Suvestinė redakcija nuo 2020-02-12 iki 2020-10-05

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. 41-1539, i. k. 1021100NUTA00000534

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS NEKILNOJAMOJO TURTO KADASTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2002 m. balandžio 15 d. Nr. 534

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 4 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 18 straipsnio 2 dalimi ir Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 9 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 695, 2005-06-23, Žin., 2005, Nr. 80-2899 (2005-06-30), i. k. 1051100NUTA00000695

Nr. 97, 2020-02-05, paskelbta TAR 2020-02-11, i. k. 2020-03030

 

1. Nustatyti, kad:

1.1. Žemės ūkio ministerija tvirtina:

1.1.1. Neteko galios nuo 2005-07-01

Papunkčio naikinimas:

Nr. 695, 2005-06-23, Žin. 2005, Nr. 80-2899 (2005-06-30), i. k. 1051100NUTA00000695

 

1.1.2. Neteko galios nuo 2005-07-01

Papunkčio naikinimas:

Nr. 695, 2005-06-23, Žin. 2005, Nr. 80-2899 (2005-06-30), i. k. 1051100NUTA00000695

 

1.1.3. žemės sklypų formavimo tvarką, rengiant žemėtvarkos projektus;

1.1.4. Neteko galios nuo 2005-07-01

Papunkčio naikinimas:

Nr. 695, 2005-06-23, Žin. 2005, Nr. 80-2899 (2005-06-30), i. k. 1051100NUTA00000695

 

1.2. Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojas yra valstybės įmonė Registrų centras (toliau vadinama – kadastro tvarkytojas);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 279, 2003-03-03, Žin., 2003, Nr. 24-991 (2003-03-07), i. k. 1031100NUTA00000279

 

1.3. Neteko galios nuo 2008-12-07

Papunkčio naikinimas:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin. 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

 

1.4. Neteko galios nuo 2008-12-07

Papunkčio naikinimas:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin. 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 695, 2005-06-23, Žin., 2005, Nr. 80-2899 (2005-06-30), i. k. 1051100NUTA00000695

 

1.5. Neteko galios nuo 2008-12-07

Papunkčio naikinimas:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin. 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

 

1.6. nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymo, kadastro duomenų formų pildymo, nekilnojamojo daikto planų parengimo, nekilnojamojo daikto ribų žymėjimo nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje ir kadastro žemėlapio tikslinimo techninius reikalavimus nustato Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 695, 2005-06-23, Žin., 2005, Nr. 80-2899 (2005-06-30), i. k. 1051100NUTA00000695

 

2. Patvirtinti Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatus (pridedama).

3. Pavesti Žemės ūkio ministerijai parengti ir patvirtinti:

3.1. iki 2002 m. liepos 1 d. – žemės sklypų formavimo tvarką, rengiant žemėtvarkos projektus;

3.2. iki 2002 m. liepos 1 d. – žemės valstybinės apskaitos tvarką;

3.3. iki 2002 m. rugsėjo 1 d. – nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų taisykles ir kadastro duomenų surinkimo ir tikslinimo tvarką;

3.4. iki 2002 m. spalio 1 d. – nekilnojamojo turto objektų ribų pažymėjimo kadastro žemėlapyje tvarką.

4. Aplinkos ministerija turi iki 2002 m. liepos 1 d. patikslinti Statinių kadastro matavimų ir apskaitos metodiką, patvirtintą aplinkos ministro 1999 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr. 264 „Dėl Statinių kadastro matavimų ir apskaitos metodikos patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 74-2265).

5. Įpareigoti Žemės ūkio ministeriją ir Aplinkos ministeriją kartu su Finansų ministerija iki 2002 m. liepos 1 d. parengti projektą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl kadastro duomenų, kurių reikia nekilnojamojo turto mokesčiams apskaičiuoti ir kitiems tikslams, rengimo, teikimo ir atsiskaitymo už juos tvarkos patvirtinimo.

6. Pripažinti netekusiais galios:

6.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. balandžio 30 d. nutarimą Nr. 316 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio žemės (su nekilnojamojo turto elementais) kadastro nuostatų tvirtinimo“ (Žin., 1992, Nr. 18-539);

6.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. balandžio 27 d. nutarimą Nr. 323 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. balandžio 30 d. nutarimo Nr. 316 dalinio pakeitimo“ (Žin., 1994, Nr. 33-602);

6.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. liepos 19 d. nutarimą Nr. 629 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. balandžio 30 d. nutarimo Nr. 316 dalinio pakeitimo“ (Žin., 1994, Nr. 56-1101);

6.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. gegužės 10 d. nutarimo Nr. 655 „Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų žemės reformos, žemėtvarkos ir žemės kadastro klausimais dalinio pakeitimo“ (Žin., 1995, Nr. 41-1003) 5 punktą;

6.5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. liepos 27 d. nutarimą Nr. 1057 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. balandžio 30 d. nutarimo Nr. 316 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio žemės (su nekilnojamojo turto elementais) kadastro nuostatų tvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 1995, Nr. 63-1596);

6.6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. rugpjūčio 7 d. nutarimo Nr. 1097 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. liepos 25 d. nutarimo Nr. 297, 1992 m. balandžio 30 d. nutarimo Nr. 316 ir 1994 m. balandžio 25 d. nutarimo Nr. 312 dalinio pakeitimo“ (Žin., 1995, Nr. 66-1636) 2 punktą;

6.7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. vasario 24 d. nutarimą Nr. 231 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. balandžio 30 d. nutarimo Nr. 316 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio žemės (su nekilnojamojo turto elementais) kadastro nuostatų patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 1998, Nr. 20-525);

6.8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 22 d. nutarimą Nr. 1145 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. balandžio 30 d. nutarimo Nr. 316 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio žemės (su nekilnojamojo turto elementais) kadastro nuostatų patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 1998, Nr. 84-2359).

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                             Algirdas Brazauskas

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                   Jeronimas Kraujelis

 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2005 m. birželio 23 d. nutarimo Nr. 695

redakcija)

 

Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatai

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatai (toliau vadinama – šie Nuostatai) reglamentuoja nekilnojamojo turto kadastro (toliau vadinama – kadastras) paskirtį ir jo objektus, kadastro tvarkytojo funkcijas, teises ir pareigas, nekilnojamųjų daiktų, registruojamų Nekilnojamojo turto registre, įrašymo į kadastrą, nekilnojamojo daikto planų ir kadastro duomenų, formų, turinio ir parengimo bei kadastro duomenų bylos suformavimo, žemės sklypų ribų posūkio taškų koordinačių nustatymo atliekant kadastrinius matavimus, kadastre įrašytų duomenų pakeitimo, prašymų įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į kadastrą ar juos pakeisti pateikimo ir nagrinėjimo, nekilnojamojo daikto pažymėjimo kadastro žemėlapyje, nekilnojamojo turto kadastro žemėlapio tikslinimo, kadastro sąveikos su kitais valstybės registrais ir kadastrais, kadastro duomenų naudojimo, kadastre įrašytų duomenų suvestinių rengimo, kadastro duomenų perdavimo į užsienio valstybes, kadastro duomenų saugos, finansavimo, reorganizavimo ir likvidavimo tvarką.

2. Kadastro paskirtis – kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti, naudoti ir teikti kadastro duomenis.

3. Kadastras tvarkomas pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą (Žin., 2000, Nr. 74-2262), Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymą (Žin., 2000, Nr. 58-1704; 2003, Nr. 57-2530), Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymą (Žin., 1996, Nr. 100-2261; 2001, Nr. 55-1948), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2008, Nr. 22-804), Lietuvos Respublikos valstybės registrų įstatymą (Žin., 1996, Nr. 86-2043; 2004, Nr. 124-4488), šiuos Nuostatus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės registrų veiklą ir registrų duomenų tvarkymą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1181, 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 125-5950 (2011-10-18), i. k. 1111100NUTA00001181

 

4. Kadastro objektai – Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje nurodyti nekilnojamieji daiktai.

5. Pagrindinės šiuose Nuostatuose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatyme, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatyme, Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatyme (Žin., 2001, Nr. 62-2226, 2010, Nr. 54-2649), Lietuvos Respublikos statybos įstatyme (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597), Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617) ir Lietuvos Respublikos žemės įstatyme (Žin., 1994, Nr. 34-620; 2004, Nr. 28-868) vartojamas sąvokas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1181, 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 125-5950 (2011-10-18), i. k. 1111100NUTA00001181

 

51. Sodininkų bendrijai skirtos mėgėjų sodo teritorijos ribų duomenys nustatomi ir pažymimi kadastro žemėlapyje, įrašai kadastre apie žemės sklypų buvimą sodininkų bendrijai skirtoje mėgėjų sodo teritorijoje padaromi supaprastinta tvarka pagal šių Nuostatų 8 priedą.

Papildyta punktu:

Nr. 1238, 2015-12-02, paskelbta TAR 2015-12-04, i. k. 2015-19323

 

II. KADASTRO VALDYTOJAS IR TVARKYTOJAS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1099, 2017-12-20, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-20916

 

6. Kadastro valdytoja yra Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija (toliau – kadastro valdytojas), o kadastro tvarkytojas yra valstybės įmonė Registrų centras (toliau – kadastro tvarkytojas).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1099, 2017-12-20, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-20916

 

61. Kadastro valdytojas atlieka Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme nurodytas funkcijas ir šiame įstatyme nustatytas teises bei pareigas.

Papildyta punktu:

Nr. 1099, 2017-12-20, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-20916

 

7. Kadastro duomenis į kadastrą įrašo ir tvarko kadastro tvarkytojo struktūrinių padalinių apskričių centruose ir savivaldybėse darbuotojai (toliau vadinama – kadastro tvarkytojo darbuotojai).

8. Kadastro tvarkytojas:

8.1. suderinęs su nekilnojamojo turto kadastro valdytoju administruoja, projektuoja, diegia, plėtoja, pertvarko ir naudoja šio kadastro informacinę sistemą;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1099, 2017-12-20, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-20916

 

8.2. organizuoja kadastro tvarkytojo darbuotojų mokymą, kvalifikacijos tobulinimą;

8.3. kaupia, apdoroja, atnaujina ir saugo nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenis, gaunamus iš kadastro tvarkytojo padalinių;

8.4. nustato kadastro tvarkytojo kompiuterių, komunikacijų, technologinės ir biuro įrangos reikalavimus, rengia taikomąsias programas;

8.5. užtikrina kadastro duomenų saugą ir saugų duomenų perdavimą kompiuterių tinklais;

8.6. perduoda kadastro duomenis kitiems valstybės kadastrams ir registrams, gauna kitų valstybės kadastrų ir registrų duomenis, kurių reikia šiam kadastrui funkcionuoti;

8.7. organizuoja kadastro duomenų teikimą duomenų gavėjams, užtikrina duomenų teikimo sistemos veikimą;

8.8. apdoroja ir analizuoja nekilnojamojo daikto kadastro duomenis, rengia suvestinius ir kitus kadastro statistikos duomenis, teikia duomenų gavėjams duomenis mokestinėms vertėms nustatyti;

8.9. tvarko nekilnojamojo daikto kadastro duomenų ir dokumentų, kurių pagrindu jie buvo įrašyti į kadastrą, archyvus, užtikrina šių archyvų saugą;

8.10. sprendžia kadastro modernizavimo klausimus;

8.11. rengia ir tvirtina prašymų įrašyti į kadastrą, pakeisti ar išbraukti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis, formas, šių formų pildymo rekomendacijas ir prašymų registravimo tvarką;

8.12. nagrinėja skundus dėl kadastro tvarkytojo darbuotojų priimtų sprendimų;

8.13. kasmet atnaujina ir skelbia vietovės pataisos koeficientus ir nekilnojamojo turto (žemės sklypų ir statinių) vertinimo duomenis;

Papildyta punktu:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

 

8.14. atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

 

9. Kadastro tvarkytojo darbuotojai šių Nuostatų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka:

9.1. priima ir registruoja prašymus įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į kadastrą, juos pakeisti ar išbraukti, atlikti kitus duomenų tvarkymo darbus;

9.2. nekilnojamojo daikto kadastro duomenis įrašo į kadastrą, pakeičia, panaikina, pataiso (raštu informuodami ir kadastro duomenų teikėjus), perkelia į duomenų bazės archyvą. Gavę asmens prašymą įrašyti žemės sklypo kadastro duomenis į kadastrą ar juos pakeisti, nustato ir į kadastrą įrašo žemės sklypo vidutinę rinkos vertę. Pasikeitus nekilnojamojo daikto vidutinę rinkos vertę sąlygojantiems veiksniams, asmens prašymu perskaičiuoja nekilnojamojo daikto vidutinę rinkos vertę;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1099, 2017-12-20, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-20916

 

9.3. patikrina nekilnojamajam daiktui įrašyti į kadastrą pateiktus dokumentus, spausdina išrašus apie kadastre įrašytus nekilnojamuosius daiktus;

9.4. teikia kadastro duomenų gavėjams išrašus apie kadastre įrašytus nekilnojamuosius daiktus;

9.5. taiso duomenų įrašymo klaidas ir praneša apie tai raštu kadastro duomenų gavėjams;

9.6. užtikrina, kad į kadastrą nebūtų įrašomi klaidingi, nereikalingi ar neišsamūs duomenys, kad įrašyti duomenys atitiktų pateiktus registravimo dokumentus;

9.7. fizinių ir juridinių asmenų pageidavimu supažindina juos su kadastro duomenimis, teikia juos kadastro duomenų gavėjams;

9.8. teikia kadastro statistikos duomenis;

9.9. nekilnojamojo daikto savininko ar naudotojo arba jų įgaliotų asmenų (toliau vadinama – užsakovas) ar nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenis nustatančių asmenų nurodytų šių Nuostatų 12 punkte pageidavimu atlieka žemės sklypų plano arba nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos išankstinį patikrinimą;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

 

9.10. užsakovo (-ų) prašymu parengia kadastro tvarkytojo archyve saugomos nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos kopiją;

Papildyta punktu:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

 

9.10. atlieka kitas teisės aktų nustatytas ir kadastro tvarkytojo pavestas funkcijas.

10. Kadastro tvarkytojas darbuotojams gali suteikti šias kvalifikacines kategorijas: kadastro eksperto, vyresniojo kadastro specialisto, kadastro specialisto ir kadastro specialisto asistento. Kadastro tvarkytojas pagal kiekvieną kvalifikacinę kategoriją nustato specialius kvalifikacinius darbuotojų išsilavinimo ir profesinės patirties reikalavimus. Kvalifikacines kategorijas suteikia kadastro tvarkytojo šiam tikslui sudaryta atestacijos komisija.

11. Kadastro tvarkytojo darbuotojų, įrašančių nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į kadastrą, teises ir pareigas nustato kadastro tvarkytojas.

 

 

III. KADASTRO DUOMENŲ NUSTATYMAS

 

 

12. Nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenis nustato Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatyme nurodyti asmenys (toliau – vykdytojai).

Žemės sklypas laikomas baigtu formuoti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Nacionalinė žemės tarnyba) vadovui ar jo įgaliotam teritorinio padalinio vadovui priėmus sprendimą patvirtinti nustatytus kadastro duomenis (suformuoti žemės sklypą).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

Nr. 1181, 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 125-5950 (2011-10-18), i. k. 1111100NUTA00001181

Nr. 1099, 2017-12-20, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-20916

 

13. Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų nustatymo pagrindas yra užsakovo ir vykdytojo sutartis, jeigu kitaip nenumatyta įstatymuose ir kituose teisės aktuose.

14. Nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų metu nustatomi nekilnojamojo daikto kadastro duomenys, nurodyti Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 6 straipsnyje. Vienam žemės sklypui gali būti nustatytas vienas ar daugiau žemės naudojimo būdų, jeigu tai numatyta teritorijų planavimo dokumente ar žemės valdos projekte.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

Nr. 303, 2014-04-01, paskelbta TAR 2014-04-07, i. k. 2014-04139

 

15. Žemės sklypų kadastriniai matavimai, nustatant žemės sklypų ribų posūkio taškų ir riboženklių koordinates valstybinėje koordinačių sistemoje, atliekami:

15.1. įregistruotus Nekilnojamojo turto registre žemės sklypus padalijant, atidalijant, sujungiant ir atliekant jų amalgamaciją;

15.2. keičiant įregistruotų Nekilnojamojo turto registre žemės sklypų, kurių ribų posūkio taškų ir riboženklių koordinatės nenustatytos valstybinėje koordinačių sistemoje ar su šia sistema susietose vietinėse koordinačių sistemose, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) būdą, išskyrus šių Nuostatų 541.3 punkte nurodytus atvejus;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1181, 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 125-5950 (2011-10-18), i. k. 1111100NUTA00001181

Nr. 303, 2014-04-01, paskelbta TAR 2014-04-07, i. k. 2014-04139

 

15.3. formuojant valstybinės žemės sklypus (išskyrus žemės sklypus, formuojamus iki 2011 m. gruodžio 31 d., nuosavybės teisėms atkurti ir asmeniniam ūkiui kaimo gyvenamosiose vietovėse);

Punkto pakeitimai:

Nr. 1181, 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 125-5950 (2011-10-18), i. k. 1111100NUTA00001181

 

15.4. perleidžiant kitų asmenų nuosavybėn miestuose esančius privačios žemės sklypus (jų dalis), kurių ribų posūkio taškų ir riboženklių koordinatės nenustatytos valstybinėje koordinačių sistemoje ar su šia sistema susietose vietinėse koordinačių sistemose;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1181, 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 125-5950 (2011-10-18), i. k. 1111100NUTA00001181

 

15.5. jeigu žemės sklype buvo pastatyti, rekonstruoti, kapitališkai suremontuoti pastatai ar iškasti tvenkiniai, nutiesti keliai ar įrengti kiti inžineriniai statiniai (išskyrus tuos atvejus, kai dėl rekonstruotų ar kapitališkai suremontuotų pastatų arba inžinerinių statinių žemės sklypo užstatymo plotas ir statinių forma (konfigūracija) nepasikeičia). Šiuo atveju žemės sklypo kadastro duomenys privalo būti pakeičiami ne vėliau kaip iki statinio, kurio statybos (rekonstravimo, kapitalinio remonto) darbai užbaigti, įregistravimo arba statinio kadastro duomenų pakeitimo Nekilnojamojo turto registre, išskyrus tuos atvejus, kai statinio statytojui nuosavybės teise nepriklausančiuose žemės sklypuose esantys statiniai rekonstruoti, kapitališkai remontuoti ar pastatyti nauji tenkinant viešąjį interesą – Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 45 straipsnio 1 dalyje nurodytoms reikmėms. Tokiu atveju atnaujinti žemės sklypo kadastro duomenys kadastro tvarkytojui gali būti pateikiami po statinio kadastro duomenų įregistravimo ar pakeitimo Nekilnojamojo turto registre.

Papildyta punktu:

Nr. 1181, 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 125-5950 (2011-10-18), i. k. 1111100NUTA00001181

Punkto pakeitimai:

Nr. 303, 2014-04-01, paskelbta TAR 2014-04-07, i. k. 2014-04139

Nr. 724, 2014-07-22, paskelbta TAR 2014-07-25, i. k. 2014-10536

 

15.6. žemės sklypo savininkui ar valstybinės žemės naudotojui pageidaujant.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1181, 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 125-5950 (2011-10-18), i. k. 1111100NUTA00001181

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

 

16. Iki 2011 m. gruodžio 31 d. formuojant žemės sklypus kaimo vietovėse nuosavybės teisėms atkurti ir asmeniniam ūkiui, žemės sklypų ribų posūkio taškų koordinatės nustatomos grafiškai pagal paskiausiai atnaujintą kartografinę medžiagą. Šiuo atveju žemės sklypai ženklinami vadovaujantis Žemės sklypo ribų ženklinimo taisyklėmis, patvirtintomis Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos generalinio direktoriaus 2005 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. 1P-209 (Žin., 2005, Nr. 136-4903), o žemės sklypo kadastro duomenų byla rengiama vadovaujantis Žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo metodika, patvirtinta Žemės ir miškų ūkio ministerijos 1998 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 207 (Žin., 1998, Nr. 43-1189; 2008, Nr. 93-3690).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

Nr. 1181, 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 125-5950 (2011-10-18), i. k. 1111100NUTA00001181

 

17. Neteko galios nuo 2008-12-07

Punkto naikinimas:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin. 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

 

18. Statinių kadastriniai matavimai atliekami statinius pastačius, rekonstravus, kapitališkai suremontavus ar kitaip pertvarkius arba statinių savininkui ar naudotojui pageidaujant.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

 

Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų nustatymas

 

19. Nekilnojamieji daiktai formuojami Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 7 straipsnyje nustatytais būdais. Žemės sklypų formavimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymas, Lietuvos Respublikos žemės įstatymas ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas. Statiniai formuojami Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nustatyta tvarka.

20. Žemės sklypas, kuriame yra statinių, gali būti padalytas ar atidalytas, jeigu to nedraudžia Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas (Žin., 1993, Nr. 63-1188; 2001, Nr. 108-3902) ar kiti teisės aktai, ir tik taip, kad po padalijimo ar atidalijimo statiniui eksploatuoti reikalingas žemės plotas būtų suformuotas kaip vienas žemės sklypas. Žemės sklypas negali būti suformuotas taip, kad žemės sklypo riba kirstų statinį, kuris yra suformuotas kaip vienas atskiras nekilnojamasis daiktas, išskyrus inžinerinius statinius (inžinerinius tinklus, susisiekimo komunikacijas ir panašiai), taip pat tuos atvejus, kai žemės sklypas formuojamas statinio, suformuoto kaip atskiras nekilnojamasis daiktas, daliai eksploatuoti, jeigu kitai šio statinio daliai eksploatuoti reikalingas žemės sklypas suformuotas iki Lietuvos Respublikos žemės įstatymo pakeitimo įstatymo (Žin., 2004, Nr. 28-868) įsigaliojimo dienos (2004 m. vasario 21 d.).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

 

21. Žemės sklypo ribos tarp ribų posūkio taškų, įskaitant tas, kurios ribojasi su natūraliais kontūrais, turi sudaryti vieną uždarą kontūrą, pagal kurio ribų posūkio taškų koordinates apskaičiuojamas žemės sklypo plotas. Žemės sklypo plotas, apskaičiuotas, nustačius nekilnojamojo daikto kadastro duomenis, atliekant kadastrinius matavimus tomis pačiomis ribomis naudojant tikslesnes nei ankstesnių matavimų priemones, gali skirtis nuo Nekilnojamojo turto registre įregistruoto žemės sklypo ploto arba teritorijų planavimo dokumente ar žemės valdos projekte suprojektuoto, bet neįregistruoto Nekilnojamojo turto registre žemės sklypo ploto ne daugiau kaip maksimali leistina (ribinė) ploto paklaida, nurodyta šių Nuostatų 1 priede. Tais atvejais, kai atlikus kadastrinius matavimus nustatoma, kad žemės sklypo ploto skirtumas didesnis, nei nustatytas šių Nuostatų 1 priede, ir (arba) žemės sklypo ribos (konfigūracija) neatitinka teritorijų planavimo dokumente ar žemės valdos projekte suprojektuoto žemės sklypo ribų (konfigūracijos), vykdytojas apie tai raštu informuoja užsakovą ir Nacionalinės žemės tarnybos teritorinį padalinį pagal žemės sklypo buvimo vietą (toliau – žemėtvarkos skyrius). Vykdytojas žemėtvarkos skyriui turi pateikti situacijos brėžinį ir nurodyti teritorijų planavimo dokumente ar žemės valdos projekte suprojektuotas ir faktiškai naudojamas šio žemės sklypo ribas. Išvardytus dokumentus vykdytojas žemėtvarkos skyriui pateikia elektroninėmis ryšio priemonėmis per Lietuvos erdvinės informacijos portalą. Žemėtvarkos skyrius, per 30 dienų išnagrinėjęs paženklintojo ir su juo besiribojančių žemės sklypų suformavimo dokumentus ir kitą kartografinę medžiagą, nustato žemės sklypo ploto ir (arba) žemės sklypo ribų (konfigūracijos) skirtumo priežastis ir surašo išvadą dėl žemės sklypo ribų patikslinimo vietovėje ir (arba) žemės sklypo ribų, ploto patikslinimo teritorijų planavimo dokumente ar žemės valdos projekte būtinumo. Šiuo atveju nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos rengimo darbai tęsiami vadovaujantis žemėtvarkos skyriaus išvadomis.

Žemėtvarkos skyrius, nustatęs teritorijų planavimo dokumentuose ar žemės valdos projektuose pažeidimų, dėl kurių susidarė žemės sklypo ploto ir (arba) žemės sklypo ribų (konfigūracijos) skirtumai, inicijuoja teritorijų planavimo dokumentų ar žemės valdos projektų, kurių organizatorius iki 2010 m. birželio 30 d. – apskrities viršininkas ar nuo 2010 m. liepos 1 d. – Nacionalinės žemės tarnybos vadovas ar jo įgaliotas žemėtvarkos skyriaus vadovas, patikslinimą, o kitu atveju apie nustatytus pažeidimus (neatitikimus) informuoja teritorijų planavimo dokumentų ar žemės valdos projektų organizatorių.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

Nr. 1181, 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 125-5950 (2011-10-18), i. k. 1111100NUTA00001181

Nr. 303, 2014-04-01, paskelbta TAR 2014-04-07, i. k. 2014-04139

Nr. 1099, 2017-12-20, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-20916

 

211. Kai žemės sklypo kadastriniai matavimai atlikti nuo valstybinio geodezinio pagrindo globalinės padėties nustatymo sistemos (toliau vadinama – GPS) 1, 2 ir 3 klasių tinklų punktų ar Lietuvos Respublikos globalinės padėties nustatymo sistemos nuolatinių stočių tinklo (toliau vadinama – LitPOS) arba nuo su valstybiniu geodeziniu pagrindu susietų kitų globalinės padėties nustatymo sistemos nuolatinių stočių tinklo, žemės sklypo plotas negali skirtis nuo anksčiau geodeziniais prietaisais sąlyginėse ir vietinėse koordinačių sistemose nustatyto žemės sklypo ploto daugiau nei kadastriniams matavimams leidžiama ploto santykine paklaida 1/1000.

Papildyta punktu:

Nr. 1181, 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 125-5950 (2011-10-18), i. k. 1111100NUTA00001181

 

22. Žemės plotai, kuriuos skiria magistraliniai, krašto, rajoniniai, viešieji ir vidaus keliai, gatvės, geležinkeliai ir neprivatizuojami hidrografiniai objektai, taip pat keliais užimti plotai, neįskaityti į privatizuojamo žemės sklypo bendrą plotą, formuojami kaip atskiri žemės sklypai.

23. Jeigu nėra galimybės atidalyti ar padalyti žemės sklypą savininko ar bendraturčių nurodytomis dalimis, kai žemės sklypo plotas apskaičiuotas kvadratiniais metrais ir kiekvienos dalies plotas išreikštas ne sveikaisiais skaičiais, formuojamų sklypų plotas apvalinamas iki sveikųjų skaičių, o prieš tai buvusio žemės sklypo plotas nekeičiamas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1181, 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 125-5950 (2011-10-18), i. k. 1111100NUTA00001181

 

24. Atskiri nekilnojamieji daiktai (butai, kontoros ir kiti panašūs), sudarantys statinį, formuojami (arba keičiami jų duomenys kadastre) tik po to, kai pagal šiuos Nuostatus nustatyti ar pakeisti viso statinio kadastro duomenys, sudaryta ar atnaujinta statinio kadastro duomenų byla ir kadastro duomenys ar jų pakeitimai įrašyti į kadastrą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1181, 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 125-5950 (2011-10-18), i. k. 1111100NUTA00001181

 

25. Vykdytojas, sudaręs sutartį su užsakovu dėl nekilnojamojo daikto kadastro duomenų nustatymo, turi teisę iš kadastro tvarkytojo gauti pradinius nekilnojamojo daikto kadastro duomenis (toliau vadinama – duomenų paketas), kurių reikia darbui atlikti.

26. Vykdytojas, pateikdamas kadastro tvarkytojui prašymą dėl duomenų paketo parengimo, kai naujas nekilnojamasis daiktas formuojamas pirmą kartą, nurodo:

26.1. adresą, jeigu nekilnojamasis daiktas yra adreso objektas. Tuo atveju, kai:

26.1.1. nekilnojamasis daiktas nėra adreso objektas, nurodomi savivaldybės, gyvenamosios vietovės pavadinimai;

26.1.2. nekilnojamasis daiktas nėra adreso objektas, tačiau galima nurodyti jo priklausomybę gatvei, nurodomi savivaldybės, gyvenamosios vietovės ir gatvės pavadinimai;

26.1.3. nekilnojamasis daiktas nėra adreso objektas ir jis išsidėstęs keliose gyvenamosiose vietovėse (pavyzdžiui, kelias), nurodomas tik savivaldybės pavadinimas;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1181, 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 125-5950 (2011-10-18), i. k. 1111100NUTA00001181

 

26.2. žemės sklypo kadastro numerį (jeigu jis yra);

26.3. kitus turimus duomenis;

26.4. konkrečius duomenis, kurių reikia vykdytojui;

26.5. pageidaujamą duomenų paketo gavimo būdą ir formą (analoginę – kopijas – ar skaitmeninę).

27. Pateikdamas kadastro tvarkytojui prašymą dėl duomenų paketo parengimo, kai atliekamas nekilnojamojo daikto padalijimas, atidalijimas, sujungimas, perdalijimas, kadastro duomenų tikslinimas po statinio rekonstravimo ar kapitalinio remonto, nekilnojamojo daikto pagrindinės naudojimo paskirties keitimo ar kitokio pertvarkymo, vykdytojas jame nurodo šių Nuostatų 26 punkte minimus duomenis ir papildomai:

Punkto pakeitimai:

Nr. 1181, 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 125-5950 (2011-10-18), i. k. 1111100NUTA00001181

27.1. nekilnojamojo daikto (daiktų) registro kodą;

27.2. unikalų numerį;

27.3. nekilnojamojo daikto dokumentų archyvinės bylos numerį.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1181, 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 125-5950 (2011-10-18), i. k. 1111100NUTA00001181

 

28. Kadastro tvarkytojo pateikiamą duomenų paketą gali sudaryti:

28.1. suformuoto nekilnojamojo daikto brėžiniai, kadastro duomenys skaitmeniniu pavidalu;

28.2. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašai;

28.3. žemės sklypo ar statinio plano kopija;

28.4. statinio planas iš centrinio duomenų banko;

28.5. kadastro žemėlapio ištrauka iš centrinio duomenų banko;

28.6. nekilnojamojo daikto kadastro duomenų formos;

28.7. kitos nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylose esančių dokumentų kopijos;

28.8. duomenys (skaitmeniniu pavidalu) apie suformuotą nekilnojamojo daikto kadastro įrašą.

29. Kadastro tvarkytojas, priėmęs vykdytojo prašymą dėl duomenų paketo:

29.1. patikrina, ar prašyme nurodyto nekilnojamojo daikto kadastro duomenys įrašyti į kadastrą;

29.2. patikrina, ar yra anksčiau suformuota šio nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla;

29.3. suformuoja vykdytojo prašomų duomenų paketą.

30. Kadastro tvarkytojas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo pateikia šių Nuostatų 28 punkte nurodytus vykdytojui reikalingus dokumentus arba motyvuotą rašytinį atsisakymą pateikti duomenis. Vykdytojui teikiamo duomenų paketo, taip pat vykdytojų rengiamų ir kadastro duomenų byloje komplektuojamų dokumentų (skaitmenine forma) formatus nustato kadastro tvarkytojas. Kadastro tvarkytojo nustatyti skaitmenine forma teikiamų ir gaunamų dokumentų formatai turi būti suderinti su Nacionaline žemės tarnyba.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

 

31. Už nekilnojamojo daikto kadastro duomenų, kurių reikia nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenis nustatantiems asmenims, parengimą kadastro tvarkytojui atlyginama pagal šių Nuostatų 2 priedą.

32. Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų nustatymo metu atliekami šie veiksmai:

32.1. Nustatant žemės sklypo kadastro duomenis:

32.1.1. nustatomos ir riboženkliais paženklinamos (jeigu anksčiau tai nebuvo atlikta) žemės sklypo ribos arba atstatomi sunaikinti anksčiau paženklintų žemės sklypo ribų riboženkliai. Žemės sklypo ribos vietovėje paženklinamos dalyvaujant žemės sklypo savininkui (esamajam arba būsimajam) arba jo įgaliotam asmeniui, taip pat suinteresuotiems asmenims – gretimų sklypų savininkams arba jų įgaliotiems asmenims, gretimos valstybinės ar savivaldybės žemės, pagal teritorijų planavimo dokumentą ar žemės valdos projektą nesuformuotos atskiru žemės sklypu, patikėtiniui (-iams), taip pat sodininkų bendrijos pirmininkui, jeigu matuojamas žemės sklypas ribojasi su sodininkų bendrijos žeme (toliau – kviestiniai asmenys), išskyrus šių Nuostatų 32.1.1.1 punkte nurodytus atvejus:

Punkto pakeitimai:

Nr. 303, 2014-04-01, paskelbta TAR 2014-04-07, i. k. 2014-04139

32.1.1.1. kai žemės sklypas ribojasi su anksčiau geodeziniais prietaisais išmatuotu žemės sklypu, kurio ribų posūkio taškų ir riboženklių koordinatės nustatytos valstybinėje koordinačių sistemoje, ir kai bendra riba sutampa, kviestinis asmuo kviečiamas tik tuo atveju, jeigu reikia atstatyti sunaikintus riboženklius.

Pagal teritorijų planavimo dokumentą ar žemės valdos projektą, kuriuo žemės sklypas padalijamas, atidalijamas, sujungiamas, perdalijamas, atliekant pertvarkyto (-ų) žemės sklypo (-ų) kadastrinius matavimus, kviestiniai asmenys nekviečiami dalyvauti ženklinant pertvarkyto žemės sklypo (-ų) ribas, jeigu bendrų su šiais gretimais žemės sklypais pertvarkyto (-ų) žemės sklypo (-ų) ribų posūkio taškų ir riboženklių koordinatės iki šio (šių) žemės sklypo (-ų) pertvarkymo buvo nustatytos atlikus kadastrinius matavimus valstybinėje koordinačių sistemoje ir jos nekeičiamos;

Punkto pakeitimai:

Nr. 303, 2014-04-01, paskelbta TAR 2014-04-07, i. k. 2014-04139

 

32.1.1.2. kviestiniams asmenims kvietimai įteikiami asmeniškai arba ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių dienų iki ribų ženklinimo išsiunčiami registruotu laišku. Užsakovo ir vykdytojo sutartyje numatoma, kas įteiks (išsiųs) šiuos kvietimus. Kvietime nurodomas adresas, kuriuo, jeigu kviestinis asmuo negali dalyvauti paženklinant žemės sklypo ribas, jis turi pranešti apie savo neatvykimą likus ne mažiau kaip 2 dienoms iki darbų pradžios, ir nurodoma, jog neatvykus ar neinformavus darbai bus tęsiami. Jeigu kviestinių asmenų negalima surasti nei gretimų žemės sklypų adresais, nei Lietuvos Respublikos gyventojų registre nurodytais adresais, vykdytojas informaciją apie numatomus žemės sklypo kadastrinius matavimus tri paskelbti vietiniame laikraštyje ir seniūnijos, kurioje numatyti darbai, skelbimų lentoje, nurodydamas žemės sklypo adresą, gretimų žemės sklypų kadastro numerius, matavimus atliekančio asmens darbo adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1181, 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 125-5950 (2011-10-18), i. k. 1111100NUTA00001181

 

32.1.1.3. jeigu kviestiniai asmenys kvietime nurodytu laiku neatvyksta, darbai tęsiami be jų. Kviestiniams asmenims, kurie neatvyko ir (arba) kurie atvyko, tačiau nepateikė pastabų raštu ir (arba) atsisakė pasirašyti paženklinimo–parodymo akte, vykdytojas registruotu laišku išsiunčia žemės sklypo ribų paženklinimo–parodymo akto kopiją ir žemės sklypo plano fragmentą (ištrauką), kur nurodomi paženklinimo metu nustatyti paženklintojo ir besiribojančio žemės sklypo ribų posūkio taškai, jų koordinatės valstybinėje koordinačių sistemoje ir šių žemės sklypų kadastro numeriai. Be to, kviestiniams asmenims pranešama, kad pastabas dėl kadastrinių matavimų ir jų metu surašyto žemės sklypo ribų paženklinimo–parodymo akto jie gali pateikti vykdytojo nurodytu adresu raštu ne vėliau kaip per 30 dienų nuo žemės sklypo ribų paženklinimo–parodymo akto kopijos ir žemės sklypo plano fragmento (ištraukos) gavimo.

Parengtoje nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byloje turi būti dokumentai, kuriais patvirtinama žemės sklypo ribų paženklinimo–parodymo akto kopijos ir žemės sklypo plano fragmento (ištraukos) įteikimas kviestiniam asmeniui;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

Nr. 1181, 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 125-5950 (2011-10-18), i. k. 1111100NUTA00001181

 

32.1.1.4. paženklinus žemės sklypo ribas, surašomas žemės sklypo ribų paženklinimo–parodymo aktas. Aktą pasirašo dalyvavusieji paženklinant žemės sklypo ribas kviestiniai asmenys, vykdytojas ir užsakovas arba jo įgaliotas asmuo. Patikslinami Nekilnojamojo turto registre įregistruoto žemės sklypo kadastro duomenys, t. y. pokyčiai žemės sklypo viduje (žemės naudmenų pasikeitimai ar pasikeitimai dėl pastatytų naujų ar rekonstruotų statinių ir panašiai);

32.1.1.5. kviestiniams asmenims pateikus pastabų raštu, vykdytojas pagal Nekilnojamojo turto registre įregistruotų žemės sklypų (ženklinamo ir besiribojančių) suformavimo dokumentus (žemės sklypo planus, lauko matavimų abrisus, žemės sklypų ribų paženklinimo–parodymo aktus ir kitą kartografinę medžiagą) išnagrinėja pastabas ir per 5 darbo dienas nuo pastabų pateikimo priima sprendimą dėl būtinumo patikslinti žemės sklypų ribas vietovėje. Dėl pateiktų pastabų kadastriniai matavimai nestabdomi. Apie priimtą sprendimą vykdytojas raštu informuoja pastabas raštu pateikusius kviestinius asmenis ir nurodo tokio sprendimo priėmimo motyvus;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

Nr. 1181, 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 125-5950 (2011-10-18), i. k. 1111100NUTA00001181

 

32.1.1.6. jeigu žemės sklypo ribos netikslinamos (neatstatomos), žemės sklypo ribų paženklinimo–parodymo aktas nerašomas ir kviestiniai asmenys nekviečiami. Šiuo atveju kadastrinių matavimų metu vietovėje kartografuojamos tik pasikeitusios faktinės žemės naudmenos, nurodytos šių Nuostatų 32.1.3 punkte. Vadovaujantis Nacionalinės žemės tarnybos nustatyta tvarka, papildoma pagal šiuos Nuostatus jau parengta kadastro duomenų byla;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1181, 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 125-5950 (2011-10-18), i. k. 1111100NUTA00001181

 

32.1.1.7. jeigu ženklinamo žemės sklypo riba nustatoma hidrografinio objekto (upelis, melioracijos griovys ar panašiai) viduriu, šią bendrą ribą turinčio (-ių) kitų žemės sklypo (-ų) savininkai dalyvauti ženklinant žemės sklypą nekviečiami;

Papildyta punktu:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

 

32.1.1.8. žemės sklypo ribos posūkio taškai, paženklinti riboženkliais arba sutampantys su stabiliais vietovės objektais, fotografuojami Nacionalinės žemės tarnybos nustatytais atvejais. Ribos posūkio taškų fotografavimo techninius reikalavimus nustato Nacionalinė žemės tarnyba;

Papildyta punktu:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

 

32.1.2. kadastriniais matavimais nustatomos žemės sklypo ribų posūkio taškų, riboženklių ir ne mažiau kaip dviejų kiekvieno sklype esančio statinio (išskyrus laikiną statinį) kerčių koordinatės valstybinėje koordinačių sistemoje, užtikrinant, kad pagal statinio matavimus būtų galima nustatyti jo išorinį kontūrą:

32.1.2.1. bent du žemės sklypo riboženklius būtina susieti su valstybiniu geodeziniu pagrindu, nurodant geodezinio punkto kodą arba numerį ir pavadinimą. Jeigu kadastriniai matavimai atliekami nuo LitPOS, nurodomas matavimų sesijos, prisijungiant prie LitPOS, laikas;

32.1.2.2. matavimai atliekami GPS prietaisais, planimetriniais ėjimais, linijinėmis kampinėmis sankirtomis, mikrotrianguliacija ir kitais matavimais, jeigu jų tikslumas atitinka šiuos reikalavimus:

32.1.2.2.1. susiejant su geodeziniu pagrindu GPS prietaisais, koordinačių nustatymo valstybinio geodezinio pagrindo punktų atžvilgiu vidutinė kvadratinė klaida neturi viršyti 0,1 metro, kai susiejami žemės ūkio ir miškų ūkio paskirties žemės sklypai, sklypai kaimuose ir miesteliuose, ir 0,05 metro, kai susiejami žemės sklypai miestuose. Pradiniais punktais pasirenkami GPS tinklų punktai. Tokie pat tikslumo reikalavimai taikomi ir susiejant kampinėmis ar linijinėmis sankirtomis, mikrotrianguliacija, kombinuotais tinklais;

32.1.2.2.2. kai matuojami žemės sklypai, kurie ribojasi su anksčiau geodeziniais prietaisais valstybinėje koordinačių sistemoje išmatuotais žemės sklypais, bendrų riboženklių koordinačių skirtumas miestuose neturi būti didesnis kaip 0,1 metro, kitose teritorijose ne daugiau kaip 0,3 metro. Bendriems riboženkliams paliekamos tiek ankstesnių, tiek vėlesnių matavimų metu nustatytos koordinatės. Jeigu kadastro žemėlapyje žymimos žemės sklypo ribos, nustatytos kadastrinių matavimų metu valstybinėje koordinačių sistemoje, neleistinu dydžiu nesutampa (yra tarpas arba persidengimas) su jau pažymėtomis kadastro žemėlapyje gretimo žemės sklypo ribomis, nustatytomis ne valstybinėje koordinačių sistemoje, žemės sklypo ribos kadastro žemėlapyje žymimos Nekilnojamojo daikto ribų žymėjimo nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje laikantis kadastro žemėlapio tikslinimo techninių reikalavimų, patvirtintų Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos generalinio direktoriaus 2006 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. 1P-3 (Žin., 2006, Nr. 8-311);

32.1.2.3. koordinuojamų taškų koordinatės apskaičiuojamos 0,01 metro tikslumu. Jeigu susiejimo su valstybiniu geodeziniu pagrindu ar su šia sistema susietomis vietinėmis koordinačių sistemomis tinklas išlyginamas ir koordinatės skaičiuojamos valstybinėje koordinačių sistemoje, linijų ilgiams įvedama pataisa dėl projekcijos;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

 

32.1.3. kadastrinių matavimų metu vietovėje kartografuojamos faktinės žemės naudmenos:

32.1.3.1. užstatytos teritorijos ribos (pastatų, kiemų, aikštelių užimta žemė, kita tiesioginiam statinių eksploatavimui naudojama žemė);

32.1.3.2. transporto inžineriniai statiniai (susisiekimo komunikacijos), kiti keliai (nesuformuoti kaip statiniai);

32.1.3.3. vandens telkinių ribos ir hidrografinis tinklas;

32.1.3.4. miško kontūrai, ariamosios žemės, sodų, pievų ir natūralių ganyklų, kitos žemės, kurią sudaro medžių ir krūmų želdiniai, pelkių kontūrai;

32.1.3.5. pažeista žemė – eksploatuojamų ir išeksploatuotų naudingųjų iškasenų karjerų, durpynų ir sąvartynų plotai;

32.1.4. kartografuojami objektai, dėl kurių nustatytos teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos. Inžineriniai tinklai kartografuojami, jeigu jie nepažymėti stambaus mastelio topografiniuose planuose;

Punkto pakeitimai:

Nr. 97, 2020-02-05, paskelbta TAR 2020-02-11, i. k. 2020-03030

 

32.1.5. apskaičiuojami bendras žemės sklypo plotas ir žemės naudmenų plotai;

32.1.6. apskaičiuojama: žemės sklypo vertė pagal Žemės įvertinimo metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario 24 d. nutarimu Nr. 205 „Dėl žemės įvertinimo tvarkos;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1099, 2017-12-20, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-20916

 

32.1.7. Neteko galios nuo 2017-12-23

Punkto naikinimas:

Nr. 1099, 2017-12-20, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-20916

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

 

32.1.8. parengiamas žemės sklypo planas. Žemės sklypo planas turi būti suderintas su žemėtvarkos skyriumi;

Papildyta punktu:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

 

32.1.9. užpildoma žemės sklypo kadastro duomenų forma naudojant suderintus su Nacionaline žemės tarnyba kadastro tvarkytojo parengtus ir patvirtintus klasifikatorius;

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

 

32.1.10. parengiama nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla (du egzemplioriai) ar papildoma jau sudaryta byla.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

 

32.2. Nustatant statinių kadastro duomenis:

32.2.1. tais atvejais, kai nebuvo atlikti žemės sklypo kadastriniai matavimai, tarpusavyje susiejami visi žemės sklype esantys statiniai ir sudaromas statinių išdėstymo planas;

32.2.2. tais atvejais, kai buvo atlikti žemės sklypo kadastriniai matavimai, statinių išdėstymo planas sudaromas pagal žemės sklypo kadastrinių matavimų duomenis, nurodant panaudotų duomenų šaltinį. Tais atvejais, kai pastatų kerčių koordinatės nėra nustatytos, statinių išdėstymo planas sudaromas pagal žemės sklypo kadastrinių matavimų duomenis Nacionalinės žemės tarnybos nustatyta tvarka;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

 

32.2.3. nustatomos grafiškai arba atliekant kadastrinius matavimus statinio centro taško koordinatės valstybinėje koordinačių sistemoje;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

 

32.2.4. išmatuojamos statinių fizinės ribos, nustatomi statinių pagrindinių konstrukcijų statybos produktai, statinio inžinerinės sistemos (vandentiekis, nuotekų šalinimas, šildymas, karštas vanduo, elektra, dujos, vėdinimas ir kondicionavimas) ir kiti techniniai duomenys, kurių reikia nekilnojamojo daikto duomenims įrašyti į kadastrą:

Punkto pakeitimai:

Nr. 1181, 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 125-5950 (2011-10-18), i. k. 1111100NUTA00001181

32.2.4.1. inžinerinių statinių kontūrų ir (arba) ašių koordinatės valstybinėje koordinačių sistemoje nustatomos grafiškai arba atliekant kadastrinius matavimus. Inžinerinių statinių kadastro duomenys nustatomi iš užsakovo ar vykdytojo surinktos topografinės ar kartografinės medžiagos ir jiems sudaryti panaudotos medžiagos pagal jų tarpusavio sutartis;

Tais atvejais, kai sudarant inžinerinių statinių planus naudojama užsakovo pateikta ar vykdytojo surinkta geodezinė, kartografinė (topografinė) ir kita medžiaga, sudarytame inžinerinio statinio plane nurodomas panaudotos medžiagos šaltinis. Inžinerinių statinių planams sudaryti gali būti naudojama ne senesnė nei vienų metų kartografinė (topografinė) medžiaga;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1181, 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 125-5950 (2011-10-18), i. k. 1111100NUTA00001181

 

32.2.4.2. nebaigti statyti ar fiziškai pažeisti statiniai matuojami, kai galima nustatyti jų pagrindinę naudojimo paskirtį, sienų statybos produktus, plotą, tūrį ar kitus parametrus. Nebaigtuose statyti statiniuose atskirų nekilnojamųjų daiktų (butų, kitų patalpų) kadastro duomenų bylos gali būti sudaromos, jeigu statinys pastatytas tiek, kad galima apskaičiuoti atskirų nekilnojamųjų daiktų bendrą plotą ir vertę, aprašyti juos šių Nuostatų nustatyta tvarka, ir jeigu nustatyti viso statinio kadastro duomenys, sudaryta šio statinio kadastro duomenų byla, kadastro duomenys įrašyti į kadastrą;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

Nr. 1181, 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 125-5950 (2011-10-18), i. k. 1111100NUTA00001181

 

32.2.5. statiniai fotografuojami. Fotografavimo tikslas – išsamiai ir vaizdžiai parodyti statinį arba jo dalį. Pastatų fotografavimo techninius reikalavimus nustato Nacionalinė žemės tarnyba;

32.2.6. nustatoma statinio pagrindinė naudojimo paskirtis ir pavadinimas, įrašomas adresas pagal Adresų formavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 2092 (Žin., 2002, Nr. 127-5753), statinio statybos (rekonstravimo ar kapitalinio remonto) pradžios ir pabaigos metai. Pastatų, patalpų ir inžinerinių statinių pagrindinės naudojimo paskirties klasifikacija pateikiama šių Nuostatų 3–5 prieduose;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

Nr. 1181, 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 125-5950 (2011-10-18), i. k. 1111100NUTA00001181

 

32.2.7. apskaičiuojamas statinio plotas, tūris ir kiti parametrai, kurių reikia nekilnojamojo daikto kadastro duomenims įrašyti į kadastrą;

32.2.8. parengiami pastatų aukštų planai;

32.2.9. užpildomos statinių kadastro duomenų formos pagal kadastro tvarkytojo parengtus (suderinus su Nacionaline žemės tarnyba) ir patvirtintus klasifikatorius;

32.2.10. vadovaujantis Nekilnojamojo turto vertinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1049 (Žin., 2005, Nr. 117-4234; 2011, Nr. 28-1321), ir kadastro tvarkytojo patvirtintais Nekilnojamojo turto atkūrimo kaštų (statybinės vertės) kainynais, statinių vidutinės naudojimo trukmės normatyvais, vietovės pataisos koeficientais, apskaičiuojamos statinio vertės:

Punkto pakeitimai:

Nr. 1181, 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 125-5950 (2011-10-18), i. k. 1111100NUTA00001181

32.2.10.1. atkūrimo sąnaudos (statybos vertė);

32.2.10.2. atkuriamoji vertė;

32.2.10.3. vidutinė rinkos vertė ir jos nustatymo data;

32.2.11. parengiama nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla arba papildoma jau sudaryta byla.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

 

33. Kadastro duomenų techninių klaidų taisymo, palėpių kadastrinių matavimų, nekilnojamųjų daiktų formavimo į naujus kadastro objektus ir statinių paskirties keitimo procedūros techninius reikalavimus nustato Nacionalinė žemės tarnyba.

34. Nekilnojamojo daikto planai turi būti parengti taip, kad naudojantis valstybinės koordinačių sistemos duomenimis būtų galima nustatyti nekilnojamojo daikto vietą Lietuvos Respublikos teritorijoje. Nekilnojamųjų daiktų planai rengiami ir kadastro duomenų formos pildomos kompiuterinėmis priemonėmis (spausdintine ir skaitmenine formomis).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

 

35. Žemės sklypų planai turi atitikti šiuos reikalavimus:

35.1. žemės sklypų planai turi būti rengiami naudojantis šia naujausia kartografine medžiaga:

35.1.1. ortofotografiniais 1:10000 mastelio žemėlapiais spausdintine ar skaitmenine forma;

35.1.2. miesto ir kaimo gyvenamųjų vietovių 1:2000–1:5000 mastelio ortofotografiniais žemėlapiais spausdintine ar skaitmenine forma;

35.1.3. miesto ir kaimo gyvenamųjų vietovių topografiniais planais 1:500–1:1000 mastelio spausdintine ar skaitmenine formomis, miestų, miestelių ir gyvenamųjų vietovių topografiniais žemėlapiais 1:2000 mastelio spausdintine ar skaitmenine formomis;

35.1.4. Lietuvos teritorijos georeferenciniu pagrindu;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

 

35.2. Neteko galios nuo 2008-12-07

Punkto naikinimas:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin. 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

 

35.3. žemės sklypo plane turi būti:

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

35.3.1. įbraižyti ne mažiau kaip trys koordinačių tinklelio ašių susikirtimo taškai;

35.3.2. užrašyta ne mažiau kaip vieno koordinačių tinklelio linijų susikirtimo taško koordinačių reikšmė valstybinėje koordinačių sistemoje;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

 

35.3.3. įbraižytos žemės sklypų ribos ir jų posūkio taškai;

35.3.4. nurodyti žemės sklypo ribų ilgiai tarp riboženkliais paženklintų posūkio taškų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

 

36. Iš kadastrinių matavimų metu sukauptų ir iš turimos kartografinės medžiagos duomenų atskirame lape parengiamas žemės sklypo planas:

36.1. Planas konstruojamas išbraižius koordinačių tinklą tokiu masteliu: užstatytose miestų teritorijose – 1: 500; kitose miestų teritorijose ir urbanizuotose kaimo vietovių teritorijose – 1: 500–1: 2000; kitose kaimo vietovėse – 1: 500–1: 10000. Mastelis priklauso nuo žemės sklypo ploto ir informacijos kiekio. Plano formatas turi atitikti A0–A3 standarto popieriaus lapą, užtikrinantį pakankamą brėžinio, lentelių, įrašų išdėstymą.

36.2. Koordinačių tinklas plane orientuojamas šiaurės–pietų kryptimi. Siekiant geresnio žemės sklypo konfigūracijos išdėstymo, koordinačių tinklo orientacija gali būti keičiama; šiuo atveju šiaurės–pietų kryptis nurodoma strėle. Plane turi būti ne mažiau kaip trys koordinačių tinklelio ašių susikirtimo taškai ir užrašyta ne mažiau kaip vieno koordinačių tinklelio susikirtimo taško koordinačių reikšmė.

36.3. Žemės sklypo plane sutartiniais ženklais išbraižoma:

36.3.1. žemės sklype arba greta jo esantys valstybinio arba vietinio geodezinio pagrindo punktai, telpantys lapo formate (įrašomi pavadinimai arba numeriai);

36.3.2. riboženkliai (įrašomi numeriai);

36.3.3. kiti ribų posūkių taškai (įrašomi numeriai);

36.3.4. linijiniai situacijos elementai, su kuriais sutampa žemės sklypo ribos;

36.3.5. žemės sklypo ribų linijos tarp riboženklių (jų ilgis nurodomas metrais dviejų ženklų po kablelio tikslumu);

36.3.6. kartografuotos žemės naudmenos ir situacijos elementai;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

 

36.3.7. nekilnojamieji daiktai ir žemės servitutai (tik tarnaujančiojo daikto plane);

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

Nr. 97, 2020-02-05, paskelbta TAR 2020-02-11, i. k. 2020-03030

 

36.3.8. pastatų (išskyrus laikinuosius) ir kitų statinių kontūrai (įrašomi koordinuotų kampų numeriai ir nurodomi statinių tipai);

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

 

36.3.9. projektuojamų gatvių ir kitų susisiekimo sistemų projektinės linijos pagal patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus ar žemės valdos projektus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

Nr. 303, 2014-04-01, paskelbta TAR 2014-04-07, i. k. 2014-04139

 

36.4. Žemės sklypo plano turinys turi atitikti šių Nuostatų, o sutartiniai ženklai – Valstybinės geodezijos ir kartografijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2000 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 45 „Dėl „Sutartinių topografinių planų M 1: 500, 1: 1000, 1: 2000 ir 1: 5000 ženklų“ techninių reikalavimų reglamento patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 52-1518) ir 1999 m. liepos 7 d. įsakymu Nr. 27 „Dėl Techninių reikalavimų topografiniams žemėlapiams M 1: 10000 reglamento patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 61-2030) nustatytus reikalavimus.

37. Atlikus kadastrinius matavimus, žemės sklypų planai sudaromi laikantis šių reikalavimų:

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

37.1. Planas pateikiamas abiejose lapo pusėse: vienoje pusėje braižomas planas, kitoje pildomas koordinačių žiniaraštis.

37.2. Dešinėje lapo dalyje, lentelėse, įrašomi šie duomenys: žemės sklypo adresas, žemės sklypo kadastro numeris, gretimų žemės sklypų adresai arba žemės sklypų kadastro numeriai, žinios apie bendrą sklypo naudojimą, suderinimai, įmonės, atlikusios kadastrinius matavimus, antspaudas ir rekvizitai.

37.3. Kairiajame viršutiniame lapo kampe parodoma žemės sklypo išsidėstymo schema.

37.4. Koordinačių žiniaraštis išdėstomas kairėje lapo dalyje. Lapo viršuje rašomas pavadinimas. Jis turi būti vienodas abiejose lapo pusėse.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

 

37.5. Pavadinimas išdėstomas plano viršutinėje dalyje, laisvai tarp sklypo išdėstymo schemos ir lentelių. Žemės sklypo pavadinimo paskutinės eilutės apačia turi būti ne žemiau kaip žemės sklypo vietos schemos apatinis rėmelis. Pavadinime didžiosiomis raidėmis rašoma: „ŽEMĖS SKLYPO PLANAS M1:“. Įrašomas plano sudarymo mastelio vardiklis. Po šiuo užrašu privalomas toks įrašas „Sklypo plotas m2“. Čia įrašomas žemės sklypo plotas (kvadratinio metro tikslumu).

37.6. Kitoje plano pusėje sudaromas koordinačių žiniaraštis. Viršutinėje lapo dalyje, kairėje, pakartojamas plano pavadinimas. Žemiau rašoma „Žemės sklypo kadastro Nr. “, dar žemiau – pavadinimas „KOORDINAČIŲ ŽINIARAŠTIS“ ir lentelė, kurioje surašomos žemės sklypo ribos posūkio taškų bei koordinuotų pastatų kerčių koordinačių reikšmės.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

 

37.7. Apatinėje lentelės dalyje, pirmojoje skiltyje, nurodomos žemės sklypo centro koordinatės valstybinėje koordinačių sistemoje. Paskutinėje eilutėje turi būti vykdytojo parašas, vardo pirmoji raidė, pavardė, kvalifikacijos pažymėjimo numeris ir pasirašymo data.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

 

37.8. Lapo apačioje pateikiama nuoroda į Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 112 straipsnį.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

Nr. 1238, 2015-12-02, paskelbta TAR 2015-12-04, i. k. 2015-19323

 

37.9. plano kitos pusės dešinėje į lenteles surašomos teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, ir servitutai (nurodant jų plotus) (tik tarnaujančiojo daikto plane).

Papildyta punktu:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

Punkto pakeitimai:

Nr. 97, 2020-02-05, paskelbta TAR 2020-02-11, i. k. 2020-03030

 

371. Valstybinės reikšmės vandens telkinių žemės sklypų planai rengiami pagal Nacionalinės žemės tarnybos parengtas Valstybinės reikšmės vandens telkinių žemės sklypų planų parengimo taisykles.

Papildyta punktu:

Nr. 1181, 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 125-5950 (2011-10-18), i. k. 1111100NUTA00001181

 

38. Duomenys statinių išdėstymo planams sudaryti gaunami horizontalinės nuotraukos metodais (linijiniais, kampiniais ir kombinuotaisiais matavimais). Matavimų tikslas – gauti duomenis, leidžiančius sudaryti nekilnojamųjų daiktų išdėstymo reikiamo mastelio planus ir šiuos nekilnojamuosius daiktus tarpusavyje susieti. Atliekant lauko matavimus, naudojamasi žemės sklypų kadastrinių matavimų duomenimis (jų planais).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

 

39. Sudarant statinių, kuriems nesuformuotas ar negali būti suformuotas žemės sklypas, išdėstymo planą, jame įbraižomi visi nekilnojamieji daiktai, kurių kadastriniai matavimai atliekami.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

 

40. Statinių išdėstymo planai braižomi masteliu 1: 500–1: 2000, atsižvelgiant į statinio dydį, detalumą ir sudėtingumą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

 

41. Statinių išdėstymo planai braižomi taip:

41.1. Naudojamasi abrisu ir kita turima pagalbine kartografine medžiaga. Planai braižomi A0–A4 formato popieriaus lapuose. Pagrindinis plano mastelis M 1:500. Atsižvelgiant į statinio dydį, detalumą ir sudėtingumą, mastelis gali būti 1:1000 arba 1:2000.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

 

41.2. Planas išdėstomas lapo viduryje ir orientuojamas šiaurės kryptimi.

41.3. Braižant statinių išdėstymo planą, visi pastatai žymimi simboliais: pirmasis simbolis (skaičius) nurodo pastato numerį sklype, antrasis simbolis (didžioji raidė) – pastato paskirtį, trupmenos skaitiklis (skaičius) – pastato aukštų skaičių, vardiklis (mažoji raidė) – sienų statybos produktus.

41.4. Inžineriniai statiniai braižomi vadovaujantis „Sutartinių topografinių planų M 1: 500, 1: 1000, 1: 2000 ir 1: 5000 ženklų“ techninių reikalavimų reglamentu pagal lauko matavimus arba nukopijuojant iš kartografinės medžiagos.

41.5. Dešiniajame apatiniame statinių išdėstymo plano kampe nurodomi vykdytojo rekvizitai.

42. Aukštų planai sudaromi tik pagrindiniams pastatams. Pagrindinio pastato priklausinių (toliau vadinama – priklausiniai) aukštų planai sudaromi, kai to pageidauja užsakovas. Jeigu braižomi priklausinio aukštų planai, visi priklausinio kadastro duomenys renkami ir aprašomi kaip pagrindinio pastato.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

 

43. Atliekant lauko darbus pastatų aukštų planams sudaryti, turi būti išmatuotos ir aprašytos visos pastato sudedamosios dalys.

44. Pastatų aukštų planai braižomi pagal abrisą masteliu 1: 100–1: 200, atsižvelgiant į objekto dydį, detalumą ir sudėtingumą, laikantis sutartinių ženklų.

45. Pastatų aukštų planai braižomi tokia tvarka:

45.1. pastato išoriniai kontūrai;

45.2. vidaus laikančiosios sienos;

45.3. priestatų sienos;

45.4. pertvaros, krosnys, vidaus bei išorės durys ir langai;

45.5. kiti pastato elementai.

46. Rengiant šių Nuostatų 45 punkte nurodytus planus, statinių išdėstymo plano dešiniajame apatiniame kampe taip pat nurodomi vykdytojo rekvizitai ir kvalifikacijos pažymėjimo numeris.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

 

47. Nekilnojamųjų daiktų planų parengimo techninius reikalavimus nustato Nacionalinė žemės tarnyba.

48. Parengti iki šių Nuostatų įsigaliojimo pagal rengimo metu galiojusius reikalavimus Nekilnojamojo turto registre įregistruotų žemės sklypų, kurių ribos pažymėtos kadastro žemėlapyje, planai pripažįstami tinkamais, jeigu:

48.1. šių sklypų ribos atitinka gretimų žemės sklypų ribas, išskyrus tuos atvejus, kai ribos neatitinka dėl netikslios kartografinės medžiagos;

48.2. pagal koordinačių duomenis galima nustatyti šių žemės sklypų vietą Lietuvos teritorijoje ir patikrinti, ar jų ribos atitinka gretimų žemės sklypų ribas ir yra pažymėtos kadastro žemėlapyje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

 

49. Nekilnojamojo turto registre įregistruotų žemės sklypų, kurių ribos nepažymėtos kadastro žemėlapyje dėl to, kad nebuvo galima nustatyti šių žemės sklypų vietos Lietuvos teritorijoje ir patikrinti, ar žemės sklypų ribos atitinka gretimų žemės sklypų ribas, planai turi būti parengti pagal šių Nuostatų reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

 

Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų tikslinimas

 

50. Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų pasikeitimų fiksavimas – veiksmai, kuriais nustatomi įrašyto į kadastrą nekilnojamojo daikto kadastro duomenų pasikeitimai ir, vadovaujantis Nacionalinės žemės tarnybos nustatyta tvarka, papildoma nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1181, 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 125-5950 (2011-10-18), i. k. 1111100NUTA00001181

 

51. Fiksuojant žemės sklypų kadastro duomenų pasikeitimą:

51.1. kartografuojamos žemės naudmenos, kurių reikia žemės kadastro duomenims, nurodytiems Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 6 straipsnyje, nustatyti, ir fiksuojami kiti pakitimai;

51.2. parengiamas žemės sklypo planas;

51.3. apskaičiuojamas bendras žemės sklypo plotas, parengiama žemės naudmenų eksplikacija;

51.4. apskaičiuojama žemės sklypo vertė pagal Žemės įvertinimo metodiką;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1099, 2017-12-20, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-20916

 

51.5. parengiama žemės sklypo kadastro duomenų forma;

51.6. atnaujinama nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla.

52. Pakitusi žemės naudmenų situacija koreguojama panaudojant ortofotografinius žemėlapius bei kartografuojant vietovėje pagal šių Nuostatų 32.1.3 punktą.

53. Fiksuojant statinių kadastro duomenų pasikeitimą, atliekami šie darbai:

53.1. Vietoje apžiūrimi pastatai, atskiri aukštai ir palyginama su esamais planais. Atliekami kontroliniai matavimai. Jeigu nėra pagrindinių pastatų fasadų nuotraukų arba fasadai pasikeitę, jie nufotografuojami.

53.2. Apžiūrėjimo ir matavimo metu nustatyti pasikeitę duomenys surašomi abrise.

53.3. Jeigu kadastro duomenų patikrinimo metu nustatoma, kad pastate pakeista naudojamų patalpų paskirtis, jos eksplikuojamos pagal faktinę paskirtį.

53.4. Pastatytų naujų priestatų, antstatų kadastro duomenys renkami ir apdorojami pagal pagrindinius pastatų kadastro matavimų reikalavimus.

53.5. Žymint pastato pakeitimus planuose, vadovaujamasi pagrindiniais kadastro duomenų rinkimo ir įforminimo principais ir sutartiniais ženklais.

53.6. Užfiksavus kadastro duomenų pasikeitimus, pastato aukštų planuose pažymimi visi atsiradę nauji konstrukciniai elementai, santechnikos įrengimai ir visi kiti elementai – kaip ir fiksuojant pagrindinius kadastro duomenis.

53.7. Braižomi nauji pastatų aukštų planai. Plotai apskaičiuojami pagal nustatytus naujus matmenis, neatsižvelgiant į tai, kiek pasikeitė patalpos plotas.

53.8. Apskaičiuojami patalpų plotai, kurie anksčiau nebuvo skaičiuoti (įstiklintų lodžų, įstiklintų balkonų, įstiklintų verandų, sandėliukų šaltuose priestatuose, antstatuose ir t. t.). Šios patalpos išmatuojamos, apskaičiuojami plotai.

53.9. Parengiama kadastro duomenų forma.

53.10. Atnaujinama nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla.

54. Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų tikslinimo procedūros, parengtų kadastro duomenų bylų papildymo, pastato kadastro duomenų papildymo, kai keičiasi nekilnojamojo daikto – patalpos kadastro duomenys, techninius reikalavimus ir tvarką nustato Nacionalinė žemės tarnyba.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1181, 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 125-5950 (2011-10-18), i. k. 1111100NUTA00001181

 

541. Žemės sklypo kadastro duomenys gali būti keičiami nerengiant visos žemės sklypo kadastro duomenų bylos, o tik ją papildant šių Nuostatų 542 punkte nurodytais dokumentais, šiais atvejais:

541.1. kai formuojant žemės sklypą (teritorijose, kuriose iki teritorijų planavimo dokumentų ar žemės valdos projektų patvirtinimo nebuvo suformuoti žemės sklypai) tam žemės sklypui teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos ir į kurias pateko šis žemės sklypas (jo dalis), nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byloje nebuvo nurodytos ir (ar) įrašytos į kadastrą ir Nekilnojamojo turto registrą.

Prašymą įrašyti teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, į kadastrą ir Nekilnojamojo turto registrą kadastro tvarkytojui ir reikalingą informaciją vykdytojui pateikia žemėtvarkos skyrius fizinio asmens, juridinio asmens ar jų padalinių, kitų organizacijų ar jų padalinių (toliau – asmuo), suinteresuotų ūkinės ir (ar) kitokios veiklos, dėl kurios turėjo būti nustatytos minėtos teritorijos, vykdymu, prašymu;

541.2. jeigu iki Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo įsigaliojimo dienos ūkinei ir (ar) kitokiai veiklai, dėl kurios turėjo būti nustatytos teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, statybą leidžiantys dokumentai išduoti, projektai, kuriems įstatymų nustatytais atvejais tokie dokumentai neišduodami, suderinti ir ši veikla vykdoma, bet minėtos teritorijos nebuvo nustatytos ir įrašytos į kadastrą ir Nekilnojamojo turto registrą, jas nustato Vyriausybė ar Vyriausybės įgaliota institucija Vyriausybės ar Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka tvirtinamuose planuose, žemėlapiuose ir (ar) schemose.

Prašymą įrašyti teritoriją, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos ar sanitarinės apsaugos zonos, į kadastrą ir Nekilnojamojo turto registrą kadastro tvarkytojui pateikia asmenys, suinteresuoti ūkinės ir (ar) kitokios veiklos, dėl kurios nustatytos teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, vykdymu, o kai tokio nėra, – įstatymų ar atitinkamos srities ministro (pagal jam pavestas valdymo sritis) įgaliota institucija;

541.3. jeigu teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, turi būti nustatytos dėl ūkinės ir (ar) kitokios veiklos, kuriai vykdyti iki Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo įsigaliojimo dienos šių teritorijų nustatyti nereikėjo, kai ši veikla vykdoma, jas nustato Vyriausybė ar Vyriausybės įgaliota institucija Vyriausybės ar Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka tvirtinamuose planuose, žemėlapiuose ir (ar) schemose.

Prašymą įrašyti teritoriją, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, į kadastrą ir Nekilnojamojo turto registrą kadastro tvarkytojui pateikia asmuo, suinteresuotas ūkinės ir (ar) kitokios veiklos, dėl kurios nustatytos teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, vykdymu, o kai tokio nėra, – įstatymų ar atitinkamos srities ministro (pagal jam pavestas valdymo sritis) įgaliota institucija;

541.4. kai nustatomos naujos ir (ar) keičiamos arba panaikinamos teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, ir pagal Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 6 straipsnyje nurodytą dokumentą Nekilnojamojo turto registre įregistruotas žemės sklypas (ar jo dalis) patenka į teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos.

Prašymą įrašyti ir (ar) keisti arba panaikinti teritoriją, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, į kadastrą ir Nekilnojamojo turto registrą kadastro tvarkytojui pateikia asmuo, suinteresuotas ūkine ir (ar) kitokia veikla, dėl kurios nustatytos teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, o kai tokio nėra, teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto organizatorius arba, kai tenkinant viešąjį interesą, šiame Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytų teritorijų planus, žemėlapius ir (ar) schemas tvirtina Vyriausybė, įstatymų ar Vyriausybės įgaliota institucija, – įstatymų ar ministro (pagal pavestas valdymo sritis) įgaliota institucija;

541.5. kai pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir (ar) būdas (-ai) įstatymų ir Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo ir keitimo tvarkos bei sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1073 „Dėl Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo ir keitimo tvarkos bei sąlygų aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), nustatytais atvejais keičiami žemės savininkų, valstybinės žemės patikėtinių ar įstatymų nustatytais atvejais – kitų subjektų prašymu, nekeičiant kitų žemės sklypo kadastro duomenų, išskyrus šių Nuostatų 32.1.6 papunktyje nurodytą žemės sklypo vertę. Šiuo atveju kadastro duomenų – pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir (ar) būdo (-ų) – keitimą organizuoja ir vykdytojui už šių Nuostatų 542.4 papunktyje nurodytos žemės sklypo kadastro duomenų formos parengimą sumoka šio žemės sklypo savininkai ar valstybinės žemės patikėtinis arba įstatymų nustatytais atvejais – kiti subjektai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 97, 2020-02-05, paskelbta TAR 2020-02-11, i. k. 2020-03030

 

542. Vykdytojas šių Nuostatų 541 punkte nurodytais atvejais:

542.1. kai šių Nuostatų 541.1, 541.2, 541.3 ir 541.4 papunkčiuose nustatytais atvejais dalis žemės sklypo patenka į teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, pagal šių Nuostatų 32.1.6 papunktį perskaičiuoja žemės sklypo vertę, jeigu taikoma (-os) teritorija (-os), kurioje (-ose) taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, keičia ją, pagal šių Nuostatų 543 punkto reikalavimus parengia Žemės sklypo, patenkančio į nustatytas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, planą ir pagal šių Nuostatų 56 punktą užpildo žemės sklypo kadastro duomenų formą;

542.2. kai šių Nuostatų 541.1, 541.2, 541.3 ir 541.4 papunkčiuose nustatytais atvejais į teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, patenka visas žemės sklypas, pagal šių Nuostatų 32.1.6 papunktį perskaičiuoja žemės sklypo vertę, jeigu taikomos arba panaikinamos anksčiau taikytos teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, keičia ją ir pagal šių Nuostatų 56 punktą užpildo žemės sklypo kadastro duomenų formą. Žemės sklypo, patenkančio į nustatytas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, planas tokiais atvejais nerengiamas;

542.3. šių Nuostatų 542.1 ar 542.2 papunkčiuose nurodytus dokumentus, taip pat žemės savininko, valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtinio rašytinį sutikimą (išskyrus atvejus, kai toks sutikimas nėra privalomas pagal Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 7 ir 141 straipsnių nuostatas) dėl nustatytos teritorijos, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, įrašymo pagal Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 6 straipsnyje arba 141 straipsnio 3 dalyje nurodytą dokumentą, kurio pagrindu nustatyta teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, pateikia žemėtvarkos skyriui, išskyrus šių Nuostatų 542.4 papunktyje nustatytą atvejį;

542.4. šių Nuostatų 541.5 papunktyje nustatytais atvejais pagal šių Nuostatų 56 punktą užpildo žemės sklypo kadastro duomenų formą – įrašo joje institucijos, priėmusios sprendimą pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) būdą (-us), apskaičiuotą šių Nuostatų 32.1.6 papunktyje nurodytą žemės sklypo vertę. Žemės savininkas, valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtinis arba įstatymų nustatytais atvejais kiti subjektai vykdytojo parengtą žemės sklypo kadastro duomenų formą kartu su Apraše nurodytais dokumentais teikia kadastro tvarkytojui.

Punkto pakeitimai:

Nr. 303, 2014-04-01, paskelbta TAR 2014-04-07, i. k. 2014-04139

Nr. 1099, 2017-12-20, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-20916

Nr. 97, 2020-02-05, paskelbta TAR 2020-02-11, i. k. 2020-03030

 

543. Žemės sklypo, patenkančio į nustatytas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, planas turi atitikti šiuos reikalavimus:

Punkto pakeitimai:

Nr. 97, 2020-02-05, paskelbta TAR 2020-02-11, i. k. 2020-03030

543.1. planas turi būti parengtas kompiuteriu ant ortofotografinio žemėlapio, vadovaujantis teritorijų planavimo dokumentu, žemės valdos projektu arba kitu Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 6 straipsnyje nurodytu dokumentu, išbraižant kadastre įregistruotas žemės sklypo ribas ir teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, ribas, pagal kurias apskaičiuojami taikytinų minėtų teritorijų užimami plotai šiame žemės sklype;

Punkto pakeitimai:

Nr. 303, 2014-04-01, paskelbta TAR 2014-04-07, i. k. 2014-04139

Nr. 97, 2020-02-05, paskelbta TAR 2020-02-11, i. k. 2020-03030

 

543.2. planas spausdintine forma rengiamas masteliu M 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 ar 1:10000 A3 arba A4 standarto popieriaus lape. Mastelis parenkamas atsižvelgiant į žemės sklypo plotą, konfigūraciją;

543.3. plane turi būti įbraižyti ne mažiau kaip trys koordinačių tinklelio ašių susikirtimo taškai ir užrašytos ne mažiau kaip vieno koordinačių tinklelio susikirtimo taško koordinačių reikšmės.

Papildyta punktu:

Nr. 1181, 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 125-5950 (2011-10-18), i. k. 1111100NUTA00001181

 

544. Žemėtvarkos skyrius, gavęs vykdytojo parengtus šių Nuostatų 542.1, 542.2 ir 542.3 papunkčiuose nurodytus dokumentus:

544.1. patikrina, ar Žemės sklypo, patenkančio į nustatytas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, planas (jeigu toks planas rengtas) parengtas pagal šių Nuostatų 543 punktą ir šių Nuostatų 7 priedą, žemės sklypo kadastro duomenų forma užpildyta pagal šių Nuostatų 56 punktą, žemės sklypo vertė perskaičiuota (jeigu perskaičiuoti buvo būtina) pagal šių Nuostatų 32.1.6 papunktį;

544.2. nustatęs, kad šių Nuostatų 544.1 papunktyje nurodyti dokumentai parengti pagal šių Nuostatų reikalavimus ir pateiktas žemės savininko, valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtinio rašytinis sutikimas (kai toks sutikimas privalomas pagal Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 7 straipsnio ir 141 straipsnio nuostatas), suderina parengtą Žemės sklypo, patenkančio į nustatytas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, planą (jeigu toks planas rengtas) ir šio žemės sklypo savininkui arba valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtiniui registruotu laišku išsiunčia pranešimą apie numatomą žemės sklypo kadastro duomenų pakeitimą kartu su patikrintos žemės sklypo kadastro duomenų formos ir suderinto Žemės sklypo, patenkančio į nustatytas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, plano (jeigu toks planas rengtas) kopijomis. Šių Nuostatų 541.2, 541.3 ir 541.4 papunkčiuose nurodytais atvejais pranešimas žemės sklypo savininkui arba valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtiniui nesiunčiamas. Pranešime nurodo, kad pastabas dėl numatomo kadastro duomenų pakeitimo ir Žemės sklypo, patenkančio į nustatytas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, plano (jeigu toks planas rengtas) galima pateikti žemėtvarkos skyriui raštu ne vėliau kaip per 30 dienų nuo pranešimo gavimo. Jeigu šio žemės sklypo savininko arba valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtinio negalima surasti nei pagal gretimų žemės sklypų adresus, nei pagal Lietuvos Respublikos gyventojų registre nurodytais adresais registro teikiamus duomenis, informaciją apie numatomą žemės sklypo kadastro duomenų pakeitimą žemėtvarkos skyrius turi paskelbti vietiniame laikraštyje ir nurodyti, kad minėtas pastabas žemėtvarkos skyriui galima pateikti ne vėliau kaip per 30 dienų nuo šios informacijos paskelbimo.

Jeigu šių Nuostatų 544.1 papunktyje nurodyti dokumentai parengti ne pagal šių Nuostatų reikalavimus ir (ar) nepateiktas žemės savininko, valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtinio rašytinis sutikimas (kai toks sutikimas privalomas pagal Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 7 straipsnio ir 141 straipsnio nuostatas), žemėtvarkos skyrius grąžina juos vykdytojui taisyti ir raštu nurodo trūkumus. Žemėtvarkos skyrius šiems trūkumams pašalinti nustato ne ilgesnį kaip 20 darbo dienų ir ne trumpesnį kaip 5 darbo dienų terminą;

544.3. per 10 darbo dienų nuo žemės sklypo savininko arba valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtinio pastabų dėl numatomo kadastro duomenų pakeitimo ir Žemės sklypo, patenkančio į nustatytas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, plano (jeigu toks planas rengtas) gavimo jas išnagrinėja ir išsiunčia motyvuotą atsakymą jas pateikusiam asmeniui;

544.4. parengia Nacionalinės žemės tarnybos vadovo ar jo įgalioto žemėtvarkos skyriaus vadovo sprendimo pakeisti žemės sklypo kadastro duomenis projektą, jeigu pastabos dėl nustatomų ir (ar) panaikinamų anksčiau nustatytų teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, ir (ar) parengto Žemės sklypo, patenkančio į nustatytas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, plano per šių Nuostatų 544.2 papunktyje nustatytą terminą nebuvo pateiktos arba pateiktos ir šių Nuostatų 544.3 papunktyje nustatyta tvarka išnagrinėtos ir nepriimtos. Šių Nuostatų 541.4 papunktyje nurodytu atveju sprendimo projektas rengiamas tik įsitikinus, kad kadastre padaryta žyma apie naujai nustatytas teritorijas;

544.5. ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Nacionalinės žemės tarnybos vadovo ar jo įgalioto žemėtvarkos skyriaus vadovo sprendimo pakeisti žemės sklypo kadastro duomenis priėmimo išsiunčia žemės sklypo savininkui arba valstybinės ar savivaldybės žemės naudotojui šio sprendimo kopiją;

544.6. elektroninėmis ryšio priemonėmis per Nekilnojamojo turto registro posistemę „Geomatininkas“ teikia kadastro tvarkytojui Nacionalinės žemės tarnybos vadovo ar jo įgalioto žemėtvarkos skyriaus vadovo sprendimą pakeisti žemės sklypo kadastro duomenis įrašant taikytinas ir (ar) panaikinant anksčiau žemės sklypui nustatytas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, žemės sklypo kadastro duomenų formą, Žemės sklypo, patenkančio į nustatytas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, planą (jeigu toks planas rengtas). Nurodyti dokumentai kadastro tvarkytojui pateikiami ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo pakeisti žemės sklypo kadastro duomenis priėmimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 303, 2014-04-01, paskelbta TAR 2014-04-07, i. k. 2014-04139

Nr. 97, 2020-02-05, paskelbta TAR 2020-02-11, i. k. 2020-03030

 

545. Nacionalinės žemės tarnybos vadovo ar jo įgalioto žemėtvarkos skyriaus vadovo sprendimas pakeisti žemės sklypo kadastro duomenis įrašant nustatytas (pakeistas) teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, ar jas panaikinant gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Papildyta punktu:

Nr. 1181, 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 125-5950 (2011-10-18), i. k. 1111100NUTA00001181

Punkto pakeitimai:

Nr. 303, 2014-04-01, paskelbta TAR 2014-04-07, i. k. 2014-04139

Nr. 97, 2020-02-05, paskelbta TAR 2020-02-11, i. k. 2020-03030

 

Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų formos

 

55. Nustačius nekilnojamojo daikto kadastro duomenis, užpildomos kadastro duomenų formos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1181, 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 125-5950 (2011-10-18), i. k. 1111100NUTA00001181

 

56. Žemės sklypo kadastro duomenų formos lentelėse įrašoma kadastro duomenų nustatymo data, žemės sklypo adresas šių Nuostatų 26.1 punkto nustatyta tvarka, žemės sklypo kadastro numeris, pagrindinė naudojimo paskirtis, būdas (-ai) (jų dalys, jeigu žemės sklypui nustatyti keli skirtingi žemės naudojimo būdai ir nurodytos jų dalys), žemės sklypo formavimo teritorijų planavimo dokumentas ar žemės valdos projektas, dokumento, kuriuo buvo patvirtintas žemės sklypo formavimo teritorijų planavimo dokumentas ar žemės valdos projektas, numeris ir data, duomenys apie žemės naudmenų kiekį ir vertę, žemės naudojimo apribojimus, Nekilnojamojo turto registre įregistruotus statinius (nurodomas jų unikalus numeris) ar neįregistruotus statinius ir statinių savininkus. Jeigu atliekant žemės sklypo kadastrinius matavimus nustatoma, kad Nekilnojamojo turto registre įregistruoti statiniai nugriauti, duomenys apie juos žemės sklypo kadastro duomenų formoje neįrašomi.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

Nr. 1181, 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 125-5950 (2011-10-18), i. k. 1111100NUTA00001181

Nr. 303, 2014-04-01, paskelbta TAR 2014-04-07, i. k. 2014-04139

 

57. Statinių kadastro duomenų formose aprašomi pagrindinio pastato, priklausinių, jų dalių ir priestatų, kitų statinių ir jų dalių bei patalpos (buto) kadastro duomenys.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

 

58. Pagrindinio pastato, kadastro duomenų formose įrašoma:

58.1. pagrindinio pastato, jo dalių ir priestatų kadastro duomenys: pastato adresas, unikalus numeris, kadastro duomenų fiksavimo data, pažymėjimas plane, paskirtis, pavadinimas, statybos (rekonstravimo ar kapitalinio remonto, atnaujinimo (modernizavimo), paprastojo remonto) pradžios ir pabaigos metai, baigtumas, aukštų skaičius, tūris, bendras plotas, duomenys apie statinio statybos būklę (nebaigtas statyti, fiziškai pažeistas, sunaikintas), statinio kategorija (ypatingas, neypatingas, nesudėtingas); duomenys apie pamatų, sienų, perdangų, stogo konstrukcijos, stogo dangos, išorės apdailos, pertvarų, grindų, langų, durų, vidaus apdailos statybos produktus; duomenys apie šildymą, vandentiekį, nuotekų šalinimą, dujas, karštą vandenį, elektrą, viryklę, vonios kambarį, vėdinimą ir kondicionavimą; statinio buvimo vieta žemės sklype (žemės sklypo, kuriame yra statinys, kadastro numeris), pastato centro koordinatės, plotas bruto, užstatytas plotas, pagrindinių konstrukcijų lyginamieji svoriai;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

Nr. 1181, 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 125-5950 (2011-10-18), i. k. 1111100NUTA00001181

 

58.2. pagrindinio pastato, jo dalių ir priestatų įkainojimo duomenys: įkainojimo data, kasmetinis vertės mažinimo koeficientas, įkainojimo pagrindas, vidutinė vieneto vertė, nusidėvėjimas, atkūrimo sąnaudos (statybos vertė), atkuriamoji vertė, vidutinė rinkos vertė;

58.3. pagrindinio pastato vidaus plotų eksplikacija: patalpų pažymėjimas, pavadinimas, bendras plotas, gyvenamosios paskirties patalpų naudingas, gyvenamasis, verslo, pagalbinis naudingas, pagalbinis nenaudingas, rūsių (pusrūsių) ir garažų plotai; negyvenamosios paskirties patalpų pagrindinis ir pagalbinis plotai; patalpų, suformuotų kaip atskiri nekilnojamieji daiktai, skaičius; gyvenamosios paskirties patalpų, suformuotų kaip atskiri nekilnojamieji daiktai, skaičius.

59. Priklausinio kadastro duomenų formose įrašoma:

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

59.1. priklausinio, jo dalių ir priestatų kadastro duomenys: pastato adresas, unikalus numeris, kadastro duomenų fiksavimo data, pažymėjimas plane, paskirtis, pavadinimas, statybos (rekonstravimo ar kapitalinio remonto, atnaujinimo (modernizavimo), paprastojo remonto) pradžios ir pabaigos metai, baigtumas, aukštų skaičius, tūris, duomenys apie statinio statybos būklę (nebaigtas statyti, fiziškai pažeistas, sunaikintas), statinio kategorija (ypatingas, neypatingas, nesudėtingas); duomenys apie pamatų, sienų, perdangų, stogo konstrukcijos, stogo dangos, išorės apdailos, pertvarų, grindų, langų, durų, vidaus apdailos statybos produktus; duomenys apie šildymą, vandentiekį, nuotekų šalinimą, dujas, elektrą; užstatytas plotas, statinio vieta žemės sklype (žemės sklypo, kuriame yra statinys, kadastro numeris) ir centro koordinatės;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

Nr. 1181, 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 125-5950 (2011-10-18), i. k. 1111100NUTA00001181

 

59.2. priklausinio, jo dalių ir priestatų įkainojimo duomenys: įkainojimo data, kasmetinis vertės mažinimo koeficientas, įkainojimo pagrindas, vidutinė vieneto vertė, nusidėvėjimas, atkūrimo sąnaudos (statybos vertė), atkuriamoji vertė, vidutinė rinkos vertė.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

 

60. Kitų statinių ir jų dalių kadastro duomenų formose įrašoma:

60.1. kitų statinių ir jų dalių kadastro duomenys: statinio adresas, unikalus numeris, kadastro duomenų fiksavimo data, pažymėjimas plane, paskirtis, pavadinimas, statybos (rekonstravimo ar kapitalinio remonto, atnaujinimo (modernizavimo), paprastojo remonto) pradžios ir pabaigos metai, baigtumas, duomenys apie statinio statybos būklę (nebaigtas statyti, fiziškai pažeistas, sunaikintas), statinio kategorija (ypatingas, neypatingas, nesudėtingas), statinio statybos produktai, statinio markė, tipas, ilgis, plotis, aukštis (gylis), diametras (skerspjūvis), plotas, tūris ir kiti duomenys;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

Nr. 1181, 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 125-5950 (2011-10-18), i. k. 1111100NUTA00001181

 

60.2. kitų statinių ir jų dalių įkainojimo duomenys: įkainojimo data, kasmetinis vertės mažinimo koeficientas, įkainojimo pagrindas, vidutinė vieneto vertė, nusidėvėjimas, atkūrimo sąnaudos (statybos vertė), atkuriamoji vertė, vidutinė rinkos vertė.

61. Patalpos (buto) kadastro duomenų formose įrašoma:

61.1. patalpos (buto) kadastro duomenys: adresas, unikalus numeris, kadastro duomenų fiksavimo data, pažymėjimas plane, paskirtis, pavadinimas, objekto aprašymas, priklausinių aprašymas, aukštas, kuriame yra patalpa (butas), bendras ir gyvenamasis plotai, duomenys apie šildymą, vandentiekį, nuotekų šalinimą, dujas, karštą vandenį, viryklę, vonios kambarį;

61.2. šių formų lentelėje įrašomi ir pastato, kuriame yra patalpa (butas), duomenys: pastato paskirtis, pavadinimas, sienų statybos produktai, unikalus numeris, pažymėjimas plane, statybos (rekonstravimo ar kapitalinio remonto) pradžios ir pabaigos metai, centro koordinatės, aukštų skaičius, bendras plotas, tūris, baigtumas;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

 

61.3. patalpos (buto) įkainojimo duomenys: įkainojimo data, kasmetinis vertės mažinimo koeficientas, įkainojimo pagrindas, vidutinė vieneto vertė, nusidėvėjimas, atkūrimo sąnaudos (statybos vertė), atkuriamoji vertė, vidutinė rinkos vertė.

62. Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų formas pildo vykdytojai. Inžinerinių statinių (susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų ir panašiai) kadastro duomenų formų turinį ir pildymo techninius reikalavimus nustato Žemės ūkio ministerija.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1099, 2017-12-20, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-20916

 

Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

 

63. Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla formuojama:

63.1. žemės sklypo su jame esančiais statiniais (taip pat nebaigtais statyti), išskyrus laikinus statinius;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

 

63.2. žemės sklypo, kuriame nėra statinių;

63.3. statinių (taip pat nebaigtų statyti), išskyrus laikinus statinius, kai nėra suformuotas žemės sklypas;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

 

63.4. patalpų, kurios Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 7 straipsnio 1 dalyje nustatytais būdais suformuotos kaip atskiras nekilnojamasis daiktas;

63.5. inžinerinių statinių.

631. Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla rengiama vadovaujantis kadastro tvarkytojo parengta ir patvirtinta specifikacija. Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos pateikimo, tikrinimo, derinimo, nekilnojamojo daikto kadastro duomenų įrašymo į kadastrą ir jų pakeitimo, panaikinimo, pataisymo darbai atliekami elektroninėmis ryšio priemonėmis: statinių – Nekilnojamojo turto registro posistemėje „Matininkas“, žemės sklypo – Nekilnojamojo turto registro posistemėje „GeoMatininkas“.

Papildyta punktu:

Nr. 1238, 2015-12-02, paskelbta TAR 2015-12-04, i. k. 2015-19323

Punkto pakeitimai:

Nr. 1238, 2015-12-02, paskelbta TAR 2015-12-04, i. k. 2015-19323

Nr. 1099, 2017-12-20, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-20916

 

64. Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byloje komplektuojami šie dokumentai:

64.1. žemės sklypo planas;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

Nr. 97, 2020-02-05, paskelbta TAR 2020-02-11, i. k. 2020-03030

 

64.2. žemės sklypo kadastro duomenų forma (skaitmenine ir spausdintine formomis);

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

 

64.3. žemės sklypo ribų paženklinimo–parodymo aktas;

64.4. panaudotų valstybinio ar vietinio geodezinio tinklo punktų numeriai, pavadinimai ar kodai ir jų koordinatės (išrašas iš šių punktų registravimo dokumentų), nurodant šaltinį;

64.5. geodezinių matavimų schema – laisvai pasirinkto mastelio, nurodant linijų ilgį ir kampus, išskyrus atvejus, kai matuota GPS prietaisais;

64.6. statinių planai (skaitmenine ir spausdintine formomis);

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

 

64.7. statinių kadastro duomenų formos (skaitmenine ir spausdintine formomis);

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

 

64.8. pastatų fotonuotraukos (skaitmenine ir spausdintine formomis);

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

 

64.9. verčių nustatymo žiniaraščiai (skaitmenine ir spausdintine formomis);

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

 

64.10. dokumentai, nurodyti Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 12 straipsnio 1 dalyje, kurių pagrindu kadastre įrašyti ar pakeisti nekilnojamojo daikto kadastro duomenys;

64.11. kvietimas dalyvauti ženklinant žemės sklypo ribas;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

 

64.12. Neteko galios nuo 2011-10-19

Punkto naikinimas:

Nr. 1181, 2011-10-12, Žin. 2011, Nr. 125-5950 (2011-10-18), i. k. 1111100NUTA00001181

Papildyta punktu:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

 

64.13. kiti dokumentai, kurių pagrindu atlikti kadastriniai matavimai.

Papildyta punktu:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

 

65. Tais atvejais, kai buvo atliekami žemės sklypo kadastriniai matavimai, pagal šių Nuostatų reikalavimus parengtą nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylą vykdytojas pateikia žemėtvarkos skyriui ar šių Nuostatų 651 punkte nustatytu atveju – kadastro tvarkytojui ir apie tai informuoja užsakovą.

Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla tikrinama vadovaujantis Nacionalinės žemės tarnybos vadovo patvirtintomis taisyklėmis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1181, 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 125-5950 (2011-10-18), i. k. 1111100NUTA00001181

 

651. Nuo 2012 m. liepos 1 d. tais atvejais, kai sprendimas nustatyti ar pakeisti žemės sklypo kadastro duomenis nereikalingas, vykdytojas pagal šių Nuostatų reikalavimus parengtos nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos žemėtvarkos skyriui neteikia. Šiuo atveju vykdytojas nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylą teikia kadastro tvarkytojui. Kadastro tvarkytojas gautą nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylą patikrina šių Nuostatų 65 ir 88–93 punktuose nustatyta tvarka.

Papildyta punktu:

Nr. 1181, 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 125-5950 (2011-10-18), i. k. 1111100NUTA00001181

 

652. Patikrinta ir suderinta nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla neterminuotai saugoma kadastro tvarkytojo duomenų saugykloje. Elektroninių dokumentų, saugomų kadastro tvarkytojo duomenų saugykloje, peržiūros, atsisiųsdinimo ir atsispausdinimo paslaugos Nacionalinei žemės tarnybai ir vykdytojams teikiamos neatlygintinai.

Papildyta punktu:

Nr. 1099, 2017-12-20, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-20916

 

66. Neteko galios nuo 2011-10-19

Punkto naikinimas:

Nr. 1181, 2011-10-12, Žin. 2011, Nr. 125-5950 (2011-10-18), i. k. 1111100NUTA00001181

 

67. Jeigu žemėtvarkos skyrius, patikrinęs nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylą, nenustato aplinkybių, trukdančių suderinti parengtą žemės sklypo planą, žemėtvarkos skyriaus vedėjas arba jo įgaliotas žemėtvarkos skyriaus darbuotojas jį suderina. Žemėtvarkos skyriaus vedėjas arba jo įgaliotas žemėtvarkos skyriaus darbuotojas turi teisę suderinti žemės sklypų planus, kuriuose nėra šių žemės sklypų savininkų parašų, tuo atveju, kai visi šie žemės sklypai ar jų dalis bus paimami visuomenės poreikiams. Žemėtvarkos skyrius privalo patikrinti nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylą ir suderinti žemės sklypo planą per 10 darbo dienų nuo jo gavimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

Nr. 1181, 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 125-5950 (2011-10-18), i. k. 1111100NUTA00001181

Nr. 303, 2014-04-01, paskelbta TAR 2014-04-07, i. k. 2014-04139

 

68. Tuo atveju, kai patikrinimo metu nustatomos aplinkybės, trukdančios suderinti parengtą žemės sklypo planą, žemėtvarkos skyrius nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylą grąžina vykdytojui, raštu nurodęs trūkumus.

69. Vykdytojas, pašalinęs trūkumus, pateikia nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylą žemėtvarkos skyriui pakartotinai suderinti. Žemėtvarkos skyrius pakartotinai pateiktą nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylą turi patikrinti ir žemės sklypo planą suderinti per 2 darbo dienas nuo jo gavimo.

70. Vykdytojas, su žemėtvarkos skyriumi suderinęs žemės sklypo planą, vieną nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos egzempliorių perduoda kadastro tvarkytojui (jeigu užsakovo ir vykdytojo sutartyje nenumatyta kitaip). Kitas nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos egzempliorius laikomas žemėtvarkos skyriuje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

 

701. Žemėtvarkos skyrius registruoja vykdytojų teikiamas nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų bylas ir informaciją apie pateiktas ir patikrintas nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų bylas skelbia Nacionalinės žemės tarnybos interneto svetainėje.

Papildyta punktu:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

Punkto pakeitimai:

Nr. 1181, 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 125-5950 (2011-10-18), i. k. 1111100NUTA00001181

 

71. Tuo atveju, kai buvo atliekami statinių kadastriniai matavimai, pagal šių Nuostatų reikalavimus parengtą nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylą vykdytojas pateikia kadastro tvarkytojui (jeigu užsakovo ir vykdytojo sutartyje nenumatyta kitaip).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

 

72. Vykdytojas, sudaręs su užsakovu sutartį dėl nekilnojamojo daikto kadastro duomenų nustatymo, parengtą žemės sklypo planą ar nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylą arba šiai bylai papildyti parengtus dokumentus gali pateikti kadastro tvarkytojui išankstinei patikrai. Žemės sklypo planas ar nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla, ar šiai bylai papildyti parengti dokumentai kadastro tvarkytojui išankstinei patikrai teikiami, jeigu tai numatyta vykdytojo ir užsakovo sutartyje, arba vykdytojui pageidaujant. Išankstinė patikra atliekama šių Nuostatų 74–82 punktuose nustatyta tvarka.

73. Vykdytojo sudaromoje su užsakovu sutartyje dėl nekilnojamojo daikto kadastro duomenų nustatymo turi būti aptartos nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos ar parengto žemės sklypo plano kadastro tvarkytojo išankstinės patikros atlikimo (neatlikimo) sąlygos ir pasekmės.

74. Vykdytojo parengtas žemės sklypo planas ar nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla gali būti teikiami kadastro tvarkytojui išankstinei patikrai, jeigu vykdytojo ir užsakovo sutartyje dėl nekilnojamojo daikto kadastro duomenų nustatymo numatyta parengto žemės sklypo plano (jeigu buvo atliekami žemės sklypų kadastriniai matavimai) ar nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos išankstinė patikra arba vykdytojas to pageidauja.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

 

75. Kadastro tvarkytojas paskiria darbuotoją, kuris priima vykdytojo arba teikiamą išankstinei patikrai žemės sklypo planą arba nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

Nr. 1181, 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 125-5950 (2011-10-18), i. k. 1111100NUTA00001181

 

76. Kai kadastro tvarkytojui išankstinei patikrai teikiamas žemės sklypo planas, kartu privaloma pateikti ir žemės sklypo ribų paženklinimo-parodymo aktą. Šie dokumentai turi būti parengti Nacionalinės žemės tarnybos nustatyta tvarka. Kadastro tvarkytojas per 3 darbo dienas nuo žemės sklypo plano ir žemės sklypo ribų paženklinimo-parodymo akto gavimo:

76.1. patikrina, ar:

76.1.1. galima žemės sklypo ribas pažymėti kadastro žemėlapyje;

76.1.2. teisingai apskaičiuotas žemės sklypo plotas;

76.1.3. teisingai nurodyta žemės sklypo centro koordinatė;

76.1.4. teisingai nurodyti linijų ilgiai tarp ribų posūkio taškų;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1181, 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 125-5950 (2011-10-18), i. k. 1111100NUTA00001181

 

76.1.5. žemės sklypo ribos atitinka gretimų Nekilnojamojo turto registre įregistruotų ir kadastro žemėlapyje pažymėtų žemės sklypų ribas;

76.1.6. žemės sklypo ribos nekerta statinių, suformuotų kaip atskiri nekilnojamieji daiktai (išskyrus inžinerinius statinius);

76.1.7. žemės sklypo ribos atitinka natūralių vietovės kontūrų (kelių, vandens telkinių ir panašiai) ribas;

76.1.8. teisinga žemės sklypo geografinė padėtis;

76.1.9. pateiktame žemės sklypo ribų paženklinimo-parodymo akte nurodytų žemės sklypų savininkų duomenys atitinka Nekilnojamojo turto registre esamus duomenis;

76.2. jeigu žemės sklypo planas atitinka šių Nuostatų 76.1 punkte išdėstytas sąlygas, deda spaudą ir padaro žymą nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje;

76.3. išankstinės patikros metu nustatęs, kad žemės sklypo planas neatitinka šių Nuostatų 76.1 punkte išdėstytų sąlygų, pateiktuosius dokumentus grąžina juos pateikusiam vykdytojui ir raštu nurodo trūkumus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1181, 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 125-5950 (2011-10-18), i. k. 1111100NUTA00001181

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

 

77. Vykdytojas, pašalinęs trūkumus, pateikia žemės sklypo planą kadastro tvarkytojui pakartotinei patikrai. Kadastro tvarkytojas pakartotinai pateiktą žemės sklypo planą turi patikrinti per 2 darbo dienas nuo jo gavimo.

78. Kai kadastro tvarkytojui išankstinei patikrai teikiama nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla, kadastro tvarkytojas per 3 darbo dienas nuo nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos gavimo:

78.1. atlieka veiksmus, nurodytus šių Nuostatų 76.1 punkte, ir papildomai patikrina, ar:

78.1.1. nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byloje yra reikiami dokumentai, nurodyti šių Nuostatų 64.1–64.13 punktuose;

78.1.2. tie patys kadastro duomenys, nurodyti skirtinguose nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos dokumentuose, yra vienodi;

78.1.3. kadastro duomenų formose įrašyti visi duomenys, nurodyti šių Nuostatų 55–62 punktuose;

78.1.4. galima statinio ribas pažymėti kadastro žemėlapyje;

78.1.5. teisingai nurodytos statinio centro koordinatės

Papildyta punktu:

Nr. 1181, 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 125-5950 (2011-10-18), i. k. 1111100NUTA00001181

 

78.1.6. teisingai parinktas vertinimo būdas, modelis ar kainynas

Papildyta punktu:

Nr. 1181, 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 125-5950 (2011-10-18), i. k. 1111100NUTA00001181

 

78.1.7. adresas atitinka Lietuvos Respublikos adresų registro duomenis

Papildyta punktu:

Nr. 1181, 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 125-5950 (2011-10-18), i. k. 1111100NUTA00001181

 

78.1.8. statinių išdėstymo planas ir aukštų planai atitinka Nacionalinės žemės tarnybos nustatytus nekilnojamųjų daiktų planų parengimo techninius reikalavimus.

Papildyta punktu:

Nr. 1181, 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 125-5950 (2011-10-18), i. k. 1111100NUTA00001181

 

78.2. jeigu kadastro duomenų byla atitinka šių Nuostatų 78.1 punkte išdėstytas sąlygas, deda spaudą ir pažymi kadastre apie nekilnojamojo daikto kadastro duomenų nustatymą;

78.3. išankstinės patikros metu nustatęs, kad nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla neatitinka šių Nuostatų 78.1 punkte išdėstytų sąlygų, grąžina bylą ją pateikusiam asmeniui ir raštu nurodo trūkumus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

 

79. Vykdytojas, pašalinęs trūkumus, pateikia nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylą kadastro tvarkytojui pakartotinei patikrai. Kadastro tvarkytojas pakartotinai pateiktą nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylą turi patikrinti per 2 darbo dienas nuo jos gavimo.

791. Jeigu išankstinei patikrai teikiamas žemės sklypo planas ar nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos dokumentai, vykdytojo pasirašyti elektroniniu parašu kadastro tvarkytojo nustatyta tvarka, išankstinė patikra atliekama per 2 darbo dienas, o pakartotinė patikra – per vieną darbo dieną.

Papildyta punktu:

Nr. 1181, 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 125-5950 (2011-10-18), i. k. 1111100NUTA00001181

 

80. Apie žemės sklypo plano ar nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos išankstinę patikrą liudija kadastro tvarkytojo spaudas ant žemės sklypo plano ar nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos. Šio spaudo formą bei turinį nustato ir tvirtina kadastro tvarkytojas.

81. Už žemės sklypo plano išankstinę ar pakartotinę patikrą, ar galima nekilnojamojo daikto ribas pažymėti kadastro žemėlapyje, taip pat už nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos išankstinę ar pakartotinę patikrą, ar galima kadastro duomenis įrašyti į kadastrą arba juos pakeisti, už žymos kadastre apie nekilnojamojo daikto kadastro duomenis padarymą kadastro tvarkytojui atlyginama pagal šių Nuostatų 6 priedą.

82. Kadastro tvarkytojo iš anksto patikrinta (jeigu ši išankstinė patikra numatyta vykdytojo ir užsakovo sutartyje arba buvo atliekama vykdytojo ar užsakovo pageidavimu) ir su žemėtvarkos skyriumi suderinta (jeigu buvo atliekami žemės sklypų kadastriniai matavimai) nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla (spausdintine forma) perduodama užsakovui. Šių Nuostatų 64 punkte nurodyti dokumentai, parengti skaitmenine forma, perduodami kadastro tvarkytojui.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

Nr. 1181, 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 125-5950 (2011-10-18), i. k. 1111100NUTA00001181

 

83. Kartu su prašymu įrašyti ar pakeisti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis vykdytojas kadastro tvarkytojui pateikia nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylą ir šių Nuostatų 64.1, 64.2 ir 64.6–64.9 punktuose nurodytus dokumentus, parengtus skaitmenine forma. Kadastro tvarkytojas, įrašęs ar pakeitęs nekilnojamojo daikto kadastro duomenis, prašymą padavusiam asmeniui grąžina nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylą ir šių Nuostatų 64.1, 64.2 ir 64.6–64.9 punktuose nurodytus dokumentus, parengtus skaitmenine forma.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

 

IV. NEKILNOJAMOJO DAIKTO KADASTRO DUOMENŲ ĮRAŠYMAS Į KADASTRĄ

 

Prašymų įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į kadastrą ar juos pakeisti pateikimas ir nagrinėjimas

 

84. Kartu su prašymu įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į kadastrą ar juos pakeisti kadastro tvarkytojui turi būti pateikiami Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 12 straipsnio 1 dalyje nurodyti dokumentai ir nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla, išskyrus atvejus, nurodytus šio įstatymo 12 straipsnio 3 dalyje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

 

841. Teikiant kadastro tvarkytojui prašymą:

841.1. įrašyti ar pakeisti žemės sklypo kadastro duomenis:

841.1.1. iki 2010 m. birželio 30 d. apskrities viršininko, nuo 2010 m. liepos 1 d. – Nacionalinės žemės tarnybos vadovo ar jo įgalioto žemėtvarkos skyriaus vadovo sprendimas dėl žemės sklypo kadastro duomenų nustatymo ar pakeitimo ar (ir) šių Nuostatų 841.1.1.2.1 ir 841.1.1.2.2 punktuose nurodytais atvejais – savivaldybės administracijos direktoriaus ar institucijos, patvirtinusios specialiojo teritorijų planavimo dokumentą, kuriuo keičiama pagrindinė žemės naudojimo paskirtis, būdas, sprendimas pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį, būdą turi būti pateiktas, kai: 

Punkto pakeitimai:

Nr. 1181, 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 125-5950 (2011-10-18), i. k. 1111100NUTA00001181

Nr. 303, 2014-04-01, paskelbta TAR 2014-04-07, i. k. 2014-04139

841.1.1.1. nustatomi formuojamų naujų ir pertvarkytų pagal teritorijų planavimo dokumentus ar žemės valdos projektus žemės sklypų kadastro duomenys;

Punkto pakeitimai:

Nr. 303, 2014-04-01, paskelbta TAR 2014-04-07, i. k. 2014-04139

 

841.1.1.2. keičiami šie suformuoto žemės sklypo kadastro duomenys:

841.1.1.2.1. pagrindinė žemės naudojimo paskirtis. Tuo atveju, kai detalųjį planą, specialiojo teritorijų planavimo dokumentą ar žemės valdos projektą, kuriuo keičiama pagrindinė žemės naudojimo paskirtis, tvirtina savivaldybės administracijos direktorius, pateikiamas savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimas pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį, o kai pagrindinė žemės naudojimo paskirtis keičiama pagal kitos institucijos patvirtintą specialiojo teritorijų planavimo dokumentą, – pateikiamas šios institucijos sprendimas pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1181, 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 125-5950 (2011-10-18), i. k. 1111100NUTA00001181

Nr. 303, 2014-04-01, paskelbta TAR 2014-04-07, i. k. 2014-04139

 

841.1.1.2.2. žemės sklypo naudojimo būdas. Tuo atveju, kai detalųjį planą, specialiojo teritorijų planavimo dokumentą ar žemės valdos projektą, kuriuo keičiamas žemės sklypo naudojimo būdas, tvirtina savivaldybės administracijos direktorius, pateikiamas savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimas pakeisti žemės sklypo naudojimo būdą, o kai žemės sklypo naudojimo būdas keičiamas pagal kitos institucijos patvirtintą specialiojo teritorijų planavimo dokumentą, – pateikiamas šios institucijos sprendimas pakeisti žemės sklypo naudojimo būdą;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1181, 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 125-5950 (2011-10-18), i. k. 1111100NUTA00001181

Nr. 303, 2014-04-01, paskelbta TAR 2014-04-07, i. k. 2014-04139

 

841.1.1.2.3. žemės sklypo plotas (išskyrus atvejus, nurodytus šių Nuostatų 21 punkte);

841.1.1.2.4. Neteko galios nuo 2011-10-19

Punkto naikinimas:

Nr. 1181, 2011-10-12, Žin. 2011, Nr. 125-5950 (2011-10-18), i. k. 1111100NUTA00001181

 

841.1.1.2.5. teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos;

Punkto pakeitimai:

Nr. 303, 2014-04-01, paskelbta TAR 2014-04-07, i. k. 2014-04139

Nr. 97, 2020-02-05, paskelbta TAR 2020-02-11, i. k. 2020-03030

 

841.1.1.2.6. saugomos teritorijos, kuriose yra kultūros paminklų ir kultūros vertybių;

841.1.1.2.7. žemės sklypo ribų posūkio taškų koordinatės valstybinėje koordinačių sistemoje (išskyrus tuos atvejus, kai dėl žemės sklypo ribų posūkio taškų koordinačių pasikeitimo žemės sklypo plotas kinta ne daugiau už maksimalią leistiną (ribinę) ploto paklaidą, nurodytą šių Nuostatų 1 priede);

841.1.2. keičiant kadastro duomenis, nenurodytus šių Nuostatų 841.1.1.2 punkte, iki 2010 m. birželio 30 d. apskrities viršininko, nuo 2010 m. liepos 1 d. – Nacionalinės žemės tarnybos vadovo ar jo įgalioto žemėtvarkos skyriaus vadovo sprendimas kadastro tvarkytojui neteikiamas ir kadastro duomenys keičiami tik pagal asmens prašymą ir nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylą;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1181, 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 125-5950 (2011-10-18), i. k. 1111100NUTA00001181

 

841.1.3. Nacionalinės žemės tarnybos vadovo ar jo įgalioto žemėtvarkos skyriaus vadovo sprendimas nustatyti ar pakeisti žemės sklypo kadastro duomenis, taip pat savivaldybės administracijos direktoriaus ar specialiojo teritorijų planavimo dokumentą, kuriuo keičiama pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir (ar) būdas, patvirtinusios institucijos sprendimas pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) būdą gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka;

Papildyta punktu:

Nr. 1181, 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 125-5950 (2011-10-18), i. k. 1111100NUTA00001181

Punkto pakeitimai:

Nr. 303, 2014-04-01, paskelbta TAR 2014-04-07, i. k. 2014-04139

 

841.2. įrašyti statinio (patalpos), suformuoto pagal Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 7 straipsnį, kadastro duomenis ar juos pakeisti po statinio (patalpos) rekonstravimo, kapitalinio remonto, paprastojo remonto, atnaujinimo (modernizavimo), paskirties pakeitimo ar kitokio pertvarkymo, kadastro tvarkytojui turi būti pateikiama statinio kadastro duomenų byla ir:

841.2.1. statybos užbaigimo aktas, kai pagal teisės aktus jis privalomas;

841.2.2. deklaracija apie statybos užbaigimą, kuri turi būti:

841.2.2.1. patvirtinta ir įregistruota Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija);

Punkto pakeitimai:

Nr. 303, 2014-04-01, paskelbta TAR 2014-04-07, i. k. 2014-04139

 

841.2.2.2. Neteko galios nuo 2014-04-08

Punkto naikinimas:

Nr. 303, 2014-04-01, paskelbta TAR 2014-04-07, i. k. 2014-04139

 

841.2.2.3. surašyta statytojo, jeigu pagal Aplinkos ministerijos nustatytą tvarką Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija neprivalo jos tvirtinti ir įregistruoti;

841.2.3. teismo sprendimas, nutartis, nutarimas, nuosprendis dėl pripažinimo teisės asmeniui, pateikusiam prašymą, valdyti statinį, kiti viešojo administravimo subjekto sprendimai;

841.2.4. pažyma apie naujai suformuoto nekilnojamojo turto kadastro objekto (patalpos arba statinio) galimybę naudoti pagal paskirtį;

841.2.5. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos pažyma apie statinio statybą be esminių nukrypimų nuo statinio projekto, kai:

841.2.5.1. Nekilnojamojo turto registre registruojamas nebaigtas statyti ar atnaujinti (modernizuoti) ir rekonstruoti ypatingas ar neypatingas statinys, taip pat nebaigtas rekonstruoti į ypatingą ar neypatingą statinį nesudėtingas statinys (pirminis nebaigto statyti, atnaujinti (modernizuoti) ar rekonstruoti statinio registravimas);

841.2.5.2. keičiamas nebaigto statyti ar atnaujinti (modernizuoti) ir rekonstruoti ypatingo ar neypatingo statinio, taip pat nebaigto rekonstruoti į ypatingą ar neypatingą statinį nesudėtingo statinio baigtumo procentas (paskesni nebaigto statyti, atnaujinti (modernizuoti) ar rekonstruoti statinio kadastro duomenų pakeitimai);

Punkto pakeitimai:

Nr. 303, 2014-04-01, paskelbta TAR 2014-04-07, i. k. 2014-04139

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 1181, 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 125-5950 (2011-10-18), i. k. 1111100NUTA00001181

 

841.3. pakeisti statinio kadastro duomenis atvejais, nenurodytais šių Nuostatų 841.2 punkte, kartu su prašymu turi būti pateikiama tik nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1181, 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 125-5950 (2011-10-18), i. k. 1111100NUTA00001181

 

841.4. Neteko galios nuo 2011-10-19

Punkto naikinimas:

Nr. 1181, 2011-10-12, Žin. 2011, Nr. 125-5950 (2011-10-18), i. k. 1111100NUTA00001181

 

841.4. išregistruoti statinį, kuriam griauti reikalingas statybą leidžiantis dokumentas, iš Nekilnojamojo turto registro, turi būti pateikiamas vienas iš šių dokumentų (šiais atvejais statinio kadastro duomenų bylos pateikti nereikia):

841.4.1. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos pažyma apie statinio nugriovimą;

841.4.2. statinių naudojimo priežiūrą atliekančio viešojo administravimo subjekto nustatytos formos pažyma, patvirtinanti nekilnojamojo daikto žuvimo (sugriuvimo, sunykimo, sudegimo) faktą;

Papildyta punktu:

Nr. 303, 2014-04-01, paskelbta TAR 2014-04-07, i. k. 2014-04139

 

841.5. išregistruoti statinį, kuriam griauti nereikalingas statybą leidžiantis dokumentas, iš Nekilnojamojo turto registro, kartu su prašymu turi būti pateikiama statinio kadastro duomenų byla, kurioje užfiksuotas šio statinio nugriovimo ar jo žuvimo (sugriuvimo, sunykimo, sudegimo) faktas;

Papildyta punktu:

Nr. 303, 2014-04-01, paskelbta TAR 2014-04-07, i. k. 2014-04139

 

841.6. išregistruoti pagal teismo sprendimą arba pagal Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos privalomąjį nurodymą nugriautą statinį iš Nekilnojamojo turto registro, kartu su Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prašymu turi būti pateikiamas Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos privalomojo nurodymo įvykdymo patikrinimo aktas arba kitas šios institucijos dokumentas, patvirtinantis statinio nugriovimo faktą. Šiais atvejais statinio kadastro duomenų bylos pateikti neprivaloma.

Papildyta punktu:

Nr. 303, 2014-04-01, paskelbta TAR 2014-04-07, i. k. 2014-04139

 

Papildyta punktu:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

 

85. Kadastro tvarkytojas, gavęs prašymą įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į kadastrą ar juos pakeisti, įregistruoja jį kompiuterinėje prašymų registravimo knygoje, nurodydamas prašymo gavimo datą (metus, mėnesį, dieną), laiką (valandą ir minutes), kartu su prašymu pateiktus dokumentus, prašymą priėmusį asmenį, ir suteikia prašymui eilės numerį.

86. Kompiuterinėje prašymų registravimo knygoje taip pat daroma žyma apie kadastro tvarkytojo priimtą sprendimą prašymą atmesti ar sprendimo priėmimą atidėti.

87. Prašymą pateikusio asmens pageidavimu jam išduodama pažyma apie prašymo įregistravimo faktą, datą ir laiką. Pažymos formą tvirtina kadastro tvarkytojas.

88. Kadastro tvarkytojo darbuotojas per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo patikrina, ar:

88.1. prašymą pateikęs asmuo turi teisę jį paduoti;

88.2. dokumentas, kurio pagrindu prašoma įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į kadastrą ar juos pakeisti, nėra įstatymų nustatyta tvarka panaikintas;

88.3. dokumento, kurio pagrindu prašoma įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į kadastrą ar juos pakeisti, duomenys sutampa su nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos duomenimis;

88.4. žemės sklypo planas teisės aktų nustatyta tvarka suderintas su žemėtvarkos skyriumi, išskyrus šių Nuostatų 651 punkte nustatytą atvejį;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1181, 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 125-5950 (2011-10-18), i. k. 1111100NUTA00001181

 

88.5. nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla atitinka Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo ir šių Nuostatų reikalavimus;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

 

88.6. nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla ar žemės sklypo planas yra iš anksto patikrinti kadastro tvarkytojo ir padaryta žyma kadastre apie nekilnojamojo daikto kadastro duomenų nustatymą, jeigu ši išankstinė patikra buvo numatyta vykdytojo ir užsakovo sutartyje ar atlikta vykdytojo arba užsakovo pageidavimu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1181, 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 125-5950 (2011-10-18), i. k. 1111100NUTA00001181

 

881. Kai kadastro duomenys tikslinami šių Nuostatų 541 punkte nustatytais atvejais, kadastro tvarkytojas per 5 darbo dienas nuo dokumentų, nurodytų šių Nuostatų 542.1, 542.2,  542.4 ar 544.6 papunkčiuose, gavimo priima vieną iš Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 13 straipsnio 4 dalyje numatytų sprendimų.

Kadastro tvarkytojas, pagal šių Nuostatų 544.6 papunktyje nurodytus dokumentus pakeitęs žemės sklypo kadastro duomenis kadastre, elektroninėmis priemonėmis informuoja žemėtvarkos skyrių, o žemėtvarkos skyrius atspausdina ir registruotu laišku išsiunčia dokumentus, kurių pagrindu pakeisti kadastro duomenys kadastre, žemės sklypo savininkui arba valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtiniui.

Papildyta punktu:

Nr. 1181, 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 125-5950 (2011-10-18), i. k. 1111100NUTA00001181

Punkto pakeitimai:

Nr. 303, 2014-04-01, paskelbta TAR 2014-04-07, i. k. 2014-04139

Nr. 97, 2020-02-05, paskelbta TAR 2020-02-11, i. k. 2020-03030

 

89. Išnagrinėjęs prašymą, kadastro tvarkytojas gali priimti vieną iš Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 13 straipsnio 4 dalyje numatytų sprendimų.

90. Jeigu kadastro tvarkytojui pateikta nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla ar šių Nuostatų 541 punkte nurodytais atvejais žemės sklypo kadastro duomenų forma kartu su Žemės sklypui taikytinų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų planu (jeigu toks planas buvo rengtas) parengti pagal šių Nuostatų reikalavimus, kadastro tvarkytojo darbuotojas nekilnojamojo daikto kadastro duomenis įrašo į kadastrą. Kadastro tvarkytojas, įrašęs nekilnojamojo daikto kadastro duomenis ar jų pakeitimus į kadastrą, papildomai kaupia šią informaciją: nekilnojamojo daikto kadastro duomenis nustačiusio vykdytojo vardą, pavardę, kvalifikacijos pažymėjimo numerį.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

Nr. 1181, 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 125-5950 (2011-10-18), i. k. 1111100NUTA00001181

Nr. 303, 2014-04-01, paskelbta TAR 2014-04-07, i. k. 2014-04139

 

91. Nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų įrašymą (pakeitimą) patvirtinantys dokumentai (nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla ir šių Nuostatų 106 punkte nurodytas išrašas) užsakovams įteikiami asmeniškai arba jų pageidavimu išsiunčiami paštu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

 

92. Tais atvejais, kai nustatomos aplinkybės, dėl kurių nekilnojamojo daikto ribų pažymėti kadastro žemėlapyje negalima, kadastro tvarkytojas pagal turimus duomenis turi patikrinti greta esančių nekilnojamųjų daiktų ribas, pažymėtas kadastro žemėlapyje. Nustačius, kad kadastro žemėlapyje pažymėtos nekilnojamųjų daiktų ribos yra netikslios, kadastro tvarkytojas turi jas patikslinti.

93. Sprendimas prašymą atmesti ar sprendimo priėmimą atidėti turi būti rašytinis ir motyvuotas. Atidėdamas sprendimo priėmimą, kadastro tvarkytojas raštu informuoja prašymą pateikusį asmenį ir nustato ne ilgesnį kaip vieno mėnesio terminą, kad būtų pašalinti kadastro tvarkytojo nustatyti trūkumai, trukdantys įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į kadastrą ar juos pakeisti. Šiuo atveju žemėtvarkos skyrius apie kadastro tvarkytojo nustatytus trūkumus informuojamas pagal šių Nuostatų 125 punkto reikalavimus.

Kai prašomo įregistruoti žemės sklypo ribos nedera su gretimų žemės sklypų, kurių įrašymo į kadastrą išankstinė patikra atlikta (kadastre padaryta žyma), ribomis, kadastro tvarkytojas šiems trūkumams pašalinti nustato ne ilgesnį kaip vieno mėnesio terminą ir raštu informuoja žemėtvarkos skyrių, nurodydamas sprendimo atidėjimo priežastis. Kartu su sprendimu prašymą atidėti arba atmesti pareiškėjui grąžinami pateiktieji dokumentai.

Kadastro tvarkytojo darbuotojo priimtas sprendimas atmesti prašymą įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į kadastrą (ar juos pakeisti) arba sprendimo priėmimą atidėti įforminamas raštu pagal kadastro tvarkytojo patvirtintą tvarką.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

Nr. 1181, 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 125-5950 (2011-10-18), i. k. 1111100NUTA00001181

 

94. Į kadastrą įrašyti duomenys keičiami valstybės valdžios ar valdymo institucijų teikimu Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 9 straipsnio 4 dalyje nustatytais atvejais. Kai nekilnojamojo daikto kadastro duomenys į kadastrą įrašomi ar pakeičiami mokesčių administravimo tikslais, prašymą įrašyti ar pakeisti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis pateikia mokesčių administratorius.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1238, 2015-12-02, paskelbta TAR 2015-12-04, i. k. 2015-19323

 

Kadastro duomenų įrašymas ir pakeitimas

 

95. Nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į kadastrą įrašo tas padalinys, kurio aptarnavimo teritorijoje yra nekilnojamasis daiktas.

96. Į kadastrą įrašyti duomenys kaupiami ir saugomi Nekilnojamojo turto registro centriniame duomenų banke (toliau vadinama – centrinis duomenų bankas).

97. Į kadastrą įrašomi Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 6 straipsnyje nurodyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenys – suformuojamas įrašas.

98. Į kadastrą įrašomi Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje nurodyti kadastro objektai.

99. Neteko galios nuo 2008-12-07

Punkto naikinimas:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin. 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

 

100. Į kadastrą draudžiama įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis, prieš tai nepatikrinus, ar šio daikto ribas galima pažymėti kadastro žemėlapyje.

101. Įrašo suformavimo kadastre tvarką nustato kadastro tvarkytojas.

102. Įrašydami nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į kadastrą, kadastro tvarkytojo padaliniai kiekvienam nekilnojamajam daiktui suteikia identifikavimo kodą:

102.1. Žemės sklypui suteikiamas:

102.1.1. žemės sklypo kadastro numeris iš trijų dalių dvylikos skaitmeninių simbolių – „XXXX/YYYY: ZZZZ“ (XXXX – kadastro vietovės kodas, YYYY – kadastro bloko kodas, ZZZZ – sklypo numeris kadastro bloke);

102.1.2. žemės sklypo unikalus numeris iš dvylikos skaitmeninių simbolių – „XXXX-XXXX-XXXX“, nekintantis visą žemės sklypo egzistavimo laiką.

102.2. Statiniui (pastatams ir inžineriniams statiniams, iš jų ir nebaigtiems statyti) suteikiamas unikalus statinio numeris iš dvylikos skaitmeninių simbolių – „XXXX-XXXX-XXXX“, nekintantis visą statinio egzistavimo laiką.

102.3. Patalpoms, kurios suformuotos kaip atskiras nekilnojamojo turto objektas, suteikiamas unikalus numeris iš šešiolikos skaitmeninių simbolių – „XXXX-XXXX-XXXX: XXXX“, nekintantis visą patalpos egzistavimo laiką.

103. Įregistruotą Nekilnojamojo turto registre nekilnojamąjį daiktą padalijus, atidalijus ar kelis nekilnojamuosius daiktus sujungus, įrašomiems į kadastrą šiems suformuotiems naujiems nekilnojamiesiems daiktams suteikiami nauji identifikavimo kodai, o buvusieji jų identifikavimo kodai tampa archyviniais. Archyviniai duomenys saugomi centriniame duomenų banke Nekilnojamojo turto registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 12 d. nutarimu Nr. 1129 (Žin., 2002, Nr. 72-3077), nustatyta tvarka.

104. Nekilnojamojo turto registre įregistruotų amalgamuotų nekilnojamųjų daiktų identifikavimo kodai nekeičiami. Šiuo atveju tik patikslinami kadastro duomenų bazėje esantys nekilnojamojo daikto kadastro duomenys.

105. Nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenys laikomi įrašytais į kadastrą nuo to momento, kai kadastro tvarkytojo padalinys gauna centrinio duomenų banko patvirtinimą.

106. Kadastro tvarkytojo padalinys, gavęs patvirtinimą, kad nekilnojamojo daikto kadastro duomenys įrašyti į centrinį duomenų banką, spausdina kadastro tvarkytojo nustatytos formos išrašą apie kadastro duomenų bazėje įrašytus nekilnojamojo daikto kadastro duomenis.

107. Įrašius nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į kadastrą ar juos pakeitus, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 18 straipsnio 2 dalyje nurodytų dokumentų kopijos saugomos kadastro tvarkytojo nustatyta tvarka skaitmeniniame dokumentų archyve.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

 

108. Atlyginimo kadastro tvarkytojui už nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų įrašymą į kadastrą ar jų pakeitimą dydį ir tvarką nustato Nekilnojamojo turto registro nuostatai.

 

Nekilnojamojo daikto ribų pažymėjimas kadastro žemėlapyje

 

109. Nekilnojamojo daikto ribas kadastro žemėlapyje pažymi kadastro tvarkytojo darbuotojai valstybinėje geodezinių koordinačių sistemoje, naudodami geografinių informacinių sistemų (GIS) programines priemones, naujausią kartografinę medžiagą ir Lietuvos Respublikos georeferencinių duomenų pagrindą.

110. Bazinę kartografinę medžiagą ir valstybinio geodezinio pagrindo taškų, taip pat vietinio geodezinio pagrindo, susijusio su valstybine koordinačių sistema, taškų koordinates ir kitą juos apibūdinančią informaciją, kurios reikia kadastro žemėlapiui, kadastro tvarkytojui teikia Nacionalinė žemės tarnyba.

111. Kadastro tvarkytojas kadastro žemėlapyje pažymi:

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

111.1. žemės sklypo ribų posūkio taškų koordinates valstybinėje koordinačių sistemoje, nustatytas kadastrinių matavimų metu arba vektorizuojant planus;

111.2. pastatų kontūrų ar pastatų centrų taškų koordinates valstybinėje koordinačių sistemoje;

111.3. inžinerinių statinių kontūrų ar ašinių linijų, jų pradžios, pabaigos ir posūkio taškų koordinates valstybinėje koordinačių sistemoje.

112. Kadastro tvarkytojas, pažymėdamas nekilnojamojo daikto ribas kadastro žemėlapyje, įrašo kiekvieno nekilnojamojo daikto identifikavimo kodą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

 

113. Prieš pažymėdamas kadastro žemėlapyje nekilnojamojo daikto ribas, kadastro tvarkytojas patikrina, ar nėra trukdančių pažymėti nekilnojamojo daikto ribas aplinkybių, numatytų Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 17 straipsnio 4 dalyje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

 

114. Apie nekilnojamojo daikto ribų pažymėjimą kadastro žemėlapyje liudija kadastro tvarkytojo padalinio spaudas nekilnojamojo daikto plane. Šio spaudo formą ir turinį nustato ir tvirtina kadastro tvarkytojas.

115. Kadastro žemėlapyje pažymimos administracinių vienetų, miestų gyvenamųjų vietovių, kadastro vietovių, kadastro vietovių ar blokų ir sodininkų bendrijoms skirtų mėgėjų sodo teritorijų ribos pagal:

115.1. posūkio taškų ir riboženklių koordinates, nustatytas atliekant kadastrinius matavimus:

115.1.1. valstybinėje geodezinių koordinačių sistemoje;

115.1.2. vietinėje koordinačių sistemoje, susietoje su valstybine koordinačių sistema;

115.1.3. sąlyginėje koordinačių sistemoje;

115.2. posūkio taškų koordinates, nustatytas analitiškai:

115.2.1. vektorizuojant ar digituojant (skaitmeninant) detaliuosius planus M 1:500, 1:1 000;

115.2.2. vektorizuojant ortofotografinius žemėlapius;

115.2.3. digituojant (skaitmeninant) ortofotografinius žemėlapius;

115.2.4. digituojant (skaitmeninant) mažesnio tikslumo kartografinę medžiagą (kadastro vietovių planus);

115.3. sodo teritorijos ribų planus, parengtus pagal šių Nuostatų 8 priedą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1238, 2015-12-02, paskelbta TAR 2015-12-04, i. k. 2015-19323

 

116. Žymimos ar pažymėtos kadastro žemėlapyje ribos, nustatytos pagal šių Nuostatų 115.1.1 punktą, yra tikslesnės negu ribos, nustatytos pagal šių Nuostatų 115.1.2, 115.1.3 ir 115.2.1–115.2.4 punktus.

117. Žymimos ar pažymėtos kadastro žemėlapyje ribos, nustatytos pagal šių Nuostatų 115.1.2 punktą, yra tikslesnės negu ribos, nustatytos pagal šių Nuostatų 115.1.3 ir 115.2.1–115.2.4 punktus, bet mažesnio tikslumo negu ribos, nustatytos pagal šių Nuostatų 115.1.1 punktą.

118. Žymimos ar pažymėtos kadastro žemėlapyje ribos, nustatytos pagal šių Nuostatų 115.1.3 punktą, yra tikslesnės negu ribos, nustatytos pagal šių Nuostatų 115.2.1–115.2.4 punktus, bet mažesnio tikslumo negu ribos, nustatytos pagal šių Nuostatų 115.1.1 ir 115.1.2 punktus.

119. Žymimos ar pažymėtos kadastro žemėlapyje ribos, nustatytos pagal šių Nuostatų 115.2.1 punktą, yra tikslesnės negu ribos, nustatytos pagal šių Nuostatų 115.2.2–115.2.4 punktus, bet mažesnio tikslumo negu ribos, nustatytos pagal šių Nuostatų 115.1.1–115.1.3 punktus.

120. Žymimos ar pažymėtos kadastro žemėlapyje ribos, nustatytos pagal šių Nuostatų 115.2.2 punktą, yra tikslesnės negu ribos, nustatytos pagal šių Nuostatų 115.2.3 ir 115.2.4 punktus, bet mažesnio tikslumo negu ribos, nustatytos pagal šių Nuostatų 115.1.1–115.1.3 ir 115.2.1 punktus.

121. Žymimos ar pažymėtos kadastro žemėlapyje ribos, nustatytos pagal šių Nuostatų 115.2.3 punktą, yra tikslesnės negu ribos, nustatytos pagal šių Nuostatų 115.2.4 punktą, bet mažesnio tikslumo negu ribos, nustatytos pagal šių Nuostatų 115.1.1–115.1.3, 115.2.1 ir 115.2.2 punktus.

122. Žymimos ar pažymėtos kadastro žemėlapyje ribos, nustatytos pagal šių Nuostatų 115.2.4 punktą, yra mažesnio tikslumo negu ribos, nustatytos pagal šių Nuostatų 115.1.1–115.1.3 ir 115.2.1–115.2.3 punktus.

1221. Pagal šių Nuostatų 8 priedą parengtus sodo teritorijos ribų planus (išskyrus planus, parengtus valstybinėje koordinačių sistemoje ar vietinėje koordinačių sistemoje, susietoje su valstybine koordinačių sistema) žymimos ar pažymėtos kadastro žemėlapyje sodo teritorijos ribos yra mažesnio tikslumo negu ribos, nustatytos pagal šių Nuostatų 115.1 ir 115.2 papunkčius.

Papildyta punktu:

Nr. 1238, 2015-12-02, paskelbta TAR 2015-12-04, i. k. 2015-19323

 

123. Jeigu žymimos kadastro žemėlapyje žemės sklypo ribos, išmatuotos kadastrinių matavimų metu valstybinėje koordinačių sistemoje, nesutampa (yra tarpas arba persidengimas) su jau pažymėtomis kadastro žemėlapyje žemės sklypo ribomis, taip pat išmatuotomis valstybinėje koordinačių sistemoje, kadastro žemėlapyje žymimos ribos, kai jos nesutampa: miestuose – iki 0,1 metro, kitose teritorijose – iki 0,3 metro. Žemės sklypo ribos kadastro žemėlapyje sujungiamos kadastro tvarkytojo nustatyta tvarka. Jeigu nesutapimai didesni, žemės sklypo ribos kadastro žemėlapyje nežymimos, o netikslumai taisomi šių Nuostatų 125–128 punktuose nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

 

124. Jeigu žymimos ar pažymėtos kadastro žemėlapyje žemės sklypo ribos, nustatytos neatliekant kadastrinių matavimų, nustatant žemės sklypų ribų posūkio taškų ir riboženklių koordinates valstybinėje koordinačių sistemoje nesutampa su administracinių vienetų, gyvenamųjų vietovių, kadastro vietovių, blokų, gretimų žemės sklypų ribomis ir pagal ortofotografinio žemėlapio situaciją aiškiai matomas ribų persislinkimas stabilių kontūrų (kelių, vandens telkinių ir panašiai) atžvilgiu, tikslinama mažesnio tikslumo riba. Jeigu patikslinus ribas ploto paklaida sumažėja iki leistinos ir žemės sklypo konfigūracija nepasikeičia, žemės sklypo ribos pažymimos kadastro žemėlapyje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

 

125. Jeigu žemės sklypo ribos nesutampa su šių Nuostatų 124 punkte minėtomis ribomis, yra neleistinų ribų nesutapimų, negalima nustatyti, kurios ribos klaidingos, arba jeigu sklypo ploto paklaida neleistina, arba pasikeičia sklypo konfigūracija, žemės sklypo ribos kadastro žemėlapyje nežymimos. Kadastro tvarkytojas tais atvejais, kai negali žemės sklypo ribų pažymėti kadastro žemėlapyje, per 5 darbo dienas nuo žemės sklypo plano pateikimo parengia išvadą, nurodydamas tikrinto sklypo plano netikslumus, ir per Nekilnojamojo turto registro posistemę „GeoMatininkas“ pateikia ją žemėtvarkos skyriui, o šis per 10 darbo dienų nuo išvados gavimo priima sprendimą dėl būtinumo patikslinti žemės sklypo kadastro duomenis. Priėmus sprendimą dėl būtinumo patikslinti žemės sklypo kadastro duomenis, surašomas žemės sklypo kadastro duomenų patikslinimo aktas, kurio formą nustato Nacionalinė žemės tarnyba, ir jo pagrindu pagal šių Nuostatų reikalavimus parengiamas naujas žemės sklypo planas. Netikslumus turi ištaisyti žemės sklypo planą parengęs vykdytojas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

TAR pastaba. Iki šio nutarimo įsigaliojimo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teritorinis padalinys, gavęs šiuo nutarimu keičiamų Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 125 punkte nurodytą valstybės įmonės Registrų centro išvadą apie tikrinto žemės sklypo plano netikslumus (kai negali žemės sklypo ribų pažymėti kadastro žemėlapyje), sprendimą dėl būtinumo patikslinti žemės sklypo kadastro duomenis priima ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo išvados gavimo.

Nr. 1099, 2017-12-20, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-20916

 

126. Kai žemėtvarkos skyrius nustato, kad žemės sklypo planas parengtas teisingai, ir priima sprendimą, kad būtina tikslinti besiribojančių žemės sklypų planus, apie tai raštu informuoja žemės sklypo (-ų) savininką (-us), kurių žemės sklypų planai tikslintini. Taip pat žemėtvarkos skyrius privalo kadastro tvarkytojui pateikti raštu išvadą apie teisingai parengtą žemės sklypo planą, nurodydamas, kurie besiribojančių žemės sklypų planai tikslintini. Kadastro tvarkytojas, gavęs žemėtvarkos skyriaus išvadą raštu, per 3 darbo dienas nuo išvados gavimo pažymi šio žemės sklypo ribas kadastro žemėlapyje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

 

127. Jeigu žymimos kadastro žemėlapyje žemės sklypo ribos nesutampa su gretimų žemės sklypų ribomis, pažymėtomis kadastro žemėlapyje, ir pagal ortofotografinio žemėlapio situaciją aiškiai matomas ribų persislinkimas stabilių kontūrų atžvilgiu (kelių, vandens telkinių ir panašiai), tikslinama mažesnio tikslumo riba. Jeigu patikslinus ribas ploto paklaida sumažėja iki leistinos ir žemės sklypo konfigūracija nepasikeičia, žemės sklypo ribos pažymimos kadastro žemėlapyje. Jeigu ploto paklaida neleistina ar pasikeičia žemės sklypo konfigūracija, kadastro tvarkytojas apie netikslumus per 5 darbo dienas nuo žemės sklypo plano pateikimo jam dienos raštu informuoja žemėtvarkos skyrių, kuris priima sprendimą dėl būtinumo patikslinti žemės sklypo kadastro duomenis. Žemės sklypo ribos kadastro žemėlapyje pažymimos šių Nuostatų nustatyta tvarka.

128. Nustačius, kad kadastro žemėlapyje yra netikslumų, kadastro tvarkytojas patikslina kadastro žemėlapyje anksčiau įbraižyto žemės sklypo ribas ir įbraižo suformuoto naujo žemės sklypo ribas šių Nuostatų nustatyta tvarka.

129. Nekilnojamojo daikto ribų žymėjimas kadastro žemėlapyje, kadastro vietovių ir blokų ribų keitimas, kadastro žemėlapio tikslinimas dėl to, kad naudota skirtingo tikslumo kartografinė medžiaga, atliekami vadovaujantis Nekilnojamojo daikto ribų žymėjimo nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje ir kadastro žemėlapio tikslinimo techniniais reikalavimais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

 

Žymos padarymas kadastre

 

130. Kadastro tvarkytojo padalinys žymą kadastre daro gavęs Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 10 straipsnyje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 39 straipsnyje nustatytų institucijų ar Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 22 straipsnio 7 dalyje nurodyto teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto arba jų patikslinimo organizatoriaus ir Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 45 straipsnio 4 dalyje nustatytus pranešimus. Šių pranešimų formą, teikimo ir kitas sąlygas nustato kadastro tvarkytojas.

Duomenys apie Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“ paskelbtus statybą leidžiančius dokumentus, statybos užbaigimo ir kitus dokumentus, turinčius įtakos nekilnojamojo daikto teisiniam statusui, pagal sutartis, sudarytas Centrinio registratoriaus ir informacinės sistemos „Infostatyba“ tvarkytojų, perduodami kadastro tvarkytojui. Kadastro tvarkytojas, gavęs pranešimą apie Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“ paskelbtus duomenis, per vieną darbo dieną padaro atitinkamą žymą kadastre. Žymų, susijusių su Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“ paskelbtais duomenimis, kadastre darymo tvarką nustato kadastro tvarkytojas.

Kadastro tvarkytojui už žymų, susijusių su Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“ paskelbtais duomenimis, kadastre padarymą duomenis į minėtą sistemą teikiantys asmenys atlygina vadovaudamiesi Atlyginimo už nekilnojamųjų daiktų, daiktinių teisių į juos, šių teisių suvaržymų ir su nekilnojamaisiais daiktais susijusių juridinių faktų, įmonių perleidimo ir nuomos sutarčių įregistravimą / išregistravimą ir naudojimąsi Nekilnojamojo turto registro duomenimis dydžių sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 23 d. nutarimu Nr. 365 „Dėl Atlyginimo už nekilnojamųjų daiktų, daiktinių teisių į juos, šių teisių suvaržymų ir su nekilnojamaisiais daiktais susijusių juridinių faktų, įmonių perleidimo ir nuomos sutarčių įregistravimą / išregistravimą ir naudojimąsi Nekilnojamojo turto registro duomenimis dydžių sąrašo patvirtinimo“.

Punkto pakeitimai:

Nr. 303, 2014-04-01, paskelbta TAR 2014-04-07, i. k. 2014-04139

Nr. 1238, 2015-12-02, paskelbta TAR 2015-12-04, i. k. 2015-19323

 

131. Duomenys apie Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“ paskelbtus leidimus statyti naują statinį, rekonstruoti statinį ar atnaujinti (modernizuoti) pastatą, statybos užbaigimo aktus, deklaracijas apie statybos užbaigimą ar šiuos dokumentus, pažymėtus negaliojančiais, naudojantis informacinių sistemų sąveikos mechanizmu, perduodami kadastro tvarkytojui, pranešimuose nurodant:

131.1. statinio unikalų numerį;

131.2. adresą (jeigu statinys nėra adreso objektas, – nurodomi gatvės, gyvenamosios vietovės ir savivaldybės pavadinimai);

131.3. išduoto / pripažinto negaliojančiu dokumento tipą;

131.4. išduoto / pripažinto negaliojančiu dokumento numerį;

131.5. išduoto / pripažinto negaliojančiu dokumento datą;

131.6. pranešimo numerį;

131.7. pranešimo datą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1238, 2015-12-02, paskelbta TAR 2015-12-04, i. k. 2015-19323

 

132. Duomenys apie Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“ paskelbtus statinių savavališkos statybos aktus ar šiuos dokumentus, pažymėtus negaliojančiais, naudojantis informacinių sistemų sąveikos mechanizmu, perduodami kadastro tvarkytojui, pranešimuose nurodant:

132.1. unikalų statinio numerį arba žemės sklypo, kuriame yra objektas (-ai), kadastro numerį;

132.2. adresą (jeigu statinys nėra adreso objektas, – nurodomi gatvės, gyvenamosios vietovės ir savivaldybės pavadinimai);

132.3. išduoto / pripažinto negaliojančiu dokumento tipą;

132.4. išduoto / pripažinto negaliojančiu dokumento numerį;

132.5. išduoto / pripažinto negaliojančiu dokumento datą;

132.6. pranešimo numerį;

132.7. pranešimo datą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1238, 2015-12-02, paskelbta TAR 2015-12-04, i. k. 2015-19323

 

133. Institucija, priėmusi sprendimą gyvenamąsias patalpas pripažinti netinkamomis gyventi, pranešime kadastro tvarkytojui nurodo:

133.1. gyvenamųjų patalpų unikalų numerį;

133.2. gyvenamųjų patalpų adresą;

133.3. sprendimo dėl gyvenamųjų patalpų pripažinimo netinkamomis gyventi numerį ir datą.

134. Institucija, teisės aktų nustatytais atvejais priėmusi sprendimą nekilnojamąjį daiktą paskelbti saugomu arba Lietuvos Respublikos Vyriausybei priėmus sprendimą gamtos ar kultūros vertybę paskelbti kultūros paminklu, pranešime kadastro tvarkytojui nurodo:

134.1. nekilnojamojo daikto unikalų numerį;

134.2. nekilnojamojo daikto adresą;

134.3. sprendimo, kuriuo nekilnojamasis daiktas įrašytas į Kultūros vertybių registrą (išbrauktas iš jo), numerį ir datą;

134.4. Kultūros vertybių registro kodą.

1341. Asmuo, suinteresuotas ūkinės ir (ar) kitokios veiklos, dėl kurios nustatytos teritorijos, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, vykdymu, o kai tokio nėra, – teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto organizatorius arba, kai tenkinant viešąjį interesą, minėtame įstatyme nurodytų teritorijų planus, žemėlapius ir (ar) schemas tvirtina Vyriausybė, įstatymų ar Vyriausybės įgaliota institucija, – įstatymų ar ministro (pagal pavestas valdymo sritis) įgaliota institucija kadastro tvarkytojui per Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 8 straipsnio 3 dalyje nurodytus terminus pateikia pranešimą apie nustatytas (pakeistas) teritorijas (kartu su teritorijos erdviniais duomenimis, parengtais pagal žemės ūkio ministro patvirtintą Teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, erdvinių duomenų rinkinio specifikaciją), kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, ir jame nurodo:

1341.1. žemės sklypų, kurie patenka į teritoriją, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, nustatytą pagal Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje arba 141 straipsnio 3 dalyje nurodytus dokumentus (arba nebepatenka, kai minėta teritorija pakeičiama), unikalius numerius;

1341.2. pagal Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 6 straipsnyje arba 141 straipsnio 3 dalyje nurodytą dokumentą nustatytos (arba pakeistos) teritorijos, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos ir į kurią patenka žemės sklypas, pavadinimą;

1341.3. Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 6 straipsnyje arba 141 straipsnio 3 dalyje nurodyto dokumento pavadinimą, numerį ir datą bei jį tvirtinančios institucijos pavadinimą ir kodą, bei  pavadinimą ir kodą savivaldybės, į kurią patenka teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 97, 2020-02-05, paskelbta TAR 2020-02-11, i. k. 2020-03030

 

1342. Žymų apie naujai nustatytas ir (ar) pasikeitusias teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, padarymas kadastre ir Nekilnojamojo turto registre bei įrašų ir (ar) žymų apie jas kadastre ir Nekilnojamojo turto registre panaikinimas vykdomas pagal šių Nuostatų 11 priedą.

Papildyta punktu:

Nr. 97, 2020-02-05, paskelbta TAR 2020-02-11, i. k. 2020-03030

 

135. Kadastro tvarkytojo padalinys, gavęs pranešimą, padaro atitinkamą žymą nekilnojamojo turto kadastre. Žymų kadastre darymo tvarką nustato kadastro tvarkytojas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1181, 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 125-5950 (2011-10-18), i. k. 1111100NUTA00001181

 

136. Kadastro tvarkytojas, gavęs iš institucijos, priėmusios sprendimą atkurti nuosavybės teises į nekilnojamąjį daiktą, nuosavybės teisių atkūrimo bylą, šių Nuostatų nustatyta tvarka įrašo kadastro duomenis į kadastrą.

137. Neteko galios nuo 2014-04-08

Punkto naikinimas:

Nr. 303, 2014-04-01, paskelbta TAR 2014-04-07, i. k. 2014-04139

 

138. Neteko galios nuo 2014-04-08

Punkto naikinimas:

Nr. 303, 2014-04-01, paskelbta TAR 2014-04-07, i. k. 2014-04139

Punkto pakeitimai:

Nr. 1181, 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 125-5950 (2011-10-18), i. k. 1111100NUTA00001181

 

V. KADASTRO SĄVEIKA SU KITAIS VALSTYBĖS REGISTRAIS IR KADASTRAIS

 

139. Kadastras sudaromas ir funkcionuoja naudojantis šių valstybės registrų, kadastrų, informacinių sistemų ir kitų duomenų bazių informacija:

139.1. Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro – apie nekilnojamojo turto naudojimo apribojimus ir charakteristikas, susijusius su miškų ūkio paskirties žemės sklypų naudojimu, miško žemės ir medynų vertės nustatymu;

139.2. Žemės gelmių registro – apie nekilnojamojo turto naudojimo apribojimus, susijusius su gelmių ištekliais;

139.3. Kelių duomenų bankų – apie nekilnojamojo turto naudojimo apribojimus, susijusius su kelių naudojimu;

139.4. Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių valstybės kadastro – apie nekilnojamojo turto naudojimo apribojimus, susijusius su vandens telkinių naudojimu;

139.5. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastro – apie nekilnojamojo turto naudojimo apribojimus, susijusius su saugomomis teritorijomis;

139.6. geodezinio pagrindo informacinės sistemos – valstybinio planimetrinio ir GPS pagrindo duomenimis;

139.7. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro duomenimis;

Punkto pakeitimai:

Nr. 303, 2014-04-01, paskelbta TAR 2014-04-07, i. k. 2014-04139

 

139.8. Kultūros vertybių registro – apie nekilnojamojo turto objektų specialiąsias naudojimo sąlygas ir kitus naudojimo apribojimus, susijusius su nekilnojamosiomis kultūros vertybėmis, jų teritorijomis ar apsaugos zonomis;

139.9. Lietuvos Respublikos adresų registro – apie nekilnojamojo turto objektų adresus;

139.10. georeferencinių duomenų bazių.

139.11. Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinės sistemos – žemės reformos, kaimo plėtros žemėtvarkos, žemės konsolidacijos, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo, žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektų ir žemėtvarkos schemų duomenimis;

Papildyta punktu:

Nr. 303, 2014-04-01, paskelbta TAR 2014-04-07, i. k. 2014-04139

 

139.12. Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinės sistemos „Infostatyba“ – apie išduotus statybos leidimą, statybos užbaigimą ir statinio statybą be esminių nukrypimų nuo statinio projekto patvirtinančius dokumentus.

Papildyta punktu:

Nr. 303, 2014-04-01, paskelbta TAR 2014-04-07, i. k. 2014-04139

 

140. Keitimosi kadastro ir kitų valstybės registrų (kadastrų, klasifikatorių) duomenimis tvarka nustatoma registrų tvarkytojų sutartyse.

 

VI. KADASTRO DUOMENŲ NAUDOJIMAS

 

141. Kadastro duomenys, išskyrus valstybės paslaptį sudarančius duomenis, yra vieši.

142. Kadastro duomenys teikiami iš centrinio duomenų banko Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo ir Nekilnojamojo turto registro nuostatų nustatyta tvarka.

143. Duomenys teikiami valstybės registrų (kadastrų, klasifikatorių) tvarkytojams, kurie turi nustatytąja tvarka patvirtintus registrų (kadastrų, klasifikatorių) nuostatus, reglamentuojančius gaunamų duomenų naudojimą ir sąveiką su kitais registrais.

144. Informacija centrinio duomenų banko duomenų pagrindu teikiama duomenų gavėjams pagal kadastro tvarkytojo ir duomenų gavėjų sutartis.

145. Atlyginimą už naudojimąsi kadastro duomenimis nustato Nekilnojamojo turto registro nuostatai.

146. Suvestinius ir analitinius kadastro duomenis duomenų gavėjų užsakymu rengia kadastro tvarkytojas. Apibendrinti ar susisteminti kadastro duomenys, įvairi statistika ir analizė teikiami pagal kadastro tvarkytojo ir duomenų gavėjų sutartis.

147. Kadastro tvarkytojas Nacionalinės žemės tarnybos užsakymu rengia ir kasmet iki kovo 1 d. Nacionalinei žemės tarnybai pateikia sausio 1 d. duomenis, nurodytus Žemės valstybinės apskaitos taisyklėse, patvirtintose žemės ūkio ministro 2002 m. rugpjūčio 7 d. įsakymu Nr. 302 (Žin., 2002, Nr. 80-3472; 2004, Nr. 179-6628).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

 

148. Kadastro tvarkytojas Nacionalinės žemės tarnybos užsakymu rengia ir kasmet iki vasario 15 d. jai pateikia savivaldybių ir apskričių teritorijose esančių pastatų kadastro suvestinius duomenis pagal sausio 1 d. būklę, grupuodamas juos pagal naudojimo paskirtį, statybos metus, pastatų sienų statybos produktus ir kitus kadastrinių matavimų rodiklius.

149. Kadastro tvarkytojas:

149.1. vadovaudamasis Žemės verčių žemėlapių sudarymo taisyklėmis, atlieka žemės sklypų masinį vertinimą, rengia žemės verčių žemėlapius;

149.2. vadovaudamasis Nekilnojamojo turto vertinimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1049, apibrėžtais verčių nustatymo principais, atlieka statinių masinį vertinimą, tikslina Nekilnojamojo turto atkūrimo kaštų (statybinės vertės) kainynus ir statinių vidutinės naudojimo trukmės normatyvus ir tvirtina vietovės pataisos koeficientus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1181, 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 125-5950 (2011-10-18), i. k. 1111100NUTA00001181

 

VII. KADASTRO DUOMENŲ PERDAVIMAS Į UŽSIENIO VALSTYBES

 

150. Kadastro duomenys kitų Europos Sąjungos valstybių juridiniams ir fiziniams asmenims teikiami ta pačia tvarka kaip Lietuvos Respublikos juridiniams ir fiziniams asmenims.

151. Kadastro duomenys trečiųjų valstybių juridiniams ir fiziniams asmenims teikiami tik Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų ir Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių nustatytais atvejais.

152. Kadastro duomenys gali būti teikiami tarptautiniais kompiuterių tinklais tik Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų ir Lietuvos Respublikos sutarčių su užsienio valstybėmis nustatytais atvejais.

 

VIII. KADASTRO DUOMENŲ SAUGA

 

153. Kadastro tvarkytojas, vadovaudamasis Bendraisiais elektroninės informacijos saugos valstybės institucijų ir įstaigų informacinėse sistemose reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 4 d. nutarimu Nr. 952 (Žin., 1997, Nr. 83-2075; 2007, Nr. 49-1891), ir Saugos dokumentų turinio gairių, patvirtintų vidaus reikalų ministro 2007 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. 1V-172 (Žin., 2007, Nr. 53-2070), reikalavimais, nustato ir užtikrina administracines, technines, organizacines, programines ir kitas priemones kadastro duomenims saugoti nuo neteisėto sunaikinimo, pakeitimo ir naudojimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

 

154. Už kadastro duomenų saugą atsako kadastro tvarkytojas.

155. Kadastro tvarkytojas ir kadastro duomenų gavėjai už duomenų saugos reikalavimų pažeidimus atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

IX. KADASTRO FINANSAVIMAS

 

156. Kadastras tvarkomas:

156.1. lėšomis, gautomis už nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų įrašymą į kadastrą ar jų pakeitimą, už naudojimąsi kadastro duomenimis, ir kitomis kadastro tvarkytojo gautomis lėšomis;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1181, 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 125-5950 (2011-10-18), i. k. 1111100NUTA00001181

 

156.2. lėšomis, skiriamomis iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.

 

X. Kadastro reorganizavimas ir likvidavimas

 

157. Kadastras reorganizuojamas ir likviduojamas Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 22 straipsnyje nustatyta tvarka.

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. 695, 2005-06-23, Žin., 2005, Nr. 80-2899 (2005-06-30), i. k. 1051100NUTA00000695

 

 

Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto

kadastro nuostatų

1 priedas

 

 

MaksimaliŲ leistinŲ (ribin) paklaidŲ tarp Nekilnojamojo turto registre įregistruoto žemės sklypo  ploto arba teritorijų planavimo dokumente suprojektuoto, bet neįregistruoto nekilnojamojo turto registre žemės sklypo ploto ir apskaičiuoto, atlikus kadastrinius matavimus, žemės sklypo ploto LENTELĖ

 

Naudojama kartografinė medžiaga

Sklypo plotas, hektarais

Plano mastelis

1:10000

1:5000

1:2000

1:1000

1:500

Ortofotografiniai žemėlapiai

Iki 1

0,05

0,03

0,02

1,0001–2,0000

0,06

0,04

0,03

2,0001–4,0000

0,07

0,05

0,04

4,0001 ir daugiau

0,08

0,06

0,05

Kita kartografinė medžiaga

Iki 1

0,07

0,05

0,04

0,03

0,02

1,0001–2,0000

0,08

0,06

0,05

0,04

0,03

2,0001–4,0000

0,09

0,07

0,06

0,05

0,04

4,0001–10,0000

0,10

0,08

0,07

0,06

0,05

10,0001  ir daugiau

0,12

0,10

0,08

0,07

0,06

PASTABA. P– žemės sklypo plotas (ha).

 

––––––––––––––––––––

Priedo pakeitimai:

Nr. 1099, 2017-12-20, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-20916

 

 

Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto

kadastro nuostatų

2 priedas

 

 

ATLYGINIMO UŽ NEKILNOJAMOJO DAIKTO KADASTRO DUOMENŲ, KURIŲ REIKIA NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ KADASTRO DUOMENIS NUSTATANTIEMS ASMENIMS, PARENGIMĄ IR ELEKTRONINĖS NEKILNOJAMOJO DAIKTO KADASTRO DUOMENŲ BYLOS PATEIKIMO PASLAUGAS DYDŽIŲ LENTELĖ

 

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Kiekis

Formatas

Atlyginimo dydžiai, eurais (su pridėtinės vertės mokesčiu)

1.

Nekilnojamojo daikto kadastro įrašo suformavimas ir pateikimas skaitmenine forma

vienas nekilnojamasis daiktas

1,01

2.

Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų (statinių išdėstymo plano ir aukštų plano) pateikimas skaitmenine forma

vienas lapas

A4

0,7

A3

1,01

A2

1,36

A1

2,06

A0

2,72

3.

Kadastrinio žemėlapio ištraukos pateikimas skaitmenine forma

vienas žemės sklypas

1,71

3.1.

Papildomai už kitą žemės sklypą iki 500 žemės sklypų

už kiekvieną

0,17

3.2.

Papildomai už kitą žemės sklypą nuo 500 žemės sklypų

už kiekvieną

0,12

3.3.

Už visus Lietuvos Respublikos žemės ūkio paskirties žemės sklypus

visi Nekilnojamojo turto registre įregistruoti žemės ūkio paskirties žemės sklypai

57924

4.

Kadastrinio žemėlapio ištraukos (nespalvotos) išspausdinimas ant ortofotografinio žemėlapio pagrindo

vienas lapas

A4

2,37

A3

3,07

A2

3,42

A1

5,13

A0

6,84

5.

Elektroninės statinio kadastro duomenų bylos pateikimas per Nekilnojamojo turto registro posistemę „Matininkas“

už kiekvieną dokumentą

0,20

 

6.

Elektroninės žemės sklypo kadastro duomenų bylos pateikimas per Nekilnojamojo turto registro posistemę „GeoMatininkas“*

už bylą iki 10 dokumentų

1,5

 

už bylą nuo 11 ir daugiau dokumentų

3

 

*Prašymų patikrinti žemės sklypo kadastro duomenų bylą ir patvirtinti ar pakeisti nustatytus žemės sklypo kadastro duomenis, taip pat Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos vadovo ar jo įgalioto žemėtvarkos skyriaus vadovo sprendimo dėl žemės sklypo kadastro duomenų nustatymo ar pakeitimo įkėlimas ir teikimas per Nekilnojamojo turto registro posistemę „GeoMatininkas“ yra neatlygintinas.

PASTABOS. 1. Atlyginimas už naudojimąsi kadastro duomenimis nustatytas Atlyginimų už nekilnojamųjų daiktų, daiktinių teisių į juos, šių teisių suvaržymų ir su nekilnojamaisiais daiktais susijusių juridinių faktų, įmonių perleidimo ir nuomos sutarčių įregistravimą / išregistravimą ir naudojimąsi Nekilnojamojo turto registro duomenimis dydžių sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 23 d. nutarimu Nr. 365 „Dėl Atlyginimo už nekilnojamųjų daiktų, daiktinių teisių į juos, šių teisių suvaržymų ir su nekilnojamaisiais daiktais susijusių juridinių faktų, įmonių perleidimo ir nuomos sutarčių įregistravimą / išregistravimą ir naudojimąsi Nekilnojamojo turto registro duomenimis dydžių sąrašo patvirtinimo“.

2. Atlyginimas už pakartotinį elektroninės kadastro duomenų bylos pateikimą elektroninėmis priemonėmis per Nekilnojamojo turto registro posistemes „Matininkas“ ar „GeoMatininkas“ apskaičiuojamas pagal lentelėje nurodytus atlyginimo dydžius, taikant koeficientą 0,5.“

 

––––––––––––––––––––

Priedo pakeitimai:

Nr. 504, 2010-05-04, Žin., 2010, Nr. 53-2606 (2010-05-08), i. k. 1101100NUTA00000504

Nr. 724, 2014-07-22, paskelbta TAR 2014-07-25, i. k. 2014-10536

Nr. 1099, 2017-12-20, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-20916

 

 

Lietuvos Respublikos nekilnojamojo

turto kadastro nuostatų

3 priedas

 

Pastatų pagrindinė naudojimo paskirtis

 

 

Eil. Nr.

 

Paskirtis

 

Paskirties paaiškinimas

1.

Gyvenamosios paskirties pastatai

1.1.

Gyvenamoji (vieno buto pastatai)

pastatai, skirti gyventi vienai šeimai

1.2.

Gyvenamoji (dviejų butų pastatai)

pastatai, skirti gyventi dviem šeimoms (dvibučiai)

1.3.

Gyvenamoji (trijų ir daugiau butų – daugiabučiai pastatai)

pastatai, skirti gyventi trims šeimoms ir daugiau

1.4.

Gyvenamoji (įvairioms socialinėms grupėms)

pastatai, skirti gyventi įvairių socialinių grupių asmenims (bendrabučiai, vaikų namai, prieglaudos, globos namai, šeimos namai, vienuolynai ir panašiai)

2.

Negyvenamosios paskirties pastatai

2.1.

Viešbučių

trumpalaikio apgyvendinimo pastatai (viešbučiai, moteliai ir svečių namai)

2.2.

Administracinė

pastatai administraciniams tikslams (bankai, paštas, valstybės ir savivaldybės įstaigos, ambasados, teismai, kiti įstaigų ir organizacijų administraciniai pastatai)

2.3.

Prekybos

pastatai didmeninei ir mažmeninei prekybai (parduotuvės, degalinių operatorinės su prekybos sale, knygynai, vaistinės, prekybos paviljonai ir kita)

2.4.

Paslaugų

pastatai paslaugoms teikti ir buitiniam aptarnavimui (pirtys, grožio salonai, skalbyklos, taisyklos, remonto dirbtuvės, priėmimo–išdavimo punktai, autoservisai, plovyklos, krematoriumai, laidojimo namai ir kita)

2.5.

Maitinimo

pastatai žmonėms maitinti (valgyklos, restoranai, kavinės, barai ir kita)

2.6.

Transporto

pastatai transporto tikslams, t. y. susiję su transportavimu, gabenimu, vežimu (oro uosto, jūrų ir upių laivyno, geležinkelio ir autobusų stočių pastatai, judėjimo postų, dispečerinių, iešmų postai, uosto terminalai, signalų perdavimo pastatai, švyturių pastatai, muitinių pastatai ir kita)

2.7.

Garažų

pastatai, skirti transporto priemonėms laikyti ir remontuoti (automobilių garažai, atviri ar uždari požeminiai garažai, antžeminės automobilių saugyklos, elingai, geležinkelio vagonų depai, autobusų ir troleibusų garažai, orlaivių angarai, laivų ir aerostatų elingai ir panašiai)

2.8.

Gamybos, pramonės

pastatai gamybai (gamyklos, dirbtuvės, produkcijos perdirbimo įmonės, kalvės, energetikos pastatai (įvairių tipų elektrinių, katilinių, transformatorių pastočių, skirstyklų, naftos perdirbimo ir kiti pastatai, skirti energijos ar energijos išteklių gavybai, gamybai, perdirbimui), gamybinės laboratorijos, kūrybinės dirbtuvės (išskyrus skirtas savo ar savo šeimos reikmėms ir (arba) kuriose vienu metu dirba ne daugiau kaip 5 žmonės ir nenaudojami potencialiai pavojingi įrenginiai), skerdyklos ir kita)

2.9.

Sandėliavimo

pastatai, pagal savo tiesioginę paskirtį naudojami sandėliuoti (saugyklos, bendro naudojimo sandėliai, specialūs sandėliai, kiti objektai, naudojami produkcijai laikyti ir saugoti)

2.10.

Kultūros

pastatai kultūros tikslams (kino teatrai, kultūros namai, klubai, bibliotekos, archyvai, muziejai, parodų centrai, planetariumai, radijo ir televizijos pastatai bei kita)

2.11.

Mokslo

pastatai švietimo ir mokslo tikslams (institutai ir mokslinio tyrimo įstaigos, observatorijos, meteorologijos stotys, laboratorijos (išskyrus gamybines laboratorijas), bendrojo lavinimo, profesinės ir aukštosios mokyklos, vaikų darželiai, lopšeliai ir kita)

2.12.

Gydymo

pastatai gydymo tikslams, t. y. pastatai, kuriuose teikiama medicininė pagalba ir priežiūra sergantiems žmonėms (ligoninės, klinikos, poliklinikos, sanatorijos, reabilitacijos centrai, specialiųjų įstaigų sveikatos apsaugos pastatai, gydyklų pastatai, medicininės priežiūros įstaigų slaugos namai ir kita), veterinarijos gydyklų pastatai

2.13.

Poilsio

pastatai poilsiui (poilsio namai, turizmo centrai, kempingų pastatai, jaunimo nakvynės namai, kaimo turizmo pastatai, vasarnamiai, medžioklės nameliai ir kiti poilsio pastatai)“

2.14.

Sporto

pastatai sportui (sporto halių, salių, teniso kortų, baseinų, čiuožyklų, jachtklubų, šaudyklų, stadionų, maniežų ir kiti pastatai)

2.15.

Religinė

pastatai religiniams tikslams (bažnyčios, cerkvės, koplyčios, sinagogos, maldos namai, katedros ir kiti religiniams tikslams naudojami pastatai)

2.16.

Specialioji

pastatai specialiesiems tikslams (kareivinių pastatai, kalėjimai, pataisos darbų kolonijos, tardymo izoliatoriai, policijos, priešgaisrinių ir gelbėjimo tarnybų pastatai, slėptuvės, pasienio kontrolės punktai ir kita)

2.17.

Pagalbinio ūkio

sodybų ūkio pastatai, pagalbinio ūkio pastatai (tvartai, daržinės, sandėliai, garažai, vasaros virtuvės, dirbtuvės, pirtys, kieto kuro sandėliai (malkinės) ir panašiai, kurie tarnauja pagrindiniam daiktui)

2.18.

Kita (fermų)

pastatai galvijams, gyvuliams, paukščiams auginti (kiaulidės, karvidės, arklidės, veršidės, paukštidės ir kita)

2.19.

Kita (ūkio)

pastatai žemės ūkiui tvarkyti (svirnai, angarai, garažai ir kita)

2.20.

Kita (šiltnamių)

pastatai augalams auginti (šiltnamiai, oranžerijos, žiemos sodai ir kita)

2.21.

Kita (sodų)

pastatai, esantys sodininkų bendrijose (sodo namai ir kita)

3.

Kita

kiti pastatai (lošimų namų pastatai ir kita), kurių negalima priskirti jokiai nurodytai pastatų paskirčiai

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. 1181, 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 125-5950 (2011-10-18), i. k. 1111100NUTA00001181

 

 

Lietuvos Respublikos nekilnojamojo

turto kadastro nuostatų

4 priedas

 

Patalpų, SUFORMUOTŲ ATSKIRaIs NEKILNOJAMOJO TURTO OBJEKTAIs, pagrindinė naudojimo paskirtis

 

 

Eil. Nr.

 

Paskirtis

 

Paskirties paaiškinimas

1.

Gyvenamosios paskirties patalpos

1.1.

Gyvenamoji (butų)

butai, t. y. patalpa ar patalpų grupė su atskiru įėjimu, sudaranti nepriklausomas sąlygas vienam asmeniui ar vienai šeimai gyventi, miegoti, gaminti valgį ir panašiai

1.2.

Gyvenamoji (gyvenamųjų patalpų)

gyvenamosios patalpos, kurios turi bendro naudojimo patalpų (t. y. bendrabučio tipo butai, komunaliniai butai ir panašiai)

1.3.

Gyvenamoji (įvairių socialinių grupių)

patalpos, skirtos gyventi įvairioms socialinėms grupėms

2.

Negyvenamosios paskirties patalpos

2.1.

Viešbučių

patalpos trumpai apsistoti

2.2.

Administracinė

patalpos administraciniams tikslams

2.3.

Prekybos

patalpos didmeninei ir mažmeninei prekybai

2.4.

Paslaugų

patalpos paslaugoms teikti ir buitiniam aptarnavimui

2.5.

Maitinimo

patalpos žmonėms maitinti

2.6.

Transporto

patalpos, skirtos transporto tikslams, t. y. susijusios su transportavimu, gabenimu, vežimu

2.7.

Garažų

patalpos transporto priemonėms laikyti

2.8.

Gamybos

patalpos gamybai

2.9.

Sandėliavimo

patalpos, pagal savo tiesioginę paskirtį naudojamos sandėliuoti

2.10.

Kultūros

patalpos kultūros tikslams

2.11.

Mokslo

patalpos švietimo ir mokslo tikslams

2.12.

Gydymo

patalpos gydymo tikslams, t. y. patalpos, kuriose teikiama medicininė pagalba ir priežiūra sergantiems žmonėms

2.13.

Poilsio

patalpos poilsiui

2.14.

Sporto

patalpos sportui

2.15.

Religinė

patalpos religiniams tikslams

2.16.

Specialioji

patalpos specialiesiems tikslams

2.17.

Kita (pagalbinio ūkio)

patalpos pagalbiniam ūkiui (rūsiai, sandėliukai ir kita)

3.

Kita

kitos paskirties patalpos, kurių negalima priskirti jokiai nurodytai paskirčiai

Pakeistas priedo pavadinimas:

Nr. 1181, 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 125-5950 (2011-10-18), i. k. 1111100NUTA00001181

 

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. 695, 2005-06-23, Žin., 2005, Nr. 80-2899 (2005-06-30), i. k. 1051100NUTA00000695

 

 

Lietuvos Respublikos nekilnojamojo

turto kadastro nuostatų

5 priedas

 

Inžinerinių statinių pagrindinė naudojimo paskirtis

 

Eil. Nr.

Paskirtis

Paskirties paaiškinimas

1.

Susisiekimo komunikacijos

1.1.

Kelių

kelią sudaro žemės sankasa, važiuojamoji dalis, kelkraščiai, skiriamoji juosta, kelio grioviai, sankryžos, autobusų sustojimo aikštelės, poilsio aikštelės, pėsčiųjų ir dviračių takai, kelio statiniai, techninės eismo reguliavimo priemonės, želdynai, esantys kelio juostoje, kelio oro sąlygų stebėjimo ir transporto eismo apskaitos, apšvietimo ir kiti inžineriniai įrenginiai su šių objektų užimama žeme

1.2.

Kelių (gatvių)

keliai ar jų ruožai, esantys miesto ar kaimo gyvenamosios vietovės teritorijoje, paprastai turintys pavadinimą

1.3.

Geležinkelių

geležinkelio statinį sudaro žemės sankasa, viršutinė kelio konstrukcija (bėgiai, pabėgiai, balasto sluoksnis), tiltai, viadukai, tuneliai, pralaidos, iešmai, pervažos, užtveriamieji statiniai, platformos ir kiti inžineriniai statiniai

1.4.

Oro uostų

oro uostų pakilimo, tūpimo, riedėjimo takai, peronai, orlaivių stovėjimo ir specialios aikštelės, skrydžių valdymo statiniai, radiotechniniai, elektros apšvietimo, signalinių žiburių ir kiti įrenginiai

1.5.

Vandens uostų

vandens uostų krantinės, elingai, dokai, prieplaukų statiniai, molai, atitveriamosios dambos, šalivagės ir kiti inžineriniai statiniai

1.6.

Kitų transporto statinių

tiltai, viadukai, estakados, pėsčiųjų tiltai, tuneliai, lynų keliai, praginos, pralaidos, atraminės sienutės, triukšmą slopinančios sienutės, gyvūnijos atitvarai, iešminės pervados, platformos, pervažos, užtveriamieji statiniai ir įrenginiai, pridengtos ir požeminės perėjos, pervažos (išskyrus nurodytus 1.1 ir 1.3 punktuose) ir kiti, kurie nėra pastatai

2.

Inžineriniai tinklai

2.1.

Naftos tinklų

magistraliniai naftotiekiai, produktotiekiai, skirstomieji naftos ir naftos produktų vamzdynai (naftai ir naftos produktams perkrauti ir (arba) transportuoti iki technologinių įrenginių), naftos perdirbimo įrenginiai, naftos ir naftos produktų terminalai ir saugyklos, kiti inžineriniai statiniai

2.2.

Dujų tinklų

magistraliniai ir skirstomieji dujotiekiai, suskystintų gamtinių dujų įrenginiai, gamtinių dujų saugyklos, vartotojo įvadai, suskystintų naftos dujų sistema, kurią sudaro skirstomieji dujotiekiai, ir kiti inžineriniai statiniai

2.3.

Vandentiekio tinklų

magistraliniai, skirstomieji ir įvadiniai vamzdynai šaltam ir karštam vandeniui tiekti, arteziniai šuliniai, hidrantai, rezervuarai, vandentiekio bokštai, giluminiai vandentiekio gręžiniai, kurie yra statiniai ir kiti inžineriniai statiniai

2.4.

Šilumos tinklų

magistraliniai, skirstomieji ir įvadiniai vamzdynai šilumai tiekti ir kiti inžineriniai statiniai. Šilumos tiekimo tinklus sudaro statinių ir įrenginių kompleksas, susidedantis iš vamzdynų, uždaromosios ir reguliuojamosios armatūros, siurblių, kontrolės ir matavimo prietaisų ir kitų elementų, kuriais šilumnešis (termofikacinis vanduo, garas ir panašiai) iš šilumos šaltinio tiekiamas ir skirstomas vartotojams

2.5.

Nuotekų šalinimo tinklų

nuotekų surinkimo tinklai (nuotekų kolektoriai, nuotekų rinktuvai, nuotekų išvadai), nuotekų slėginiai tinklai, drenažo tinklai ir kiti inžineriniai statiniai

2.6.

Elektros tinklų

perdavimo, skirstomieji ir tiesioginių linijų elektros tinklai, transporto (troleibusų, tramvajų) kontaktiniai tinklai, kiti inžineriniai statiniai

2.7.

Ryšių (telekomunikacijų) tinklų

aukšto ir žemo dažnio ryšių bei šviesolaidžio kabelių kanalai, radijo ir televizijos perdavimo linijos, perdavimo bokštai, radijo ryšio statiniai, ryšio retransliatoriai ir kiti inžineriniai statiniai

2.8.

Kitų inžinerinių tinklų

technologiniai vamzdynai, kolektoriai, apžvalgos kameros ir kiti inžinerinių tinklų statiniai

3.

Hidrotechniniai statiniai

statiniai vandens ištekliams naudoti ir aplinkai nuo žalingo vandens poveikio saugoti. Užtvankos, dambos, hidroelektrinės, derivacinės elektrinės, hidroakumuliacinės elektrinės, siurblinės, vandens ėmyklos, jūrų ar upių uostų krantinės, dokai, prieplaukos, molai, vandens pralaidos, vandenvietės statiniai, nusodintuvai, kanalai ir jų statiniai, upių vagotvarkos statiniai, krantosaugos statiniai, žuvininkystės statiniai, laivininkystės statiniai, bangolaužiai, jūros naftos ir dujų gavybos statiniai, akvedukai, diukeriai, bunos, polderiai, žuvų pralaidos, melioracijos statiniai vandens ištekliams naudoti bei aplinkai nuo žalingo vandens poveikio saugoti ir kiti hidrotechnikos statinių požymius atitinkantys inžineriniai statiniai

4.

Kiti inžineriniai statiniai

4.1.

Sporto inžineriniai statiniai

sporto aikštynai, naudojami žaidimams atvirame ore (futbolui, krepšiniui, beisbolui, regbiui, vandens sportui ir panašiai), mašinų, dviračių ar arklių lenktynių keliai ir kiti inžineriniai statiniai, kurie nėra pastatai

4.2.

Kitos paskirties inžineriniai statiniai

fortai, bunkeriai, šaudyklos, techniniai stebėjimo bokštai, sąvartynai, atsinaujinančių išteklių energiją naudojantys energijos gamybos statiniai (vėjo elektrinės, saulės šviesos energijos elektrinės ir kiti), transporterių galerijos, estrados, nuotekų valyklos statiniai ir kiti inžineriniai statiniai, neturintys aiškios funkcinės priklausomybės ar apibrėžto naudojimo, kurie tarnauja pagrindiniam daiktui (tvoros, kiemo aikštelės, lauko tualetai, stoginės, pavėsinės, atraminės sienutės, šachtiniai šuliniai, lieptai, mėšlidės, aplinkos tvarkymo elementai ir panašiai)“.

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

Nr. 1181, 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 125-5950 (2011-10-18), i. k. 1111100NUTA00001181

Nr. 303, 2014-04-01, paskelbta TAR 2014-04-07, i. k. 2014-04139

 

 

Lietuvos Respublikos nekilnojamojo

turto kadastro nuostatų

6 priedas

 

ATLYGINIMAS UŽ ŽEMĖS SKLYPO PLANO IŠANKSTINĘ AR PAKARTOTINĘ PATIKRĄ, AR GALIMA NEKILNOJAMOJO DAIKTO RIBAS PAŽYMĖTI KADASTRO ŽEMĖLAPYJE, TAIP PAT UŽ NEKILNOJAMOJO DAIKTO KADASTRO DUOMENŲ BYLOS IŠANKSTINĘ AR PAKARTOTINĘ PATIKRĄ, AR GALIMA KADASTRO DUOMENIS ĮRAŠYTI Į KADASTRĄ ARBA JUOS PAKEISTI, UŽ ŽYMOS KADASTRE APIE NEKILNOJAMOJO DAIKTO KADASTRO DUOMENIS PADARYMĄ

 

Eil. Nr.

Nekilnojamojo daikto pavadinimas

Atlyginimas, eurais

1.

Žemės sklypas

 

1.1.

geodeziškai išmatuotas žemės sklypas

 

1.1.1.

iki 1 hektaro

3,48

1.1.2.

per 1 hektarą

6,66

1.2.

preliminariai išmatuotas žemės sklypas

 

1.2.1.

iki 1 hektaro

3,48

1.2.2.

per 1 hektarą

5,79

2.

Gyvenamoji patalpa

 

2.1.

iki 100 kv. metrų

4,05

2.2.

per 100 kv. metrų

4,34

3.

Negyvenamoji patalpa (garažo boksas)

4,34

4.

Negyvenamoji patalpa

 

4.1.

iki 100 kv. metrų

5,21

4.2.

nuo 100 iki 500 kv. metrų

11,3

4.3.

nuo 500 iki 1 000 kv. metrų

20,56

4.4.

per 1 000 kv. metrų

34,75

5.

Pagrindinis pastatas

 

Eil. Nr.

Nekilnojamojo daikto pavadinimas

Atlyginimas, eurais

5.1.

iki 100 kv. metrų

11,87

5.2.

nuo 100 iki 300 kv. metrų

19,98

5.3.

nuo 300 iki 500 kv. metrų

26,36

5.4.

nuo 500 iki 1 000 kv. metrų

39,1

5.5.

per 1 000 kv. metrų

64,3

6.

Priklausinys

 

6.1.

iki 100 kv. metrų

2,03

6.2.

per 100 kv. metrų

2,9

7.

Kiti statiniai (kiemo)

1,45

8.

Inžineriniai statiniai

 

8.1.

inžineriniai statiniai (tiesiniai)

 

8.1.1.

iki 1 kilometro

8,4

8.1.2.

nuo 1 iki 10 kilometrų

12,74

8.1.3.

per 10 kilometrų

19,98

8.2.

inžineriniai statiniai (vienetais)

8,4

9.

Teritorijos, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, pažymėjimas Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje

11,97

 

PASTABOS: 1. Atlyginimas už parengtos kadastro duomenų bylos patikrą, kai atnaujinami įregistruoto Nekilnojamojo turto registre nekilnojamojo daikto kadastro duomenys po rekonstravimo, kapitalinio remonto, pagrindinės naudojimo paskirties keitimo ar kitokio pertvarkymo (po kadastro duomenų tikslinimo), apskaičiuojamas pagal nurodytus įkainius, taikant koeficientą 0,3. Tuo atveju, kai pasikeičia nekilnojamojo daikto ribos (padidėja tūris, ilgis ar panašiai), papildomai atlyginimas už bylos patikrą apskaičiuojamas pagal padidėjusią daikto dalį.

2. Atlyginimas už pakartotinę žemės sklypo plano ar kadastro duomenų bylos patikrą apskaičiuojamas pagal nurodytus įkainius, taikant koeficientą 0,2.

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

Nr. 1181, 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 125-5950 (2011-10-18), i. k. 1111100NUTA00001181

Nr. 724, 2014-07-22, paskelbta TAR 2014-07-25, i. k. 2014-10536

Nr. 97, 2020-02-05, paskelbta TAR 2020-02-11, i. k. 2020-03030

 

7 priedas. Neteko galios nuo 2008-12-07

Priedo naikinimas:

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin. 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos nekilnojamojo

turto kadastro nuostatų

7 priedas

 

 

 

(Žemės sklypo, patenkančio į nustatytas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, plano forma)

 

 

 

___________________________________________________________________________

 

(Lietuvos Respublikos ar užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos, parengusios planą, pavadinimas)

 

 

 

ŽEMĖS SKLYPO, PATENKANČIO Į NUSTATYTAS TERITORIJAS, KURIOSE TAIKOMOS SPECIALIOSIOS ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGOS, PLANAS

 

____________________

(data)

 

 

Kadastro vietovė:

………………………

Blokas

Sklypas

Žemės sklypo kadastro Nr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gatvė, namo Nr.

 

Kaimas (miestelis)

 

Seniūnija

 

Miestas (rajonas)

 

Apskritis

 

 

 

M 1:.........
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, sutartiniai ženklai:
 


Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

 

Kodas

Pavadinimas

Plotas, hektarais

 

 

 

 

 

 

 

Matininkas                                    

_________________                       _________________                      _______________

(planą parengusio matininko                    (parašas)                                   (vardas ir pavardė)

kvalifikacijos pažymėjimo Nr.)

 

 

Patikrino

(Pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Data).

 

 

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 97, 2020-02-05, paskelbta TAR 2020-02-11, i. k. 2020-03030

 

 

 

Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto
kadastro nuostatų

8 priedas

 

 

 

SODININKŲ BENDRIJAI SKIRTOS MĖGĖJŲ SODO TERITORIJOS RIBŲ DUOMENŲ NUSTATYMO, JŲ PAŽYMĖJIMO KADASTRO ŽEMĖLAPYJE IR ĮRAŠŲ NEKILNOJAMOJO TURTO KADASTRE APIE ŽEMĖS SKLYPŲ BUVIMĄ SODININKŲ BENDRIJAI SKIRTOJE MĖGĖJŲ SODO TERITORIJOJE PADARYMO TVARKOS APRAŠAS

 

 

 

1.  Sodininkų bendrijai skirtos mėgėjų sodo teritorijos ribų duomenų nustatymo, jų pažymėjimo kadastro žemėlapyje ir įrašų Nekilnojamojo turto kadastre apie žemės sklypų buvimą sodininkų bendrijai skirtoje mėgėjų sodo teritorijoje padarymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato sodininkų bendrijai skirtos mėgėjų sodo teritorijos ribų (toliau – sodo teritorijos ribos) duomenų nustatymo, jos ribų pažymėjimo kadastro žemėlapyje ir įrašų Nekilnojamojo turto kadastre (toliau – kadastras) apie žemės sklypų buvimą sodininkų bendrijai skirtoje mėgėjų sodo teritorijoje padarymo supaprastintą tvarką. Sodo teritorijos riba yra informacinio pobūdžio grafinis kadastro žemėlapio sluoksnis.

2.  Sodo teritorijos ribos kadastro žemėlapyje pažymimos Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre įregistruotos sodininkų bendrijos pirmininko (ar jo įgalioto asmens) prašymu pagal sodo teritorijos ribų planą, parengtą valstybinėje koordinačių sistemoje ar vietinėje koordinačių sistemoje, susietoje su valstybine koordinačių sistema, taip pat sodo teritorijos ribos kadastro žemėlapyje gali būti pažymimos sodininkų bendrijos pirmininko (ar jo įgalioto asmens) prašymu pagal sodo teritorijos ribų planą, parengtą pagal sodo suplanavimo projektą, arba sodo teritorijos ribų planą, parengtą atlikus sodo teritorijos ribų kadastrinius matavimus valstybinėje koordinačių sistemoje Aprašo nustatyta tvarka (toliau kartu – sodo teritorijos ribų planas).

3Aprašo 2 punkte nurodytame plane, parengtame valstybinėje koordinačių sistemoje ar vietinėje koordinačių sistemoje, susietoje su valstybine koordinačių sistema, turi būti pažymėti ne mažiau kaip 3 koordinačių tinklelio ašių susikirtimo taškai, užrašyta vieno koordinačių tinklelio linijų susikirtimo taško koordinačių reikšmė valstybinėje koordinačių sistemoje, sutartiniais ženklais išbraižyti sodo teritorijos ribų posūkio taškai, sutampantys su sodo teritorijos riba, situacijos elementai, su kuriais sutampa sodo teritorijos riba, sodo teritorijos ribų linijos tarp posūkio taškų. Plane taip pat turi būti nurodytas mastelis, sodo teritorijos plotas kv. metrais, kadastro vietovės kodas ir bloko numeris, plano sudarymo data, savivaldybės pavadinimas, gyvenamosios vietovės, kurios dalimi yra sodininkų bendrija, pavadinimas, sodininkų bendrijos pavadinimas, juridinio asmens kodas ir planą parengusio matininko rekvizitai.

4Jeigu mėgėjų sodo teritorijai iki Aprašo įsigaliojimo nebuvo parengtas sodo teritorijos ribų planas valstybinėje koordinačių sistemoje ar vietinėje koordinačių sistemoje, susietoje su valstybine koordinačių sistema, sodininkų bendrijos pirmininkas (arba jo įgaliotas asmuo) kreipiasi į matininką su prašymu parengti sodo teritorijos ribų planą pagal turimą ar žemėtvarkos skyriuje saugomą sodo suplanavimo projektą.

5Matininkas, gavęs sodininkų bendrijos pirmininko (arba jo įgalioto asmens) prašymą parengti sodo teritorijos ribų planą pagal sodo suplanavimo projektą, kreipiasi į kadastro tvarkytoją su prašymu pateikti kadastro žemėlapyje pažymėto kadastro bloko, į kurį patenka mėgėjų sodo teritorija, ribas skaitmenine forma arba kadastro žemėlapio ištrauką (spausdintine forma), parengtą ant ortofotografinio žemėlapio pagrindo.

6Iš kadastro tvarkytojo gavęs Aprašo 5 punkte nurodytus duomenis, naudodamasis turimu sodo suplanavimo projektu, matininkas parengia sodo teritorijos ribų planą ant ortofotografinio žemėlapio, kurio mastelis 1:2 000, 1:5 000 ar 1:10 000, pagrindo, pažymėdamas ne mažiau kaip 3 koordinačių tinklelio ašių susikirtimo taškus, sodo teritorijos ribas su posūkio taškų numeriais ir vieno koordinačių tinklelio susikirtimo taškų koordinates. Planas rengiamas vektorizuojant sodo suplanavimo projektą. Plane nurodomas mastelis, mėgėjų sodo teritorijos plotas kv. metrais, plano sudarymo data, kadastro vietovės kodas ir bloko numeris, savivaldybės pavadinimas, gyvenamosios vietovės, kurios dalimi yra sodininkų bendrija, pavadinimas, sodininkų bendrijos pavadinimas, juridinio asmens kodas ir planą parengusio matininko rekvizitai (Nuostatų 10 priedas).

7Jeigu sodo suplanavimo projektas neišlikęs arba iki Aprašo įsigaliojimo nebuvo parengtas sodo teritorijos ribų planas valstybinėje koordinačių sistemoje ar vietinėje koordinačių sistemoje, arba sodininkų bendrijos pirmininko (arba jo įgalioto asmens) prašymu žemėtvarkos skyrius, patikrinęs sodo suplanavimo projektą, nustato, kad sodo suplanavimo projektas neatitinka sodo teritorijos ribų vietovėje, sodininkų bendrijos pirmininkas (arba jo įgaliotas asmuo) kreipiasi į matininką su prašymu parengti naują sodo teritorijos ribų planą, laikantis Aprašo 8 punkte nurodytų reikalavimų.

8Sodininkų bendrijos pirmininko (ar jo įgalioto asmens) prašomas matininko parengti Aprašo 7 punkte nurodytas sodo teritorijos ribų planas rengiamas naudojantis ortofotografiniu žemėlapiu, kurio mastelis 1:2 000, 1:5 000 ar 1:10 000. Matininkas ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių dienų registruotu laišku arba elektroninėmis priemonėmis praneša žemėtvarkos skyriui apie planuojamus atlikti sodo teritorijos ribų duomenų nustatymo darbus. Matininkas kartu su sodininkų bendrijos pirmininku (ar jo įgaliotu asmeniu), nuvykęs į vietovę, nustato sodininkų bendrijai skirtos sodo teritorijos ribų posūkio taškų koordinates valstybinėje koordinačių sistemoje. Jeigu sodo suplanavimo projektas neišlikęs, sodo teritorijos ribų posūkio taškų koordinatės valstybinėje koordinačių sistemoje gali būti nustatomos vadovaujantis kitais išlikusiais sodo bendrijos teritorijos skyrimo dokumentais. Sodo teritorijos ribų posūkio taškų koordinatės valstybinėje koordinačių sistemoje įrašomos kitoje sodo teritorijos ribų plano pusėje, koordinačių žiniaraštyje. Plane pažymimi ne mažiau kaip 3 koordinačių tinklelio ašių susikirtimo taškai, sutartiniais ženklais išbraižomi sodo teritorijos ribų posūkio taškai, sutampantys su sodo teritorijos riba, situacijos elementai, su kuriais sutampa sodo teritorijos riba, sodo teritorijos ribų linijos tarp posūkio taškų (jų ilgis nurodomas metrais 2 ženklų po kablelio tikslumu). Plane taip pat nurodomas mastelis, sodo teritorijos plotas kv. metrais, plano sudarymo data, kadastro vietovės kodas ir bloko numeris, savivaldybės pavadinimas, gyvenamosios vietovės, kurios dalimi yra sodininkų bendrija, pavadinimas, sodininkų bendrijos pavadinimas, juridinio asmens kodas ir planą parengusio matininko rekvizitai (Nuostatų 10 priedas). Plano mastelis parenkamas atsižvelgiant į mėgėjų sodo teritorijos plotą ir informacijos kiekį.

9Sodo teritorijos ribų planas derinamas su žemėtvarkos skyriumi. Prašymą suderinti sodo teritorijos ribų planą žemėtvarkos skyriui pateikia:

9.1. sodininkų bendrijos pirmininkas (ar jo įgaliotas asmuo) – suderinti iki Aprašo įsigaliojimo parengtą sodo teritorijos ribų planą, parengtą valstybinėje koordinačių sistemoje ar vietinėje koordinačių sistemoje, susietoje su valstybine koordinačių sistema, ir suderintą su sodininkų bendrijos pirmininku (ar jo įgaliotu asmeniu);

9.2. matininkas – suderinti sodo teritorijos ribų planą, parengtą Aprašo 6 ar 8 punkte nustatyta tvarka ir suderintą su sodininkų bendrijos pirmininku (ar jo įgaliotu asmeniu).

10Žemėtvarkos skyrius ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo sodo teritorijos ribų plano gavimo patikrina jo atitiktį sodo suplanavimo projektui (jeigu jis išlikęs) ir jį suderina arba motyvuotai atsisako derinti. Tikrindamas sodo teritorijos ribų plano atitiktį sodo suplanavimo projektui, žemėtvarkos skyrius patikrina, ar sutampa minėto plano ir sodo suplanavimo projekto konfigūracija. Jeigu sodo suplanavimo projektas neišlikęs, sodo teritorijos ribų planas derinamas su prierašu „suderintas be sodo suplanavimo projekto“.

11Jeigu sodo teritorijos ribų planas, parengtas iki Aprašo įsigaliojimo, neatitinka žemėtvarkos skyriuje esančio sodo suplanavimo projekto ar sodininkų bendrijos pirmininkas (arba jo įgaliotas asmuo) pateikia atnaujintą (papildytą) sodo teritorijos ribų sodo suplanavimo projektą, žemėtvarkos skyrius, išnagrinėjęs gautą planą ir su sodo teritorijos ribomis besiribojančių žemės sklypų suformavimo dokumentus ar kitą kartografinę medžiagą, sprendžia, ar reikia sodo teritorijos ribų planą tikslinti pagal atnaujintą medžiagą.

12Sodininkų bendrijos pirmininkas (ar jo įgaliotas asmuo) su žemėtvarkos skyriumi suderintą sodo teritorijos ribų planą kartu su prašymu pažymėti sodo teritorijos ribas kadastro žemėlapyje ir padaryti įrašus apie žemės sklypų buvimą sodininkų bendrijai skirtoje mėgėjų sodo teritorijoje pateikia kadastro tvarkytojui.

13Kadastro tvarkytojas per 5 darbo dienas nuo Aprašo 12 punkte nurodyto prašymo ir sodo teritorijos ribų plano gavimo pažymi sodo teritorijos ribą kadastro žemėlapyje ir kiekvienam mėgėjų sodo žemės sklypui, esančiam sodininkų bendrijai skirtoje mėgėjų sodo teritorijoje, kadastre padaro įrašą apie jo buvimą sodininkų bendrijai skirtoje sodo teritorijoje, nurodydamas sodininkų bendrijos pavadinimą ir kodą.

14Aprašo 5 punkte nurodytų duomenų ir Aprašo 6 ir 8 punktuose nurodytų sodo teritorijos ribų planų rengimo, derinimo (išskyrus planų derinimą su sodininkų bendrijos pirmininku (ar jo įgaliotu asmeniu) ir duomenų įrašymo į kadastrą procedūros atliekamos elektroninėmis priemonėmis skaitmenine forma pagal valstybės įmonės Registrų centro parengtą ir patvirtintą specifikaciją.

15 Sodo teritorijos ribos kadastro žemėlapyje žymimos vadovaujantis Nuostatų reikalavimais.

16. Už duomenų, nurodytų Aprašo 5 punkte, parengimą ir pateikimą kadastro tvarkytojui atlyginama pagal Nuostatų 2 priedą. Už įrašų apie mėgėjų sodo žemės sklypų buvimą konkrečioje sodininkų bendrijai skirtoje mėgėjų sodo teritorijoje padarymą kadastre atlyginama pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą atlyginimo dydžių sąrašą. Už sodo teritorijos ribų pažymėjimą kadastro žemėlapyje atlyginama pagal Nuostatų 9 priedą.

 

––––––––––––––––––––

Papildyta priedu:

Nr. 1238, 2015-12-02, paskelbta TAR 2015-12-04, i. k. 2015-19323

 

 

 

Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto
kadastro nuostatų

9 priedas

 

 

 

ATLYGINIMO UŽ MĖGĖJŲ SODO TERITORIJOS RIBOS PAŽYMĖJIMĄ NEKILNOJAMOJO TURTO KADASTRO ŽEMĖLAPYJE DYDŽIŲ SĄRAŠAS

 

 

 

Eil. Nr.

Mėgėjų sodo teritorijos ribų planas

Atlyginimo dydis, eurais

1.

Parengtas pagal kadastrinių matavimų duomenis:

 

1.1.

iki 50 ribos posūkio taškų

57,7

1.2.

nuo 50 iki 100 ribos posūkio taškų

89,03

1.3.

daugiau kaip 100 ribos posūkio taškų

97,8

2.

Parengtas ant ortofotografinio žemėlapio pagrindo, naudojant mėgėjų sodo suplanavimo projektą:

 

2.1.

iki 5 ha

38,91

2.2.

nuo 5,01 iki 7 ha

48,93

2.3.

nuo 7,01 iki 9 ha

70,23

2.4.

nuo 9,01 iki 15 ha

89,03

2.5.

nuo 15,01 iki 30 ha

107,82

2.6.

nuo 30,01 iki 50 ha

126,62

2.7.

daugiau kaip 50 ha

139,15

 

––––––––––––––––––––

Papildyta priedu:

Nr. 1238, 2015-12-02, paskelbta TAR 2015-12-04, i. k. 2015-19323

 

 

 

Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto
kadastro nuostatų

10 priedas

 

 

 

(Sodininkų bendrijos sodo teritorijos ribų plano forma)

MĖGĖJŲ SODO TERITORIJOS RIBŲ PLANAS

 

 

 

Kadastro vietovė

………………………

Blokas

 

 

 

 

 

Sodininkų bendrijos pavadinimas ir juridinio asmens kodas

 

Kaimas (miestelis)

 

Miestas (rajonas)

 

Savivaldybė

 

 

Matininkas                                                                    _____________                 _____________________________

(Planą parengusio matininko                                                (parašas)                                                                                         (vardas ir pavardė)

kvalifikacijos pažymėjimo Nr.)

Užsakovas                                                                     _____________                 _____________________________

(Sodo bendrijos pirmininkas                                               (parašas)                                                                                          (vardas ir pavardė)

ar jo įgaliotas asmuo)

 

Patikrino

Pareigų pavadinimas

Parašas

Vardas ir pavardė

Data

 

 

 

 

SUDERINTA

Pareigų pavadinimas

Parašas

Vardas ir pavardė

Data

 

 

 

 

 

M 1: .........
Mėgėjų sodo teritorijos plotas ............. m2


 

 

 

 

 

 

 

 


KOORDINAČIŲ ŽINIARAŠTIS

 

Koordinačių sistema

Taško Nr.

Kodas

X

Y

Taško Nr.

Kodas

X

Y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žiniaraštį sudarė _____________________________________________________________

(pareigų pavadinimas)                            (parašas)                            (vardas ir pavardė)

(data)

 

––––––––––––––––––––

Papildyta priedu:

Nr. 1238, 2015-12-02, paskelbta TAR 2015-12-04, i. k. 2015-19323

 

 

Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų

11 priedas

 

 

ŽYMŲ APIE NAUJAI NUSTATYTAS IR (AR) PASIKEITUSIAS TERITORIJAS, KURIOSE TAIKOMOS SPECIALIOSIOS ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGOS, PADARYMO NEKILNOJAMOJO TURTO KADASTRE IR NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRE BEI ĮRAŠŲ IR (AR) ŽYMŲ APIE JAS NEKILNOJAMOJO TURTO KADASTRE IR NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRE PANAIKINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

1Žymų apie naujai nustatytas ir (ar) pasikeitusias teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, padarymo Nekilnojamojo turto kadastre ir Nekilnojamojo turto registre bei įrašų ir (ar) žymų apie jas Nekilnojamojo turto kadastre ir Nekilnojamojo turto registre panaikinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato žymų apie naujai nustatytas ir (ar) pasikeitusias teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, padarymo Nekilnojamojo turto kadastre ir Nekilnojamojo turto registre bei įrašų ir (ar) žymų apie jas Nekilnojamojo turto kadastre ir Nekilnojamojo turto registre panaikinimo tvarką.

2Žymos apie teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, Nekilojamojo turto kadastre ir Nekilnojamojo turto registre padaromos asmens, suinteresuoto ūkinės ir (ar) kitokios veiklos, dėl kurios nustatytos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų teritorijos, vykdymu, o kai tokio nėra, – teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto organizatoriaus arba, kai tenkinant viešąjį interesą, teritorijų planus, žemėlapius ir (ar) schemas tvirtina Vyriausybė, įstatymų ar Vyriausybės įgaliota institucija, – įstatymų ar ministro (pagal pavestas valdymo sritis) įgaliotos institucijos prašymu Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojui ir Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui (toliau – kadastro tvarkytojas) kadastro tvarkytojo nustatyta tvarka pateikiant pranešimą apie naujai nustatytas ir (ar) pasikeitusias specialiųjų žemės naudojimo sąlygų teritorijas (toliau – pranešimas).

3.  Kadastro tvarkytojui teikiamame pranešime nurodomi duomenys nurodyti Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Nuostatai) 1341 punkte.

4.  Kartu su pranešimu kadastro tvarkytojui turi būti pateikiami teritorijos, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, erdviniai duomenys, parengti pagal žemės ūkio ministro patvirtintą Teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, erdvinių duomenų rinkinio specifikaciją

5. Kadastro tvarkytojas, gavęs pranešimą apie nustatytą ir (ar) pasikeitusią teritoriją, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, ir Aprašo 3 ir 4 punktuose nurodytus duomenis, per 5 darbo dienas nuo pranešimo gavimo dienos pažymi teritoriją, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje ir padaro atitinkamą žymą žemės sklypų, kurie patenka į minėtą teritoriją, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, Nekilnojamojo turto registro įraše. 

6. Jeigu nustatytoje teritorijoje, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, suformuojamas naujas žemės sklypas arba pertvarkomas esamas žemės sklypas, įregistravus žemės sklypą Nekilnojamojo turto registre, žyma apie nustatytą teritoriją, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos Nekilnojamojo turto registro įraše padaroma  prieš sklypo suformavimą pateikto pranešimo pagrindu.

7. Per 3 darbo dienas nuo teritorijos, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, pažymėjimo, pakeitimo ar panaikinimo Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje ir žymų padarymo, pakeitimo ar panaikinimo Nekilnojamojo turto registro įrašuose kadastro tvarkytojas informuoja Aprašo 2 punkte nurodytą asmenį tuo adresu, kuriuo gautas pranešimas ar prašymas panaikinti, apie žymos padarymą / panaikinimą žemės sklypų, kurie patenka į teritoriją, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, Nekilnojamojo turto registro įrašuose

8. Jeigu pranešime nurodyta informacija nesutampa su erdvinių duomenų rinkinyje nurodyta informacija, kadastro tvarkytojas teritorijos, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, ribų Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje nežymi ir per 5 darbo dienas nuo pranešimo gavimo parengia sprendimą dėl atsisakymo / atidėjimo padaryti žymą Nekilnojamojo turto registro įrašuose, nurodydamas nustatytus netikslumus, ir jį pateikia pranešimą pateikusiam asmeniui tuo adresu, kuriuo gautas pranešimas.

9.Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos,  nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje žymimos vadovaujantis Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos vadovo patvirtintais Nekilnojamojo daikto ribų žymėjimo nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje ir kadastro žemėlapio tikslinimo techniniais reikalavimais.

10. Kadastro tvarkytojui už teritorijos, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, pažymėjimą Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje atlyginama pagal Nuostatų 6 priedą.

11. Kadastro tvarkytojas žemės sklypo registro įraše panaikina įrašus ir žymą apie teritoriją, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, kai visos minėtoje teritorijoje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos pripažįstamos netekusiomis galios įstatymo, kurio pagrindu visos teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, pripažįstamos netekusiomis galios, įsigaliojimo dieną.

12. Kadastro tvarkytojas objekto, dėl kurio nustatytos teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, savininko ar valdytojo, arba žemės sklypo, patenkančio į nustatytą panaikintą teritoriją, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, savininko, valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtinio (pateikus šio objekto savininko ar valdytojo, jeigu toks yra, rašytinį sutikimą) prašymu žemės sklypo registro įraše panaikina įrašus ir (ar) žymą bei ribas Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje apie šią teritoriją, kai nelieka minėto objekto. Prašymą šiuo atveju kadastro tvarkytojui pateikia tas šiame punkte nurodytas subjektas, kuris suinteresuotas objekto dėl kurio nustatytos teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, panaikinimu, kuriame nurodo naikinamos teritorijos, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos identifikacinį numerį. Kadastro tvarkytojui pateikiamas dokumentas, kurio pagrindu teritorija pripažįstama netekusi galios ir Nuostatų 544.6 papunktyje nurodyti dokumentai, kurių pagrindu Kadastro tvarkytojas pakeičia žemės sklypo kadastro duomenis Nekilnojamojo turto kadastre. Kai objekto nelieka, dokumente, kurio pagrindu teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos pripažįstama netekusia galios, turi būti nurodytas Nekilnojamojo turto registre įregistruoto objekto unikalus numeris. Žemės sklypui taikytinos teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, žemės sklype netaikomos nuo įrašų ir (ar) žymos apie šią teritoriją Nekilnojamojo turto kadastre ir Nekilnojamojo turto registre panaikinimo dienos.

13. Tuo atveju, kai kadastro tvarkytojui pateikiamas prašymas žemės sklypo registro įraše panaikinti įrašą ir (ar) žymą apie teritoriją, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, dėl Aprašo 11 punkte nustatyto atvejo, tačiau objektas, dėl kurio nustatyta teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, neišregistruotas iš Nekilnojamojo turto registro, kadastro tvarkytojas netenkina prašymo ir per 5 darbo dienas nuo prašymo pateikimo jam dienos, nurodydamas prašymo netenkinimo priežastį, informuoja jį pateikusį asmenį.

14. Kai nustatyta teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos,  panaikinama teismo sprendimu, šio sprendimo pagrindu kadastro tvarkytojas per Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 12 straipsnio 3 dalyje nurodytą terminą panaikina įrašus žemės sklypo, patenkančio į šią teritoriją, registro įraše ir (ar) žymą apie šią teritoriją.

 

________________________________________

 

 

Papildyta priedu:

Nr. 97, 2020-02-05, paskelbta TAR 2020-02-11, i. k. 2020-03030

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 279, 2003-03-03, Žin., 2003, Nr. 24-991 (2003-03-07), i. k. 1031100NUTA00000279

Dėl Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonės pavadinimo pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 715, 2004-06-10, Žin., 2004, Nr. 93-3415 (2004-06-12), i. k. 1041100NUTA00000715

Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų, gyvenamųjų vietovių ir gatvių valstybės registro reorganizavimo ir Lietuvos Respublikos adresų registro įsteigimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 695, 2005-06-23, Žin., 2005, Nr. 80-2899 (2005-06-30), i. k. 1051100NUTA00000695

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimo Nr. 534 "Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1256, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 140-5552 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001256

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimo Nr. 534 "Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 504, 2010-05-04, Žin., 2010, Nr. 53-2606 (2010-05-08), i. k. 1101100NUTA00000504

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimo Nr. 534 "Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo" papildymo

 

6.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1181, 2011-10-12, Žin., 2011, Nr. 125-5950 (2011-10-18), i. k. 1111100NUTA00001181

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimo Nr. 534 ,,Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo" ir 2008 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1256 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimo Nr. 534 ,,Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo" pakeitimo" pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 303, 2014-04-01, paskelbta TAR 2014-04-07, i. k. 2014-04139

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimo Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo  

 

8.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 724, 2014-07-22, paskelbta TAR 2014-07-25, i. k. 2014-10536

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimo Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1238, 2015-12-02, paskelbta TAR 2015-12-04, i. k. 2015-19323

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimo Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1099, 2017-12-20, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-20916

Dėl Nekilnojamojo turto kadastro reorganizavimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimo Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 97, 2020-02-05, paskelbta TAR 2020-02-11, i. k. 2020-03030

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimo Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo