Suvestinė redakcija nuo 2011-07-20

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. 91-3922; Žin. 2011, Nr.91-4369, i. k. 102110MISAK00000408

 

Nauja redakcija nuo 2011-07-20:

Nr. B1-400, 2011-07-15, Žin. 2011, Nr. 91-4369 (2011-07-19), i. k. 111110MISAK00B1-400

 

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ALKOHOLIO PRODUKTŲ GAMYBOS ĮMONIŲ PERSONALO KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMŲ PATVIRTINIMO

 

2002 m. rugsėjo 10 d. Nr. 408

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 26 d. nutarimo Nr. 473 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymą“ (Žin., 2004, Nr. 63-2265) 2.1.1 punktu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 744 patvirtintų Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nuostatų (Žin., 2000, Nr. 53-1537; 2011, Nr. 70-3314) 20.3 punktu:

1. T v i r t i n u pridedamus Alkoholio produktų gamybos įmonių personalo kvalifikacijos reikalavimus.

2. P a v e d u:

2.1. įsakymo vykdymą teritorinėms valstybinėms maisto ir veterinarijos tarnyboms;

2.2. įsakymo vykdymo kontrolę Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Maisto skyriui.

 

 

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS,

L. E. DIREKTORIAUS PAREIGAS                                                                 DARIUS REMEIKA

 


PATVIRTINTA

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus

2002 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. 408

(Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

direktoriaus

2011 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. B1-400

redakcija)

 

Alkoholio produktų gamybos įmonių personalo kvalifikacijos reikalavimai

 

1. Asmuo, vadovaujantis visam įmonės alkoholio produktų gamybos technologiniam procesui (vyriausiasis technologas arba darbuotojas, kuriam pareigybės aprašyme pavesta vykdyti šias funkcijas), turi turėti:

1.1. magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą aukštojo mokslo kvalifikaciją maisto technologijos ar maisto studijų kryptyje, taip pat ne mažesnį kaip 2 metų darbo stažą alkoholio produktų gamybos srityje; arba

1.2. ne žemesnį kaip bakalauro kvalifikacinį laipsnį, suteikiamą baigus universitetines studijas, maisto technologijos ar maisto studijų kryptyje, taip pat ne mažesnį kaip 3 metų darbo stažą alkoholio produktų gamybos srityje; arba

1.3. ne žemesnį kaip bakalauro kvalifikacinį laipsnį, suteikiamą baigus universitetines studijas, arba jam prilygintą aukštojo mokslo kvalifikaciją gamtos mokslų chemijos studijų kryptyje, taip pat ne mažesnį kaip 5 metų darbo stažą alkoholio produktų gamybos srityje.

2. Spirito varyklų, įeinančių į įmonės sudėtį, kiekvienos spirito varyklos technologiniam procesui vadovaujančio asmens profesinė kvalifikacija turi atitikti 1 punkte nustatytus reikalavimus arba jis gali turėti aukštąjį koleginį (aukštąjį neuniversitetinį), aukštesnįjį ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų, išsilavinimą maisto produktų technologijos ar maisto studijų kryptyje ir ne mažesnį kaip 5 metų darbo stažą spirito varykloje.

3. Atsižvelgiant į įmonės valdymo struktūrą, alkoholio produktų gamybos technologinio proceso atskirų gamybos padalinių, cechų, barų, pamainų vadovai turi turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį (aukštąjį neuniversitetinį), aukštesnįjį ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų, išsilavinimą maisto technologijos ar maisto studijų kryptyje.

Darbuotojai, atliekantys aukštos kvalifikacijos reikalaujantį darbą (mišinių sudarytojai, rektifikuotojai, alaus virėjai ir kiti), turi turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį (aukštąjį neuniversitetinį), aukštesnįjį ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų, išsilavinimą maisto technologijos ar maisto studijų kryptyje arba turėti ne mažesnį kaip 3 metų darbo stažą toje alkoholio produktų gamybos srityje.

4. Asmuo, vadovaujantis technologiniam procesui įmonėje, gaminančioje per metus iki 5 000 hektolitrų alaus, turi turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį (aukštąjį neuniversitetinį), aukštesnįjį ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų, išsilavinimą maisto technologijos ar maisto studijų kryptyje, arba turėti kitos mokymo įstaigos, turinčios teisę rengti aludarių apmokymą, alaus gamybos kursų baigimo pažymėjimą.

5. Asmuo, vadovaujantis technologiniam procesui įmonėje, gaminančioje per metus iki 100 hektolitrų natūralios fermentacijos midaus ar vaisių vyno, turi turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį (aukštąjį neuniversitetinį), aukštesnįjį ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų, išsilavinimą maisto technologijos ar maisto studijų kryptyje, arba turėti kitos mokymo įstaigos, turinčios teisę rengti vyndarių ar midaus gamintojų apmokymą, vyno ar midaus gamybos kursų baigimo pažymėjimą.

6. Alkoholio produktų kokybės tyrimo laboratorijos vadovas turi turėti ne žemesnį kaip bakalauro kvalifikacinį laipsnį, suteikiamą baigus universitetines studijas, arba jam prilygintą aukštojo mokslo kvalifikaciją maisto technologijos, maisto studijų, chemijos arba mikrobiologijos kryptyje, taip pat ne mažesnį kaip 3 metų darbo stažą alkoholio produktų kokybės tyrimų arba maisto produktų kokybės tyrimų srityje.

7. Spirito varyklų, įeinančių į įmonės sudėtį, alkoholio produktų kokybės tyrimo laboratorijos vadovas turi atitikti arba 6 punkte nustatytus reikalavimus, arba aukštąjį koleginį (aukštąjį neuniversitetinį), aukštesnįjį ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų, išsilavinimą maisto technologijos, maisto studijų, chemijos, mikrobiologijos, biochemijos arba biologijos kryptyje ir ne mažesnį kaip 5 metų darbo stažą alkoholio produktų tyrimų srityje.

Laboratorinius tyrimus atliekantys darbuotojai turi turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį (aukštąjį neuniversitetinį), aukštesnįjį ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų, išsilavinimą maisto technologijos, maisto studijų, chemijos, mikrobiologijos, biochemijos arba biologijos kryptyje.

8. Alaus kokybės tyrimo laboratorijos, kurioje atliekamos tik fizikinės cheminės analizės, vadovas turi turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį (aukštąjį neuniversitetinį), aukštesnįjį ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų, išsilavinimą maisto technologijos, maisto studijų, chemijos, mikrobiologijos, biochemijos arba biologijos kryptyje, ir ne mažesnį kaip 3 metų darbo stažą alkoholio produktų kokybės tyrimo arba maisto produktų kokybės tyrimo srityje.

 

_________________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. B1-400, 2011-07-15, Žin., 2011, Nr. 91-4369 (2011-07-19), i. k. 111110MISAK00B1-400

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-479, 2004-05-11, Žin., 2004, Nr. 81-2922 (2004-05-18), i. k. 104110MISAK00B1-479

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. 408 "Dėl Alkoholio produktų kokybės tyrimo laboratorijų ir gamybos personalo kvalifikacinių reikalavimų patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-655, 2007-08-24, Žin., 2007, Nr. 93-3767 (2007-08-30), i. k. 107110MISAK00B1-655

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. 408 "Dėl Alkoholio produktų gamybos įmonių personalo kvalifikacijos reikalavimų patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-400, 2011-07-15, Žin., 2011, Nr. 91-4369 (2011-07-19), i. k. 111110MISAK00B1-400

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. 408 "Dėl Alkoholio produktų gamybos įmonių personalo kvalifikacijos reikalavimų patvirtinimo" pakeitimo