Suvestinė redakcija nuo 2003-07-26

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2000, Nr. 70-2078; Žin. 2003, Nr.74-3462, i. k. 1002210ISAK00000223

 

Nauja redakcija nuo 2003-07-26:

Nr. 3-417, 2003-07-10, Žin. 2003, Nr. 74-3462 (2003-07-25), i. k. 1032210ISAK0003-417

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL GREIČIO RIBOJAMŲJŲ PRIETAISŲ ĮRENGIMO IR NAUDOJIMO

TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2000 m. rugpjūčio 16 d. Nr. 223

Vilnius

 

1. Tvirtinu Greičio ribojamųjų prietaisų įrengimo ir naudojimo taisykles (pridedama).

2. Nustatau, kad:

2.1. M3 klasės motorinėse kelių transporto priemonėse, kurių bendroji masė didesnė kaip 10 t, ir N3 klasės motorinėse kelių transporto priemonėse greičio ribojamieji prietaisai privalo būti įrengti ir naudojami:

2.1.1. pirmą kartą šalyje įregistruojamose ir įregistruotose po 1988 m. sausio 1 d. motorinėse kelių transporto priemonėse, kai šiomis motorinėmis kelių transporto priemonėmis bus/yra atliekami tarptautiniai vežimai;

2.1.2. nuo 2004 m. sausio 1 d. – pirmą kartą šalyje įregistruojamose ir įregistruotose po 1988 m. sausio 1 d. motorinėse kelių transporto priemonėse, kai šiomis motorinėmis kelių transporto priemonėmis atliekami vidaus vežimai;

2.2. M3 klasės motorinėse kelių transporto priemonėse, kurių bendroji masė didesnė kaip 5 t, bet ne didesnė kaip 10 t, ir N2 klasės motorinėse kelių transporto priemonėse, kurių bendroji masė didesnė kaip 7,5 t, bet ne didesnė kaip 12 t, greičio ribojamieji prietaisai privalo būti įrengti ir pradėti naudoti ne vėliau kaip:

2.2.1. nuo 2005 m. sausio 1 d. – pirmą kartą šalyje įregistruojamose motorinėse kelių transporto priemonėse;

2.2.2. nuo 2006 m. sausio 1 d. – motorinėse kelių transporto priemonėse, įregistruotose po 2002 m. sausio 1 d., kai šiomis motorinėmis kelių transporto priemonėmis atliekami tarptautiniai vežimai ir vidaus vežimai;

2.2.3. nuo 2007 m. sausio 1 d. – motorinėse kelių transporto priemonėse, įregistruotose po 2002 m. sausio 1 d., kai šiomis motorinėmis kelių transporto priemonėmis atliekami vidaus vežimai;

2.3. M2 klasės motorinėse kelių transporto priemonėse ir N2 klasės motorinėse kelių transporto priemonėse, kurių bendroji masė didesnė kaip 3,5 t, bet ne didesnė kaip 7,5 t, greičio ribojamieji prietaisai privalo būti įrengti ir pradėti naudoti ne vėliau kaip:

2.3.1. nuo 2005 m. sausio 1 d. – pirmą kartą šalyje įregistruojamose motorinėse kelių transporto priemonėse;

2.3.2. nuo 2006 m. sausio 1 d. – motorinėse kelių transporto priemonėse, įregistruotose po 2002 m. sausio 1 d., kai šiomis motorinėmis kelių transporto priemonėmis atliekami tarptautiniai vežimai ir vidaus vežimai;

2.3.3. nuo 2008 m. sausio 1 d. – motorinėse kelių transporto priemonėse, įregistruotose po 2002 m. sausio 1 d., kai šiomis motorinėmis kelių transporto priemonėmis atliekami vidaus vežimai.

 

 

 

SUSISIEKIMO MINISTRAS                                                                   RIMANTAS DIDŽIOKAS

 


PATVIRTINTA

Susisiekimo ministro 2000 m. rugpjūčio 16 d.

įsakymu Nr. 223 (susisiekimo ministro 2003

m. liepos 10 d. įsakymo Nr. 3-417 redakcija)

 

GREIČIO RIBOJAMŲJŲ PRIETAISŲ ĮRENGIMO IR NAUDOJIMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Greičio ribojamųjų prietaisų įrengimo ir naudojimo taisyklės (toliau vadinama – Taisyklės) nustato reikalavimus greičio ribojamiesiems prietaisams, jų įrengimui ir naudojimui Lietuvos Respublikoje įregistruotose motorinėse kelių transporto priemonėse.

2. Greičio ribojamieji prietaisai šiose Taisyklėse nustatyta tvarka įrengiami Lietuvos Respublikoje įregistruotose M2, M3, N2 ir N3 klasių motorinėse kelių transporto priemonėse.

3. Įrengiami greičio ribojamieji prietaisai turi būti sertifikuoti pagal Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos taisyklę Lietuvos 89 arba Europos Tarybos direktyvą 92/24/EEB.

4. Motorinėse kelių transporto priemonėse įmontuotos maksimalaus greičio ribojimo sistemos, kurios numatytos jų konstrukcijoje ir įrengtos gaminant, turi atitikti tuos pačius reikalavimus kaip ir greičio ribojamojo prietaiso.

 

II. TAISYKLĖSE VARTOJAMOS SĄVOKOS

 

5. Taisyklėse vartojamos sąvokos ir apibrėžimai:

Motorinė kelių transporto priemonė (toliau vadinama – transporto priemonė) – tai bet kokia varikliu varoma M2, M3, N2 ar N3 klasės transporto priemonė, skirta naudoti kelyje ir turinti ne mažiau kaip keturis ratus, išskyrus traktorius ir specialiąsias žemės bei miškų ūkio mašinas.

M2 klasės transporto priemonė – transporto priemonė, skirta keleiviams vežti, turinti daugiau kaip 8 sėdimas vietas keleiviams ir 1 sėdimą vietą vairuotojui, kurios bendroji masė ne didesnė kaip 5 t.

M3 klasės transporto priemonė – transporto priemonė, skirta keleiviams vežti, turinti daugiau kaip 8 sėdimas vietas keleiviams ir 1 sėdimą vietą vairuotojui, kurios bendroji masė didesnė kaip 5 t.

N2 klasės transporto priemonė – transporto priemonė, skirta kroviniams vežti, kurios bendroji masė didesnė kaip 3,5 t, bet ne didesnė kaip 12 t.

N3 klasės transporto priemonė – transporto priemonė, skirta kroviniams vežti, kurios bendroji masė didesnė kaip 12 t.

Greičio ribojamasis prietaisas – tai prietaisas, kurio pagrindinė funkcija yra kontroliuoti kuro padavimą į variklį, siekiant apriboti transporto priemonės greitį iki nustatyto dydžio. Šiam prietaisui turi būti suteiktas atskiro techninio įrenginio tipo patvirtinimas.

Greičio ribojamojo prietaiso nustatymas – tai procedūra, kai konkrečiai transporto priemonei nustatomas greitis, prie kurio turi suveikti greičio ribojamasis prietaisas, kad transporto priemonė neviršytų savo klasei nustatyto maksimalaus važiavimo greičio.

Nustatytas greitis (v set) – tai numatomas vidutinis transporto priemonės važiavimo greitis stabiliomis sąlygomis su įrengtu greičio ribojamuoju prietaisu.

Maksimalus konstrukcinis transporto priemonės greitis – tai maksimalus projektinis transporto priemonės važiavimo greitis be greičio ribojamojo prietaiso.

Maksimalus transporto priemonės greitis – tai maksimalus transporto priemonės su įrengtu greičio ribojamuoju prietaisu važiavimo greitis.

Transporto priemonės greičio ribojimo sistema – transporto priemonėje gamintojo įrengta sistema, atliekanti greičio ribojimo funkciją.

 

III. MAKSIMALŪS TRANSPORTO PRIEMONIŲ GREIČIAI

PRIKLAUSOMAI NUO JŲ KLASĖS

 

6. Greičio ribojamasis prietaisas turi užtikrinti ne didesnį kaip:

6.1. 100 km/h maksimalų transporto priemonės greitį M2 ir M3 klasių transporto priemonėms;

6.2. 90 km/h maksimalų transporto priemonės greitį N2 ir N3 klasių transporto priemonėms;

6.3. 85 km/h maksimalų transporto priemonės greitį pavojingus krovinius vežančioms transporto priemonėms.

7. Transporto priemonėje, kurioje yra įrengtas greičio ribojamasis prietaisas, vairuotojo kabinoje gerai matomoje vietoje turi būti lentelė (lipdukas), kurioje nurodytas nustatytas maksimalus transporto priemonės greitis.

 

IV. REIKALAVIMAI GREIČIO RIBOJAMIESIEMS PRIETAISAMS

 

8. Greičio ribojamasis prietaisas turi atitikti šiuos reikalavimus:

8.1. nepaisant galimos vibracijos poveikio maksimalus transporto priemonės greitis turi būti ne didesnis kaip 5% už nustatytą; nustatyto greičio svyravimas – ne didesnis kaip 4%;

8.2. turi būti atsparus korozijai, apsaugotas nuo galimo pašalinių asmenų charakteristikų ir parametrų keitimo; bet kuriuo atveju neturi būti galima pakeisti nustatyto greičio dydžio;

8.3. greičio ribojamasis prietaisas ir jo veikimui būtinos jungtys turi būti apsaugotos nuo bet kurio reguliavimo ar energijos tiekimo nutraukimo jį plombuojant;

8.4. neturi įjungti transporto priemonės darbinės stabdžių sistemos; greičiui lėtinti gali būti naudojama tik pagalbinė stabdžių sistema;

8.5. neturi daryti įtakos transporto priemonės greičiui, kai yra paspaudžiamas akceleratoriaus pedalas, važiuojant mažesniu greičiu už nustatytą;

8.6. turi veikti nepriklausomai nuo naudojamo akceleratoriaus valdymo įtaiso, jei yra daugiau nei vienas toks įtaisas, pasiekiamas iš vairuotojo sėdimos vietos;

8.7. turi patikimai veikti transporto priemonės elektromagnetinėje aplinkoje, taip pat nedaryti įtakos kitų prietaisų veikimui.

 

V. GREIČIO RIBOJAMŲJŲ PRIETAISŲ ĮRENGIMAS

 

9. Greičio ribojamųjų prietaisų įrengimą, nustatymą ir plombavimą Lietuvos Respublikoje atlieka įmonės, turinčios teisę įrengti, remontuoti, reguliuoti ir aptarnauti tachografus.

10. Įrengtas ir (arba) suremontuotas greičio ribojamasis prietaisas turi būti nustatomas pagal greičio ribojamųjų prietaisų gamintojo metodiką.

11. Greičio ribojamasis prietaisas plombuojamas gamyklos gamintojos nustatyta tvarka bei jos nustatytose vietose.

12. Įrengus ir (ar) nustačius greičio ribojamąjį prietaisą Lietuvos Respublikoje:

12.1. transporto priemonės valdytojui turi būti išduota pažyma, kurioje turi būti nurodyta:

12.1.1. įmonės, įrengusios ir (ar) nustačiusios greičio ribojamąjį prietaisą, pavadinimas ir adresas;

12.1.2. nustatytas greitis (v set) km/h;

12.1.3. impulsų skaičius (imp/km);

12.1.4. padangų dydis (mm);

12.1.5. nustatymo data;

12.1.6. transporto priemonės identifikavimo numeris;

12.2. transporto priemonėje turi būti pritvirtinta plokštelė arba lipdukas, kurioje (-iame) turi būti nurodyti šių Taisyklių 12.1.1, 12.1.2, 12.1.5 ir 12.1.6 punktuose išvardyti duomenys.

 

VI. IŠIMTYS

 

13. Greičio ribojamieji prietaisai neprivalomi transporto priemonėms:

13.1. kurių maksimalus konstrukcinis greitis yra mažesnis už nurodytą šių Taisyklių 6 punkte;

13.2. kurias naudoja karinių pajėgų ir civilinės gynybos tarnybos;

13.3. kurias naudoja priešgaisrinės ir kitos skubios pagalbos tarnybos bei padaliniai, atsakingi už viešosios tvarkos palaikymą;

13.4. kurios naudojamos viešosioms paslaugoms miestuose (įskaitant priemiesčius);

13.5. kurios pagamintos iki 1988 m. sausio 1 d.

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. 3-417, 2003-07-10, Žin., 2003, Nr. 74-3462 (2003-07-25), i. k. 1032210ISAK0003-417

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 353, 2000-12-06, Žin., 2000, Nr. 106-3383 (2000-12-13), i. k. 1002210ISAK00000353

Dėl susisiekimo ministro 2000 m. rugpjūčio 16 d. įsakymo Nr. 223 "Dėl Greičio ribotuvų įrengimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo" dalinio pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-417, 2003-07-10, Žin., 2003, Nr. 74-3462 (2003-07-25), i. k. 1032210ISAK0003-417

Dėl susisiekimo ministro 2000 m. rugpjūčio 16 d. įsakymo Nr. 223 "Dėl Greičio ribotuvų įrengimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo