Suvestinė redakcija nuo 2020-01-02

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2005, Nr. 1-5, i. k. 1041100NUTA00001680

 

Nauja redakcija nuo 2018-12-29:

Nr. 1340, 2018-12-27, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21768

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS CIVILINIŲ ORLAIVIŲ REGISTRO REORGANIZAVIMO  IR CIVILINIŲ ORLAIVIŲ REGISTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 18 straipsnio 2 dalimi ir 20 straipsnio 1 dalimi ir Registrų steigimo, kūrimo, reorganizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 881 „Dėl Registrų steigimo, kūrimo, reorganizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Reorganizuoti Lietuvos Respublikos civilinių orlaivių registrą pakeitus registro tvarkytoją – registro tvarkytojo funkcijas iš Civilinės aviacijos administracijos perduoti viešajai įstaigai Kelių ir transporto tyrimo institutui (keičiamas pavadinimas į Transporto kompetencijų agentūra) ir nustatyti, kad:

1.1. Lietuvos Respublikos civilinių orlaivių registro reorganizavimo pabaiga – 2018 m. gruodžio 31 d.; reorganizuotas registras pradeda veikti 2019 m. sausio 1 d.;

1.2. iki Lietuvos Respublikos civilinių orlaivių registro reorganizavimo išduoti dokumentai laikomi galiojančiais, kol baigiasi jų galiojimo terminas;

1.3. iki Lietuvos Respublikos civilinių orlaivių registro reorganizavimo visi jame įregistruoti duomenys laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka;

1.4. Lietuvos Respublikos civilinių orlaivių registro reorganizavimo laikotarpiu šio registro valdytojo ir tvarkytojo teisės ir pareigos nesikeičia.  

2. Pavesti viešajai įstaigai Kelių ir transporto tyrimo institutui (keičiamas pavadinimas į Transporto kompetencijų agentūra) iki 2018 m. gruodžio 31 d. perimti iš Civilinės aviacijos administracijos Lietuvos Respublikos civilinių orlaivių registro informaciją, šiam registrui pateiktus dokumentus ir (arba) jų kopijas tvarkytojo funkcijoms atlikti.

3. Patvirtinti Lietuvos Respublikos civilinių orlaivių registro nuostatus (pridedama).

4. Pavesti Civilinės aviacijos administracijai per 10 darbo dienų nuo šio nutarimo įsigaliojimo dienos savo interneto svetainėje paskelbti informaciją apie reorganizuojamą Lietuvos Respublikos civilinių orlaivių registrą.

5. Šio nutarimo 3 punktas įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.

 

 

 

FINANSŲ MINISTRAS,

PAVADUOJANTIS MINISTRĄ PIRMININKĄ                               ALGIRDAS BUTKEVIČIUS

 

 

 

SUSISIEKIMO MINISTRAS                                                                   ZIGMANTAS BALČYTIS

 

 

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2018 m. gruodžio 27 d. nutarimu Nr. 1340

 

 

Lietuvos Respublikos civilinių orlaivių registro nuostatai

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos Respublikos civilinių orlaivių registro nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinių orlaivių registro (toliau – registras) paskirtį,  objektus ir jų registravimą, registro valdytoją ir registro tvarkytoją, jų teises ir pareigas, registro duomenų teikėjus, jų teises ir pareigas, registro duomenų, registro informacijos ir registrui pateiktų dokumentų ir (arba) jų kopijų (toliau – registro duomenys) tvarkymą, registro sąveiką su kitais registrais (kadastrais) ir valstybės informacinėmis sistemomis, registro duomenų saugą, registro finansavimą, reorganizavimą ir likvidavimą.

2. Registro paskirtis – registruoti Nuostatų 11 punkte nurodytus registro objektus, rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti ir teikti registro duomenis, atlikti kitus registro duomenų tvarkymo veiksmus.

3. Asmens duomenys registre tvarkomi siekiant identifikuoti registro objektų savininkus ir naudotojus registro duomenų teikimo ir registro objektų apskaitos tikslais.

4. Registras yra valstybės registras. Registro duomenys kaupiami ir saugomi vienoje registro duomenų bazėje.

5. Registras tvarkomas vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) (toliau – Reglamentas (ES) 2016/679), Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu, Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymu, Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymu, Registrų steigimo, kūrimo, reorganizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 881 „Dėl Registrų steigimo, kūrimo, reorganizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, registro valdytojo patvirtintomis Civilinių orlaivių registravimo taisyklėmis (toliau – Registravimo taisyklės), Nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais registrų (kadastrų) veiklą ir jų duomenų tvarkymą.

6. Nuostatuose vartojamos sąvokos atitinka Reglamente (ES) 2016/679, Civiliniame kodekse, Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme ir Aviacijos įstatyme vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

REGISTRO VALDYTOJAS IR TVARKYTOJAS, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

7. Registro valdytoja ir registre tvarkomų asmens duomenų valdytoja yra Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (toliau – registro valdytojas).

8. Registro tvarkytoja ir registre tvarkomų asmens duomenų tvarkytoja yra VšĮ Transporto kompetencijų agentūra (toliau – registro tvarkytojas).

9. Registro valdytojas atlieka Reglamente (ES) 2016/679 nustatytas duomenų valdytojo prievoles, taip pat Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo nustatytas funkcijas, turi teises ir vykdo pareigas, nustatytas šiame įstatyme.

10. Registro tvarkytojas atlieka Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo nustatytas funkcijas, turi šiame įstatyme nustatytas teises ir pareigas, taip pat:

10.1. teikia registro duomenis registro duomenų gavėjams ir sudaro registro duomenų teikimo sutartis;

10.2. vykdo Reglamente (ES) 2016/679 nustatytas duomenų tvarkytojo prievoles;

10.3. registro valdytojo įgaliotas įgyvendina duomenų subjektų teises, numatytas Reglamento (ES) 2016/679 III skyriuje;

10.4. analizuoja teisines, organizacines, technines ir programines registro tvarkymo problemas, teikia registro valdytojui pasiūlymus dėl registro funkcionavimo tobulinimo;

10.5. suderinęs su registro valdytoju, sprendžia organizacinius ir techninius registro funkcionavimo klausimus;

10.6. užtikrina registro techninės ir programinės įrangos, registro duomenų bazės techninę priežiūrą;

10.7. užtikrina sąveiką su susijusiais registrais ir valstybės informacinėmis sistemomis;

10.8. administruoja prieigą prie registro duomenų, turinčių asmens duomenis, suteikia asmenims prieigos prie šių duomenų teises, naudotojų vardus ir slaptažodžius;

10.9. atlieka asmenų, turinčių teisę naudotis registro duomenimis, atliktų registro duomenų peržiūrų kontrolę;

10.10. teikia registro valdytojui registro metinio biudžeto projektus, registro valdytojo tvirtinamų registro duomenų saugos nuostatų nustatyta tvarka įgyvendina reikiamas administracines, technines ir organizacines registro duomenų ir informacijos saugumo priemones;

10.11. turi teisę pagal kompetenciją rengti ir teikti registro valdytojui teisės aktų, susijusių su registro tvarkymu ir registro duomenų sauga, projektus ir pasiūlymus dėl registro veiklos tobulinimo, registro modernizavimo ir plėtros.

 

III SKYRIUS

REGISTRO OBJEKTAI, REGISTRO DUOMENYS

 

11. Registro objektai – civiliniai ir nekariniai valstybės orlaiviai (toliau – orlaiviai).

12. Bendrieji registro objekto duomenys:

12.1. registro objekto identifikavimo kodas;

12.2. registro objekto tipas;

12.3. registro objekto nacionalinis ir registravimo ženklai;

12.4. registro objekto serijos numeris;

12.5. registro objekto pagaminimo metai;

12.6. registro objekto įregistravimo data (metai, mėnuo, diena);

12.7. registro objekto būklė: duomenys apie registro objekto įregistravimą, išregistravimą, įrašo atnaujinimą, taisymą;

12.8. registro duomenų keitimo data (metai, mėnuo, diena);

12.9. registro tvarkytojo išduodamo dokumento tipas, numeris, išdavimo data (metai, mėnuo, diena), galiojimo data (metai, mėnuo, diena);

12.10. registro objekto išregistravimo data (metai, mėnuo, diena).

13. Specialieji registro objekto duomenys:

13.1. registro objekto techniniai duomenys:

13.1.1. registro objekto variklio (-ių) tipas;

13.1.2. variklių kiekis;

13.1.3. oro sraigto tipas;

13.1.4. registro objekto maksimali pakilimo masė;

13.1.5. registro objekto tinkamumo skraidyti pažymėjimo numeris;

13.1.6. registro objekto tinkamumo skraidyti pažymėjimo išdavimo data;

13.1.7. registro objekto tinkamumo skraidyti pažymėjimo galiojimo data;

13.1.8. registro objekto kategorijos pavadinimas;

13.1.9. registro objekto rūšis;

13.1.10. gamintojo suteiktas orlaivio ženklas;

13.1.11. registro objekto gamintojas;

13.1.12. registro objekto gamintojo adresas;

13.1.13. registro objekto įregistravimo data;

13.1.14. duomenis įrašiusio asmens pavardė (pavardės), data;

13.1.15. registro objekto techninio patikrinimo vieta;

13.1.16. registro objekto techninio patikrinimo data;

13.1.17. tikrinusio inspektoriaus vardas (vardai), pavardė (pavardės).

13.2. Duomenys apie registro objektų savininkus ir naudotojus – fizinius asmenis – yra:

13.2.1. asmens kodas (arba gimimo data, jeigu fiziniam asmeniui pagal užsienio valstybės teisės aktus nesuteikiamas asmens kodas);

13.2.2. vardas (vardai);

13.2.3. pavardė (pavardės);

13.2.4. gyvenamoji vieta (adresas).

13.3. Duomenys apie registro objektų savininkus ir naudotojus – juridinius asmenis – yra:

13.3.1. juridinio asmens kodas (Lietuvos Respublikoje registruotų juridinių asmenų);

13.3.2. juridinio asmens pavadinimas;

13.3.3. juridinio asmens teisinė forma;

13.3.4. juridinio asmens buveinės adresas;

13.3.5. juridinio asmens registravimo vietos valstybės pavadinimas (taikoma tik užsienio valstybių juridiniams asmenims).

13.4. Duomenys, susiję su registruoti pateiktais dokumentais, daiktinėmis teisėmis į registro objektą ir teisių suvaržymais, yra:

13.4.1. Neteko galios nuo 2020-01-02

Papunkčio naikinimas:

Nr. 1277, 2019-12-11, paskelbta TAR 2019-12-18, i. k. 2019-20439

 

13.4.2. daiktinių teisių suvaržymo kodas;

13.4.3. institucijos, priėmusios sprendimą taikyti daiktinių teisių į registro objektą apribojimus, pavadinimas ir juridinio asmens kodas;

13.4.4. teisių apribojimo taikymo pradžios data (metai, mėnuo, diena);

13.4.5. numatoma teisių apribojimo taikymo pabaigos data (jeigu nurodyta) (metai, mėnuo, diena);

13.4.6. teisių apribojimo panaikinimo kodas (jeigu nurodytas);

13.4.7. teisių apribojimą panaikinusios institucijos pavadinimas ir juridinio asmens kodas;

13.4.8. teisių apribojimo panaikinimo data.

14. Registre naudojami ir tvarkomi šie specialieji klasifikatoriai:

14.1. orlaivių kategorijų klasifikatorius;

14.2. orlaivių rūšių klasifikatorius;

14.3. orlaivių tipų klasifikatorius;

14.4. orlaivių gamintojų klasifikatorius.

 

IV SKYRIUS

REGISTRO OBJEKTŲ REGISTRAVIMAS

 

15. Registro objektai registruojami, perregistruojami, išregistruojami Aviacijos įstatymo, Nuostatų ir Registravimo taisyklių nustatyta tvarka. Už registro objekto registravimą, laikinąjį registravimą, perregistravimą, išregistravimą, registravimo ženklo rezervavimą, registravimo ženklo pasirinkimą registravimo metu, registravimo liudijimo arba laikinojo registravimo liudijimo pakeitimą ar dublikato išdavimą ir registravimo panaikinimo pažymėjimo išdavimą mokamas susisiekimo ministro nustatyto dydžio atlyginimas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1277, 2019-12-11, paskelbta TAR 2019-12-18, i. k. 2019-20439

 

16. Registro duomenų teikėjai yra orlaivių savininkai arba jų įgalioti atstovai; orlaivių savininkų atstovai turi turėti įstatymų nustatyta tvarka išduotą įgaliojimą.

17. Registro duomenų teikėjai:

17.1. Nuostatų ir Registravimo taisyklių nustatytais terminais ir tvarka teikia duomenis, informaciją ir dokumentus registro tvarkytojui;

17.2. užtikrina, kad registro tvarkytojui jų teikiami duomenys, informacija ir dokumentai būtų teisingi, tikslūs, išsamūs;

17.3. informuoja registro tvarkytoją apie pateiktus netikslius, neteisingus ar neišsamius duomenis, ištaiso netikslius ar neteisingus, papildo neišsamius duomenis, informaciją, dokumentus ir pakartotinai pateikia juos registro tvarkytojui Nuostatų nustatytais terminais ir tvarka;

17.4. privalo registro tvarkytojo prašymu per jo nurodytą terminą pateikti trūkstamus duomenis, ištaisyti, atnaujinti arba papildyti jau pateiktus duomenis;

17.5. privalo vykdyti kitas Nuostatuose nustatytas pareigas;

17.6. turi teisę susipažinti su registre tvarkomais savo duomenimis, reikalauti, kad registro tvarkytojas ištaisytų netikslius, papildytų neišsamius arba ištrintų registro duomenis arba apribotų registro duomenų tvarkymą;

17.7. turi teisę įgyvendinti kitas Nuostatuose jiems suteiktas teises.

18. Registro objektas registruojamas registre, jeigu atitinka Aviacijos įstatymo 24 straipsnio 3 dalyje nurodytas sąlygas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1277, 2019-12-11, paskelbta TAR 2019-12-18, i. k. 2019-20439

 

19. Neteko galios nuo 2020-01-02

Punkto naikinimas:

Nr. 1277, 2019-12-11, paskelbta TAR 2019-12-18, i. k. 2019-20439

 

20. Registro duomenų teikėjas, norintis įregistruoti registro objektą, registro tvarkytojui pateikia:

20.1. registro valdytojo patvirtintos formos paraišką įregistruoti registro objektą, kurioje nurodo Nuostatų 12.4, 12.5, 13.1.8, 13.1.10–13.1.12, 13.2 papunkčiuose (jeigu registro duomenų teikėjas yra fizinis asmuo) arba 12.4, 12.5, 13.1.8, 13.1.10–13.1.12, 13.3 papunkčiuose (jeigu registro duomenų teikėjas yra juridinis asmuo) išvardytus duomenis;

20.2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

20.3. įstatymų nustatyta tvarka patvirtinto įgaliojimo, jeigu prašymą pateikia registro duomenų teikėjo įgaliotas asmuo, kopiją;

20.4. kitus Registravimo taisyklėse nurodytus dokumentus.

21. Registro duomenų teikėjai registro tvarkytojui Nuostatų 20 punkte nurodytus dokumentus pateikia raštu.

22. Registro tvarkytojas, gavęs paraišką įregistruoti, laikinai įregistruoti, perregistruoti, išregistruoti registro objektą ar pakeisti registro objekto duomenis ir Registravimo taisyklėse nurodytus dokumentus, atlieka pateiktų registro duomenų analizę, juos įvertina ir priima sprendimą registro objektą įregistruoti, laikinai įregistruoti, perregistruoti, išregistruoti arba pakeisti jo duomenis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1277, 2019-12-11, paskelbta TAR 2019-12-18, i. k. 2019-20439

 

23. Registro objektas gali būti laikinai registruojamas registre Aviacijos įstatymo 24 straipsnio 5 dalyje nurodytu atveju ir sąlygomis. Tokiu atveju registruojant registro objektą nurodoma registracijos pabaigos data.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1277, 2019-12-11, paskelbta TAR 2019-12-18, i. k. 2019-20439

 

24. Nustačius, kad registruojamo registro objekto duomenys į registrą įrašomi pirmą kartą, registro objektui suteikiamas identifikavimo kodas. Registro objekto identifikavimo kodas turi 4 simbolių struktūrą ir nekeičiamas per visą objekto gyvavimo laiką. Išregistruoto registro objekto identifikavimo kodas negali būti naudojamas kitiems registro objektams identifikuoti.

25. Registro tvarkytojas išnagrinėja gautą paraišką bei Registravimo taisyklėse nurodytus dokumentus ir per 21 darbo dieną priima sprendimą dėl registro objekto registravimo, atsisakymo registruoti registro objektą arba tvarkyti registro objekto duomenis. Priėmus sprendimą registruoti registro objektą registre, duomenys į registro duomenų bazę įrašomi per 5 darbo dienas ir išduodamas registro objekto registravimo liudijimas.

26. Registro objekto registravimo liudijimas, išduotas jo savininkui arba įgaliotam atstovui, nėra nuosavybės teisę patvirtinantis dokumentas.

27. Registro objektas laikomas įregistruotu, kai jo duomenys įrašomi į registro duomenų bazę ir jam suteikiamas identifikavimo kodas.

28. Registro objektą įregistruoti, laikinai įregistruoti, perregistruoti ir tvarkyti registro objekto duomenis atsisakoma, jeigu:

Punkto pakeitimai:

Nr. 1277, 2019-12-11, paskelbta TAR 2019-12-18, i. k. 2019-20439

28.1. registro objektas neidentifikuojamas (registro objekto fiziniai identifikavimo numeriai negrįžtamai sunaikinti);

28.2. registro objekto registravimo ar įsigijimo dokumentai turi taisymo ar klastojimo žymių, nepateikti Registravimo taisyklėse nurodyti dokumentai arba pateiktieji neatitinka teisės aktų reikalavimų;

28.3. teisės aktų nustatyta tvarka taikytini apribojimai registro objektui arba jų savininkų ar naudotojų veiklai.

29. Registro tvarkytojas, atsisakęs registruoti, laikinai įregistruoti, perregistruoti  registro objektą, apie atsisakymo registruoti priežastis ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo informuoja registro duomenų teikėją tokiu būdu, kokiu būdu buvo pateikta paraiška registruoti, laikinai įregistruoti, perregistruoti registro objektą, išskyrus tuos atvejus, kai registro duomenų teikėjas nurodo kitokį informacijos teikimo būdą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1277, 2019-12-11, paskelbta TAR 2019-12-18, i. k. 2019-20439

 

30. Registro duomenys registre keičiami, kai:

30.1. pasikeičia registro objekto savininkas (naudotojas);

30.2. pasikeičia registro objekto savininko (naudotojo) registravimo duomenys;

30.3. pasikeičia registro objekto techniniai duomenys, pasibaigia dokumentų galiojimo terminas;

30.4. registro objektui ar jo savininkui (naudotojui) teisės aktų nustatyta tvarka taikomi apribojimai;

30.5. registro objekto savininkas ar jo įgaliotas atstovas pateikia neteisingus duomenis apie registro objektą.

31. Pasikeitus registro objekto registravimo duomenims, registro duomenų teikėjas ar registro objekto naudotojas privalo per 5 darbo dienas registro tvarkytojui raštu pranešti apie pasikeitimus ir pateikti duomenų pasikeitimą patvirtinančius dokumentus. Pasikeitus registro objekto savininkui, tiek ankstesnysis, tiek naujasis savininkas privalo ne vėliau kaip per 30 dienų nuo šių duomenų pasikeitimo apie tai pranešti registro tvarkytojui ir pateikti duomenų pasikeitimą patvirtinančius dokumentus. Naujasis registro objekto savininkas taip pat turi pateikti paraišką perregistruoti registro objektą. Registro objektas perregistruojamas, jeigu atitinka Aviacijos įstatymo 24 straipsnio 3 dalies 3 punkto reikalavimus. Registro objektas perregistruojamas Registravimo taisyklių nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1277, 2019-12-11, paskelbta TAR 2019-12-18, i. k. 2019-20439

 

32. Praradęs registravimo dokumentus arba atgavęs prarastuosius, registro duomenų teikėjas apie tai privalo skubiai pranešti registro tvarkytojui ir pateikti rašytinį motyvuotą paaiškinimą.

33. Registro duomenys pakeičiami ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo laikantis mutatis mutandis Nuostatų 22, 25 punktuose nustatytos tvarkos. Atsisakoma pakeisti registro duomenis, jeigu nustatomos Nuostatų 28 punkte nurodytos aplinkybės. Informacija apie registro duomenų pakeitimą ar atsisakymą pakeisti registro duomenis registro duomenų teikėjui ar registro objekto naudotojui teikiama mutatis mutandis Nuostatų 29 punkte nustatyta tvarka.

34. Registro duomenų teikėjas, norintis išregistruoti registro objektą, registro tvarkytojui mutatis mutandis Nuostatų 21 punkte nustatyta tvarka turi pateikti paraišką išregistruoti registro objektą ir Registravimo taisyklėse nurodytus dokumentus.

35. Registro objekto registravimas registre panaikinimas Aviacijos įstatymo 24 straipsnio 6 dalyje nurodytais atvejais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1277, 2019-12-11, paskelbta TAR 2019-12-18, i. k. 2019-20439

 

36. Registro objektas išregistruojamas Registravimo taisyklių nustatyta tvarka. Išregistruojant registro objektą, registro tvarkytojas per 10 kalendorinių dienų nuo visų reikalingų išregistruoti dokumentų pateikimo daro registre įrašą apie registro objekto išregistravimą. Atsisakoma išregistruoti registro objektą, jeigu nustatomos Nuostatų 28 punkte nurodytos aplinkybės.

37. Neteko galios nuo 2020-01-02

Punkto naikinimas:

Nr. 1277, 2019-12-11, paskelbta TAR 2019-12-18, i. k. 2019-20439

 

38. Informacija apie registro objekto išregistravimą ar atsisakymą išregistruoti registro objektą registro duomenų teikėjui teikiama mutatis mutandis Nuostatų 29 punkte nustatyta tvarka. Informacija apie registro objekto išregistravimą viešai neskelbiama.

39. Registro objektas laikomas išregistruotu, kai registro tvarkytojas priima sprendimą išregistruoti registro objektą ir į registro duomenų bazę įrašo duomenis apie registro objekto išregistravimą.

40. Pakeisti registro duomenys ar išregistruoto registro objekto duomenys registro duomenų bazėje saugomi 5 metus nuo pakeitimo ar išregistravimo datos. Po to duomenys perkeliami į registro duomenų bazės archyvą, kuriame jie saugomi 10 metų. Po šio termino pabaigos registro duomenys sunaikinami Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo ir Lietuvos vyriausiojo archyvaro patvirtintų Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių nustatyta tvarka.

41. Dokumentus, kurių pagrindu tvarkomi registro duomenys, saugo registro tvarkytojas, vadovaudamasis Dokumentų ir archyvų įstatymo, Lietuvos vyriausiojo archyvaro patvirtintos Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės nustatyta tvarka.

 

V SKYRIUS

REGISTRO DUOMENŲ TAISYMAS

 

42. Netikslūs, neteisingi, neišsamūs registro duomenys (toliau – netikslūs duomenys) taisomi registro tvarkytojo iniciatyva arba gavus suinteresuoto asmens (registro duomenų gavėjo, susijusio registro ar valstybės informacinės sistemos tvarkytojo) prašymą ir jį pagrindžiančius dokumentus. Apie pastebėtų netikslumų ištaisymą registro tvarkytojas privalo nedelsdamas, ne vėliau kaip per 24 valandas, elektroninių ryšių priemonėmis pranešti visiems registro duomenų gavėjams, susijusio registro ar valstybės informacinės sistemos tvarkytojams, kuriems buvo perduoti netikslūs duomenys.

43. Registro duomenų gavėjas, susijusio registro ar valstybės informacinės sistemos tvarkytojas, nustatę, kad jiems pateikti ar perduoti netikslūs duomenys, privalo per 5 darbo dienas apie tai raštu arba elektroninių ryšių priemonėmis pranešti registro tvarkytojui. Registro tvarkytojas, gavęs informaciją, kad registro duomenys yra netikslūs, privalo per 5 darbo dienas įvertinti gautą informaciją ir, jeigu ši informacija pagrįsta, ištaisyti netikslius duomenis, o jeigu gauta informacija nepagrįsta, – raštu ar elektroninių ryšių priemonėmis pranešti informaciją pateikusiam subjektui apie atsisakymą ištaisyti registro duomenis.

44. Jeigu registre dėl registro tvarkytojo kaltės įrašyti netikslūs duomenys, registro tvarkytojas privalo nedelsdamas, ne vėliau kaip per 24 valandas nuo netikslumų nustatymo, juos ištaisyti, papildyti arba ištrinti ir neatlygintinai elektroninių ryšių priemonėmis pranešti apie tai visiems registro duomenų gavėjams, susijusiems registrams ir (ar) valstybės informacinių sistemų tvarkytojams, kuriems buvo perduoti netikslūs duomenys. Dėl registro tvarkytojo kaltės įrašyti netikslūs duomenys ištaisomi neatlygintinai.

45. Nustatęs, kad registro duomenų teikėjo pateiktame prašyme ir dokumentuose nurodyti netikslūs duomenys arba kad susijusio registro tvarkytojo sąveikos būdu perduotuose duomenyse yra netikslumų, registro tvarkytojas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas elektroninių ryšių priemonėmis praneša apie tai registro duomenų teikėjui arba susijusio registro tvarkytojui, pareikalauja ištaisyti arba ištrinti netikslumus ir pateikti patikslintus duomenis. Registro duomenų teikėjas arba susijusio registro tvarkytojas, gavęs tokį pranešimą, privalo pateikti patikslintus duomenis arba motyvuotą atsisakymą juos tikslinti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas.

46. Nustatęs, kad iš susijusio registro ar valstybės informacinės sistemos gauti duomenys skiriasi nuo registro duomenų teikėjo pateiktų duomenų ir (ar) dokumentų, registro tvarkytojas sustabdo registro objekto įregistravimo procedūrą ir nedelsdamas, ne vėliau kaip per 24 valandas, kreipiasi į tą susijusio registro arba valstybės informacinės sistemos tvarkytoją, su kurio duomenimis nesutapo duomenų teikėjo pateikti duomenys. Registro objekto įregistravimo procedūra pratęsiama patikslinus nesutapusius duomenis arba gavus susijusio registro ar valstybės informacinės sistemos tvarkytojo motyvuotą atsisakymą juos tikslinti.

47. Kiekvienas duomenų subjektas, kurio duomenys įrašyti registre, pateikęs prašymą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai atpažinti asmenį, patvirtinęs savo asmens tapatybę, turi teisę susipažinti su registre tvarkomais savo duomenimis. Duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi registre, susipažinęs su registre tvarkomais savo duomenimis, turi teisę reikalauti registro tvarkytojo, kad būtų ištaisyti netikslūs, papildyti neišsamūs arba ištrinti asmens duomenys arba būtų apribotas asmens duomenų tvarkymas.

48. Detali duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka nustatyta Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro patvirtintame Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarkant asmens duomenis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos valdomuose registruose ir valstybės informacinėse sistemose tvarkos apraše.

 

VI SKYRIUS

REGISTRO SĄVEIKA SU KITAIS REGISTRAIS IR VALSTYBĖS

INFORMACINĖMIS SISTEMOMIS

 

49.  Registro funkcionavimui užtikrinti naudojami kitų registrų duomenys, kurie registrui turi būti perduodami automatiniu būdu ne vėliau kaip per 24 valandas nuo tokių duomenų įrašymo reikiamuose registruose ar pakeitimo. Registre jie turi būti įrašomi ar pakeičiami ne vėliau kaip per 24 valandas nuo duomenų gavimo. Registro veikimui užtikrinti reikalingi registro duomenys gaunami iš:

49.1. Lietuvos Respublikos gyventojų registro – Nuostatų 13.2.1–13.2.4 papunkčiuose nurodyti duomenys;

49.2. Juridinių asmenų registro – Nuostatų 13.3.1–13.3.4, 13.4.3 ir 13.4.7 papunkčiuose nurodyti duomenys;

49.3. Lietuvos Respublikos hipotekos registro ir Turto arešto aktų registro – Nuostatų 12.1–12.4, 12.6, 13.2.1–13.2.3, 13.3.1, 13.3.2 ir 13.4 papunkčiuose nurodyti duomenys.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1277, 2019-12-11, paskelbta TAR 2019-12-18, i. k. 2019-20439

 

50. Sąveika su kiekvienu konkrečiu registru ar valstybės informacine sistema detalizuojama duomenų teikimo sutartyje, kurioje apibrėžiami duomenų teikimo būdai, terminai, dažnumas ir kiti reikalingi parametrai.

 

VII SKYRIUS

REGISTRO DUOMENŲ, INFORMACIJOS IR DOKUMENTŲ TEIKIMAS IR NAUDOJIMAS

 

51. Registro duomenys, registro informacija, registrui pateikti dokumentai ir (arba) jų kopijos yra vieši, išskyrus fizinių asmenų asmens duomenis, ir Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo ir Nuostatų nustatyta tvarka perduodami susijusiems registrams ir valstybės informacinėms sistemoms, teikiami registro duomenų gavėjams, jeigu Lietuvos Respublikos įstatymai ar Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip.

52. Fizinių asmenų asmens duomenys susijusiems registrams ir valstybės informacinėms sistemoms perduodami ir registro duomenų gavėjams teikiami vadovaujantis Reglamentu (ES) 2016/679 ir Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

53. Registro duomenys teikiami:

53.1. susijusiems registrams ir valstybės informacinėms sistemoms;

53.2. valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, kurioms Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka yra suteikti viešojo administravimo įgaliojimai, susiję su registro duomenimis, ar kurioms registro duomenų reikia jų tiesioginėms funkcijoms atlikti, tarptautinėms organizacijoms ir Europos Sąjungos institucijoms, kai tai susiję su Lietuvos Respublikos įsipareigojimais pagal tarptautines sutartis ar Europos Sąjungos teisės aktus;

53.3. registro duomenų teikėjui ar registro objekto naudotojui duomenys apie jį;

53.4. įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka – draudimo įmonėms, bankams, kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims, turintiems teisę gauti registro duomenis.

54. Registro duomenų teikimas ribojamas Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 27 straipsnio 7 dalyje numatytais atvejais.

55. Registro duomenys teikiami:

55.1. žodžiu arba suteikiant galimybę registro duomenis peržiūrėti registro tvarkytojo darbuotojo kompiuterio ekrane;

55.2. pateikiant peržiūrai leidžiamosios kreipties būdu internetu ar kitais elektroninių ryšių tinklais pagal konkrečias užklausas;

55.3. raštu arba elektroninių ryšių priemonėmis;

55.4. išduodant pagal registro duomenis parengtas pažymas, patvirtinančias juridinius faktus, išrašus ar kitus dokumentus;

55.5. teikiant pagal registro duomenis parengtą apibendrintą, susistemintą, statistinę ar kitaip apdorotą informaciją;

55.6. teikiant registro duomenų teikėjo pateiktus dokumentus ir (ar) jų kopijas.

56. Registro duomenys teikiami pagal registro duomenų gavėjo prašymą (vienkartinio teikimo atveju), kuriame nurodomas registro duomenų naudojimo tikslas, jų teikimo ir gavimo teisinis pagrindas ir prašomų pateikti registro duomenų apimtis, arba registro duomenų teikimo sutartį (daugkartinio teikimo atveju). Sutartyje nurodomas registro duomenų naudojimo tikslas, registro duomenų teikimo ir gavimo teisinis pagrindas, sąlygos, tvarka ir teikiamų registro duomenų apimtis.

57. Registro duomenų gavėjai registro duomenis gali naudoti tik tokiam tikslui, tokios apimties ir tokiu būdu, kokie nurodomi juos gaunant. Registro informacijos ir duomenų pakartotinio naudojimo sąlygos ir tvarka nustatomi Nuostatų 56 punkte nurodytoje sutartyje ar prašyme. Ši nuostata netaikoma, kai fiziniai ir juridiniai asmenys naudoja iš registro gautus duomenis apie save. Registro duomenų gavėjas negali keisti iš registro gautų duomenų, o juos naudodamas privalo nurodyti duomenų šaltinį.

58. Registro duomenys, nurodyti Nuostatų 12 ir 13 punktuose, teikiami atlygintinai. Atlyginimo dydis apskaičiuojamas ir mokėjimo už duomenų teikimą tvarka nustatoma vadovaujantis Atlyginimo už dokumentų teikimą dydžių apskaičiavimo ir atlyginimo už registro duomenų, registro informacijos, registrui pateiktų dokumentų ir (arba) jų kopijų, valstybės informacinių sistemų duomenų teikimą mokėjimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. sausio 10 d. nutarimu Nr. 45 „Dėl Atlyginimo už dokumentų teikimą dydžių apskaičiavimo ir atlyginimo už registro duomenų, registro informacijos, registrui pateiktų dokumentų ir (arba) jų kopijų, valstybės informacinių sistemų duomenų teikimą mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

59. Registro duomenys teikiami neatlygintinai:

59.1. registro duomenų teikėjui ar registro objekto naudotojui – registre tvarkomi duomenys apie jį ir (ar) jo vardu įregistruotus registro objektus;

59.2. registrams ir valstybės informacinėms sistemoms (Lietuvos Respublikos hipotekos registrui, Turto arešto aktų registrui, Mokesčių apskaitos informacinei sistemai, Valstybės turto informacinei paieškos sistemai, Policijos informacinei sistemai) – pagal registro duomenų teikimo sutartis;

59.3. valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms – teisės aktuose nustatytoms funkcijoms atlikti pagal prašymą ir (arba) registro duomenų teikimo sutartis.

60. Registro duomenys Europos Sąjungos valstybių narių ir (arba) Europos ekonominės erdvės valstybių fiziniams, juridiniams asmenims, juridinio asmens statuso neturintiems subjektams, jų filialams ir atstovybėms teikiami tokia pat tvarka kaip Lietuvos Respublikos juridiniams ir fiziniams asmenims.

61. Registro duomenys trečiųjų valstybių fiziniams, juridiniams asmenims, juridinio asmens statuso neturintiems subjektams, jų filialams ir atstovybėms teikiami tokia pat tvarka kaip Lietuvos Respublikos juridiniams ir fiziniams asmenims, jeigu tai neprieštarauja Reglamentui (ES) 2016/679, Lietuvos Respublikos įstatymams, tarptautinėms sutartims ir kitiems teisės aktams.

62. Kai atsisakoma teikti registro duomenis, asmeniui, pateikusiam prašymą juos gauti, raštu arba elektroninių ryšių priemonėmis pranešama apie priimtą motyvuotą sprendimą atsisakyti tenkinti jo prašymą ir tokio sprendimo apskundimo tvarką.

63. Registro tvarkytojas savo interneto svetainėje viešai skelbia duomenis, nurodytus Nuostatų 12.2, 12.3, 12.5, 13.1.7–13.1.9 papunkčiuose.

64. Registro tvarkytojo interneto svetainėje pateikiama informacija apie registro objektą, registro duomenų tvarkymo tikslus, registro valdytoją ir tvarkytoją, registro tvarkymą, asmenų, kurių duomenys tvarkomi registre, teises,  netikslių duomenų ištaisymo registre tvarką, registro duomenų teikėjus ir registro duomenų gavėjus, taip pat apie tai, kokiu būdu registrui pateikiami dokumentai.

 

VIII SKYRIUS

REGISTRO DUOMENŲ, INFORMACIJOS IR DOKUMENTŲ SAUGA

 

65. Už registro duomenų ir elektroninės informacijos saugą pagal kompetenciją atsako registro valdytojas ir registro tvarkytojas.

66. Registro duomenų saugą reglamentuoja registro valdytojo patvirtinti registro duomenų saugos nuostatai.

67. Registro duomenų sauga užtikrinama vadovaujantis:

67.1. Reglamentu (ES) 2016/679;

67.2. Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu;

67.3. Kibernetinio saugumo įstatymu;

67.4. Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716 „Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, Saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir Elektroninės informacijos, sudarančios valstybės informacinius išteklius, svarbos įvertinimo ir valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo gairių aprašo patvirtinimo“;

67.5. Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų ypatingos svarbos informacinei infrastruktūrai ir valstybės informaciniams ištekliams, aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 20 d. nutarimu Nr. 387 „Dėl Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų ypatingos svarbos informacinei infrastruktūrai ir valstybės informaciniams ištekliams, aprašo patvirtinimo“;

67.6. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro patvirtintais Techniniais valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų ir kitų informacinių sistemų elektroninės informacijos saugos reikalavimais;

67.7. Lietuvos standartais LST EN ISO/IEC 27001:2017, LST EN ISO/IEC 27002:2017 ir kitais Lietuvos ir tarptautiniais standartais, reglamentuojančiais informacijos saugumą;

67.8. registro valdytojo patvirtintais registro duomenų saugos nuostatais.

68. Apsaugos nuo netyčinio arba neteisėto registro duomenų sunaikinimo, praradimo, pakeitimo, atskleidimo be leidimo ar neteisėtos prieigos prie jų techninės ir organizacinės priemonės turi užtikrinti tokį saugumo lygį, kuris atitiktų saugotinų registro duomenų pobūdį, aprėptį, kontekstą ir tikslus, taip pat registro duomenų tvarkymo keliamus įvairios tikimybės ir rimtumo pavojus asmenų teisėms ir laisvėms ir jų tvarkymo riziką.

69. Registro duomenis tvarkantys asmenys privalo saugoti asmens duomenų, tvarkomų registre, paslaptį įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytą laiką, jeigu šie duomenys neskirti teikti ir skelbti viešai. Ši pareiga galioja ir pasitraukus iš valstybės tarnybos, perėjus dirbti į kitas pareigas arba pasibaigus darbo, sutartiniams ar kitiems santykiams.

 

IX SKYRIUS

REGISTRO FINANSAVIMAS

 

70. Registras finansuojamas Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis (įskaitant Europos Sąjungos lėšas), taip pat lėšomis, gautomis už registro teikiamas paslaugas teisės aktų nustatyta tvarka. Pasirengimas kurti registrą, registro kūrimas, tvarkymas ir priežiūra finansuojami Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo nustatyta tvarka.

 

X SKYRIUS

REGISTRO REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

 

71. Registras reorganizuojamas ir likviduojamas Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo ir Registrų steigimo, kūrimo, reorganizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 881 „Dėl Registrų steigimo, kūrimo, reorganizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

72. Likviduojamo registro duomenys perduodami kitam registrui, valstybės archyvui arba sunaikinami Dokumentų ir archyvų įstatymo ir Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatyta tvarka.

––––––––––––––––––––

Priedo pakeitimai:

Nr. 1340, 2018-12-27, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21768

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 659, 2010-06-02, Žin., 2010, Nr. 65-3221 (2010-06-05), i. k. 1101100NUTA00000659

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 30 d. nutarimo Nr. 1680 "Dėl Lietuvos Respublikos civilinių orlaivių registro įsteigimo ir Civilinių orlaivių registro nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1340, 2018-12-27, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21768

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 30 d. nutarimo Nr. 1680 „Dėl Lietuvos Respublikos civilinių orlaivių registro įsteigimo ir civilinių orlaivių registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1277, 2019-12-11, paskelbta TAR 2019-12-18, i. k. 2019-20439

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 30 d. nutarimo Nr. 1680 „Dėl Lietuvos Respublikos civilinių orlaivių registro reorganizavimo ir civilinių orlaivių registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo