami vadovaujantis Nekilnojamojo daikto ribų žymėjimo nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje ir kadastro žemėlapio tikslinimo techniniais reikalavimais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

 

Žymos padarymas kadastre

 

130. Kadastro tvarkytojo padalinys žymą kadastre daro gavęs Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 10 straipsnyje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 39 straipsnio 4 dalyje  nustatytų institucijų ir Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 53 straipsnio 4 dalyje nustatytus pranešimus. Šių pranešimų formą, teikimo ir kitas sąlygas nustato kadastro tvarkytojas.

Duomenys apie Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“ paskelbtus statybą leidžiančius dokumentus, statybos užbaigimo ir kitus dokumentus, turinčius įtakos nekilnojamojo daikto teisiniam statusui, pagal sutartis, sudarytas Centrinio registratoriaus ir informacinės sistemos „Infostatyba“ tvarkytojų, perduodami kadastro tvarkytojui. Kadastro tvarkytojas, gavęs pranešimą apie Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“ paskelbtus duomenis, per vieną darbo dieną padaro atitinkamą žymą kadastre.

Punkto pakeitimai:

Nr. 303, 2014-04-01, paskelbta TAR 2014-04-07, i. k. 2014-04139

Nr. 1238, 2015-12-02, paskelbta TAR 2015-12-04, i. k. 2015-19323

Nr. 1067, 2020-09-30, paskelbta TAR 2020-10-05, i. k. 2020-20734

 

131. Duomenys apie Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“ paskelbtus leidimus statyti naują statinį, rekonstruoti statinį ar atnaujinti (modernizuoti) pastatą, statybos užbaigimo aktus, deklaracijas apie statybos užbaigimą ar šiuos dokumentus, pažymėtus negaliojančiais, naudojantis informacinių sistemų sąveikos mechanizmu, perduodami kadastro tvarkytojui, pranešimuose nurodant:

131.1. statinio unikalų numerį;

131.2. adresą (išskyrus jūrinėje teritorijoje esančio statinio, o jeigu statinys nėra adreso objektas – nurodomi gatvės, gyvenamosios vietovės ir savivaldybės pavadinimai);

Punkto pakeitimai:

Nr. 33, 2021-01-20, paskelbta TAR 2021-01-21, i. k. 2021-01003

 

131.3. išduoto / pripažinto negaliojančiu dokumento tipą;

131.4. išduoto / pripažinto negaliojančiu dokumento numerį;

131.5. išduoto / pripažinto negaliojančiu dokumento datą;

131.6. pranešimo numerį;

131.7. pranešimo datą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1238, 2015-12-02, paskelbta TAR 2015-12-04, i. k. 2015-19323

 

132. Duomenys apie Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“ paskelbtus statinių savavališkos statybos aktus ar šiuos dokumentus, pažymėtus negaliojančiais, naudojantis informacinių sistemų sąveikos mechanizmu, perduodami kadastro tvarkytojui, pranešimuose nurodant:

132.1. unikalų statinio numerį arba žemės sklypo, kuriame yra objektas (-ai), kadastro numerį;

132.2. adresą (išskyrus jūrinėje teritorijoje esančio statinio, o jeigu statinys nėra adreso objektas, – nurodomi gatvės, gyvenamosios vietovės ir savivaldybės pavadinimai);

Punkto pakeitimai:

Nr. 33, 2021-01-20, paskelbta TAR 2021-01-21, i. k. 2021-01003

 

132.3. išduoto / pripažinto negaliojančiu dokumento tipą;

132.4. išduoto / pripažinto negaliojančiu dokumento numerį;

132.5. išduoto / pripažinto negaliojančiu dokumento datą;

132.6. pranešimo numerį;

132.7. pranešimo datą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1238, 2015-12-02, paskelbta TAR 2015-12-04, i. k. 2015-19323

 

133. Institucija, priėmusi sprendimą gyvenamąsias patalpas pripažinti netinkamomis gyventi, pranešime kadastro tvarkytojui nurodo:

133.1. gyvenamųjų patalpų unikalų numerį;

133.2. gyvenamųjų patalpų adresą;

133.3. sprendimo dėl gyvenamųjų patalpų pripažinimo netinkamomis gyventi numerį ir datą.

134. Institucija, teisės aktų nustatytais atvejais priėmusi sprendimą nekilnojamąjį daiktą paskelbti saugomu arba Lietuvos Respublikos Vyriausybei priėmus sprendimą gamtos ar kultūros vertybę paskelbti kultūros paminklu, pranešime kadastro tvarkytojui nurodo:

134.1. nekilnojamojo daikto unikalų numerį;

134.2. nekilnojamojo daikto adresą;

134.3. sprendimo, kuriuo nekilnojamasis daiktas įrašytas į Kultūros vertybių registrą (išbrauktas iš jo), numerį ir datą;

134.4. Kultūros vertybių registro kodą.

1341. Neteko galios nuo 2023-01-01

Punkto naikinimas:

Nr. 1190, 2022-11-30, paskelbta TAR 2022-12-01, i. k. 2022-24424

Punkto pakeitimai:

Nr. 97, 2020-02-05, paskelbta TAR 2020-02-11, i. k. 2020-03030

 

1342. Neteko galios nuo 2023-01-01

Punkto naikinimas:

Nr. 1190, 2022-11-30, paskelbta TAR 2022-12-01, i. k. 2022-24424

Papildyta punktu:

Nr. 97, 2020-02-05, paskelbta TAR 2020-02-11, i. k. 2020-03030

 

135. Kadastro tvarkytojo padalinys, gavęs pranešimą, padaro atitinkamą žymą nekilnojamojo turto kadastre. Žymų kadastre darymo tvarką nustato kadastro tvarkytojas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1181, 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 125-5950 (2011-10-18), i. k. 1111100NUTA00001181

 

136. Kadastro tvarkytojas, gavęs iš institucijos, priėmusios sprendimą atkurti nuosavybės teises į nekilnojamąjį daiktą, nuosavybės teisių atkūrimo bylą, šių Nuostatų nustatyta tvarka įrašo kadastro duomenis į kadastrą.

137. Neteko galios nuo 2014-04-08

Punkto naikinimas:

Nr. 303, 2014-04-01, paskelbta TAR 2014-04-07, i. k. 2014-04139

 

138. Neteko galios nuo 2014-04-08

Punkto naikinimas:

Nr. 303, 2014-04-01, paskelbta TAR 2014-04-07, i. k. 2014-04139

Punkto pakeitimai:

Nr. 1181, 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 125-5950 (2011-10-18), i. k. 1111100NUTA00001181

 

V. KADASTRO SĄVEIKA SU KITAIS VALSTYBĖS REGISTRAIS IR KADASTRAIS

 

139. Kadastras sudaromas ir funkcionuoja naudojantis šių valstybės registrų, kadastrų, informacinių sistemų ir kitų duomenų bazių informacija:

139.1. Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro – apie nekilnojamojo turto naudojimo apribojimus ir charakteristikas, susijusius su miškų ūkio paskirties žemės sklypų naudojimu, miško žemės ir medynų vertės nustatymu;

139.2. Žemės gelmių registro – apie nekilnojamojo turto naudojimo apribojimus, susijusius su gelmių ištekliais;

139.3. Kelių duomenų bankų – apie nekilnojamojo turto naudojimo apribojimus, susijusius su kelių naudojimu;

139.4. Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių valstybės kadastro – apie nekilnojamojo turto naudojimo apribojimus, susijusius su vandens telkinių naudojimu;

139.5. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastro – apie nekilnojamojo turto naudojimo apribojimus, susijusius su saugomomis teritorijomis;

139.6. geodezinio pagrindo informacinės sistemos – valstybinio planimetrinio ir GPS pagrindo duomenimis;

139.7. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro duomenimis;

Punkto pakeitimai:

Nr. 303, 2014-04-01, paskelbta TAR 2014-04-07, i. k. 2014-04139

 

139.8. Kultūros vertybių registro – apie nekilnojamojo turto objektų specialiąsias naudojimo sąlygas ir kitus naudojimo apribojimus, susijusius su nekilnojamosiomis kultūros vertybėmis, jų teritorijomis ar apsaugos zonomis;

139.9. Lietuvos Respublikos adresų registro – apie nekilnojamojo turto objektų adresus;

139.10. georeferencinių duomenų bazių.

139.11. Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinės sistemos – žemės reformos, kaimo plėtros žemėtvarkos, žemės konsolidacijos, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo, žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektų ir žemėtvarkos schemų duomenimis;

Papildyta punktu:

Nr. 303, 2014-04-01, paskelbta TAR 2014-04-07, i. k. 2014-04139

 

139.12. Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinės sistemos „Infostatyba“ – apie išduotus statybos leidimą, statybos užbaigimą, statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių, nebaigto statyti nesudėtingojo statinio statybą ir nebaigto statyti ar rekonstruoti statinio išardymą patvirtinančius dokumentus.

Papildyta punktu:

Nr. 303, 2014-04-01, paskelbta TAR 2014-04-07, i. k. 2014-04139

Punkto pakeitimai:

Nr. 366, 2022-04-13, paskelbta TAR 2022-04-15, i. k. 2022-07849

 

140. Keitimosi kadastro ir kitų valstybės registrų (kadastrų, klasifikatorių) duomenimis tvarka nustatoma registrų tvarkytojų sutartyse.

 

VI. KADASTRO DUOMENŲ NAUDOJIMAS

 

141. Kadastro duomenys, išskyrus valstybės paslaptį sudarančius duomenis, yra vieši.

142. Kadastro duomenys teikiami iš Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo ir Nekilnojamojo turto registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 23 d. nutarimu Nr. 379 „Dėl Nekilnojamojo turto registro nuostatų patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 366, 2022-04-13, paskelbta TAR 2022-04-15, i. k. 2022-07849

 

143. Duomenys teikiami valstybės registrų (kadastrų, klasifikatorių) tvarkytojams, kurie turi nustatytąja tvarka patvirtintus registrų (kadastrų, klasifikatorių) nuostatus, reglamentuojančius gaunamų duomenų naudojimą ir sąveiką su kitais registrais.

144. Informacija Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės duomenų pagrindu teikiama duomenų gavėjams pagal kadastro tvarkytojo ir duomenų gavėjų sutartis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 366, 2022-04-13, paskelbta TAR 2022-04-15, i. k. 2022-07849

 

145. Už naudojimąsi kadastro duomenimis mokamas atlyginimas, nustatytas Atlyginimo dydžių sąraše.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1067, 2020-09-30, paskelbta TAR 2020-10-05, i. k. 2020-20734

 

146. Suvestinius ir analitinius kadastro duomenis duomenų gavėjų užsakymu rengia kadastro tvarkytojas. Apibendrinti ar susisteminti kadastro duomenys, įvairi statistika ir analizė teikiami pagal kadastro tvarkytojo ir duomenų gavėjų sutartis.

147. Kadastro tvarkytojas Nacionalinės žemės tarnybos užsakymu rengia ir kasmet iki kovo 1 d. Nacionalinei žemės tarnybai pateikia sausio 1 d. duomenis, nurodytus Žemės valstybinės apskaitos taisyklėse, patvirtintose žemės ūkio ministro 2002 m. rugpjūčio 7 d. įsakymu Nr. 302 (Žin., 2002, Nr. 80-3472; 2004, Nr. 179-6628).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

 

148. Kadastro tvarkytojas Nacionalinės žemės tarnybos užsakymu rengia ir kasmet iki vasario 15 d. jai pateikia savivaldybių ir apskričių teritorijose esančių pastatų kadastro suvestinius duomenis pagal sausio 1 d. būklę, grupuodamas juos pagal naudojimo paskirtį, statybos metus, pastatų sienų statybos produktus ir kitus kadastrinių matavimų rodiklius.

149. Kadastro tvarkytojas:

149.1. vadovaudamasis Žemės verčių žemėlapių sudarymo taisyklėmis, atlieka žemės sklypų masinį vertinimą, rengia žemės verčių žemėlapius;

149.2. vadovaudamasis Nekilnojamojo turto vertinimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1049, apibrėžtais verčių nustatymo principais, atlieka statinių masinį vertinimą, tikslina Nekilnojamojo turto atkūrimo kaštų (statybinės vertės) kainynus ir statinių vidutinės naudojimo trukmės normatyvus ir tvirtina vietovės pataisos koeficientus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1181, 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 125-5950 (2011-10-18), i. k. 1111100NUTA00001181

 

VII. KADASTRO DUOMENŲ PERDAVIMAS Į UŽSIENIO VALSTYBES

 

150. Kadastro duomenys kitų Europos Sąjungos valstybių juridiniams ir fiziniams asmenims teikiami ta pačia tvarka kaip Lietuvos Respublikos juridiniams ir fiziniams asmenims.

151. Kadastro duomenys trečiųjų valstybių juridiniams ir fiziniams asmenims teikiami tik Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų ir Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių nustatytais atvejais.

152. Kadastro duomenys gali būti teikiami tarptautiniais kompiuterių tinklais tik Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų ir Lietuvos Respublikos sutarčių su užsienio valstybėmis nustatytais atvejais.

 

VIII. KADASTRO DUOMENŲ SAUGA

 

153. Kadastro tvarkytojas, vadovaudamasis Bendraisiais elektroninės informacijos saugos valstybės institucijų ir įstaigų informacinėse sistemose reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 4 d. nutarimu Nr. 952 (Žin., 1997, Nr. 83-2075; 2007, Nr. 49-1891), ir Saugos dokumentų turinio gairių, patvirtintų vidaus reikalų ministro 2007 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. 1V-172 (Žin., 2007, Nr. 53-2070), reikalavimais, nustato ir užtikrina administracines, technines, organizacines, programines ir kitas priemones kadastro duomenims saugoti nuo neteisėto sunaikinimo, pakeitimo ir naudojimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

 

154. Už kadastro duomenų saugą atsako kadastro tvarkytojas.

155. Kadastro tvarkytojas ir kadastro duomenų gavėjai už duomenų saugos reikalavimų pažeidimus atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

IX. KADASTRO FINANSAVIMAS

 

156. Kadastras tvarkomas:

156.1. lėšomis, gautomis už nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų įrašymą į kadastrą ar jų pakeitimą, už naudojimąsi kadastro duomenimis, ir kitomis kadastro tvarkytojo gautomis lėšomis;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1181, 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 125-5950 (2011-10-18), i. k. 1111100NUTA00001181

 

156.2. lėšomis, skiriamomis iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.

 

X. Kadastro reorganizavimas ir likvidavimas

 

157. Kadastras reorganizuojamas ir likviduojamas Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 22 straipsnyje nustatyta tvarka.

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. 695, 2005-06-23, Žin., 2005, Nr. 80-2899 (2005-06-30), i. k. 1051100NUTA00000695

 

part_ed822f5d27824151a5630461a9f4b609_end


 

Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto

kadastro nuostatų

1 priedas

 

 

MaksimaliŲ leistinŲ (ribin) paklaidŲ tarp Nekilnojamojo turto registre įregistruoto žemės sklypo  ploto arba teritorijų planavimo dokumente suprojektuoto, bet neįregistruoto nekilnojamojo turto registre žemės sklypo ploto ir apskaičiuoto, atlikus kadastrinius matavimus, žemės sklypo ploto LENTELĖ

 

Naudojama kartografinė medžiaga

Sklypo plotas, hektarais

Plano mastelis

1:10000

1:5000

1:2000

1:1000

1:500

Ortofotografiniai žemėlapiai

Iki 1

0,05

0,03

0,02

1,0001–2,0000

0,06

0,04

0,03

2,0001–4,0000

0,07

0,05

0,04

4,0001 ir daugiau

0,08

0,06

0,05

Kita kartografinė medžiaga

Iki 1

0,07

0,05

0,04

0,03

0,02

1,0001–2,0000

0,08

0,06

0,05

0,04

0,03

2,0001–4,0000

0,09

0,07

0,06

0,05

0,04

4,0001–10,0000

0,10

0,08

0,07

0,06

0,05

10,0001  ir daugiau

0,12

0,10

0,08

0,07

0,06

PASTABA. P– žemės sklypo plotas (ha).

 

––––––––––––––––––––

Priedo pakeitimai:

Nr. 1099, 2017-12-20, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-20916

 

part_80985e96983c4143b2928c39b040871a_end

2 priedas. Neteko galios nuo 2020-10-06

Priedo naikinimas:

Nr. 1067, 2020-09-30, paskelbta TAR 2020-10-05, i. k. 2020-20734

Priedo pakeitimai:

Nr. 504, 2010-05-04, Žin., 2010, Nr. 53-2606 (2010-05-08), i. k. 1101100NUTA00000504

Nr. 724, 2014-07-22, paskelbta TAR 2014-07-25, i. k. 2014-10536

Nr. 1099, 2017-12-20, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-20916

 


 

Lietuvos Respublikos nekilnojamojo

turto kadastro nuostatų

3 priedas

 

Pastatų pagrindinė naudojimo paskirtis

 

 

Eil. Nr.

 

Paskirtis

 

Paskirties paaiškinimas

1.

Gyvenamosios paskirties pastatai

1.1.

Gyvenamoji (vieno buto pastatai)

pastatai, skirti gyventi vienai šeimai

1.2.

Gyvenamoji (dviejų butų pastatai)

pastatai, skirti gyventi dviem šeimoms (dvibučiai)

1.3.

Gyvenamoji (trijų ir daugiau butų – daugiabučiai pastatai)

pastatai, skirti gyventi trims šeimoms ir daugiau

1.4.

Gyvenamoji (įvairioms socialinėms grupėms)

pastatai, skirti gyventi įvairių socialinių grupių asmenims (bendrabučiai, vaikų namai, prieglaudos, globos namai, šeimos namai, vienuolynai ir panašiai)

2.

Negyvenamosios paskirties pastatai

2.1.

Viešbučių

trumpalaikio apgyvendinimo pastatai (viešbučiai, moteliai ir svečių namai)

2.2.

Administracinė

pastatai administraciniams tikslams (bankai, paštas, valstybės ir savivaldybės įstaigos, ambasados, teismai, kiti įstaigų ir organizacijų administraciniai pastatai)

2.3.

Prekybos

pastatai didmeninei ir mažmeninei prekybai (parduotuvės, degalinių operatorinės su prekybos sale, knygynai, vaistinės, prekybos paviljonai ir kita)

2.4.

Paslaugų

pastatai paslaugoms teikti ir buitiniam aptarnavimui (pirtys, grožio salonai, skalbyklos, taisyklos, remonto dirbtuvės, priėmimo–išdavimo punktai, autoservisai, plovyklos, krematoriumai, laidojimo namai ir kita)

2.5.

Maitinimo

pastatai žmonėms maitinti (valgyklos, restoranai, kavinės, barai ir kita)

2.6.

Transporto

pastatai transporto tikslams, t. y. susiję su transportavimu, gabenimu, vežimu (oro uosto, jūrų ir upių laivyno, geležinkelio ir autobusų stočių pastatai, judėjimo postų, dispečerinių, iešmų postai, uosto terminalai, signalų perdavimo pastatai, švyturių pastatai, muitinių pastatai ir kita)

2.7.

Garažų

pastatai, skirti transporto priemonėms laikyti ir remontuoti (automobilių garažai, atviri ar uždari požeminiai garažai, antžeminės automobilių saugyklos, elingai, geležinkelio vagonų depai, autobusų ir troleibusų garažai, orlaivių angarai, laivų ir aerostatų elingai ir panašiai)

2.8.

Gamybos, pramonės

pastatai gamybai (gamyklos, dirbtuvės, produkcijos perdirbimo įmonės, kalvės, energetikos pastatai (įvairių tipų elektrinių, katilinių, transformatorių pastočių, skirstyklų, naftos perdirbimo ir kiti pastatai, skirti energijos ar energijos išteklių gavybai, gamybai, perdirbimui), gamybinės laboratorijos, kūrybinės dirbtuvės (išskyrus skirtas savo ar savo šeimos reikmėms ir (arba) kuriose vienu metu dirba ne daugiau kaip 5 žmonės ir nenaudojami potencialiai pavojingi įrenginiai), skerdyklos, pastatai, kuriuose įrengta technologija uždaru būdu veisti, auginti ir perdirbti vandens organizmus, ir kita)

2.9.

Sandėliavimo

pastatai, pagal savo tiesioginę paskirtį naudojami sandėliuoti (saugyklos, bendro naudojimo sandėliai, specialūs sandėliai, kiti objektai, naudojami produkcijai laikyti ir saugoti)

2.10.

Kultūros

pastatai kultūros tikslams (kino teatrai, kultūros namai, klubai, bibliotekos, archyvai, muziejai, parodų centrai, planetariumai, radijo ir televizijos pastatai bei kita)

2.11.

Mokslo

pastatai švietimo ir mokslo tikslams (institutai ir mokslinio tyrimo įstaigos, observatorijos, meteorologijos stotys, laboratorijos (išskyrus gamybines laboratorijas), bendrojo lavinimo, profesinės ir aukštosios mokyklos, vaikų darželiai, lopšeliai ir kita)

2.12.

Gydymo

pastatai gydymo tikslams, t. y. pastatai, kuriuose teikiama medicininė pagalba ir priežiūra sergantiems žmonėms (ligoninės, klinikos, poliklinikos, sanatorijos, reabilitacijos centrai, specialiųjų įstaigų sveikatos apsaugos pastatai, gydyklų pastatai, medicininės priežiūros įstaigų slaugos namai ir kita), veterinarijos gydyklų pastatai

2.13.

Poilsio

pastatai poilsiui (poilsio namai, turizmo centrai, kempingų pastatai, jaunimo nakvynės namai, kaimo turizmo pastatai, vasarnamiai, medžioklės nameliai ir kiti poilsio pastatai)“

2.14.

Sporto

pastatai sportui (sporto halių, salių, teniso kortų, baseinų, čiuožyklų, jachtklubų, šaudyklų, stadionų, maniežų ir kiti pastatai)

2.15.

Religinė

pastatai religiniams tikslams (bažnyčios, cerkvės, koplyčios, sinagogos, maldos namai, katedros ir kiti religiniams tikslams naudojami pastatai)

2.16.

Specialioji

pastatai specialiesiems tikslams (kareivinių pastatai, kalėjimai, pataisos darbų kolonijos, tardymo izoliatoriai, policijos, priešgaisrinių ir gelbėjimo tarnybų pastatai, slėptuvės, pasienio kontrolės punktai ir kita)

2.17.

Pagalbinio ūkio

sodybų ūkio pastatai, pagalbinio ūkio pastatai (tvartai, daržinės, sandėliai, garažai, vasaros virtuvės, dirbtuvės, pirtys, kieto kuro sandėliai (malkinės) ir panašiai, kurie tarnauja pagrindiniam daiktui)

2.18.

Kita (fermų)

pastatai galvijams, gyvuliams, paukščiams auginti (kiaulidės, karvidės, arklidės, veršidės, paukštidės ir kita)

2.19.

Kita (ūkio)

pastatai žemės ūkiui tvarkyti (svirnai, angarai, garažai ir kita)

2.20.

Kita (šiltnamių)

pastatai augalams auginti (šiltnamiai, oranžerijos, žiemos sodai ir kita)

2.21.

Kita (sodų)

pastatai, esantys sodininkų bendrijose (sodo namai ir kita)

3.

Kita

kiti pastatai (lošimų namų pastatai ir kita), kurių negalima priskirti jokiai nurodytai pastatų paskirčiai

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. 1181, 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 125-5950 (2011-10-18), i. k. 1111100NUTA00001181

Nr. 592, 2023-07-26, paskelbta TAR 2023-07-27, i. k. 2023-15269

 

part_e46ee4f562ad46a6a1d4016f7e291a2a_end


 

Lietuvos Respublikos nekilnojamojo

turto kadastro nuostatų

4 priedas

 

Patalpų, SUFORMUOTŲ ATSKIRaIs NEKILNOJAMOJO TURTO OBJEKTAIs, pagrindinė naudojimo paskirtis

 

 

Eil. Nr.

 

Paskirtis

 

Paskirties paaiškinimas

1.

Gyvenamosios paskirties patalpos

1.1.

Gyvenamoji (butų)

butai, t. y. patalpa ar patalpų grupė su atskiru įėjimu, sudaranti nepriklausomas sąlygas vienam asmeniui ar vienai šeimai gyventi, miegoti, gaminti valgį ir panašiai

1.2.

Gyvenamoji (gyvenamųjų patalpų)

gyvenamosios patalpos, kurios turi bendro naudojimo patalpų (t. y. bendrabučio tipo butai, komunaliniai butai ir panašiai)

1.3.

Gyvenamoji (įvairių socialinių grupių)

patalpos, skirtos gyventi įvairioms socialinėms grupėms

2.

Negyvenamosios paskirties patalpos

2.1.

Viešbučių

patalpos trumpai apsistoti

2.2.

Administracinė

patalpos administraciniams tikslams

2.3.

Prekybos

patalpos didmeninei ir mažmeninei prekybai

2.4.

Paslaugų

patalpos paslaugoms teikti ir buitiniam aptarnavimui

2.5.

Maitinimo

patalpos žmonėms maitinti

2.6.

Transporto

patalpos, skirtos transporto tikslams, t. y. susijusios su transportavimu, gabenimu, vežimu

2.7.

Garažų

patalpos transporto priemonėms laikyti

2.8.

Gamybos

patalpos gamybai

2.9.

Sandėliavimo

patalpos, pagal savo tiesioginę paskirtį naudojamos sandėliuoti

2.10.

Kultūros

patalpos kultūros tikslams

2.11.

Mokslo

patalpos švietimo ir mokslo tikslams

2.12.

Gydymo

patalpos gydymo tikslams, t. y. patalpos, kuriose teikiama medicininė pagalba ir priežiūra sergantiems žmonėms

2.13.

Poilsio

patalpos poilsiui

2.14.

Sporto

patalpos sportui

2.15.

Religinė

patalpos religiniams tikslams

2.16.

Specialioji

patalpos specialiesiems tikslams

2.17.

Kita (pagalbinio ūkio)

patalpos pagalbiniam ūkiui (rūsiai, sandėliukai ir kita)

3.

Kita

kitos paskirties patalpos, kurių negalima priskirti jokiai nurodytai paskirčiai

Pakeistas priedo pavadinimas:

Nr. 1181, 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 125-5950 (2011-10-18), i. k. 1111100NUTA00001181

 

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. 695, 2005-06-23, Žin., 2005, Nr. 80-2899 (2005-06-30), i. k. 1051100NUTA00000695

 

part_8659df4b2cbd41c9a552f322fea356a9_end


 

Lietuvos Respublikos nekilnojamojo

turto kadastro nuostatų

5 priedas

 

Inžinerinių statinių pagrindinė naudojimo paskirtis

 

Eil. Nr.

Paskirtis

Paskirties paaiškinimas

1.

Susisiekimo komunikacijos

1.1.

Kelių

kelią sudaro žemės sankasa, važiuojamoji dalis, kelkraščiai, skiriamoji juosta, kelio grioviai, sankryžos, autobusų sustojimo aikštelės, poilsio aikštelės, pėsčiųjų ir dviračių takai, kelio statiniai, techninės eismo reguliavimo priemonės, želdynai, esantys kelio juostoje, kelio oro sąlygų stebėjimo ir transporto eismo apskaitos, apšvietimo ir kiti inžineriniai įrenginiai su šių objektų užimama žeme

1.2.

Kelių (gatvių)

keliai ar jų ruožai, esantys miesto ar kaimo gyvenamosios vietovės teritorijoje, paprastai turintys pavadinimą

1.3.

Geležinkelių

geležinkelio statinį sudaro žemės sankasa, viršutinė kelio konstrukcija (bėgiai, pabėgiai, balasto sluoksnis), tiltai, viadukai, tuneliai, pralaidos, iešmai, pervažos, užtveriamieji statiniai, platformos ir kiti inžineriniai statiniai

1.4.

Oro uostų

oro uostų pakilimo, tūpimo, riedėjimo takai, peronai, orlaivių stovėjimo ir specialios aikštelės, skrydžių valdymo statiniai, radiotechniniai, elektros apšvietimo, signalinių žiburių ir kiti įrenginiai

1.5.

Vandens uostų

vandens uostų krantinės, elingai, dokai, prieplaukų statiniai, molai, atitveriamosios dambos, šalivagės ir kiti inžineriniai statiniai

1.6.

Kitų transporto statinių

tiltai, viadukai, estakados, pėsčiųjų tiltai, tuneliai, lynų keliai, praginos, pralaidos, atraminės sienutės, triukšmą slopinančios sienutės, gyvūnijos atitvarai, iešminės pervados, platformos, pervažos, užtveriamieji statiniai ir įrenginiai, pridengtos ir požeminės perėjos, pervažos (išskyrus nurodytus 1.1 ir 1.3 punktuose) ir kiti, kurie nėra pastatai

2.

Inžineriniai tinklai

2.1.

Naftos tinklų

magistraliniai naftotiekiai, produktotiekiai, skirstomieji naftos ir naftos produktų vamzdynai (naftai ir naftos produktams perkrauti ir (arba) transportuoti iki technologinių įrenginių), naftos perdirbimo įrenginiai, naftos ir naftos produktų terminalai ir saugyklos, kiti inžineriniai statiniai

2.2.

Dujų tinklų

magistraliniai ir skirstomieji dujotiekiai, suskystintų gamtinių dujų įrenginiai, gamtinių dujų saugyklos, vartotojo įvadai, suskystintų naftos dujų sistema, kurią sudaro skirstomieji dujotiekiai, ir kiti inžineriniai statiniai

2.3.

Vandentiekio tinklų

magistraliniai, skirstomieji ir įvadiniai vamzdynai šaltam ir karštam vandeniui tiekti, arteziniai šuliniai, hidrantai, rezervuarai, vandentiekio bokštai, giluminiai vandentiekio gręžiniai, kurie yra statiniai ir kiti inžineriniai statiniai

2.4.

Šilumos tinklų

magistraliniai, skirstomieji ir įvadiniai vamzdynai šilumai tiekti ir kiti inžineriniai statiniai. Šilumos tiekimo tinklus sudaro statinių ir įrenginių kompleksas, susidedantis iš vamzdynų, uždaromosios ir reguliuojamosios armatūros, siurblių, kontrolės ir matavimo prietaisų ir kitų elementų, kuriais šilumnešis (termofikacinis vanduo, garas ir panašiai) iš šilumos šaltinio tiekiamas ir skirstomas vartotojams

2.5.

Nuotekų šalinimo tinklų

nuotekų surinkimo tinklai (nuotekų kolektoriai, nuotekų rinktuvai, nuotekų išvadai), nuotekų slėginiai tinklai, drenažo tinklai ir kiti inžineriniai statiniai

2.6.

Elektros tinklų

perdavimo, skirstomieji ir tiesioginių linijų elektros tinklai, kiti inžineriniai statiniai

2.7.

Ryšių (telekomunikacijų) tinklų

aukšto ir žemo dažnio ryšių bei šviesolaidžio kabelių kanalai, radijo ir televizijos perdavimo linijos, perdavimo bokštai, radijo ryšio statiniai, ryšio retransliatoriai ir kiti inžineriniai statiniai

2.8.

Kitų inžinerinių tinklų

technologiniai vamzdynai, kolektoriai, apžvalgos kameros ir kiti inžinerinių tinklų statiniai

3.

Hidrotechniniai statiniai

statiniai vandens ištekliams naudoti ir aplinkai nuo žalingo vandens poveikio saugoti. Užtvankos, dambos, hidroelektrinės, derivacinės elektrinės, hidroakumuliacinės elektrinės, siurblinės, vandens ėmyklos, jūrų ar upių uostų krantinės, dokai, prieplaukos, molai, vandens pralaidos, vandenvietės statiniai, nusodintuvai, kanalai ir jų statiniai, upių vagotvarkos statiniai, krantosaugos statiniai, žuvininkystės statiniai, laivininkystės statiniai, bangolaužiai, jūros naftos ir dujų gavybos statiniai, akvedukai, diukeriai, bunos, polderiai, žuvų pralaidos, melioracijos statiniai vandens ištekliams naudoti bei aplinkai nuo žalingo vandens poveikio saugoti ir kiti hidrotechnikos statinių požymius atitinkantys inžineriniai statiniai

4.

Kiti inžineriniai statiniai

4.1.

Sporto inžineriniai statiniai

sporto aikštynai, naudojami žaidimams atvirame ore (futbolui, krepšiniui, beisbolui, regbiui, vandens sportui ir panašiai), mašinų, dviračių ar arklių lenktynių keliai ir kiti inžineriniai statiniai, kurie nėra pastatai

4.2.

Kitos paskirties inžineriniai statiniai

fortai, bunkeriai, šaudyklos, techniniai stebėjimo bokštai, sąvartynai, atsinaujinančių išteklių energiją naudojantys energijos gamybos statiniai (vėjo elektrinės, saulės šviesos energijos elektrinės ir kiti), transporterių galerijos, estrados, automatizuotų sandėliavimo sistemų statiniai, nuotekų valyklos statiniai ir kiti inžineriniai statiniai, neturintys aiškios funkcinės priklausomybės ar apibrėžto naudojimo, kurie tarnauja pagrindiniam daiktui (tvoros, kiemo aikštelės, lauko tualetai, stoginės, pavėsinės, atraminės sienutės, šachtiniai šuliniai, lieptai, mėšlidės, aplinkos tvarkymo elementai ir panašiai)

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

Nr. 1181, 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 125-5950 (2011-10-18), i. k. 1111100NUTA00001181

Nr. 303, 2014-04-01, paskelbta TAR 2014-04-07, i. k. 2014-04139

Nr. 1190, 2022-11-30, paskelbta TAR 2022-12-01, i. k. 2022-24424

Nr. 592, 2023-07-26, paskelbta TAR 2023-07-27, i. k. 2023-15269

 

part_527ae1e44c4d4fa7a458bde0131444fe_end

6 priedas. Neteko galios nuo 2020-10-06

Priedo naikinimas:

Nr. 1067, 2020-09-30, paskelbta TAR 2020-10-05, i. k. 2020-20734

Priedo pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

Nr. 1181, 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 125-5950 (2011-10-18), i. k. 1111100NUTA00001181

Nr. 724, 2014-07-22, paskelbta TAR 2014-07-25, i. k. 2014-10536

Nr. 97, 2020-02-05, paskelbta TAR 2020-02-11, i. k. 2020-03030

 

7 priedas. Neteko galios nuo 2008-12-07

Priedo naikinimas:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin. 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

 

7 priedas. Neteko galios nuo 2023-01-01

Priedo naikinimas:

Nr. 1190, 2022-11-30, paskelbta TAR 2022-12-01, i. k. 2022-24424

Priedo pakeitimai:

Nr. 97, 2020-02-05, paskelbta TAR 2020-02-11, i. k. 2020-03030

 


 

 

Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto
kadastro nuostatų

8 priedas

 

 

 

SODININKŲ BENDRIJAI SKIRTOS MĖGĖJŲ SODO TERITORIJOS RIBŲ DUOMENŲ NUSTATYMO, JŲ PAŽYMĖJIMO KADASTRO ŽEMĖLAPYJE IR ĮRAŠŲ NEKILNOJAMOJO TURTO KADASTRE APIE ŽEMĖS SKLYPŲ BUVIMĄ SODININKŲ BENDRIJAI SKIRTOJE MĖGĖJŲ SODO TERITORIJOJE PADARYMO TVARKOS APRAŠAS

 

 

 

1.  Sodininkų bendrijai skirtos mėgėjų sodo teritorijos ribų duomenų nustatymo, jų pažymėjimo kadastro žemėlapyje ir įrašų Nekilnojamojo turto kadastre apie žemės sklypų buvimą sodininkų bendrijai skirtoje mėgėjų sodo teritorijoje padarymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato sodininkų bendrijai skirtos mėgėjų sodo teritorijos ribų (toliau – sodo teritorijos ribos) duomenų nustatymo, jos ribų pažymėjimo kadastro žemėlapyje ir įrašų Nekilnojamojo turto kadastre (toliau – kadastras) apie žemės sklypų buvimą sodininkų bendrijai skirtoje mėgėjų sodo teritorijoje padarymo supaprastintą tvarką. Sodo teritorijos riba yra informacinio pobūdžio grafinis kadastro žemėlapio sluoksnis.

2.  Sodo teritorijos ribos kadastro žemėlapyje pažymimos Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre įregistruotos sodininkų bendrijos pirmininko (ar jo įgalioto asmens) prašymu pagal sodo teritorijos ribų planą, parengtą valstybinėje koordinačių sistemoje ar vietinėje koordinačių sistemoje, susietoje su valstybine koordinačių sistema, taip pat sodo teritorijos ribos kadastro žemėlapyje gali būti pažymimos sodininkų bendrijos pirmininko (ar jo įgalioto asmens) prašymu pagal sodo teritorijos ribų planą, parengtą pagal sodo suplanavimo projektą, arba sodo teritorijos ribų planą, parengtą atlikus sodo teritorijos ribų kadastrinius matavimus valstybinėje koordinačių sistemoje Aprašo nustatyta tvarka (toliau kartu – sodo teritorijos ribų planas).

3Aprašo 2 punkte nurodytame plane, parengtame valstybinėje koordinačių sistemoje ar vietinėje koordinačių sistemoje, susietoje su valstybine koordinačių sistema, turi būti pažymėti ne mažiau kaip 3 koordinačių tinklelio ašių susikirtimo taškai, užrašyta vieno koordinačių tinklelio linijų susikirtimo taško koordinačių reikšmė valstybinėje koordinačių sistemoje, sutartiniais ženklais išbraižyti sodo teritorijos ribų posūkio taškai, sutampantys su sodo teritorijos riba, situacijos elementai, su kuriais sutampa sodo teritorijos riba, sodo teritorijos ribų linijos tarp posūkio taškų. Plane taip pat turi būti nurodytas mastelis, sodo teritorijos plotas kv. metrais, kadastro vietovės kodas ir bloko numeris, plano sudarymo data, savivaldybės pavadinimas, gyvenamosios vietovės, kurios dalimi yra sodininkų bendrija, pavadinimas, sodininkų bendrijos pavadinimas, juridinio asmens kodas ir planą parengusio matininko rekvizitai.

4Jeigu mėgėjų sodo teritorijai iki Aprašo įsigaliojimo nebuvo parengtas sodo teritorijos ribų planas valstybinėje koordinačių sistemoje ar vietinėje koordinačių sistemoje, susietoje su valstybine koordinačių sistema, sodininkų bendrijos pirmininkas (arba jo įgaliotas asmuo) kreipiasi į matininką su prašymu parengti sodo teritorijos ribų planą pagal turimą ar žemėtvarkos skyriuje saugomą sodo suplanavimo projektą.

5Matininkas, gavęs sodininkų bendrijos pirmininko (arba jo įgalioto asmens) prašymą parengti sodo teritorijos ribų planą pagal sodo suplanavimo projektą, kreipiasi į kadastro tvarkytoją su prašymu pateikti kadastro žemėlapyje pažymėto kadastro bloko, į kurį patenka mėgėjų sodo teritorija, ribas skaitmenine forma arba kadastro žemėlapio ištrauką (spausdintine forma), parengtą ant ortofotografinio žemėlapio pagrindo.

6.  Iš kadastro tvarkytojo gavęs Aprašo 5 punkte nurodytus duomenis, naudodamasis turimu sodo suplanavimo projektu, matininkas parengia sodo teritorijos ribų planą ant ortofotografinio žemėlapio, kurio mastelis 1:2 000, 1:5 000 ar 1:10 000, pagrindo, pažymėdamas ne mažiau kaip 3 koordinačių tinklelio ašių susikirtimo taškus, sodo teritorijos ribas su posūkio taškų numeriais ir vieno koordinačių tinklelio susikirtimo taškų koordinates. Planas rengiamas vektorizuojant sodo suplanavimo projektą. Plane nurodomas mastelis, mėgėjų sodo teritorijos plotas kv. metrais, plano sudarymo data, kadastro vietovės kodas ir bloko numeris, savivaldybės pavadinimas, gyvenamosios vietovės, kurios dalimi yra sodininkų bendrija, pavadinimas, sodininkų bendrijos pavadinimas, juridinio asmens kodas ir planą parengusio matininko rekvizitai (Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Nuostatai), 10 priedas).

Punkto pakeitimai:

Nr. 366, 2022-04-13, paskelbta TAR 2022-04-15, i. k. 2022-07849

 

7Jeigu sodo suplanavimo projektas neišlikęs arba iki Aprašo įsigaliojimo nebuvo parengtas sodo teritorijos ribų planas valstybinėje koordinačių sistemoje ar vietinėje koordinačių sistemoje, arba sodininkų bendrijos pirmininko (arba jo įgalioto asmens) prašymu žemėtvarkos skyrius, patikrinęs sodo suplanavimo projektą, nustato, kad sodo suplanavimo projektas neatitinka sodo teritorijos ribų vietovėje, sodininkų bendrijos pirmininkas (arba jo įgaliotas asmuo) kreipiasi į matininką su prašymu parengti naują sodo teritorijos ribų planą, laikantis Aprašo 8 punkte nurodytų reikalavimų.

8Sodininkų bendrijos pirmininko (ar jo įgalioto asmens) prašomas matininko parengti Aprašo 7 punkte nurodytas sodo teritorijos ribų planas rengiamas naudojantis ortofotografiniu žemėlapiu, kurio mastelis 1:2 000, 1:5 000 ar 1:10 000. Matininkas ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių dienų registruotu laišku arba elektroninėmis priemonėmis praneša žemėtvarkos skyriui apie planuojamus atlikti sodo teritorijos ribų duomenų nustatymo darbus. Matininkas kartu su sodininkų bendrijos pirmininku (ar jo įgaliotu asmeniu), nuvykęs į vietovę, nustato sodininkų bendrijai skirtos sodo teritorijos ribų posūkio taškų ir riboženklių koordinates valstybinėje koordinačių sistemoje. Jeigu sodo suplanavimo projektas neišlikęs, sodo teritorijos ribų posūkio taškų ir riboženklių koordinatės valstybinėje koordinačių sistemoje gali būti nustatomos vadovaujantis kitais išlikusiais sodo bendrijos teritorijos skyrimo dokumentais. Sodo teritorijos ribų posūkio taškų ir riboženklių koordinatės valstybinėje koordinačių sistemoje įrašomos kitoje sodo teritorijos ribų plano pusėje, koordinačių žiniaraštyje. Plane pažymimi ne mažiau kaip 3 koordinačių tinklelio ašių susikirtimo taškai, sutartiniais ženklais išbraižomi sodo teritorijos ribų posūkio taškai ir riboženkliai, sutampantys su sodo teritorijos riba, situacijos elementai, su kuriais sutampa sodo teritorijos riba, sodo teritorijos ribų linijos tarp posūkio taškų (jų ilgis nurodomas metrais 2 ženklų po kablelio tikslumu). Plane taip pat nurodomas mastelis, sodo teritorijos plotas kv. metrais, plano sudarymo data, kadastro vietovės kodas ir bloko numeris, savivaldybės pavadinimas, gyvenamosios vietovės, kurios dalimi yra sodininkų bendrija, pavadinimas, sodininkų bendrijos pavadinimas, juridinio asmens kodas ir planą parengusio matininko rekvizitai (Nuostatų 10 priedas). Plano mastelis parenkamas atsižvelgiant į mėgėjų sodo teritorijos plotą ir informacijos kiekį.

Punkto pakeitimai:

Nr. 366, 2022-04-13, paskelbta TAR 2022-04-15, i. k. 2022-07849

 

9Sodo teritorijos ribų planas derinamas su žemėtvarkos skyriumi. Prašymą suderinti sodo teritorijos ribų planą žemėtvarkos skyriui pateikia:

9.1. sodininkų bendrijos pirmininkas (ar jo įgaliotas asmuo) – suderinti iki Aprašo įsigaliojimo parengtą sodo teritorijos ribų planą, parengtą valstybinėje koordinačių sistemoje ar vietinėje koordinačių sistemoje, susietoje su valstybine koordinačių sistema, ir suderintą su sodininkų bendrijos pirmininku (ar jo įgaliotu asmeniu);

9.2. matininkas – suderinti sodo teritorijos ribų planą, parengtą Aprašo 6 ar 8 punkte nustatyta tvarka ir suderintą su sodininkų bendrijos pirmininku (ar jo įgaliotu asmeniu).

10Žemėtvarkos skyrius ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo sodo teritorijos ribų plano gavimo patikrina jo atitiktį sodo suplanavimo projektui (jeigu jis išlikęs) ir jį suderina arba motyvuotai atsisako derinti. Tikrindamas sodo teritorijos ribų plano atitiktį sodo suplanavimo projektui, žemėtvarkos skyrius patikrina, ar sutampa minėto plano ir sodo suplanavimo projekto konfigūracija. Jeigu sodo suplanavimo projektas neišlikęs, sodo teritorijos ribų planas derinamas su prierašu „suderintas be sodo suplanavimo projekto“.

11Jeigu sodo teritorijos ribų planas, parengtas iki Aprašo įsigaliojimo, neatitinka žemėtvarkos skyriuje esančio sodo suplanavimo projekto ar sodininkų bendrijos pirmininkas (arba jo įgaliotas asmuo) pateikia atnaujintą (papildytą) sodo teritorijos ribų sodo suplanavimo projektą, žemėtvarkos skyrius, išnagrinėjęs gautą planą ir su sodo teritorijos ribomis besiribojančių žemės sklypų suformavimo dokumentus ar kitą kartografinę medžiagą, sprendžia, ar reikia sodo teritorijos ribų planą tikslinti pagal atnaujintą medžiagą.

12Sodininkų bendrijos pirmininkas (ar jo įgaliotas asmuo) su žemėtvarkos skyriumi suderintą sodo teritorijos ribų planą kartu su prašymu pažymėti sodo teritorijos ribas kadastro žemėlapyje ir padaryti įrašus apie žemės sklypų buvimą sodininkų bendrijai skirtoje mėgėjų sodo teritorijoje pateikia kadastro tvarkytojui.

13Kadastro tvarkytojas per 5 darbo dienas nuo Aprašo 12 punkte nurodyto prašymo ir sodo teritorijos ribų plano gavimo pažymi sodo teritorijos ribą kadastro žemėlapyje ir kiekvienam mėgėjų sodo žemės sklypui, esančiam sodininkų bendrijai skirtoje mėgėjų sodo teritorijoje, kadastre padaro įrašą apie jo buvimą sodininkų bendrijai skirtoje sodo teritorijoje, nurodydamas sodininkų bendrijos pavadinimą ir kodą.

14Aprašo 5 punkte nurodytų duomenų ir Aprašo 6 ir 8 punktuose nurodytų sodo teritorijos ribų planų rengimo, derinimo (išskyrus planų derinimą su sodininkų bendrijos pirmininku (ar jo įgaliotu asmeniu) ir duomenų įrašymo į kadastrą procedūros atliekamos elektroninėmis priemonėmis skaitmenine forma pagal valstybės įmonės Registrų centro parengtą ir patvirtintą specifikaciją.

15 Sodo teritorijos ribos kadastro žemėlapyje žymimos vadovaujantis Nuostatų reikalavimais.

16. Už duomenų, nurodytų Aprašo 5 punkte, parengimą ir pateikimą įrašų apie mėgėjų sodo žemės sklypų buvimą konkrečioje sodininkų bendrijai skirtoje mėgėjų sodo teritorijoje padarymą kadastre, sodo teritorijos ribų pažymėjimą kadastro žemėlapyje, įskaitant ir skubos tvarka, mokamas atlyginimas, nustatytas Atlyginimo dydžių sąraše.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1067, 2020-09-30, paskelbta TAR 2020-10-05, i. k. 2020-20734

 

––––––––––––––––––––

Papildyta priedu:

Nr. 1238, 2015-12-02, paskelbta TAR 2015-12-04, i. k. 2015-19323

 

part_c4f6695041584dd79b688eaf1270bc4a_end

9 priedas. Neteko galios nuo 2020-10-06

Priedo naikinimas:

Nr. 1067, 2020-09-30, paskelbta TAR 2020-10-05, i. k. 2020-20734

 


 

 

Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto
kadastro nuostatų

10 priedas

 

 

 

(Sodininkų bendrijos sodo teritorijos ribų plano forma)

MĖGĖJŲ SODO TERITORIJOS RIBŲ PLANAS

 

 

 

Kadastro vietovė

………………………

Blokas

 

 

 

 

 

Sodininkų bendrijos pavadinimas ir juridinio asmens kodas

 

Kaimas (miestelis)

 

Miestas (rajonas)

 

Savivaldybė

 

 

Matininkas                                                                     _____________                      _____________________________

(Planą parengusio matininko                                                (parašas)                                                                                          (vardas ir pavardė)

kvalifikacijos pažymėjimo Nr.)

Užsakovas                                                                     _____________                      _____________________________

(Sodo bendrijos pirmininkas                                                (parašas)                                                                                           (vardas ir pavardė)

ar jo įgaliotas asmuo)

 

Patikrino

Pareigų pavadinimas

Parašas

Vardas ir pavardė

Data

 

 

 

 

SUDERINTA

Pareigų pavadinimas

Parašas

Vardas ir pavardė

Data

 

 

 

 

 

M 1: .........
Mėgėjų sodo teritorijos plotas ............. m2


 

 

 

 

 

 

 

 


KOORDINAČIŲ ŽINIARAŠTIS

 

Koordinačių sistema

Taško Nr.

Kodas

X

Y

Taško Nr.

Kodas

X

Y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žiniaraštį sudarė _____________________________________________________________

(pareigų pavadinimas)                            (parašas)                            (vardas ir pavardė)

(data)

 

––––––––––––––––––––

Papildyta priedu:

Nr. 1238, 2015-12-02, paskelbta TAR 2015-12-04, i. k. 2015-19323

 

part_431ccf4e9689487a8cbfda20150e785c_end

11 priedas. Neteko galios nuo 2023-01-01

Priedo naikinimas:

Nr. 1190, 2022-11-30, paskelbta TAR 2022-12-01, i. k. 2022-24424

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 279, 2003-03-03, Žin., 2003, Nr. 24-991 (2003-03-07), i. k. 1031100NUTA00000279

Dėl Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonės pavadinimo pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 715, 2004-06-10, Žin., 2004, Nr. 93-3415 (2004-06-12), i. k. 1041100NUTA00000715

Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų, gyvenamųjų vietovių ir gatvių valstybės registro reorganizavimo ir Lietuvos Respublikos adresų registro įsteigimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 695, 2005-06-23, Žin., 2005, Nr. 80-2899 (2005-06-30), i. k. 1051100NUTA00000695

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimo Nr. 534 "Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimo Nr. 534 "Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 504, 2010-05-04, Žin., 2010, Nr. 53-2606 (2010-05-08), i. k. 1101100NUTA00000504

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimo Nr. 534 "Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo" papildymo

 

6.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1181, 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 125-5950 (2011-10-18), i. k. 1111100NUTA00001181

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimo Nr. 534 ,,Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo" ir 2008 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1256 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimo Nr. 534 ,,Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo" pakeitimo" pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 303, 2014-04-01, paskelbta TAR 2014-04-07, i. k. 2014-04139

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimo Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo  

 

8.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 724, 2014-07-22, paskelbta TAR 2014-07-25, i. k. 2014-10536

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimo Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1238, 2015-12-02, paskelbta TAR 2015-12-04, i. k. 2015-19323

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimo Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1099, 2017-12-20, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-20916

Dėl Nekilnojamojo turto kadastro reorganizavimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimo Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 97, 2020-02-05, paskelbta TAR 2020-02-11, i. k. 2020-03030

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimo Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1067, 2020-09-30, paskelbta TAR 2020-10-05, i. k. 2020-20734

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimo Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

13.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 33, 2021-01-20, paskelbta TAR 2021-01-21, i. k. 2021-01003

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimo Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

14.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 901, 2021-11-03, paskelbta TAR 2021-11-04, i. k. 2021-22982

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimo Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

15.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 366, 2022-04-13, paskelbta TAR 2022-04-15, i. k. 2022-07849

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimo Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

16.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1190, 2022-11-30, paskelbta TAR 2022-12-01, i. k. 2022-24424

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimo Nr. 534 ,,dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

17.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 592, 2023-07-26, paskelbta TAR 2023-07-27, i. k. 2023-15269

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimo Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo